Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

ŞE Kl Z CUMHVRtYET 17 OCAK 1978 Boronkay ve Eczacıbaşı'nın tur atlaması sevinç yarattı Şampiyon Kulüplerde B. Boronkay Trac tor Schvveriâ (D. Almanya); Stâr lift (Hollanda), Milowice (Polonya) ile Kupa Gâliplerinde ise Eczacıbaşı, Catane (Ttalya), Prag (Çekoslovâkya), Olsztyn (Polonya) ile karşılaşa caklar. B Boronkoy ve Eczacıbaşı Voleybol Tokımlo' nnın Avrupa Kupalannda final grubuna yükselmesl. spor çevresinde sevınçle karşılanmıştır. Avrupa Şamplyon Kulüplerde B. Boronkay, llk kez hem final grubuna yükselmiş hem de ilk kez olarak Demirperde takımını elemiştir. Csepel'i 15 '9. 15/3. 15/8'lik setlerle 30 yenerken cıkardığı oyun voleybol otoritelerince de övgü İle karşılanmıştır. Bu arada B. Boronkay'ın calıştırıcısı Erdoğan Kobal cGerçeğl söylemek gerekirse, voleyr>olcularımdan bu oyunu beklemiyordum. insan östü bir moç cıkardıklarmı söyleyebılirim.» demiştir. Kobal, Turk voleybolcusu ve calıştırıcısı ile bu dereceye ulaşmanın gururu içinde olduklarını, kendl varlıkları İle sonucu yarattıklarını belirterek, 'Lıgl bırakmamızın yararı oldu. Gücümuzü Kupa'ya verdık. Macar takımını yakından tanıyordıım. Macarlar Buzec üzerinden oynadılar. O da İlk 7 Günün İçinden Şahin ve eşyanın tabiatına aykırılık... Abdülkadir YÜCELMAN eden Terblyesl Genel Mudürü Rıtaeddln Şahin geçenîerde blr bastn toplantısı durenlsyerek, teşkllâtın Içlni dışını, kafasının Içindekl ve dışındakilerle birlikte yoğurarak oturdu bosına blr bir anlattı. Cok şeyler soyledi. tutarlı olanları da vardı, tutarsız olanları do... Örneğln, «tesls meselesi Turk sporunun ana sorumıdurv demlş, arkadan da şunlon eklemlştl: «Bu yoida cok atılımlar olmuş. bir çok tesıs acığı kapanmıştır. Tesıslerın tek sorunu zamanında başlamış olrr.asma rağmen bıtirılememiş olmasıdır...» Sonra Şahin spor malzemeslnln büvük blr Ihtiyac olduğundan söz etml», hatta yurt dışından malzeme temln •dilmesinl ya da yurt lclnde bir spor sanayli kurulmasını onermiştl. Ülkemlzde röntgen fllml icln, ya da llâç getlrtmek Için dövlz bulunamozVen »por malzemeslnln Ithallnden soz •tmek cMıllıyetçılığımı komando c'.arak. manevıyatçılığımı da MSP lı olarak nitelıyoriar» diyen bir kişiye yokışır mı dersinlz? Bunlarm dışında •ağlıklı blr nesitden soz eden sayın Beden Terblyesi Genel Mudurü Rıfa•ddin Şahin, hem milllyetcl hem de monevlyatçı blr klşl olarak ülkemlzin gerceglnl de yazık ki gorememekte, olanı değll olması gerekenl olmuş gibl, gösterme sevdasına düşmuştur. Sayın Şahin In söz ettiğl sağlıklı nesll nerede acabt?? Karın tokluğuna spor yaponlardan söz edlyoruz kuşkusuz. Yoksa buyuk kuluplerin sempatlzanı olarak TRTGenel Mudurluk mücodelesinde sermayeyl tutar görunmekle, profesyonel futbola yandaşlık etmek ve mllyonların sozü edilen blr topluluktakl profesyonellkten soz etmek Istemlyoruz. Acaba «rahatsız, huzursuz değiliz. Cunkü sıfırdan başladık ve kademe kademe mertebe kaydettlk» dlyen sayın Şahin acaba amator sporcu Için bugüne dek verdiğl hlzmet •uresl İçlnde neier yaptığını sayabllir ml7... B B. BORONKAY: Şamplyon Kulüplerde ülkemlzl temsrt edecek. sette bitince Csepel takımı da bitti. Avrupo'da maclar oynamamızın yarannı bu macta bir kez daha gorduk. Hlc heyecanlanmadım, desem yendir. Takımda değişiklik yopmanın da yararı yoktu. Anlaşmış tak;mı değiştırmedım.» bicıminde konuşmuştur. Eczacıboşı'nın Hollande'nm Deltolloyd takımını 30 (15/3. 15/9. 15/12) yenmesi ile Avrupa Kupa Galiplerinde final gurubuna glrmesi, takırnın Teknık Dırektoru Cengız Gollu'ce şoyle degVrlendlrıl ECZACIBAŞI: Kupa Galiplerinde ülkemlzl temsil edecek. B. BCRONKflY V I ECZACIBAŞI'NIN KUPALARDAKİ RAKIPIERI BElll OLDU Avrupa Şampiyon Kulüpler ve Kupa Galiplerl final gurubunda oynayacak takımlar öncekı akşom yapılan maçlarla belli olmuştur. Avrupa Şampıyon Kulüplerde B. Boronkay'ın rakıpleri, Tractor Schvveriâ (Doğu Almanya), Starlıft (Hollanda) ve Mılovice (Polonya) takımlarıdır. Avrupo Kupa Galiplerinde ise Eczacıbaş' İlalya'nın Catane, Çekoslavakya'nın Prag ve Polonya'nın Olsztyn takımları İle mücade'e edecektır. Maçlar 1719 Şubat tarıhleri arasında Şamplyon Kuluplor içın İsvıçre'nın Basal, Kupa Golipleri ırın de Ho'landa'ıiın Assen kentlerınde oynanacaktır. j miştir fHollanda'da 30 yerillmemiz, zaten normcı değildi. Eşit iki takımdık. Hollanda'da olduğu gıbı, İstanbul'da da seyircı büyük etken oldu. Fınale Ka lacağımıza inanmıştık ve bu inancla oynadık. kozandık. İlk macta Deltalloyd'u tanıdık. Örtlemimizl aldık ve sonuca glttik.ı Göllü. Avrupa Şamplyon Kulüpler Bayanlar maçında İtalya'da Alzano'ya da talinsızlık scr.ucu elendıklermi. ilk sette 13/10 önde ıken 15/13, ikin ci sette 11/6 önde iken 15/12. üçüncü sette de 12/8 galip iken 15/12 yenlldıklerlnı belirtmıştir. Bir günde gelen iki tur Cahit ERDOĞUŞ (Genç Milli Takım eski antrenöru) vrupa Şamplyon Kulüpler ve Kupa GallplerirtdakT temsllcilerlmiz B. Boronkay ve Eczacıbaşı bu turnuvadakl dört takımın arasına glrmeyl başardılar. Her iki takımımız da rakip sahalardakl maçlarını 30 kaybetmlşlerdl. Tur şanslarını sayılar getirdi. İstanbul' dakl maçlarında raklplerlne daha az sayı vererek 30 lık gallblyetler elde etmeleıi Turk voleybolü adına gurur verlcldlr. Eczacıbaşı'nın raklbl Hollanda Deltalloyd, sahaya seyirclmlzln önceden yarattığı psikolojik yıkıntı II* glrdi. Maç boyunca Eczacıbaşı'nın baskısını surdürmesl, Hollanda takımına, ümltlenecek fırsat tanımadı. Hollanda takımı lyl flzik ve teknlkler) yanında iyl olmayan takım oyunları İle dlkkatl çektl. Eczacıbaşı'nın süratll oyununu mac boyunca kesecek Cözüm bulamayan Hollandalılar setlerl ocık farkla kavbetmey* mohkumdular. B. Boronkay da Macar Csepel karşısında Eczacıbaşı'ndan doha kolay bir gallblyet elde ettl. B. Boronkay'ın çok az olan hata oranı setlerl ve moçı fark A lı hal* getlrdl. öıelllkle Ikincl hat müdafaasındakl başarı, hücum gücunu tutulmaz hole getlrdl. Macar takımı beklemedlklerl baskı karşısında «Inirlendller. Unlu Macar oyuncu Buzek, hücumdo B. Boronkay bloklorında eridl. Macar takımı pas organlzasyonu bakımından lyl değildi. Kotu olan paslarla Buzek'l oynatma cabaları bu oyuncuyu da sinirlendirdl ve hatalara sürukledi. Macar takımının hakem ve seyircl ile aşırı msşgul olmosı aleyhlerine oldu. Günümüz voleybolünde yüksek düzeydekl başonnın uzun süre bir arada oynayan oyuncularia oluşması mümkündür. Her İki takımımız da son üç yılda taktmlarında buyuk değlşiklikler yapmamışlar, kadrolarının temelinl korumuşlardır. Blz bu başarıları getiren takımlarımızın bu özelllklerlnln kazanma hırsı II» blrleşmeslnin sonucuna Inanıyoruz. Bu Inancımızın Milli Takımlarımız politikasında da oluşması, Turk voleybolünün gerçek yerlni belirtemeslni sağlayacaktır. B. Boronkay ve Eczacıbaşı takımlarına önlerindekl zorlu sınaviarda başanlar dlilyoruz. Çolakoğlu, kazanılân başarının çok büyük olduğunu söyledi FİVA üyesi Vahit Colokoğlu. Hollanda ve Ma car takımlarının pek cok kere fınale kalmış ekıp ler olduğunu ve bu nedenle de B. Boronkay ile Eczacıboşı'nın aldığı sonucların buyuk başdrı sayılması gerektığıne değınerek şunları söylemıs tır. «Ben her iki mac lcin de aynı göruşleri taştmaktayım. Son senelerin Avrupa'da oynanan macları da dahll en güzel maçlarını Izleme olanağına sahlp olduk. Turk takımları varmı yoğunu ortaya koyarak Avrupa'nın ilk dört takımı ara sına girmeyi başardılar. Hollanda ve Macar ektp lerinln bu kupalorda defalarca flnale kalmış ekip lcr olduğunu duşüniırsek kazanılân başarının çok buyuk olduğu ortaya çıkar. Bu başarıda «n buyuk payın teknlk adamlara alt olduğunu duşünmekteyim. Her iki takımın da teknik adamlan ilk macta raklplerlnl gayet lyl tanımış ve rövonş lcin takımlarını cok lyl hazırlamışlor. Voleybolumuz son zamanlarda büyük Wr aşama lclne glrmlş oluyor. Mltli Takımlarımmn almış olduğu sonuclar ve Avrupa kupalorındakl temsilcilerimizin başarısı bunun kanıtıdır. Eczacıbaşı ve B. Boronkay'ın galibiyetleri ile Türk sporunda ilk defa uluslararası alanda büyük başarı sağlanmaktadır.» 1 "Finali Brezilya ile Federal Almanya oynar,, FUTBOL UZMANLARININ GÖRÖ$G, 2 5 HAZİRANDAKİ FİNALİ BREZİLYA İLE F. ALMANYA'NIN OYNAYACAĞI DOĞRULTUSUNDA; ANCAK KİMİ OTORİTEIR DE AKJANTİN VE MACARİSTAN'A JAKS TANIYORLAR. 11'incl Dunya Kupası Finallerinin kuraları, bazılarını memnun etmış. diğerlerini de üzmüştür. özellikle. Bırinci Grupta yer alan takımların teknlk sorumluları, şanssızlıktan yakınmakta ve çok güçlü bir gruba düştuklerinl bel'rrnekte. Hakları da yok değil. Çünkü tüm uzmanlarm goruşu, Bırinci Grubun en güçlü grup olduğu şeklınde. Bulgaristan ve Serbest İrlanda'yı eleyerek finallere gelen Fronsız Mlllî Takımının Teknık Direktörü Mıchel Hıdalge verdıği do.Tecte. tKupamn en guçlu grubuna duştük ve Işımiz cok zor. Rakiplerimlzden sıyrılıp çeyrek final vizesinl almağo çalışacağız» derken, Arıantın Milli Takımının Teknık Dırektöru Menettl de, Ar|antin ve Macaristan'ın en iyı sekiz takım arasına yükselme şansına sahip olduğunu kaydetmiştir. «FİNALİ, BREZİLYA F. ALMANYA OYNARı Futbol uzmanlorının göruşü. 25 Hazirandakl Fınali. Brezilya Federal Almanya'nın oynayacağı doğrultusunda. Ne var ki, final şansını Arjantın, hatta Macarıstan'a bıle tanıyanior yok değ.l. KUBALANIN GORÜŞÛ Yönetiminde bulunduğu Ispanya'yı üçüncu denemesinde Dünya Kupası Finallerine ulaştıran ve bu başarısı içln de 1 milyon lira prim alan Kırmızılı Mavlü Milli Takımının Teknik Sorumiusu Onlü Kubala, «Biz, Avrupa'nın en güçlü savunmasma sahiblz ve Üçüncü Grupta, Brezılya'nın ardından ceyrek flnale yükseleceğlmizi umuyorum> şeklinde b'r demec vermiştir. Ünlu Futbol Adamı, 3 Hazlranda yapılacak ispanya Avusturya macının, 7 Haziranda Brezilya ile yapacakları karşılaşma kadar cetin gececeğinl. sözlerıne eklemiştir. Aynı Kubala, 11'incl Dünya Kupasını. Federal Almanya ve Brezilya'dan birinln kazanacağı görüşündedir. «CLARİNı 6AZETESİNİN YAZDIKLARI Arjantln'ln en önde gelen gazetelerinden olan ve Dünya Kupası Finallerinin kuralarına geniş yer veren <Clarin»ln futbol uzmanları, 1'incl Grupta Arjantin, Macaristan veya İtalya, İkind Grupta Federal Almanya ve Polonya, Ocuncu Grupta Brezilya ve Avusturya, Dördüncü Grupto da Holanda ve Peru'nun çeyrek finallere kalacağını tahmin etmişlerdir. urklye Birlnci Liginln 120 maçlık ilk yarısı atılan 265 golle tamam londı. Sıcakta, yağmur ve kar altında, çamur icinde 318 futbolcu formalarını terlettiler. 30 orta hakem de sevopları ve gunahlan ile bu 120 maça Imzolarını attılar. Bu 30 hakemimlz, seklz futbolcuyu 6aha dışı ederken, 187'sine de sarı kart gösterdl. Atılan 265 golden 111nl Bursasporlu Orhan, dokuzu nu Zonguldaksporlu ömer, sekizer tanesini de Trabzonsporlu A. Kemal İle Fenerbahçell Cemil fılelere gönderdiler. Takımlar içinde en cok gol atan İse Fenerbahçe: 26. En oz gol yiyen Trabzonspor: 9. Adana Demirspor da 23 goile «en cok gol yiyen takırr» oldu. TAKIMLARIN MACLARI Ligin ilk yarısında takımların sahalarında ve deplâs manda yaptıkları maçlanna bakarsak şöyle bir görunüm veriyor: 1 Fenerbahçe: SarıLâclvertliler, cezalı iki macı ile birlikte dokuz kez yabancı sahada oynadı ve bes galibiyet. iki beraberlik. iki yenilgi aldı, 12 puan topladı. Sahasında ise altı kez oynadı. Beş galibiyet bir beraberlikle 11 puan aldı. 2 Trabzonspor: Yedi kez rakip sahada oynayan BordoMovililer, uç galibiyet. bir beraberlik ve üc yenilgi ile döndüler. Yedı puan topladılar. Sahalarında sekiz maç oynadılar. Altı galibiyet iki beraberlikle bitirdikleri maçlarında 14 puan aldılar. 3 Galatasaray: Yedt kez deplâsmana çıkan Galatasaray, bu maçlardan ga lıbıyet alamadan döndü. Beş beraberlik iki yenilgi el de edebilen Sarı Kırmızılı takım beş puan toplayabildi. Seyırcisi önunde ise sekiz kez oynadı. Altı kez galıp geldi. bir kez berabere kaldı ve bir kez de yenildl. Böylece 13 puan aldı. 4 Bursaspor: YeşılBeyazlı takım yedi kez rakip sahada oynadı. Bir galıbıyetine karşılık iki beraberlik aldı ve dört kez yeniidi. Dört puan topladı. Sahasın da cıktığı seklz karşılaşmo T da ise altı galiblyet, bir beraberlik ve bir yenilgi ald>. 13 puan elde etti. 5 Orduspor: Yedi kez rakip sahada oynadı. Bu maçlarda uç kez berobere kaldı ve dört kez yenildl. Üc puan toplayablldl. Orduspor seklz kez de sahasında oynadı, yolnız bir yenilgi alıp altı maçını galibiyetle kapayarak 14 puan kazandı. 6 Esklsehlrspon Kırmızı Siyahlı takım yedi deplasman macı yaptı. Bun lardan Ocunde berabere kaldı, dördünde yenildl. 0c puan topladı. Seyircisl önü ne ise sekiz kez çıktı. Altı galiblyet, bir beraberlik. bir yenilgi İle 13 puan aldı. 7 Beşlktaş: SlyaK • Beyazlılar, altt kez rakip sahoda oynadılar ve bir ga lıbiyet alabildiler. Bir beraberliğe karşılık dört kez macında Ikl beraberlik. al tı yenilgl alan Zonguldak spor, iki puan toplayabildi. Sahasında ise yedi kez oy nadı. Hıc berabere kalmadı ve altı galibiyet blr yenilgi aldı, 12 puan elde ettl. 11 Boluspor: Sahosının onarımı nedenl ile Llgin başındakl bir kısım maçlarını rakip sahalarda oynayan Kırmızı Beyazlı lar. bu nedenle 11 kez dep lasmana çıkttlar. Bu maçlarda Ikl galibiyet, iki beraberlik yedl yenilgi aldılar. Böylece altı puan toplayabildiler. Bolu'da İse dört kez sahalanna çıktılar ve uc galibiyet blr beraberlikle yedl puan aldılar . 12 AdanaspoR Yedl rakip saha maçından üc beraberlik, dört yenilgl İle Ligin İlk yansını kapayan Adanaspor üc puan alabll dl. Sahasında ise sekiz mac yaptı. 0c gallblyet, dört beraberlik ve blr y«niloi ile 10 puan topladı. 13 Adana Dcmlrspor: Adana'nın Ikincl takımı da yedl kez rakip sahalarda oynadı. Blr beraberliğe kar şılık altı kez yenildl, ve bir puan alabildl. Sahasında ise seklz kez cıktı. Dört ga libiyet, üç beraberlik ve bir yenilgl İle 11 puan topladı. 14 Ankaragücü: Boşkent takımı deplasmanda yedi kez oynadı. Blr beraberliğine karşılık altı kez yenildl ve bir puan alabildi. Ankara'da İse seklz kez sahaya cıktı. Dört galibiyet. iki beraberlik, Ikl yenılgi aldı. 10 puan topladı. 15 Samsunspor: Deplasmana yedl kez cıkan Samsunspor. blr beraberlik, altı yenilgl aldı. Blr puan tolpayabildl. Sahasında seklz maç yapan Kırmızı Beyazlılar Ikl galiblyet, beş beraberlik ve blr yenilgl al dılar. Dokuz puan topladı lar. 16 Mersln İdmarryurdudu: Idmanyurdu. yedl kez deplasman macı oynadı. Bunlardan Iklsinde berabe re kalıp beşinde yeniidi ve iki puan alabildl. Mersln'de ise sekiz kez sahaya cıktı. İki galibiyet. dört berober lik, iki yenilgl alarak seklz puan topladı. Türkiye Kupasında Fenerbahçe ile Beşiktaş eşleşti ANKARA, (Pertev ATASAY Blldlrlyorl Tur kıye Kupası 2. kademe 3. etap moçlarının adçekımı dun Futbol Federasyoıiunda yapılmış, Beşıklcş Fencrbohce Galatasaray Gaziantepspor ile eşleşjnıştır. Gecen dönemin kupa sahibı Trabzonspor, maçlanna ceyrek finalde başlayacaktır Adcekim sonunda eşleşme şöyle olmuştur: Galatasaray Gaziantepspor, Beşiktaş Fenerbahçe, Sivasspor Bursaspor. Kayserispor Altay, Düzcespor Zonguldakspor, Adana Demlr» spor Eskışehırspor. Rizespor Ankaragücü. İlk maçlar, adı ilk yazılan takımın sahasında 15 şubatta, ikincilerl 1 martta oynanacaktır. Başıktaş Fenerbahçe macı ise 16 şubata olınmrç tır. BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇELİLERİN GÖRÛŞLERİ Beşiktaş ile Fenerbahce'nln eşleşmesl, hftr Ikl takımın adcekimde bulunan temsilcilerlni no* nut etmiştir. Beşiktaş temsilclsl Coşkun Ergün, 6nce Fe^ nerbahce'yi eleyıp, sonra da Kupa'yı almak lcin mücadele edeceklerlnl söylemlş ve «Şanssızlıkları atlattık. Bundan sonra çok lyl oyunlar çıkaracağımıza Inanıyoruz. Fenerbahçe'yi »I«Y«C*ğlmizl umuyorum» demlştir. Fenerbahçe Kulubü temsilclsl Nacl Barlos İse bu eşleşmeyl İstanbul seyircisi icin lyi bir şons olarak pitelemiş ve tikl büyük raklbln Kupa'da karşılaşması İle guzel maçlar yopılacaktır. Sonucunda da Fenerbahçe tur atlayacaktır» bıçimınde konuşmuştur. Daha bHmedl Şahln'hn decHklcrt. Sahln'e göre, kendlmizl aldatmamalıymifiz ve karakterlmlze uygun. Içta ve dışta blzlm onurumuzu yücelten tederasyonlara yardımı a/tırmalıymışız. Ve d« blr ekmeğl 22ye bolüp herkesl aç bırakacağımıza, başarılıyı daha başarılı kılmakla geniş blr yurekllllk gösterecekmişiz. Yani cimnastikclye, masa tenlsçlslne, eskrimciye, hatta ve hatta halterclye, |udocuya, yelkenclye. yuzücüye, kayakçıya, blnlciye, blslkletçlye, voJeybolcuya diyeceğiz kl, tkardeşlerim, sız şöyle bir kenara cekılın de önce basketbolcular. futbolcular oynasın..» Neden? Cünkü onlar bizlm grurumuzu yüceltlcl sonuclar alıyormuş. Kime göre? Beden Terbiyesi Genel Müdürune göre... Bu mu amator spora hlzmet? Bu mu amator spor sevgisl? Bu mu ıBen Beden Terbiyesl Teşkilâtına yıllar boyu hizmet verdim> dlye böbürienenin mantık ölçüsü?... tBen komando değll Adalet Partlllylm. AP'nin mantığına inonmış bir kimseylm» dlyen sayın Şahin'ln bu görüşü mantığına inandığı partlslnln Genel Başkanı olan Demlıel'in < Eşyanın tabiatına aykırı» sözüna ne kadar da uygun değll ml?... istanbul 2. Masa Tenisi Teşvik Tumuvası başladı İstanbul Masa Tenisi ikinci Teşvik Turnuvt»ı dün Bağlarbaşı salonunda başlamıştır. 17 erkek ve 6 bayan takımın katıldığı turnuvada Perşembe günü akşamına dek grup eleme karşılaşmalan yapılacaktır. Hergün 18.00'de yapılan karşılaşmaların finallerl Cuma ve Cumartesi günlerl oynanacaktır. Aynı tumuvada bireysel karşılaşmalar ocak pazar günü başlayocaktır. 22 TÜRKiYE İLK YARI BiRiNCi LiGi GÖRÜNÜMÜ Erhan CÜRER Beşiktaş, Ligin ikinci yarı çalışmalarına bugün başlıyor Beşiktaş, Ligin Ikincl yarı çalışmalanna bugün başlayacaktır. İki gruba ayrılan Siyah Beyazlı futbolculardan ilk grupta bulunan Muharrem, Ahmet Samet, Engin, Süleyman, Mehmet, Erdem. Mustafa II, Ziya (genç takımdan) ve Süleyman (amator takımdan} bugün Şeref Stadında İlk calışmalarını yapacaklardır. Bu arada sakat bulunan Nıko ve Mete calışmalarını hafif biçlmde sürdureceklerdir. Aynı gruptaki Hayri ise hastalığı nedeni ile istirahatlı bulunmaktadır. Siyah Beyazlı takımın ikinci grubu perşembe gunu çalışmalara başlayacoktır. Cuma günü de tum futbolcular Ataköy'de blr haftalık kampa alınacaklar. Yugoslavya'don pazartesı günü dönecek olan Mılunıtotunovıç'in denetiminde çalışmalarmı sürdüreceklerdlr. yenilen Beşiktaş uc puan toplayabildl. Sahasında yap tığı dokuz macta İse beş galibiyet İki beraberlik ve iki yenilgl aldı. 12 puan ka zandı. 8 Diyarbakırspon Blr cezalı maçı ile seklz kez yabancı sahada oynayan Dıyarbakırspor, aldığı bir galibiyete karşılık Ikl kez berabere kaldı, beş kez ye nıldi. Dört puan topladı. Dı yarbakır"da yedl kez oyna dı ve hiç yenilmedi. Dört galibiyet ve üc beraberlik aldı. 11 puan elde ettl. 9 Altay. Yedl kez rakip sahada oynayan Altay, İki beraberlik beş yenilgl olarak İki puan elde edebildi. İzmir'de seklz kez sahaya cıktı ve beş galiblyet, üc bercberlik aldı. 13 puan top ladı. 10 Zonguldakspor: Yaptığı sekiz deplasman Masa Tenisi 1977'de tabana yayılan spor oldu Masa Tenisi, tabanda yayılmasmı hızla sürdüren spor dallarından biri oldu 1977'de... Ne var kl tobandaki bu gelişime karşın, belli bir düzeye gelmiş olan sporeuların, calıştırıcı konusu cözümlenemedi. Ingiltere'de yapılan Dünya Şompiyonasında (A) Milli Takımlarımız ücuncü kategorıde savaşım verdiler. Niierya ile birliktb şam pıyononın en genç takımı olan Türkiye, erkeklerde 23 takım arasında 6. bayanlarda da 16 takım arasında 6. oldu. Genel sıralamada ise erkek ve bayanlarda 40. sıraları aldık. 20. Avrupa Gencler ve Yıldızlar Şampiyo nasında ise bir bronz madalya kazandık. Yıldız erkeklerde Teofanidis Aleksandridls öçüncu olurken, bırinci turdo elenenler arasında yapılan teselli tunuvasında Kadrlye Poyrazoğlu genç bayanlar birincisl, Hulya Tomsuk aa yıldız bayanlor Ikinoısi olarak teselı' buldular. Erkek takımımız 28 ülke icinde 13 , bayon takımımız da 22 ulke icinde 17.'liğı aldılar. Yıldız erkeklerimiz İse seklz ülkeyl geride bırakarak 13. oldular. Geçen yıl son sıraları oldığımız Balkan Şamplyonasında erkeklerimiz, Yunanistan'ı geçerek dördüncü olurken, bayan takımımız sonuncu olmaktan kurtulamadı. Uluslararası Ankara Gencler Turnuvosın da takımlarımız Sovyetler Birliği'nin ardından ıkincl sırayı alırken, tek erkeklerde Oktay Çimen birincl, Teofanis Aleksandridıs üçüncü oldular. Tek bayanlarda da Kadriye Poyrazoğlu ile bir ücüncülük kazandık, TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI Erkek Takım: Beyoğluspor Bayan Takım: Eskişehir Bentspor Tek Erkekler: Fanl Aleksandridıs (Beyoâ luspor) Tek Bayanlar: Kadrlye Poyrazoğlu (Esk. Bentspor) Crft Erkekler: Tuğrul Akas (F. Bahçe) Fanl Aleksandridis (Beyoğluspor) Cift Bayanlar: Gülcın Erkman Zühal Erkman (Fenerbahçe) Karma: Haysem Demircl Derya Sokol (İTO) Üniversite ve Yüksek Okullar Greko Romen Güreş Manisa Grubu Birinciliği sona erdi MANİSA, (Cumhurlyet Ege Bürosu) Üniversıte ve Yüksek Okullar GrekoRomen Güreş Karşılaşmalarının grup birinciliği sonuçlanmıştır. 48 KİLO: A. Kadlr Baltalı (Balıkeslr) 52 KİLO: Cengız Yakut (Manisa) . 57 KİLO: Erdoğan Aydoğmuş (Eskişehir) 62 KİLO: Ertuğrul Mutlu (Manisa) " 68 KİLO: Fikri Topçu (Eskişehir) 74 KİLO: Ahmet Erden (Manisa) 82 KİLO: Erol Arslan (Manisa) 90 KİLO: Ramazon Savranbaşı (Manisa) 100 KİLO: Kemal Bakır (Manisa) AĞIR: Mellh Ozan (Sakarya)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog