Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

> Sohlbl: Cumhurlyet Motbaacılık ve Gazeteclllk T.A.Ş. cdıno NADİR NADİ 1 Genel Yayın Mudürü OKTAY KURTBÖKE ' Sorumlu Yazı Işıeri Mudüru: CETİN ÛZBAYRAK Basan ve Yayon: CUMHURİYET Motbaacılık v Gozetecllik T.A.Ş. Cağaloğlu. Türkocağı Cod. N a 38 41 Posta Kutusu 246 ISTANBUL Telefon : 28 97 03 rSIMHIIRiYFT * l*UMMUHlYtl * * * BAS1N AHLAK YASASINA E O E R BUROLAR: • ANKARA Ataturk Bulvarı Yener Apt. Yenışehır Tel.: 17 58 66 25 57 01 • İZMİR Halıt Zıyo Bulvarı No. 65, Kat 3 Tel.: 13 12 30 12 47 09 • ADANA Ataturk Caddesl Uğurlu Pasa| Tel.: 14550 19731 UYMAY1 T A A H H O T ABONE 0CRETLERİ Aylor ı 1 3 6 12 Yurt IcJ « 80 270 540 1.080 Yurt Dısı: 165 495 990 1.990 Avrupa, Yakın Doğu 400. Amoriko, Orta Amerika. Guney Asya için 800, Uzok Doğu Için 1200 kurus uçak ek ücretı alınır. T & XV IM 17 OCAK 1978 \m%ak 5 39 İkindl 14 53 Saboh 609 Akşam 17 07 Oftl* 12 24 Yatsı 18M 2 ve 3. sayfolor (santıml) ... *• Devom sayfası Isantım') l'ân sayfalon (santımı) Istanbul (santımı) Ankara (santımı) Ölürr,. Mevlıd. Teşekkür (5 sontıml) Nışan. Nıkâh. Evlenme, Doğum ~ Yoyın Hayatı. Koyıp (kelımest) • • • «• • 280 Llro 320 200 • • T20 • • • 1 00 • 600 ... ... 400 4 YENİ DÖNEM (Baştarofı 1. sayfada) yan bu denge 2. MC'yi duşurmuş v« devlet aygıtının tarafsızlaştırılması özlamini gercek leştirme olanağını yaratmıştır. Bu bakımdan Ecevit Hukumetlnin programında yer alan «Ka mu yonetimınin tarafsızlaştırılması» Ilkesinı soyut ve kâğıt uzerinde kalacak bir nitelikte gor mek, yanılgı sayılmolıdır. Progromda yeralan cMukümet, Bakanlık ve kuruluşların parsellenmeslnl, parti militanlarınca işgal edllmesim ve devletln partı milltanlorma teslim edllm»sinl kabul edemez» sozunu, hızla uygulanacak blr politika saymakta haklılık vardır. Hic olmazsa 12 Mart'tan bu yana sürdürulen, cep he doneminde ise hızlandırılon devlet aygıtının faşistleştirme operasyonunun tersıne işl«tılmesl, «Faşlst unsurlardan arındtrma» Işlem lerlne dönuşturulmesl, bugun ulaşılan ortamın doğal blr sonucu gorulmelldlr. İTALYA'DA foşizmln yıkılmasından sonra, pozıtlf hukukun demokrotikleştlrllmesl sorunu d«mokratik bir anayasanın yurürluğe konmasıyla cozume kovuşlurulmus, Mussolinl'nln ciKar dığı faşist niteliktekl yasaların blr bolumu res men yururlukte kalma*ına rağmen, Anayasa ilkeleri karşısında uygulamada Işlemez duruma gelmlşlerdir. Faşlzmln cökmeslyle kurulan geclci demokratik hukumet, cıkardığı bir yosa ile faşist devlet oygıtını kurmak ve korumak icln konulmuş butun yasa hukumlerinln yürurluk ten kalktığını duyurmuştur. Bu yasadan sonra bizim ceza yasamıza 141 ve 142. maddeler olarak alınan faşizmi korumaya yonelik Mussolini'nln duzenlettirdiği itolyon Ceza Yasasının 270 ve 272. maddelerlnln yururlukte kalıp kalmadığı sorunu yargı organınca cozulmustur. İtalyan yargıtayının yorumlarıyla bu maddeler oz amaclorını yitirmisler ve Islemez durumo gelmlşlerdir. Gercekten Turk Ceza Yasasında 141 ve 142 numaralarla yer alan bu maddelere karşın, Italya'da ışçı sınıfının sıya sal orgutlenmesi ve demokratik yollarlc Iktidara gelmesi olanagı bu yargısal yorumlarla gerçekleşmiştir. Aynı uygulamanın Ecevit'in demokratik anayasa hukumetinin getlrecegi ozgurlukçu ortamda gercekleşmesi olanagı bulunabilecektir. Bu bakımdan pozitif hukukumuzun demokratikleştirilmesini sadece yasa l değlşikliklere baglamak yanlış ve bir bakı ma da «uyuşuk» bir anlayışa dayalı yonlemdir. Bağımsız yargı organı içlnde namuslu yargıçlar, savcılar ve savunma meslegl mensupları, Türk Ceza Yasasının 141 ve 142 maddeieriyle blrlikte dığer anti demokratik yasal hukumleri uygulamada sınırsız duşunce ozgur luğune ve bundan kaynaklanan orgutlenme haklarına dokunmayon bıiimsel yorumlarla olumlu yonde etkisizlestirebıleceklerdır. Bunun için geçerll kosul ozgurlukçu demokratik bir ortamın ulkemizde yerlesmis olmasıdır Yenf hukumet bu ortamı getirebilecek, bugun icin. tek yapısal çozum olarak qorulmclıdır FAŞIZM Içln de ozgurluk ve halk duşmanlığını muhalefette savunmak coğu kez olanaksızdır. Akslne faşlzm Iktidara gelmeden once ozgurlukçu bir ortamdan yararlanmak Ister Gerçek ten MHP ve MSP'nın bugun Turk Ceza Yasasının 141. maddesinin 3 ve 4 fıkralarının kendilerlne ve vurucu guçlerine uygulanması teh likesi karşısında bulundukları gozden uzak tutulamaz. ULKEMİZDE, hangl dunya goruşune bağlı olurlar sa olsunlar, tum demokratik gucler yakın ve uzak ozlemlerinin gercekleşmesinde en olum lu aşamayı olusturacağı kuşkusuz olan yeni hukümetl desteklemeyi kaçınılmaz bir gorev saymak durumundadırlar. GAZİANTEP VE İSTANBUL'DA (Baştorafı 1. Sayfoda) oğrencılerı engellemışler, taş ve sopalarta da satdırarak olay boşlatmışlardır Cıkan olaylorı bastırmoya gelen polıs. ışgalcı komandolara uyarıda bulunmadan dtşarıda bekleyen ve okula gırmek ısteyen devrımcı oğrencılerı uzaklaştırmaya uğraşmıştır Başlangıcta oğrencılerı copla dağıtmaya calışan polıs, daha sonra sılâh da kullanmış, bu arada oğrencılerı kovalayon bir komıser otomatık sılâhı ıle kacan topluluk uzerıne yoylım ate şı acmıştır Komısefın actığı ateş sonucu oğrencılerden Nurı Oz, Nıhat Koymakei ve yoldan geçmekte olan 12 yaşlarındo Gazı Doğan ıle 30 yaşlarındakı Mufıde Atalması adh kadın vurulmuşlardır Yaralılar hastaneye goturulurken oğrencı Nıhat Kaymokel yo'da olmuştur. Has taneye kaldınlan yarolılardon Nurı Oz'un durumunun ağır oldu ğu bıldırılmıstır «DURUM VAHİM» Gorgu tonıklarının ola/da po lısın oteş açtığını, olum ve yara lamalorın polıs kurşunu ıle mey dana geldığını belırtmelerıne karşın goruştuğumuz Emnıyet Muduru, polısın sılâh kultanıp kullanmadığının belırlenmedığını soylemıştır Emnıyet Muduru Ib rahım Kızıltan, olaylar nedeniyle şehırde durumun «vahlm» ol duğunu soylemış. «Halk, oğren cllerln polis kurşunu ile olup ve yaralanmakta olduğuna inanmak tadır Bunun icin holkı bu inancından vazgeçirmeye gayret edl yoruz. H«r an vahim olaylar cıkabilir» demıştır. öte yandan, kentte durum ger gınleşmış, cıkabılecek olaylara karşı genış guvenlık onlemlerl alınmış, ODTU Gazıantep kampusu cevresıne landarma bırlık lerı yerleştınlmıştır. KOMİSER VE 4 POLIS ACIGA ALINDI Olaylardan sonra olen öğrencı Nıhat Kaymakerm cenozesını almak uzere Devlet Hastanesı onunde oğrencıler ve halktan oluşon buvuk bir kalabalık toplanmış ve cenazeyı almak ıstemışlerdır Bu arada, polıs aley hınde gosienler yaptlmış, çeşıtlı sloganlar atılarak polısın tutum ve davranışı kınanmıştır Olaylarlo ılgılı olorak goruştuğumuz Valı Erdoğan Şahınoğlu, kentte tansıyonun çok yuksek olduğunu, oğrencı Nıhat Kaymakel'ı vuran toplum polısınde gorevlı komıser Meh^net Sutveren ve 4 polısı acığa oldığını bıldırmıştır. Gazıantep Valısı Erdoğan Şahmoğlu, şehırdekı guvenlık on lemlerının alınmosı ve surdurulmesınde askerı bırllklerden yardım ıstedığıni bıldırmış, tum po lıs örgutunu şehırdekı gorev yer lerlnden gerı çektığını acıklamıştır. Valı konu ıle ılgılı olarak lcışlerı Bakanhğından mufettış ıstendığını de belırtmıştır GORGU TANIKLARI ADLİYEYE BAŞVURUYOR Olaylardan sonra Adlıyeye başvuran yuzlerce yurttaş polısın oğrencıler uzerıne yoylım ateşi actığmı görduklerlnı ve tanıklık yapmak Istedıklerlnı bıldırmışlerdır Kendılen ıle goruştuğumuz bo zı gorgu tanıkları, oğrencıler uzenne komıser Mehmet Sutveren'm otomatık sılâhla oteş act.ğını gorduklennı, bu komıserırv oteden berı MHP yanlısı olara»; tanındığını, komandolarla sıkı ılışkısı bulunduğunu. oğrencı olaylarında komandolorı koruyarak. devrımcı oğrencılerı hedef aldığını soylemıslerdır. İSTANBUL Pahalılık ve Işsızlıkle Mucadele Derneğı (PIM) uyesı de olduğu bıldırılen CHP ıi Necıp Bulut adlı genc Zeytınburnu Yeşıltepe'de bır kuhveye gırerken 2 kışı tarafından başmdan kurşunlanarak oldurulmuştur Saat 17 30'da ışlenen cınoyetten sonra katıllerın Ulku Ocakları bınasına kactıklorı bıldınlmıştır Olaydan sonra bır acıklamo vopan PIM Zeytınburnu Şube Başkanı Keromettın Yılmoz artcn bt.nalımla birlikte artan faşist saldınlardan Zeytınburnu'nun da nasıbını aldığını ve 4'uncu devrımcı şehıtlerını verdıklerını belırtmış, şoyle demıştır nUyemlz Neclp Bulut faşlst ka tillerce katledildi Gorgu tanıkları katillerin Ulku Ocagına koçtığını soylediler. Tum fasıst saldırılorı kınıyoruz Kahrolsun holkımızı pahalılık ve isslzllk cehenneminde yakan parababalan duzeni » 0 Komandolarca 2 gun once mşanlısıyla Beyazıftan gecerken susturucu takılmış tabancayla oldurulen Capa Tıp Fakultesı son sınıf oğrencısı ve ' Staıyer doktor Borış Yıldınm'ın cenazesı dun Fokultede duzerlenen torenden sonra Maltepede toprağa verılmıştır. TÖREN Barış Yıldırım icin dün sabah Capa Eğıtım Hastanesı Tevfık Sağlam anfısınde yapılan torene oğretim uyelerının yanı sıra kalabalık bır oğrencı toplulugu Ile Yıldınm'ın kardesı Celâl, Fatma ve ağabeyı Sovaş Yıld.rım da katılmıstır Toren sıras.n da gerek kardeslerının gereKse bır cok oğrencı ve oğretim uyesının hıckıro hıckıra oğladıkları gorulmuş oğrencıler sureklı olorak «Barışlar olmez Barış'ın katıll bulunsun» şekhnde sloganlor soylemıslerdır Bu aroda Hos • Iş Sendıkosı IGD, ILTIPDER. İstanbul Tabıp Odası. TUMAS. TUMOD, TUSDER ve Turk Tabıpler Bırlığı temsılcıleri ıle tum oğretim uyelerının katrtdtfı.tyr basın. to^loniısuf1p> "rföfenlervmıstır Gfosırr tÖpiaTrftsına katılan 8 demokratik orgut adına acıklamayı Turk Tabıpler Bırlığı Merkez Konseyı Başkanı Erdol Atabek okumus. «MC hukumetlerl sıraftıntta guclenen faşist saldırılorın 2. MC gitmesine karsın etkislni surdur duğunu, okullarda, unıversitelerde ve hatta hastanelerde faşist guclerln yorattığı terorun ilerlci kesimde yılgınlık, horku salmak amacını guttuğunu» soylemıştır. Ote yandan Capa Tıp Fakultesı Yonetım Kuruiu dun sabah olağanustu toplanmış. şıddet ola/ıanna son verilmesini ıstemış en k c i zarranda aydınl.k gunlere enşılmesını temennı ederek, star/or doktor Banş Yıldırırf ,n katlmi kınomıştır. Ccpa Tıp Fakultesı DeKOiı Prof Gungor ETrten torende vap{•r}[ konuşmoda «Tıp Fakultesl'nın ilk kez bir öğrencislni yitirdiğlni» beiırtmış, «Bu olay benl ve oğretim uyelerlni derinden sorsmıştır. Bu kaybın elemlnl arttıran da bu teror horeketlerine son verileceği umutlarımızm yoğunlastığı blr »ırada meydana gelmesidlr» demış, Barıs Yıldırım ıcın yazdığı ve «Kapandı blr kapı bir kapı açıldı ozgürluğe» dıye başlayan mısraları okumuştur Bu dızeler okunduğunda kalabalıkta hıçkırıklar du yulmuştur. Yapılan konuşmalardan sonra, törene katılanlar bahcede toplan mış cenazenın bulunduğu morga kadar yurumuşlerdır. İGD Genel Sekreteri Ahmet Muhtar Sokucu, Başbakan Ecevit ve İcışlen Bokanına birer mektup yozarak, Yıldırım'ın oldurulmesıni kınamıştır. ULUER İCİN TEPKİLER Dev Genc Genel Sekreterl Bulent Uluer'ın oncekı gun yapılan «Faşizme, Emperyalizme, Sovenizme karşı eylem birliği» mıtıngı sırasında gozaltına alınması DEV GENC Başkanı tarafından kınanmıştır Bu araaa 40 demokratik kıtle orgutu de oloyı protesto etmış, Cumhurbaşkanı' na, Başbakon'a ve İcışlen Bokanına telgraflor cekılmıştır. BOYKOTA GİDİLDİ Son gunlerde artan faşist bas kıian protesto etmek. kontrgerılla saldınlannı lanetlemek ve DGDF Genel Sekreteri Uluer'ın gozaltına alınmasını kınamak omacı ıle dun oğretıme acık olan Nışantaşı Dışcılık, Nışantaşı Eczacılık, Gazetecılık Yuksek Okulu, Suitanohmet ITIA'ne bağlı llşetme Fokultesı Işletmecılık Yuksek Okulu, Istanbul Teknık Unıversıtesı, Malıye Muhasebe Yuksek Okulu, Beşıktaş Mımarlık Yuksek Okulu. Tatbıkı Guzel Sanatlar Akademisı, Uygulomalı Endustrıyel Sanatlor Yuksek Okulu, Işık Mımarlık'da dun sabah erken saatlerde forumlar duzenlenmış ve bır gunluk boykot kararı alınmıştır Yabancı Dıller Yuksek Okulu Almanca bolumu oğrencılerı de guvenoyloması sonuclonınco>o dek boykot karan olmışiardır • 12 demokratik kuruiuş dun yaptıkları açıklamaöa demokratik kuruiuşlar uzerındekı bask.lara ve ardarda kopotma ola/la nna gerıcı Dernekler Yasasının zemın hazırladığını Delırtmış'er ve «Yeni hukumetin demokrat olma kıstaslarından bırisinin de orgutlenme ozgurluğu onundeki tum engellerin kaldırılması ve dernekler yasasının demokratik leştırilmesi olduğunu vurgularızn demışlerdır. • Pertevnıyal Lısesınde de dun sabah komandolar devrım cı oğrencılerın uzerıne saldırmışlar oğrencı ve oğretmenlerden yaralananlar olmuştur. Yaralılar Cerrahpaşa Hastanesınde a/akta tedavı edılmışlerdır 1520 kadar kornondonun cJun sabah okulun en ust katında toplandığı ve saat 09 00 da dığer oğrencılerın okula gelmesi uzerıne uzerlenne zıncır ve sopalarla saldırdıklan belırtılmışfr. Olaydan hemen sonra okula gelen polısın ıse bazı devrımcı oğrencılerı gozaltına aldığı belırtıl mıştır Oğrencıler, okul mudurunu polısle ışbırliği ycpmak'a suclamış. olaylar uzerıne okul bir gun tatıl edılmıştır • Moltepe'de İTIA öğrencısl Yunus Guler karokol onunde, ıkı komandonun saldınsına uğramış, saldırı sırasında açılan ateşle ayağından yaralanmış tır Polıs. Guler'ı yaralayanlann Ulku Ocaklorından olduğunu sovlemıştır. • Lıse oğrencısı Ömer Durkaya bir sokakta, komando oldukları bıldırılen bir grubun saldırısına uğrayarak dovulmuştur Polıs kocon saldırganlann arandığını bıldırmıştır • Toplum Polısı merasım boluğunde gorevlı polıs memurlorından Kadır Cımen, Esentepe Kardeşler sokakta, bir otomob Iden acılan ateş sonunda ayağından yaralonmıştır • Cumhurıyet okurlarına saldırılar dun de surmuş ve DGSA Mımarlık bolumu oğrencısı Ortakoy Aksaray otobusunun ıcınde Cumhurıyet gazetesı okuduğu ıcın dovulmuştur • iDMMA'da oğrenımın 30 ocakta yenıden boşlanması kararlaştırılmıştır Aynı okademıye bağlı Galatasaray ve Kadıkoy Muhendıslık Yuksek Okullann da ara verılen oğretıme 23 ocak gunu başlanacaktır • Uskudar Kız Lısesı'nde ıkl oğrencının gozaltına alınmasına tepkı olarak uç gunluk boykot kjjrgrı alınrrjıj^ oğrencller derslere gırmemıştır • Okmeydanı ndakı Yıldız kır tasıye dukkânı dun yıne komandoların saldınsına uğromıştır 7 komondodon bırı dukkâna gı , rerek, «Dukkân lahibl Behzat Yıl ' dız'a Cumhuriyet'ln satılmasının yasak olduğunu» ve neden sattığını sormuş dukkân sahıbı de, cYasak değilı dıye karşılık verınce saldırgan tabancasım ateş lemıştır. Ancak dukkân sahıbı >ere yatarak kurşunlardan kurtulmuştur Soldırganlar daha sonra kacmıştır KAHRAMANMARAŞ Elbıstan Gazı Mustafa Kemol Ortaokulu oğrencısı Hayre Kaie ıle Arıf Uluer'ın, sılâh tehdıdıyle okuldan dağılan bir grup oğrencıyı marş soylemeye zorladıklan, dırenen ıkı oğrencının uzerıne ateş actıklan bıldırılmıştır • Endustrı Meslek Lısesınde de Selım Kece arkadaşı Hamdı Kar'ın başma demırle vurarak ağır yaralamıştır. ESKİŞEHİR Eskışehır Iktısadı ve Tıcarı llımler Akadsmısı ıle Eczocılık ve Kımya Muhendıslığı Yuksek Okulu oğrencılerının devam ettığı Tepebaşı semtındekı Çelıkel Kıraothanesı. onune konulan saatlı bomba ıle tahnp edılmıştır Kahvehane personell, saba.ıla n cay ıcıp okullarına gıden oğrencılerın bındığı otobusun lâstığınin patlaması sonucu gecık tıgını bu nedenle zaman kaybsden oğrencılerın mutlak bir olumden kurtulduğunu soylenvşlerdır. BİNGÖL Bıngol'de ikı gruo arasında meydana gelen catışmada 4 kışı kurşunla yoralanmış tır Elâzığ'don gelen MİSK bölge temsılcısi Recep Alyamac'm MHP lı Beledıye Başkunı Hiktıet Tehn ı'e ışcıler.n de katıld'ğı bır topiontı sırasmdc, Goı el Iş'e layıtlı ışcılerle r1İ3K'lı ışcıler orasında tartışmc cıktı ştır. Tor t.şna daha sonra (.ntsmcya do nu^nustur Bu u r c t j MİSK bolre temsılcısi Akınoıcr Derneğıre gıderkon aracı b,r grup taraîından benzın döi.u'erek yakılmıştır Beledıye onu Dortyol arasında ıkı grup arasında çı kan catışmada Somı Feloğlu ıle Murat Balu, Enver Arabacı ve Nıyazı Guven ceşıtlı yerlerınden yaralanmışlardır Olaylarda Beledıye, TOB DER ve Akıncılar bınası hasaro uğratılmıştır. TRABZON KTU Orman Fakultesı onunde ıkı grjp arasında cıkan catışmada 6 oğrencı yaralanmış. 14 oğrencı gozaltına olınmıştır. BURSA ITİA oğrencisı Emır Cmaroğlu'nun oncekı gun oldurulmesı uzerıne Akademı 6 şubat gunune kodar kapatılmışt.r Devrımcı oğrencıyı oldurenlerın sağcı oldukları bıldırılmektedır. Tıp Fakultesı'nde forum ıznı ver meyen Dekan'ı protesto ıcm gos ten yapan oğrencıler polısle catışmıslar, fakulte 1 hafta kapatılmıştır. GÖZLEM (Bastarafı 1. Sayfada) ıll Erdem e kadar, AP sözculeri tom anlamıyla «flkri perişanlık» sergılediler AUahaşkma, Demirel ne adına muhaiefet yapacaktır? «Yolsuzluk» dese, gulerler.. «Clnayet» dese, sozu ağzına tıkarlar Ekonomik durumdan soz acsa, Porlamento catısını kafasına yıkarlar. Demirel ve sozculerı, bu hukumetin «ic ve dış çıkar cevrelerince kurulduğunu» soylemlyorlar mı, insanın gercekten gulecegı gelıyor «Hayalı şirketler» ve «mobılya yolsuzlugu»nun hesabını verememiş bir dusuk Başbakan ve yandaşlarının agzma yakışmayacak tek kavram varsa, o da «çıkcr çevrelen» gibi sozlerdlr. Hukumet programı uzerindeki konuşmaların en etklllsini Mard'n bağımsız mılletvekılı Nurettin Yılmaz yaptı. Yılmaz, Turk Ceza Yasasının 141, 142 ve 163 maddelerinın kaldırılmasını ıstedl Yılmaz'ın konuşması AP sıralanndan tepkıyle karsılandı Mardin mılletvekılı Guneydogu sınırlarımızdakı mayın tarlalarının sokulmesını ısterken, AP miUetvekılleri bagırıyorlardı: Kacakcıl'k ne olacak? Yılmaz, bu sataşmaya «Kacakcılık, Trakya sınırlarında TIR kamyonlanyla yapılıyor» dıye karşılık verdıkten sonra, kaçakçılıgın bu tür onlemlerle değil, koklu sosyal değişikhklerle onlenecegini soyluyordu AP sıralarındakı sataşmalar bır turlu kesilmiyordu Bır ara Yılmaz'a, «Kurt devletı mı isiıyorsun?» yollu sataşma yapılınca, Yılmaz gereken cevabı hemen yapıstırdi: Turkiye'de sadece Turk bayroklorının dalgalanmasını isteysn bır milletvekıli olarak soyluyorum kl, yarın bır Kurt Isyanı çıkarsa, bunun sorumlusu, Turkiye'yi Dogu ve Batı diye ikiye ayıran sizler olacaksınız... AP grubu, ellerinden oyuncaklan alınmış cocuklar gibi hırcın ve saldırgandı. Saldırganlıkları Bakanlar Kurulu sandalyelerine kadar uzanınca, gereken cevapları «gundem dışı tokatlarla» alıp, yerlerine oturdular. Iki bağımsız mllletvekili Mardin milletveklll Nurettin Yılmaz ve Sıirt milletvekill Abdulkerim Zilan, onseçimler nedenıyle kırgın oldukları eski partılerl CHP'nın başını çektiğı hukumete beyoz oy vereceklerinı acıklarlarken, kendi çevrelerine ornek bir anlayışı sergilemiş oluyorlardı. AP «iktıdar» olamadı. Goreceksinlz «muhaiefet» bıle olamayacak Evet burada Demirel'e blr kuçuk uyarımız var. Sakın yakında çıkacağı Yuce Divan'da kendisine, Taiât Asal, Mustafa Deliveli ve AN Nalli Erdem glbl avukatlar tutmasın . ECEVİT (Boştarafı 1. sayfada) ruşmede anlaşmaya varılan yol kl ne kodar sorun varsa rapor ve yontemlerı acıklamıştır hazırlanmasını ve cozumü en ko «Bu yol v* yontemlere gore lay gorunen sorunlann derhal taraflorca sunulacak onerilerin kendısıne lietılmesını ıstemıştir. onc» BM Genel Sekreteri olaDışışlerı Bokanı Gundüz Ökcun rak kendislne sunulacağınıı bılde bu Istegı Genel Sekreterl k dıren VValdheım. kendısınln bj aracılığıyle ılgılı daırelere ıletonerılenn sunulmasınm sonramıştir. Kıbrıs'ın dışındakı, Egs sında taroflarla temasa gecekıta sahanlığı, havo sahası, 12 rek durumu acığa cıkormaya ve Ada. Batı Trakya Turklerının sogoruşmelerm yenıden başlatılarunlan, NATO ıcındekı sorunlor, bılmesl ıcın bir tarıh saptama/a Patrıkhane Turkıye'dekı Rumlo calışacağım soylemıştır nn sorunlan gıbı konulorla ı>gı«İki tarafın bu konuda cok yaII raporlar Dışışlerı Bakanına ılepıcı blr ruh Içinde anlaşmaya tılmeye başlanmıştır Dışışlen vardığını» kaydeden Genel SekBakanı Gunduz Ökcun'un başreter, «Yenl donem goruşmelekanlığında yapılacok bir topıonrlne cok iyi bir bicimde hazırlantıda sorunlann oncelık derecesı mak Istiyoruz. Bunu başarabilve cözüm seçeneklerı kesınlıkle mek lcln Genel Sekreterin susaptondıktan sonra tek rapor ha nulacok onerilerin nitelik ve nilınde en kısa zamanda Başbaceliğinl cok iyi bilmesi gerekkan Bulent Ecevıt'e sunulacakmektedir» demış «Bu nedonle tır. Yetkılıler Başbakanın Kıbnsı goruşmeler konusunda şimdi bir bir «Göruşme paketi» ıcme sokdonum noktosına vonldığim» mak ıstemedığını ancak Kıbns ıfode etmıştır. konusu ıfe birlikte zaman bokıOnerılenn kendısıne ne zaman mından diğer Türk Yunan soverflBceğı yönündeki btr soruya runlarınrn da yofcin tanhlerde ' <H«r halde onumuzdeki blr Ikl ele olınmasını plönladığını behafta içinde» yanıtını veren lırtmişlerdır VValdheım şoyle konuşmuştur. «Bildiginlz gibi Başbakan EceBaşkentte Kıbrıs ve Türk • Yuvit bana her şeyden once mccnan ılişkilerıyle ılgılı yoğun lıalisten guven oyu almayı beklezırlık calışmaları surdurulurken yeceğini «oylemiştl. Bundan son Başbakan Ecevit'in, Cephe Huku ra en az Ikl haftoya gerekslnme metlerl zamanında uygulanmaksi otacok. Bu sure Içerislnde de ta olan «Amerikan senaryosuönerllerl ayrıntılı bir blçlmde ha nun» kabul edılemeyeceğtnl zırlayacaktır. Ecevit'in Sayın ABD'nin Kıbrısa banş getırıtme Denktaş'la goruşmeslnden sonsını ıstıyorsa, Yunanıstana sora da Turk toplumu liderl Turk runda sorumlu taraf olduğunun tarafının önerilerlnl bana vereanlatılarak muzakere masasına cektlr.» oturulması gerektığının ışlenmesıne yordımcı olması gerektığmı, Turk tarafının loprak ve Anaen sağlıklı cozumun Türkıye ıle yasa konularını kapsayan somut Yunanıstan arasında gerek Kıbönenler vermeyı taahhut ettığırıs. gerek dığer anlaşmozlık konı açıklayan Waldheım. bu dunularının ele alınmosından gece rumun cok onemlı bir adım oluş ceğıni soyledıöj saptanmıştır turduğuno ışarat etmıştır. Ozel ucağı ıle Uluslarorası DENKTAŞ VE KONUK YARIN Lefkoşe ucok alanındon ayrıian TURKİYE'YE GEÜYOR Waldheım 12'de Atina'ya varKıbrıs Turk Federe Devletl Bas mıştır. bakanı Neıot Konuk dun okşam Boyrak Televızyonunda yaptığı KİPRİYANUNUN SÖZLERİ konuşmoda Devlet Başkanı Rauf Kıbrıs Rum Yonetımı BaşkaDenktaş ıle birlikte yarın Türkını Spıros Kıprıyanu «Kıbrıs koye'ye gideceğını acklamıştır. nucunda, Ihtlyatlı davranılması gereken bir doneme girildigını» Denktaş'ın, Başbakan Ecevit' belırtmış, «Turkiye hukumetinin le goruşerek VValdheım ve Kıprıtutumunda koklu değlşlklik yayanu ıle yaptığı goruşmeler konu pıp Kıbrıs sorununun cozumunu sundo bılgı vereceği, Dışişleri omaçlayan cabalara katkıda bu,Bakanltğı'ndo yenı gelışmeler ışı lunacağını umdugunu» ıfade etğında başlatılan oalışmalara kamıştır. tılacağı bıldınlmektedır. Turk tarafının önerıler sunTUM DEVLET MEMURLARI masının Kıbrıs sorununun cıkGREVE GİDİYOR mazdan kurtorılması ve Turk'LEFKOŞE, (Cumhurlyet) ye'ye karşı uygulanan ambargoKıbrıs Turk Federe Devletınde nun kaldırılmasına yeterli sayıDevlet Basımevı ı!e Posta serlabılecek bir gırışım olup olmavıslerınden sonra tüm daırelerde bugun genel grev başlatılmosı dığmı soran bir gazetecıye Kıpnyanu, töneri sunulması doğal na karar verılmıştır. Bu kararolarak bir ilerleme sayılamaz» la. tum okullardan sonra. kamu demış, sozlerıne şunları eklemışhizmetlerınde de hayat durmuş tır olacaktır «İlerteme demek sorunun ozun Kıbrıs Turk Amme Memurları de, ilerleme kaydedilmesi demek Sendıkası dun yayınladığı basm tlr. Bu Itibarla onerilerin sunulbıldırısınde, «Polis guçlerlnin ması ambargonun kaldırılması Kıbrıs Turk Federe D»vl<»ti oaİcin yeterli bir ilerleme sayılasımevinde 15 gunden beri grevmaz » de bulunan emekciler uzerıne dun saat 11'de saldırtıldığını» KARAMANLİS'İN acıMayarak «Bu tur faşist giriAÇIKLAMASI simlerle sorumlularını protesto» ATİNA Yunanıstan Başbaetmis, «Bugun saat 8'den Itibakanı Konstontm Karamaniıs, ren KTFD Posta servlslerine ek VValdheım ıle dün akşam yaptıolarak KTFD Basbakanlığı, Sivil ğı ıki saatlık goruşmeden sonra Havacılık ve Personel Dairesi yaptığı acıklamada. «Turklerin dısında KTFD'deki tum daire ve Kıbrıs konusunda somut oneriişyerlerinde genel grev uygulalerde bulunmağa hazır olduklamasına başlıyacağını» bıldırmışrını bildirmiş olmaları lleriye dotır nuk bir adım olarak değerlendi rllebillr ve bu veslleyle Kıbrıs Bu arada grev kararından son sorunu karsısındaki amaclannı ra olağonustu toplanan KTFD oğrenmlş olacağız» demıştır Bakanlar Kurulu lımanlar gumYunanıstan'ın ızleyeceğı turukler ve cezoevlerınde greve tum hakkında VValdheım'o bı'gı gıdılmesını yasaklamıştır verdığını de kaydeden Karaman VVALDHEİM lis, Ege denızıyle ılgılı olarak Öte yandan Kıbrıs muhabırımız Turkiye ile Yunanıstan arasınİzzet Rıza Yalın'ın bıldırdığıne uzlaşmozlığın Kıbrıs sorununu gore B M Genel Sekrelerı olumsuz vonde etkılemesınden Kurt VVoldheım. dun Atınaya yana olmadığını belırtmış ve hareketınden once Uluslararnsı sozlenni şöyle tamamlamıştır Lefkoşe Havaalam yanındakı Ba•Kıbrıs sorununa adil ve tatmin rış Gucu karargahında duzenleedicl blr cözum bulma yolunda dığı basın toplantısında, Kıürıs varı'an bugunku osama, BM Gfisorununvın cozumune ılıskın top! ncl Sekreterine yukumlendic lumlararası goruşmelerm başıoatobuluculuk aorevmi yerınf ge tılması ıcın KTFD Başkanı Dsnktirmek fırr.atırı verecek derecetaş ıle Rum yonetımı Başkanı de Spıros K'prıyanu arasındakı go flP içinde (Bastarafı 1. sayfuda) ayrılma taraftarlarının sozcusu olarak oncekı gun bir Istanbul gazetesmde yayınladığı makalede, «AP'yi kurtaracak tek yol, AP icinden guclu, kararlı bir grubun yapacagı yeni bir huruç hareketidlr» demıştır Baykan. Demırel ve cevresının partı ıcı muhalefete karşı sındırme takt.klerı uvgulayacaklarını, AP yonetımınde buyuk bir değışıklık olmayacagını ve kendısını yenıleyememış bir AP nın gelecek secımlerden cok ufalmış olarak cıkacağını savunarak huruç onensını şoy'e acıklamıştır «Demirel ve cevresinin ulke duzeyindekı sıyasal prestıjlerı en duşuk duzeydedır Demokrat Partlnin mirasını comertce harcamtş olan Demirel, 1960tan bu yana yapı, dusunce, istek ve bllınclilık yonlerinden hızlı blr değisim gecirmis olan seçmen yığını karşısında ne kendisini, ne de AP'yl yenıleyebllmiştlr. Bugunku AP Meclis Grubundan ayrılacak 35 40 kişilik bJr kadro, gunun kosullarına gore kendini yenılemış yepyenl bir Ap olarak, yeterli ve yetenekli bir liderin onderüginde başarıya ulaşabilecektır. Hele bu eylem, bugunku Meclis aritmetiğine gore onlenemez bir duruma gelmış bulunan (Demirel'ln Yuce Dıvana sevkı) hareketiyle lyl butunleştirılebilırse başart şansı daha da keskinleşir.» PARTI GRUPLARINDAKİ MUHALEFET AP ıcınde ıse, «muhalif» ya da «muvafık» her grubun, kendı gucunu arttıracak çozumlerı savundukları gozlenmektedır. Ceşıtlı gruplarca benımsener» çozumler şoyledır. • Demirel ve cevreslndeki •kip, parti ici muhaliflerin blr bolumunu ihraç ederek Demirel etrafında toparlanmayı onermektedir. Bu grup Demlrel'in CHP'den transfer yaparak Ecevit hukumetinl yıkacağını ve Cephenln yeniden kurulacağını da iddia etmektedlr. Bu arada Demirel'e karşı alternatif olorak gosterilen Isimler de bu grup tarafından yıpratılmaktadır. # Parti İci mucadele yanlısı grup, Demırel'in partınin başında kalmasını, ancak cevresinin degiştırilmesini onermektedır. Celâl Bayar'ın da bu goruşu des teklediği ileri surulmektedir. Demirel'in cevresindekl eklpten Seyfi Ozturk, Nahıt Menteşe, Yılmaz Ergenskon gibi kişilerden başka, Sadettın Bılgiç grubunun da tasfiyesi onerllmektedir. Bu grup, Demirel'in muhalefette MSP ve MHP ile Işbirfiğlne karşı çıkmaktadır. Genel İda re Kurulunda, Demirel'in Erbakan ve Turkeş'le goruşmesl konusunda itirazlar olduğu ve konunun «Genel Başkanın takdirine bırakıldığı» bildlrllmektedlr. 0 «Huruc» taraftarları grup AP içinde bir şey yapılmasıno olanak kalmadığı duşuncesinl savunmaktadır. Ancak bu grubun sayısı hakkında çeşltll sayılar ortaya atılmaktadır. Duşunce olarak 30 kadar AP'linln bu yola eğilimli olduğu ancak, partiden derhal istifa etmeye ha zır durumdaki AP'li milletveklll sayısının şimdilik 3 5 dolayında bulunduğu belirtilmektedir. • Bilgic ve MHP eğilimli AP' liierin ise AP'yi ele geçirmek icin mucadele verilmesini, ancak bu mumkun olmaz ve AP' de bir cokuntu olursa MHP'ye geçilrnesıni planladıkları ileri suruimektedlr. Bu grubun muhalefet doneminde AP ile MHPnin cok yakın bir ışbırliği yapmalarını ve Ecevit hukumetinin MHP'h kadroları tasfıyesine kar sı sert mucadele yurutulmeslnl istediklerı koydedılmektedır. II'LER DEMİREL'I (Boştarafı 1 sayfoda) ara ara deşmekte yararlar vardır Cok partili hayata gırdıglmız donemlerde halk ıradesi ile dev let otoritesının dengeli blr şekll de ayakta kalabıleceği umıd edilmişti. Bu dengeyı bozacagı lcindir kt, anayasamız her turlu dikta rejimine kapatılmıştır. Ne yazık ki, gozu donmuş bazı ko tu polıtikacılar sadece kendi cı karlarını duşunduklerinden oturu tabanda yatan kırgınlıkları koruklemekle ışe koyuldular. Blr leştirici ve affettırıci olacakları na ail« anlasmazhklanhdor», kan ~ davalanndan bıle medet umdular. Aralarında kucuk ihtilaflar bulunan ailelerden, hatta koyler den bır tarafı kendilerıne çekerek karşı tarafı tarn bir duşman ilân ettıler. Hemen herkes blrbl rıne yobaz, faşist, komunlst diyecek kadar buyuk blr ruh cökuntusune uğratıtdı. Kotu telklnlerin altında okullar, camller ay rıldı. Ecdadının mezarı yanyana olanlar, omuz omuza şehit duşmuş olanların torunları duş man kamplara bolundu. Bu ortamdan yararlanan dış gucler ve emperyallstler uikede at koş turur hale geldiler. Ve nihayet esklden sadece duşmana sıkılan kurşunlar oz kardeşlere atılmaya başlandı. DUŞMANLIK KALELERl Tepedeki hukumetler, böyleslne kendileri tarafından Inşa edilmiş duşmanlık kalelerinln ustune kurulur oldu. Hemen arkasından da gayri meşru servetler ve tum yolsuzluklar aldı yurudu. Temiz Anadolu halkı bu tahrik lerden ve yolsuzluklardan haber siz bırakıldı. Bazı politikacılar kendi saltanat ve yolsuzluğunu bu temiz halka savundurmaktan bile sıkılmadı. Bugun butun saray hilelerinl birer birer tesbit ve teşhir etmek zamanı gelmiştir. Ancak bu yolla halkın aldatılması sona erebilecek ıradesinin eksiksiz teceliisine ortam hazırlanmış olacaktır. Açık re|lm ancak boylece oturacaktır. «KAYIRMANIN DUŞMANIYIZ» Bizler, kardeşin kardeşe acımasız kurşun sıktığı bu ortamda milli bansın temelıni atmak, tabandakı husumetlerin nasıl is tismar edildiğını açıklamak, dev letin korunması zırhına burunerek kımlerın nasıl kendi saltanat ve servetlerının savunmasını yaptıgını kamuoyuno duyurmak gorevi icindeyız. Polıtik ha yatlarını daıma ınsanı ınsana duşman ederek surdurenlerden kaçmış bulunuyoruz. Di^ar partileri (ocu) gibi gostermek ve bunu yaymakla ayakta durabıle ceğini zannedenlerden uzaklasmış bulunuyoruz. Yıllar yılı CHP yi ve o'nun milyonlarca tarafta rını komunistlikle lekeleyenlerın karşısında vatanseverlik imtiha nı vermekte olduğumuza inanıyoruz. Komunızmin ve fasizmin karşısında olduğumuz kadar, yolsuzlukların, haksızlıkların, akraba ve şirket kayırmalannın da duşmanıytz Koltuk ve men faate satılsaydık, bize hucum edenlerin teklif ve telkinlerine kapılırdık. Yakın geçmlşteki menfaat oyunlarını kamuoyunun unutmadığına inanıyoruz. Duşmanlığın yerîne barışın, ah laksızlığın yerine durustluğun, entrikanın yerine açıklığın, duzenbazlığın yerine fazıletın ika me edilmesine var gucumuzle çalışacağız. Insanlann bırbırlerlni oldurmelerıni değıl, sevmelerinl istiyoruz Bu amaçlara ulaşmak uzere bır araya gelen ve tam kader birllğl lclnde bulu nan 11'ler başından berl korudukları beraberliklerlnl her gecen gun perçinlemektedlr. Sıya si partllerin hepsinden çatlak sesler yukselebilir, ama 11'ler den ayrı ses gelmektedlr. Zira bizlert blraraya getiren tek ses vardı: O da, ulkeyl Demirel ve şurekasından, memleketin buyuk problemleri yerine kendilerlnl ve yandaşlannı duşunen partllerden kurtarmak lcln cırpınan halkın sesiydl. Bunun İcin blz 11 kadar arkadaş hukumet lcinde de dışında da tek ses vermeye d«.vpm edeceğiz Boylece hukumetin 13 başlı olduğu nu iddla edenlerin ve bundan kendi Iktidarları İcin fayda ha yal edenlerin heveslerinl kursak larında bırakacağız. Son olarak onemla bellrtmek Isteriz ki, Demirel cuntasının go rulmemlş entrika, koltuk ikramı gibi Ithamları bırakarak, yukarı da belirtmeye çolıştığımız gerceklere eğilmelerinln zamanı gelmiştir. «Entrika, saray oyunları, ayak oyunlan» diye billnen kotu yolların Turkiye başbayiınin Demirel ve cuntası olduğunu bllmeyen kalmamıştır. illerde de ozel baylllkler olduğu ise herkesce malumdur. Cunta ne derse desln bu va tan duzlüğe cıkacaktır.» Savcılık (Baştorafı 1. sayfoda) kan'ın dokunulmazlık teskeresını Meclis Başkanlığına yozdığı oğrenılmıştır MSP liden Erbakan' m yerel secımler sırasındakı rad yo konuşmalannda dını polıtıkaya alet edıcı sozler soyledıgı ılerı surulmuş bu arada «Biz gıdersek, camileri depo yaparlar» dedığı saptonmıştır. Yargıtay Başsavcılığının ısteml uzerıne Erbakan ve MSP hakkın dakı soruşturma dosyasını tamamlayan Ankora Savcılığı, soruşturma dosyasını Yargıtay Baş savcılıgma gondermış, aynca Adalet Bakanlığına yazarak dava acılabılmesı ıcın, MSP Genel Başkanı Erbakan ın dokunulmazlığının kaldırılmasını, bununla ılgılı olarak Meclis Başkanlığına başvurmasınt ıstemtştır Öte yandan Yargıtay Başsavcılığının MSP Genel Başkanı ıle obur MSP yetkılılerının ceşıtlı yerlerde yaptıkları konuşmaları ve yayınladıkları genelgelerı topladığı ogrenilmistir. Erbakan ve MSP'lıler hakkında bir yandan savcılıkça ışlemler yurutulurken, Yargıtay Başsavcılığında dosvalar tamamlanmaktadır Güvenoylaması (Bastarafı 1. sayfada, le olacağı sanılmaktadır. Beyaz oylar 213 CHP + 13 Bağımsız + 2 CGP + 1 DP= 229. Kırmızı oylar: 173 AP + 24 MSP + 16 MHP = 218. Bu ola sılıkta İnkaya'nın oyu dlkkatı alınmamıştır. Bugunku bırleşımi, Mecli' Başkanı Cahıt Karokaş yonete cektır. Başkanın, yoklamastnda coğunluk bulunduğu anlaşıldık tan sonra. guvenoylomasına ge cılecek. herhangı bır konuşma yapılmıyacaktır. Balıkesır Bağımsız Mılletvekı lı Cemalettın Inkaya güvenoyu konusundokı bır soruyu cevap larken «Yarın (Bugun) kullana cağı oyun renginin henuz bellı olmadığını» soylemıştır. Yaşam boyu (Bastarafı 1. Sayfado tılmesını ongoren kararın şım dılık uygulanmamasını» ıstemıstır Ote yandan, Malıye Bakanl qı da Hava Yolları Genel Muaurljğune bır yazı gondererek 5 ocakta yopılması gereken fakat Malıye Bakanlığı temsılcısınm katılmaması yuzunden ertelenen oloğanustu genel kurulun yenı den toplanması ıcın gereken ha zırlıkların yapılnasını ıstemıştir Genel Mudtrlukten alınan bur ye gore, bu konuda gazetelerds bır ılân yayınladıktan 15 gan sonra O'ağanustu Genel KLMJ1 yenıden toplanacaktır Bu genei kurul toplantısında Malıye Ba kanlığı mufettışlerınce surduru len bır araştırma sonucu borı usulsuzluklerı saptanan yone tım kurulunun gorevden alınma sı ve yenı yonetım kurulunun s = < cımı yapılacaktır. YONETİM KURULU DA KARARI KALDIRD1 THY Yonetım Kurulu dun yaptığı toplantıda uye Mıthat Penn'ın onerısı uzerıne «passh» bnetı konusunu goruşmuş ve eskı Yonetım Kurulu uyelerıne tamnan yaşam boyu «passn» bıletı Korar.nı ko'dırrripştır. 1 Tetel (Bastarafı 1. Sayfada) da Beledıye Başkanları, Beledıye Meclısı II Ozel Idarelen ve muhtarlann temsılcılerının bulunacağmı soylemıştır. Yerel Yonetım Bakanı Ozdemır, bu arada lller Bankasının beledıyelere yaplığı yardımın gecıcl olarak durdurulduğunu da bıldırmiştır. Ozdemır, lller Bankasının bundan sonra Yerel Yonetıme yapacagı yardım larda beldenın bolge nufus ve kentleşme oranı gıbı özellıklerının olçut alınacağını soylemıştır. Mahmut Ozdemır Bakanlığın kuruluş yasası ıcınde Yerel Yonetım Cenel Kuruluna do yer verıleceğmı, yerel yonetımle ılgıll tum kararların oluşturulmosın da yetkının bu kurulo aıt olacağını. Bakanlığın ıse muşovirlık gorevını ustleneceğını belırtmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog