Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

ORDU cod.288/3 AksorayIstanbol TEI.22 22 2328 75 3522 88 25 UNlVERSlTEYE HAZIRLIK YA\ Tum Genel Yetenek Osman Anltan jn 5:0 sayfa 100 tl Tum Fızık (Klaak) Burhan Erlcakn 700 sayfa 125 tl Tum Kımya (Klasik) Hanıfi Yurtseven, in 320sa\fa75 tl ODEMELt 1STEME <\DRESt Cumhuriyel 54. Yu; Sayt: 19192 Kurucusu: TtrNTJS NADİ iŞiNjZHAZjR KADiKOY fcL 36 ' ! 50 4 jfj* 300 Kuraf 3 Ocak 1978 Sah CHP lideri Demirel ve Türkeş'le de görüştü İZLENİMLER YENİ HÜKÜMET ANKARA Hukumetı kamakla gorevlı CHP Genel Bas*anı Ecevıt dun yenı hu'<ümetı 0luşturma calışmalorını surdurbrken AP Genel Baskanı Sulevmon Demırel de saat 11'de lcplodığı partı Başkanlık Dıvaıinaavenılgının hesabını verıyor, :elıyordu. KURULURKEN rulmasını istememış, AP nın bu hukurnette yıpranacağını soylemıştı Bır AP'lı şoyle dedı 1 Demlrel Bayarı da dlnlemedt, bitlı yorganımn lcine gırdl » Demırel gensoru ıle duşunceye değın AP Başkanlık Dıvonı (Devamı Sa. 9. Su 4 de) Muttafa EKMEKÇİ Bülent Ecevit, dünkü temaslarından sonra «Bir protokola gerek duyulmayacâk kadar aramızda uyum oiduğu izlenimini taşıyorum» dedi. ICGP'den Feyzioğlu ve Salih Yıldız'ın, DP'der. ise Faruk Sükan'ın hükumette yer aiması bekleniyor I Bağımsızlârdân Akova, KIIJÇ ve Septioğlu'nun Devlet, Mataracının Tekel, Alp'ın Sanayi, işgüzar'ın Sosyal Güvenlik.Tan'ın Sağlık, Öngüt'ün Ulaştırma, Karaaslan'ın imar ve Elçi'nin de Bayındırlık bakanlıklarına getirileceği öne sürülüyor ANKARA, (Cumhuriyet Büroiu) CHP ıle bağımsız 11 mılletvekılınm hukumetı oluşturma konusunda tan bır anlaşmoyo vardıkları oğrenılmıştır Oncekı gece TBMM'de bağımsızlor odasında yapılan toplantıda bağımsız mlletvekıllerı, Ecevit ıle ceşıtlı soru'iları goruştukten sonra dun kamuoyına yaptıkları acıklamada şöyle demışlerdır «Soyın Cumhurboşkanımız tarafından hukumetı kurmokla gorevlendırılen CHP Genel Başkanı sayın Bulent Ecevit, 1/1/1978'de bizlerı Turkiye Buyuk MMIet Meclisındekı bağımsıziar odasında ziyaret ettı ve yapılan goruşmeler sonundo ulkemızin bugun lcınde bulundugu cok ağır ic ve dış kosudar karsısında uzun surecek bir hukumet bunalımma tahammulu olmadığından, sayın Bülent Ecevit Başkonlıgında kurulacak bir hukumette gorev almomız ve hukumeti desteklememiz hususunda gorus birtlğine varılmıştır. Kamuoyunun bilgllerlne saygıylo sunulur.» 11 bağımsız mılletvekılınm kamuoyuna yaptıklon ocıklamada Enver Akova (Sivas). Orhan Alp (Ankara), Oğuz Atalay (Konya). Şerafettln Elci (Mardln). Hilml Isguzar (Slnop), Ahmet Karaaslan (Malatyo», Mustafa K\lıç (Ankara), Tuncay Mataracı (Rize), Guneş Öngut (Afyon), Ali Rıza Septioğlu (Elâzığ) ve Mete Tan'ın (Afyon) nnıaları bulunmoktadır Ankara'ya gelen Celal Bayor'!a da aralarının haylı acık olf'uğu soylentılerı AP cevrelerınde dolaştı llerı surulduğune gore Boyar Ikıncı MC hukumetinin ku Ağır Görev I yimserlik guzel şeydlr. N« I denll ogır olursa olsun gorev yuklenen blr klşl, daha Ifln baslangıcında altından kalkamayacağı guçlukterle karşıloşabllecegl kuşkusuna kapılır•a ustlendiğt gorevi başarma sansım azaltmış olur. Bu Itlbarta yılboşı gscesi gazetecllerle konuşurken Soyın Ecevtt' )n açığa vurduğu iylmser duyguları yarınımız hesabıno umut verlci blr belirtl soyıyoruz. Klmllerinln onerdiğl ama ulke sorunlarmı cozmekte hlc bır yorarı dokunmayacagını btldiğlmlz blr CHPAP ortaklığına korsı olan Sayin Ecevit gazetecilere soyle diyor: «Kuracağım hukumette CGP, DP ve Bağımsıziar bulunocak Belki sayının krltik olacagı soylenebllir. Ama bugun butun Avrupa'dakl hukumetler kucuk d«st«klerle ayakta duruyorlar. Amacımız kendi Içlnde tutarlı blr hukumet kurmaktır. Eğer kıso surede cok onemll bozı *orunları cozebilirsek, bu hareketın siyasal alanda onemll bazı qelışmetore yol acacoğıno ınanıyorum.» Sayın Ecevlt'in çok onemll soydığı bazı sorunların basında kendl deylmiyle con guvenllğl gelmektedir. Kısa surede bu sorunu çozmenın hlç de kolay olamayacağını sanırız, Sayın Ecevtl de kabul etmektedir. 12 Mart'ı hazırlayan kanlı olaylor, ozeilikle 2. Cephe Iktidarı doneminde gorulmemiş blr hızla artmış, beş bucuk ay Içlnde oldurulen, yaralanan, dovulen genclerin sayısı yuzleri aşmış, binlerl bulmuştur. Sayın Altan Öymen'in geçen gun Meclls kursusunden acıkladığı gibı millet her akşam TV ekranları karsısında hava raporu dinlercetfne oldurme, yaralama, baskın haberlerl dlnlemeye nerede Ise alışır olmuştur. Bu cınayetlerden çoğunun 2. Cephe ortakInrındon birince desteklendigi kuşkusu kamuoyunu son derece tedırgin etmıştır. Soldırılar karsısında hukumetln etklsız kalması, coğu suçluların yakalanamaması kuşkuyu gunden gune yoğunlaştırmıştır. Bu ağır bunalım havası ıçinde bır MHP yetkilısi gogsunu gere gere «Devlet daırelerınde, okullarda kadroları ele geclrdik. Iktidar yolu okullardan geçerı demek suretlyle partısınip Anayasaya aykırı emellerıni açıklamokta bir sakınca gormemıştir. Bugun gerci 2. Cephe bır daha gelmemek uzere tarihe karışmış sayılabllir. Ama devlet daırelerınde, okullarda ve başka kurum ve kuruluşlarda kilit noktalora yerleştlrilmiş faşıst elemanlar Cephe yıkıldı dıye boş mu duracaklardır? Bunu beklemek cocukluk olur. Guven oylaması uzerine son konuşmasını yapan Suleymon Bey bunalımdan soz ederken ne demek istlyordu? Saldırılar surup gıdecek, kucuk blr grubun desteği ile iktldar kurmak durumundo bulunan CHP karşısındakı guçluklerın ustesınden gelemeyecek midir? 6u konuda CHP'yı kosteklemek (çm Suleyman Bey ve yakın çevresinin buyuk caba harcamalarını yadırgamamak gerekir diyoruz. icinde bulunduğumuz durumu bu acıdan degerlendirdiğımlzde Sayın Ecevıt'ın gazetecilere gosterdiğı Avrupa orneğinı pek yerinde bulmadığımızı vurgulamalıyız. Evet. bugun Batı demokrasilerinde bır cok hukumetler kucuk desteklerle ayaktadırlar. Ama onların hepsi gellşmiş ulkelerin hukumetleridir. Sosyal ve ekonomik sorunlarını buyuk olcude çozmuşlerdir. Dusunce ozgurluğu, vicdan ozgurlugu tarlhin potasında peklşmiş gucu Ile sapa sağlom yurumektedır. Bızde oyle mi ya? Onbirler, CGP5 DP Ecevit kabinesine katılıyor • ONBIR BAĞIMSIZ MIILETVEKUİNİN DUN VAYINLADIKLARI ORTAK AÇIKUMAOA, CHP GENEl BAJKANI ECEKONU VIT'IN KURACAGI HUKbMETTE 60REV AIMA SUNDA D4 GORLŞ BİRIİGINE VARILDIĞI BILDIRIIDİ. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ikıncı MC hukumetinin duşmesınden sonra. Cumhurbaşkanı Fahrı Koruturk tarafından hukumetı kurmakla gorevlendınlen CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit temaslarını dun de surdurmuştür Ecevlt'in Bakanlar Kurulu 4ıste8inı bu akşam Çonkaya'ya sunması beklenmektedır Oğrenıldığıne gore hukumeue 10 bağımsız 2 CGP lı ve 1 DP lı bakan yer olacaktır CHP'nın, Başbakan Yardımcı lığı Malıye Bokanlığı lcışlerı, Dışıslerı, Mıllı Savunma. Ada^t, Enerıı ve Tobıı Kaynaklar Calışma, Tarım, Tıcaret, Koy Işlerı MHIı Eğltım. Kultur, Turızm ve Tanıttna Bakonlıkları ıle Gençlık ve Spor Bakonlığını alacoğı bıldınlmektedır CGP Genel Başkanı Turhan Feyzıoglu'nun Başbakan Yardımcılığı (Kıbrıs Işler.) Salıh Yıldız'ın da Devlet Bakanı olacağı ılerı surulmektedır DP den ıse Genel Başkan Yardımcısı Faruk Sükan'ın Devlet Bakonlığı ıte gorevlendırıleceğı soylen mektedır 11 bağımsızdan Oguz Atalay bakanlık ıstememıştır Devlet Bokanlıklanna Enver Akova, Mustafa Kılıc ve Alı Rıza Septıoğlu Gumruk ve Tekel Bakanlığı'na Tuncay Mataracı Sanayı ve Teknoloıı Bakanlığma Orhan Alp. Sosyal Guvenlık Bo kanlığına Hılmı Işguzar, Sağl'^ Bakanlığma Mete Ton, Ulaştırma Bakanlığma Guneş Öngut Imar ve Iskân Bakanlığma Ahmet Karoaslan Bayındırlık 3akanlığırto Şerafettm Etçı nın getınlmesı duşunulmektedır CHP ye duşen bakanlıklara atanacakları Ecevit saptayacaktır Dun CHP grubunda konuşan Genel Başkan Ecevit «Parti ıcl dengeyl gozonunde tutarak arkadaclarıma gorev vereceglm» şeklınde konuşmuştur Bu sozden CHP'de partı ıçı muhaletet konadından kabıneye gırecek'e rın bulundıtğu anlaşılmaktadır CHP'ye 13 bakanlıktan sonra 16 bokanlık kalmaktadır Ancak Ecevıt'ın bakanlık sayısını orttırabıleceğı ılerı surulmektedır Kabıneye gıreceğı soylenenler orasında Orhan Eyuboğlu, Alı Topuz, Necdet Uğur, Denız Boykol Hıkmet Cetın, Gunduz Okçun Hasan Esat Işık ve Erol C e vtkçe'nın adlonnöön söz Mılmektedır. ECEVİT'İN TEMASLARI CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit dun CGP Genel Başkanı Feyzıoğlu, DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeylı, bağımsız üyeler, Mıllı Bırlık Grubu, Cumhuriyet Senatosu Kontenıan Grubu uyelerı, AP Genel Boşkonı Suleyman Demırel, MHP Genel Baş konı Alpaslon Tüfkftş 1I6 Blfer (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) Bağımsıziar 44 Ecevit hükümetini destekleme konusunda anlaşmaya vardık,, Fransız basmına göre Ecevit siyasal ve ekonomik bunalımı çözmek zorunda Ko$ta DAPONTE bildiriyor PARİS Turkıye'dekı son siyasal gelışmelere genış yer ayıron dunku Fronsız basını, guvenoylaması sonucunda devrılen Suleyman Demırel'ın yerıne yenı hukumetı kurmakla gorevlendınlen CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt'ın. Turkıye'mn ıcınde bulundugu siyasal ve ekonomık bunalımı çozmekle kar şı karşıya bulunduğunu belırtmektedır Le Fıgaro'da Jean Delamotte ımzasıyla bu konuda cıkan «Ecevit ekonomik krlzl cozmek zorunda» başlıklı yazıda, Turkıye'mn beş aylık şıddet olayları ve siyasal ıstıkrarsızlık donemınden sonra tarıhınm en cıddî (Devamı Sa. 9, Su. 3 de) Bakırköy'de bankayı soymak isteyen 5 kişi bekçiyi öldürdü Istanbul Haber Servlsl Bokırkoy Bahçelıevler Yapı ve Kredı Bankasını soymak ısteyen sılâhlı kışıler kendılerıne engel olmak ısteyen bankada gorevlı bekçı Adıl Kecıderelı'yı oldur muş bır muşterıyı de yaralamış lardır Olaydan sonra yorede operasyona gınşen guvenlık kuvvetlen olaylo ılgılı oiduğu san.'an ıkı kışıyı yaralı olarak ele geçırmış'tır Saat 11 30'da çaldıkları aracla bankaya gelen soygunculordnn ıkısı dışanda beklerken, uçu de ıçerı gırerek personelı enterne etmek ıstemıştır Soygunculardan bırı veznedardan kasadokı paralan ısteyeceğı sırada, Tozkoparon karokolundan bekçı Adıl Keçıderelı soyguncunun uzerine atlayarak engel olmak ıstemış ve boğuşmaya başlaTiiştır Arkadaşının yakalanacağıiı anlayan sılâhlı dığer soyguncu bekcıye ateş ederek ka?ığından ve karnından ağır bıcımde varalomıştır Bekcının yere duşmesınden sonra soyguncular yavlım ateşını surdurmuşlerdır Bu arada personelden de bayılanlar oJmuştur Ateş sırasında ban kada bulunan muşterılerden b n de kurşunla yaralonmış, GuraDa Hastanesıne kaldırılmıştır Bankadan kımsenın ayrılmayacagmı anlayan soygunculor kapı onunde kendılerını bekleyen lcalıntı) 34 DH 986 plâkalı otomobıle bınerek kacmaya cal'$mışlcr ancak arac 50 metre gıttıkten sonra anza yapınca, soyguncular yoya olarak kacma ya başlamışlardır Soygun gırışımınden sonra yorede arama yopan guvenlık kuv vetlerı bır otobus durağında bek lemekte olan bır kışıden şuphelenerek yakalamak ıstemış, oncak Noım Şen adındakı ışçının polıslere ateş actığı bıldırılmıştır Naım Sen ayağından yaralı olorak ele gecırılmış, uzerınde ıkı ta banco ve 40 mermı bulunmuştur (Devamı Sa. 9. Su. 6 da) CİHAT BÎLGEHAN: "ECEVİT'ÎN TEMASLARI GÜVENOYU ALABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR,, ANKARA (ANKA) Ikıncl MC hukumetinin Molıye BaKanı ve AP Genel Idare Kurulu uyesı Cıhat Bılgehan. «Ecevit'ın temasları, kurulacak yenl hukumetin bıçlmlni ve guvenoyu alabileceğinı gosterıyor» demıştır Bılgehan. lukumetın kurulmasında bır ençelle karşılaşılacağını sanmadıgmı da bıldırmış. CHP'nın Demırel hukumetı aleyhıne verdlğı gensoruda hukumet ortaklarınm uyumsuzluğunun ana konu olarak ışlen dığını hatırlatarak «Ecevlt'le kurocoğı bu hukumetin uyumu no»:l sağlayacağını merak edıyorum» şeklınde konuşmuştur. Malıye Bakanı ve AP Genel ( d o r e |< u r u | u u y 6 s i Cıhat Bılgehan ANKA muhabırının sorularına verdığı cevaplarda, Cumhurbaşkanının hukumetı kurma gorevını CHP Genel Boşkonma vermesının dogal olduğunu kaydetmıştır. İNKAYA'NIN DURUMU Bılgehan. AP'den ıstıfa eden ancak dığer bağımsızlarla bırllkte hareket etmeyen Bolıkesır Mılietvekılı Cemalettın Inkaya'nin durumu ıle ılgılı olarak da şunları soylemıştır(Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) Ankara'da önceki gün yaralanan öğrenci ile Sinop'ta kurşunlanan işçi öldü MAÇKA MAMH FAKtlTBI VE BEYAZIT MALİYE OKU LUNDAKI OIAYIAROA 2 Kty YARAUNtM. MAMİSA'OA KOMANDOUR LİSE OGMNCI BIRIİOÎ KAÇIRIP YARALAOILAR. BUCA'DA BA5KAN1NI OGRENCİlERIN KALDIGI BIR EVE PATUYICI MADOE ATİLDI Cumhuriyet Haber Merkezl Şıddet olayları devam etmektedır Sinop'ta yılbaşı gecesı meydano gelen oloyda ağır yaralanan beledıye ışçısı Omer Semız kaldırıldığı hastanede dun olmuştur Ankara'da oncekı gece boşına sert bır cısımle vurularok ağır yaralanan Turızm ve Tıcaret Yuksek Okulu oğrencısı Abdullah Gulbahar da kurtarılamayarak olmuştur ITU Maçka Maden Fakultesı ıle Beyazıt Malıye Muhasebe Yuksek Okullarında cıkan olaylorda ıkı kışı yaralanmış, Manısa'da Lıse Oğrencı Btr lığı Başkanı komandolar tarafın dan kacırılarak ağır yaralanmiş tır SINOP Hukumet alanında yılbaşı gecesı kurşunlanan be(Devamı Sa. 9, Su. 7 de) GÖZLEM UGUR MUMCU Hava sıcaklığının bütün yurtta düşmesini sürdüreceği bildiriliyor Cumhuriyet Haber Merkezl Kotu havo koşullarınm yurdumuzda etkısını bır sure daha surdureceğı ve hava sıcaklığının duşmesıne devam edeceğı bıldırılmıştır Meteoroloıı Islerı Genel Mudurluğu'nden yapılon acıklamayo gore, lc Anadolu'nun doğusunda. Karadenız'ın ıc kesımlerınde. Doğu Anadolunun doğusunda kar yağışı devom edecek, dığer bolgelerde ıse yağışlar yoğmur şeklınde gorulecektır Gelıboiu'dan Istanbul'a 20 gun önce hareket eden tŞerlf Koptan» adlı yuk gemısı ıkı gun once Karabıga ocıklannda porcalanmış olarak bulunmuştur Gemının 8 murettebotından ucu (Dtvarnı Sa. 9, Sü. 6 da) NADlR NADl (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) Yürürlüğe giren yeni asgari ücretten 650 bin dolayında memur da yararlanıyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) 3300 lıro olar rak saptanan yenı asga i uoret, 1 ocak 1978 tarıhınden ıtıbaren yururluge girmıştır Yenı kararın yururluğe gırmesıyle, daha once 1800 lıra olan asgari ucretler kendılığınden 3300 lıraya cıkmış, 3300 lıranın altında olan ucretler de yenı durumo gore ayarlanmıştır Öte yandan yenı asgari ucretler, 650 bın kadar kamu personelının de maaşlarını olumlu yonde etkılemıştır Bu duruma gore. devlet baremındekı personelde 3300 lıranın altında maaş alon 15, 14, 13, 12, 11 dereceler tama men, 10. derecenın de bırınci kademesı ortadan kalkmıştır Kamu personelı aradakı farkı tazmınat olarak alacaktır Yenı asgari ucretierder tum sanavı dallarında calışan ışcılerle gemi odam(Devamı Sa. 9. Su. 7 de) Savımma Hakkı... ODTÜ'deki şıddet olaylannın tek merkezden yönetildiği öne sürülüyor ANKARA, (ANKA) Icışterı Bakanı Korkut Ozal a gondarıien bi' raporda. Orta Doğu Teı< nık Unıversıtesı'ndekı saldınlann kucukten buyüğe doğru vuk îelen bır dızı ıcensınde, tek el den ve bır merkezden yonetıldı ğıne dıkkat cekılmış. ıdarer.ın «e. buna seyırcı koldığı so^u(Devamı Sa. 9, Su. 4 de) umhuriyet tarihinde ilk kez blr hukumet gensoru He duşurulmuş oluyor Suleyman Demirel, bundan son'a yenıden Başbakan oluncaya kadar kl bunun kolay kolay gercekleşeceğıni sanmıyoruz adı, «Duşuk Başbokantdır «Duşuk Başbakan» gensoru goruşmeleri sırasında, blr kısır dongu icinde çırpınıp durdu. MC sozculerl, başta can guvenllği olmak uzere. gensoru önergesınde yeralon konulara değinmekten cok, kendi partilerınin propagandalannı yapmayı yeğlediler. Sonra da acıklı dılle yokındılar. Blzı konuşturmuyorlar.. Hukukta genel kural, cıddıa» Ile «savunma» arasında denge kurmaktır. Bu denge suclayan taraf adına bozulursa, yargılamoda ceşıtlık» ortadan koikar ve adalet duy$uıları zedelenir. Gensoru goruşmelerinde, önerge sahiplerl, elll dakika konuşmuşlardır. Yanl. gensoru onergesl veren, suclayan torafın konuşmo suresl, elll dakiko Ile sınırlıd'r. Buna karşı, hukumet partllerl ve Başbokamn konuşma surelert, toplom olarak yuzaltmış ckikadır. Yetmiyor mu? Hukumet portileri. gensoru onergesinde yeralon konuları yanıtlomak ıcm hicbir caba harcamazlar. blri. dokuien kanları umursamadan. banştan soz eder. otekl C ANKARA D.ŞINDAKi TÜM İLLERDE ELEKTRiK KISINTISI ÜÇ SAATE ÇIKARILIYOR ANKARA, (ANKA) Seyıtomer ve Tunçbılek sQntrollerının bazı unıtelerınde komur yokluğu ve Hsrfanlı ıle Kebcn baraılarmda su duzeyının duşukluğu nedenıyle. Ankara dışında tum ıllerde elektrık kısıntısının gunde uç saate cıkanlocoğı belırtılmıştır. llgılıler komur yokluğu nedenıyle Seyıtomer ve Tunçbılek santrallerınde bazı unıtelerın devre dısı kaldığını Hırfanlı ve Kebon baraı gollerınde de su duzeyının onemlı olcude olcaldığını soylemışlerdır Yakında başlaması beklenen uc saatlık elektrık kısıntısı uygulamosı, Ankara dışındo butun ılterı kopsoyacoktır. (Devamı Sa. 9, Su 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog