Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

WICKS Vlnhaler NEFES TUPU umhuriyet 54. Yıl; Sayı 19219 Rurucusu: YtJNLS NADÎ 300 Kuruş 30 Ocak 1978 Pazartesi CHP KUÇuK KURULTAflNA SUNULAN GENEL YONEÎIM <uRUIU RAPORUNDA BAZI İLLERDE BAGIMSIZLARA KAYAN OYLARIN GENEL SECIM DE CHP'YE YONEIECEC! SA VUNl'lDU. P K 1285 ISTANBL'L T»l V 01*116 JS 72 24 13 Ye.ıldırek, Sulıanmekıebı Sok. No Cağahğlu hıanbul • DAHA ONCE SANAYI BAKANLIGINA BAGLI OLAN TLMO5AN, TAKSAN. TUMSAI VE TUSAŞ IJLEÎMELER BAKAN UGINA BAGLANIYOR. Sanayi Bakanlığı bütçesi "5,5. milyardan 3,5 mityar liraya indirildi ANKARA (Cumhunyet Burosu) Butce Plan Korma Komısyonunda Sanayi Bakonlığı butçesı 12 mılyar lıra duşurulerek kabul edılmıs ve 12 mılyar lıralık fon daha sonradan Işletmeler Bakcnlığı butçesını oluşturmak ı,zere Malıye Bakanlıcjı emrıne venlmıştır tkıncı Cephe Hukumetı sırasında donemın Başbakan Yordımcısı Necmettm Erba kan ın baskısı sonbcundo once 250 mılyar liraya baglanan butce daha sonra 10 m lyar lıra artırılarak 26C mılyar liraya bağlanmıştır 10 mılyar lıralık artış yıne Erbakan'ın baskısı ıle Sanayi Bakanlığı emrıne verılmış ve Sanay! Bakanlığı butcesı 15 mılyar 592 mılyon I ra olarak meclıslere gonderılmıştır. Demırel hukumetı tarafından hazırlanan butce yenı bır butcenın hazırlanmasına dan hazırlanan butce yenı zaman olmadığı gerekcesı ıle Ecevıt hukumetınce degı şıklıklerı komısyonda yapıl mak uzere benımsenmıştır Ecevıt hukumetı Demırel do nemınde olmayan Işletmeler Bakanlığını kurmuştur Ode edılen bılgılere gore. motor sanayıını kurmakla go revlı Tumosan, takım tezgahları sanayıını kurmakla gorevlı Taksan, elektromekanık sanayıını kurmakla go revlı Tumsan ve Turk ucok (Devomı Sa 9. Su 4 de) "Baz. illerde MHP; CHP tabanımn zararına olarak gelişti,, ANKARA, (ANKA) Ku Ciik Kurulta/a sunulan CHP Genel Yonetım Kurulu raporunda Cephe hukumetının cokuşü ıle bırlıkte osayışsızlıgın, hukumetten devlet yapısına yayılan sorumsuzlugun. kararsızlığın ve polıtıkasızlığın da ortadan sılınecegı goruşu sovunul muştur CHP Genel Yonetım Kurulunca hazırlanan rapor da yere! secımlerde Ankara, Bıngol. Elazıg, Erzıncan, Ha lay ve Maraş ta «CHP tabanının zarorına olarak MHP nın gelışmış olduğu» kaydedılmış, Dıyarbakır. Malatya, Kars ve Tuncelı'de de CHP den boğımsızlara kayan oyların bır genel secımde gerı donebıleceğı bellrtılmıştır. Bu arada Kucuk Kurultaydan hemen sonra 30 ocak 1978 gunu CHP'lı II başkanlarıyla goruşmeler yapılorak kayıt yenıleme süresinin uzatılma6i dahıl. tum sorunlorın ele ahnacağı da rapordo acıklanmıştır CHP Genel Yonetım Kurulunca hazırlonan raporda, gensoru verılerek Demırel hu kumetının düşurulmesınden sonra kurulan Ecevıt hukumetınde gorev alan Yonetım Kurulu uyelenmn ıstıfa ettıklerı, bunlorın yerıne yenı secım yapıldığı ve gorev bo lumunden sonra da her uyenın belırlı ıllerden sorumlu oltıasının karorlaştırıldığı kaydedılmıştır Roporda doha sonra yerel secımlerle ıl(Devomı Sa 9, Su 4 de) Enerji Bakanı Deniz Baykal, darboğazlar nedeniyle Bulgaristan'dan elektrik alımının artırılarak süreceğini belirtti. I4I, I42 ve I63'ün kalkması için 13 CHP'li öneri hazırladı ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) CHP Balıkesır mılletvekılı Sadullah Usumı ve 12 arkadaşı, Turk Ceza Yasasmın 141 142 ve 163 maddelerıntn kaldırılması icın yasa onensı hozırlamışlardır Usumı ve arkadaşlarının yasa onerısınde, soz konusu maddelerın, Ceza Hukukunun «kanunsuz suç ve ceza olmaz» ılkesıne oykırı olduğu ve coğulcu demokrasının ozgurluk anlayısına ters dustugj ılerı surulmektedır. Usumr ve arkadaşlarınca CHP Grup Başkanlığına verılen önerı, CHP Genel Yonetım Kurulunca gorüşüldükten sonra Mıllet Mecl.smde işleme konulacaktır. Ceza Yasasında sağ ve sol duşunce ve orgutlenme yasaklorıyla ılgılı 141, 142 ve 163 maddelerın kaldırılması ıcin yasa önerısı hazırlayan mılletvektllerının adları şoyledırSadullah Usuml, Ertuğrul Günoy, Orhan Canerı, Doğan Araslı, Haluk Karabuklü, Necati Cebe, Kaya Bengısu, Haluk Ulman, Orhan Yağcı, Kemal Anadol, Turgut Boztepe. Ibrahim Akdoğan, Yılmaz Aiparslon. Kentlerin su sorunu için S00 milyon aynldı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) TBMM Butce Karma Komısyonu, Ener|i ve Tabıî Kaynaklar Bakanlığı butcesını, oncekı gece sabaha karşl 500 mılyon lıra arttırarak benımsemıştır Enerp ve Tabıî Koynaklor Bakonlığı butcesının DSI (Devlet Su Işlerı) Genel Mudurlugu bolumune konulan 500 mılyon lıra. nufusu 1 mılyonu aşan buyuk kentlerin su sorununu cözümleme amacıyla kullonılacaktır. Buna gore, DSI buyuk kentlerin su sorunu ıle ılgılı çatışmalarını, bu kentlerin beledıyelerı ıle ortaklaşa cozecektır. Eleştırılen yanıtlamak üzere soz alon Enerji ve Tabıi Kaynaklar Bakanı Denız Baykal Tur kıye'nın ıcınde bulunduğu ener|i bunalımının yıliardan berı uy gulanan yanlış, oykünmeci, temelden değıl tavandan benımsenen endustrıleşme polıtıkasm dan kaynaklandığını ona surmuştur. Baykal, konuşmasında ozetle şu goruştere yer vermıştır«Ener|i bunalımı nedeniyle dunyada en agır darbeyl yıyen ulkeler arasında Turkiye de var dır. Dunya enerjl sorununu torttşıyor. Bir enerjl sorununu tortışıyoruz. Dunyada klaslk ener|i kaynaklarının tukeneceğl konusu herkesce bllınıyor. Kaynak lorın hızla tükeneblleceğl kavromı doğmuştur. Ener|inln korunması on plana olınmıştır. Ye ni ener|l kaynakları guven verıcl lşlerlik noktasma getlrılememiştır, OPEC olayı, enerji so(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) AET ile ilişkiler yeniden düzenleniyor • OCAK AYI İÇİNDE YAPILMASI GEREKtH GÜMRÜK INOIRIMIERI ERIELENDİ; ORTAK CJMRIK TARIFESINE UYUM YONÜNDEKİ AET GİPİJIMI GERI ÇEVRILDI. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ecevıt Hukumetının Avrupa Ekonomık Topluluğu (AET) ıle ılışkılerını yeniden duzenleyece ğı. bu ılışkılere temel olan katma protokolu gozden gecırecegı bıldırılirken. Topluluk Ile Turkiye arasında takvıme bağlanmış olan ve ıcmde bulunduğumuz ocak 1978'de yapılması gereken gumruk ındırımlerı ertelenmış. ortok gümruk torıfesıne (OGT) uyum yönundekı AET gırışımı gcrı cevrılmıştır Turkiye ıle AET orasındaki ılişkılen ve karşılıkü yukumluluklerı katma protokol duzenlemektedır Turkiye nın AET'ye tam uye olması katma protokol ıle takvıme bağlanmıştır Buna gore. Turkiye nın AET'den Ithal ettıgı mollar 12 ve 22 yıllık olmak uzere gumruk ındırım lıs telerıne aynlmıştır Gumruk ver gılerının bır bolum mallardan 12 yılda, bır başka bolum mallarda da 22 yılda sıfıra ındırılmesı ongorulmektedır Başka bır deyımle, 12 yıllık Yalçın DOĞAN lıstelere alman mallardon baş langıctan 12 yıl sonra, 22 yıllık lıstelere alınan mallardan boş langıçtan 22 yıl sonra Turkı ye hıc bır bıcımde gumruk vergısı almayacaktır Gumruk ındırım surelerı 1973 yılında calışmoya başlamış ve ılk kez 1973 yılmda gumruk ındırım ışlemı gercekleştınlmış katma protokol ıle duzenlenen «gumruk Indirlm takvimı» geregınce ıkıncı ındırım 1976 yılında gercekleştırılmıştır Indırım oranı 12 yıllık mallar ıcın yuzde 10. 22 yıilıklar ıcın yuzde 5 dır Protokol 3 ındırımın 1978 ocak ayı ıcınde gercekleşmesını ongormektedlr Ancak, Ecevıt Hukumetı AET'den ıthal edılen mallardakı gumruk ındırımını takvıme aykırı olarak durdurmuş ve belırsız bır tarıhe ertelemıştır OGT'YI RED AET ıle olan ılışkılerde bır başka onemlı gelışme daha olmuş ortok gumruk tonfes! uyumu yönundekı AET gırışımı Turkiye tarafından gerı cevrılmıştır. AET ulkelen kendılerının dışındakı ucüncu ulkelere ortak gumruk tarıfesı uygulamaktadırlar. AET'ye uyelığl soz konu su olan Turkıye'nin de ucuncu ulkelere (AET ulkelen dışında ve AET'ye uyelığı soz konusu olmayon ulkeler) ortak gumruk tarıfesıne uymasını ıstemışler(Devamı Sa. 9, Sü. 1 d«) MUEZZINOGLU: PARAMIZIN DEĞERİNİ KOŞULLARA GÖRE GÖZDEN GEÇIRME ÎHTİYACINI DUYABİLİRİZ çözum olmadığını hlcblr zoman ANKARA, (ANKA) Malıye gozden kacırmamak gereklr.» Bakanı Zıya Müezzinoğlu, «Turkı Müezzinoğlu Uluslararası Pa'a ye, parasının değerini koşullara Fonu (IMF) ıle ıhşkıler konuSLın gore yeniden gozden geçlrmek (Devamı Sa. 9, Su. 8 de) ihtiyacını duyabilır.» demıştır. Müezzinoğlu. Yankı dergısıne verdığı demecte. Ihracat ve lşcı dövızl gelışlerını artırmak ıcın yenı onlemler alacaklarını belırtmış, kur ayorlamalarının tek cozum yolu olmadığını ıfade etmıştır Malıye Bakanı. «Devaluas yon yapılmayacak mı?> sorusuna da şu karşılığı vermıştır«Turkiye de elbette, oteki ulkelerin yaptığı gibi parasının değerini koşullara gore yeniden gozden geçirmek ihtiyacını duyablllr. Ama bunun tek başına bir Deterjan fiyatlarına yeniden zam yapıldı 150 gramlık çamaşır tozunun fiyatı 550 kuruştan 700 kuruşa yükseldi. Ureticiler zammı hammadde ve işçilik ücretindeki artışlara bağlarken, sendika bu gerekçenin kasıtlı olduğunu bildiriyor İstanbul Haber Servlsi Deter|an ve camaşır tozlarına yenl den zam yapılmış ve 150 gramlık camaşır tozunun fiyatı 550 ku ruştan 7 liraya yükseltılmıştır. Bu konuda deterıan üretıcierlnden bayllere ve bakkallara yollanan yazıda, »Yıkama madde leri flyationmız son zamanlarda meydana gelen gerek hammadde ve gerekse ombolol malzeme sı ve ışçılık ucrettermdekl crtış lar nedenı ıle yeniden duzenlen mış bulunmaktodır» denıimış ve yenı fıyatlor teblığ edıimiştır Ancak sendıkal cevreler son zamanlarda bu ış kolunda toplu sozleşme ımzolanmodığını, bu nedenle zainmın kosıtlı olarak ışcılerın sırtına yüklendığıni öne surmektedırler. Deterıan ve sabun tozunda es kı ve yenı fıyatlar şoyledır Tursıl Persıl 175 Gr 350 Gr 150 Gr 300 Gr. Eskı 6 50 12 00 5 50 10 00 Yeni 8 00 14 00 7 00 13 00 Dıxan Prıl Vernel 350 Gr 500 Gr 500 Gr. 14 00 15 50 10 00 13 00 13.75 15 50 Elde edılebılen bılgılere gore son gunlerde ozellıkle tuketım mallarına yapılan zamlarda fırmaların bırbırıyle rekobet eden reklâm gıderlerı etkılı olmoktadır. Parlamento Kulisi LALELI'DE OLDURULEN GENCIN CENAZESI KALDIRILDI, AKADEMİ İSE TATİL EDİLDİ Cumhuriyet Haber Merkerl Komando bır oğrencı tarafından Lâlelı'de oldurulen Anadoluhısarı Gençlık ve Spor Akademısı oğ roncısı Saıt Ulusoy'un cenazesı dun duzenlenen torenden sonra memleketıne gondenlmış, akodemı de 19 şubata kadar tatıl edılmıştır. İSTANBUL Lâlelı'de olduru len Anadoluhısarı Genclık ve Spor Akademısı oğrencısı Saıt Ulusoy un cenazesı dun törenle memleketıne gonderılmıştır Uye sı bulunduğu IGD tarafından du zenlenen cenaze toremne arkadaşları yakınlarıyla CHP İstanbul Mılletvekılı Zekı Eroğlu katılmıştır Cenazenın morgdan alınısı sırasında buraya gelen Akademı Başkanı Prof Resat Inan. torene katılanların tepkısı karşısındo gerı donmek zorundakalmıştır. Cenaze «Sait'in he sabı sorulacak», «Analar doğurur, faşıstler oldurur», «Gencliğe can guvenlığı» sioganları altında Sırkect ye getınlmıştır Yo! boyunca Ulusoy un agabeylerı ve yakınlan fenalık gecırmışlerdır Sırkecı'dekı konuşmalar ve saygı duruşundan sonra oğrencıler dağılmış gencın cenazesı de Yeşılkoy'e goturulerek buradan Trabzon ucağına konulmuş tur. Bu arada Prof Reşat inan dun akşam bır acıklama yaparak «Akademi kurulus yonetme lığının 24 maddesl hukmüne da yanılarak Akademlnin Bakanlık tarafından bu sabahtan 19 şubat akşamına kadar tatıl edildıgınl» bıldırmıştır Akademı daha once 17 şubat 3 mart arasın da somestr tatılı yapacaktı Gecen yılın 75 kılo Turkiye Gencler Boks SornP'Y01111 olan Ulusoy'un, Samsun Imam . Hatıp Lısesını bıtırdıkten sonra Is tanbul dakı Akademıye gırdıgı (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Nereden Başlamalı?.. Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni tayinler başladı ANKARA (ANKA) Ulaştırma Bakanlığında atama ve taymlerın durdurulması ışlemının kaldırılmasından sonra yenı tayınlere başlanmıştır Alınan b>lgılere gore, Bokanlık Musteşarlığına Imar ve Iskan Bakanlığı eskı Musteşar vekılı Mukrem Er gın getırılecektır Bakanlık Musteşarlığı gorevın de bulunan Ahmet Sarp, mart (Devamı Sa 9, Su. 2 de) "Kaçakçılık sigaradan başlar, makineli tüfeğe kadar dayanır,, Engin KARADENİZ ANKARA AP'lt Nıhat llgun secırn havasından kurtulamamış sankı, «Sayın hemşehrılerım» aıye başlıyor söze.. 1978 butcesı Karma Komısyonda sonuk gecıyor Bır CHP'lı «N'apalım, MC'nın hazırladıgı butceyi gecırıyoruz traşlayarok» dedı. Hanı. yanlış da değıl. lcışlerı Bakonlığı butcesı goruşulurken gızlı ser v.sler ıçın ayrılan 67 mılyon lıra CHP'lı Suleyman Genc ve arkadaşlarınca verılen bır onerge ıle «Traşlandı», butcedei cıkortıldı sessız sedasız. Dernekler ıcın konulan 70 mılyon lıra da oyle oldu. Anarşının kalkması ıcın «Duo ve amın» seslerını eleştıren CHP'lı Tüzün sınırlıydı: « Tavşan kurkunden vlzon olmayacağı gibi. susakağızlı (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) K OLAYLARIN ARDINDAKİ 6ERÇEK M İçtenliksiz Girişimler... dır. Boyleslne İçtenliksiz slyasal çıkışlor boşlukta kalmaya mohkum taktlklerdir. Memur kitleslnın bu konuda bir aldanışa suruklenmesi ıçın yaşanan acı gerçeğe gozlerin ka panması gerekır. MC donemınrie memurların ezılmesiyle sonuçianan bır ekonomı polıtıkasının ve bır sıyasal goruşun egemen olduğu acıktır. Şımdi Ecevit hukumetıne bır «enkaz» bırakan AP'liler MC'nln butçeslnl oldu • bıttiyle yuklenmek zorunda kalan yenl iktidara katsoyıyı orttırma onergesi sunmaktadırlar. Gerçekten de memurların coğunluğu bugünku hayat pahalılığı altında ezılmektedırler. Ama memur kitlesıni basketbol topu gibi elden ele geçlrmek slyasal partiler İçin olası mıdır? ••• (Oevamı Sa. 9. Sü, 6 da) lcln bazı llkelerden oluşuyordu. alh/e Bakanı Müezzinoğlu ha Yeni personel kanununun ozunu yatın yuzde 3 5 4 0 pahaiıoluşturan bu ilkeler bir yana bılaştığını acıklodı. Bu oçıklarakılmış, memur maaşlarını sap*ıa olsa da olmasa da, yurttaslar farşı pazar gerçeğinde fiyatiarın tayan kotsayı dondurulmuş. onfcaşdondurucu yukselışini izlıyor celikle tabanda bulunan kamu gorevlileri dayanılmaz sıkıntılora lor. MC ortaklığının hukümette katlanmak zorunda bırakılmışlar bulunduğu 3 yıl fiyat patlamalorı dır. MC iktidarı döneminl vurguzinclrleme surmüştur. Bu donem layan bu gerçekler yaşanarok al de enflasyondan yorarlanan cevgılanmıştır. reler «labildığıne gelişmiş, halk yığmtaTı ise geçlm darlığının bu Ne var ki şimdi AP Senoto nalımında acı çekmlştlr. Dar geGrubu Başkanı ile Meclls Grubu litilier arasında artık milyona yak Başkan Vekill, memur katsayısılaşan küçuk memur kltlesinin du nın 12'den 16'ya cıkarılması gerumu da ortadadır. Sendikal hak rektlğini belirtmlşler ve bunu sağ lora sahip bulunmayan kamu go lamak amacıyla butce komısyorevlllerl artan hayot pahalılığı nu başkanlığına bir önerge verkarsısında tam anlamında savun mişlerdlr. AP'II parlamenterlerın masız kalmışlardır. Oysa 1960'la bu davrantslarında bir tctenltk rın ortasında başlayan hazırlıklar buimaya olanak yoktur, hukula gellsen yenl personel rejirrlmetten duşer duşmez memur kıt nin özü, memurlOTin soğlıklı bir lesin! anımsamak, gecikmiş bır geçlm duzeyln kcruyobümelerl llgi gösterisl nltellğl tasımakta Taylan: «Başsavcılığın Erbakan'la ilgili girişimi talihsiz bir güne rastladı» ANKARA, (ANKA) Anayosa MahKemesı eskı boşkanı, CHP Sıvas Senatoru Muhıttın Taylan «MSP lıderı Necmettin Erbakan' ın polıtika sahnesine yeni çıkmadığını, muhtemelen, bugun sovcılığın kovuşturmasına neden olan sozlerinın çok daha otesinde ifadelerinin bulunduğu nu» kaydetmıştır. • * Yankı dergısıne goruslerını acıklarken başsavcıltk gırışımının acılmasının talihsiz oır gune rastladığını kaydeaen Taylan şoyle konuşmuştur « Öncelikle MSP'nln ve IIderln'n gerek parti programların (Oevamı Sa. 9, Su. 8 de), ontrgerılla, son gunlerde yeniden gundeme geldl. Icınde yaşadığımız kargaşa ortamı ve bu ortamın yarattıgı kusku bulutları, Ister ıstemez kontrgerılia duğumune bağlandı. İstanbul Sıkıyönetım eskı Komutanı Faık Türun, «Hayır kontrgerılla diye bır kuruluş yoktur» derken, bir başka suc itirafında bulunmoktadır Sanıklarm sorgularındo M1T elemonları bulunmuştur.. Yururlukteki herhangi bır yasada, ceza soruşturmasının MİT elemanlarmca yapılacağına ılişkin bir hukum ya da dayanak bulunmamaktadır. Emeklı general, <Kaş yapayım derken goz çıkartmakta» ve oçıkça «Ben suç ışledım» demektedır. Faik Türun, İstanbul Sıkıyönetım Komutanıyken, Adli Muşavırliğmi Yargıc Aibay Turgut Akon yopmoktaydı. Albay Akan, şu anda, Askerî Yuksek İdare Mahkemes) Ikinci Oaıre Başkanı olarak görev yapmaktadır. Turun'un Hukuk Danışmanlıgını yapcn albay Akan'ın, MİT tarafından yoneltilen sorgulamaiarın nerede ve nasıl yapıldığına ilışkın geniş ve doyurucu bılgılere sahıp olması gerekır Yazar llhon Selcuk İstanbul Sıkıyönetım Komutanlığı emrıyle gozaltına alındıktan sonra, nereye goturülmuştur? Emekll tumgeneral Celil Gurkan, kımln emriyle nerede sorguya cekılmıştir? Emekli yarbay Talot Turan'ın sorgusunu kımler yapmıştır? Yazar Doğan Avcıoğlu, IIhami Soysal kimler tarafından sorguya cekılmıştir? Bu soruların yanıtını Sıkıyonetim Komutanı Faık Turun veriyor: MİT elemanlarınco... Istanbul'da Zıverbey koşkünde sorguya çekilen sanıklaro blrer tutanak imzalatılmıştı. Bu tutanakıorın altında kimlerin imzalorı bulunmaktadır'' Bu imzalorın sahıpleri, hıc şupheslz, Ziverbey koşku ile ılışkılı guvenlık yetkllileridır Soruşturmava burodan başlamak sonırız, (Devamı Sa 9 Su, 7 de/ MESS MADENiŞ GORUŞMELERi ANA HATLARIYLA TAMAMLANDI, BUGÜN BİR ACIKLAMA BEKLENiYOR İstanbul Haber Servısı Turkıye nın en buyuk ışcı uyuşmaz lıgında MESS ıle Maden iş bırkac kucuk madde dışında an laşma noktasma gelmışlerdır Ikı taraf sendıkamn genel pren sıplerde anlaşmaya vardıktan sonra ayrı ayrı 65 ısyerı ıcın surdurduklerı gorusmeler dun kaba hatlarıyla tamamlanmış. ancok bunlardan bazı ışyerlerınde toplam 16 madde uzerınde ıse tam bır anlaşma saglanamomıştır Yuzlerce madde arasındakı bu 16 madde bugun yeniden ele alı nacak sonuc olumıu ya da olum suz olarak kamuoyuna acıManacaktır MESS ve Maden Iş o/rıca bu (Devamı Sa. 9, Su. 2 de) Kipriysnu: «BM Genel Sekreterinin girişimi besarıh olmazsa Güvenllk Konseyine başvuracağız» Cumhuriyet Haber Merkezı Rum Temsllcıler MBCIISI Baş kanı M haılıdıs, Turk taraft somu; onerıler sunmaz.sa uzun mu cadeleden başka cıkar yo» olma dıgını soylerken. Rum Yonetmı Başkanı Kıprıyanu da, BM Gs(Devamı Sa. 9, Sü. 5 d«'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog