Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

HALKIN KURTULUŞU 92. SAYI ÇIKTI • MIT Kontrgerılla ve MHP doğıtıtmalı, ell konlı katıller cezalandınlmalıdır. • Yoğunlaşan Foşıst terore ve sıyosi cınayetlere karşı mucadele # Halkm Yolu yazarlarının «Kampanyas'» neye hızmet edıyor"> • Devletlenn «Sıyası bağımsızlığı» nedır? PK. 1107 / SİRKECİ / ISTANBUL J Cumhurıyet 54. Ytl; Sayı: 19213 Kurucusa: YTJNTJS NAJOİ . ILTEK ^ IZMIR ^ Beklemeliler, 6 SUBAT Lise son: 4 ŞUBAT DERSANELERİ 3 B.yl.r Bofuihon kal 1 T.l 14117! 153620 300 Kuru? 24 Ocak 1978 Salı MİT yetkilisinin tutuklanmasına yolaçan CIA ajanı kaçtı Istihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Sabahattin Savaşman'la ilişki kurarak tutuklamaya yolaçan kişinin Amerikan Büyükelçiliğinde Ataşe VVilliam Philips olduğu saptandı. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Mıllî Istihbarat Teşkılâtı <MIT) Istihbarat Daıresı Başkan Yardımcısı emeklı Kurmay Albay Sabahattin Savaşman'ın tutuklanmasmo neden oSan kışının VVıllıom Phılıps adındakı CIA gorevlısı olduğu ve oloydan hemen sonra Turkıyeden kactıği saptanmıştır Phılıps'ın ABD'nın Ankara Buyukelçılığınde ataşe olarak gorevlı olduğu, dıplomatık pasaport taşıdığı ıçtn tutuklonmaktan kurtulduğu oğrenılmıştır Turkıye ıle ılgılı askerı sırlan yobancı btr haberalma orgutu görevlısıne aktardığı gerekcesıyie bır sure önce Askerı Ydmaz GÜMÜŞBAŞ Mahkemece tutuklanan MIT Istihbarat Daıresı Başkan Yordımcısı emeklı Kurmay Albay Sabahattin Savaşman'm sorgusu devam ederken yaptığmız arastırmado. olaya adı korışan kışmın ABO Ankara Buyukelçılığınde ataşe o'arak calışan Wıllıam Phılıps adındakı CIA gorevlısı olduğu ogrenılmıştır 14/7/1976 tarıhınde Buyukelcılıkte goreve başladığını sap tadığımız CIA gorevlısı, Savoşman'ın tutuklanmasından hemen sonra ortadan kaybolmuş, daha sonra yapılan arastırmado yurt dışına çıktığı saptanmıştır Bu cıkıştan ne Buyukelçılık, ne de CIA aıanmın kendısı. Dışışlen Bakanlığımızı haberdar etmemışlerdır Oysa dıplomatık goreneklere gore. normal bır Dışışlen gorevlısının hem gureve başlamasmda hem de ayrılmasında calışmoHa olduğu ulkenın Dışışlen makamlarmı haberdar etmesı gerekmektedır (Devamı Sa 9 Su 7 de) Diyalog eni hukumetin kurulması nedeniyle, Yunonlston Başbakanı soym Konstantin Karamanlis blr mesa| gondererek Başbakon Bulent Ecevlt'i kutlodı. Sayın Ecevlt de blr mesajla Karamanlis'e teşekkur ederken, iki ulke yonetlclleri arasında ortak sorunlara cözum bulmak amaclyle ilk fırsatta blr zirve toplantısı yapılmasını «orzuladığını» bildlrdl. Otumlu bir yanıt vereceğlnl ummakla birlikte, sayın Karomanlis'in bu öneriyl nasıl karşılayacağını bilememekteylz. Hemen buluşaltm mı dlyecektlr, yoksa zlrveden once uzmanlar arası blr hozırtık don«fni gereğinden mi soz edecektlr? Göreceğlz. Anımsadığımız kadariyle benzer bir durumla 1974 Banş Harekâtı ertesinde de karsılaşmıştık. Turk çıkarma operasyonundan sonra Yunanistan'da Albaylor re|lml yıkılıp da Karamanlis Işbaşına geldlğl zaman, Başbakan Ecevlt ona bir kutlamo mesojı gondermekle birlikte aldanmıyorsak ylne boyle bir zirve toplantısı onerıslnde bulunmuş1u. Olayların hızlı akışı karşısında bu toplantı gerçeklesernedl. Yunanistan'da iç dunım karışıktı, kamuoyu şok gecirlyor du. Bizde ise I. Ecevlt Hükümeti MSP'nln tutumu yuzunden uyumlu blr dış polltlka Izleyebllmek olanaklarındon yoksundu Niteklm bu hukumet uzun omurlu olmadı, sayın Ecevlt'ln cekllmeslyle kıta »urede doğıldı. Ondan sonra arka arkaya kurulan Cephe Hukumetlerl ise ne Kıbns sorununa, ne de komşumuz Yunanistan'la aramızdakl otekl sorunlara ikl tarafı hosnut k(lıcı calışmalara glrişebllecek durumda değillerdi. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor, MSP adanın fethınden soz ederken, MHP bir karış toprak odunune katlanılamayacağı tezlnl savunuyordu. Yazık ki, Cephe Hukumetlerinın bu tutumu dış dunyada bize karşı hakstz bir takım yargılara neden olmuş, sanki Turkiye istllâcı, ışgalci bir ulke imiş gibi, ortalıkta btr hava belirmlş, komşumuz Yunanlstan da bol bol bu havayı bizim aleyhimıze somurmuştu. Y Denktaş, önerilerin 34 hafta içinde Rumlara verileceğini söyledi LEFKOŞE, (Cumhuriyet) KTFD Boşko nı Rouf Denktaş dun saat 12 de Kıbrıs'a donuşunde «Başbakan Konuk'un çarşamba gunu Kıbrıs'a donmesinden sonra Turk onerilen uzerinde çalışmaların hızla tomamlanacağmı ve önerilerin uç dort hafta içinde Rumlara verilecek bıçlme sokulacağınm acıklamış «Bu önerilerin Meclis'ten geçirılerek halkın blr istemi olarak Rumlara verileceğini» soylemıstır Denktaş'ın verdığı bılgıye gore. «Öneriler Rum tarafına verllecek, bunların VValdheim'a verllmesl ise aracılık görevinl daha kolay yapabllmesl Içln blr on bilgl nltellğinde olacaktır> Denktaş. «Rumların da enlnde • sonunda onerl sunmalarının gerekeceğlni» soylemıs (Devamı Sa 9, Su. 1 de) I Yunan Başbakanı mesajında «Yunanistan ile Turkiye arasındaki dostiuk ve işbirliği iliskilerinin halk lanmıza sadece yararlı oiabileceğine şahsen inanmaktayım» dedi. «Aramızda bir görüşmenin uygun hazırlanmış olması kosuluyla çok yararlı olacağında kuşku yoktur. Aksi halde bunun yarattığı düş kırıklığı her türlü çözümü zorlaştırabilecektir.» Karamanlis, Ecevit'e ilkbaharda zirve önerdi ATİNA Yunonıston Boşbokanı Konstantın Karamanlis, Tur kıye Başbakanı Bulent Ecevit'e onumuzdekı ilkbaharda bır goruşme onermıştır Başbokan Karamanlis boylece Turkıye Başbakonı tarafmdan «ikl ulke arasmdo btr dlyalog kurulması ve karşılıklı guveni yeniden kurma yolunu acmağa katkıda» bulunmo yonunde belırtılen ısteğe karşılık vermış olmaktodır Yunan Başbakanı, Turkıye Baş bakanı Ecevit'e gonderdığı ve dun okşom metnı Atıno do acıklanan mesaıdo cBlldiğinlz gibl ve bunu daha once de kamu onunde acıklomıs olduğum gibı Yunanistan ile Turkiye arasındaki dostiuk ve işbirliği iliskilerinin halklarırmza sadece yararlı olabllecegirte şahsen inanmaktayım» demıştır Karamanlis aynı mesolında «Aramızda blr goruşmenln. uygun şekilde hazırlanmış olması kosuluyla, cok yararlı olacağında hiçblr kuşku yoktur Aksi hal de ise, bunun doğuracağı duş kırıklıkları. her turlu cozumu kolaylaştırmak bir yana daha da ANKARA, (Cumhuriyet Bu rosu) Devlet Bakanı Hıkmet Çetm «Devletin haber alma orgutlerinin politikaya karıstırılması onlenecektır Cunku bu orgutlere tamamen poiitika hakim oldu» demıştır TBMM Butce Karma Ko tnısyonu'nda oncekı gece yarısı Başbakailık Butcesı uzenndekı bazı eleştınlerı yanıtlayon Devlet Bakanı Hıkmet Cetın ayrıca, «Devlet yonetimine anarşi hakim olmuştur. Devletin Haber alma Orgutlerl yenl bir nltejiğe kavuşturulacak» şek lınde konuşmuştur Başbakanlık Butcesı uzerındeki eleştırıleri yanıtlayan Devlet Bakanı Salıh Vıldız, «İslâm dlnl politikaya alet edildlği gun, yuceıiğinden çok şey kaybeder» demıştır. öncekı gun oğleden sonra başlayan ve gece yorısına kadar suren Başbakanlık Butcesının Karma Komıs yondo goruşulmesı sırasında uyeler genellıkle asayış sorunları üzerınde durmuşlar ve devletin hoberalma orgutlerını eleştırmışlerdır Izmır Mılletvekılı Suleyman Genc (CHP) yaptığı konuşmada ozetle şu goruşlerı savunmuştur (Devamı So 9, Su 1 de) Devlet Bakanı Çetin: Haberalma örgütlerine yeni nitelik verilecek CHP IZMIR MILLETVEKI U GENC «TERÖRİZM ISTİHBARAT ÖR6ÜTLERİNDE ODAKLANIYOR» DERKEN, BALIKESIR MILLETVEKILI CEBE DE MITI. «SERMAYENİN TEŞKİLATI» OLARAK NITELENDIRDI zorlaştırabllecektir» demıştır. KARAMANLİS GEZİYE ÇIKIYOR Yunanıstan Başbokonı Konstantın Karamanlis 25 31 ocak tarıhlerınde yan resmı oloıak mteledığı bır dış gezı yapacak(Devamı Sa. 9, Su. 1 de) Emniyet Genel Müdürlüğüne Merkez Valisi İbrahim Önen getirildi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Emniyet Genel Mudurlugune Merkez Valılerden İbrahim unen otanmıştır. Emniyet Genel Muduru Vecdi Gonul dun gorevınden alınmış, yenne eskı Erzıncan Valısı ve en son da Merkez Valılığı gorevmde bulunan İbrahim Onen atanmış tır Emniyet Genel Mudurlugune (Devamı Sa 9 Su, 6 da) EskişehirMe komandolarm yaraladığı öğrenci öldü Anayasa Mahkemesi eski Başkanı CHP Senatörü Taylan'ın evine ates açıldı. Fatih Sehir Cumhuriyet Haber Merkezl Eskışshlr'de Kımya Muhendıslığı Okulunda bır süre once meydana gelen olayda yaralanan ogrencı Erdem Hepguler, oncekı gun oimuştur. Ankara'da Anayasa Mahkemesi eski Başkanı ve Sivas CHP Senatoru Muhıttın Taylan'ın evı kımlıklerı belırlenemeyen kışıierce kurşunlanırken, Istanbul'da Fatıh Şehır Tiyatrosuna gece atılan tahrıp gucu yuk sek bomba, buyuk hasara yolacmıştır İ»tanbul'da ayrıca Tıp Fakültesl Temel Bılm ler Fakultesıyle. Yabancı Dıller Yüksek Okulunda komondolarm yoloctığı olaylarda 18 kışl polısce gözaltına almmıştır Potlama olayları, yurdun ceşittı yerlerınde dün de sürmuştur ESKİŞEHİR Kımya Mühendıslıği Yük sek Okulunda öğrencıler arasındo bır siıre once çıkan catışmada başından yaralanan aynı okul beşıncı sınıf oğrencılerınden Erdem Hepguler, önceki gun ölmuştüı'. öğren cının âlum nedenı, doktor raporunda kalp yetmezlığıne bağlanırken. cenaze torenıne katılan öğrencıler, Erdem Hepgüler'in olümune komandolarm yolactığını ıddıo «tmışlerdır. ANKARA Anoyaso Mahkemesi esk. Başkanı ve Sıvos CHP Senatoru Muhıttın Taylan'ın evı, önceki gün kurşunlanmıştır (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Bugun durum değlşmiş mldlr? Bir bakıma Ecevıt'le Karamanlis başta Kıbns otmak uzere Turk Yunan ilişkıleri arasındakl sorunlara cozum arayıp bulabılecek en yetkili iki devlet adamıdır Banş Harekâtını uygulayıp başarıya ulaştıran Ecevit bu operasyonu adayı «leth» etmek içın degll, orada yaşayan soydaşlanmızın ciğnenen haklannı kurtarmak ve korumak amaciyle goze almıştır. Amaç bu olduğuna gore, iki top lum arasında bağımsız, bağlantısız bir (ederal devlet kurmak uzere yapılacak calışmalara her şeyden once iyi niyetin egemen olması gereğine Inanıyoruz. Bu konuda şımdiki Ecevit Hükumeti birincısindeki ayak bağından kurtulduğu lcin kuşkusur cok daha guven verlcidlr. Karamonlis'e gelince bıt onu her turlu serüven tutkularından uzak, gerçekci ve sağduyu sahibi bir devlet adamı olarak, tanırız. Bozulan Turk Yunan illşkilerinın duzelmesl, iki komşu ulke arasında dostca, hakça bir duzenın yeniden kurulması ıçın içtenlikle çalışabileceği kanısındayız. Ne var ki, sayın Karomanlis'In karşısında onun ayağını çelmeleyen çok guclu bir muhalefet vardır. Kendıne sosyalist sı/atını yakiştıran ve başını Pafandreu'nun çektiği bu muhale,et gercekte şoven, hatta ırkçı bir nıteiik gostermektedir. Bu muhalefetın baskısı altında Karamanlis hareket ozguriuğunden buyuk olçude yoksun kalacak, bu yuzden iki komşu arasındaki sorunların cozulmesi belki uzun sure askıda kalacaktır. Yunanistan'la anlaşacağız diye Ecevit Hukumetinın da ulusol çıkarlarımızdon karşılıksız ozverlde bulunamayacağını duşunursek, so runların çozumü her halde guç olacaktır kanısındayız Ama gene de yıneleyelim, Turk Yunan ilişkılerlnin duzelmesl içın .1»! lırtnr ora MSP, siyasi partiler kanununda değişikliğin ortâk bir teklifle yapılmasını istiyor ANKARA, (ANKA) MSP Genel Başkanı Necmettın Erbakan ve MSP hakkında Yorgıtay Başsavcılığının kapatmaya yonelen gırışıminden sonra, MSP'lıier Erbakon'ın partıden ıhracını ya da partınm kopatılmasını yasa yoluyla önleme calışmolorına başlamışlardır. Sı(Devamı Sa. 9, Su. 7 d«) Nözım Hikmet'ın «Yolcu» oyununun oynandıgı Fatıh Şehır Tıyatrosu dun sabaha karşı saat 01.20'de bombalandı. (Fotoğraf Erdoğan Koseoğlu) Tiyatrosuna atılan bomba, büyük hasara yolaçtj. Turistik amaçla yurt dışına çıkış yasağı sürüyor; banka kontenjapları kalktı Istanbul Haber Servlsi Aralık ayından bu yana tunstık amaclı yurt dışına cıkış yasağı fıılen surmektedır. Ancok hastalık, tedavı ve öğrenım nedenıyle yurt dışına cıkacak olantora 15 dolar dovız verılmektedır. Bu arada bankalorın Genel Mudürlerının yetkısınde bulunan ozel kontenıan uygulaması 3 ocol' 1977 tarıhınde durdurulmuştur Geçen ekım ayından bu yana tarıhınde yayınlanan bu karardo ceşıtlı kısıtlamalarla surdurulen dovız pozısyonu tutan banka ba tunstık dovız satışı 2 kosım 1977 şıno 1000 kışılık kontenıan acıttarıhınde yıl sonuna dek durdumıştır. Ancak daha sonrakı gün rulmuş ve daha sonra Merkez Bankosı yılbaşmda yeni bır du Merkez Bankası ılk kararı yenızenleme getırmıştı. 2 ocak 1978 den duzenlemış ve bu karorı kaldırmıştır. 3 ocak 1977 gunü yaymlanon bu kararla bankaların bozı ozel duzenlemelerle yarattıkları e.K kontenıanlar kaldırılmıştır (Devamı Sa. 9, Su 7 de) MESS ve Madenlş görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanacâğı inancında MESS ve Moden • İş arasında Turkıye'nın en buyuk ışçı uyuşmazlığında, grevlerın ve lokavtların sono erdırılmesı yolunda. olumlu gelıştığı bıldırılen goruşmeler dun de sürmuştur. (Devomı Sa. 9 Su, 6 da) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK izde oteden bert hukumet degişikiikteri heyecanlı bır ortam yaratır. Bu kez MC ortaklığının dağılmasıyla ortaya çıkan durum, Başkentte daha coşkulu blr tablo yarotmıştır Cunku MC koalisyonunun çökmesl, demokratik açıdan olumlu ve onemli bir aşamadır. Coken ortaklar dağılmışlardır. MHP, guvenlik konusunda kaygılı bekleyişini banş saldırılarıyla suslerken, MSP, Yargıtay Başsavcısının kovusturmasıyla kendl başı Başkentte Ne Oluyor? korumak içln aşırı saldırılarla hukumete yuklenmekte, AP'yı uzlaşmaz bir gorunume suruklemektedir. Sayın Suleyman Demirel bu taktlğl voktlyle M C nın dağılmasını onlemek İçın kullanmış, ama başansızlığa ugramıştı. Şlmdl AP içindek) muhalefeti sindirmek için sertlik stratejislnl uygulayorak «Davadan kopanlar haindir» edebiyatını işlemektedlr Oysa bu tur sivrllikler hem parti içinde gereken havayı oluşturamamakta. hem de demokratik ortam içln yararlı et CKP Ankara il Örgütü görevden alındı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP Ankara II Yonetım Kurulu ve Merkez llce Yonetım Kurulu dun akşam CHP Genel Yonetım Kurulunun yaptığı toplontı so nunda görevden almmıştır Anirnm ıı Rnsknnı B • • •'«»^l»*» » • • riııcmıitttıır A P bu lu hava ise doğal gorunmelidir Ilk gunlerın hızlı gelişmeleri arasında en onemli olay. Ecevlt'ln dış politikaya donuk banş taarruzudur. Turktye İle Yunanistan Başbakaniarını biraraya getirecek bir doruk buluşması, bir çok sorunun tepeden çozumlenmesı iç:n yararlı olabillr. Ecevit Hukumetinln Kıbns konusuna daha somut yaklaşım çabası ve ABD'ye donuk politikasmın saptanmas. olumludur. Ne var kl, Turkiye'nin Amerıka'ya donuk politikosında i " ' j p değişikliğin Atatürk Eğitim Enstitüsünde MHP'li olmayan öğrencilere bcskılar sürüyor Istanbul Haber Servlsi Hukumet sılöh sokulan, sıyasal afışleme ve eylemlere konu olan okullar yonetıcılerının görevden clmacaklarını ılân ederken Ataturk Eğıtım Enstıtusunde <aşıst vnnetıcı oârencı polıs ısbır ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Bulent Ecevit sıyası makamların. hukumetin bakanlıklartn sendıkolararası rekabetı koruklemesmın demokratik çalışma duzenının ruhuna aykırı olduğunu belırterek «Bu turlu mudahaleler sendikalar hareketınin butunleşmesini de guçleştır mektedır. Sendikal harekette gereken scrumiu'uk duygusunun oluşmasını da gaç lestırmektedir» demıştır Turklş Genel Başkanı Hahl Tunc ve DISK Genel Başkanı Abdullah Başturk u ayrı ayrı kabul eden Başbokan Ecevit sendikalar orası rekabetın koruklenme sı r e son verıloce^ n ve bu ılışkılerm demokratik bır duzeye getırıleceğını soylemıştır Başbakan Ecevit Halıl Tunç ıle yapt'ğı goruşmede ışcı sorun'arı dışında ekonomık durumun da değerlendırıldığını bıldırmış. «Çetln ekonomik sorunların ustesinden gelmeye çalışırken biz dar ve orta geliril halk topiuluklarını, calışanların haklannı gozetmeye ve bir yandan ekonomik sorunlara cozum Ecevit: "Sendikal bütünlük siyasi makamların müdahalesi ile püclesivor..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog