Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

unıversıteye haztrlıkta IZMIR Beklemeliler: 6 SUBAT Lise son: 4 SUBAT DERSANELERİ 54. Yıl; Sayı: 19211 umhuriyet Kumcusu: TTTNTJS NADİ 300 Kuruş Atına'ya gelen ABD Dışışlerı Bokanı Cy rus Vance dun Yunanıstan Başbakanı Kons tantın Karamanlıs ıle ıkı soat suren bır go ruşme yapmıştır Yunanıstan Başbakanı Karamanlıs bu goruşme sonunda verdığı demecte şunlan soylemıştır «Göruşmemlzde, ulkelerimlzl llgilendi ren birçok sorunu ele aldık Bunlar arasında, Blrlejlk Amerlko'nın Yunanlstan'a yapiı (Oevamı Sa. 9, Sü. 4 dej %/ICKS vlnhaler NEFES TUPU 22 Ocak 1978 Pazar KARAMANLIS "ECEVIT'IN HAKÇA ÖNERİLERİNİ OLUMLU KARŞILARIZ, ABD DIŞIŞLERI BAKANI VANCE'IN ATINA Yl ZIYARETI SIRASINDA ABD YE KARŞI GOSTERILER YA PILDI AMERIKAN HABER LER MERKEZI ILE AME RIKAN ExPRESS BANKASINA SAATLI BOMBA KONDU ATINA Ankora'dakı temaslarını tomamlayarak dun oğleden sonro Atına ya gelen ABD Dışışlerı Bakanı Cyrus Vance Yunanıston'o geidığı sırada ulkede Amerıkan aleyhtorı gosterıler yapılmış ve Selânık tekı Amerıkan Haberler Merkezı bınası ıle «Ame rıcan Express» Bankasma saatlı bombo ko nulmuştur Her ıkı oloyda da bınalar hasaro uğro mış, ancak olen ya da yaralanan olmamıştır. "Ökçün, Vance'ı diplomatça olmayan biçimde uyardı,, Koata DAPONTE PARIS Internatıonai Herald Tnbune gazetesın de VVashıngton Post'un Ankara dakı muhabırle rinden Mıchael Getler'ın yazdıgına gore, oncekı ge ce Ankara'ya gelen Cyrus Vance kendısınl karşılayan Dışışlerı Bakonı Gun duz Ökcun'den cok aç/k ve bır bakımda dıplomat ca olmayan bır dılle yapı lan uyarılar karşısındo kaldığını bıldırmektedır Amerıkclı gazetecı u zun yazısında ozetle oyrı ca şunlan da eklemekte (Devomı Sa. 9, Su 7 de! Geç ve Yersiz lr orkadaşım vardır. Ataturkcudur, ılericldir. Uzun yıllor devletin çeşltll kollarında conlo başla çalışmış, yararlı hlzmetler gormuştur. Şımdl de ozel bir kuruluşun kullurie llgılı uğraşlarını yurutmektedir Işte bu arkodaş yakın zamana kadar arada bır telefonu açar fYazsona1» dıye bana cıkışırdı Onu bunalıma surukleyen durtu, kımı siyasal partllerimlzın Anayasa dışı davranışları karşısında yetkıll devlet organlarının kayıtsızlığıydı Tanrının gunu lalklik ılkesi ayokl c altındo çığneniyor, şeriat duzeninı geri getirecek propogandalar açıkca yapılıyor, re|im temelinden dlnamitlenlyor v» Ataturk Cumhurıyetlnl korumaklo gorevlı başlıca organ sus pus yerınde oturuyordu. Yazmatıymışım. Cumhurıyet Başsavcısına seslenerek tUlkemlzde Anayasanın ustunluğune dayalı bir duzen varsa gorevinızl yapınız, bu partıyi kapatılmak uzere Yuksek Mahkeme onune çıkorınız» demellymlşım Şimdl, klmsenin yazmasına gerek kalmodan Işte Sayın Cumhurıyet Başsavcısı harekete ge.ti ve MSP Genel Boşkanı hakkında blr glrlslmde bulundu. Ya Necmettin Hoconın partlsi ll« IMşiğl kesllecek, ya da MSP'nln kapatılması istemlyls Anayasa Mahkemesinde dava açılacaktır. Bllmem Ataturkçüluğüne yürtkten Inandığım arkadaş sevlndl ml? Kendi hesabıma b«n hlç sevlnmediğlml acıklamak zorundayım. Bunun Ikl nedenl var. Birınclsi, Sayın Cumhuriytt Bassavcısının harekete gecmek Içln zlhlnlerde ister istemez kuşku uyandıncı bir zaman secmiş olmasıdır. Necmettin Hoca ve arkadoşları lalkifğe aykırı olarak yüruttüklerl politikaya son yerel seçlmlerden hemen once başlamodılor kl! Yıllordır surdurüyorlar bu politıkayı. Koylarde, kasabalarda, kentlerde neler söyiedlklerlnl duymayan, duymadıysa gazetelerde ofcumayan kalmadı. Kiml MSP sözculerlnln ıBiz Turk mlllyetcisi deâlliz, Muslumon mlHfyetçısıylz» dediğlnden Sayın Cumhuriyet Başsavcısı habersiz olabilır ml? Secim oncesi uğradıkları yerlerde cSlzın sandıktan kac MSP oyu çıkarsa burada o kadar Musluman bulunduğu anlaşılacaktır» gibl sozler ettlklerlni gazeteler zamanında yazmadılar mı? Sayın Cumhurıyet Başsavcısı Anayasamrzın lalklik llkesine ters duşen bu tutum karşısında uzun sure susup da tam Cephe iktıdan çokuntuye uğrayınca harekete geçmesi doğrusu lyi olmamıştır. Bu yuzden zlhlnler bulanacak, Sayın Boşsavcının davranışını hukuksal değıl. siyasal açıdan değerlendirmek isteyenler bulunacaktır. Boylesl değerlendlrmeler ise her turlu polemiğin üstunde tutmaya ozen gosterdiğimiz Adalet kuruluşumuza golge duSurmekten başka bır ışe yaramayacaktır. Sevınmeyışimın ıkinci nedenlne gelınce bu doğrudan doğruya duşun özgurluğunun kısıtlanmasıyle ilgilldır. Oeneylerle soptanmıştır ki şlddet eylemlerine donuşmedikce duşunceleıinden öturu klşileri ya da kuruluşları cezalandırmaklo hic bir olumlu sonuc olınamamoktadır. Siyasal olsun, ekonomık olsun, sosyal olsun her düşuncenın herkes tarafındon paylaşılması elbette beklenemez. Duşuncelerin kımi doğru, kimi yanlıs, kimi de sacma olabilir. Bunlar arasında bırini secmek yurttaşın hakkıdır Cağdışı duşunceleri polıs gucuyle susturmaya kalktığımız zaman kimi Ctkarları zedeleyen çağdas düşüncelere de yumruk atıldığını görup durmuyor muyuz' İyısi mi bırakalım, ozendiğimiz Batı demokrasısl kuralları da yurdumuzda gereğl gibi uygulansın. Zorlama yöntemlerle gudumlu demokrasiden ulkemızın blrsey kazanamayacağını oğreneJim artık! B İABD ıle savunma anlâşmasınâ ilişkin Ecevit'in değişiklik önerisi konusunda Vance, «Bu Ecevit'in kendi görüşüdür. Bu aşamada yorumda bulunmam» dedi Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapıp yapmayacağı sorusunu Vance, üç kez «Hayır» diyerek yanıtladı. Ecevit: ABD ile ikili anlaşma değişebilir Izlenimler: Acı söyleyen Ankaralı dostlar.. Vmit GÜRTUNA ANKARA, (Cumhurıyet furosu) Turızm ve Tonıtma Bakanı Alev Çoşkun ABD Dışışlerı Bakanı Van cee eşlık eden Amerıkalı gazetecıler onuruna once kı akşam bır «bufe ye mekı verdı Yemekte Turk gazetecılerınden başka basm ışlerıne bakan ya bancı buyukelçılık temsıl cılerı de vardı Gorevlerı gereğı gazetecıler haber dıplomatlar ıstıhbarat pe şınde koşuyorlardı Bu a rada bazı ılgınc konuşmo lar da kulağo yansıyordu örneğın Bır Amerıkalı gazetecı salonun ortosın(Oevamı Sa. 9, Su 7 de) Demirel, Hükümeti KontrGerilla ve tahrikçi ajanları ortaya çıkarmaya davet etti Kıbrıs sorununu yalnızca Ecevit'in çözebileceği yolundaki içte ve dışta yaygm görüşü eleştiren AP Genel Başkanı, «Çözüm, ver kurtul esasına dayandırılamaz» dedi. Demirel, AP'den ayrılan 11'lere çatar ken, «Feryadımız hükümeti bırakmak tan değil, sırtımıza saplanan ihanet hançerinin yarasındân geliyor» şeklinde konuştu. ANKARA (Cumhurlyet Burosu) AP Temsılcıler Meclısı, son siyasal gelışmelerı değerlendırmek uzere dun toplanmıştır Temsılcıler Meclısı toplantısını acış konuşmasındo AP Genel Başkanı Suleyman Demirel, bugunku hukumetın, eksık oyların AP'den tamamlanmasıyla meydana geldığını söylemış. «Blzim feryodımttin kökunde, hükümetl bırakmıs olmamız yatmaz Acımız, sırtımıza saplanan İhanet hançerfnfn yarasındân geliyor» demıştır. Hukumetın 13 boşlı olduğurtu öne suren Demirel, özel lıkle CHP ıle Bulent Ecevıt'e cottığı konuşmasında »Hukumet gldince anarsinin gltmedlğl gorulmustur. Ben, anorşlnln hükümtt gidince durmoyacajını v« nH«ktm durmodığını şöylemek rsMyorum. Anarsinln bir dunya ve devlet meselesl olduğunu soyledlm G«ç»n Iki hafta blzl teyld etmlştlr. Aylar ve yıllor da teyid edecektlr» demıştır Anarşıyı (Devomı Sa. 9, Su 5 de) ANKARA (Cumhurlyet Burosu) m« alınmış blr onloşmadır SaBaşbakon Bulent Ecevit. Tur yın Başbakan Ecevıt'ln sozunu kıye ıle ABD arasında Bırıncı ettlğl şekilde bir değisıklik kendi goruşudur Bu c»moda daha MC donemınde ımzalartmış o/an fazla blr yorumda bulunmak Isıkılı savunma ve ışbırlığı anlaş temem» demıştır Ikı ülkenın es masındo değişiklik yapılmosının KI Dışışlen Bakonlan Cağloyon yerınde olacağını Amerıkan Dışgıl ıle Kıssmger torafından ımışlerı Bakanı Cyrus Vance a soy zalanmış olan ıkılı savunmo onlemıştır Vonce buno karşılık loşması dort yıllık bır sure ıcın«Savunma ışbırlıgf anlaşması d« Turkıya yo 1 mılyar dolorfık mevcut sektfyfs gecmtste kale askerı yardımı 6ngörmektedir. Başbakan Bulent Ecevit savunma ışbırlığı anlaşmosıylo ilgılı bır soruya şu karşılığı vermşıiır « İkili savunma onlaşmasının Imzalanmasından bu yana ikı yılı aşkın bır zaman (jaçmıstir. Gerek dunya durumunda, uluslorarası ill»kil«r de bazı değlşıklikler oldu, gerek ekonomlk durtımefe dunya eko nomlslnde blr takım degişikllkIsr oldu Bu oçıdan, metln olarak doğrudan dogruya anlasmayı değılse bıle, genel anlamda ıkill ışbirllğimız! elbette bazı yon lerıyle yenıden gozden gecirme peregı duyuluyor Bır somut ornek vermek gerekırse, ıkıli «avunmo Işbırlıgl anloşması ile IIglH olarak bu anlaşma cerceve(Devomı Sa 9, Su 1 da) Geçim indirimi asgari ücret düzeyinde olacak ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) malı yılı butcesı ıle uygulamaya 8UFÇE KOMtSrONU, H C m H/SZIRUDIGI BUIÇEYI 601978 mali yılı Butce gorüşme koyacaklarını bıldırmıştır PL'ŞMEYE BA^LAul. MALIYE BAKANI rfdEZZINOGLU Dun sabah erken saatlerde lerıne Bütce Karma Komısyonun9 AYUK UYGULAMAYA GORE BLfTÇENfN 14 MılYAfi da dun sabah başlanmıştır. Büt once Mıllet Meclısl Butce Plcn ceyı komisyona sunan Malıye Komısyonu Boşkanlık Dıvanı oAÇIK VTRDIGIN! SOYLEDI. dunku Bokanı Zıya Muezzınoğlu ko luşmuştur Komısyonun nuşmasında «Zorunlu ve yasal toplantısında, Komısyon Başkannedenlerle MC Hükümetfnln ha lığına CHP Tekırdağ mılletvekılı 1 zıriomış olduğu butçeyl komis Yılmoz Alpaslan. Başkan Yor maz Alpaslan yoptığı konusmaoo özetle şu gorüşlere yer vermı ?yona getirmek zorunda koldiKla aımcılıgına CHP Aydın mılletve «Turkıye'nln lcınde bulunduğu tır rını» bıldırmış, kamu kuruluşlo kılı Muharem Sokelı, sozcülüğe ağır ekonomlk kosullardan kıso «Ulkemızin lcınde âulunduğu rın/n 28 5 mılyar zacar ettığını, 9 CHP Istanbul mılletvekılı Sevı! surede kurtarılacagıno ve duzlu bunalım ve bunalımın dogurduayhk uygulamaya gore butcenın Korum ve Yazmanlığo CHP Trab ğe çıkarılacağına ınandığım, bu gu sonuclor nedeniyle şlmdi iş14 mılyar lıra acık verdığını söy zon mılletvekılı Ertoz Vahıt Su konuda Turk milletınin ve yu başındakl hukumetın butcesinl ıçmez secılmışlerdır lemıştır ce par/amenfonun desteğinı esır yenıden hazırlayarak Meclise guvendiklerınt» sunması yerine daha oncekl hu Muezzınoğlu en az gecım InSaat 1130 da butce goruş gemeyecegıne kumetce hazırlanan butceyi tedirımınl asgarı ucrete gore du melerıne başlanıldığını ocık bıldırmıştır Muezzınoö.'u konuşmasmdc mel olarak benlmsemek zorunzenleyeceklerını ve bunu 1978 layan Komısyon Başkanı Yıl aa kaldık Ecevit hukumeti Iş yuzde 50'ye yöneldlğinı dıle gebaşına geldiğinde odenmemiş tırmıştır Muszzınoğlu konuşmasını şo/ 17 milyar 445 mllyon llra borc vardı. Bu devlet borcu oimayıp le tamamlamıştır «Yatırımlar buyuk olcude dur kuruluşlara, şahıslara ve mutâahhltlere yaptıkları hızmetlerin muş, ya da yavaşlomıştır. Enerkarsılığı olarak ödenen mıktar |l ve dovlz yokluğu uretlmı akdır Agır sanayi hamlesi adı otsatan hatto zaman zaman durtında başlatılan girişimlerln bu duran boyutlara erişmiştlr. Kenalandaki yatırım oranlarının du di eloktrlgıni kendin uret, tcendl şukluğu nedeniyle sozde kaldıgı dovizlni kendin bul glbi uygulamalar y j u n d e n ulke ekonomisıbır gercektır.» Malıye Bakanı konuşmasında nln cğradığı kcyıplar milyarlorcı aar ve orta gelırlı votondoşlann l/royo ulasmrstır Dovlz darlığı erlmlş, ıvedi ve artan yaşam pahalılığı «İhtıkör ve karaborsanın mal kıtlıklarının cok zorunlu gereksinmeler dıyuku altında ezildiğini», fıyat şındaki odemeler tumuyle dursndekslerındekı artış oranlarının (Devamı Sa 9 Su 6 da) iSVEREN SENDiKALARİ BAŞKANI NARiN, HUKÜMET PROGRAMINI ELEŞTiRDi VE «GREVKÖTÜYE KULLANILIYOR» DEDi istanbul Hober Servlsl Türk Sanayicllerı ve İş Adamları DernegVnln (TUSIAD) Genel Kurulu dun sabah yapılmış ve toplantıda söz alan Türkiye Esnaf Derneklerı Konfederosyonu Başkanı Husamettın Tıyanşan. Hur Teşebbus Konseyı'nı ceşltlı konularda suclamıştır. Türkiye Işveren Sendıkaları Konfederosyonu (TISK) Başkanı Halıt Norın de (Devamı Sa. 9 Su. 6 doj MSP, Erbakan için yasa değişikliği önerecek ANKARA (Cumhurlyet Burosu) MSP grubunda yapılan tarrışma*arda 141142 ve 163 mad • MSP delerın kaldırılması konusundo ılerı surulen goruşlerın buyük YAPILAN TARTIŞMALARDA ağırliK kazundıgı ogrenılmıştır. 141142 ve 163 MSP Konya Mılletvekılı Tahır Buyukkorukcu de bu moddeMADDflERIN KALDIRILMA5I leın kaldırılması ılkesınde ayGCRüŞ'JNÜN AGIR nı goruşte olduğunu bıldırmışBASTI6I BILDMIYOR tır Hafta ıcınde yapılan MSP grup toplantılarıyla ilgılı olarak goruşlennı sorduğumuz bo zı MSP'hler, MSP ıçınde havanın 1974 lerden çok farklı olduğunu bıldırmışlerdır Bılındığı gıbı 1974'de af yasası cıkarılırken MSP ıcmdekı 22 ler 141142 maddelerden hukum gıymış olanların affına karşı cıkANKARA (ANKA) CHP Ge mışlar, bunlar sonra MSPaen nel Sekreter Yardımcıları arosınoe ayrılmak durumunda kalmış lardı MSP'lılere gore 1974 ha da gorev bolumu yapılmış, daha once Alı Topuz'un yuruttuğu vası şımdı MSPde bulunmaorgut ışlen gorevl Ankara Se makta, grupta duşunce ozgurnatoru Uğur Alacakaptan a veluğu ıcın butun engellerın kalKAHİRE Mısır Devlet Başnlmıştır dırılması konusunda yaygıniaşkanı Enver EsSadat Mısır Halk Dun yopılan gorev dağılımın mıs bır tutum dıkkatı cekmekMechsınde (Parlamentosunda^ da Dış llışkıler ve partı dışı ortedır beklenen konuşmasını dun Tur gutlerle ılışkılerle Erol Tuncer, Ancak MSPIıler bu maddekıye saatıyle 18 45'te yapmıştır Planlama Eğıtım ve Basınla llış lerın kaldırılması konusunda Baskan Sadat konuşmasındo kılerle Orhon Bırgıt secım ve CHP ıle ışbırlığı yapıldığında, «Dunyanın sonuna kadar carpış partı merkezi yonetımı ıcın de bunu secmene nasıl anlatacak mam da gerekse, Mısır'ın bir ka Coşkun Karagözoğlu gorevlendıJorını tartışmakta AP nın korış toprağını Isroil'e vermeyecerılmışlerdır nuyu MSP aleyhıne kullanabığim» demıştır Ote yandan CHP tuzuğu uya leceğınıde hesaba katmaktaBaşkan Sadat bu goruşunu rınca her yıl en az ıkı kez yapı> dırlar MSP cevrelerınden edıSına colundekı Isroı! yerlesme ması ongorulen Kucuk Kurultoy nılen bılgıye gore MSP duşunmerkezlerı konusunu Israıl So ?8 ocak cumartesı gunu saat ce ozgurluğunu kısıtlayan 141vunma Bakanı Ezer Ceızman !a 10'do Ankara Ataturk Spor Sa 142 ve 163 moddelerın kesıngoruşurken ona da bıldırdıgını Jıkle koldırılmasındon yanadır. lonunda toplanacaktır söylemış ve Bu maddelerın kaldırılması Bırıncı gunkü toplantıyı, Kurul «Askerlerimin blr damla kanı ıcın verılecek onergelerın oylan tay uyelerınm dışında, partılıler nın dokulmesini onlemek için ması sırasında buyuk bır olasıoe ızleyeblıeceklerdır Bu açttış dunyanın obur ucuna da gidelıkla MSP'hler, kırmızı oy ver toplantısında Genel Başkan Ece rim Ama Heizman'a, topraklarımeme yolunu tutacaklar, boylevıt son gelışmelerı değerlendı(Devamı Sa. 9, Su. 7 de) (Devamı Sa 9, Su 8 de) ren bır konuşma yapacaktır Sedat: Bir karış toprağı bile İsraıTe vermeyeceğim CHP'de örgüt jşlerine Alacakaptan, seçim işlerine Karagözoğlu bakacak MESS İLE MADEN iŞ, ANLASMAZLIK KONULARININ ANA ÇERÇEVELERiNDE ÂNLÂŞMAYA VARDILAR Istanbul Haber Merkezi Ml den İş Sendıkası ıle MESS oro sındakı goruşmeler dun de sur muştur Ikı gun once başlayon ve basından gızlı tutulan goruş melerde bır sonuca varılması o lasılığının guclendığını ve ıhtılaf konularının ana cercevelerın de anlaşma o/anagının sağfandı ğı bıldırılmıştır 65 ışyennı kapsayan goruşmelerde ışyerlerıne ılıskın ayrıntılı konuların ele a lınması nedenıyle goruşmelerın (Devamı Sa 9 Su 6 da) Y A Z I S I li. I H l I J I Aydıu'da bir genç öldürüldü, İstanbul'da 4 işyeri bombalandı • BfR BAJKA BOMBA İSE ETKISIZ HALE GETIRILlR KEN PATLADI, BIRI AĞIR IKI POIIS YARALANOI. JIDOfT EYLîMLERI DUN D£ SLRDÜ, ÎRABZON EMNIYET MLDURLUĞÜ'KE PAT LAYICI MAOOE ATILOI Cumhuriyet Haber Merkezi Şıddet olayları dun du de yoğunluğunu korumuş. Aydın da devrımcı bır ogrencı komando oldukları bıldırılen ıkı kışı tarafınaon bıcakla narak oldurulmuştur Istanbul da Taksımde Iran Hava Yolları ıle Fındıklı'da 3 ışyen bombalanmış bırı ağır ıkı polıs memuru yaralanmıştır AYDIN CHP Genclık Kolları uyesı olduğu bıldırılen bır genç dun bıçoklanarak oldurulmuştur Cumhurıyet Savcılığının verdığı bılgıye gore, cumartesı gunlerı kuruian orta mahalle pararında gezınen Adnan Ork, buroda Adnan Cengar ıle çavus lakabıyia tanınan Mustafa Kuzuoğlu'nun saldınsına uğramıştır Kısa sure ıcınde Adnan Ork'u cielık deşık eden ve ulkucu oldukları bıldırılen gencler halkın panığe kapılmasındo'(Devamı Sa 9, Su. 4 de • ÎŞLETMELER BAKANI KENAN BULUTOĞLU ANLATIYOR... Yalçıtı DOĞAN BUGUN 7 SAYFADA NADlR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog