Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURİYET 17 OCAK 1978 ^Cumhuriyet 17.1.1928 TİYATRO , Eşegın Gölgesi,, başarılı, eğlendirici bir seyirlik S. Günay AKARSU Istanbul Müzesindeki sirkat Ajans haberleri. Istanbul Müzesindeki Hitit asarından bir taş ıle bazı eşya sirkat etmiş olan Esat Nasuhi namında birinin Turk hukumetinin şikâyeti üzerine Paris'te tevkif edildiğini bildirdi. Bu telgraf üzerine dün tahkikat yaptık. Evvelâ Müzeler Müdürü Halil beye müracaat ettik. Halil bey bu mesele hakkında bize şu malumatı verdi: , , ^ t Calınan parca 25 santimetre irtifaında topraktan bir levhadır. Üzerinde hattı mıhi ile Hitit lisanından yazrlar vardır. Muhim eserdir. Bunun sariki Şarkı Kadim Müzesl memurlarından Esat Nasuhi isminde biridir Bu şahıs Mısır'a hicret eden muteber bır zatin. maruf bir ailenin cocuğudur. Asuriyat şubesinde ihtisas sahibi bir adamdır. Ben Esat Nasuhiyi Paris'te gördüm. Ve onun tarih profesörierinden bu zat hakkmdo methiyeler dinledim. İlminin vüsati dolayısile bu adamı Şarkı Kadim Müzesine tayin ettirdim. O maaşınm azlığından şikâyet ederek istifa edip Paris'e gitti. Esadın caldığı parca. üc sene evvel Fransız Papazımn caldığı parca değildir. Amo Fransız Fapazının caldığı levhaya cok benzemektedir. O papazm caldığı 'ade olunmuştur ve muzemizdedır. Esat bu caldığı eseri Louvre müzesine götürmüştür..» Bizim yaptığımız tahkikata göre. Esat Nasuhi bu eserl Paris'e götürdükten sonra Jorj adında bir Yahudiye 20.000 Franga satmak istemiş, Yahudi de Louvre müzesine bunu satmak istemiş. Fakat Louvre müzesi müdürü Halil beye bir mektup yazarak meseleyi ıhbar etmiş ve hâdise bu suretle meydana çıkmıştır. Aynı zamanda Paris sefirimiz Fethi bey de keytiyetten haberdar ediimiştir. Fethi bey Fransız hükümetine müracaatle Esat Nasuhiyi tevkif ettirmiştir. Mesruk eşyamn elyevm Yahudinin eünde olduğu bilinmektedir. Yahudi kendisine yirmi bin Frank verilmedikce bunu iade edemeyeceğini söylemektedir. Müze de bu parayı vermek istememektedir... • Amerika Reisicumhuru kendisine yopılan suikasttan kurtulmuştur. Havana zabıtası Meksıka'dan gelen iki Rus'u tevkif etmiştir. , .. • Celâl Nuri beyin hic bir mebusun devlet aleyhine acılan bir davada ovukatlık, hukuk muşavirliği edemeyeceğine dair verdığı teklıf eğer kabul olunursa, Istanbul Barosunda kayıtlı bulunan 11 avukatın bu ışlerle meşgul olamayacaklan anlaşılmaktcdır. Bundan on yıldan fazla bir zaman önce Haldun Toner'in yazdığı «Eşeğln Gölgesi» adlı oyun i. B. Şehir Tiyatrosu'nda sahneye konmuş ve hakkmdo dava acılarak yasaklanmıştı. Bugun ufok değiş.klıklerle birlikte aynı oyun gene Şehir Tiyatroları Har biye bölümünde seyirci önüne cıkorıldı. Bu kez kim senin akhna oyunu yasaklamak, dava acmak v.b geimez sanıyorum. Neden dersiniz? O günden bugune ceza yasamızda ileri yönde değişiklikler mı yapıldı, şu ünlü 141 142 ve benzeri rrjaddeler mı kaldırıldı? Elbette ki hoyır. Yasalar olduğu gibi duruyor. oma tcplumsal gelişme, öyle yasalar gibi kıtaplann sayfalarında donduruiarnadığı icin, değil «Eşeğin Gölgesi» daha temelden eleştirı getireı\ oyunlar bile oynanabiliyor artıh. Taner bu oyununda, genel bir güldürü taşInma yapısı ıcinde duzen eleştınsı yapar. Ve oyunu yazdığı günlerin koşullorı gereği, bu eleştirı co* 1 kapalı, kapalı olduğu kadar da yüzeyseldır. Olayı bir butün olarak ele almaz. Bu durumu yaraton necJenlerden cok. en gcze batıcı sonuclar üzerinde curup sonuclorın ters, yanlış olduğunu belirtır. Bu sonuclardan. tüme varım yoluyla ternel eleştiriyi ya kalayıp sorunu bütünlemek seyircinin birikirnine, bi lincine kalmıştır. Dediğim gibi. oyunun yazıldığı gu nün koşullarını hic gözden uzak tutmamak zorundayız. O zamoniar epeyce ileri bir nitelk taşıyon oyun, bugun toplumsal gelişmeye oranla yerinde durduğu icin özündeki ilencilikten cok şeyler yitirmiştir. Bicim bakımmdan ise, sağlam kurgusuyla nltelikli bir seyirliktir. Haldun Taner. özellikle oyunun vazıldığı zamanlar uzerinde cok durulan bir kaynaktan. geleneksel seyirliklerimızden yola cıkıp cağ daş güldürüye varmayı başaran oyun yazarlcrımızdon biridir zaten. Bu oyununda ustalığınr bir kez daha görürüz. Oyunun kurgusundcn diyalog yc0ısına kodar eski yeni bireşimi kendini duyarur. Eskı seyırüklerimizin kalıpları icınde dcrolıp. kısırlaşmamıştır. Buna karşılık eski tiyatromuzdan aldıklarıyla yeni bir öz bicim dengesi kurmuştur. Ayr.ı yopı icinde sarkılar. dans butunleyici bi^ rer oğe olarak işlev yüklenir. Oyunun eski bir cağda, imgesel bir üH<ede gecmesi ,ise kurguyu tamamlor. Gıysiler. gercekle gercek dışının dengeli kay naşması, seyirciyl eğlenceli bir düş ortamına götürür. .?le? Bu düş ortomından seyirciyi sarsarak cıkarıp gerceklere yöneltmek icin bir de cağdaş giysili «ozan» düşunülmüş. Ozanla oyun epik bir yabancı laştırma etmenine kavuşturulmak istenmiş belki. Bu ayrı bir tartışma konusu, ancak ozanın hic değılse seyirciye gercekleri göstermek, kavratmak is levini yeterince yerıne getiremediğini, yahtılmış kal aığını söyliyebiliriz. Müziğı Cenan Akın tarafından düzenlenen oyunu Engin Uludağ sahneye koymuş. Eski cağlardan esinlenen göz alıcı, rengârenk giysileri de Türkân Kafadar hazırlamış. Bu üclü calışma birbirini bütunleyerek gercekten seyirci icin cekici, eğlenceli bir seyirlik hazırlamayı başarmış. Olaya bu acıdan bakarsak sözümüz yok. Ne var ki bunca yıl bnce yozılmış bir oyunu veniden sahneye koyup oynarken, toplumun değişen koşullarını ve buna bağlı olarak seyircinin de değiştiğini goz önünde tutmak. bu başarılı gorünümün altında özün eriyip gitmesini önlemek gerekirdi, diye düşünmek de olası... KESKİN, SON OYUNU ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİNİ AÇIKLADI Yıldınm Keskin'in son oyunu cAklı Başında Bir Adam» Devlet Tiyatrosunda sunulmağa baş ladı. Keskin'in önce^i yıllarda do iki oyunu Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmişti. Keskin'le son oyunu üzerine yapılmış bir sövleşiyi sunuyoruz: • Devlet Tiyotrosu Ankorada «Yeni Sahne»de son piyesiniz «Aklı Başında Bir A d a n u r oynuyor. Bu konudo bize ne söy leyebilirsiniz? 9 Cağımızm insamnın icinde yaşadığı toplum tarafından. za manla gittikce artan bicimde. koşullandırıldığını duşünmüşümdür hep. Genellikle insan pekfor kına varmaz bunun. Okulun, aile cevresinin sosyal ilişkilerin bir koşullandırması vordır. Modern toplumda buna gazete, radyo ve te!evi7yon gibi genel yayın aroclarını da ekleyebilirsiniz. Okuduğu gazetenin başya:orı gibi düşünen cok insan bulunur. Fransız sosyologu Edgar Morin bu konudo cok ilginc câlışmalar yaptı. Bunlar insanın kişiliğini büyük ölcüde etkiliyor. Hat ta belki de giderek kişıliğimızrien odünler veriyoruz. Özgürluğumuzclen, eşitliğimizden, mutlu Tarihi Elhamra Sinemasının Kültür Bakanlığına kiralanması konusunda çalışmalar ilerliyor İZMİR, (Cumhurlyet Ege Burosu) Toriiısel Elhcm ra Konser Solonu'nun «Şupermarket» yapılmosına tep kı olarak Filormonı Derneginın oluşturduğu Kültür Sanat Danışma Kurulu salonun müzik ve sahne sanatlariyla ilgili colışmalarda kullanılmak uzere Kültür Bakanlığınco kiralanması 6 nerisini kararlaştırmış bu ko nuda colışmalar yopmfştır. Prof. Rauf Beyru. Prcf. Dr. Özdemir Nutku. Ferruh Senan, Doc. Dr. Gultekın Oransoy, Dr. Erdoğan Oktoy. Muammer Sun. Vakur Gunoy'dcn oluşan Kültür SGnat Danışma Kurulu ;ie K'ımorlar Odası, Turk Kuitur Derneği. Türk Dil Kurumu izmır Subeleri konuyle ilgili clarak bir ortaklaşa basın toplantısı duzenlemislerdir. Basın toplantısında sozcü olarok konuşon Prof. Rauf Beyru ulusal kutuphane ve konser salorunun, yabancıların ekonomik kultürel ocıdan egemen olduğu «işgal öncesl İzmir'inde dlğer yabancı kü tüphano İle tiyatro kon. ser ^jlonlarına kprşı tasnr lanarak gerçekleşt!r!lmiş bir «ulusal blllnç ve onur onıtı» olduğunu soylemiştir. Salonun mımarlık acısındon da, «neo klasik» Türk minıarlığmın başarılı bir örne ğı oluşturduğunu, bu nitelığiyle de «ulusal bir kültür urünü» olduğunu belirte'ı Beyru daha sonra özetle şoyle demıştir: «Konuyu butun yönleriyle inceleyen kurulumuz, «konser salonunun müzik ve sahne sonatlonylo ilgili etkinliklerde kullanılmak üza re Kültür Bakanlığmca kiralanması» önerisinin, en uygun cözum yolu olduğu kanısına varmıştır. Kültür Bakonlığı, sozkonusu salonu kiraladıgı tak dirde. bu salonda orkestra, oda müziği, hafit müzik Turk klasik ve halk muzikleri konserleri, tiyatro, operet, opera temsilleri, halk oyunları ve bole gösterller! düzenlenebilir. Salon, «cck amaclı bir kültür sanat merkezi» olarak değerlendirilebilir.» Bınonın onorımı icin Eg9 Üniversitesi Guzel Sonatlar Fakultesi Mimarlık bölumu ıle Mımarlar Odası izmir Su besl her türlü yardıma lerdir. cAklı Başında Bir Adam» oyunundon bi. gorunum.. luğumuzdan. Caresi nedir? Bilmiyorum. Ben cyunda sorunu ortaya koymakla yetiniyorum. • «Aklı Başında Bir Adam» duşunsel bir oyun: ama bir polislye oyun havası icinde verilmis. # Benim butun oyunlarım DIraz böyledir. Seyirci oyunu rahatca sevretmeli. «Aklı Başında Bir Adarmda en sade r;üldurü unsurımu kullandım. cskiler gııl dürüyü tanıfnlarken. «bir kişl bulunmaması gereken yerde bu cıkıyor. Türk seyircislnin oyunu lunur, ya da bir olay gecmemesi nuza gosterecegi ilgi konusungereken yerde gecerse bundan da ns duşunüyorsunuz? otürü güldürü cıkar^, derlerdi. 0 Türkiye'de tiyatrolar cok kı Benim oyunumda da b(r komisa bir zaman öncesine kadar ser. bulunmamcsı gereken bır lıer gece dolu oyunuyordu. Şim yere gelıyor. Tam bir güldürü di biraz azaldı; ama bu. tiyatro değil bu oyun; dıyelim ki «huseyircisi yok oldu demek değil. mour» yönü de duşunsel yonuönemli olan o seyirciyi tekrar ne eşit bir oyun. tıyatroyo cekebilmekte. Benim # Oyununuz bizim alışık oloyunumo gosterecegi ılgiye geduğumuz yerli oyunların dışına lince. bu konuda ümitli olduğumu soyleyebilırim. Oyunlarım oynandığı her zaman bu soru soruldu: «Sizin oyunlarınız cok duşunsel, cok modern, seyirci zarların eleştırileri de olum STOCKHOLM, (Cumhurlİlgi gösterecek mi?» Söylıyeyim; lu olmuş Yılmaz Guney siyet) isvec başkentindeki Bundan once Devlet Tiyatroların nemasınm «hiç bir sinema Stockholm Sinematek Der da oynanan her iki oyunum da ya benzemediği» belirtilmış ' neğı Yılm'az Güney'in dort «İnsansızlar» ve «Soruşturma» tır. yapıtı ile bır hafta duzenieiigi gordü sanırım. Yılmaz Güney'in yapıtlamıştır. rının yakında isvec televe 9 Hazıtlamakta olduğunuz ye yonunda do programlcnanl oyunlar var mı? Sanatcmın Umut, Ağıt. rak gösterıleceği öğrenıl• insanların olmediği bir dün Enciışe ve Zovaihlar adh miştir. ya düşünuyorumj, insanlar olmefılmlerinın Sınematekte gos yince yaşamın da anlamı pek Stockholm Sinematek Der '<* 4^fi.'mesirıc(en sonra.. Sınekalmayacak. Kuşaklar arasındaneg'indeki gösterılerde se' rnötek d«1^isind%" *o^ Yılki qniaşmazhklar. mutluluk. ozyfreiler bu Jılrnlflri kuiqkl^k . ..?',• Wöz Gön^ya oi«'"•otoğraf gürlük. eşitlik sorunlan ortaya larla isvecçe cevirisiyle ızve afışlerle birlikte olumlu cıkacak yeniden. Burada bir olemişlerdir. yazılar çıkmıştır. isvecü ya yun var. Yazabilîrsem sevineceğim. \ , Sirkat: Çalınma. hırsızhk. Asarındart: Yapıtiarından. Tevkif •dllmek: Tutuklanmak. Mürocaat etmek: Baş vurmak: Malumat: Bilgi. İrtifa: Yukseklik. Hottı mıhi Cıvi yazısı. Llsan: Dil. Muhim eser: Önemli yapıt. Sarik: Hırsız. Şorkı kodim: Eski doğu. Hfcret: Göç. Muteber: itibarlı, soygı değer. Maruf: Tanınmış İhtisas: Uzmanlık. Methlye: Övgü. İlminin vüsatfes Biigısinın genişlığı. İade oHınmak: Geri verilmek. İhbar edilmek: Haber verilmek. Mesruk esya: Colınmış eşya. Güney'in filmleri Stockholm Sinematekind^ gösterildi hazır oldulftâtırtr "bildirmiş TELEVİZYON BALARISI : Dizi filmin «BİRGÜN BİR YERDE> adlı bölumü yayınlonacak. Bu bölümde, bir kralice ormanda yavrusunu aramaktadır. Eşekarısı Harry bunu Tombik'e söyler. Tombik onnesi olduğunu sandığı kraliceyi ararken hırsızların arasına düşer. Daha sonra oradan kacıp yine kraliceyi aramaya başlar. 19.25 KIŞLA GELEN COCUK HASTALIKLARI : Televizyon Eğitim Yayınları Şubesınce hazırlanan programda kış mevsimi en cok rastlanan cocuk hastalıkları, bu hostalıklardan korunma ve tedavi yontemleri konu edıliyor. Programa katılanlar: Doc. Dr. Şükrü Cin (Cocuk Hastalıkları Mütehassısı), Ankora Üniversitesi Tıp Fakültesı Öğretim Üyesi. Programın sunuculuğunu Jülide Gülizar yapıyor. Yapım Yönetim: Tülay Eratalay. 20.00 HABERLER ve HAVA DURUMU: 20.45 5 DAKİKA : Program dizisinin bugünkü bölümünde «EGİTİM ve DİSİPLİN» konusu ele alınıyor. Cocuğun eğitiminde, disipim önemli bir yer tutar. Pek cok anne ve baba, çocuklanna gerekli ve yeterli disiplini veremediklerinden yakınır. Peki disiplin nedlr? Cocuğun eğitiminde disiplının yeri ve uyguloması ne olmalıdır? Bu kücük oyunda doğru ve yanlış yanları ıle dısipiin anlayışı tartışılıyor. Yap:m: Yavuz Tarakcıoğlu, Yonetim: Ayhan Karapars. Oynayanlar: İhsan Sanıvar, Sener Kökkaya. Jale Aylanc. 20.50 TELEVİZYONDA YERLİ SİNEMA : Programda yönetmenüğini Hulki SANER'ın yaptığı ve başrollerinl Emel Sayın, Ediz Hun, Hulusi Kentmen ile Atıf Kaptan'ın paylaştıkları «GÜLİZAR» odlı film yayınlanacak. Filmin konusu şöyle: Karodenizli Atıf beyin kızı (Emel Sayın) Pervin ile hemşehrisi Hulusi beyin oğlu (Ediz Hun) Suat'ı, kücük yaşta beşik kertme yapmışlardır. Cocuklar birbırlerini tanımadan büyürler. Suat, cok copkın bir delikanlıdır. Birgün başka kızlara kur yaparken Pervin'le tanışır. Pervin, Suat'ı tanımaktadır, kendini de Suat'a «GÜLİZAR» olorak tanıtır. Pervin, sesi cok güzel olduğu icin Gülizar takma adıyla bir gazinoda iş bulur. Suat, Gulizar zannettiği Pervin'in devamlı peşini bırakmaz. Pervin'i hic tanımamış olan Suat'a Pervin kendini makyajla cok cırkin olarak tanıtır. Suat do ben bunla evlenmem diye Atıf beylerın evini terk •rler 22.15 TÜRK HALK MÜZİGİ BİR SOLİST : izmir Televizyonunca hazırlanan bu Türk Halk Müziği programında sonatcı «Aytül Kasor» ekrana geliyor. 22.15 GÜNE BAKIŞ : 19.00 05.00 05.05 06.00 06.02 07.00 07.02 07.07 07.30 07.40 09.00 09.02 09.22 09.40 10.00 10.01 10.21 11.00 11.05 12.00 12.10 12.55 RADYO Bolgesel yayın TRTI Kısa haberler Acılış, program ve Okul radyosu kıso haberler Bolge haberleri Türküler, şorkılor Öğle üzeri oyun havalan Radyo ve televizyon Kısa haberler program haberleri Günaydın 13.00 Haberler Kısa haberler 13.15 Oyun havalorı Köye haberler 13 30 Bolgesel yayın Bolgesel yayın 14.32 Beraber ve solo sarkılar Haberler Kısa haberler 1500 Sobahtan sabaha 15.01 Sizlerle birlikte Kısa haberler 16.00 Bölge haberleri Türkü defteri 16.05 Okul. radyosu Türkce sözlü haflf müzik 17.00 Kısa haberler Cevre sorunlan 17.02 Akşama doğru Kısa haberler 1800 Kısa haberler Arkası yarın 18.01 Cocuk bahcesl 18.16 19.00 19.30 20.15 20.40 21 00 21.02 21.30 22.00 22.02 23.00 23.10 2340 24.00 00.02 00 55 01.00 Bolgesel yayın Haberler Bolgesel yayın Köy dağarcığı • Türküler ve oyun havalan Kısa haberler Sarkılar Muzik magozin Kısa haberler Bolgesel yayın Hoberler Beraber ve solo sarkılar Eski melodiler Kısa haberler Gece konserl Kısa haberler 05.00 Gece yarı» BULMACA TRT III 07 00 07.02 08.00 09.00 09.3010.00 10.45 11.45 12.15 12.45 13.00 14.30 1500 1600 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 2000 20.30 21.00 21.45 22.00 23.00 24.00 01.00 Acılış ve program Gune boşlarken Sabah icin Hafif Batı müziği Berober sarkılar Melodi demeti Türküler gecidl öğleye doğru Solistlerden secms eserler Sololar Konser saatl Hafif müzik Günün konserl Konserlerden secmeler Türküler gecidl Hafif müzik Karma Fasıl Müzikte cağloı Salıdan salıya Yurttan sesler Acıklamolı klasik koro Gecmişten bugüne senfonik müzik Bir soüstten türküler Solodan orkestrayo Gecmişten müzik Gece ve müzik Progrom ve kapanış 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 23456789 SOLDAN SAĞA: 1 Yumuşakcalonn yassısolungaclı'or smıfındon, menteşe gibi birbiri üzerine kapanan iki kabuklu, eti beğenilen bir deniz hayvanı. 2 Ozan Aylık. 3 Matematikte bir sayı Dur gun ve sessiz. 4 İki veya ikiden artık nicelik toplamının, bunların sayısına bölünmesinden cıkan. 6 Tersi gelir. 7 Kendı kendine yetişmiş olan veya meslekten yetiştiği halde bilgisi az olan kimse (coğul). Z Koyun sesi Büyükanne. 9 Tersi tadı biber gibi ağzı yakan Güvey. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Gezıci olarak mal satan satıcı. 2 Başka. öteki Bir renk. 3 Boru sesi Götpeleri yol yol ve cizgi cizgi olon resim. 4 Bir yere göndenlen eşyanın lıstesi. 5 Kanşık rcnk lı 6 Olabilirlik. olonak. yapobilme gucü Tersi yaşanTiış olgulordan bellsğın sakiaöığı her turlu iz. 7 Eski dilde sürekli, sonsuz Bilgin. 8 Yuzun göz, kulak ve burun aros'ndaki kısmı Cocuğu olan kadın. 9 Cift olarak bulunan veya kullanılan iki şeyin biıbırine oranla her biri İnsanın gözunü acı0 yanlış davronışlordan sakınmasını soğlayan olgı: veya bu gibi oigulardan alınan ders. DÜNKÜ BULMACANIN CÖZÜMÜ SOLDAN SAĞA: 1 Akcryakıt 2 Seza Ra. 3 IraK anaD. 4 Avrasya. 5 Nal Mil. 6 anahraT. 7 Matbuat. 8 zraT Kr. 9 Iskarmoz. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Aslanağzı. 2 Kervan rS. 3 Azarlamak. 4 rökA Hota 5 Sert. 6 Âda/ Ab. 7 namtukO. 3 ırA Arz. 9 Tadilat. 08.00 Gün başlıyor 0900 Olayların lcinden 09.30 Bizden size 10.00 Türküler ve oyun hovoları 10.30 Tarih ve müzik 1050 Kücük konser 11.20 Sarkılar 11.40 Dünden bugüne holk ozanlanmız 12.00 Cleo Larne söyluyor 12.20 Sağlığımız 12.40 Dünya folklöründen 13.15 Hafif müzik TRT II 13.30 14.00 14.15 1435 1500 16.00 16.20 16.40 17.00 18.00 18,30 Olayların lcinden Sarkılar Yurdumuz ekonomlsl Türküler gecidl Yabancı dil öğrenelım Türkce sözlü hafif müzik Arkası yarın Sarkılar Ses ustaları Yurttan sesler erkekler topluluğu , Geleneklerlmiz göreneklerimiz 1900 19.30 19.45 20.15 20 30 21.00 21.15 2T.45 22.02 23.00 23.15 23.30 23.35 23.55 Haberler Türküler Üniversite korosu Barok muzik Olayların icinden Türküler Sanot dergısi Sarkılar Yay Kur saatı Sarkılar Türküler Haberler Solistlerden secmeler Program ve kaponış NÖBETÇİECZANELER BEŞİKTAŞ: Sağhk (Ortabahce Cad ?8), Nursun (Dikilitaş Alburz Sok. 5). Yasemin (Akatlar). Diler (Ortaköy, Dereboyu Cod. 171/2), Cınar (Dereboyu Cad. 19/8). BEYOĞLU: Tezol (Büyukpormakkapı Cad. 7/1), Aynalıceşme (Aynahceşme Cad. 35/A), Salim Alyanak (Eıraselviler Cad. 103/1). EMİNÖNÜ: Hasırcılar (Hasırcılor Cad », Bılge (Cağaloğlu. Nuruosmnniye Cad. 41), Nişcncı (Turkeli Cad. 22'2 • Kurnkapı). EYÜP: Başar (Camiı Kebır Cad 9), Ömür (Rami, Reşadıye Ccd. 34' 1». ,.. G. O PAŞA. Oguzhan (Bağlarbrjşı Cad 101/C) Kucukkoy (Dispan^er Altı. 6). KADIKÖY: Muhurdar (Mulvjrdcr Cad. 29). Kuşd'iî (Kuşniii Cad 126). Humar (Acıbaderrı\. Yavuzer (Göztepe). Yalcm (Feneryolu, Bağdat Cod. 174'A), Cumhurıyet (Kantarcı. Bağaot Cad. 314 15). Cmar (Suadiye. Ayşe Cavuş Sok. 4), Soydan !Suadiye, Kaptanarif Sok. 34'2). KARAKÖY: Bonkalor (Okcu Musa Cad 52). KASIMPAŞA: Denz. (Mutfok Kapısı Cad 12>, Yeni (Halıcıoğlu). Kılıccı (Dörtkuyu Sok. 1820). SARIYER: Işık iOrio Ceşme Cad. 62 7) Rumelıhisan (Bebek Cad. 12). • SİŞLİ: Şışlı Sıhhat (Teyvarecl Mr;hmet Alibey Sok.), Işıi (Kurtuluş:. Güzelbahce (Nişanîaşı'. Önur (Cağlayan). Ersan (GOItşpe). Nursel (Csliktepe). Hürriyet (Mecidiyeköy). USKÜDAR: ihsaniye (CıcekcO Özden iZy 1 nepkânil , İlkîn (Beylerbsy:). Eeın (Umraniy'e). ZEYTİNBURMU: Hulyo (Nuripaşc Mciı. 64. Sok). SİNEMALAR BETOGIU AS (47 63 15) Beşınci Taarruz R Buı'.on • I Papaz (R.l) ATLAS (44 08 35) 00? Perıler Arasında F. Fronclii R.T. DUNYA (49 01 66) Suyjk Sahtekâr Y Montani A. Belli (R i) EMEK (44 84 39) Otobus T. Okon T Kurtiz (R) FİTAŞ (49 01 66) Öldurmek Arzusu A. Delon (R.P) GAZİ (47 96 65) Öldurmek Arzusu A. Delon ıR Fj İNCİ (40 45 95) Derbeder F Tayfur (Rl KENT (47 77 62) Tum Bir Yaşam M. Kelier C. Oenner (Rl) KONAK (48 26 06) Buyuk Sahtekâr Y. Montant • A Belli (R.İ) OZLEM (66 60 83) 1 ö l duren Şarkı B. Ersoy, 2 Cirkin ve Cesur Y. Güney (R) SİTE (47 69 47) Otobüs T. Okan T. Kurtiz (R) SİNEPOP (44 24 22) Sıcak Sıcak (R.T) YENİMELEK (44 42 89) Ace mi Sendikacı (R.T) YUMURCAK (61 01 91) 1 Dılo Hanım T. Şoray. 2 Tosun Paşa K. Sunal (R) (Mete insetel • 44 25 26) «Dök (22 38 60) KaSmith M. Coby lcini Rahatla» Pazartesi ha25 13) 1 Ace nc 15.30 21.30 DEVEKUŞU KABARE (44 46 2 Ben Bir Çin 75): «Cıktık Acık Alınla» Pa zartesi hanc 21.30. Carşamba, KADİKÖV Cumartesi Pazar. 18.30. AS (36 00 50) Şeref MadalCEVRE TİYATROSU (A. Erbuyası (R.İ) lak M. Serezll 25 01 78): KENT (36 96 12) Otobüs «Işıklor Neden Karardı» Pa T. Okan T. Kurtiz (R) zartesi haric her gün 21.15 Car OCAK (36 37 71) Gecelerln şamba. cumartesi. pozar 15.C0. Adamı A Delon (R.T) DOSTLAR (49 56 52): «Ikılı REKS (36 01 12) Dila Honım T. Şoroy K. İnanır Oyun» Salı. Perşembe. Cuma, Cumartesi, Pazar 18.30 Car(R). AKSARAY şamba 15.15 G. ÜLKÜ G. ÖZCAN (46 80 BULVAR (21 35 78) Dila Ho 91): «Yeter Artık» Pazartesi nım T. Şoray • K. inanır haric her gece 21.00 Cumar (R) ALİ POYRAZOĞLU KORHAN HAKAN (23 42 33) Dila Ho ABAY Kücük Sahne (49 56 52) tesı, Pazar 16.00. KADIKÖY İL TİYATROSU (Tev mm T Şoray K. inor.ır «Bizim Sınıf» Pazartesi hanc fik Gelenbe): «Bacım Sana Muh (R) her gün 21.15 Carşamba: 18.30 tacım» Hergun 21 30. Cumar İPEK (22 25 13) 1 Cakol • Cumartesi. pazar 15.30 tesı. Pazar 1830. Carşamba oAvı T, Korel. 2 Bir Tayun yok. ANYAMANYA KUMPANYA nem A. Okay 'R) MARMARA rambol P, ŞAFAK (22 mi Sendikacı, liyim (R.T) KENTERLER (46 35 89): tCöl Faresi» Corsamba, Pergembe 15.00 21.15 «Senede Bugun» Cuma 1815 21.15 «Bir Daha Oyna» Cumartesi 18.15 21. 15 Pazar 15.00 18.15 Salı 21.15. NEJAT UYGUR (22 41 12): «ZAM PARA» Carşambo ha ric her akşam 21.30. Cumartesi, Pazar 1830. ORALOĞLU TİYATROSU: (Kocamustafapaşa 21 57 74) «Beşik Sözlusu» Salı haric her gece 21.30. Carşarr.bo, Cumartesi, Pazar 15.30. Pazar 15.00 18.00 Carşamba 21 00 • «Işgal» Perşembe, Cuma, Curnartesi 21.00. Cumartesi 15 ÜSKÜDAR (33 03 97) «Ay Işığında Şamata» Carşamba, Perşembe, Cuma 21.00, Cumartesi 21.00 15.30 «Yorgun Savaşcı» Pozar 15.30 18.30. KADIKÖY (36 31 21) «Büyük Ikramiye» Pazar. Cuma, Cumor tesi 21,00, Cumartesi Pazar. 1530 «Hıjlleci» Corşombo. Per şembe 21.00 TEPEBAŞI DENEME SAHNESİ (44 79 58): «Cesoret Ana ve Cocukları» Corşamba. Per$embe. Cumo 18 30 Cumartesi 15.30 21.00. Pozar 15 30. DEVLET TİYATROSU (49 01 92) '<Baba Evı Pazar;osı. Salı hanc her gece 21 00 Cumcrtesi, Pazar 15 00. TİYATROLAR JEHIR riY&TROLARI \ HARBİYE (40 77 20) «Corlo Lanus» Pozar 15 30 «Hodı Oldursene Canıkom» Pazor 18.30«Eşeğin Gölgesi» Cor Per. Cun.a, Cunıartesi 21 00, Cumartesi 15 3n FATİH (26 53 80) «Yolcu»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog