Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

öksürük pastili BOCAZIYUMUSATIR 54. Yıl; Sayi: 19215 umhuriyet Kurucusu: FTJNTJS NADÎ 300 Kuruş 26 Ocak 1978 Perşembe tır Buna gerekce olarak Senato gundemının 'azla yuklu oluşu gosterılmıştır. ABD Dışışlerı Bakanı Cyrus Vance'ın gectığımız hafta Ankara ya yaptığı zıyaretten sonra ortak savunma anlaşmasınm mart ayı sonuna kadar Kongre'nın onayına sunulacağı konusunda A merıka'nın Turk Huku.netme taahhütte bulunduğu yolundo haber ler basında yer olmıstı. ABD Dışışlerı Bakanlığı sozcusü Hoddıng Carter. Senato'nun gundemının son derece yuklu olduğunu, bu nedenle Carter yonetıminın, savunma ısbırlığı anlaşmasınm Senato'nun onayına sunulması konusunda Türkiye'ye taahhütte bulunmasıno olanak olmadığını soylemıştır. Bu araöa, ABD'nın Ankora Buyükelcısı Ronald Spıers, Türkiye'ye uygulanan ABD sılah ambargosunun kalkmasından yano olduğunu ve Turkıye'nın NATO karşısındakı yukumluluklerını yerıne getırmesını engelleyen ambargonun baharda kalkacağı umuc'unda olduğunu soylemıştır ANKA Aıansına verdığı demecte büyukelcı Turkıye de ABD nın Kıbrıs'la ılgısının bulunmaması gerektığı şeklınde yaygın bır kanı bulundugunu oysa Kıbrıs sorununun cozumunun Anner'ka'nm ulusal cıkarlannı yokından ılgılendırdığını sovlemıştır. Büyukelcı Spıers, bundan oncekı hukumetle şımdıkı hukumetın soruna yakloşımlan arasında bır farklılık bulundugunu da kovdederek Basbakan Bulent Ecevıt'm ıkı sorunun bırbırınden ayrılması gerektığı şeklındekı tutumunun, sorunun cozumune (Devamı Sa. 9, Su 5 de', NULACAGINA ILTE unıverîJteye hazırlıkt» IZMIR Beklemeliler: 6 f .«. Lise son: 4 s DERSANELEJ :i6J0 3 *«yl«r Barulhon kal 2 Ie[ W»8e' ABD: "Anlaşma için Türkiye'ye taahhütte bulunulmadı,, Dıs Haberler Servlsi ABD yönetımınin Türkiye ıle savunma ışbıtiığı anlaşmasını beilı bır tarıhte Kongre'nın onoyına sunacağı konusunda basında yer alan bazı haberler ABD Dışışlerı Bakanlığı sozcusu tarafından Woshıngton'da yalanlanırken. ANKA Aıansına bır demeç veren ABD'nın Ankaro Buyükelcısı Turkıye'ye uygulanon sılah ambargosunun onumuzdekı baharda kolkacağı umudunda olduğunu soylemıştır ABD Buyükelcısı Spıers Kıbrıs sorununun çozumunun ABD nın ulusal cıkarlarıy\a cok yakından ılgılı olduğunu da bıldırrnıştır o.a.'nın AFP'ye dayanarak verdığı Washıngton koynaklı hnbere göre Carter yonetıminın, Turk Amerıkan savunma ışbırlığı onlaşmasını bellı bır tarıhte Kongre'nın onayıno sunma konusunda Türkiye'ye herhangı bır taahhütte bulunmodığı acıklanmış • ABD DI5İ5LERI BAKANLIĞI SÖZCLSU TttJK ABO SAVUNMA IŞB1RLIGI ANLAJMASININ BELLI BIR TARIHTE KONGRE'YE SUIIIŞKIN TAAHHÜTTE BÜLUNULMADIGINI AÇIKLARKEN, ABD'NIN ANKARA BUYbKELÇISI AMBARGONUN BAHARDA KALKACAĞI UMUDUNDA OIDUGUNU SOYIEDI. Bunca Masraf Neye? f^ umhuriyetin llk yıllarında I j d ı ş temsllcilıklerimızin kadrosu cok zayıftı. Bir kez yeryuzundeki devlet sayısı bu denll çoğafmış değildi. Ayrıca uluslararası ilişkiler de boyİMine yoğun bir hol almış olmaktan uzaktı. Elcilikler ve konsolosluklar dışında yoboncılaria karşı karşıya gelmemizl sağloyacak hemen hiç bir kuruluşumuz yoktu. Genc Cumhuriyetimizi dunyoya tanıtma olanaklarımız son derece yetersızdi. Boyle olduğu halde ikinci Cıhan Savaşı oncesi döneminde dış ulkelerle ilişkilerimlz simdi olduğundan daha llerl bir aşamaya ulaşmıştı. O kısır olanoklar Içlnde Ataturk Türkiye'sini dunyaya tanıtmak uğruna Ankara'da bilinçll bir çaba harconıyordu. Gercı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı henuz kurulmamıştı, yabancı ulkelere lemsilci gonderemiyorduk. (Matbuat Umum Mudurluğu) dedığimiz Basın Yayın Örgutumüzun de parasal gucu dışarıda temsilcı bulundurmamıza elvermiyordu. Ama Vedat Nedim Tor'un Fransızca olarak yayınlanmasını sağladtğı (La Turçuie Kemalist) adlı dergi uzun yıl lar bu gorevi başarı ile surdürmeye yetmişti. Ataturk'ün ustun kişiliğı zaten dunyanın dikkatlni yeterince yurdumuz uzerıne cekiyordu Kendiliğinden Ankara'ya gelen yabancı basın temsilcilen ıster ıstemez bizlm hesabımıza Turkiye'nin propagandasını yapıyorlardı. ikinci Cihan Savaşındon sonra dunya hızla değışmeye başladı. Bir yandan yeni devletler kurulurken ote yandan uluslararası kuruluşların sayısı da arttı. Buralara temsilcı gondermek, gerektıği yerlerde yeni kodrolar kurmak zorunda koldık. Ayrıca yabancı ulkelerde calışan bir milyonu aşkın işcimizin sorunlarıyle uğraşmak, onların hakkını korumak uzere ceşitli bakanlıklardan cok sayıda memuru oralarda bulundurmak gereğini duyduk. Butun bu işler icin yılda milyonlarco dolar tutartnda dövlz harcıyoruz. Ya sonuc? Ne yazık ki sonuc yok! Bu yoksul ulkeye yılda mllyonlarca dolarlık dovize mal olan dış temsilciliklerimiz beklediğimız gorevleri başarmaktan cok uzaktırlar. Cephe hukumetleri bu Işi adam kayırma, partizan odullendirme blçimine sokmuslar ve miiletln porasını har vurup harman savurma politikasına dönuşturmüşlerdir. Şişkin kadrolarda sişkin maaş alan gorevlilerımiz arasında yabancı dil bilmeyen, bilmediği icin de hiç bir iş yapmayıp boşu boşuna oturanların sayısı utonc vericı derecelere yükselmiştir. Çalışmak istiyen yetenekii memurlar da Merkezden destek gorememektedirler. Turkıye hakkında on bilgi istiyen yabancı turistler Konsolosluklarda olsun, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı burolarında ve THY acentalarında olsun Işe yarar bir broşur edinmekte guçluk çekmektediıier. Bir muşkulunu cozmek isteyen Işcilerimiz yabancı diyarda cok kez ellerı boğrunde caresiz kalmaktadırlar. Ecevit hükümetinin dış temsilciliklerimiz konusunu bır an once ele alıp bu bası bozuk durumu cozume bcğlaması gereğine inanıyoruz. Hem devletln milyonlarını harcıyor hem kendımlzı tanıtomıyoruz Yok yanlış soyledik, tanıtmasına belki tanıtıyoruz, ama kötu tanıtıyoruz. BAŞUKAN KEVfrİN BİR SURE ÖNCE AÇIKLAD16I ONLEMLER UYARINCA KARS'TA VALİDEN SONRA EGİTİH ENSTİTÜSÜ MÖDURU VE 2 YARDIMCISI GOREVMN AUKDI. KARS'TAKI OUYIARIA İLGfLJ OLARAK Ç06U KOMANDO OUN 45 KJJİ I U M U N D I Ankara'da, DMMA'dan çıkan öğrencilere dinamit atıldı: 2 si ağır 23 kişi yaralandı ANKARA, (Cumhuriyet Büroau) Devlet Mımarlık ve Muhen dıslık Akademısınden çıkan oğrencılerın uzerıne dun gece dınamıt olduğu sanılan patlayıcı madde atılmıştır Saot 21 15 sıralarında Devlet Mımarlık Akademısının akşam bolumüne devam eden öğrencıler, topluca kapıdan cıkorlarken «Bozkurtlar gellyor», tKomunlstlere olum» dıye bağıran bır grubun bombolı saldırısına uğramıştır Patloma sırasında 2'sı ağır 23 kışi yaralanmıştır Yorolılar arasında Ismaıl Arıkonadlı bır polıs memuru da bulunmaktadır. Patlama buyuk panık yaratmış. oğrencılerın bır bolumu ya ralıları hostaneye taşırken, bozıları da patloyıcı madde atan ve 6 kışi oldukları bıldırılen ko mandoları kovalamıştır. Patlamadan sonra pencere ve balkonlora cıkan gorgu tonıkları ıle kımı oğrencıler derı ceketlı olan 6 kışının Yukselış Koleııne kactıklarını soylemışlerdır Daha sonra olay yenne gelen guvenhk kuvvetlerı Yukselış Ko(Devamı Sa. 9, Su. 7 de) Güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı MILLİ EGITIM BAKANI NECDET UGUR DA YAYINLADIGI «İHMALİ YONETICİLER HAPISLE DE CEZAUNDIRILACAK. DEDİ Cumhuriyet Haber Merfcezi Basbakan Bulent Eoevıt'ın. 20 ocak gunü basın toplantısındo ocıkladığı gıbı oğrencı olaylorında flhmali gorulen yonetlcllerln ğörevden alınacaktarıı uyonsıyla ilgılı ılk uygulama Kars'ta yapılmıs ve öncekı gun Eğıtım Enstıtusunde okuyan komandoların eylemleri sırasında bır oğretmenın bıcaklanarak öldurulmesınde sorumlu gorulen Valı M Kemal Şenol'dan son ra Kars Dede Korkut Eğıtım Ens tıtusu Muduru Hakkı Mezararkalı Ile Mudur Yardımcıları ZlyOettın Korkmaz ve Sabahattın Özgur 657 sayılı yasa gereğınce Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nca gorevınden olınmıştır. NECDET UĞUR GENELGE YAYINLADI ANKA Aıansı'nın bıldırdığıne gore Mıllı Eğıtim Bokonı Necdet Uğur do dun bır genelge yaymlayarak daha once yayınladığı genelgede belırtllen emırlerı yenne getırmeyen can guvenlığı ve oğrenım ozgürluğu konusunda ıhmalı gorulen yonetıcılerin cezalandırılacağını acıklamıştır. Mllli Eğitim Bakanı Necdet Uğur genelgesm de yonetıcıler hakkında 657 sa yılı ve TCK'yo gore uygula na<~ok cezala r ı şu şekflde sıralamıştır cDevlet memurlarından her kim bir çohıs veya memur hak(.mda memuriyetine ait vazifesinl suilstlmal ile kanun ve niza(Devamı Sa 9, Su. 1 de) İstanbul Haber Servisi Denız polısı, dun gece sabaha karşı gercekleştırdığı bır operasyon sonucu değe rı 15 mılyon lıra olan 950 bın adet mermı ele gecırmış tır Bulgarıstan'ın Varna lımanından yukledığı mermılerı Istanbul'a getıren tBarış» rnotoruna el konulmuş, kaptanı Burhan Kayten ıle tayfa Bulent Tuzun Ise goz altına alınmışlardır ESRARENGİZ MOTOR Bulgarıstan'dan Turkıyeye denız yolu ıle cok sayıda mermı getırıleceğını haber alan aenız polısı bır haftadan bu yana Boğoz ağzı ıle Buyükdere onlerınde pusu kurmuştur Başkomıser Doğukan Oner'ın yonettığı baskın 6ribı, şuphelı teknelerı kontrol etmeğe başlamıştır. Denız polıs mudüru Metın Özer'ın yonettığı operasyon, dun gece saboha karşı gercekleşmıştır (Devamı Sa. 9, Su. 8 de) Çeşitli nedenlerle kayıtları silinen öğrenciler geri dönebilecek • «OĞRENCİ AFFLNA ILÇKIN YASANIN SENATO'DA DEGIJTIRILEN METNINE GORE, YÜKSEK OKUL OĞRENCILERİ DE AFTAN YARARIANACAK; YA} SIHIRINI AŞANLAR DI$ARDAN SINAVA GİRE6IIECEK. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP Grjbu dunku toplaniısmda. ceşıtlı nedenlerle okullarına gıdemeyıp kayıtları silınmış olan âğrencllerın. okuilarına yenıden başvurabılmelerıne ılışkın «Öğroncl affı» ıle ılgılı yasa hukmünu. Senatodan gectığı bıcımde benımsemıştır. Bu yasa onerısıyle, 1803 sayılt Af Yasasının bıraktığı boşluk doldurulmuş olmakta, yuksek oğrenımdekı öğrenciler de bu aftan yararlonabılmektedırler. Aftan yararlanabılmek ıcın or taoğretım oğrencılerının gıdeceklerı smı f lorın ust yaş sınırı asmaması gerekmektedır. Ust yaş sınırını aşanlar dışordan sınava gırebıleceklerdır. Mıllet Meclısınden gecen metın. Senatoda değışıklığe uğrodıgından. oğrencı affı onerısı. yenıden Meciıse donmüştur. SENATODA KABUL EDILEN METİN Cumhuriyet Senatosunda kabul edılen yasa onerısı metnı şoyledır «Bu kanunun yururluğe gırdigl tarihe kadar gecen sure ıçinde kayıtlı bulundukları orta oğretim kurumları öğrencilerinden (dışardan sınovtara girenler dahil) hangl sebeple olursa olsun kayıtları sllinmi» olanlarlc kendi tstekleriyle ayrıtmif bu(Devamı Sa 9 Su 7 de) Deniz yoluyla getirilen I milyona yakın kaçak mermi ele geçirildi • PARASAL DEĞERİ 15 MILYON LIRAYI BULAN MERMI KAÇAKÇILIĞIYLA ILGILI BAZI ŞAHISLAR ARANIYOR. Milli Eğitim bütçesi goruşuıdu; Alpaslan, "Anarşinin kaynağında bölgelerarası öğrenim dengesizliği bulunuyor,, dedi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) TBMM Butce Karma Komısyonu dun saat 10'do toplanarok Mıllı Eğıtım Bakanlığı butcesını goruşmeye başlamıştır. Komısyon Başkanı Yılmaz Alpaslon goruşmelere gecılmeden önce yaptığı konuşmada Turkıye'dekı (Devamı Sa. 9, Su, 8 de) MSP, Erbakan'le ilgili Yargıtay Bâşsavcısı'nın yazısını yanıtladı Balıkçı motoru polıs gozetimine alındıktan sonra.. ANKARA. (Cumhuriyet • Burosu) MSP Genel Merkezı, Yargıtay Başsavcısı Kazım Akdoğan'ın MSP Genel Başkanı Necmettm Erbakan'ın partıden cıkarıimas nı isteyen yazısını dun yanıtlcmış. MSP Genel Mer kezı yanıtı dun «Partı YasaHamaları Inceleme Kurulu» Başkanlığına gonderılmıştır Bu yanıtto Yargıtay Başsavcısının ıler. surduğu husus reddedılerek Erbakan'ın yerel seçım oncesındekı radyo konusmosında Bassovcının ılerı surduğu gıbı dın ıstısmarı yapmadığı bıldınlmsktedır Yanıtta ozet(Devamı Sa 9 Su 7 do) Emekli Sandığı, Danıştay kararına uymuyor Sofu TUĞRUL ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) MHP Genel Başkonı Alpaslan Türkeş'ın oğlu Yıl dırım Tuğrul Türkeş'ın 12 aralık 1977 tarıhınde günun Tıcaret Bakanı Agâh Oktay Guner (MHP) tarafından tıcaretle uğraştığı sırada yasalara aykırı olarak Tıcaret Ba kanlığıno memur olarak otandığı saptanmıştır. 6 nısan 1976 tarihli ve 356 sayılı Turkıye Tıcaret Sıcılı Gazetesı'nın 7 sayfasında Alpaslan Türkeş'ın oğlu Yıldırım Turkeş'e ilışkın şu bılgı yer almaktadır: dan: cAnkara Tlcoret Slclli Memurluğun TRT DER üyelerir.e İstanbul Hâber Şubesi'nde baskı yapıldığı öne sürüldü İstanbul Haber Servisi TRT DER İstanbul Şubesı Başkanı Refık Yoksulabakan. İstanbul Haber Şubesi'nde dernek uyelerıne yoğun baskılar yapıldığını one s'jrmuştur TRT DER'den (Devamı Sa 9, Su. 5 de) • YASALARA AYKIRI OLAN ATAMA İ$IIMİNIN MHP'LI ESKI TICARET BAKANI TARAFINDAN GER ÇEKLE^TfRİlDİGI SAPTANDI. SİCİI No: 32225 Tlcaret Ünvanı Yıldırım Tuğrul Türkeş Yay Nakliyat. Tlcaret Ankara'da Gazi Osman Pasa Mahallesin de Kader Sokağında 3/3 No'lu evde oturduğunu Gazl Osman Paşa Mahallesi Kader So kağında 3/1 numaralı mahalli ticari ikâmetgâh (ışletme) Ittihaz eyleyerek 17 mart 1976 tarihinden beri nakliyat, reklâm, pazarlama, Itholât, Ihracat, mumesslllik, acentellk, komisyonculuk, resml ve umumi taahhut fşleri fle meşgul olduğunu noterden tasdikll imzası tahtında blldirilerek tesclllni İsteyen tacirin yukardakl yazılı ünvant tlcoretinln ve işletmesinin ticaret konununo uyarak 30 (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) TÜRKEŞ'İN TİCARET YAPAN OĞLU TİCARET BAKANLIĞINA MEMUR YAPILMIS • Yalçm DOĞAN ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) TC Emekli Sandığı Mudurler Kurulu. sandık bunyesı ıle ılgılı hıçbır Danıştoy kararının uygulanmaması ıçın karar almıştır Bılındığı gıbı, MC hukumetlerı donemınde bugune kadar bırcok Danıştay kararı, yenne göre savsaklamak, bazen gec bırakmak ya da bır gun uygulayıp ertesı gun ışten cıkarmak suretıyie Danıştay kararını kesmek bıcımınde ceşıtlı yontem lerle yururluğe konmamış. ancak hıcbır devlet daıresı. yukseK yargı organı kararlarını uygulamamo yonunde. yasa dısı bır ka (Devamı Sa 9, Su. 4 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ Brif ıng on gunlerln olayları arasında MİT (Mllli İstihbarat Teşkilatıjnın adı sık sık gazete sayfalarına yansımaktadır. Ama gercekte MİT'ın bir eleştiri konusu olarak ele alınması yıllardan beri sozkonusudur Bu olguyu yalnız bizim ulkemıze ozgu saymak da yanlıs olur. <Hur Dunyannın lideri ABD'nin unlu istihbarot orgutu CİA'nın cok sert eleştırilere konu edilmesi, yeniden duzenlemeye gidllmesl ve devletin yetkilerini aşan eylemlerinin sınırlandırılması tazeliğini koruyan bir olaydır MIT'in Turkiye'deki konumunu bir başko olcuye gore değerl^ndlrmek gerekir Bizim Milli İstih GERÇEK lem ve glrişimlere yoneldiğl, temeisız kanıtlarla bir dızı dava acılmasına neden olduğu, kışkırtıcı ajonlarla calışmo yontem lerinı benimsediği yolunda yoğun eleştiriler parlamento gundemine getiriimişti. İc güvenlik sorunlarının doruğuna cıktıgı bugunlerde MİT'in Başbakon Ecevit'e ve ilgili hukumet uyelerine bir brlflng duzenliyecegi haber verilmektedir. Bu brtfingte tırmanmakta olan anarşik olaylar konusu ele alınacaktır. Ancak hukumetin doğrultusunu ve kararlarını onemli olçude •*•••*• Bombalanan Fatih Tiyatrosu 28 ocakta açılıyor 23 ocak pazartesı gecesı bom ba atılması sonucu hasaro uğrayan Fatıh Şehır Tiyatrosu 28 ocak cumartesi gunu yenıden acılocaktır. Acılışın duşunce özgurluğune yonelık baskı ve terore karsı bır «Dayamşma gunu* olmasını isteyen Şehır Tiyatrosu yonetıcılerı bu amacla bır duyuru yayınla mışlar ve acılışın ılk gununde (Devamı Sa. 9, Su 5 de) S NADİR NADl barat Teskllatı'mızın sınır dışına aor.uk işlevi kısıtlıdır Ulusal sınıriar lcindekl gorevleri bakıinn dan yoğunlasan eleşîırileri isa geıcekcı acıdan deqerlendirmoK oerekir. Nitekin Istihbarat Daıresi Başkan Yardımcısının Turkiye oleyhine ve ABD hesabına casusluk yaptığt Iddiasıyla tutuklanması buyuk yankılar yaratmış, MİT Musteşarı Orgeneral Hamza Gurguç, butun MİT personelinin mal beyanında bulunmasını emretmiştir. MİT'in daha once de CİA ve SAVAK gibl yabancı istihbarat orgutlerlyle iliskileri ceşitli eleştırilere yol acmıştı Bunun yonı sıra MİT'in yurt lclnde yetkilerini aşan ey (Devamı Sa. 9 Su, 6 do)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog