Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makale



Katalog


«
»

P K i:85 tSTANBUL 27 06 472» 7S7226 , Sulıanmektebı Sok Cağaloğlu Istanbul umhuriyet C4. Yıl; Sayı: 10218 Kuracusu: YUNTÎS NADÎ r Ö Z E L DAKTİLO SEKRETER KURSLARI DAKTİLO, STENO ve MUHASEBE Asagıdakı adresıerden baska I cb r yerde şubeırız yoktur îSİNİZ HAZIR. *1BEYOĞLU!?; | ^ ' o 1 k d 87/7 BEYAZIT V mVrT r 300 Kuruş 29 Ocak 1978 Pazar Memurlara sendika kurma hakkı verilecek, ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Çalışma Bakanı Balvr Ersoy. TBMM Butco Karma Ko• BÜTÇE KARMA KOMİSYONUN mısyonunda dun Bakanlığı butDA ELEJTIRIlEfil YANITLAYAN cesı uzermde yapılan eleştırılerı ÇALIJMA BAKANI BAHIR cevoplandınrken, cButun colışonların sendika kurma hokkına ERSOY, TARIM IŞ YA5ASIsahip olması gerektiğtne IçteıNIN ÇIKARILACAGINI. ME lıkle Inandığımizdan, daha onMURLARA SENDİKA KURMA ce Anayasa ıle memurlara ta HAKKI IÇIN GIRI$IMDE BU nınmış olan sendika kurma hak kının yenıden gercekleşmesi LtMLACAGlNI SOYLEDI lcin girlşımler yapılacaktır > demıştır. Bakan, iş sağlığı ve ış güvenlığı onlemlerıne etkınlık kozaidırılacağını. toplu ış sözleşmesının aksayan yonlerının uygula mo onlemlenyle gıderılmeye colı ştlacağını bu arada iokavtın ko tuye kullanılmasına karşı etkılı onlemler alınacağını bıldırm.ştır Calışmo Bakanı Behır Ersoy kamu kuruluşlarında çalışanların yönetıme katılmalarının soğlanacağını böylece bu kuruluşlarda verımlılığın arttırılacağını soylemıştır Bakan asgan gecım ındırımını osgarı ucret duzeyıne cıkartılacağını ıfade etmış ve şoye konuşmuştur «Kamu Işletmelerınde calışanların yoneiime katilmaları ve verimliltk artışından pay almaları sağlanacaktır. Emegi karsılığı ucret yada maaş alan işcl ve memurlar lcin asgarı geclm Indirfml, osgarl ucret duzeyine cıkartılacak, yanl Işçl îie memurlartnın gelirlerinın asgari ucret kadar olan kısmından vergl olınmıyacoktır Boylelikle dar ve degişmez gelirlerin yaşam duzeyleri bır olçude yukselmekle bırllkte ulusal gelirden aldıkları pay arttırılarak gelir doğılımında kucuk de olsa bir lyileştirme soğlanmış olacaktır. Ersoy, çıraklık, kalfolık ve ustolık yasalarının cağın gereksınmelerıne gore duzenlenecegını söylemtş bu arada ışyerlen denetımınde urkutucu olmaktan cok ılğılılerı uyarıcı ve etkılı olacaklannı bıldırmıştır Yurt dışındakı ışcılere ve yu't taşlara oy hakkı tanınacoğını da acıklayan Calışma Bakanı Ersoy «Iscılerlmızin donuşlerlnde, dıs ulkelerde edindlklerı emeklilik ve başka sosyal guven lık haklarının korunarak yurtlcine aktarılmasi, bilgi ve beceri (Devomı Sa. 9. Su 4 de) Memur maaşlarına esas olan gösterge tablosu değişecek Güç Görev Başbakan Ecevit: Birkaç ay içinde topluma barış getireceğiz,, ANKARA (ANKA) Başbakan ve CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit, partısınin kücük kuruitayında yaptığı konuşmada henuz toplumda barışın sağlanamadığını. ama bır kac ay ıcınde mutlaka barışın getırıleceğınl soylemış. «Sevgl tohumiarının, cocuklarda, gençlerde, butun halkta filizlendiğini blrkaç ay içinde goreceğizı demıştır. Inanc ayrılıklarını goruş farklılıkları nedenıyle silah cekmenın bır ceşıt ruh hastolığı olduğunu belırten Ecevit, «bu ruh hastalığını tedavi edeceğiz. Önce şefkatle. sevgl Ile tedavi etmeye calışacağız. Duşmanlık ve Intlkam duygusunu (Devamı Sa. 9, Sü. 4 d«) E cevlt hukumetınln guvenoyu almosiyle otedenberl suregelen şiddet olayları daho bir yogunluk kazandı. Dovulen, yaralanan, oldurulen gençlerimizin sayısı azalmak şoyle dursun, günden gune artıyor. Bu cılgınca saldırganlığın nedenleri hakkında henuz kesfn bir yargıya varacak durumda değılız. Yeni hükumet, ister sagda, İster solda olsun, her turlu duşunceye kısıntısız ozgurluk tanıdrğını oçıkço belırttiğine gore bu saldırılann her şeyden once ozgurluğu hedef aldığına Inanmak gereğini duyuyoruz. Ulkemlzde normal demokratik bır duzenın yerleşıp Işlemeslnden hoşlanmayan guc ier bulundugu bır gerçektlr. Bu gucler, klmi dış kaynaklardan da dolaylı destek goruyorlar mı? Olosıdır. Şurası kuşkusuzdur kl «guc» dediğimlz orgutlerin asıl dayanağı korkudur. Demokrasl korkusu, luk korkusu! ozgur ANKARA, (Cumhurfyet Burosu) 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasında memurların oylıklarına esas olan gösterge toblosunun değıştırılmesı, şımdıye değın uygulanmayan «Aile yardtmı»nın verılmesı ve bır kadro standardızasyonuna gıdılerek kadro kurulması yetkısının Bakanlar Kurulundan alınarak yenıden Turkıye Büyuk Mıllet Mec hşıne verılmesıyle llgılı olarck Malıye Bakanlığında yeni bır yasa tasarısı hazırlanmaktadır. Yalçm DOGAN 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası başlıca uc onemll yönden değıştırılmektedır Bunlardan bınsı, gosterge tablosuna ılışkındır Asgarı ucretm 3300 lıraya yukseltılmesınden sonra, memurların 10 dereceden aşağı olan ayhkları aynı duzeye yukseltılmış ve dolayısiyle en dü şuk memur aylığı do 3300 lıra olmuştur Bu durum mşmurlar arasındakı tahsıl ve hızmet yılından doğan ucret forklarrnı ortadan kaldırıcı bır nıtelığe burunmuştur Orneğın bır ılkokul (Devamı Sa 9 Su, 7 de) Maaşlar; asgari ücretin artmasıyle ortadan kalkan derece. öğrenim farkı ve kıdem süresine göre yeniden" düzenlenecek. Aile yardımını öngören maddeye de işlerlik kazandırılacak. KARAMANLiS «ECEViT'LE GÖRÜŞMEYi ÇOK ARZU EDiYORUM» Kosta DAPONTE PARIS Hafta ortasında Londra'dan başlayarak Bruksel dekı goruşmelerden sonra Parıs e gelen Yunanıston Başbakanı Karamanlıs dun Elysee sarayında Fronsız Devlet Başkonı Valery Gıscard d'Estaıng ıle yedı(Devamı Sa 9, Su 1 de) 44 Türkiye'nin aldığı 18 jetin parasını Libya verdi ATINA Amerıkon Savunma Bakanlığı Turkıye ıle Yunanıston arasındakı sılahlanma \arışı konusunda gızlı bır rapor hozırlanmış ve rapor bır Atıno gazetesınde dun yayınlgnrriışt r Raporda her ıkı ulkenın de kendı sılâh sanayını kurma gucunden yoksun oldukları ve onumuzdekı yıllarda da fuyuk ol;u de Amerıkon ve Avrupa n n sılâh yardımına gereksınme ouymaya devam edeceklen behrtılmıştır. Raporu yayınlayan «To Vimaı Amerıko'nın uyguladığı emborgazetesı, ıkı ulkenın sılâhlan go sonucu Turkıye'nın Batı Almasındo en buyuk desteğıi. manya'dan ve Italya dan sılan Amerıka ıle ıkı ulke arasınclaki Olmaya boşladığı ve ek$iKi«rını savunma onlaşmolarının Amerı bu yolla tomamlamayo caiıştıâı kan kongresı torafından kobul soylemnektedır Rapora gore edılmesı olacağını belırtmış, Turkıye nın peşın para ıle sat.n Amerıkan Savunmo Bakanlığı aldığı 18 odet «F104» tıpı ucanın Turkıye uzennde uvgulanan ğının parası da Lıbya torofındon karşılanm'ştır. sılâh ombargosunun kaldırılması ıcın bu raporu kullonacoğını «To Vıma» gazetesl gı^lı raıddıa etmıştır porun sadece Turkıye ıle ılgılı bazı bolumlerını yayınlamış, anAmerıkan Savunma Bakanlığı cak raporun aslını »Assocıated nın hozırladığı gızlı raporda Press» aıonsı muhabırlerıne gostermıştır Fakat Yunanıstan'la ılgılı bolum snklı tutulmuştur NELER VAR? Amerıkan Savunma Bakonlığına boğlı Istıhbarat Daıresı tarafından hazırlanan, «Turklye ve Yunanistan Ege bolgesınde Silâhlanma Yarışı» başlıgını taşıyan gızlı rapor «Cok glzli» notunu taşımaktadır 27 hazıran 1977 tarıhıni taşıyan ve servıse bağlı 1 Berger ıle F Schvvartz tarafından hazırlandığı anloşılan raporda ıkı horıta oskerî tesıslerın yerlerınl belırten dört plan ve ıkı ulkenın 1974 yılından bu yana satın aldıkları sılâh mıktorlarını gosteren beş cızelgenın de yer aldığı bıldırılmıştır Raporda 1974 1977 yrfları arasında Turkıye'nın hangi ülkelerden. hongı sılâhlan ve ne kadar para odeyerek aldığına daır ayrıntılı bır lıste de yer almıştır Bu lıstede 1974 yılındo Turkıye' nın Italya'dan 75 mılyon dolar değerınde 18 «F^104» ıet ucağı satın aldığı ve paranın kredı olarak Lıbya dan sağlandığı belırtılmıştır (Devamı Sa. 9, Su 8 de) YUNANİSTAN'DA TO VIMA GA 2AIESININ ELE GEÇIRIP YAYIN LADlGl PENTAGON RAPORUNDİ TbRKIYE İLE YUNANISTAN'IN SAVUNMA SANAYIIERINI KURACAK GIİÇTE OLMADIKLA1?! VE DA'HA 10 YIL ABO ILE AVRUPA'NIN YARDIMIARIHA BAGLr KAıACAK LARI BILDIRIUYOK Bunlar ulkemlzde normal bir hukuk duzenının kurulup Işlemesinden şıddetle rahatsız olmaktadırlar. Kafalarında yaşattıkları duzenl anayasal yollardan gercekleştirme olanağının bulunmadığını 1 r ' bilmektedlrler. O halde ne yapacoklar? Saldıracaklar, vuracaklar, sağı sola, solu sağa kırdıracaklardır. Ta ki halk demokrasiden umudunu kessln ve onlar da duşlediklerl dlkta reilmlnln başında ulkemizin boşına bela olsunlar. Itlcl gucunü ozgurluk korkusundan alan boylesl dlkta re|imleri başka ulkelerde de denenmlş ve hemen hepslnde iflasla sonuclanroıştır. Ne var kl, kıso sure de olsa bunların yonetlme el koymaları yalnız kendlletine değll, halka da pohalıya malolmaktadır. Türklye glbi, cağdaş uygarlığa yeni yenl ayak uydurmaya çalışan bır ulkede bir yandan ozgurluklerın sınırını genişletmek, ote yandan şiddet eylemlerinin ve anarsinin kokunu kazımak sanıldığı denll kolay olmayacağa benzemektedır. Uc buçuk yapay cephe Iktidarları doneminde dlkta heveslılerine, sırf başbokanlıktan duşmemek koygısıyle Suleymon Bey'ın verdiğl odunler demokrasimiz hesabına buyuk tallhslzlik olmuştur. Oevlet yalnız parsellenmekle kalmamış, killt noktalarına yerleştirilen dikta «hizmetkârları» yüzünden »e|lm rayından kaydırılmıştır. Mer şeyin yerll yerlne oturtultnası buyük bir operasyonu geTektlreceğe benzemektedir. Bu4u bilen partizanlar tedirgin4irler. Onun için ya herru ya merru diyerek gider ayak son kozlarını oynomakta, ortalığı ellerınden geldığınce karıştırmaktadırlar. Ecevlt hukumetlni bekleyen görev cetindir. Hem dikkatll davranarak yasa dışı girişlmlerden sakınmak. hem de bir an önce dlkta özlemcilerinln hevesinl kırmak zorundadır. Hukumetln, bu gorevi yerine getirmeye calışırken korkuya değfl demokrasiye ve iyi niyete dcvanacağıno Inanıyoruz. Bu Ise, tum engellerin üsteslnden gelmeye yetecek başlıca guçtur. Ulaştırma Bakanı Denizcilik Bankasındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak brifing yapacak istanbul Hober Servlsl Ulaştırma Bakanı Guneş öngut yarın Istanbul'a gelerek Denızcılık Bankasında kamuoyuna yansıyan yolsuzluk iddıaları konusunda unıte mudurlerıyte 3 gun surecek bır brıfınge katılacaktır. Alınan bılgıye gore pazortesi, salı ve carşamba günu surecek olon brifıng'de Denızcılık Bankasına bağlı 38 unıte mu duru 20'şer dakıka sureyle öngut'e bılgı vereceklerdır (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) SOlvT TURK DEVLETI Gaziantep Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı Cumhuriyet Haber Markezl Gazıantep'te Ulku Ocaklorı Şubesı başkanı Mıcaz Abusoğlu uc gün oncekı olaylarda sılâh kullandığı gerekcesıyle tutuklanarak cezaevıne konulmuştur Anadoluhısarı Spor Akademısı 1 sınıf oğrencısı Saıt Ulusoy'u oncekı gun Lalelı de olduren komando Alpaslan Alpaslan'ın bır komando arkadaşının daha gozaltına alındığı açıklanmıştır GAZİANTEP Olku Ocakları Başkanı Mıcaz Abusoğlu. Gazıantep'de 3 gun once meydana (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) SON!... ANKARA, (ANKA) Calışma Bakanlığı Mufettışlerı, yasalara aykırı olarak mufettişlık sınavı yaptığı gerek cesıyle, Iş ve işcı Bulma Kurumu Personel Muduru Orhan Esmer ıle yordımcısı Uğur Nezgıtlı'ye ışten el cek tırmıştır. Bılındığl gıbı, Calışma Bakanlığına alınan 103 ış mufettışının gırış sınavları Danıştayca ıptâl edılmış, ancak eskı Çalışma Bakanı Cumalıoğlu bu kararı uygulamamıştı. Daha sonra, bu 103 kışı yasada belırtılen sure dolmadan sınavla ış mufettişlığıne getırılmışti. Danıştay kararını uygulamayan Iş ve Işcl Bulma Kurumu eskı Muduru Huseyın Coşkun da, 10 bın lıra tazmınat cezasına çarptırılmıştır. (Devamı Sa 9, Sü. 8 de) Yasa dışı sınav gerekçesiyle İş ve İşçi Bulma Kurumu Personel Müdürüne işten el cektirildi Yoğun sis dün gece İstanbul'da etkili oldu BUGUN ÖĞLEYE KADAR ETKINLIĞINI SURDURE CEK OLAN YOĞUN SİS DUN GECE KARA VE DE NIZ TRAFIĞINI FELCE UĞ RATTI Ittonbul Haber Servisl İstanbul u dun gece etkısı ol ttna alan yoğun sıs kentte yaşa mı felce uğratmış kara ulaşımı aksarken Kartal Yalova dışında tum seferler saat 23 30'dan ıtı boren ıptal edılmıştır Meteoroloıı yetkılılen, İstanbul ve cevresının yuksek basıncın etkısıne gırdığını bu nedenle dun gece saat 21'den ıtıbaren yoğun bır sıs olayının meydana geldıgını soylemışlerdır Ven len bıigıye gore yoğun sısın geceyarısından sonra ya/ılacagı ve bugun oğle saatlerıne ko dar sureceğı bıldırılmıştır Yoğun sıs İstanbul'da yoşamı felce ügratmış kara yolu u'aşı mında gucluk cekılmıştır Bu ara da aenız ulaşımı da Kartal Yalova dışında, tamamen durmuş tur llgılıler saat 23 30 dan son ra tum seferlerın ıptal edıldığını bıldırmışlerdır Goruş mesafesının 500 600 metreye kadar djs mesı nedenıyle bazı yorelerde trafık tıkanıklığı olmuştur Işgüzar, tüm sanatçıların sosyal güvenceye kavuşturulacağını açıkladı ANKARA Sosyal Güveilık Bakanı Hılmı Işguzar. «Tum sonatcılar yenl cıkarılacak yasa Ile sosyal guvenliğe kavuşacaklardırı> demıştır Sosya) Guvenlık Bakanı !şguzar dun sınema sanatcılannı ta Devamı Sa 9, Sü 6 da) Bombalanan Fatih Ti/atrosunun ilk onarımına sanatçılar ve yazarlar da katıldt İstanbul Haber Servisl Turkıye Yazarlar Sendıkası, Oyun Yazarları Derneğı, Karıkaturculer Derneğı ve ceşıtlı sanat kuruluşları, gectığımız pazar gunu «kımlığı belırsız» kışılerce bombalanan Fatıh Şehır Tıyatrosunun ılk onarımına katılmışlar ve yapılan soldınları kınamışlardır Oyunun yonetmenı Başar Sabuncu, «Kentin cesıtli yerlerinde sanotın holkm ayağına goturulmesinden sonra saldırılann başladıgına» dıkkatı cekmış ve son bır ayda tıyatronun beş kez taşlandığını soylemıştır (Devamı Sa 9 Su, 6 do) Yeni bir anlaşmazlık çıkmazsa, MESS, Madenİş anlaşmasının bugün imzalanması bekleniyor İstanbul Haber Servisl Turkıye Işcı Sı nıfı tarıhınde yaşanan en buyuk grev ve lo kavtların 1 şubatta sona erdırılebılmesı ıcın yoğun caba gosterılmektedır MESS ve Ma denlş Sendıkaları arasında dun de kesıntıiı olarok surdurduklerı goruşmelere bugun de devam edeceklerdır Yeni bır jyuşmazlik konusu çıkmazsa, 65 ışyerı ıçın ayrı ayrı yapı lon goruşmelenn bugun akşama kadar sona ermesı ve yarın kamu oyuna acıklanması beklenmektedır Genel prensıplerde anlaşmaya varılmasından sonra, ışyerlen ıcın ayrı ayrı başlatı lan goruşmeler yaklaşık bır haftadır zaman zaman kesıntılere uğrayarak devam etmıştır Işyerlerının ozel koşulları gereğı ortaya cıkan farklı ıstemlerden dun de uyuşmazlık ckmış ancok taraflar kesılen goruşmeye bugun yenıden devam kararı almışlardır (Devamı So 9, Su 2 de) Erbakan'ın 21 şubatta yargılanması bekleniyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) 9 Yargıtay Ceza Daıresı Başkanından oluşan «Parti yasaklamaları İnceleme Kurulu», Necmeddın Erbakan'ın savunmasını subat'ın son haftası ıcınde alacaktır Partı yasaklomaları İnceleme kurulu, oncekı gun ılk toplantı sım vapmış duruşmanın acık ol mastnı kararlaştırmış, ancak du ruşma gunu konusunda kesın bır tarıh belırlememıştır. Yarg tay dakı dığer toplantıları da (Devamı Sa 9, Su. 5 de' NADtR NADt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog