Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

DAKTİLO, STENO ve MUHASEBE Aşağıdakı adreslerden baska hicbıryerde şubemızyoktur l«t.KI»ı Cad 87/7 T«( 44 90 11 Te iSlNlZ HAZ1R 3S11BO Cumhuriyet Yd; Sayt: 19209 Eurucusu: TTTNUS NADÎ öksürük pastili BOCAZIYUMUSATIR 300 Kuruş 20 Ocak 1978 Cuma VANCE'A AMBARGO KONUSUNDA KONGRE DEGIL YÖNETİMİN SORUMLU SAYILACAĞI BİLDİRİLECEK ANKARA, (Cumhurlyat Bürosu) ABD Dışişleri Bâkanı Cyrus Vance bugün Ankarâ'ya geliyor; görüşmelerde Kıbrıs konusu da ele alınacak. Rosmı bır goruşme ıcın bugun Ankarâ'ya gelecek olan ABD Dışişleri Bckanı Cyrus Vance ıle tdunya «orunları» cerçevesınde Kıbrıs konusunun da göruşuleceğı Başbakan Bulent Ecevıt tarafındon belfrtılmıştir. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı'na Turkıye'ye karşı uygulonmakta olan ambargonun kalkmasından yasama organı olon Kongre'nın değıi. bunu Kongre'ye gönderterek, geçırtmeyen yonetımın sorumlu sayılacağının bıldınleceğı de oğrenılmıştır. Başbakan Bulent Ecevıt Vance ın Türkıye'yı zıyaretı ıle ılgıll olarok dun şunları soy emıştır: «Sayın Vance Ile yapacogı mız görüşmelerde ABO ile Turklye arosında çozum bekleyen ve geleneksel Işbirllğlnl oksatan hususlor uzerlnde goruşmeler yapılacaktır. Ikl ulkeyl ilgilendıren konuların yanısıra dunya sorunları uzerinde de durulacaktır. Ulkelerin dunyadakl gelişmeler uzerlnde durmaları doğaldır Bu cerceve (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Temsılcıler Meclısı yarm Ankaro'da GeneJ Merkez salonunda toplanacaktır 118 kışıden oluşan Temşilcıler Meclısı. buyuk kongreden sonra, partının en yuksek karar organıdır ve gerektığınde. olağanustu kongreye cağırma kararı verebılmektedır Temsılcıler Meclisl toplantısına katılacak 118 kışının dokumü şoyledır 67 il Başkanı, Genel Başkan, 32 Genel Idare Kurulu Uyesl, 10 Mıllet Meclısınden seçilmış uye, 5 Senatodan secılmlş üye. 3 AP kurucusu (Şınası Osma, Dr Ihsan önal, Mehmet Yor gancıoğlu). AP Genel Merkez yetkılıleri, Temsılcıler Meclısı gundemının gecen haftalardo yapılmış ortak grup toplontıları ve kurullarda ortaya atılan konulara dayanılarak hazırlanacağını soylemışlerdır AP cevrelerınden alınon bılgılere gore, grupta ve ortak kurullarda «erken kongre» bır onerı olarak getlrılmemışken, Genel Başkan Demırel'ın sunuş konuşması sırasında «erken kongre»den soz etmesı ve «Her şeyin blr konuşma yeri vordır Bazı orkadaşların kongreyl erken yapalım dıye duşuncelerl olobılır. Kongre erken yapıfamaz» şeklınde konuşması «oldukça anlamlı» karşılanmıştır. Gercekte Demırel'ın kongreyl erken yopmayj tasarladığı, boylece ıktidardan duşuşünün hesabını vermeden, yenıden Genel Başkanlığı garantllemeyl hesapladığı llerl surulmektedır AP buyük kongreslne daho dokuz oylık bır süre vardır. AP'dekl parti icin muhaIrfler. bu dokuz ay lcmde Genel Başkan Demırel'ın daha da yıpranabıleceğıni, kongrenin normcl süreslnde Işbaşından u(Devamı So. 9, Su 7 de) Denktâş ve ANKARA, (ANKA) MSP Genel Başkanı Necmettın Erbakan'ın, Başbakan ve CHP Genel Başkonı Bulent Ecevit'e dun yoptfğı zıyarette. 141, 142 ve 163'uncu maddelerin koldırılması ıcin CHP ve MSP'nın işbırlığı yapması icın öneride bulunduğu aârenılmıştır Bu arada. ANKA Aıansıno bır acıklama yapan MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmı Cumalıoğlu, «Flklr ve duşunce ozgurluklerinln kısıtlanmasına karşı olduklorını» soylemiştir. MSP Genel Başkanı Necmettın Erbakan. yanında Genel Sekreter Oğuzhan Asılturk olduğu halde. dün Başbakan Bulent Ecevıfı makamında zıyaret etmıştlr. Erbakan Başbakan Ecevıt'ın kısa konuşmasından sonra, yaptığı konuşmada. «Ulkemiz yararına olduğuna Inandığımız bazı kanunların cıkartılmasında Iktidara yardımcı olacağız» dernş, Erbakan'ın bu sozlerı «MSP'nln 141, 142 ve 163'uncu maddelerin kol(Devamı Sa. 9, Su 5 de) Konuk ile Ankara'da yâpılan görüşmelerde Kıbrıs'ta toprak ayarlaması için görüş birliğine varıldığı açıklândı. Toprak önerisinirt ayrıntısı KTFD tarafından hâzırlanacâk Erbakan'ın Ecevit'e 141, 142 ve 163'üncü maddelerin kalkması için öneride bulıınduğu ileri suruidu Ecevitin görüşme önerisini Atina olumlu karşıladı • Temsilciler Meclisi bugün toplanıyor. Erken kongre için bir öneri gelmediği hâlde Genel Başkanın bundan sözetmesi, bir taktik olarak yorumlanıyor. Cumhuriyet Hab«r Merkazl Kıbrıs sorunuyla ılgılı gelişmeler dun lyıce hızlanmış, Ankaradakı sıyası cevreler Başbakan Bulent Ecevıfın Yunanıstan Başbakanı Konstantın Koraman lıs'e yakın bır sure ıçınde ıkılı bır zırve goruşmesı onereceğını bıldırırken, bu tutum aynı gunde Atına'da yankılanmış Karamanlıs, «Ecevlt'le görusmeye hazır olduğunu, fakat bu görüşmenln onceden uygun btçlmde hazırlanması gerektlğlnlı soylemiştir. Bu arada bıldırıldığıne göre Ecevıt'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan Turk Yunan ılışkılenndekl sorunların tumu ıcın ayrı ayrı ıstedığı raporlar tamamlanmak uzeredır Dışişleri Bakanı Günduz Ökçun'un başkanlığındakı heyetln raporlarm tamomlanmasından sonra yapacakları, «Sorunların en kolaylarından başlayorak cozumu Icin öncelık aynştırma*ı» tamamlandıktan sonra, du rum bır rapor ıle Başbakan Bulent Ecevit'e ıletılecektır. Başbakan Bulent Ecevıt'ın raoorlorla ılgılı çalışmaların tamamlanmasın dan sonra euratle gırışımds bulunocağı oğrenllmıştır. Boşbakon Bulent Ecevit tn Karomanlıs ile yapacağı zırve goruşmesı ıcın ABD'nln arabuluculuk yapmasını ıstemedıği ancak yardım cı olması durumunda bundan Turkıye'nm memnun olacağını ABD yetkılılerıne ılettığı öğrenılmıştır. Bu arada Başbakan Ecevit ile KTFD Başkanı Rauf Denktaş tarafından dun yapılan ortak basın toplantısında Kıbrıs'takl toprak ayarlamaları ıcın genel cercevede gorüş bırlığlne varılacağı ocık lanmıştır. Başbakan Ecevıt'ın Karamanlıs'e yapacağı onerıden once bazı Ortakpazar üyesi ulkelerle temas kuracağı ve onerının yo pılış zamanı ıcın bu ülkelerden goruş alınacağı da oğrenılmıs(Oevamı Sa. 9, Su. 7 de) AP'deki muhalifler için ilk hedef Demirel'in yakın çevresi Sağlık Bakanlığı ağrı kesici ilâçlara yapılan zammı iptal etti Istanbul Haber Servisl Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğı ağrı kesıcı ılâclara yaptlan zammı ıptal etmış ve yenı fıyatlarm saptanması ıcm ılâc şırketlerınden «beyonname» verılmesını ıstemıştır MHP'h Saglık Bakanı Cengız Gokcek. ılâc fıyatlarına yuzde 100 oramnda zam yapıimasmı onaylamış ve bu arada ozellıkle ağrı kesıcı olarak bılınen anal|ezlk ilâclor bu zamdan en buyük payı almışlardı Ecevıt Hukumetınln kurulmasmdan sonra Bokanlık yetkılıleri Aspırın. Panalıın, Opon ve Grlpın'e yapılon zammı «oşırı» bulmuşlor ve Eczacılık Genel Mudurlüğu aracılığı ıle bu zammın yenıden gözden gecırilmeslnl istemışlerdır Eczacılık Genel Mudurluğu gectığımıı hafta ıkısl yabancı sermayelı olan 2 uretıcı şırkete bır yazı yollayarok zammın ipta) edıldığını kendılenne bıldırmıştır Bakanlık bu arada şırketlerden fıyat artışlarına esas aiınmak uzere yeni bır beyonname doldurulmasını ıstemıştır Iptal karorı üzerıne kendllerl ıle görüştuğümüz ılâc şırketlerı yetkılıleri «Yapılan zammın genel ekonoml hükümlerine uygun olduğunu» ve 1972 yılında cıkarılan kararna(Devamı Sa. 9, Sü 6 da) Konya ve tstanbul'da biri öğrenci ıkı kışı olduruldu, Küçükçekmece Lisesini basarken yakalanan 61 komando tutuklandı • K A H R A M A N M A R A J ' T A BIR SLRE ONCE BOMBA IMAL EDERKEN YARALANAN KOMANDO OLDU ANKARA SITE YURDÜNU ARAYAN POLİS, 6 6 KOMANOOYU GOZALIINA ALDI. Cumhuriyet Haber Merkezi Konya'da Tıcaret Lrsesı oğrencılerıne dort oğrencı tarafından acılan yaylım ateşınde 10 oğrencı yaralanmış, bunlardan Tı hastanede olmuştur. Kahramanmaraş'ta bır sure önce evınde bomba ımal ederken patlama sonunda yaralanan Eğıtım Ensıltusunun komando ogrencısı dün olmuştur Nığde'de de oncekı gun komandolarca ıkı oğrencının oldurulmesınden sonra CHP TÖB DER ve Halkevlerı bınoları ıle bazı ışyerlerı saldırıya uğramıştır Ankara'da oncekı gun Levent Ozyoruk'un oldurulmesı olayına karışan 66 kışı Sıte Yurdundo yakalanmış ve gozaltına olın mıştır Kucuk Sahne de oncekı gece bombalanmıştır Istanbul'da oncekı gun Kucuk çekmece Lısesını basarken olay anında yakalanan 61 komondo dun sevkedıldıklerı Bakırkoy Ad1 lıyesınde tutuklanarak cezae ..ne gonderılmışlerdır (Devamı Sa 9 Su 1 de) Sedat, telefon görüşmesinde Başkan Carter'a, ; 'İsrail barış değil, toprak istiyor,, dedi BEGıN,. SıNA'DAKı MUSEVı YERLŞME MERKEZlERıNıN YIKILMASINA RIZA GOSrERMırECEKLERıNı, KUDÜS'ÜN ARAPLARA VERılMESıMıN BEKLENEMıYECEGıNı. SOYLEDı KAHİRE ABD Başkonı Corter ın dun Enver Sedat'la yaptıgı telefon goruşrresınde Sedat'ın «IsraH'in barış değll, toprak istediğini ve kabul edllmesl olanaksız onerilerde bulunduğunu soylediği» oğrenılmıştır BEGİN'İN ACIKLAMASI Israıl Başbakanı Begın, dun Ulusal Mecfıs'te Fransa'dakı Yahudı Bırlığı uyelerınden oluşan 350 kışılık bır heyet onunde konuşurken, ıSina yarımadasımn buyuk blr bolumunun yenlden sılâhlandırılmasma izln veremfyeceklerlni» bıldırmıştır Sına'oın kuzeyınde, Yahudı onculer tarafından kurulan yerleşım merkezlerının yıkılmasına rıza gostenlmıyeceğını Isma'îıye dekı goruşme sırasında, Sına yanmadasında kurulmuş bulunan Yahudl yerleşım merkezlerını yıkmağa hıcbır Israıl huküme(Devamı Sa 9, Su. 4 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Demirel ve MSP... Ecevit bugün anarşi konusunda bazı ilgiliiere bir çağrıda bulunacağını açıkladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Bulent Ecevıt, iç Guvenlık Koordınas/on KuruİJ nun ıc guven'ıkle ılo lı calışmalarını onurruzdekı gunlerde yogun o'a'ak surdureceg nı so\ls mıştır Ecevıt dur başkanlık ettığı Ic Guvenlık Koordınasyon Kurulu toplantısından sonra yaptığı ocık lamada «Hukumetımızm devraldığı ağır miraslar arasında en onemlısi asayissızlik, yasam guvenlıgı sorunudur Bu konunun ayrıntılarına gırdıkce, Turkıye'de ne kadar sorumsu? bır donemin qeride bırakıid'gı, ne derın yaralar ocılmıs oldugu ortaya cıkıyor» demıstır Geride bırokıloi donemde lıse'erde bozı ocrencılerın sılâhlanma yoluna gırdığını şıddet eylemlerının orta oğrenım duzeymdekı oğrencıler arasında bıle yer a'dığını bıldıren Ecevıt, bu konularda ılgılı olarak Bakanlıklararası bır kurulun oluşturulduğunu hatırlatmıstır Başbakan Ecevıt. Orhan Eyuboğlu nun baskanlığındah kurulun aşama aşama uygulonacok bazı onlemler saptadı ğını bıldırerek konuyla ı'g h olarak bugun bır acıkfama yaparak bazı ılgılılere cagrıda bulunacaojnı sovlemıştır. İZMIR Turkıye Petrollerı Geneı Müduru Mehmet Golhan 1977 yılı ıcerısınde 160 bın metre sonda| yapıldıgını, Marmara ve Karadenız de zengın petrol yatokianna rostlandığınt acıklamıştır Golhan sondai caiısmalarının bır öncekı yıl 142 bın metrede koldığını. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Tum Memurlar Bırleşme ve Dayanışma Derneğı (TUMDER) Gsnel Başkanı Erhan Tezgor, dün duzenledığı basın toplantısında MC dönemmde sıyasal nedenlerle kıyılan memurların yerlerıne donmelerını, memurların da katılacağı danışma kurullarının gecıkmeden oluşturulmasım KARADENİZ VE MARMARA'DA ZENGIN PETROL KAYNAKLARI 3ULUNDUĞU \ÇIKLANDI 1978 yılı ıcerısınde ıserakamın 200 bın metreyi bulocoğını umıt ettığini soylerrtış şovie demı$tır«Petrol oramalarımız her gecen gnn hızlanmaktadır. Yurüyerek gitmek yerıne koşmayı terclh edıyoruz Petrol durumumuz molumdur Bu nedenle daha cok colışma aroştırma yapmak g». reklıdlr » (Devamı Sa 9, Su 8 <ie) MC DÖNEMİNDE KIYILAN MEMURLARIN YERLERINE DÖNDÜRÜLMELERİ İSTENDI ve 4 derece dışındo kalan tüm memurlara grevlr sendıkalaşmo hakkı verıimesını ıstemıştır «Geride btrakılan donemdekl yoğun partızanca uygulamaların bır parçası olarak yuzlerce flerlci, yurtsever memur yerlennden sürulurken, devlet daireleri cinayet şebekeleri ile dolduruldu» dıyen Tezgor devlet daırelerının bunlardan orındı(Oevamı Sa. 9, Su S dc) Havagazı sızması nedeniyle meydanâ gelen patlamada 5 kişi öldü Kodıkoy Soğutlüceşme caddesınde yol ınşaatı yopıldığı sırada patlayan havagazı borusundan cıkan havagazının bır evın bodrumuna dofması ve yanon soba etkısı ıle patlaması üzerine beş kışı olmuştur. Kadıkoy Soğutlüceşme Caddesı Hayrullah Efendı Sokakto yol mşaatı yapıfırken yanlışlıkla bır havagazı borusu patlamıştır Pat layan borudan cıkan gaz ınşaatın yapıldığı yol uzerinde bulunan Halıl Ibrahım Turkkan'a aıt uç katlı ev/n bodrum katına dol(Devamı Sa. 9, Su 5 de) er Trabzon.. Tarıh 29 eylul 1973. Konuşmacı AP Genel Başkanı Suleyman Demirel. Konu Mlllı Selâmet Partisi'nın kapatılması hakkında.. Kaynak AP' nın «yarıresmı yayın organı» Son Havadis gazetesl. Birlıkte okuyalım: AP'nın goruşune gore, Anoyasa'dakı değışıklıklere rağmen bazı hususlarda ıslah tedbırlenne ıhtıyac vardır Evvelâ Anayasa dışı partılerın temellı kapatılmasına daır Anayasa hukmunun uygulanmasmda. kapatılan partılerın muvazaa yoluyla kurulmasını önleyıcı hukumlerın takvıyesı gereklıdır Ayrıca kapatma davalarının acılması ve yurutulmesınde cabukluğu sağlayıcı hukumlerın takvıyesı gerekmektedır Demirel'in konuşması, noktası, vlrguluyle boyledlr. O tarihte, Anayasa Mahkemesınce kapatılan Mlllı Nlzam Partisi'nin butun yönâtlcilerl, Mlllı Selâmet Portisi'ni kurarak, seçlmc katılmışlardır. Demirel, MSP yonetlcilerınin bu tutumunu eleştlrerek: Kapatılan partılerın muvazaa yoluyla kurulmasını önleyıcı hukumlerın takvıyesı gereklıdır .. demektedlr. 31 ocak 1975 günu, yani Bırinci MC hukumeti kurulduğu rçun, ben, yeni kurulan Bakanlar Kurulu onunde, Demirel», kapatılan partllerin dolambaçlı yollarla yenlden acılmasını onleyici yasal onlemler getirmek istediğinl belirterek, sormuştum: Bugun de aynı kanıda mısınız? Demirel bu soru karşrsında, önce kızardı, bozardı, yanmda kıkır kıkır gulen Başbakan Yardımcıs. Necmettin Erbakan'a aldırmayarak, Boyle bır beyonım yoktur.. dıyebildl. Ben dlrendlm; konuşmanın genel seçim kampanyasında Trabzon'da yapıldığını soyleyerek, sozlerinl yuzune karşı ylneledlm. Aynı soruyu yenlden sordum Demirel ile aramızdakl tartışma, bundan sonra, bircok gozetecf arkadaşımızın yadırgadığı sert sözcuklerle birti O gunden bugune geldik... (Devamı 5 Sayfada) Y Atatürk Eğitim Enstitüsünde okula gidemeyen bin öğrenci Danıştay kararının uygulanmasını istedi İstonbul Haber Servisi Ataturk Eğıtım Enstıtusunde koman doların baskıları sonucu bınden fazla devrımcı oğrencının derslere devam edemedıklen, tum baskıloro karşın okula gırebılen oğrencıler uzerinde ıse korkunc denecek yoğunlukta bır baskının surduğu belırtılmıştır. Bu arada 2 MC'nın cokuşunden sonro boşka eğıtım enstıtulennde okuyon Ulku Ocaklarına bag(Devamı Sa. 9. Su. 5 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog