Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

r m ' ÖZEL DAKTİLO SEKRETER KURSIARI DAKTİLO, STENO ve MUHASEBE As«ğ dakı adreslerden başka hıcbıryerde şubemrzyoktur İŞmiZ HAZIR Kı/; Sayı: 19210 8EYAZIT îi'SÎÎÎ'o'îr 1 ' 4 J B E Y 0 6 L U l ^ fS", 187'7 umhuriyel Kurucusu: rUNTJS NADİ 300 Kuraş 21 Ocak 1978 Camarteri OOöAN AVCIOĞIU TÜRKLERÎM TARİHİ Birincı Kitap Çıktı. Gencl Dâittm: Tekin Vgyıncvi • Istanbui Vance "İlişkileri düzeltmek için elimden geleni yapacağım,, îzlenimler: DIŞ POLİTİKA AĞIR BASINCA ümit GÜRTUNA ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Bulent Ecevıt, ıktıdora gelınce duzen değısıklığınden soz edıyor da buna kımse ınanmıyordu lctenlıkle ıtırof edelım kı, gelır gelmez, aıplomatık muhabırlerın duzenını değıştırlverdı Cephe hukümetlerı zomanındo vorolmayan dış pol/tika nedenıyle sesı soıugu kesılmış dıplomatık muhobırier başkent tekı yogun dış polıtıko temaslorma yetışemıyonar bugunle' de Ankara soğuk. sılık gorunuşune karşın ortık dunyadak dıplomatık odak nokta/arından bın olmdk uzere. SPİERS'İN UYARISI Bır süre önce Amerıkolı senatoner gelmışlerdi Ankara'ya Başbakanlığa gırdıklerınde ağızlarında bırer cıklet eksıktı Aslında bu Amerıkalıların doğal davronış bıcımı. Bızlerı etkılıyor, oncak kotu nıyet yo da şımonklık ıçın yapmıyoriar genellıkle. Ecevıt ıle poz verırlerken kendilerine olan guvenı seyretmelıydınız Sonra gorüşmelere geçt/dı. Goruş(Devomı Sa. 9, Su. 3 de) ABD Dışişleri Bakanına verdiği yemekte konuşan Ecevit, «Türk ABD ilişkilerindeki durgunluk geçici» Carter, Kongre'ye sunduğu raporda Kıbns konusunda iyimser olduğunu belirtti ANKARA (Cumhuriyet Burosu) ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance dun saot 17 50'de Ecevıt hukumetının davetlısı ola rok Kahıre den Ankara'ya gel mış ve Dışişleri Bakanı Gunauz Okcun tarafından karşılonmıştır Vance onuruna bır ak şam yemegı veren Başbakan Ecevıt «Turk ABD ıllşkilerindekı durgunlugun geçici oiduguna inandıgını» soylemış Van ce de «llişkiierı düzeltmek ıcın elinden gelen gayreti gostereceğını» belırtmıştır Bu arada ABD Başkonı Carter dun Kongreye sunduğu bır ropordo Turkıye ıle Yunanıstan'ın Kıbns konusunun cozumunde onumuzdekı aylaröa ıler lemeler olacağından umutlu olduğunu belırtmıştır Berobennde eşı olduğu halde ozel bır ucakla Esenboğa ya ınen ABD Dışişleri Bakanı Vance gazetecılere, «Başbakan Ecevft'fn, bu davetı bana ulkelerimizın karşılaştıkları dunya sorunlarındaki gellşmeler uzerınde gerek kendisı gerek Dışişleri Bakanıyla geniş bır go ruş teatisınde bulunmak ıcın erken bir fırsat yaratmıştır Şu hususu ozellıkle belırtmek Isterim ki, Amerikan hukumetı ve ulusu Turkıye ıle ilfskllerımıze ve uzun surelı Ittıfakımıza buyuk değerler vermektedir» Vance. Ecevıt hukumetının ış başına gelmesınden sonra Amenka'da yapılan bazı acıklamalorda umıt verıcı ıfadeler kullanıldığını hatırlotılarak, «Bu durum ambargonun kalkmasına yaran oiacak mı?» sorusuna «Şunu bellrtmek isterim ki, burada bircok sorunları muzakere edeceğiz Bunlardan blrinın ıkı ulke arasındakı savunma ilışkıleri olacağı kuşkusuzdur Bizim içın bu cok onemlı bır ılışkidır, gecmışte de onem taşımıştır, gelecekte de onem taşıyacaktır» karş/lığını vermıştır Konuk Bakan bır boşko soru uzerıne de BM Genel Sekreten VVoldheım'le Tahran'dayken kendısıyle bır telefon goruşmesı yaptığını, ve VValdheım'ın ken dısıne Turkıye dekı goruşmeler konusunda urmıtlı olduğunu soyledığını eklemıştır Dışişleri Bakanı Ökcun de, Vance ın «Guc sorunları coze(Devamı Sa. 9, Su 5 dc) CHP'de Üstündağ Genel Sekreter, Alacakaptan, Turtcer, Karagözoğlu, Birgit de /ardımcısı yldular ANKARA (Cumhuriyet Burosu) CHP Genel Yonetlm Kurulu'nun onceki gün sabaha karşı bıten toplantısı sonunda, Genel Sekreterhğe oybırlığı ıle Konya Mılletvekılı Mustafa Ustundağ secilmfştir Genel Sekreter Yordımcılıklarına da, Ankara Senotöru Uğur Alacakaptan, Gümuşhane Mılletvekılı Erol Tuncer, Istanbul Mılletvekılı Orhan Birgit ve Izmlr Mılletvekılı Coşkun Karagozoğlu getınlmışlerdır Ecevıt, Hükumetı kur mo calışmalarını yaparken, Bakonlık alan partı görevlılerının, partıdekl gorevlennden ayrılmalarını ıstemıştı Başbakan Yordımcılığına getırilen Orhan Eyupoğlu. Mıllı Savunma Bakanlığına getırilen Genel Sekreter Yordımcısı Hoson (Devamı Sa. 9 Su 5 de) «iktidârın yolunun okulları ve devlet dairelerini işgalden geçtiğinı ileri süren, insanlık dışı bir anlayışın sonucu bugünkü ortama sürüklenildi» Öğrencilikle ilgili olan polis ve gümrük muhafaza memurları silah taşımayacak ihmali görülen yönetici görevinden alınacak Cumhurh/et Haber Merkezl Komandolar dun de oğretım kurumlarındo saldırılarını yoğun şekılde sürdururken, Bursa Ulku Ocakları Başkanı ıle Izmlr Hatay Buyuk Ul ku Derneğı Başkanları tutuklanmışlardır Nığ de'de komandolar saldırılarını dun de sürdururken Nığde Adana karayolunu tutarok gecen aracları durdurmuş ve tamdıkları ılerı ve devnmcı kışıferı dovmuşlerdır Istanbul Unıversıtesınl 1.5 yıldır kontrollerınde bulunüuran komandolar da merkez bınadan dun ılk kez polıs tarafından coplanarak cıkartılmışlardır KONYA Tıcaret Usesinden çıkan bir öğrencı grubuna, Mümtaz Koru ilkokulu ya(Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Bulent Ecevit yururluktekı yasalardakı gorev ve sorum/uluklarını tam olarak yeri ne getırmeyen yada ıhmal edan tum kamu gorevlılerı Valı Kayn~akam Mıllı Eğıtım Muduru ve Okul Mudurlerı ıle oğretmenlenn gorevden alınacağını acıklamıştır lç guvenlık Koordınasyon Kurul üyelerı ıle bırlıkte düzente dıği basın toplontısmda Başbakan Ecovıt tum oğretım kurum ları ıle kamu kuruluşlarında her turlu sıyasal onlamlı resım, rozet sımge patlayıcı modde, silah bulunduronlar Icın soruştur ma açılacağını, okul mudurlerı ve oğretmenlerln oncelıkle öğrencılerın can guvenlığını sağloyıcı dnlemler alacaklorını ge rekırse butun gun ders yerıne arama vapacaKlarını belırtmıştır Emnıyet gorevlılerl ve gumruk muhafazo memurlanmrt bozı öğrenım kurumlarına ozel olarak yerleştırıldıklerınl ve orada oğren cı gıbı gosterılerek olaylordo sı lah kullandıklarının belırlendlğ'lni ıfade eden Ecevıt. öğrencilikle il gısı olan polıs ve gumruk muhafa za memurlarının oğrenımlerının Istanbul Universitesini bir buçuk yıldır denetleyen komandolar binadan çıkarıldı sonuna kadar silah ta$ımo hotlarının alındığını bıldirmıştır. Başbakan Ecevit, ulkede baş ta gelen sorunun can guvenlıgı oğrenım ozgürfüğünun ortadon kaldırılışı olduğunu, bu sorunu çozmek ıcın kullanılan ic gu(Devamı Sa. 9, Su. 1 de) Danıştay kararı gereğince İsmail Cem'in FRT'de göreve başlatılması bekleniyor NKARA, (Cumhuriyet Burosu) Hükümetın. TRT Genel üdürluğü ile ılgılı Danıştay kararını uygulayacağı oğrenılmıştır jnıştoy Dava Daırelerl Kunılu kararınca TRT Genel udürlüğüne getirtılmesl gereken Ismaıl Cem'ın. onumuzdeki ınlerde fBasbofcanhk yazısıyla» gorevıne başloyacağı iien ırulmektedır. Konuyla ilgili olorak Ankaro'ya cağırılon Ismaıl »m'in Ecevıt'le bir görüşme yapması beklenmektedır. ıkukcular, Cem'ın yeniden goreve getınlmesı icın, Bakanlar ırulu kararnamesinın gerekil olmadığını, Donıştay korarlorının ışbakan ya da ilgili bakanlık yazılartyla uygulanacağmı lırtmişlerdır. 5ER UYGULAMALAR GÖZLEM UĞUR MUMCU Ecevitçiler Çoğahyor.. e yandon Ecevıt hükumetl, Danıştoy kararlorını uygulıyorak, nıstoydan karar almış devlet memurlarını, eski gorevlerıne tlrmeye başlamıştır. Ayrıca. Ecevıt'ın temmuz 1977 ayındakl a sured Iktfdarında hazırlanan, ancak ikıncl MC hukumetının julomadığı bazı kararnameler de dünkü Resmı Gazetede 'inlanmıştır. rklye Elektrık Kurumu (TEK) Yönetım Kurulu'ndo Malıye kanltğı temsılclsl olarak bulunan Cahıt Ortac. kararnamesl nıştayca ıptal edildığınden, gorevmden alınmış. yerıne Emin foğlu getlrılmıştır. Bu atama kararanmesl 7 temmuz 1977'de svit hükümetfnce hazırlanmış, ancak yurürluğe konmamıştı r kiye Emlak Kredl Bankası Genel Müdürluğünde acık bulunan letım Kurulu, Malıye Bakanlığı uvelığine eskı Istanbul CHP letvekıll Reşıt Ûlker getırilmıştır. Bu kararname de Ecevıt'ın ımuz tktıdannda haztrlanmrştı. Kararname dünku Resmı retede yayınlanmıştır. (Devamı Sa. 9, Su. 3 de' ukumetln güvenoyu aimasıyla blrllkte, tum devlet dolrelerinde birden blre «Ecevıtçılık akımı» başlamıştır. Ecevltçllik akımı bir çığ gibi buyumektedir. Bu gıdışle yaktnda «llımlı Ecevıtcıler» ile «Aşırı Ecevıtcıler» arasında dehşetenglz bir savaş çıkocagından korkulmaktadır. Ecevitçılik akımı, ozellıkle genel mudürler, yardımcıiarı, genei mudur aday cdayları ve de genel mudur yardımcısı aday adayları arasında yayılmaktadır. Gensoru tam zomanında verlldi.. Eski bakana tam, yeter artık diyordum k U Devlet haysiyeti kurtuldu kardeşim., Neydl o çektlğlmiz... H Sabancı: "Dış kredi temini için komplekse kapılmadan IMF ile anlaşma hızla imzalanmalı,9 • TÜRK SANAYİCIİİR VE !$ADAMLARI DERNEĞINCE YAYINWNAN RAPORDA 1978 YILI BAJINOAKI OZEL KOŞUILAR BIR GEÇIS PROGRAMINI ZORUNLU KILMAKTADIR» OEN1 LIYOR lanmosı ve ülkemizin geleeeğl olan gençlerlmlzin en kısa zomanda normal eğitim imkanlarına kavuşması Icın etkın tedbirler afmasını bekliyoruz* demfştır. (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) •ANAHTAR PASPASIH ALTINDA.. [SP, YARGITAY BAŞSAVCISININ JTEDİĞİ AÇIKLAMAYI GÖNDERDİ 'A, (Cumhuriyet Burosu) ıtay Başsavcnığının MSP Başkanı Erbakan ın Darıı <arılmasını ısteyen yazısı ı olarak MSP Genel SekDğuzhan ımzasıyla Başia bır yazı gonderılerek, .onuşması metnl ıle her jşmada lâıklığe aykırı dın rı yapıldığı ıddıasının ebebe ve delıle dayandın bıldırılmesını» ıstemışı, MSP avukotlorındon !sDtekın tarafından Başscv erılmıştır tay Başsavcısı Kâzım Akıse. gelen yazının kendı'Mmış ozel bır mektup olbıldırerek. «Ben aradan bız onlara yazdık, onlar Partı Yasaklamaları InKuruluna verecekler» deada MSP'lı Hasan Aksay re de »Demokrasımız yenl bır tatbıkata vesıle olan kanunların merhaleye gelmıştır. Bu merha duzeltılmesı gerekır 648 sayılı lede ılk ış demokrasının dayan Partıler Kanununun bazı maddedığı muesseselertn ve temel ın lerı Anayasa ve ınsan hoklarına san haklarının kesın temınat al aykırıdır» demıştır tına alınmasıdır Bunun ıcın Ana AP Genel Başkan Yardımcısı yasaya aykırı ve antıdemokratık Ismaıi Hakkı Yıldırım ıse \az\U bır demec vererek «Ecevıt hukumetı ışe partı kapatma teşebbusu ıle sıftah etmıştır Muhalefette bulunan bır dığer partıyo de, dosyanın durulmekte oldugu haberını uçurmuştur» demıştır Şimdi devlet daırelerinde, cephe hükümetlerlne karşı direnen ya da direndlkleıini bakanlık korldorlarında bugunlerde acıklamok zorunluluğunu duyanların cKahramanlık oykulerı» dılden dıle dolaşmaktadır. Dedim kl, devlet hazinesinl çarçur ediyorsunuz.. Yok ortık bu kadarına tahammul edemem, dedim. Istifam cebımdeydı Bu kahramanlık oykuleriyle birlikte, yaranma, yanaşmo, yılışma we oğlaşma gibl burokrosinın dort Işleml gundemde yerıni almıştır. Yeni bakanların dostlarını, arkodoşlonnı saptayıp bunların kapılarım colmalar, kırk yıl arkasmdan, «Solcudur, anarşlsttır, komünısttır> dlye suçladıkları Insanfara «Ah Allah bıze bugünleri de gosterdı» diye sıralanlar mı, araya milletvekül ve bakanlar sokanlar mı, ne Isterseniz var, burokrasl katlarında., Bir memur cephe hükumettert sırasında ezllmlş ml, hakkı yenmiş ml, arada onu da aroyarak. binbir dereden su getlrlp, ozur dlleyeceksin.. Eğer bu memurun bir tanıdığı, bir yakını yeni bakanlarla arkadoşsa, aostsa, gerekçeler hemen hazırdır: Senin terfiın geldlğinde ben cok direndim ama, oteki genel mudur yardımcısı oimaz demlşti, ben dedim ki.. (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Sanayı Odaları Yonetım Kuruıları Başkonlık Dıvanlon olağan ortak toplantısında yeniden Sokıp Sabancı, Boşkanvekıllığıne de Hamı Kartay secılmışlerdır. Sanayı Odaları Bırlığı adına Sakıp Sabancı tarafındon yapılan acıklamada, ulkenın ıcınde bulunduğu ağır sorunların çozumunde sanoyıcılere de buyuk odevler duştuğu belırtılerek. bunlara ılışkın kısa ve uzun vadelı çozum onerllerı anlatılmıştır. Yeni hukumetten ısteklerin neler olduğu dıle getırılırken Sakıp Sabancı «Yenl hukumetimizden herşeyden once, milletce cok ihtıyoç duyduğumuz istlkrar VÖ guven ortamını temln bakımından, anarşik olaylar/n onlenmesı, can ve mal guvenlığinın sag İTALYA TÜRKiYE'DEN TEKSTiL İTHALATINI «RESMEN» KISITLADI Istanbul Haber Servisf Italya Malıye Bakanlığı yayınladığı bır teblığ ife Turkıye'den yapılan tekstıl ıthalotını resmen kısıtlamıştır Boylece. bırkac haftadan ben fgayriresmi» olaraıc sürduru ien kısıtlcma resmıyet kazanmış tır Bu konu ıle ilgili acıklama Banco Dı Romo aracılığı ıle Turkıye dekı ıhracotçılara duyurulmuştur (295) sayılı Resmı Gazete ıle yururlüğa gıren resmı kısıtlama\o gore Ortak Pazar dılınde «ucüncu ulkeler» olarak anılan uıkelerın italya'ya tekstıl ürunlerı ıhracatı yapması <ek bir Izne» bağlanmıştır. Ek Iznı gerektıren tekstıl urünleri kapsamında tlşort, pantolan. elbıse, bluz, ve kumaş anılmaktadır Uzun bır sure ülke ıcinde tekstil üretımıni yonlendırmeye ve bu yollo yapılan ıthalatı kı fi ınnnr mnıtrtıır'ın nimn ISTANBUL'DA SU VE ELEKTRİK KISINTILARI İLE AKARYAKIT DARLIĞI DORUK NOKTASINnA istanbul Haber Servlsl Is tanbul'da akaryakıt sıkıntısı ıle elektrık ve su kısıntıları gectıgı mız hafta ıcınde doruk noktasına ulaşmıştır Fueloıl ve gaz sıkıntısı konusunda yoboncı petrol şırketlerı celışkılı bılgıler verırken, Ipraş'ta unıtelerden bı nnin bakımı nedenıyle uretım yüzde 35 oranında duşmuştur 29.121977'den gecerlı elektrık kısıntısının yanısıra, ısınmak ıcın evlerde elektrık sobalannm kullanılması fazla yuklemeye ne den olmuş ve Droâram dısı ak zellıkle Anadolu yokasını büyük olcude etkıleyen su sıkıntısının gıdenldığı acıklanmış ancak yuzde 20 oranındo bır susuzluk Olduğu belırtılmıştır AKARYAKIT DURUMU Istanbul'da fueloıl ve gaz yokluğu surmektedır Shell ılgılılen kısıntı ıle de olsa fueloıl, gaz ve motorın verdıklerını soy lemışler ve yalnızca muşterılerının gereksınmelerını karşıladıklarını acıklamışlardır BP Jlgı lılerı de Marmara Bolgesı ıcın bır sıkıntı nlrinAıınu o/~ıUinmıcinr tıklarını bıldırmışlerdır Mobıl yonetıcılerı, normal dağıtım yap tıklarını, ancak talebın fazla olduğunu belırtırken, gunluk dağı tımlarının ne kador olauğunu a cıklamomıslardır. Onceki. g j n istanbui'a gelen fueloıl yüklu bır tankenn acıl gereksınmeyı karşılaması beklenmektedır. İPRAS'TA DURUM Istonbul'un akaryakıt gereksın mesının korşılandığı İPRAS ra fınerısı ana unıtelerden bırının yıllık bokımı nedenıyle gecen hafta cumn aıınıınripn hıı vnnn Pakistan Hava Yollarına bağlı bir uçak kanserli bsr hasta tarafından kaçırıldı ISLAMABAD Pakistan Hava Yollarına aıt bır yolcu ucağı dun ıc hat seferı yaparken kacı rılmıştır 36 yolcu ve 6 murette batı bulunan ucağı kacıran ha va korsanının kanser hastası ol
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog