Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

BIR KÖK BİN DAMAR KEMAL BAYRAM'm YENİ ŞIIRLERİ Genel Dağıtım: GEDA ISTANBUi: CEMMAY Isteme: YENİGUN ANKARA Cumhuriyet 54. Yıl; Sayı: 19214 Kımıcusu: rTTNTJS NADÎ ÜNIVERSITE VE KOLEJLERE HAZIRLAMADA modernklaî SÖMESTR KURSİ 30 OCAK 15 SUBAT 300 Kurus 25 Ocak 1978 Çarşamba brosür isteylnlz iimit tiyatrosu aırası osmanbey istanbul •' * • • tel:48 33 23 • • BA58AKAN BULENT ECEVIT VE IIGIII BAKANLARA MIT TARAFINDAN ASAYIJ SORUNLARI HUSUSUNDA BRIFING VERILECEK, CHP'U SENATOR ÜNSAL, MfT. CIA VE KONTR GERILLANIN YASA DIJI FAALİYETLERININ HALKA ANLATILMASINI fSTEDI. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) MİT mensupları mal beyanmda bulunmava çağrıldı Mıllî Istıhbarat Teşkılâtı (MIT) Istıhbarot Daıresı Başkan Yardımcısı Emeklı Kurmay Albay Şahabettın Savaşman'ın Ankara da gorevlı bır CIA gorevlısı ıle ılışkı kurduğunun saptanması ve tutuklanmasından sonra. MIT Musteşarı Orgeneral Hamza Guıguç. butun MIT eleman lorının mal beyanmda bulunmalarını emretmıştır MIT gorevlılerı ve yardımcı hızmette calışan personel noter arocılığı ıle duzenleyeceklerı mal beyonları nı onumuzdekı gunlerde bağlı bulundukları unıtelerın başkanlıklarma vereceklerdır. MIT'de calışanların bu şekılde sık sık mal beyonında bulunmalannın bundan böyle sureklı uygulanacağı oğrenılmıştır. Öte yandan, MIT istıhbarot Daıresı Başkan Yardımcısı Savaşman'ın başka yobancı aıanlarla ılışkısı olup olmadığı araştırılırken bır Entılııans Servıs aıanının adı saptanmış, onöak, yeterli belge olmadığından herhangı bır ışlem yapılamamıştır. Bu oıanın da dıplomatık blr gorevde bulunduğu saptanmıştır Öğrendığımıze gore, Başbakan Bulent Ecevıt'e ceşıtlı guvenlık konularında ve anarşık olaylarıyla ılgılı olarak MIT onumuzdekı gunlerde bır brıfing verecektır. Bu bnfıngde özellıkle bır suredır tırmanmakta olon anarşık olaylarla aşırı sağ ve soı dakı legal ve ıllegal kuruluşların nıtelıkleri hakkında genış bılgı verılecek ve alınması gereklı onlemler belırtılecektır Bu brıfınge Boşbakan Ecevıt dısındo Bakanlık müfettişleri ve Sayıştay denstçileri tarafından saptanan yasalara aykırı işlemlere ilişkin rapor, Ticaret Bakanına sunuldu. Ticaret Bakanı Köprülüler, işlemlerin yeniden incelenmesi için Teftiş Kurulu'nu görevlendirdi ve GiMA Genel Kurulunu olağanüstü toplântıya çağırdı. PAMUK TÜCCARLARI HAKKINDA VERGİ KAÇAKÇILIĞINDAN SORUŞTURMA AÇILDI ADANA (Cumhuriyet Guney İlleri Burosu) Adana dak, bazı pamuk tuccarlarının vergt kacakcılığı yaptıkları ve bu ka çakcılığa Adana Vergı Daıresmce goz yumuldugu konusundakı yayınlar uzerıne Adana Sovcılığı soruşturma oçmıştır Malıye Bakanlığı gelırler kon»roloru Ibrahım Ince tarafından gecen yıl Adana'da pamuk tüccarları ve 66 cırcır fabrıkasının hesaplannda yapılon ınceleme sonunda 300 mılyon lıralık değer farkı saptanarak zıncırleme vergı kacakcılığı yapıldığı ve bu vergı kocakcılığma Vergı Da ıresınce goz yumuiduğunun ılerı surulmesı ıhbar kabul edılmış ve Adana Savcılığınca Vergı Da ıresı ıle bazı tuccarlar hakkında adlı soruşturma acılmıştır. Malıye Bakanlığı Gelırler Kont roloru Ibrahım Ince nın Adana da sürdurduğu bu ıncelemenın 2 MC donemının Malıye Bakanlıgınca durdurulması ıstenmıştı Daho sonro Bokanlığ'n bu gorevdeıı aldıgı Ibrahım Ince'nın 8 arohk 1977 gunlü gazetemızde bu konuda yazdığı mokale Adana Savcılığınca ıhbar kabul edılmış ve soruşturma acılrnıştır Gazeterrizdekı yazısında «19 75 sezonunda Çukurova bolgesınde ureti'en mahlıc pamuğun 49 milyon kılosunun büdlrim dışı bırakıldığını» ılen suren Ibro(Devamı Sa 9, Su, 5 de) GlMA hayali şirketten mal alıp Bakanlığa sattı,, hayali şırketlerden mal aldığı, şırket yonettcılerımn «I» gezisi» adı altında Hacca gıttığı belırlen mıştır GlMA Gıda ve Ihtıyac Mad delerı A Ş 'dekı usulsuzluklerle ılgılı olarak Ticaret Bakanlığı mufettışlen ve Sayıştay denetcılerı tarafından yapılan ıncelemeler sonunda ortaya çıkan yaANKARA, (ANKA) GlMA nın (Devamı Sa 9, Su. 5 de) Ticaret Bakanlığı müfettişleri, GiMA yöneticilerinin «iş gezisi» adı altında Hacca gittiklerinin saptandığını bildirdiler. salara aykırı işlemler, raporlarla Ticaret Bakanı Teoman Kopru luler'e sunulmuştur Ticaret Bakanı Teoman Koprüluler, yasal yetkılerıne dayanarak, GlMA Genel Kurulu'nu 30 ocak gunu Ankara'da olağanustu toplantıyo cağırrnıştır Sayıştay denetcılerının ıncelemelerı sonunda tesbıt edılen nok talar, Sayıştay 1 Daıresı tarafından karara bağlanmıştır. Sayıştay denetcılerı. ıncelemelen sonunda, GİMA'nın bazı hayalî şırketlerden yuksek fıyatlarla aldıkları malları, Koylşlerı ve Kooperotıfler Bakanlığına sattıklarını belırlemışlerdır Durum, denetcıler raporunda şoyle anlatılmıştır. «Koy işlerl Bakanlığı Kortoğrafya Mudurluğunce talep olu nan bazı matbaa makinalan ve malzemelerinl, o gunku tarlh Itl barlyle mevcut olmadığı halde mevcutmuş gibi belgeleyen GİMA'nın, plyasa raylci 375 bin llra olan dizgl makinasını 931 bin liraya ve ylne piyasa rayiçi 1 mil (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) Vergi yasaları yeniden düzenlenecek • TA5IT ALIM VERGİSINİN OZEL tlKLE lüKS OTOMOBILLERDE YUK5EITIIMESI, YERU 0T0IAR İÇİN DE YENİDEN BELIRIENMESİ ONGORÜLÜYOR. kanunlarının tumunde onemlı değışıklıkler yapılması ve asga r gecım ındırım ıle vergı cetvellerının yeniden belırlenmesı konusundo Malıye Bakanlığı'n dakı coltşmalaro hız verıimıştır Kurumiar vergisl uygulamosı sırasında şırketleşmenın genış lemesıyle ortoya cıkan vergı kayıpları ve kurumlorın ıhtıyaçlarını hesaplamaları sırasın dakı vergı ındırımlerı de calışANKARA. (ANKA) Vergı malar sırasında dıkkate alınmaktadır. Bu arada. taşıt alım vergısının özellıkle luks otomobıllerde yukseltılmesı, yerlı otomobıller ıcm de yeniden belırlen mesı konusundakı colışmalar da surdurulmektedır. Aynca. Vergi Usul Kanunu Gıder Vergısı Kanunu ve Emlâk Vergısı Kanunundakı değışıklıkler hakkındakı calışmalar da teknısyenler duzeyınde yapılmaktodır. GECİM İNDİRİMI Asgarı gecım ındırımınm gunun koşullarına gore yeniden duzenlenmesı konusundo yenı hukumetın kurulmasıyle bırlıkte boşlatılan çalışmalor Malıye Bakanlığı'ndo devam etmektedır Bakanhkta, ılk olorak asgarı ucrfet duzeylne göre ortaya cıkacak vergı kaybı hesapIjnmış, 3 300 lıra asgorı ucretın tomamının osgarı gecım ın dırımi ıle vergı dışı olarok tutul ması halınde butcenın net kay bının 35 mılyar lırayı aşacağı ortaya cıkmıştır. Asgorl ucretın yarısı olan 1 650 lıranın ver gı dışı tutulması halınde de kayıp 20 mılyar lıra olarak belırlenmıştır Mallye Bakanlığı teknısyenle rının yuruttuğu calışmaior sırasındo asgari gecım indırımının arttırılması yenne memur ve ışcıler ıcm halen aylık 300 lıra olarak hesaplanan ozel ındırımın yukseltılmesı konusu aa gundeme getırılmıştır. As garl gecım indırim yerlne özel ındırımın yukseltılmesı halınde, butcenın gelır kaybındakı farkın yuzde 10 dolaylarında olacağı belırlenmıştır VERGİ CETVELLERİ Ote yandan, osgarı gecım ındınmınln yukseltılmesı halınde butçe gelırlerınde ortaya cı kacak duşuşler dıkkate alınarak vergı cetvellerının de gunun koşullarına gore belırlenmesı gereğı ortaya cıkmış, bu (Devomı Sa. 9, Su. 8 d«) TRT C3ENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLECEK OLAN CEM GÖREVE BAŞLAMADAN UNESCO'YA BÜYÜKELÇİ ÜNVANI ILE GİDECEK Ismaıl Cem'ın. TRT Genel Mudürlüğu'ne fıılen başlamadan gorevınden ıstıfa ederek ayrıldıktan sonra. Buyukelcı sıfatıyle ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) KARS'TA KOMANDOLAR ORTAOKUL ÖĞRETMENİNİ ÖLDÜRDÜLER Kars'ta komandoların dunku teror eylemı sırasında devrımcı bır ortaokul oğretmeni bıcaklanarak oldurulmuştur Denızlı'nın Acıpayam ılcesı CHP'lı Beledıye Başkanı llce ve Genclık Kolu Başkanları ıle bır partı uyesı, komondolar tarafından saldırıya uğramıştır. Ankara Endustrlyel Sanatlar Yuksek Okuluna atılan bomba 600 bın lırolık hasar mev dana getırmıştır Bu arada Başbakan Ecevıt'ın son bosın toplantısındakı uyarılanna rağmen Cumhuriyet Haber Merkez) rulmektedır Hukumete yokın cev relerden sızan haberlere gore. Ecevıt Cem'e Danıştoy karorı (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) IÇIJlEfil BAKANI OZAYDINU, BtZURUM VE ÎRZINCAN'DAN GH.EN BIR 6RÜ8UN KARS'A 6IRMESİNÎ IZIN VERDIGİ İÇİN VALİHİN G0REVDfN ALINACAGINI AÇIKLADI bırcok Eğıtım Enstıtusünde Ataturk'un resımlerı dışındakı afış ve tablolar Ile sloganların hâlâ Indırılmedığı bıldırılmektedır. KARS Dede Korkut Eğıtım Enstıtusundeki komandolar dun kentte tam bır teror yaratmışlar, devrımcı ve ılerıcı olarak bı llnen kışı ve ışyerlerıne saldırmışlar, bu arada bır oğretmeni de kasığından tek bıcak darbe sıyle oldurmuşlerdır Valı M Ke mal Şenol tarafından «tertlp» olarak nıtelenen olaylar sırasında, devrımcı oğrencılerın sığındı ğı sağcı «Homle» gazetesı, «Cum hurlyet» otelı ıle cevresındekı bazı ışyerlerı kurşunlanmıştır Valının belırttığıne gore olaylar la alokalı olmayan bır yerde Ul ku Bır ın onunden gecmekte o lan Atoturk Ortaokulu'nun dev rımcı olarak tonınan Edebıyot Oğretmeni Talat Temel bır grup komandonun saldırısına uğra mış ve bıcakla ağır yaralanmıştır Hastaneye kaldırılan oğretmeni kurtarmak mumkun olama mıştır Olaylar sırasında Murat (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) iml Delegeı olarak atanacağı oğrenilmıştır. Uc gun once Başbakan Ecevıt ıle uzun bır gorusme yapon Cem'ın, «Turkiye'nin Parıs'e. «UNESCO nezdinde Da icinde bulunduğu ortamda Genel Mudurluğe getlrilmesinin haksız polemlklere yol açacağını» bıl dırdığı, goreve yenı başlayan hukumetın bu gıbı saldırılara uğramaması ıcm ıstıfa edebıleceğını soyledığı belırtılmektedır Boşbakan Ecevıt'ın, Cem ıle ılgılı kararnamenın hukumetce uygulanacağını belırttıkten son İyibil, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinden. alınıyor • DPT MUSTEŞAPLIĞINA BILSAY KURUÇ, DIE BAŞKANLIĞI'NA DA OKTAY VARLIER ATANDI ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) ra, «Ancak yenl koşullar gereğlnee Cem'ln onerisini değerlen Özaydınlı: "Can güvenliği bakımından kesinlikle aydınhğa çıkılacaktır,, ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) de goreceklerdir» demıştır guvenlık sağlama, kendı kendlne Turkıye'de can guvenlığı ba hak sağlama Imkânı tanımaya Öğrenci kredileri 1000 liraya çıkarılıyor ANKARA Yuksek Öğrenım Kredı ve Yurtlar Kurumu Genel Mudurluğu'nce bugune kadar öğrencilere verılmekte olan 500 lıralık kredının 1000 lıroya cıka rılması ıcm colışmclara başlan mıştır Yuksek Oğrenım Kredı ve Yurt lar Kurumu Genel Muduru Yavuz Esmersoy, Yonetım Kurulu1 nca bu konuda gereklı kararın alındığını bıldırmış şoyle demış tır «Halen kurumumuz yuz bin ci varında oğrenciye ayda 500 llra kredl veımektedir. Bunun yanın da bu yıl da 35 bin oğrenciye kredi verilmesi ıcin calışmalar surdurulurken toplanan Yonetim Kurulumuz, Genel Kurul tavsıye sıne uyarak oğrenci kredilerinin 1000 lira olmasını kararlaştırmış tır.» (a a ) direceklerinl» belırttığı ılerı su ALLAH .. ALLAH' ÜMiT GÜRTUNA, CHP ANKARA İLBAŞKANLIGINA GETiRiLDi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) lcışlerı Bakanlığı Butcesı uze rındekı eleştırılen yanıtlayan lc kımından ıcınde bulunduğu ağır ışlerı Bakanı Irfan Özaydınlı. bunalımdan kesın olarak aydın«Toplumda bu hukumetin guven lığa cıkılacağını ve bundan hıc llk sorunları karşısmda başarıiı kımsenın kuşku duymaması gsolamayacagı izlenimini yarat rektığını soyleyen Özaydınlı aymak isteyenler, en kısa zaman rıca da yonıldıflarını kesin bır biçım kişi ve gruba zor kullanma ve caklarını» da sozlerıne eklemış tır Gecen yıl ıçmde meydana gelen olaylar hakkında da açıklamalorda bulunan lcışlerı Ba«Hiç bır nedenle hıc bır kanı. 1 ocak 1977 ıle 31 ara (Devamı Sa. 9, Su 7 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Güveniliîiez.. CHP Ankaro II Yonetım Kurulu Başkanlığına gazetecı ve Tur kıye Gazetecıler Sendıkası Ankaro Şubesı Başkonı Umıt Gurtuna getırılmrştır Umıt Gürtuna bugün Ankara II Boşkanhgmo gıderek gorevı eskı II Başıtanı (Devamı Sa. 9, Su. 8 de) Kaydı silinen öğrencilere devam hakkı teklifi Komisyondan geçti ANKARA Mıllet Meclısı A ta ve yuksek öğretım kurumdalet Komısyonu Balıkesır AP ları oğrencılerınden (dışarıdan Milletvekılı Cıhat Bılgehan'ın, sınavlaro gırenler dahıl) hanorta ve yuksek oğretım kurum gl sebeple olursa olsun kayıtlorında kayıtları sılınen oğren ları sılınmış olanlarla, kendı ıs cılerın tekrar ayrıldıkları sınıf teklerıyle ayrılmış bulunanlar lardan öğrenımlerıne devam <her derecedekl askerı okul etmelerını sağlıyacak kanun oğrencılerı harıc), bu kanunun yururlüğe gırmesınden başlateklıfınl kabul etmıştır. Onumuzdekı gunlerde Mec yarak 3 ay lclnde eskı öğretım lis Genel Kurulu'nda ele alma kurumlarına yazılı olarak başcak olan teklıf oynen yasollo vurdukları takdırde, Cayrıldıkları şırsa, bu kanunun yururlüğe sınıflarda öğrencılık sıfatlarını, gırdığı tarıhe kadar gecen sure orta oğretım kurumları Icm o icınde kayıtlı bulundukları or sınıflora aıt ust yaş sınırlannı asmamok koydıyla) devam ettırebılecekler ve o sınıflarda okuyan oğrencılerın tabi olduk lan sınava gırmek hakkını kazanacaklardır. h Bu hatlordan yararlanocak olonlardan ust yaş sınırlannı aşanlar, ancak dışardan sınava gırebıleceklerdır Askerlık süresı gelmış olanlar. bu haklarını kullandığı takdırde tecılli sayılacaklardır. Bu kanunun yururlüğe gırdığı tarıhte asker lik ödevıni yopmakta olanların (Devamı Sa 9, Su 7 de) 45 kiloluk" bir Sovyet uydusu Kanada ya düştü VVASHİNGTON Nukleer guc le calışon bır Sovyet askerı uydusu dun sabah Kuzey Batı Ka nada uzerınde yeryuzune duşmuştur Başkan Corter'ın Ulusal Guvenlık Danışmanı Z Brzezınskı nın verdıgı bılgıye gore 18 eylul ae uzaya atılan Kosmos serısınden uyduya uranyum 235'le calışan kucuk bır nuklser reaktor (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) . . Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın, Yorgıtay | y | V | J Başsavcılığınca kovuşturmaya ugramosı. ortalı" " ' * * • g , epeyce karıştırdı. Erbakan tam bir «oriyental» kıvraklık ıcınde Ecevit'e yaklaşınca, AP Genel Başkanı ve duşuk Başbakan Demırel, «Partl kapatılmasına ben de karşıyım» cinsınden blldiriler yayınlamaya boşladı. Sanki 1973 yılında secım meydaniarında MSP'nin kapotılması ıcm Cumhuriyet Başsavcısına goz kırpan kendisı değilmiş gıbı . Demokrosilerde, «zararlı duşunce» «yıkıcı duşunce» «koku dışarda akım» gibi gerekcelere yer yoktur. Cağdaş demokrasilerde duşunceler, «ygnlış duşunce» «doğru duşunce» gibi olculerle tartıhrlar. Bu yonlışlığa ve doğruluğa karar verecek olan holktır, secmenlerdir. secmen coğunluğudur Turklye'de sağcılık. «millı ve manevı değerler» gibi soyut kavramların arkasına yerlestirllmlş, vergi iadesl. teş(Devamı Sa 9, Su. 4 de) Kıbrıs'tan 500 kişilik birlik bugün Türkiye'ye dönüyor ANKARA Dışışlerı Bakanlığı Enformasyon Genel Mudurlugunden dun yapılan acıklamayo gore, Kıbrıs'ta bulunan Borıs Kuvvetlerımızden 500 kışılık bır bırlık bugun Türkiye'ye donecektır Acıklamada ayrıca, 1974 Banş Horekâtından bu yana Kıb rıs'tokı Turk Sılâhlı Kuvvetlen sayısından toplam 14 bın 200 kı şılık bır ındırımın yapılmış oldu ğu da bıldırılmıştır Bu arada Bakanlıklararası Kıbrıs Koordınasyon Kurulu dun Kurul Başkanı Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzıoğlu'nun başkanlığında toplanmıştır Feyzıoğlu toplantıdan sonra yaptıgı (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) Emniyet Mudurlerı arasındakı yer değıştırmelerın. valılerın a tanmalarındon sonra gercekleştı rıleceğı oğrenılmıştır İstanbul Emniyet Muduru Nazmı lyıbıl de, gorevınden alınacak Emniyet Genel Mudurlugunde bu goreve verılecektır lcışlerı Bakanlığında bır yandan valı vekıllerı ve merkeze alı racak valıler ıle ılgılı kararnameler hazırlanırken, bır yandan da merkeze alınacak valılerın yerlerıne gıdecek olanlar saptan maktadır Eskı Rıze valılerınden Nazıf Demıroz. lcışlerı BaKanlıgı Teftıs Kurulu Başkanlığına getırılmıştır Nazıf Demıroz. Rıze Valısı ıken merkeze alınmış daha sonra Musteşar yardımcılığına getırılmıştı Nazıf Demıroz'un Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına getınlmesı bakanhkta olumlu karşılanmıştır Devlet Planlama Teşkılâtı Müstesarlıaına SBF Oğretım Uyelerın (Devamı Sa 9, Su 4 de) DİĞER ATAMALAR VAN.. MURADiYE.. ÇALDIRAN.. VE LiCE... Aykut POTUROĞLU ACIMASIZ KIŞ GUNLERINDE DEPREM BOLGELERINi GEZDI Bugün 4. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog