Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 17 OCAK 1978 B EŞ m Istanbul Belediyesi'nde yol kazılarını düznlemek için "Alt Yapı Koordinasyon Bürosu,, kuruldu Istanbul Haber Servlsl Istanbul Belediyesi'nde yol kaztlarını düzenlemek için <Att Yapı Koordinasyon Bürosu» kurulmuştur. Başkan Aytekin Kotil'in bir genelgesi ile Belediye orgutune duyuru lan bu buro. alt yapı tesislerj İCin yapılacak yol kazılarını düzenleyecektir. Alt Yapı Koordinasyon Kurulu'nun göreve boşloması ile bundan böy le kısa aralıklarla bir sokağın İETT, Sular ve PTT idareleri ya da özel kişiler tarafından üst üste kazılması önlenecek tir. Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in yayımladığı genelgeye göre; bütün Şube Müdürlükleri yollarda kazı yapmok için verdikleri ruhsatların kime oit olduğunu, kazı yapılacok yerin tom adre9ini başlan gıc ve bitim tarihini telefonla bu büroya bildirecektir. Şube Müdürlükleri ayrıca bir hafta icinde verdikleri ruhsatın bir örneğini her. pazartesi günü öğleye kadar Alt Yapı Koordinasyon Bürosuna göndereceklerdir. Belediye'den izin alınarak yapılan kazıların zamanında başlanıp bitirilmesl, kazıdan ötürü vatandaşın con guvenliğinin sağlanması ve yoluneski haiine getirilmesi Belediye Şube Müdürrüklerin ce denetlenecektir. Ayrıca, Beiediye Teftiş Heyeti Müfettişleri de yol kazılarını denetleyeceklerdir. SU SIKINTISI GİDERİLİYOR öte yandan bir süredir. Kadiköy yakasında görülen su sıkıntısınm bugunden itibaren giderileceği bildirilmiş tir. Ömerli bcroimdaki pompaların arızalanması nedeniyle, Kadtkoy • • yakasına yakla• şık 10 gündür duzenli olarak su verilmemekte, Göztepe ve Erenköy gıbi semtlerde ise bir haftadır sular akmamaktaydı. ilgililer bugunden itibaren su bölgeye normal su verilebileceğini, suyun giderek tazyikli akmaya boşlayacağını bildlrmlşlerdir. ÎTlA'nm 95. yıldönümü yanan binanm önünde kutlandı Istanbul Haber Servisl İTİA'nın 95. yıldönümu türeni akcdeminin yakılan Sulîanohmst birosının önün de yapılmıştır. Eski verti ckademi mezunlonnın bıroraya geiciıklerı topiontıdo akacicmıyc ycnelmiş saldın protesto eciilmıştır. Topiantıda ycnan bınanın verine yrnisinin yapılmnsı icin bir yardım kcrr.iteîinın Oluş'iirulduğu da ocıklanTiş'jr. A!:adsmı rr,ezunlor:nın en büyuk amaciarının akademın:n 1C0. yMdönürr,ünde cynı yerde yeni bir brnanın h.riTete ccıiması o'duı5u oC.klcr.iT.ışlır. Bjnun icm Mcrunlar Derneğı Boşkanlıginda bir yardım kOTiitesi oluşturulmuştur. Bu komiteye Atrbank Genel Muourü Mecieni Berk'in beşl:anlık edeceği acıklanrnış. ttr. Komıîede banka. bo.'sa, ocia ve sonayıcı temsMcılcri buJunmoktodtr, Açılocak yardım kampanyosı ile kısa sarede yeni binanm yapınrna başlanacağı belırtilmışîır. (Fotogrof: Tuffly Gectlfllmiz hafta Içinde THY' nın Yeşilköy, Harbiye, Gümüşsuyu ve Şişhane işyerlerinde calışan 4000i aşkın personell oğle yemsğine inmediler. Olay gazetelere 34 satıria yansıdı ve Milli Hava Yolumuzun yetkl lılerince durumun tblr hafta İcinde» düzeltileceğine dalr verl len söz üzerine personel direni şl durdu. Aslında tyemefclerln b*0errilm«mnh gibi yalın bir olaya dayanıyormuş görünen, bu direnlşin ardında başka gercekler yatıyordu. özellikle Yeşilköy Havolimanında calışan Türk Hava Yolları personeli yıllardır en ilkel kosullarda calışmaya zorianıyor, yapılan en ufak kontroller bile her yönde sağlığa • A 300 HAVA OTOBÜSÜNÜN TÜRKİYE'DE TEMSİICİSİ BULUMMUYOR; son derece aykırı oluşumları or taya cıkorıyordu. Ortaklığın YeİLÂNIARIN DA BİR İNGİLİZ REKLÂM JİRKETİ TARAflMOAN GÖNşilköy Hekimliğince düzenlenen ve THY'na ard arda gönderilen DERİLOİGİ BELİRÎlliYOR. raporlarda sağlık koşullarının bozukluğu yüzünden cYokında Istanbul Haber Servisl Bir cok genls kanatlara ve o kadar > toplu hattalıklar bektendlğl» asüredir gazetelerde «Bu cift jet fazla güce gereksinmesi yok. l cıklanıyor ve bir yetkili doktor II uçakla kazançlısınız» başlığı Yeşilköy'ün durumunu işcl soğTEK KttSUB oltında bir ilân yayınlamyor. Itğı acısından «A'dan Z'f boBu cok kullanışlı ve sanki haYaklaşık yarım gazete sayfası vayollarımız icin bicilmiş kaf zuk» diye acıklıyordu. na yoyılan ilânda A 300 hava Yeşilköy'deki sağlık koşullatan gibi görünen uçağın (çünkü otobüsunün özellıkleri belirtiliyukarıdaki uzakltklar THY uçak rının bozukluğu konusunda per yor: «3 |etli genrş govdeli uçaksonelih ardı arkası kesilmeyen larının uctuğu en oz ve en cok lardaki konforu sağlar. Rahat uzaklıklardır) bir tek kusuru yakınmaları ilk kez 199.1977'de koltuklor arasından ikl geclt ve bulunuyor: Ortoda ne sotıcısı Yeşilköy hekimliği şefliğinin 116 aynı tabon altı yuk tosıma kasayılı raporuna konu oluyordu: var, ne de alıcısı. pasltesi.» Reklâmın gazetelere dağıtıl Yapılan kontrollarda rastlanan Bunlara karşılık 3 motör yeaksaklıklardan bazılon şunlarmasında aracılık yapan Bosın rlne 2 motörlu olduğu acıklanıİlân Kurumu yetkilileri bu ilâ dl: yor. Kısa ve orta menzilli (328t * Tatll günlerlnde temlzllk nın İngiltere'de tanınmış bir İn4100 km > yolculuklar icin özel Işcilerl calışmadığından tuvaletgiliz reklâm firması «Overseas olarak yapıldığından iki motor Publlcity Llmited» tarafındon ler plslikten kullonılmoz durumyetiyor kendisine. Bu nedenle kendilerine gönderHdiğini, bü dadır. • Banyolorın muslukları boyük bir olasılıkla bir ingiliz satıcı firmasmın söz konusu ola zuk v« suyu akıtan boru patla cağını. ancak şirketin adı ko dığmdan bu su zemlne okmakta Silahlı kişiler nusunda bir bilgileri olmadığını Bağcılar ve soylüyorlar. «A 300» hava otobü sünün Türkiye'de bir temsilcisi Kocasinan'da olmadığı gibi, bu ucağı satın almak isteyenlerin başvuracaklaiki bankayı rı yer de belli değil. soydu AUCI DA YOK Istanbul Haber Servlsl BaAlıcılara gelince bu konuda kırköy Bağcılar ve Kocasinan'da da fazla bir olanok yok ülkedün sabah iki banka silâhlı kimizde. Çünkü Türk Hava Yollaşiler taratından arka arkaya sorının dövizsiılik yüzünden önüyulmuştur. Soyguncular iki ban müzdekl birkac yıl icin ucak alkadan yaklaşık 170 bin lira pamaya pek gönüllü olmadığı şirrayı alarak kaçmışlardır. ket yönetlcîlerince her fırsatta İlk soygun saat 9.15 sıralarınbetirtiliyor. Bursa Hava Yollarıda Bağcılar Yapı ve Kredi Ban nın ise malî olanaksızlıklor yükasında gercekleştirilmiştir. Müş zünden böyle bir ucak İcin alıteri olarak bankaya giren üc ki cı olamıyacağı apacık. Buna kar şi, döviz bozdurmak istedikleri şın A 300 otobüsü «•iverifll flni söylemişlerdir. Bankoyı kısa yatlarta ve gunünde tesllm gobir süre gözden geciren kişiler rantisl II*» ilânlarını yayınlamadoha sonra silâhlarını cekerek klmsenin yerinden kıpırdoma yı sürdurüyor. Bu durumda meçhul İngiliz şir mosını Istemişlerdir. Ankara Sanotsevenler Derneketinin ucoklarını yine Türk HaScygunculardan göziükıü ve ğinde, Dernekle birlıkte Turkiye ellnde cift tabanca taşıyanı. rre ve Yollarına satmayı planladığı Yazarlar Sendikasının düzenlemurlardan birlne dönerek, «Mü ve uzun vadede kamuoyu odıkleri tKltap Serglsitnin açılışı luşturmaya calıştığına ilişkin gö dürünüz nerede?» diye sormuşılgıncti. Açılışa Kultür Bakanı rüşler ağırlık kazanıyor. tur. Müdürün henüz gelmediği Kışlalı'yla, Millî Eğitim Bakanı vanttını alon soyguncu bağıraUğur da gelmlşlerdi. Türk yazar rck, «Bir bonkanın müdürünün lan, sanatçılaıı, yabancı bosni, bu saatte bankaya gelmemesi Kültür Ataşeleri de vardılar. GcSuni ipek çok oyıp. Herke«tn görevi basın liba Adnan Binyazar'dı, şöyie deFabrikasındaki da olması gereken bir saatte di: müdür neden yerlnde yokı de Sanatcı İle politikaci yanzehirlenme ile miştir. yana ilk kez... DUVARA DÖNÜN ilgili soruşturma Kapıda, ne olur ne olmaz diye Soyguncular, tüm banka perkonmuş Toplum Polisleri vcr. çonellnin duvara dönüp elleri açıldı Ama, bir şeylerin değiştiği, besnı havaya kaidırmalarını istemişbelli. Ozan Celâl Vardar da oralerdir. Bacakları ağrıyan bir haittanbul Haber Servlsl Sudaydı. 27 Mayıs öncesinde vaznım memurun yerinden kalkmani ipek Fabrikasında colışan işdığı, tek dizelik şiirini okuyordu dığını gören cifter silâhlı soy Cİlerin karbonsülfürden zehirkarşılaştığı dostlarına... guncular, «Senln niyetln ml bolenmeleri ile ilgili olarak Calış«Akılsızlar, oklı olan kacırır..» zuk. Neden yerinden kalkıp dlma Bakanlığı soruşturma acmış Ben, bunu 27 Mayıstan Ğnğerleri glbl duvara dönmüyortır. ce, Menderes daha düşürütmesun» diye bağırmışlardır. Verilen bilgiye göre, işcilerin den yazdım.. İkinci soygıın hemen hemen karbonsül'ürden zehirlenme olayı Celâl Vardar, tek dizeli, kısa aynı saatlerde Kocasinan İş Ban geçtiğimiz cumartesi günü Çaşilrlerin ustası. Bir dizesi şöyle: kasında yapılmıştır. Silâhlı bir lışma Bakanlığına bildirilmiş, fBen hatkım, sevmezsenlz korkişi bankaya girmiş. ancak vezCeün Zıylan olay yerinde sokun..» nede para bulamayınca, bir müş ruşturma yapılması için iş güYayınlandığında, geniş yankılar terinin 10 bin lirasını alarak kac venliği müfettişierine yazılı tamışttr. yapan şu şiır de onun: lımal cıkarmıştır. «Suya dokunmazmış, iş güveniiği müfettişlerinin «o sobuna dokunmazmış runu dünden itibaren incelemepis* bok.ı ye başladıkları bildirilmiştir. İLÂNLARI YAYINLANAN "ÇİFT JETLİ HAVA OTOBÜSÜ,,NÜN NE ALICISI NE DE SATICISI BİLÎNİYOR ^ Yalçm PEKŞEN Yeşilköy hava limanı personeli pislik ve saglıga elverişsiz koşullar altında çalıştırılıyor ve zemln göl hollne gelmektedir. Kullanılmış suyu okıtan borular banyonun dısında hongarın safl yanındaki konalın lcinden gecmekte olup bu kısımdo da patlak olduğundan kanal Içi klıîi sulario dolmuştur. Kokuşma mevcuttur. Bu kanalın lcinden ayrıca «lektrlk kabloları gectiğf öğrenilmiştir. Banyonun Içinde ucoklaro ait bazı porcolorın yıkondığı görulmüstür. • Mefruşot atölyesinde kullonılan klmyevl maddeterin artık lan olan gazlar asplratörle tamlrhane, marangozhane ve m»f ruşat atötyelerl arosındokl kapalı koridora atılmakta ve bu gazlar bahsl geçen dolmoktodır. atölyelsre • Charterlerde kalorfferler yakılmomakta ve havalandırma davlumbazları calışmamaktadır. • Zamon zaman tam hongar önünde ucak calıştınlmokto ve takat kontrolü yapılmaktadır. Bu akustik travmaya maruz kalan personelde llerde Işltme kay bırto yol acabiljr. • Personel lokantacında suların sık sık ve uzun sürel) olarak kesilmesinden dolayı temiz tik yapılamamaktodır. Bilhossa bulasıklor ve sebze meyvolor yı kanmamaktadı r. • Lokantada ekmeklerl muhafaza eden dolapta rtomom bö ceklerl dolaşmoktodır. Lokontonın her yerinde hamam bocekle ri coğalmrş durumdadır. • Sebze ve meyvolorın yıkan dığı havuzun etrafmı cevreleyen fayanslar kırık dokük olup aralarında biriken ortıklar kokuşmakta, hastolık yayan bakterile rin üremesine uygun bir ortam oluşturmaktadır. • Aynı durum etlerln porcalandığı tezgâhta da mevcut olup, fayans arolıklarındo kokuş ma saptanmıştır. • Lokantada yemeklerin plşl rlldlgl kazanlor ve korıjtırıcı kapların kolayları bozulmuş olup gerektiğince kalaylanmamak tadır. • Yeni yapılan sıvı gaz ocok larından tekli birimi devamlı gaz kacırmakto ve bu gaz yemek pisirilon yere yayılmaktadır. • Ahcı ve ahcı yamoklorının kılık ve kıyafetlerinin pisliği ınfeksiyon hastalıklormın oluşmasına musoit bir durum yaratmaktadır.» 1310.1977 tarihinde ise Yeşil köy hekimltğî şeii 123 soyı ile şu uyarıyı yapmaktadır: DİVıTCİOĞLU) ANKARA NOTLARI ŞÎMDİ NE Mİ YAZACAĞIZ? Muitafa EKMEKÇl «Her gun b l m rfaha pls v* bo kınısır bir durumo gelen pcrsensl lokantası bugun daha da pis v« bakımsızdır. Bordoklar. kap kacak ileri dcrecede kkti ve yağiı olarck tesbit edllml$tir Numune yemegi gönderttmemiştir. Yagda pişen kötielerm leltrlnin ciğ kalanları görülmüştur. Ekmek dolapları İcinde hamom bocekleri dolaşmaktodır. Y«m*k hane suları sık sık kesilmekt* sebze ve meyvolorın yeterincc yıkanmadığı saptonmıştır. İşyerlmizde hergün 7S «ntarit vakosı dlkkoti çekecek hol» gelmiştlr. İshallerin tesbit «dflmeğe ve gün gectlkce miktarlarındakl artmakır bu pis v« boktm sız lokantamız bakımından •no'l şeye dusurmektedir.» 21.10.1977 tarihinde lşcü«ni kokusundan kuşkulandıkları ssb zeli etin THY Sağlık Müdürluğünce Hıfzıssıhha Enstitüsünde kontrolü istenmiş ve Hıfzıssıhho Müdürlüğünün 28.10.1977 tarıh ve 2304/2306 sayılı yozısmdo bJ yemekte «kaitform mlkrobunun ürediği» scptanmıştır. Fakat bugüne kadar ne yemek ler konusundaki bu yakınmalore. ne de personelin iclrnfs bulunduğu koşullara bir care bulunamamıştır. Kış mevsim'min en şid detli blr şekilde hükum sürduğü günlerde Yeşilköy'ün cesitli ünitelerinde personel «ifır o(tı soğukta catışmaktadır. VEFATLAR İÇİN Mahmut Makal'ın emekll aylığı, emeklilere yapılan zomlaria birazcık artmış. Artık. 2999 iiranın üstünde alıyormuş. Aziz Nesin, Tahsin Sorac, Talip Apaydın, daha önceleri Sanatsevenler Derneğine gelmişler miydi bilmem, ama, Sanatsevenler'in havası da bir başka degışmiş gibi. Anıl Cecen konuşması sırasında, Zafer Çarşısındaki kitabevlerine yapılan saldırıyı, oraya bomba atılmasını kınadı. Bir uyanma yuvası Halkevleriyse, yef le bir edilircesine dinamitlenmiştl. Bir iktidarın ayağını sallayıp giderken, sanki bir gltmeme umudu kalmış gibi, saldınlardan, zulümlerden yarar ummosı.. Şaşırmamak elde değiL ••• Mecliste hükümet programı üzerinde tartışmalar da yapıldı, İş, bugünkü güvenoylamasma kaldı. Sonucu herkes bildiğinden mi ne, fozla heyecan bile yok. Bugünlere geltnceye değin, cok" kimse acıları yudum yudum yaşadı. Meclis kulislerinde takılan lar oluyor.. Eeee, YeMeCe de gitti, şimdi ne yazacaksın? öyle, Süleyman Bey gittl, şim di ne yazacauım diyenlerden değilim. Belki güldürü dergileri, fkor.agün» ı!ân ederler, şimdl ne cizeceğiz, diyenler cıkar... Hem Süleyman Bey'ler, Necmeddin Bey'ler, Hacı Başbuğ'lar daha gitmediler ki... Devlet kad rolanna yerleşttrdikleriyle, toplumumuzda yarattıkları, yeşerttikleri anlayışla yaşıyorlar. Şimdi, AP icinde asıl kara karc düşünmeye başlıyonlar coğalıyor, «Süleyman Bey'den nasıl kurtuiacağız?! diye. Süleyman Bey'se, partisi'nin dışında ortak lar anyor, Necmeddin Bey de, Hocı Boşbuğ'a sarılmoya colışıyor.. Kimse de yuzüne fazla bir $ey söyiiyemıyor. Boşbakanlık'on düşmüş, bir ceşit mağdur.. Öyle ya. AP'nin yetkili kurulları, zaman gecirmeden toplantılara başladılar. Genel idore Kurulu ile Gruplar Yönetim Kurulları ortak toplantı yaptı. icerde neter oldu acaba? Eski Demokratlardon bazılan, tâaa Ankara'lara gelen Celâl Bayar'a dirseklerıni göstermişler. Belki de: Şu Demirel koruyuculuğundan vozgec artık.. demişlerdır. Bazılanna sorareanız, Celâl Bey Ankara'lara sadece torununu görmeye gelmiş. O kadar. Önceki gün, Mecliste AP'liler ne kadar sinırlıydiler öyle... AP sıralarından baâımsız bakanlara, eski orkadaşlorına kutürler yağdırıyoriardı. Oyso ettikleri küfürler, bağımsızları ken dilerine yaklaştırmıyor, git gide uzaklaştınyordu. En ön sıralarda oturan Süleyman Bey, tepesi kıpkırmızı kızarmış ufalmış gitmişti. Artık hiç bir umudu kalmomıştı. Gidişine herkesın bu kadar niye sevındığini cözebilmiş miydi acaba? Cok gecmıyecek, yolsuzluk dosyaları bir bir ortaya dökülecekti. Süleyman B«y, Yüce Divan'a gitmekten na«ıl sıyıracaktı yakayı bakalım. Istanbul Kücukcekmece'den «Adsız» anlamına «Laedrit takma adıyla bir dörtlük yazıp gönderen, bir okur şöyle deniş dörtlüğünde... Atla Hle ugraşırken bıMmodtn rahat yüzü Şimdiden sonra hlç ummam atta, cuş de rahat et. Koltuğundan düftuğün bir ş«y degll, ya dosyalar Bir uzun yat şöyle bir dlvan'a düş de rahat »t. Ali Naili Erdem ne kadar kötuydü öyle? Hükümet progromını bile okumamıştı sanki... Ecevlt, bağımsızlardan Abdülkerim Zilon'la. Nurettin Yılmaz'ı çağırtıp ayrı ayrı görüşmekle cok iyi etti. Bir yönde eski yanlışlarım düzeltmeye calıştL Nurettin Yılmaz'la başbaşa konuşurken şöyle dedi: Size karşı mahcubum, sucluyum, borcluyum.. siz, tutarlı bir politikacının davranışını yaptınız. Söyledikleriniz haklı çıktı. Bana bir kredi daha ocın... Gercekten Nurettin Yılmaz CHP Forobi sokağı yöneticılerinin yanlış tutumlarına, kendısini harcamak icin ellerinden gelen i yapmalarına karşın, tutarlı davranmasmı bildi. Mecliste önceki gün yoptığı konuşma da gercekten beğenildi. CHP'de bozı yöneticilerin Abdülkerim Zilan'a karşı tutumlarının değişmesi de olumlu korşılandı. Zilan yalnız bırakılmamalı, kazanılmalıydı... ANADOLU CAM SANAYİİ 120000, KORUMA TARIM 100 odet surprizler bekleniyor. PİMAŞ rüchan nakkı 100 adet. SARKUYSAN 55 adet % 2 C temettü verdi. SATILIK TAHVİLLER RABAK tahvili 50.000. % 18 faizli. 1000 lirası 980 TL. CUKUROVA Holdıng 100. 000. % 18 faizii 1979 da paraya cevriliyor. SANAYİ KALKINMA % 18 faizii 400.000, BİLSAN TAHVİLİ 100 bin TL. % 18 faizli 1000. lirası 900 TL GÜNEY SANAYİ TAHVİLİ % 18 faizli 250.000. BANKER ZEKI: 22 66 86 27 52 13. İZMİR: 13 82 21. MERKEZ: 4. Vak:f Hon. Asmo Kot No: 89. Bahcekopı İSTANBUL TiP yeni hükümetin progrâmını eleştirdi Kıymetli hocaiar ve duahanlardon müteşekkil cenaze merasim ekibimiz bir telefonla emrinızdedir. Gazete llönı ve umum muomeleniz icin oyrı bir ucret olınmoz Cenaze işlerinl Işletmemiz deruhte eder ocı günlerinızl payloşırız. ISIÂM CENAZE l $ l « l I t L; 47 20 06 40 68 86 NOT: Butün muameleleı Işletmeye oit olmak üzere, yurt icinde, yurt lcinden, yurl dışında. vurt dışından yurda cenaze nakli yopılır. Günün her soatinde emrirUzdedir. ıTURKEL: ... / 543' KAYIP Nüfus cüzdanımı zayi ettım. Hükumsüzdür. Cemal TUNCER (Cumhuriyet: 559) ZAMANDA YAPILACAĞINI BİLMELİSİNİZ. • TELEFONLA VERDİĞİNİZ EMİRLERİ DERHAL YERİNE GETİREBİLMEK VAZİFELERİMİZİN EN ÖNEMLİSİDİR. ARADIĞIMIZ KIYMETLER : • MARTI MOTEL yüksek flyat27 5213 22 66 86 lo araniyor. YAPI VE KREOİ BANKASI GARANTİ BANKASI • HİSSE SENETLERİNİZİ YÜKGARANTİ BANKA3I SEK FİYATLA ALIRlM. HİSRÜCHAN HAKKI SE SENETLERİNİZİ EN UYT. TİCARET BANKASI GUN BORSA RAYİCİ VE ISTANBUL BANKASI CÜZİ KÂRLA SATARIM. AKBANK • MÜESSESE VEYA ŞAHIST. İŞ BANKASI LARA AİT TAHVİLLERİ EN T. İŞ BANKASI KURUCU UYGUN SARTLARLA FAZLA T. SINAİ KALKINMA MENFAAT BEKLEMEDEN BANKASI DERHAL MÜBAYAA EDEEGE SERAMİK RİM. MÜESSESEME MÜODÖKSAN RACAATINIZDA YAPILMASI SİFAŞ İCAP EDEN OPERASYONUN DEVA HOLDİNG MÜMKÜN OLAN KISA • NASAS Hisse Senedi ve Tahvil İlânları İZOCAM TAT KONSERVE SINAİ MALI TEŞEBB0SLER RABAK RABAK KURUCU ŞARK DEĞİRMENLERl İTTİHAT DEĞİRMENCİLİK YTONG TEZSAN ' T. SİEMENS OLMUK KORDSA BAĞFAS EGH BİRACILIK AYGAZ AYDIN TEKSTİL T. DEMİR DÖKGM SARKUYSAN • EREĞLİ DEMİR CELİK 70 odet gecen yıl %15 temettü ' verdi. • PİMAŞ 100 adet istikbal icin. • MENSUCAT SANTRAL 25.000 • KOC PAZARLAMA 60 adet bu yıl yüksek temettü bekieniyor. • CELİK HALAT 57 adet • BANDIRMA GÜBRE 250 adet. Bu yıl da yüksek temsttu bekleniyor. • SANAYI KALKINMA BANKASI 200 adet. bu yıl yüksek temettü bekleniyor. • TAMSAN 120 odet icin. istikbal SATILIK KIYMETLER • • HEKTAŞ 250 adet. • EGE BİRACILIK 50 adet • CİNKUR 50.000. Tl 1000 • lirası 600. • GÖLTAŞ CİMENTO 750.000. • Bu yıl yüksek temettü bek• leniyor. • NASAŞ 50 adet gecen yıl % 20 temettü verdi. • YAPI KREDİ BANKASI 47 • adet. • • SANTRAL HOLDİNG 70 bin TL Gecen yıl % 10 temettj verdi. Bu yıl daha fazta bek• leniyor. • ERCAN HOLDİNG 10 000. • PLASTİFAY 100 odet. Bu yıl yüksek temettü bekleniyor. • AKSA AKRİLİK 125.00. Bu yıl yüksek temettü bekleniyor. • MENSUCAT SANTRAL 20 adet • EFES PİLSEN 25,000. TL. Gecen yıl %30 tem. verdi. • • • • İstonbul Haber 8ervW T&rkiye İşci Partisi (TİP) M«rk«z Yönetim Kurulu. Ecevit Hükümeti'nin progrâmını deĞsriftndirrrıiş ve bu konudo bir bildiri yaymlamıştır. TİP Genel BaşkonİTgYndan yapılan yazılı açıklamada yeni bir donerne girildiği belirtilirken cMC'nin yerlnl şöyt* »•»« boyle bir CHP Hüküm«tinln Olması elbett* ileri blr odımdır, ama karsıioştırma MC hükufn*ti İle Ecevit hükumetl korfrto» tırmosıyla stnırtı tutulaıiMZ. Sorunun böylece ortaya konulması yanlıştır, kasrtiıdır, soptırıcıdır.» denmiştir. TİP Merkez Yönetim Kurulu bildirisinde ozetle şöyle denmiştir: «Yeni hükumct progromı, CHP nin tutarsızlıklannı, büyük burju vaziye hos görünme, ulutlaronuı tekeller ve yerii işbirKkeiterin cıkarlarıyla geni* halk kitleterinln uzloşmoz cıkarlarını dengeiem». işci ve emekcilertn kitl«stl örgütlü desteği ile boşarılObiUcek dönüşümlerden kacırtma tutufflu nu beigelemektedir. Programda sık sık anayatal hak ve özgürlüklere saygtdön bahsedilmesine rağmen düfünc* özgürlüğünün, söz, bosın, toplontı ve gösteri, örgütlenme ö»gürlüklerinden soyutlanarok «le alınmosı dlkkat cekicldir. Program, toplumsal oloyları rdbıta vak'osı olarak gören, bunun için de çözümü ic güvenHk kuv vetlerinin... etkinliglni tağlama ve bu kuvvetlerin gertkll yttki ve güvencelerle donoiılmosıhda arayan mantığın izıerini taşımaktadır» Cumhuriyet Reşot Resat (kulplu) Htımlt Aziz Napofyon İngiliz 24 ayar 22 ayar 18 ayar ALTIN 1000 Ifit* 2754 M50 2350 24$6 1400 1600 1150 1»P0 975 1025 1150 1200 1400 14015 12825 12830 110500 10525
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog