Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

ÜN1VERSİTEYE HAZIRLlK YAYINLAf Tum Genel Yetenek Osman Ankanjn 52Osayfa lOOtl Tum Fizık (Klasık) Burhan Erkaün 700sayfa 125 tl Tum Kiraya (Klasık) Hanıfi Yurtseven, ın 320 sayfa 75 tl ÖDEMELt tSTEME ADRESt ORDU eöd.288/3 Aksarayhtanbul TEL:22 22 2328 75 3522 88 25 Cumhuriyet 54. Yıl; Sayı: 19191 Kurucusu: TUNTJS NADİ 300 kuruş 2 Ocak 1978 Pazartesi 1978 yılınm boştnda, sağlıklı ve esenllkli yenl bir yıl dılemek orzusu lle yurt içlnde ve yurt dışında slz butun vatandaşlarıma hltabttmek Istlyorum. İster yurt içinde olsun, Ister yurt dışındo memleketten kllometrelerce uzokto bulunsun, butun Turk vatandaşlarınm barış ve guven İçinde yaşayıp her yonden ilerleyen blr ulkenln evlatları olmayı, kafalarında ve gonullerlnde en buyuk mutluluk soydıklorma emlnlm. Yenı yılın bu mutluluğa katkısı olabilmesl icin korşılamak zorunda bulunduğumuz muskullerl gozumuzde canlandırabilmekte ve bunları altedebllmenln yollarını blrlikte araştırmakta yarar olduğu muhakkaktır Geride bıraktığımız zamon İçinde ve bugün devam edip glden en buyük sıkıntımız, ulkede siyasl istlkrardon yoksun oluşumuzdur Üç hofio kodor ortce memleketlmlzde bir mahalli secfmler mucodolesinden çıktık Her çeslt siyası duşunceye sohlp 10u aşkın DXŞ JW nemen Olayı v^ tfubilay Kemal Üstün'ün Isteme Adresı Çağdoş Yoyınlorj ' Cağaloglu Turkocogı Cad No 39 41 Korutürk: Hükümet sorunu soğukkanlılıkla karşılanmalı siyası partı ilerl gelenl memleket sorunları hakkında goruşlerlnl açıkladılar.... Yurdumuzun Iç olemlnde ve dış dunyada nasıl bir gorunuş içinde bulunduğunu, içinden geçmekte olduğumuz darboğazlorı ve maruz kaldığımız tehlikelerl, cekmekte olduğumuz acıları, bu sıyaset adamlarımız dile getlrdiler. Her siyasl portl, u"ce Için çıkar yolun, kendl progromı ve ken(Devamı Sa 9, Su 3 de) ANKARA {Cumhuriyet Burosu) Cumhurboşkonı Fohrı Koruturk dun yayınladığı yenı yıl mesojında en buyuk sıkıntının ulkedekı sıyasal ıstıkrarsızlık olduğunu belırlerek «Bu bakımdan vatandaşlarıma, 1978 yılı başında çozmeğe mecbur olduğumuz ilk ve en buyuk sorunu, hukumet sorununu soğukkanlılıkla karşılamolarını öğutluyorum » demıştır Cumhurbaşkamnın yenı yıl mesaıı şoyledır: «Azlz votandaşlarım, İşgüzar: "Olanlara seyirci kalsaydık tehdit edilmezdik ANKARA (ANKA) Adalet PartıSınden ayrılan ve hukumete red oyu veren bağtmsız mılletvekıllerınden Hılmı Işguzar AP Genel Başkanı Suleyman Demırel ın «Entrıka çevriliyor» şeklındeki suclamasıno cevap vermıs <Bız mılletvekllı andına sadık kaldık. Eğer bu entrıka ise kabul. Anda boğlılığımızı sergilemek ıçin kendl varlığımızı, yakınlanmızın varlığını hiçe saydık. Eğer olanlaro seyirci kalsaydık, yakınlarımızla bırlıkte tehdit edilmezdik. Karanlık golgeler blzı Izlemezdi» demıştır. Hılmı Işguzar ın son gelişmeler hakkında Yankı dergısının sorulanna verdığı yanıtlar şoyledırSORU APden ıstıfa ettıkten sonra boskılorlo kor şılaştınız mı? İŞGÜZAR: Kiml klşiler «vlerimlze telefon etmektedlrler. Adlannı vermeden AP'ye donülmediğl toktirde o«ılıp kesileceğlmizi, çocuklanmızın oldüruleceğlni söylemektedırfer. Telefona çıkan eslerimize çocuktanmıza kuf(Devamt Sa. 9. Sü. 7 de) CHP Ortak Kurulu Gene! Baskan Ecevit'e bağımsızlar, CGP ve DP ile koalisyon kurması için tam yetki verdi Ecevit bu sabah CGP lideri Feyzioğlu ve DP lideri Bozbeyli ile göru şecek CHP Genel Bâşkanı 2 büyük partinin rejimin temel kuralları konusunda görüş birliğin de bulunmasının zorun lu olduğunâ inandığını söyledi Ecevit yılbaşı gecesini Hükümeti kurma hazırlığı içinde geçirdi • CHP LIDERININ. MC'YI DöjURMEDE KATKISI BULUNANLARA KURACAGI HÜKUMETTE YER VERMESI BEKIENIYOR ANKARA (Cumhuriyet Burosu) 3aşksnt, ılk kez çok forklı bir yılbaşı gecesı gecırdı 1978'e yenı umutlarla gırıldı Ve 1977'nın son gununun son saotlerı polıtık gelışmelerın yoğunluğu acı(Devamı Sa. 9, Su 4 de) Görevi alan Ecevit bağımsızlarla görüştü CHP Lideri Ecevit yenl yıla glrerken ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Cumhurbaşkanı Fahrı Korutürk yenl hukumetı kurmakla CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt'ı gorevlendırmıştır Ecevit dun Cumhurbaşkanı ile yaptığı go ruşmeden sonra gazetecılere yaptığı acıklamada hukumetı kurma calışmalarını hızla sonu ca ulaştırmak ıçin gereklı butun cabayı gostereceğını soylemıştır Korutürk le goruştukten sonra Ecevit CHP Genel Yonetım Kurulu ile Meclıs ve Senoto Grup Yonetım Kurullarından o luşan Ortak Kurul'u toplantıya cağırmıştır Saat 18 00 toplanan Ortak Kurul Ecevıt'ın verdığı bıl gıleri dınledıkten sonra. bağım sızlar, CGP ve DP ile bir koalıs yon oluşturulması gırışımlerınde bulunmak uzere Genel Başkan Ecevit'e oy bırlığı ile tam yetkı vermıştır Ortak Kurulun yetkı vermesın den sonra hukumetın kurulması fconusunda ılk toplantısını dun saat 21 30'da bağımsızlarla ya pan Ecevıt'ın bugun de sırosıyto saat 9 00'da CGP Genel Baş kanı Turhon Feyzıoğlu ve saat 10 00 da da DP Genel Boşkonı Ferruh Bozbeyli ile bırer goruş me yapacağı acıklanmıştır Ece vıt daha sonra saat 13'de yenı den toplanacak olon Ortak Ku rul a çalışmalorı konusunda bıl gı verecektır Ecevit ın bağımsız larla yaptığı toplantıya guven sızlık oylamasında da bulunma yan Balıkesır Mflletvekılı Cemo lettın Inkaya'nın kotılmadığı oğ renılmıştır Bu arada CHP Mıllet Meclısı ve Senato ortak grubu da saat 15'de toplanacaktır Ecevit dığer partı lıderlerı ile goruşup go ruşmeyeceğı konusunda kendı sıne yoneltılen bir soruyu «Dlğer llderlerle de flaruşmek uzere temas otanakları arayocagım» bıcıminde yanıtlamıştır ANKA Aıansının bir haberıne go re ıse bağımsızlara 10. CGP ve DP'ye bırer bakanlık verılecegı one surulmektedır Bağımsız Oguz Atalay'ın bakan olmak ıs temedığı, DPden Faruk Sukan m, CGP den Turhan Feyzioğlu nun bakan olacagı, bağımsızla nn dış polıtıka, ekonomı ve asa yış gıbı onemlı bokanlıkların CHP'de olmasını uygun gorduk lerı bıldırılmektedır ECEVİrİN YANITLARI Ecevit. dun Cumhurbaşkanı ile yaptığı bir soat suren goruşmeden sonra. gazetecilere bir acıkloma yapmış, hukumetı kurma calışmalarını hızla sonuca ulaştırmak ıcın gereklı butun cabayı gostereceğını soylemıştır Ecevit. yenı hukumetı kurma ko nusunda cok umutlu olduğunu da belırtmıştır Ecevit. saat 18 00 de Çonkoya'don cıktıktan sonra gazetecılere şunları soylemıstır «Sayın Cumhurboşkanı lle nasıl blr hukumet kurulabileceğl (Devamı Sa 9, Su. 7 de) FOTOĞRAFLARLA MC'NIN PMŞUŞU S SAYFAMIZDA Kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ile işçi dövizlerini arttırmak amaçlanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Yurt dışında calışan ışçılenmızin Turkıyeye doha fazla dovız gondermelerını saglamak ve bu ışlemlerde gucluklerın ortadon kaldırılması ama cıyla kredı mektuplu dovız tevdiat hesapları uygulamasına başlanmıştır Merkeı Bankosı Başkanı Cafer Toyyar Sa dıklar halen yurt dışında calışon 22 bın dolayındokı Turk ışcısının bu hesaplara 416 mıl yon mark yatırdıklarını acıklamıştır Kredılı mektuplu dövlz tevdiat hesabı, ışçılerın yabancı bankalarda duşuk faızle tuttukları tasarruflarını. Merkez Bankasında açtırdıklan hesap lara devrederek daha yuksek faız almalarını sağlamaktadır Bu olanak başka kolaylıklarla da desteklenecektır Merkez Bankasından oğrenıldığıne gore, Turkıye'ye gon derılecek havalelerden ücret alınmasına engel olmak amacıyla, para gonderme, para cekme ve Turkıye'ye havale cıkarma ışlemlerınde herhangı bir ucret. komısyon ve masraf olınmayacaktır Bu konuda Dresdener Bank'lo ozel bir onlaşma yapılmış ve bankanın tum şubelerı ve bankanın ış tırakı durumunda olan Bank Fur Handel Und Industrı A G Berlın ve Bremen Bank A G Bremen'den ışçilerımıze bu yonde yardımcı olmak uzere gereken koşullar elde edılmiştır Bu sıstemden tum ışçılerın yararlanması ıcın Alman Posta Idaresının de devreye gırmesı zorunlu gorülmuş ve bu amacla Deutsche Bundespost, Frankfurt ile anlaşma yapılmıştır Buna gore ışcılerımız tatıl gunlerınden yararlanarak hesap actırma olanağına sahıp olmuşlardır Bu konuda hazırlanan posta ceklerını ışcMerımız Almanya'da «Turkiye Cumhuriyetl Merkez Bankası Frankfurt Temsilcıligl Baseler Strasse 37/3 6 Frankfurt Mafn» adresınden soğlayabılmektedırler Kredı mektuplu dövız tevdiat hesaplarının haız oronlan şoyledır Vadesızlerde % 7 1 yıl vadelılerde % 9 2 yıl ve doha fazla vadelılerde % 11 Bunlora aıt vergı ve dığer masraflar Merkez Bankasınca karşılanmaktodır YARARLARI Kredı mektuplu dovız tevdiat hesoplarının yararlorı ıse şoyle belırlenmıştır Bedelsız ıthalâttan yororlanmak amacıylo Merkez Ban kasında actınlacak kredı me< (Devamı Sa 9, Su 5 de) Ankara'da Türk Hukuk Kurumu bombalandı, Istanbul'da bir öğretmen ölü olarak bulundu Cumhuriyet Haber Merkezi Yenı yılın ılk saatlerınde de yur dun ceşıtlı yerlerınde olaylar surmuş. bir çok yere patlayıcı madde atılmış. bırçok kışı de yaralanmıştır Istanbul Gultepe'de TÖBDER üyesı bir öğretmen dun gece sabaho karşı olu olarak bulunmuş tur Bu arada Ankara'da Turk Hu • kuk Kurumu bınasına da patlavı cı madde atılmış Prof Muammer Aksoy olayla ılgılı olarak Turkeş'ı sert bir dılle eleştırmıştır İSTANBUL TOB DER uyesı bir öğretmen dun sabuha karşı Celıktepe, Sanayı mahallesı Taşer sokakta olu olarak bulunmuştur Oğretmenın olumu şuphelı go rulmuş ve cesedı morga kaldırılmıştır Şışlı Gultepe Başarı llkokuiu öğretmenı olan 38 yaşındakı Haydar Karababa'nın başına orneğın taş gıbı sert bir cısımle vurularak oldurulduğu, ya da yolun kenarındakı bankete carparak duşup olduğu Celık tepe landarmasından bıldırılmıstır Aslen Sıvos'lı olan uc cocuk !u öğretmen gece semttekı kah vehaneden ayrılmış saat 03 00 sıralarında yolda kendısını evıne gıderken kayınbıraden gor muş sabah da cesedı bulunmuş (Devamı Sa 9, Su. 1 de) îkinci Cephe hükümetinin düşürülmesi Fransa'da da yankılara yol açtı Kosta DAPONTE bildiriyor PARIS Suleyman Demırel başkanlığındakı 2 MC Hukumetının hafta sonunda guvenoylaması sonucunda duşurulmesı yıl sonu kutlama ve şenlıklerıne dalmış ve genellıkle dış dunyaya ılgısız Fransa'da da yanKilar uyandırmıştır Gerek radyoıar gerekse Fransız televızyonunun uc kanalındakı haber bultenlerınde Demırel hukumetmn du(Devamı Sa. 9, Su. 5 de) Hava sıcakhğı Batı bölgelerinde önemli ölçüde düştü TUNCELl'DE KAR YAĞIŞ1 VLAŞ1M VE HABERLEŞMEYİ AKSAT77. PÜLÜMÜR'DE KAR KALINLIGl 5 METREYİ BULDU. HIZI BAZ1 BÖLGELERDE SAATTE 105 KİLOMETREYE ULAŞAN RÜZGÂR KAYSERt'DE BtNALARIN ÇAT1LAR1NI SÖKTÜ, ANTALYA'DA NARENCİYE BAHÇELERİNDE HASARA YOLAÇTL Cumhuriyet Haber Merkezi Turkıye'nın doğu, Karadenızın do ğu kesımlerı dışında kalan bölgelerı yenı yılla beraber yağışlı bir havanın etkısı aitına gırmıştır Bu arada ısı düşuşlerıyle bir lıkte boşloyan şıddetli ruzgârın hızı da 60105 kılometre arasında değışmektedır Şıddetli ruzgâr Kayserı'de hasarlara. Antalya'da da narencıye bahcelennde hasara yolacarken, Pulumur ve yoresınde de kor kalınlığı 1 5 metreyı bulmuştur Meteorolojı Işlerl Genel Mudurluğunden verılen bılgılere gore, hava sıcaklıkları özellıkle batı bölgelerinde onemlı derecede duşmuştur Sıcaklıktaki bu duşuş Ege Bölgesınde 712. Batı Karadenızde 914, Marmara Bölgesınde ıse 1016 dereceye ulaşmıştır Yağışlo birlıkte başlayan kuvvetlı ruzgârın hızı da saatte Afyon'da 60. Izmlr'de ve Bursa'da 65 Antalya'da 75, Ankara v« İstanbul'da 85. Kayseride 90, Kırşehır'de 95, Canakkale'de 100, Samsun'da ıse 105 kılometreyı bulmuştur Tuncelı'ye bağlı Pülumür ilcesı ve yoresınl etkısı olfıno o!on (Devamı Sa 9, Su 2 de) GÖZLEM UOUR MUMCU Bunalım. OLAYLARIN ARDINDAKÎ Yeni Hükümeti Beklerken lyasal gecmışimlzde olumV suzluk donemıni vurgulayan V Ikıncl MC hukumeti tarıhe .Jarışmıştır. Sayın Demırel, gensoruyla duşurulmesıni. «Hukumet bunalımı başlatılmıştır» dıye nitelemiştlr. Oysa tarıhimızde ılk kez gensoruyla duşurulen Bakaniar Kurulunun başı olmak bakımından boyle bir savı ileri surmese daha lyi olurdu Demirel, bu sozleriyle ruhsal durumunu açıga vurmuş, duygu ve dileklermı yansıtmıştır Gensoru sureci içinde yenl blr hukumetin temellerının atıldığını gormek sıyasal gerçekcilik gereğidir Daha once bu koşede çok belırtıldiğı gıbı AP' den koparak bağımsız grup ku GERCEK ranlar, aynı zamanda yenl hudeğildır. Ikincı MC cokmuştür, kumetin oluşumuna katkıda bu blr çokuntuden bir yeni atılım lunmak durumundodırlar. Babekienemez. CHP AP ortaklığı gımsızlar grubunun Demırel'li bir da gunumüzdeki koşullara ters AP lle CHP koalisyonu Için duşmektedir Çankaya'nın, heagırlıklarını harcamalorı, siyamen kurulacak bir hukumet varsal intiharları olur kl, bunu duken, gerçekleşmesl kuşkulu hu şunmek polltikamn koşullarını kumet formullerini rorlaması bilmezlikten gelmek demektir. beklenemez. Hafta sonuna varmadan, baEcevlt'fn yeni hukumetı kurğımsız grubun, CGP'nin ve DP' makta zorluk çekmeyeceğl annin katkısıyla bir Ecevit hukulaşılmaktadır. Bu durumda bir meti oluşocoktır Coken MC or hukumet bunalımı soz konusu taklığının yamalı bohcaya benolamaz. Ancak İklnci MC'nin zer nıteliğıne kıyasla, yeni humlras bıraktığı toplumsal ve ekumetin kendi içinde daha tukonomik bunalım nasıl aşılacaktarlı bir duzen kurması olostdır. tır? işte bu soruya gore yenı Ecevit hukumetınfn kurulması, hukümetln Ivedlllkle yapılması Cumhurbaşkanlıgınça onaylangereken Işlere oncelik vermesı rrası ve guvenoyu almostmn ••• zorljklarla korşıloşması olası (Devomı Sa 9 Su 6 da) ON YENİ POLİS LîSESi İLE POLiS AKADEMiSi AÇILACAK ANKARA Emmyet Genel Muduru Vecdı Gonul Anadolu oıansına verdığı demecınde. polıs cğıtımınde yapılon reform ve emnıyet teşkılatının takvıye edılmesıyle ılgılı acıklarralarda bulunmuş bm oğrencı kopasıte iı Golbaşı Polıs Eğıtım Me kezının onumuzdekı gunlerde faalıyete gececeğını soylemıştır (Devamı Sa 9, Su. 2 de) 'Geçmış olsun».. Anneler, babalar. aençler hepinlze gecmls olsun.. 1978 yılı, mutlu blr olayla açılıyor Halkımıza kan kusturan «MC modeli» iktidar, ikiyuzyirmısekiz tokatla, gumbur gumbür devrılıp gittı.. Gerçekten, hepimize geçmlş olsun.. Ne diyor dusuk iktidarm başı'' CHP Meclıs iradeslne başka şeyler karıştırmaya kalkmıştır. Hesapları gorulecektir .. Sanki, 1970 yılında, uçuncu Demirel hukumetlnln guven oylamasında, Turkiye Birllk Partisi'nin, «Ulusoy» soyadlı uç milletvekilinl partilerlnden sokup alan, bu Demırel değildlr de başkasıdır.. Sankı 1970 yılında, APden kopup, Demokratik Partiyi Kuran Sadettin Bilgiclerı, Talat Asalları, Necati Kalaycıoğluları, Kublloy İmerlerı, Mutlu Menderesleri ve «Demırel e guven oyu vermek serefsızlıktır> dıyen Celâl Bayar'ın pek muhterem kerimeleri Nilufer Gursoy hanımefendiyl «transfer ederek, Meclıs ıra desını» corbayo cevlren bir başkosıdır . Hesapları gorulecektir. . Hesap konusuna gelince, Demlrel'ln blr parça soluk olarak duşunmes! gerekfyor. Verllecek hesap varsa bu hesap, komlsyonlarda bekleyen «mobılya yolsuzluğu dosyasııdır.. Ve bu yolsuzluğun bir numaralı sanığı kendılertdir Eğer hesap verilecekse, ortado, gencecık cocukla rın kanlı kefenlerınln hesabı vardır (Devamı Sa 9 Su 7 de) Bir Hindistan uçağı 213 yolcusuyla düştü BOMBAY içinde 213 kışı bulunan Hindistan Hava Yoilarına aıt bir Boeıng yolcu ucağı dun Bombay'ın «Santa Cruz» Havaalanından kalktıktan az son ra ınfılâk ederek denıze duşmus tur Hindistan yetkılılerı yenı yılın bu ılk uçak kazasından kurtu lan olmadıgının sanıldığını açık lomışlardır Bomboy Dubaı seferını yapar ken duştuğu bıldınlen Boeıng 747 ucağı dun Turkiye Saatı ile 16 42'de havalanmış ancak ne denı bılınmeyen bir patlamadan sonra kıyıdan altı kılometre uzaklıktakı denıze duşmuştur. De nıze duşen ucağın 193 yolcusu ile 23 personelın kurtarılması ıcın bolgeye kurtorma gemılerının gonderıldığı bıldırılmışse de Hindistan Tunzm ve Swıl Havacılık Bakanlığının ucakta bulunanların yakınlarına başsağlığı dıledıgı oğrenılmıştır Kazayla ılgılı soruşturmanın başlatıidığı da bıldırılmektedır. (A P ) GERİDE KALAN LAR • ALMANYA GURBETÇILERDIIN MEMLEKETTE BIRAKTIKLAR! AILELERIN OYKÜSÜ Ifil ÖZGENTÜRK'ün YAZI OIZISI Bugün 4. sayîamızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog