Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Ö Z K A N K R t s y vl uf UZMAN Kadrosu ile yatılı ve gundüzlü sıfır altı yaş arası yavrunuzun güvencesidir. BİNAMIZKaloriferli olup, her semteservis arabamız vardır. 1. Levent 640164 54. Yıl; Sayı: 19208 umhuriyel Kurucusu: rUNUS NADİ 300 Kuruş 19 Ocak 1978 Per9embe f i TEKNlKve LÜZUMLU DIĞER BİLGİLERI KAPSAYANİ TEKNİK CEP TAKVIMI nin 1978 Baskisı Çıktı. Her Aydının ve Teknik Elemanm Faydalanacağı Kıymetli Bir Kılavuzdur. Hızırlay»n:Re$at KINIKASLAN...25TL TEKNİKCEPTAKVİMİİ Dijjer Teknik Kıtaplar : Selahattin ESER «PRATIK BILGILER Elektro Teknik ve Tatbikati12.60 25. HkUytt ERBIL »BETON MAMULLER v» IMALAT TEKNIĞI \ KİTAPÇILARDA ARANMASIODEMElt GONDERIUR.J I Sipariş MerkMİ : 1 KÜLTÜR KITABEVI AnkaraC«J62 SfRKECHlSTANBUL Erbakan: Temel haklar ile hürriyetler kısıtlanamaz,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bazı konuşmaları nedeniyle hakktnria Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma acılması üzerine MSP Ge nel Başkanı Erbakan dün bir basın toplantısı düzenleyerek, «Konuşmalarımda layikliğe aykırı herhangi bir durum olmadığını» öne sürmüş, «Amo bilinmelidir ki, Türkiye'de temei hak ve hürriyetleri kimse tehdit edemez. Al lah demeyi suç saymak asla mümkün değildir» demiştir. Erbakon, MSP Genel Merkezi'ne Cumhuriyet Başsavcılığından gönderilen 4 ocak 1978 tarihli yazıdan bir bölümü okumuş, 5 aralık 1977'de rad yoda yaptığı konuşmanın metnini de tekrarlamıştır. Bu konuşmanın son bolumünde «Eğer MSP bir an zayıflayacak olursa Allah vermesin azlz mil letim hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki yeniden camiler depolar haline gelir» denılmektedır. Erbakon. «Bu konuşmalarda ana fikir itibariyie iki konu Işlenmiştir. Birincisi MSP'nin milli görüş inancına sahip beledlye reislerinin (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) 4fi MHP ile ilgiü bir dosya da soruşturma aşamasında ANKARA (ANKA) Yargıtay Başsavcısı Kazım Akdoğan, MHP İle IIgili bir dosyanın bulunduğunu, ancak bu dosyanın henüz «Tahklkat dosyası» durumunda olduğunu ve bu nedenle soruşturma aşamasına gelinmediğini söylemiştir. Kazım Akdoğan, 5 haziran genel secimlerinden sonra Türkiye'de mevcut bütün siyasi partilerle ilgiü dosya acıldığım ve partilerin bütün hareketierini izlendiğini bildirmiş, «Bunların arasında MHP'nin de bir dosyası var» demiştir. Yargıtay Başsavcısı Kazım Akdoğan, ANKA muhabirinin sorularını yanıtlarken tüm partilerin hareketlerinin izlenmesi nedeniyle MHP'nin de parti olarak ve yöneticilerinin davranışları ile konuşmaları olarak takip edıldiğini belirterek şunları söylemiştir: «Biz Yargıtay olarak 5 haziran genel secimlerinden sonra ben ve iki başsavcı yardımcısı arkadaşımla Türkiye'de mevcut bütün siyasi partilerin (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) Göreve Başlarken eni hükümeti gerçekten ağır ve guç görevler bekliyor. Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in dediği gibl cephe yönetiminden bir enkaz, bir yıkıntı devralınmıştır. Bu ne kadar zamanda, nasıl onarılacak, sonra çağdaş, uygar Türkiye'miz hangi koşullar altında dertenip toporlanarak Atatürk'ün başlattığı yoldan sağlıklı yoşamını sürdürebilecektir? Karşımızdaki güc'üklerle başedebilmek Için bunların bir sıroya konmasını önerenler görüyoruz. İlkin can güvenllği sağlonmalı, sonra ünlversltelerlmizde öğrenim bir düzene konmalı, arkasından enflasyonu frenleyicl önlemler olınmolı ve böylece gerek iç, gerek dış polltikada adım ndım ilerlenmeli diyenlerimiz var. Sorunlar arasında öncellk konusunun önemiin kuşkusuz yadsıyamayız. Bununla birllkte bunlardan coğunun blrbirlerlyle bağlantılı olduğu, blrinl çözmeye calışırken ötekinl erteleyemeyeceğlmiz de bir gerçektir. Can güvenllği elbette başta gelir. Ama can güvenllğlnl ülkemizde böylesine ortadan kaldıran etkenler, sadece aşırı uclar dediklerl iplerini klmlerln, cektiğini bilmediğimlz glzli örgütler midir? Öğrencl yurtlarını kontrol oltına almakla, holta devlet lclnde yuvalanmış kiml odakları bulup temizlemekle anarşlnln kökü kazınmış olur mu? Anarşiye karşı savaşıma koşut olarak bir yandan öğrenim örzgürlüğünü sağlayıcı, öte yandan ekonomlk perişanlığımızı onarıcı önlemlers basvurulmazsa can güvenliğinden rahotlıkla söz edilebilir mi? Evet, Sayın Ecevlt doğru söylüyor. Cephe hükümetinden tam anlamıyla bir yıkıntı devralınmıştır. 31 Mart 1974 günü kurulan bu Cephe dört yıla yakın bir süre iclnde ülkemizl nerede ise Damat Ferlfin mutareke dönemindeki acıklı durumuna yaklaştırmıştır. Ne var kl son dakikada Parlomentoyo sağduyu egemen olmuş, Cephe hükümeti âemokratik yöntemlerle düşürülmuştür. Yıkıntıyı onarmanın kolay olmayacağını biliyoruz. Sorunlarımızı cözmek görevinl yüklenen yenl Ecevit hükümeti bunlardan coğunu aynı zamanda ete almak, titlz bir dikkatle ve cesaretle çözmeye çalışmak zorundadır. O arada unutulmaması gereken nokta her şeyl açık ocık halka söylemek gereğidir. Ne denli iyl niyetll olsa da, hlçbir hükümetin elinde sihirli değnek yoktur. Cephe yönetimt sona erdl diye ulkemizln bugünden yarına güllük gulistanlık olacağını aklımıza koymayalım. Kücük bir azınlığı zengin ederken buyük coğunluğu ezen hesapsız kltapsız, vur potlasın, çal oynasın döneminden sonro kendimiz! toparloyabllmek icin bir süre kemerleri sıkmak zahmetine katlonmoyı doğal karşılamatıyız. Elverir ki yeni hükümet Anayasamız doğrultusunda heplmize eşit davransın, halktan isteyeceği özveride kimseye ayrıcalık lanımasın ve.. hepsinden önemlisl, Izieyeceğl onarım ve kalkınma politlkası ne olocaktır, açıkca Ilân etsin!. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş ile dün Ankara'da Kıbrıs sorunu çözümüyle ilgili Türk önerileri üzerinde çalışmalara başlanmıştır. Denktaş'ı havaalanında bizzat karşılayan Başbakan Bülent Ecevit, «Biz Turkiye olarak soru nun cözümünde Kıbrıs Türk top lumuna ancok yardımcı olabiliriz. İzledlğlmiz tutumların blrbir lerlyle uyumlu olmasırn sağlamak kararındayız» demiştir. Denktaş da Kıbrıs devletinin ye ni anayasası konusunda calışmaların tomamlandığını ve konunun Ankora'da görüşüleceğini bellrtmiştir. Başbakan Bulent Ecevit saat 10.30'da Kıbrıs Türk Federe Dev leti Başkanı Rauf Denktaş ile Başbakan Ne|at Konuk'u Esenboğa Havaalanında bizzat karşı lamıştır. Daha önceki hükümetler döneminde Denktaş'ı Devlet Bakonı Seyfi öztürk karşılamak taydı. Karşılamada Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün de hazır bu lunmuştur. Ecevit Havaalanında beraberinde Denktaş ve Konuk olduğu (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Y KTFD'de kâmu görevliler) tasarısına karşı tepkiler genişliyor • DÜN DE AMME MEMURLARI SENDİKASINA BAĞLI GÖREVLİLER 1 GÜNLÜK UYARI GREVİ YAPTI Kıbrıs'ta ö ü çözüm için görtişme başladı Denktaş ile Konuk dün Başkente geldiler; KTFD Başkânı, anayasal öneriye son biçimin verildiğini açıkladı. Ecevit, VVâldheim'a verebilecek haritâiarlâ ilgili olarak yapılan brifinge katıldı Poliş, kendllerine «İktidarın köpekleri» diye bağıran komandoları coplayarak doğıtiı. (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) NİĞDE'DE 2, ANKARA'DA İĞ I ÖĞRENCİ ÖLDÜRÜLDÜ Cumhuriyet Haber Merkezl Şiddet olayları dün de yoğun bicimde sürmüş, Niğde'de 2, Ankara'da bir öğrenci öldürulmüştür. Bu arada çeşitli eğitim kurumlarında komandoların engellemeleri ve eylemleri nedeniyle birçok fakültede oğrenim yapılamamıştır. İÜ Edebiyat ve Fen Fakültesi'nde oğrenimi engelledikleri ve polise karşı geldikleri icin gözaltına alınan 21 komandonun bugün odliyeye verileceği bildırilmiştir. (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) GAZİANTEP'TE İNCELEMELERİNİ SÜRDÜREN İCİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI, «DEVLETİN GÜVENLİĞİNİ YIPRATMAK İSTEYENLERE MÜSAMAHA EDİLMEYECEK> DEDl lzzet Rıza YALIN LEFKOŞE, (Cumhuriyet) Kıbrıs Türk Amme Memurları ve Öğretmen Sendikaları dün Lefkoşe'nin Atatürk Meydanında, «Kamu görevlllerl yasa tasarısını ve hayat pahalılığını» duzenledikleri bir mitingle protesto et mişlerdir. Bu arada, Amme Memurtarı Sendikasına bağlı kcmu görevlilerinin bir bölümü de bir gürnük uyarı grevina gitmişierdir. CTP, HP gibi s'voüal partilerle Dev !ş gibı ivCİ kuru!uş!arı ve ılerıcl örgüiıeıin desfekledıği memur ve öğretmenlerin mitinginde «Anayurtta demokrasi te(Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) BAŞKAN SEDAT MISIR HEYETİNt GERİ ÇAĞIRDI GÖRÜŞMELER KESÎLDt • MISIR ENFORMASYON BAKANI Bü KARAR4 BEGİN'İN YAPTIĞI SERÎ K0NU5MASINİN NEDEN OLDUĞUNU BİLDtRDİ. ANİ GELİJME SAJ KINLIK YARATÎI. KUDÜS Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat Kudüs'teki si yasal komite toplantısına katılan Mısır Dışişleri Bakanı Muhammet Kâmil'i beklemnedik bir anda geriye cağırmış ve İsroil'le banş görüşmaierini kesmîş tir. Enver Sedat'ın Kâmil'i geri çekmesiyle israil ve Mısır Savunma Bakanlarının bugün Kahi re'de yapmaları gereken askeri komite toplantısı da iptal edilmiştir. Mısır Enformasyon Baka nı bu kararın İsrail'in izlediği tu tum nedeniyle alındığını söylemiştir. ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance Mısır'ın bu kararından hayrete düştüğünü söylerken ABD heyeti sözcüsü Carter "Bu karar acıkca görüşmelerin kesildiği anlamına gelmektedir» demiştir. OLAYIN GELİŞMESİ Siyasal gözlemcilere göre, Mı sır Dışişleri Bakanı Kâmil'in Ku düs'e gellr gelmez Mısır İsrail Siyasi Komitesinin acılış töre ninde yaptığı sert konuşma, İsrail yetkilileri arasında hoşnutsuzluk uyandırmıştır. Menahem Begin bu nedenle genellikle siyasi konuşmalann yapılmadığı ziyafette, Mısır Dışişleri Bakanını yanıtlamak gereğini duymuştur. Begin, önceki gece komite üyeleri onuruna düzenlediği yemekte kesin konuşarak, israil'in «1967 öncesi sımrlarına dönme yeceğinl, Kudüs'ün bölünmesine razı olmayacağını ve Filistlnllle re kendl kaderlerlni tayln hakkı nın tanınmasını kabul etmeyece ğinl» söylemiştir. Bilindiği glbi Mısır Dışişleri Bakanı Muhommed Kâmil, «Isro il'in 1967 savaşında ele geçirdi (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Demirel AP'de Kongrenin erken tarihe alınmasma karşı çıktı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Millet Meclisi Grubu'nda dün bir konuşma yapan Genel Başkan Süleyman Demirel. AP Büyük Kongresinin öne alınmasının sakıncaiı olduğunu söylemış, «Her şeyln bir konuşma yeri vardır. Bazı arkadaşların kongreyi erken yapalım dlye tiü şüncelerl olabilir. Kongre erken yapılamaz» demiştir. (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) 2 ay Fransa'da hapis yattıktan sonra sınır dışı edilerek Türkiye'ye gelen 11 kaçak isci Yeşilköy'de gözaltına alındılar. Ertesi gün de mahkemece tutuklanarak Sağmalcılar Cezaevi'ne gönderildiler. (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOĞLU) FRANSA'DA HAPİS YATAN II KAÇAK ÎŞÇÎ, TÜRKİYEDE YENİDEN TUTUKLANDI 1 Bütçe, Komisyon'da değiştirilecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu'nun dünku toplantısında, Demirel hükümetince hazırlanmış bütçenin geri cekilmesi ve yerins yeni bir bütce hazırlanması için 1 marta değin zaman kalmadığı düşünülmüş ve hükümetin görüşü doğrultusundaki değişikliklerin Bütce Plan Karma Komisyonuna bırakılması yönünde karar al.ınmıştır. Buna göre. komisyonrja bakanlıklar bütceleri görüşülürken CHP milletvekilleri önerge verecekler ve gerek niteiik, gereks6 nicelik bakımından bütçenin değiştirümesi yoluna gideceklerdir. (Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) • BAŞKALARININ PASAPORÎLARINI 2025 BÎN LİRA ÖDEYEREK SATIN ALIP FRANSA'DA ÇALtJABİLECEKLERİNİ UMAN İJÇİLER FRANSA'YA İNER İNMEZ, DURÜM ORTAYA ÇIKTI. GÖZLEM UĞUR MUMCU Kendi Düşen... Yalçm PEKŞEN ve sohte oturma belgeleriyle «Ücbeş kuruş kazanmak İcin» , Fransa'nın yolunu tutmuşlar, an^ cak para kazanmak umuduylo i gittikleri bu ülkeden tüm para j larını da yitirerek dönmüşlerdi. ı (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) I NADİR NADl TOFAŞ, Murat 131 otoları için yerli yedek pârça alımını durdurdu İs'onbul Haber Servisi TOFAŞ Oîomobil Fabnkası yerli yan sanayi kuruluşlcrına bir ya2i göndererek üretmekte olduğu Murat 131 otomobilleri icin verli yedek parca alımını bir sure (Devamı Sa. 9, Sü. 7 d?) CHP Genel Yönetim Kurulu'nun 5 yenî üyesi bugün seçiliyor ANKARA, (ANKA) CHP Genel Yönetim Kurulunun bu sabah saat 10.00'da toplanarak boşalan üyelikler icin secim yapacağı öğrenilmiştir. CHP Genel Başkanı ve Başbakan Bulent Ecevit'in başkanlı ğında yapılacak olan toplantıda, Genel Yönetim Kurulu üyesi iken hükümette görev alan üye lerin yerine yeni Yönetim Kuru \a üyeleri secilecektir. CHP tü(Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) D emokrasilerde temel kural, her türlü düşünceye söz ve örgütlenme olanağı tanımaktır. «Zararlı düşunce», «yıkıcı akım», «oşırı cereyan» glbi gerekçeler, demokrasinin özüne aykırıdır. Çağdaş bur|uva demokrasllerinde, sağdan sola, her türlü düşunce, söz ve örgütlenme özgurlüklerine sahiptir. Türkiye'de oldum olası düşunce yasakları egemendir. Ceza yasalarımız günlük dilde «aşırı akımlar» diye tanımlanon sağ ve sol düşüncelere türlü cezalar biçmişlerdir: Bir yıldan beş yıla.. Beş yıldan on yıla.. Beş yıldan onbeş yılaDüşünce yasakları, yolnızca hukuksal sıntrlorla kısıtlı değlldirler. Duşünce yasakları, coğu kez, lclnde yaşanan siyasal re|imin ve de hükümetin damgasını taşırlar. İstediğinlz kadar «hukuk slyasetin üzerindedir» deyin, yaşanan gercekler, bu kuralın terslni kanıtlamaya devam etmektedir. Konuya bu acıdan bakorsanız, MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan hakkında Cumhuriyet Başsavcısı tarafındon acılan kovuşturmo üzerinde. bir onlık soluk alıp (Devamı 5. Saytada) 15 ocak' pazar gunü Paris istanbul seferini yapan THY'nin 928 sefer soyılı ucağında Yeşilköy'e hic varmak istemeyen 11 yolcu vardı. Harun Öztürk, Nurettin Özciftci. Beklr Özdemir, Mehmet Aygün, Muzaffer Bozkurt, Adem Er, Mustafa Altınok, İsa Korkmaz, Mehmet Keskin, Ramazan Altındağ ve Kazım Akkurt, uçak alana indiğinde zorunlu olarak arka kopıya yöneldiler, ama oyakları sanki geri geri gidiyordu. Saat sabohın 02'sl idi. Başlarına neler geleceğinl bilmeden «Varış terminaliıne doğru yürüdüler. Öteki yolcular pasaportlorını bir polis memuruna damgalatırken, onlar bir köşeye osker gibi dizildiler. Cünkü ne pasaportlan vardı üstlerinde ne de nüfus cüzdanları. <ÜC BEŞ KURUŞ İÇİN» 11 işci, Türk Hava Yollan'nın uzun süredir taşımaya alıştığı «Kaçak işçiler» grubunun kücük bir bölümunü oluşturuvorlardı. Bir süre önce Türkiye'de satın oldıkları sahte pasoportlar Suni ipek iscilerinin karbon sülfürden zehirlendiği saptandı # g Sümerbank Gemlik Sunl İpek Fabrikasında çalışan işçilerin cok tehlikeli bir zehirleyici olan karbon sülfürle karşı karşıya olduklan ve karbonsülfür zehir lenmesine bağlı hastalıklara yakalandıkları yolunda raporlarm bulunduğu ortaya çıkmıştır. Buradan emekli olan 15 işçiden 13'ünün ölümü ve 2'sinin felçü kalması ile sonuçlanan karbon Şükran KETENCl sülfür zehirlenmesl olaylan dışmda, fabrikanın kapolt üretim sistemine geçirilmesinden sonra da yeterli önlemlerin alınmaması yüzünden işçilerin korbonsülfürle karşı karşıyo kaldıkları ve zehtrlendikleri ceşitli tarihlerde hazırlanmış Calışma Bakanlığı lş Güveniiği Teftiş raporları ile saptanmıştır. Bu arada Çalışma Bakanlığının soruna bir kez daha el koyduğu ve gectiğimiz cumartesi günü. sorunu incelemoleri icin iş güvenliği müfettişlerine yeniden yazılı talimot verildiği actklanmıştır. Öte yandan işçilerin üyesi olduklan (Devamı Sa. 9, Sü. 8 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog