Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

BIR KOK BİN DAMAR KEMAL BAYRAM'm YENI ŞIİRLERİ Gene! Doğıtım GEDA ISTANBUL CEMMAY isterre YENIGUN ANKARA umhuriyet 54. Yıl; Sayt: 19212 Kurucusu: TUNTJS NADİ TÜRKLE^tN TARIHI Birincı Kitap Çıktı. Gengl Oaflıtım: Tckin Vtytnevi Istanbul 300 Kvtruş 23 Ocak 1978 Pazartesi ABD DIŞtŞLERÎ BAKANI CYRUS VANCE WASHİNGTON'A DÖNDÜ Dış Haberier Servısl Atına dakl temaslannı tamamlayan ABD Dışışlerı Bakanı Cyrus Vance dun Washıngton'a donmustur Assocıated Press Aıansının Atına muhabın haberınde Vonce ın Yunanh yetkılılerle yoptıgı temaslarda Kıbrıs konusundo Turkıye ve Yunanıstan arasındakı goruş ayrılıklarının gıdenlemedıgını bıldırmıştır Vance \a goruşmesınden hemen sonra bır açıklama yapon Karamanlıs, her ıkı ulkeyı yakından ılgılendıren kar şılıKlı ılışkıler uzerınde durulduğunu belırttıkten sonra. ABD'nin bu yıl Yunanıstan a yapacağı yardımın 175 mılyon dolar oiacagmı hatırlatmış ve goruşme sırasında Yunanıstan hukumetının ABD'ye ve NATO ya askerı yonden tanıya cağı kolaylıklar uzerınde durulduğunu soylemıştır Bu arada Kıbrıs Rumlarının, Türk toplumunca sunulacak anayasa onerılerını kabul etmeyeceklen öne sürulmuştur Rum kaynakları, Turk basınında bır ozetı yayınlanan Turk Anayasa onerılerın.n Rum tarafı ıçın «Kabule şayan olmadığını» belırtırken Rumca gazeteler soz konusu orterılerın «Umlt ve lyimserlik değil aksine karamsarlık ve kaygı yaratabllecek nıtelikte olduğunu» one surmektedırler (Devamı So. 9, Su 6 da) I Başbakan Bülent Ecevit, Yunanistan Başbakanı Karamanlis'e dün gönderdiği mesajda, «Sizinle ilk fırsatta bulusmayı arzuluyorum» dedi ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Anayasa Mahkemesı Raportöru. sıvıl kışılerın askerl mahkemelerde yargılanmalarını ongoren yasa huKmunun Anayasa'ya aykırı olduğunu bıldırmış, bu konuda hazırladığı raporu Başkanlıgo vermıştır. Jandarma Genel Komutanlığı Askerı Mahkemesı nde bır yazısı dolayısıyle yargılanan yazar Turhan Dıllıgıl ve avukatı bundan bır sure once, mahkemeye Askerı Ceza Yargılamaları Usulu Yasosı'nın, sıvıl kışılerın de asken mahkemelerde yargılanmolarını ongören maddesınln Anayasa'ya aykırı oiduğunu bıldırmışler ve dava dosyasının Anayasa Mahkemesı'ne yollanma sını ıstemışlerdır Jandarma Genel Komutanlığı Askerı Mahkemesı, isteğı «ciddl» bula'ak, dosyayı Anayasa Mah kemesı'ne gondermıştı. Anayasa Mohkemesl, dava dosyası lle ılgılı ilk ıncelemesını tamamlamış ve raporunu hazırlaması ıcın dosyayı raportore vermıştır. Anayasa Mahkemesl çevrelerınden oğrenıldığıne gore, Raportor da raporunu hazırlayarak Başkanlığa vermış ve sıvıl kışılerın askeri mahkemelerde yargılanmalarını ongören yasa hukmunun Anayasa'ya oykırılıgı nedenıyle ıptalı gerektığını bıldırmıştır. 15 kışlden oluşan Anayasa Mahkemesl Genel Kurulu. yakmda dosyayı ele alarak, esostan Inceleyıp kararını verecektır Dıllıgıl'ın dışında Halkın Kurtuluşu ve Halkın Sesı adlı haftalık sıyasal dergılerın sorumlu yazı ışlerı mudurlerı de orduyo ılışkin ceşıtlı yayınlar dolayısıyla askerı mahkemelerde yargılonmışlar ve tutuklanmışlardı. ECEVÎT KARAMANLİS'E RESMEN ZİRVE ÖNERDİ ANKARA, (Cumhurlyet Süro) Bosbakon Bulent Ecevıt Başbakan olarak gorev alması dolayısıyla, kendısını kut layan Yunanıstan Başbakanı Konstantın Karamanlis'e gönder dığı cevabi mesaıda. «Ulkelerimiz arasındakl karşılıklı guveni yeniden kurmaya ve sorunlarımızo. her ikl taraf için de tatmln •dicl çozumler bulma yolunu ac8U «Sivilleri askerı mahkemede yargılama Anayasa/a aykırı» maya yardımcı olabllecek blr dlyalog kurmak uzere sizinle İlk fırsatta bulusmayı arzulamaktayım» demıştır Başbakan Ecevıt'in, Yunan stan Başbakanı Karaman'ıs'e dun gonderdığı cevabî mesai aynen şoyledır «Başbakan olarok görev almam dolayısıyla gondermış olduğunuz nazık mesajınıza teşek kür ederlm. Komşu ulkelerlmlz arasındakl llisklleri lylleştirme olanagı bulunduğu yolundaki umudunuzu tumuyle paylaşmaktayım. Hukumetlm, bu umudu gerçekleştlrmek lcln her turlu cabayı gostermeye hazır olacaktır. 1950'ler de Iki ulke orosındokl dostluk ilişkilerıne katkıda bulunmuş tec rubell blr devlet odamı olarak slztn de bu cabalorı karsılıksız bırakmayocağınıza guveniyorum. Turk ve Yunan uluslarının cıkarlan arasında temelde Wr cotısma bulunmaması gerekır. Aksine, yakın dostluk bağları kurmanın ve bırçok alanda işbirllği yapmonın ıkl ulusun cıkarıno olduguna inanıyorum Bunun, bolgemizde ve dunyada borışı guc(Devamı Sa. 9, Su 2 de) I «Türk ve Yunan ulusları arasında temelde bir çatışma olmaması gerekir» • JANDARMA GENft KOMUTANLIĞI ASKERİ MAH KEMESİNDE YARGILANAN OILLIGIL'IN BA^VURUSü UZERINE ANAYASA MAHKEMESINE ILETILEN DOSYA ÜZERıNE RAPORTORUN HAZIRLADIĞI RA PORDA, «ASKERİ MAHKEMELERİN SİVIL KISJ LERI YARGILAYAMAYACAGL BELIRnLIYOR AP TEMSILCILER MECLİSİ BİLDİRİSİNDE, HÜKÜMETİN MEŞRU OLMADIĞI VE ÂZINLIĞA DAYANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ ANKARA (Cumhurıyet Burosu) AP Temsılcıler Meclısı bır gun suren toplantısından sonra djn bır bıldırı yayınlamıştT Bıloınde MSP Genel Başkanı Necmeddın Erbakon'la Yargıtay Başsavcısının gırışımıne de yer verılmış ve karşı tutum takınılmıştır Bu konuda bıldırıde şoyle denılmıştır «AP Temsılcıler Meclısi, bır partı genel başkanı hakkında oçılan soruşturmayı, dayandığı kanun hukmu yonünden Anayasaya ve demokratık kurallara aykırı bulmuş, parlamento gruplarımızın siyası partıler kanunun bu hukmunun yururlukten kaldırılmosı ıçın gereklı değişlklık tekliflerini yuce meclıslere sunmasını tavsiye etmlştır. Bır siyası partının kapatılma (Devamı Sa 9, Su. 1 de) 40 ilin vali ve vali vekili merkeze alınıyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Kırk kadar vali ve vali vekı'ınln merkeze alınacakları oğrenılmıştır lcışlerı Bakanlığı'ndakı yenı atamalarla ılgılı calışma hozırlıklarımn surduğu belırtıl mektedır. lcışlerı Bakanlığı Musteşan Galıp Demırel qorevınden alınarak merkez valılığıne getırıle cek Mustesarlığa merkez volı lerınden Selamı Celayır atana caktır Emnıyet Genel Muduru Vecdı Gonül merkez valılığıne alınacaktır. Ankara Valısı Durmuş Yalc n • MILLİ EĞIFIM BAKANLlGlNDA UST DERECEDEKı G0REV1İPE merkez valılığıne alınorak yerıne YENı fcTAMALAR YAPILDI UGUR DANIS.TAY KARARLARtNIN merkez valılerınden Tekın Alp ın Izmır Valılığıne merkez vol'Sİ BU&ÜNDEN BAJLAYARAK UYGULANACAĞINI 8ILDIRDI Necdet Calp'ın, Bursa Valılığıne merkez volısı Ibrahlm Öner' ın qetınleceklerı Bokanlık cevre lecekleri ılerı sürüimektedır Mustafo Arıkan Merkez Vaiili lerınden bıldlrılmektedlr. Halen gorevde bulunan lcış gıne verılecektır Içışıerı Bakanlığı'nda da ato lerı Bakanlığı Musteşar Yard.rr VALİ VEKILLERİ ma'ardo buyuk olcude Danışta/ cılarından Alı Rıza Akdenvr Bu arada sayıları "3 ü bulan kararları uygulonacaktır Danış merkeze alınocak. obur muste Vali Vekıllen de bu gorevıeroen tay dan karar almış olan merkez şar yardımcılarından Şerotottın alınarak eskı gorevlerıne ger valılerınden Necdet Kambur un Tarhan muşavırlığe, Ali Ihsan gonderıleceklerdır Bu kıSıler Sakarya Valılığıne Ertugrul Su Utku Mulkıye Mufettışlıgıne gı Ikıncı MC donemınde, «Vali Vcer'ın Corum'a. Huseyın Raşıt deceklerdır kili olarak» atanr"<ışlar, altı ayUnal ın Bılecık val'lıklerıne venlller Idaresı Gensl Muauru lık bır sure denetıdıkten sonra Valılıklere getırılmelerı düşunülmuştu Bunlardon bazıları eskl gorevlerının daha da altında gorevlere verıleceklerdlr Sakarya Volı Vekılı Muzaffer Erdem Muşavırlığe. Gazıantep vali vekııı Erdogan şohinögiu Mulkıye MüfettışJığıne. Dıyarbakır Volı Vekılı Cahıt Bayır Mulkıye Mufettışlıgıne, Kahramanmaraş Vali Vekılı Abdulkadır Ak su Genel Mudurluk emrınde Ankara Emnıyet Mudurluğunde bır goreve, Muş Vali Vekılı Necatı Umurca eskı gorevı olan Konya Vali Yardımcılığına Bıngol Vali Vekılı Recep Bırslnözen Mulklye Mufettışlıgıne, Mardın Vali Vekılı Emrulloh Zeybek ve Elazığ Vali Vekili Hanefı Demırkol lcışlerı Bakanlığında blr goreve. Gıresun Vali Vekılı Doğof» Topaloğlu Mulkıye Mufettışlıgıne, Kars Volı Vekili Mustafa Kemal Senol Merkez Valılığıne ve rıleceklerdır MERKEZE ALINACAK VALILER Öte yandan, Merkez Volılıklerıne atanacakları soylenen bazı Valıler de şunlardır: (Devamı Sa 9, Su 4 dc) Malatya'da bir kahveye ateş açıldı, iki işçi öldü Cumhurıyet Haber Merkezl Malatya'da bır kahvehaneye acılan ateş sırasında ıkı ışcı olmuş tur Patlamalar Istanbul'dan son ra oncekı gece Ankara ve Iz mırde de surmustur MALATYA Kıltepe mahalle sındekı bır kahvehaneye kımlıgı belırsız kışıler tarafından once kı gece acılan ateş sonunda ıkı ışcı olmuştur Olayla ılgılı olorak ıkı kışı tutuklanmıştır KOMANDOLARIN USKUDAR'DAKİ SALDIRILARI Gece 20 sıralarında kahve/e SURUYOR DUN DE BIR ITU ASISTANI ELINDE gelen kımlıgı belırsız kışıler CUMHURIYET GAZETESI OLDUĞU ICIN KOMANıçerde oturmakta olan yurttaş DOLARCA FECI BICIMDE DÖVULDU larm uzerıne tabancalarla ateş etmış daha sonra kacmışlardır Acılan ateş sonucu agır yara'a ma yaptığı sırada topianan haU sınaa ınşaat ışcısı Hoydar Cerıt nan Mustafa Bal adlı fabrıka ış orasından kımlıgı saptanamoya'i le aâır yaralcnarok kaldırılaıgı cısı kaldırıldıgı hastanede ol bır kışı de tabancasını cekerek hastanede ol'nuştur muştur Bu olayla ılaılı o\araV rcs'gele ateş etmeye başlam s Emnıyet Muduru Israıl Kose kahvehanede polısın soruşUır iır Bu kez de acılon ateş esna olayın nedenını anlatırken «Aşırı solcu oldukları bildlrilen blr grjp gencin bır dergi icın parcı toplomak Istemesine karşı cıkan bır başka grup, Klltepe mahallesınde kavga etmışler, bır kışı hafıf şekilde yaralanmıştır Olay bize intlkal ettırıldı, bız de sanıkları yakaladık, ancak savcılık serbest bıraktı Daha sonra dc aşırı sol gruba mensup bu kişller kendilerini doven mahalle halkının oturduğu kahvehaneye dun gece yaylım ateşi açtı İki vatandaş hayatından oldu» de mıştır Kose. oldurulen ışcılerın olayla ılgılı bulunmadıklarını, ateş sırasında tesadufen oldurul duklerını kaydetmış. «Oldurulenlerin ideolojlk bır yanı yok Yalnız olay sonrası ideolojlk yone saptırılmak istendi» dıye eklen (Devamı Sa. 9, Su. 3 de) Enflasyon ve vergi kaçakçılığının gelir dağılımını bozduğu öne sürüldü • IKTISAT FAKULTESI MEZUNLAR CEMIYETININ ANKARA'DA DUZENLEDIGİ TOPLANTIDA TURK EKONOMISININ SORUNLARI TARTIŞILDI.. ANKARA Istanbul Onıversıtesı Iktısat Fakultesı Mezunları Cemıyetı Ankara Şubesı, «Turkıye ekonomisi sorunları ve 1978 cozumleri» konulu bır açık oturum duzenlenmıştır Sıyasal Bılgıler Fakultesi Oğretım Uyelerınden Prof P^ Cahıt Talas'ın yonettıgı acık oturuma Iktısat Fakultesı Oğretım Uvesı Prof Dr. Yuksel Ulken, SBF Oğretım Uyesı Prof Dr Uğur Kurum. Turklş Genel Başkanı, Kontenıan Senatoru Halıl Tunc. (Devamı Sa 9, Su. 3 de) Dağıtım şirketleri önlem almazsa, akaryakıt sıkıntısı artacak Istanbul Haber Servısl Istanbul ve çevresınde olağanustu akaryakıt sıkıntısı cekılırken, Ipraş Genel Mudüru Mehmet Ba/ kal, dağıtım şırketlerının gereklı onlemlerı almamaları durumunda 1979 kışında daha buyuk bır sıkıntı olacağını soylemıştır. Ipraş Genel Muduru Mehmet Baykal, rafınerılerın ürettıklerı akaryakıtı depolamada sınırlı kapasıtede olduklarını belırtmıs ve bu gorevın dağıtırı şirketleri re dustuğunu bıldırmıştır Boy(Devamı Sa. 9, Su 5 de) Bütçede yatırımlar ve güvenlik hizmeti ödenekleri artırılıyor ANKARA, (Yalçın DOGAN Bıldırıyor) TBMM Butçe Karna Komısyonunda goruşulmesıne başlanan 1978 malı yılı butcesı nın Ecevit hukumeti ılkelen doğ rultusunda degıştırılecegı belır lenmış ve kaynakları saglanma sı yonunde gercekleşecegı sap tanmıştır Bu arada butcenın tu mu uzerındekı goruşmeler tamamlanmış maddelerının goruşulmesıne başlanmıştır 1978 malı yılı Butçe tasarısı başlıca ıkı ozellık gostermektedır Bunlardan bırı can guvenlıgının yeniden sağlanabılmesı ıçın emnıyet hızmetlennın genış olçude yeniden duzenlenmesıni ve bununla ılgılı olark odeneklerm arttırılmasını ongormektedır Butcenın genel gerekçesı ıle «a cetvelUnden elde edılen hılgılere gore emnıyet hızmetlerı yenı butçede yaklasık 1,5 mılyar lıralık bır artış öngormektedır Elde edılen bılgılere gore, emnıyet hızmetlerındekı bu ortışla Ecevit Hukumeti can guvenI gı ıle ogremm ozgurluğunu sağlamaya yonelık harcamalarda bulunacaktır Bu nedenle emnıyet kadrolannın gerek kışı gerekse h'zrretın daho lyı sağlanmasını (Devamı Sa 9, Su 7 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Kışkırtıcı Ajanlar.. OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK cevit hukumeti guvenoyu aldığından bu yana Ankara' ya iki onemll konuk geldi. Bunlardan birısl BM Genel Sekreterı Kurt VValdheım'dır. İkıncisl ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance'dır. İlk bakışta iki konuğun da Turkiye dış politikasıyla cok yakından ilgili oldukları gorulecektir. Ne var ki, Ankara acısından durum biraz değişiktlr. Turkiye'nin kılitlenmiş dış politlkasını açacak anahtarın Kıbrıs sorunu olduğu soyleniyor. Bu konuda BM orgutunde guclu değiliz. Daha once BM'de Kıb rıs konusunda denek taşına vu Oncelikler ve Sonralıklar rulduk, ve yopılan oylamalarda olumsuz sonuclar aldık. Demek kı, Turkiye Kıbrıs sorununun BM dışında tartışılmasını yeğlemek zorundadır Aynı zamanda Ecevit hukumeti, ABD'nin Kıbrıs sorununa doğrudan karışmaması goruşundedlr. Buno karşın her iki konukla do geniş kapsamlı bir cerçeve Içlnde Kıbrıs sorunu goruşulmuştur. VValdheım'm daha once sinden saptanmıs zıyaretl dışında, Vance'ın ivedılıkle cagrılma sı bu bakımdan duşundurucudur. Hukumetin oyağının tozuyla enerıık ve kararlı gırışimlere gecmesı, ıcerıde ve dışarıda olumlu yankılar yarotmıştır Bu yankılar Ecevit yönetımınln yararınadır, ama Kıbrıs sorununun bugunden yarına çozumlen mesini beklemek aşırı lyimserlik olur. Herşeyden once Lefkoşe ve Atina. Ecevit'in barış toarruzunu yokuşa surmek için gerek li onlemleri alacaklardır Amerika'da Turkiye'ye yönelık tutumun değismesı Içın gerekli mekanızmaların işletılmesı de bır zamana muhtaçtır. (Devamı Sa 9, Su 6 da) E uşuk Boşbakon ve ana muhalefet lldert Suleyman Demırel, aklınca muhalefet etmeye başladı. Başladı ammo, agzından çıkanı kulagı duymadığı Icın, çam uzerıne çam devırıyor. Şımdi hukumet kendılerıdır. Kendılennl davet edlyorum Anorşinin mıhrakı olduklarını ıddıa ettıkleri kontrgerılla ve aıanprovakatorlen ortaya cıkarması gorevidlr. Çıkaromoz ıse yalancı duruma duşer... Demek oluyor ki, Demırel, toplum olaylarında kışkırtıcı aıan kullanılmadıgını soylemek ıstıyor. Kışkırtıcı aıan, belırlı kışıleri suç işlemeye kışkırtan guvenlik goreviısı demektır. Demırel, otedenberı meydan okuyor Kışkırtıcı ojon varsa açıkloyın .. Acıklayalım oyleyse: Kaynak. Ankara 1 Nolu Sıkıyonetım Mahkemesl DEVGENC davası dosyası. 7. kiasor, 2'ınci dosya . Belge 1 2'ıncı Ordu ve Sıkıyonetim Komutanlığı Askerı Savcılığıno llgi yazınıza konu ODTU ögrenclsi Eyup Temeltaş teşkılatımızca kendisinden uzun sure istıfade edllmlş bır kımsedır Adı geçenin durumunun açıgo vurulması, gerek kendısı, gerekse teşkilatımız yonünden blr takım sakıncalar tevlit edecektır. Bu bakımdan Eyup Temeltaş'ın durumunun deşıfre etmeden takibat dısı bırakılması yerınde bır tedbır olacaktır. Bilgılerıne orzederim 1 Eylul 1971 Nurettin Ersın Korgeneral MIT Teşkilat Musteşan D HİLMİ İŞGÜZAR HÜKÜMETE BİR SOSYAL GUVENLİK BANKASI KURULMASINI ÖNERECEK ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Sosyal Guvenlik Bakanı Hıltnı Işguzor çeşıtlı sorularımızı cevaplandırırken, hukumete, oır Sosyal Guvenlık Bankası kurulmasını onereceğını acıklamıştır. SSK'dekı ınşaat ve kredı yolsuzluklorı ıle bazı otamaların ıncelenmesı ıcın mufettışler gorevlendırdığını belırten Işguzar, ışveren prım borclarınm uzun sure savsaklanmasını onleyeceğını soylemıştır Sosyal Guvenhk Bakanı Işguzar. SSK, Emeklı Sandıgı va BAĞKUR gıbı buyuk sosyal guvenlik kuruluşlarının ceşıtlı bankalarda, bu arada ozel bankalarda mılyarlarca lıra parası bulunduğunu, bu kuruluşların bu paraları gereğı gıbı değerlendıremedıklerını, örneğın. yatırımlara katkıda bulunamadıklarını oelırterek, «Halbuki boyle bir banka kurulursa butun gelırler burada toplanır, hem mensuplarıno hem de yatırımlaro buradan dogılır, gereği gibi değerlendırılmıs olur» demıstır Bu konudaki goruşlerınl bızzat Başbakan Bulent Ecevit e goturecegını beıırten Isguzar bankar n hsr bakımdan yararlı olacagm^ mondıgını soylemıştır (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) Samsun'un bir köyünde kızamıktan 8 çocuk öldü; 45 çocuk da ağır hasta SAMSUN (MEM) Carşamba ılcesı Ayvacık bucağına 8 kılometre uzaklıkta bulunan Keskınoğlu koyunun Kocamemış mahallesınden 80 gun ıcınde 8 cocuk kızamıktan olmuştur. Koyde 45 cocuğun ağır hasta oldugunu ve hıçblr tıbbî mudn (Devamı Sa 9 Sü 7 de) • •+ A|an Eyup Temeltaş 25 ağustos 1971 gunu tutuklanmış ve 3 eylul 1971 gunu salıverılmıştır Ankara Sıkıyonetim Mahkemesı Askeri Savcılıgı 1971/4045 evrak. 1971/ (Devamı Sa 9, Su. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog