Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

BIR KÖK BİN DAMAR KEMAL BAYRAM'm YENİ ŞİtRLERİ Genel Dağıtım. GEDA ISTANBUL' CEMMAY isteme: YENIGUN ANKARA Cumhuriyet 54. Yıl; Sayı: 19217 Kunıcusu: FUNUS NADİ •300 Kuruş 28 Ocak 1978 Camarten KoHa DAPONTE BRUKSEL Uluslararası destek sağlama gezısını surdüren Yunanıstan Başbakanı Kons tantın Karamanlıs, dun Brüksel'den Pans'e geçmıştır Karamanlıs, Bruksel'de NATO Genel Sekreterı Luns, Belcıka Kralı ve AET Komısyonu Başkanı Roy Jenhım le yaptığı goruşmeler sırasmda. ozeilıkle Kıbns ve Turk Yunan anlaşmazlığı konuları uzerınde durmuştur. Parıs'tekı dıplomotık kaynaklar, Turk ve Yunan Başbakanlarının nısan ayı ıçınde Fransız başkentınde bır araya gelmesmın beklendığını blldırmektedırler. Karamanlıs ıle Bruksel'de göruşen NATO Genel Sekreterı Luns, Yunanıstan'ın NATO ıcmdekı ozel statusunun alobıleceğı biçım konusunda Başbakan Karamanlıs ıle bır anlaşmaya vardıklarını acıklamıştır. Luns, Yunanıstan'ın NATO ıçındekl ozel durumuyla ılgılı isteklerini anahatlarıyla kabul ettiklerıni bıldırırken. «Bu konuda gorüsr>eler yapılması lcin calısocağını ve Yunonlstan'ın NATO'nun oakerî kanodıno yenıden glrmeslnl Istediklerlnl» soylemiştlr. Yunanıstan Başbakanı (Devamı Sa 9, Su 1 d«) ANKARA (ANKA) Başbakan Yardımcısı. Devlet Bakanı Faruk Sukan, dun duzenledığı basın toplantısında. oncekı ıktıdara aıt her turlu ruşvet, suıstımal, nufuz tıcaretı gıbı yolsuzluklar ıle ılgılı belge ve dosyaların tarafından toplondığmı soylemış, «hukumetimız, tum yolsuzluk ve haksızlıkların ustune yurumek. bunları bulup ortaya çıkarmak, kamuoyuna blldirmek ve sorumlularını cezalandırmok lcin gerekll tedbırleri olmok kararlılığııçınde» demışrır Başbakan Yardımcısı Sukan oncekı ıktıdara aıt yolsuzlukları saptamakla uğroştığını belırterek, cruşvet, suistımal, nufuz ticareti gibi yolsuz luklann cıddı bır takiple ortaya cıkorılmaması, komu vıcdanında derın yaralar açmış, (herkesın yap(Devamı Sa 9, Su. 1 de) «enı temayulferi bulup meydana çıkarmak. Yenl şansları teşhis etmek. Yeni çareleri görmek. 1927 Nısan 1978 j X, I H W F«utt«l Nt»l Ttl .• ««tah»! * S lnonu C«< 35 PK 436 K«skoy IfUnbu X «52776 436560 446S T«l«r 32390 > <lıt«r W SÜKAN, MC DÖNEMİNE İLİŞKİN YOLSUZLUK DOSYA VE BELGELERİNİN TOPLANDIĞINI SÖYLEDİ • BAŞBAKAN YAROIMCISI HoKÜMETİN TUM YOLSUZLUK VE HAKSIZLIKLARIN UZERINE YlrRlMEK VE SORUMLULUURINI CEZALAND1RMAK IÇIN GEREKLÎ TEDBİRLRİ ALMAK KA RARULİGI IÇINDE 0LDU6UNU S0Y1İ0İ Emekli General Akyol "Kontrgerilla yöneticisi,, olduğuna ilişkin iddiaları reddetti ANKARA, (ANKA) 12 Mart donemınde «kontrgerllia» adlı orgütun yonetıcısl olduğu one surulen emekli General Cihat Akyol. dün Ankara' dakı evınde duzenledığı basın toplantısında, «Gerilla kontrg.ertlla, komando v« akıncı gibi sozcuklerin Silâhiı Kuvvetlere ait bulunduğunu» doğrulamış, <Bu gibi sözcukleıin, Sllâhlı Kuvvetler dısında başka orgutlerds kullanılmaması gerekir» detniştır. Akyol. CHP Erzıncan Senatoru Niyazl Unsal ve Izmır Mılletvekılı Suleyman Geno'ın, kendısıni kontrgerılla yöneticisi ve «uygulamacısı» olduğu yo lundakı suçlamalarının dogru olmodığını soylemış, 12 Martın öncesı kısa sure Özel Harp Daıresı Başkanlığı yaptığını, daha sonra bu gorevden ayrılıp Moskova ataşe mılıterlığı gibi başka gorevlerde bulunduğunu savunmuştur. Bu arada kısa sure MIT Müsteşarlığında oa bulunduğunu belırten Akyol. «Sağ ve sol, benlm hizmet olanımo glr(Devamı Sa. 9, Su 8 de) I Doç. Dr. Bilsay Kuruç DPT Müşteşarı oldu İTRT konusunda önümüzdeki hafta bir karar alınacak Yakacak ödeneğinin vergilenmesi karşısında çözüm aranıyor Başbakan, af konusunda çalışma yapılmadığını söyledi. "Kontr ü zerine ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Bulent Ecevit dun Cumhurboşkanı ıle yaptığı haftalık goruşmesınden sonro Car. kayo'da yabancı konuklar koşkunde duzenledığı basın toplan tısında ceşıtlı guncel konular'a ılgılı olarak bılgı vermış bu ara do kontr gerılla ıle ılgılı bır so ruyu vcnıtlorken «Bu konuda hukumet sırası gelince, fakat herhalde gecikmeden gereklı ça gerilla Ecevit ile Karamanlis'in nisan ayında Paris'te buluşmaları bekleniyor UIUSURARASI DESTEK SA&AMA 6EZİSİNI YUNAN BAS.BAKANININ NATO GENEL SEKRETERI ILE YAPTIGI GORUS.MEDEN SONRA YUNANISTAN'IN ITTIFAK IÇINDEKI OZEL DURUMUYLA ILGILI ISTEKUERİNİN ANA HATIARIYLA KABUL EDILDİGI LUNS TARAFINDAN AÇIKLANDI. gecikmeden eğilecegiz,, lısmoyı yapacaktır. Hukumet programında bellrtlldlği gibi, hukuk devletf kuralları dışında ve yetklli makomların denetlmi dışında hlcbir kuvvetin. hlçblr orgonın herhangl blr gorev ustlenmesl veya bir organa demokratik hukuk devletinln denetim mekanizması dışında bir gorev verilmesi soz konusu deglldır» de mıştır Başbakan Ecevit. Mıliı Guvenlık Kurulu'nun 2 şubatta toplonacağını, Doçent Bilsay Kuruc'un Devlet Planlama Teşkılotı Müsteşarlığına atanmasının kesınleştığını de konuşması sıra sında acıklamıştır Ecevit basın toplantısında ozetle şunları soylemıştır «Sayın Cumhurbaşkonı ile bugun yaptığımız hattolık goruşmemlzde kendllerine hukumet calısmalcrı hakkında ayrıntılı biigl verdlm Ayrıca Amerlkan Dıslşlerl Bakanı sayın Cyrus Vance ıle Ankara'da bulunduğu sırada yaptığımız goruşmeler ve ondan sonraki gellşmelerie llglll olarak bilgller sundum. Bu arada Mılll Guvenllk Kurulu toplantısının 2 subat gunu yapılması kororlaştırıldı. Bu bosın toplcnttsı veslleslyle blr konuda parlamentomuza şukranlarımı bellrtmek ısterlm Blllndiğl gibi Millet Mecllsi'nden dun çıkarak kesınlesen blr yosa Ile ojrencller konusunda buyuk bir ferahltk yoratılmıs oldu. Bılindlgl gibi bu yosayla hangi nedenle olurso olsun, okula veya yuksek oğrenim kurumlarına devam edebllme olanağından yoksun kalmıs ogrenciler, uc ay (cinde bosvururlarsa bu haklarına kavuşacok lardır. Öğrenimlerlnl surdurebileceklerdir. Ayrıca bu arada bel (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) İstanbuPda dün de bir öğrenci öldürüldü • SIVEREKTE ONCEKI GECE KURŞUNLANAN YARALI POLISLERDEN BIRI DAHA OLDU ISTANBUL'DA USKUDAR ŞEHIR TIYATRO SU ILE ANKARA'DA ONCU SAHNE YENIDEN BOMBALANDI İLK VE ORTA DERECELI OKULLARDAN SONRA MILLI EĞITIM BAKANLI ĞINA BAĞLI TUM YUKSEK OKULLAR DA ERKEN SOMESTRI TATIL1 NE SOKULDU Cumhuriyet Haber Merkezi Istanbul da Lâlelı de dun akşam uzerı bır oğrencı otobuste saldırıya uğradıktan sonra ındığı durakta kurşunlanarak oldurulmuştur Urfa' nın Sıverek ılcesınde oncekı gece kımlıklerı behrsız beş kışının sılâhlı saldırısına uğrayan yaralı polıslerden bırının daha can vermesıyle olenlerın sayısı ıkıye yukselmıştir Istanbul'da dun de Uskudar Şehır Tıyatrosuna patlayıcı madde atılmıştır Ankara'dakı Oncu Sahnede oncekı gece uçuncu kez bombalanmıştır Komandoların saldırgan eylemlen, catışmalar ve bombalamalar yoğunluk kazanırken, Mıllı Eğıtım Bakanlığı ılk ve orta derecelı okullardan sonra Yaykur dışında Bakanlığa bağlı tum yuksek okullarda da yarı yıl tatılıne gecılmesını kararlaştırmıştır (Devamı 5. Sayfoda) Arkadaşlarının Cenaze töreninde komandolar tüm kentte terör yarattılar, CUMHURİYET gazetelerini yaktılar Cumhuriyet Haber Merkezi Kadıkoy'de oncekı gece oldurulen Ataturk Eğıtım Enstıtüsu oğrencısı ve aynı zamanda Tuzla'dakı Alamsaş fabrıkasında Turk Metal Iş Sendıkası baştemsılcısı ulkucu Hayatı Dağaslan'ın dunku cenaze törenıne katılan komandolar kentte teror yaratmışlar, bırcok kışı ve ışyerıne saldırmışlar, Karaköy vapur ıskelesındekı bır gazete bayıını tehdıt ederek (Devamı Sa. 9, Su. 3 de) Hayati Doğanaslan'ın cenaze törenıne gıtmek içın taşkınlık yaptılor. Kadıkoy Iskelesınden vapurlara blnen komandolar Atatürk Eğitim Enstitüsü Müdürü: "Danıştaydan karar alanlar okula alınmayacak,, Istanbul Haber Servısi Komandoların Ataturk Eğıtım Enstıtusundekı teroru ve ışgalı sur mekte ve tum hukumet kararlarına karşın faşızan baskılar gı'derek artmaktadır Oncekı gun de komandolar okul muduru Namık Ozer Erdo(Devamı Sa. 9, Su. 2 de) I978 yıh ithalatı geçen yı!a oranla 950 milyon dolar daha düşük tutuldu ANKARA (ANKA) Tıcoret Bakanı Teoman Koprululer 1978 ıthalâtının 4 mılyar 850 mılyon dolar olacağını, ıthalat reıimını dovız olonaklannın ulke ekonomlsı ıcın en yararlı bıcımde kullanılması amacına yöneleceğmı soylemıştır. 1977 yılı ithalatı 950 mılyon dolar daha yüksektı. Tıcaret Bakanı Teomon Koprululer yenı ıthalât reıımınl acıklamak amacı ıle dün duzenledığı basın toplantısında sonayının hammadde ıhttyacınır koloylıkla karşılanması ıcın gereklı duzenlemelerın yapıldığını belırtmıştir Tıcaret Bakanı ıhrocat re|imının de mart ayındo ocıklanacağını soylemıştırKoprululer plyosanın ihtıyacı(Devamı Sa. 9, Su. 5 de) Mahrumiyet bölgesinde çalışan memur çocuklarına Öğreııim yardımı yapılacak ANKARA, (ANKA) Yenı malı yılın başlangıcından ıtıbaren, mahrumiyet yerlerınde çalışan devlet memurlarının yatılı okuyan cocuklorının öğrenım gıderlerını devletın katılması konusunda gerekli onlemlerın alındığı bıldırılmıştır. Halen TBMM Butçe ve Plan Karma Komısyonunda göruşulen 1978 malı yılı bütce tasarısına Malıye Bakanlığı'nın onerısı ıle eklenecek maddeyle mahrumıyet yerlerınde çalışan devlet me murlarına yenı odemeler yapılacaktır 657 sayılı devlet memuriarı yasasında yeralan bır huk me dayanılarak yapılacak odernelerle, mohrumıyet bolgelerınde çalışan devlet memurlorının (Devamı Sa. 9, Su. 2 de) Sinema oyuncusu Uğur Güçlü, Fatih otobüs durağında kurşunlanarak öldürüldü Istanbul Haber Servisı Sinema oyuncusu ve Muhendıs Uğur Guclu dun sabah Fatıh otobus durağında tabanca ıle vurularak oldurulmuştur Eskı eşı Serp,l Yarar'ın kullandığı 34 YY 003 plakalı Mercedes otomobılden ınen sabıkalılardan Selâhattfn Guclü tarafından vurulduğu cınayet mosası dedektıflerı tarafın dan saptanmıştır Dun sabah saat 11 30 sıraların da Fatıh otobus durağında bekleyen sinema oyuncusu Uğur Guçlü, bır aro eskl eşinın kuüandığı Mercedes marka otomobılın durduğunu gormüştur Serpıl ıle kısa bır tartışma yapan Uğur. aracın hareket ettığını gorunce tcr tışmayı kesmıştır Ancak orac duraktan on metre ayrıldıkton sonra yenıden durmuştur Otomobılın arkasında oturan Selâhattın Guclu sağ kapıyı açarok yere ınmış ve Uğur Guçlu'ye doğru yuruyerek ateş etmeğe başlamıştır Gorgu tanıklarının verdıklerı bılgıye göre once ıkı el ateş eden sabıkalı. daha sonra U(Devomı Sa. 9, Sü. 1 de) DÖVİZ DARBOĞAZINDAKİ TÜRKIYE... • • • IMFLI VE IMF'SIZ CÖZÜMLER . BORCLANMAYA KARŞILIK IPOTEK EDILEN IHRACAT GELIRLERI... DOVIZ KISKACINDA TIKNEFES OLMANIN NEDENLERI... GÜMRÜK TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESi GÖRÜŞÜLÜRKEN HERKES KAÇAKÇILIKTAN YAKINDl ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Butce Karma Komısyonunda Gumruk ve Tekel Bakanlığı but cesı goruşulmuş TIR kamyonla rıyla yapılan kacakcılık, sılah kaçakcılığı ve gumruk yolsuzluğu konuları uzerınde duran u yelere cevap veren Bakan Tuncay Mataracı. kaçakcılığa karşı pes etmeyeceğını belırterek «Kımden gelirse gelesin şiddetle mucadele edeceğım» demıştır Komısyonda uye sıfatıyla soz (Devamı Sa. 9 Su, 7 de/ OLAVLARIN ARDINDAKİ îşadamları ve Fikir Özgürlüğii urk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSIAD) Yonetim Kurulu Başkanı Feyyoz Berker, flklr ozgurluğunden yana olduğunu bellrterek, 141. 142, 163. maddelerin kaldırılmasına karşı olmadıklorını belirtmlştlr. Yonetim Kurulu uyesi Rohmi Koc da, aynı goruşu sovunarak Türklye'de Komunist Partlsl'nln kurulmosı gereğinl dlle getlrmlştır. GERÇEK partilerinln sınırlandırılıp denetıme olınacağı kanısı, sermaye cevrelerinde gecerlilık kazanmaktadır. Turkiye'nin dunya harltosında tuttuğu yer bakımından durumu ilginctir. Avrupa Konsey) uyeleri arasında fikir ozgurluğunun yasoklandığı tek ulke Turkiye'dır. Yunanistan'da iki tane Komunist Partisi vardır. İspanya ve Portekız sıyosal demokrasiye coktan açılmışlardır. Turkiye'nin durumu Batıda eleştirilere yolaçmaktadır. CHP'nin Batılı demokrosi koşullarını odunsuz uygulamak Istedlği biliniyor. MSP'• •• Devamı Sa 9, Su. 6 do) YALÇIN DOĞAffın incelemesi BUGÜN 4. SAYFADA T Bu actklomalar Turklye'nin sosyal yaşamında bir aşama noktasına yaklaştığını vurgulamaktadtr. TUSİAD yönetlciierl. özgurluğü kısıtlayon maddelerin kalkmasının anarşlk olaylar ve şld det eylemlerlnl durdurmofc bakımından yararlı olacağı kanısındadırlar. Kuşkusuz fikir yasaklarının kalkması, teroru durdurmak Için tek başına yeterli değıidir. Ama kimin nerede olduğu belli olacak. ve <gızlı orgut> veya cyıkıcı eylem» edebıyatına son verilecektlr. Bu aşamada Komunist Partisi'nin adıyla sanıyla kurulmasının Turkiye'de tehlike yaratmayacağı, lc politikaya acıklık getlreceği kanısının yaygınloştığı anlaşılıyor. Bir sureden berl sermayenin sozculuğunü yapan yazarlar da aynı kanıyı savunmaktaydılar. Ulkemızde kapltalizmln bugun vardığı aşamada komunist ve sosyalıst Sinemada sansürün iki ay içinde kaldırılacağı acıktendı ANKARA Kultur Bakanı An met Taner Kışlalı. sınamadan sansurun engec ıkı ay ıcerısınde tamamen kaldırılacağını, an cak fılmlenn sınıflandırılması ıcm denetim komısyonlannın ku rulacağını acıklamıştır Kışlalı. dun bazı sinema sanatcılarını kabul ederek kendıle rıyle goruşmuş bu arada, duşunce ve sanat ozgurluklerıne saygı duyduklarmı belırterek (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) Özaydınlı, Ülkü Ocakları'nın görüşme isteğini kabul etmedi ANKARA Ulkü Ocakiarı Genel Başkanı Muhsın Yozıooğıu. lcışlerı Bakanı Irfan Özaydın'ı'nın goruşme ısteklermı reddettığını acıklamıştır. Yazıcıoğlu. dun Ankara'da du(Devamı Sa. 9. Sü, 8 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog