Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 17 OCAK 1978 r E GÜNÜN KÎTAPLARI cem yayınevi • . v metin demirtas B'T kere flzsu yürümüştür dollaro Potlayacaktır oğır sancılarla koranlıktar Varmak icin o gazel yorınlara Bızım de doğlonmız vordır Che Guevara ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ ( BA ŞLANGf ÇTAN B U G O N E DÎPtOMAS? TARÎHÎ) SCCB BiHmler AV»d*misnin y e » bfr ürünii Türk've'de Ük. kez yaytnhnan bu ntr, llk çağhrdanglinümOre tcatlar dip lomatık ilijkılerı ve inHj diplorratlann bilinmeyen yönlerini açıklıyor ... BÜYOKBOY 640 SAYFA 200 TL. HESİMLİ TÜnhCE SOZLUh * SÖZ VARLIĞIMIZA SON YILLARDA KATILAN SÖZCÜK VETERİMLER * BİNLERCE YENİ, ÖZLÜ TANIM * YAZIM KURALLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANDIĞIİLK SÖZLÜK ÖĞRETİMDE, GÜNLÜK YAŞAMOA KARŞILAŞILAN DİL SORUNLARI İÇİN BAŞVURULACAK BİR YAPIT SÖZLÜGÜ SOZLÜĞÜ t Uk<mı 2 300 Hra * HALK AĞZINDAN DERLENMİS SÖZCOKLER 8 citt / A • K / , takımı 1.600 lin • ZOOLOJİ TEHİMLEnİ SÖZLÜĞÜ EShİ UYuüR TÜ RHÇEŞİ SÖZLÜĞÜ .50 ür». H4ZIR0L KALBÎM SIİRLER 12,5 lira Kısa sürede tükencn ilk baskm ve filmiyle büyiîk ilgi gören, Çağdaj Sovyet Edebiyatının bajyapıtı; > ASAlAHDİLİM TEr|İMLEf)İ MAY YAYINLAR1 Geftt! Dijrtım : CEM MAY, u|ategUı I*bır*uf SÖZLÜÛÜ3.U* ' TECİM. MALİYE, SAYISM ANLIH ye GÜVENCE TEIVMLElVl SÖZLÜÖÜ ( İ Ü D U N U İ L İ M TcniMjLEi); MUn sıcak P.K. 1365ISTANBU HAVASS yayınlan 1 1 SÎYASAL KÜLTÜR DİZ1SÎ 001 "YARARLI BİLGİLER'BÖLÜMÜNDE: * ELEMENTLERİN PERİYODİK DİZGESİ * ÜLKELER, BAŞKENTLER, DİLLER, PARA BİRİMLERİ * ÖLÇÜ BİRİMLERİ YENİ ÇIKTI / 80 lira, öğrctmenlerle öğrencilere 50 lira SÖZLÜĞÜ , „ • KİTAPLllîBİLİM TEnİMLEnİ 30 Lira • 30 Lira* < ^ . okar yayınlan PJ SÎYASAL KÜLTÜR .DÎZİSÎ 002 *Siyasal teoriye ve pratiğe getirdigi katkılarla .güncel yayınlar 25 lira 1 1 [KAVGAM] a.altındal DİNMEYEN ; FI1ANSIZCA V.LLENİN •İsçi Sınıfı Hareketini Bölücü Akımlar •revizyonizm •goşizm •maoculuk •troçkizm ^Sorular ve Çevaplarla SAPMALAR 25 Ura 1 \*İDL, Atox fiisth 1 ?*™* Clement Ahrmu 1 r SİİRLER 1 1 ı 40 LİRA 1 1 I 2Cilt 200 Lira Öğretmenleriejöğrencilerc 130 lira 2 0 LİRA NEDIR KOMÜNİZM 7 ÛDEMELfj GÖNDERIUR INulLIZCE TÜIVKC SÖZLÜI1 70 lira, öğretmcnlerle öğrencilere 40 lira SÖZLÜĞÜ u ^ TARİH TEHİMLEnİ SÖZLÜĞÜ YAZINTEnİMLEnİ SÖZLÜĞÜ Ü FELSEFE TEMtf LEM SÖZLÜĞÜ > TOPLÜMDİLİM TERİMLEPlİ SÖZLÜĞÜ > ZANAAT TEnİMLEnİ SÖZLÜĞÜ,., YERBILİM TEnİMLEnİ SÖZLÜĞÜ SATIŞKOŞULLARI : 30 Lira • 15 lira ^2829 Ocak 192İİ Unutmd . MUSTAFA SUPHİ VE YOLDASLARI HAVASS Yayınlan , «. Hüsrev Gerede Cad., l?il Apt. 35/2. Haval* * • yaztşmt: Tesvlkiye/ISTANBUL ANCAK 100 LİRAYI GEÇEN İSTEKLER ÖDEMELİ OLARAKGÖNDERİLİR. • İŞARETLİLER ÖĞRETMENLERLE ÖĞRENCİLERE % 50 İNDlRİMLİDİR. ÖDEMELİ İSTEKLERDE P T T GİDERİ EKLENİR. TORKDİLKURUMU ATAT0RK BULVARI KAVAKLIDERE ANKARA 217 HAVASS Yaymları.P.K. 55.Tesvndye/ISTANBUL»4S 13 19 ' * * Posta masrafı yayinev* tarafmdan ödenir. On kitaphK slparlşferde % 20 Indrrim yapılır. Piyerloti Cad.2V5.Çemberiitaş/İST. KURTULUŞ 3. Sayı Çıktı Yazışroa Adresi: m m J L U S GAZETZSt Ibranlm Müteferrika Sok. Han, Kat: A, No: 409 ULUS / ANKARA Abotıe Bedell : 6 Avlık 65 TL, Yıllık 130 TL. POSTA CEKt N0: Tazilet 100994. OKAR YAYINLARISUNAR 4\ DAMLA YAYINEVt 7&DOCUM MDÖNÜMÜNDE DR. AGAH OKTAY GÜNER'iN DEVMMTffiH TAKVİMİ ^ UMJTPOSTÎR cmr cad. afjx\ apt 33/34 NAZ1M1978 gökovanın yalazları Bu yapıtla öyköcülüğümüzdebirsınıraîflıyor Okar Yayınlan P.K. 1365 f stanbul 1 CELAL ÖZCAN Btrlnc! boskısı blr oyda kapışılan esori ARANAN VERGİ KİTABI Avukatiann, serbest muhasebcr'lerııi malı müşavirlehn, muhasebe .mudiitiençıın şirkat, kurum ve tüm verg» mükeileflennın vergî kılavuzu ve elaltı kitabi •* VERIM EKONOMİSİ 2. BASKISI ÇIKTI FİZİK 1974197519761977 T Ü R K Ç E "ModernKlâsik", Ortak Soru ve çözümleri ile ek testler Fiati : 5 0 TL. ÜSS üss 20. Sayi Çıkt Törklye'nin kurtuluşu İSRAFTAN VERİME gecışle mumkündür. Kapıtalizm ve Sosyalizm cıkar yol mu? 2000 yılında ayakta kalmonın sırn: İSLAM TÜRK SENTE2İUydu değıl lldor Turkiyo.. Turk oydınlannı yokından llgılendiren Snem'l konular... VERİM EKONOMİSİ'nı ülkesıni seven her aydın mutlako okumalı. Genel doğıtım: DAMLA YAYINEVİ Babıâli Cod. Coğaloğlu İSTANBUL T E L : 26 21 99 İNCİL SADECE 20 L. İSTEME ADRESİ P.K. 40 FERİKÖY İSTANBUL FİZİK ModemKlasik Test tipi örneklerle konular ijlenmi} olup, 240 çözümlü örnekle birllkte, yanıtlan verilmiş 570 test sorusunu kapsamına almaktadır Fiatı :50 TL. Yargıtay Yayınlan 1978 yılı obon* koydına f • YARGITAY KARARLAR DERGİSİ 25 TL. x 12 sayı: 300 T L • YARGITAY DERGİSİ 30 Tl X 4 sayı; 120 T L • YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI Ceza bölumü cıft I XII + 764 sayfa löx ciltlı 100 T L • CEZA KANUNU ŞERHİ (l^ofno) Cılt I XX + 595 sayfa lüx cıltli 75 T L • YARGITAY KARARLAR DERGİSİ Cllt I Yıl 1975 1 1 2 cayı Cilt II Yıl 1976 1 12 »oyı Cllt III Yıl 1977 D«vam »dlyor Yıllık 180, T L • YARGITAY DERGİSİ Cllt I Yıl 1975 1 4 «oyi Cllt II Yıl 197» 1 4 »oyı Cllt III Yıl 1977 Devom «dlyor 1 ve 2. loyılar tükendl. Yıllık 80, TL •k İSTEME VE HABERLEŞME ADRESİ: Aşağıdakl hesap numaraiarımızdan blrlne bedel yaîırıtarak Müdürlüğümuzd başvurulmolıdır. Posta ookleri merkezl Hesop No 92932 T.C. Ziraat Bankası KIZlLAY Şubesl Hasop No: 640 / 110 YARGITAY YAYIN MÜDÜRLÜĞU • ANKARA NOT a: Ödemelı göndenimez. b: Temsilclmiz yoktur c. 1975 yılı honç diğer yıllar lcîn Hökım. Sovcı ve en az 50 adet atano e» 20 ındınm uyguianır. Törkiye'de 20 milyon sinema seyircisi var. YineTürkiye'deTV, şimdi 30 müyonayakm kişı tarafmdan izleniyor, CdRSEl TAT1W.AH MARİAA. CACCIOCCHI .•Ver9' hl<*te<?ıesi »'Arama »İhbar «Muhbır fkramiyışsı, '•KaçakVıJıfc •Kusuf •Üsutsüzlükle» fHileh. Vergi »Tekerrür •Bıheşrne *Men\ur SuçiJfı ,y« Cezâter» «Yasak1 lar »Vergı terasını Kjldıran ..Subepler »ölüm »Zamanaş.mı »Mucbır Stbepler •Duıe.ltme '. •Yanıirrıa. »Pişmatılık• »Uzlaşnrai »Cezatarda Indırmc; Preosıbi' '• SoTumtutuk «Cezatarda ödeme ve Kesınteşıne ' ;,'.;... • . . t Bu jo mslyona yaktn $eyirciitn, tinema vt TV pti 2 ieo gücün dufünset, kurgmsal, tiyasal vt toplumsal gerçek yüsünu tanımak üteyenlere ttsltnecek. FA5İZMİN ANALİZİ CEVİREN: C»möl SÛREYYA YENİ CIKT1. 40 Llro. PAYEL YAYINEVİ P.K. 889 İ S T A N B U L İstemç Adresi : Mohmet Akıncı Kale Dersjnesı Ankara Gül Yayınevi : Adem Yavuz Sok. No. 11 Kızıtay ANKARA^.,., : H ALKIN i I44 SESİ;. İ KONTRGERİLLADAN HESAP SORULSUN1 Boşyozı cHuzuru Sağlamonın> YoUı Türkıye Bosmındo ilk defa ve tai". metın Demokrotik Kambocyo Hukumetınin Kamuoyuna Bildıriîi «KAMBOÇYA Vietnam Saldırısmı aitedecektır» Işte Ruslarm «yardım» dedlkleri Iskenderun Demır C«lık Soygunu Aydınlık Araştırmo Grubunun inceiemesi Gunluk Gazeteye bağışlor devam edıyör Bogıs miktarı: 5 milyon 206 bın Doğ.t«« A r l r e ı ı J'K Jlı<.> K«ıak'> TU» DA Co^alo^lu Hom<jm lok N 6 4 IST. 'j • ' •• • . "• "• . ' ilk kitabım sunar: hîfW Temyiz . Damçtay •,•. • Vert^V cezjîart veVıhtd.ıt mekanızması Türkiye'tte ck'nnlîgipe ve genisft^ne ftetayU. "melodık bitimsel ve •<jrfte'klırıol3rA Hk kez bu kıtaplii incrtennnektedir. ;•• 7000* yakın Dan^tsy^'iOOO'e yak'fi Temyn Kov mişyonu Jıaran .gçndep qevmimıştır • • . • . • Maliye Bakanlığının bütun Cenpl Teblîg ve Timi.mlefijıjığfnda uygulamanıa son »ijıırumuy.ınsırılmış'. \,Pfy1(y ,.i f v £.•*,' v , ' ^ • ; ,,. •' • • •. • : ' ' • ;• • '•.. • Bu "csef yalnızça bır>açıkJ|aSıâ,kıt,abı değıl, <ıynı zamşnda madye.v* jnüesşesiienfi, eyrinı, .yönimve.te! • Her bölümde.'çeşth pîneHerivJtrSmıştır • Kıtabm sonunj v^rgfıdarestne ve koza Ofy.'inlonna kafşr k'yllanıl.icâk . hpr u ı r u n gereikli. •'18 adet dfS>ık dilekçe öfncği Vomılmust\ır ;•••••. . \'*\' • BU KJTABA BUGUN OLMASA BİLE. BİR GÜN MUTLAKA GEflEK O U Y A B İ U R S İ N İ Z . , , , • BüyüV>oy''AâO say'ta. faıks eitlİ5» T L ödemelı ls;emeAdteSı.PK. 128? ŞırkfiCİ İSTANBUL SİNEMA YAZILARI Çevıri Kuruiu : Bertan Onaran Yurdanur Salman Atillâ Dorsav Brtchtiıt antma. film mÜMiği. radyo üıiüneyaMitartıu, Breckt'p turamtn günumütttekı yorjımlanifi ÜJtunt bır ixM forüfle birhHt vtnyor. ALi ARCAK YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ Kamulaştırma Yasası AÇIKLAMASl UYGULAMAS! V E YARG1SAL KARARLAR SAYFA, SEÇİLMİŞ TL. 1800 KARAR ÖRNEĞt 1490 Gend Dattıra : €> CÖRSEt TAYINLAA E(c : DATtÇ A n k a n : AYDIN SAMt Y»zı»mt:P.K.654Beyotlu tSTANBUL J FİYATI 400 ESER. YAZARINDAN VE KAZANCI YAYINEVİ'NDEN İSTENEBİÜR.. ÖDEMELİ GÖNDER1LİR ..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog