Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

Yent temayulleri bulup meydana çıkarmak. Yeni şansları teşhis etmek. Yenı çarelerı görmek. 1927 Nısan 1978 24 brans pıyasalar nda Deynelmılel leklıl PK 499 Kartfcöy Ut««t>ul T«f«x 22300 % AlsUr HANNOVERfVA N saı Çı j*m6« 19 » 4 5 2 7 7 6 436960/446870 umhuriyet S4. Yd, Sayt: 19207 Kurucusu: CTTNUS NADÎ İMGİÜZdE'YI ' Mcrte/.Fmtu** 2 5 1 3 1 5 Şuıe Büurto» 72 3 4 * 1 300 Kuruş 18 Oeah 1978 Çarşamba • GOVENOYUMASINDAN HATAYLI BIR KADIN MANI MECLIS SONRA SALONDA OKUDU, LU UJ ÇEKTI KAPISINDA DA BAZI YURTTAŞLAR KURBAN KESTILEf? • BAŞBAKAN AP'NıN BıLDıRıSı KO NUSUNDA «BIZDEN ONCEKI Hd KüMET 0 KADAR ıVEDı VE AGlR SORUNLAR DEVRETTı ZIN VAKTINI Kı, BU HAK TURLl) POLEMıKLERLE MıLLEÎıMı ALMA KINI X£NDIMIZDE &ORMÛYORUZ» • ECEVII, CHP ORTAK GRUBU' rlA ISTEOI. AP Genel Başkanı Oemırel oylamadan sonra «Şu anda soyleyecek şeyim yok, AP olarak soylıyeceklerimlz vardır Soylemeye d« devam edecegız» dedi NDA, BAKANLARIN MECLIS VE SENATODA HER ZAMAN Oylamodan sonra alkışlar arasında kursuye gelen Başbakan Ecevlt, «Başta gelen gorevımiz barışı •ağtamaktırı dedl. ZIR BULUMMAURINI CHP Genel Sekreteri Eyüboğlu, Işık, Topuz, Ersoy ve Çskmur partideki görevlerinden istifa ettiler ANKARA Ecevlt hukumetının dun Mıllet Mecllsın de güvenoyu almasından sonra, Başbakan Yardımcı sı Orhan Eyüboğlu Partl Genel Sekreterllğinden istifa etmlştır Kabıne içınde yer alan Gen^l Sekreter Yardımcıları Hasan Esat Işık ile AN Topuz, Genel Muhasıp Bahlr Ersoy ve Genel Yönetim Kurulu uyesi Yüksel Çak mur da bu görevlerinden ay rılmışlardır CHP Genel Yönetim Kuru lu muhlemelen bugün topla narak, yenı Genel Sekreter He Genel Sekreter Yardım cılarını, Genel Muhasibl se cecektir. (a a ) »ZLENiMLER: Güven oylaması, sonu golle bitecek penaltı idi Muttafa EKMEKÇİ ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Dunkü güvenoyloması sonu belll blr penaltıydı sonkl, kalecl de bllıyordu golü engelleyemeyecegınl Meclıs'te dınleyicıler lcln ayrılan bütun çağrı kartlan bıtmışti Meclıs Başkanı tle Meclıs yoneticılerine gelen bazı uveler secmenlerl lcin bır çağrı kartına nerdeyse kıvrandılar (Devamı Sa 9, Su 7 de) ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Boşbakon Bulent Ecevıt başkanlığındakı hukumet dun Mıllet Meclısınden güvenoyu almıştır Hukumete 229 mılletvekılı güvenoyu verırken cephe partılerıne bağlı 218 uye ıse guvenBlzllklerınl beürtmıştlr Oylama dan sonra yurttaşlar dınteyıcı lo calanndan Inerek salona koşmuşlar, bu sırada Hataylı bır ka HUKUMET GUVBflYU ALDI:229 dın yurttaş manl okuyup lu lu cekmıştır Meclıs ın kapıstnda da kurbanlar kesılmıştır OYLAMA 447 mılletvekılının katıldığı oy lamada Mtliet MSctısı Başkanı Karakoş Anayasa geregtnce oy kullanmamıış MSP Bıtlıs Mılletve kılı Muhıyettın Mutlu da bırleşı me katılmamıştır Mıllet Meclısınde bır sandolye ıse olum nedenıyle boştur Guvenoylamasında onbır ba ğımsız uye dışında, bagımsız Sıırt Mılletvekılı Abdulkerım Zılan ıle Mardın Bagımsız Mılletvekılı Nurettın Yılmaz daha onceki ocıklömalorma uygun olarak hukumete «Beyaz» oy ver mışlerdır AP den ayrılon Balıkesır Mılletvekıli Cemalettln Inkaya Ise «Kırmızı» aüvenslzlık oyu kuilanmıştır Oylama başladığında Genel Kurulda olmadığı gorulen MSP Genel Sekreteri Oguzhan Asılturk. oylamanın bıtımıne doğru fcalona gelerek oyunu kuilanmıştır Guven oylamasının sonu Baş kan Karakaş tarafından acıklandıktan sonra, alkışlar arasında kürsuye gelen Başbakan Bülent Ecevıt, «başta gelen gorevlmlz yurtta barışi sağlamaktır» demıştır Ecevıt şoyle konuşmuştur«Sayın Başkan sayın mllletvekıllerl, hukumetlnize verdiğinfz güvenofu lcln Yüc» MecllM şukranlarımı sunarım, buyuk değer taşıyan guveninlze lâyık olmak ıçın eiimizden gelen çabayı gosABD DIJİJLERI BAKANI CYRU5 VANCE ILE KIBRIS VE TURK • AMERIKAN HIŞKIIERI ELE ALINACAK, BM GENEL SEKRETERİ, ATINA'DA DA fYIMSER OL DUĞUNU BELIRTTI. tereceğlz. Karşı karşıya bulunduğumuz sorunlarda uyarıcı eleştirllerlnlze her zaman açık bulunacağız. Atatürk'un açtığı yolda ve anayasal kurallar Içlnde Turk toplumunu huzur ve bar\if Içinde daha ilerl ve guvenlllr blr demokroslye kavu$turmak icln her cabayı gosterecegız. Turk halkının huzur ve mutlulu(Devamı Sa 9, Su S da) DENKTA5 VE KONUK BUGÖN ANKARA'YA GELİYOR; GENELKURMAY YETKIULERININ DE KATILMASIYLA HARİÎA USTÜNDE ÇALI5.ILACAK; MARA5.'A, MUIKIYETI TÜRKLERDE KALMAK ÜZERE, RUMLARIN YERIE5JIRILMESINE IZIN VERILEBILECEK. Denktaş'la Kıbrıs için toprak önerisi hazırlanacak ANKARA (umit GURTUNA bıldırıyor) Bugun Anka'a'ya gelecek olan Kıbrıs Turk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş ve Başbakon Neıat Konuk ıle Ankara da surdurulecek temaslarda Turk tarafı ilk kez hantalar uzerınde aynntılı calışmalar yapacaktır Bu arada Başbakan Bulent Ecevıt ın ozellıkle Kıbrıs Devleti Anayasası uzennde bazı düşurcelerl bulundugu, bu duşüncelerinı Denktaş ıle yupacağı gorüşmelerden sonra bıcimlendıreceğı de oğrenılmiştır. Denktaş Ile Ankara da yapılacak görüşmelere Başbakandan başka Dışışlerı Bakanı ıle Genelkurmay temsılcıleri katılacaklardır Burada Türk kesımi Ile denızden bağlantısı bulunan Erenkoy Ile Magosa bofgesınde ingılız üslenne doğru guneye uzanan Akıncılar köyünün Rum torafına bırakılabıleceğl 8öylenıimektedır. Ayrıco şu an Turk ve Rum askerleri arasında bulunan tarafsız bolgenın de Rumlara bırakılabıleceğı belırtılmektedır. Dıplomatık gozlemcıler bu bolgelern toplamının yüzde 3 5 dolayında olacağını dıle getırmlşlerdir Ayrıca Genelkurmayın gorüşlerl alınarak bazı başka ayarlamalar yapılabileceğı de edınılen bılgıler arasındadır Bu arada Türk tarafının daha önce de ele alınan blr formülde Israrlı olacağı ve bu (Devamı Sa 9, Sü 1 da) Vance cuma günü Ankara ja geliyor ANKARA (Cumhurlyet Burosu) ABD Dışışısrl Bakanı Cyrus Vance 19 ocak cuma gunu Ankara ya gelecektir Vance ıle Başbakan Bulen' Ecevıt arasında yapılacak goruşmelerde özellikle Türk Amerlkan savun ma ılıskılerıyle Kıbrıs sorunu uzerınde durulacaktır ABD'nın Ankara Büyükelcısi Ronald Spiers öncekı gün saat 10 30 da Başbakan Bulent Ecevıt'i zlyaret ederek, ABD Dışlşlerl Bakanı Cyrus Vance'ın Kudüs dönuşü Ankara'ya z ya'ette bulunma ısteğını lletmıştır Başbakan Ecevıt, Vance nin bu ıstegıni kabul etmıştır Büyükelcl Spıers durumu Vance a iletmış ve böylece ABD Dışışlerı Bakanının Kudus dönüşü Ankara'ya gelmesi kesinlık kazanmıştır. Cuma günü özel ucakla Ankara'ya gelecek olan ABD Dışışleri Bakanının Esenboğa havaalanında Dışişlerl Bakanı Gundüz Okcun karşılayacak, aynı akşam Vance onuruna bır yemek verllecektır. Ertesl gun görüşmeler devam edecek, Ecevlt, Vance ve Gunduz Ökcun bırlıkte «bir Iş yemeğl» yıyecekler, aKşom uzerı ABD Dışlşlen Bakanı Ankara dan ayrılacaktır ABD Dışişlerl Bakanı Vance, Israll ve Mısır Dışişlerl Bakanları Ile goruştukten sonra Kudus'ten ayrılarak başkente gelecektir. (Devamı Sa 9, Su S de) AP'nin bildirisi: ^Anarşi Meclis'e, hatta hükümete sokuldu,, ANKARA AP Genel idare Kurulu ıle Cumhunyet Senatosu ve Mıllet Meclısı grup yonetım kuruUarının oncekı gun yaptıkları ortak toplantı ıle ılgılı olarak dun yayınlanan bıldırıde, «Huku met yapısının kişlsel çıkarlar ve ihtiraslar uğruna kamu çıkarlarında fedakârlıkla gerçekleştirlldıgl» one surulmuştur AP Genel İdare Kurulu ıle Senato ve Meclls Grup Yonetım Kurulları ortak toplantısı sonunda dun yayınlanan bıldıri ozetle şoyledır « 1 agustos 1977'de güvenoyu alan Cumhuriyet hukumetınln duşurulmesl, CHP Genel (Devamı Sa 9, Su 8 de) Istanbul'da bir öğrenci, Bingöl'de bir işçi öldürüldü • G&SANnP'DE BİR OGRENCIYİ fXWIREH KOMISER TUTUKLANDI (Cumhurlyet Haber Merkezl) Istanbul Kanarya da bır yuk sek okul oğrencısı açılan ateş sonunda oldurulmuştur Ulkucu oldugu bıldırılen ogrencının kur şunlanmasından sonra komandolar Kucukcekmece ve Cennet mahallesınde teror havası estırerek ozel aracları tahrıp etmış ler bır beledıye otobusunu kur şunlamışlardır ISTANBUL Gazetecılık ve Halkla llışkıler Yuksek Okulu Oğrencısı Ismaıl Gazel dün Kanarya da saat 17 30 sıralarında evıne gıderken kımlıklerı belır lenemeyen ve yuzlerı atkı ıle ortulu bulunan uc kışının saldı nsına ugrayarak kurşunlanmıştır Saldırı sırasında kaburgalarından ve ayagından yaralanan ogrencı daha sonra Capa Tıp Fakultesme kaldırılmış ancak burada olmuştur Guzel ın cesedı buradan morga gondenlmış tır Polıs olen ogrencının KuCJk cekmece Ulku Ocakları Subesı Sekreteri olduğunu bıldırmıştır Saldırıdan once sılahlı kışılerın Hasan Yener adlı bır şçıyı ds başma tabanca kabzosı ıle vu rarak yaraladıklan acıklamiıştır (Devamı Sa 9 Sa 4 de) Çalışma Bakanı 7 memurun durumunu inceletiyor HALIL TUNC TARAFINDAN VERILEN LİSTEDE SÖZKONUSU 7 YUKSEK DERECELİ MEMURUN, DAHA ÖNCE CEŞITLI SUCLARDAN OTURU DEVLET MEMURLUGUNDAN TARDEDiLDIKLERI BILDIRILIYOR. Yılmaz GÜMÜŞBAŞ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Turklş Genel Başkanı Halıl Tunc tarafından Calışma Bakanı Bahır Ersoy a verılen bır lıstede, halen bu Bakanlığm üst kademelerınde bulunan ve atamaları MC ıktıdarı donemınde MSP'lı Bakanlar tarafından yapı lan 7 kışının ceşıtlı suclardan dolayı devlet memurıyetlerınden tard edıldıklerı, bırısının harp okulundan, dığerının assubay ıken ordudan. bırısının komser ıken dığerının de ımom iken ırza gecme suclarından görevlerinden alındıkları one surulmekte dır Calışma Bakanı Bahır Erso/ kendısıyle yaptıgımız goruşmede skonuyla ilgıli olarak teftış kurulumuz genlş araştırmalar yapmaktadır Sonuc alınır alınmaz gereklı Işlemler yapılacaktır» demıştır Turk Iş Genel Başkanı Tunc'un Colısmo Bakanı Ersoy a verdıgı lıstede suclanan kışılerle ılgılı olarak şu ıddıalar yer olmaktadır «1 Musteşar Muovınl Necatl Cetınkoyo Mardin ın Kızıltepe (Devamı Sa 9, Su 1 <)e) Almenya'da bazı Türkleri suikastçilikle suçlayan Çoban, siyasal suçiarâ bekan mehkemede yrrgfianacak BOCHUM (Cumhuriyet) Bochum Ceza Mahkemesı nde gorulmekte olan ılgınç «On Tehlıkelı Suikastcı Dovası» yenı bır aşamaya gırmış vs son duruşmada savcının ıstemı uzerıne sanık Osman C^bon ın (Devamı Sa 9, Su 7 de} (vy Y AZ1S Z \ GÖZLEM UĞUR MUMCU I 5 Milyar; 950 Mılyon.. Renault otolarının taksitli satışları dünden itibaren durduruldu Istanbul Haber Servisl Aşırı talep artışı nedenıyle Renajlt otorrobılıerırın taks 'lı satışlaıı dun sabahtan itibaren çjecıcı olarak durdurulnu^tur Oiomooıl talebmdekı buyjK onısa MC ıktıdarının son Mrarları arasında yer alan taksitli satışları yenıden duzenleyen Malıye Bakanlığı teblıgının yol actıgı one surulmuştur Renauıt Moıs ın lctan bul'da sadece bır satış magazasında teblığ oncesı gundo yaklasık 20 olan otomobıl talebının son ıkı haftada, gunluk 115 e ulaştıgı oğrenılmiştır Malıye Bakanlıgının teblıgı ge regınce daha oncelerl taksı'lı otomobıl talebınde alınan enaz 45 bın lıra olan kaparo mıkta'i (Devamı Sa 9, Su 2 de) BAŞ6AKAN l i numde bır kıtap duruyor Tam 673 sayfa Kltabı ellme I I alıp kaldırıyorum, oldukço agır . *^ Kıtap duşuk hukumetın Sanayı ve Teknolo|l Bakanlığı tarafından yayınlanmış. Adı «Sanayı hamlesı» Bıraz çekıngen oldukları Içın kitabın gerçek adını koyamamışlar. Kıtap ozuyle, «agır sanayı hamlesıne» ayrılmış anlaşılan . Agır sanayı hamlesi ile «cmanevı kalkınma» arasında bır ilfşki var mıdır? Ağır sanayı, Ecevıt'ln program goruşmelerınde Mlllet Meclisl kursusunden acıklandıgı gibi, «agır ağır yuruyen» sanayı demek mıdlr9. Erbakan oçıklıyor Solcu goruş renksız goruş mıllı goruş .. Solcu goruş CHP, renkslz goruş AP, «mıllî goruş», eh o da Necmettin Hocanın marıfetı MSP sozculenne gore, CHP solcudur, materyallsttır AP somurucudur, faızcıdır «mıllı» olan yalnızca Erbakan hazretlerınce savunulur Bu «mıllılık» nedır, ne değıldır bunları bu koşeden (Devamı 7 Sayfada) Kalpakla gezen blr MHP'li, 2 aya mahkum oldu KAHRAMANMARAŞ (Cumhuriyet) And rın ılcesınde sureklı olarak kalpakıa dolaşan Ulvı Eren adlı bır MHPIı halkın şıkayetı uzenne adlı/eye verılmış ve kı\afet yasası uyarınca 2 aya mahkum olmuştur Andırında yayınlanan yerel bır gazetenın sahıplıgını de yapan MHP lı Ulvı Eren bır sure once Aslıye Ceza Mahkemesın ce verılen Ikı oylık mahkumı/et kararı Yorgıtavca da onaylandı ğından cezaevme konulmuştur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog