Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ii^ıc HAMAMlNj>A ^cM TEM.'ZlcNı'f», HtM KcYı' Ifik BARAKLl ö^Ü ONU r friıL Kadının ekonomik ozgurluğu ığımır ekonomik ılke ve ıliskılere dayonan bır cafi. A«langı cag böyle değıldı kı. Ama gunumuzun ekonomık ırı gerek ulkeler arasında gerek üike ıclnde olsun. hatskse alle ıçı ılışkıler ve bıreylerın yoşamlarındo olsun. srını butun kapsamları ve guclerıyle duyuruyorlar Elulkeler arasındakı ılışkıler teknlk koşullarla ve sosyonık etkenlerle de sıkı sıkıya boğlı Belkı de stzın kenjyurduğundan daho guçlu bır bağ bu Bıreyler orasınkonomık ılışkıler ve bag'ar do gıderek onem kazomyor oplumlann tum calışabılır bıreylerının tuketlcılıkten ıp, uretıcı olma ve ulusal gelırden poyını almo durumu, kendılerı ve aıle ekonomısı ıçın degıl, ülke ekonomıtl ı gecerlı bır kural oluyor Bu kural ve ılışkıler tcJnde kaözellıkle Turk kadınının durumuna bır goz atmakta yarar ırk kodını erkek yurttaşlarla eşıt olma hakkma ve bu getırdığı sorumluluk ve görevlere Cumhurıyet donemi uştu Gercekte 50 yıl ıcınde alınon yol küçümsenemfcye;udedir öncelıkle kadınlar yasal hakların hemen tümune ırler Ancak bu ycsal aşamo, ekonomik bağımsızttkla medığı desteklenmedığı zaman, kâğıt üzerınde katmacerlılıgı olmayan yasa moddelerınden ote bır anlomdan ı kalmaya bırakılmıştır Vararsız bır cabonın göstergebu yasalar ve ıstemlen sonuclar elde edılemez. Kakışılıgının gelışmesı, bu kısılık cercevesı Icınde kuraco»nın duzenı, kendıne güvenı, kendı mutluluğunu aileye nsıtabılmesı ekonomik ozgürlüğün kazanılmasına bağ<admın bu ozgurlük bılıncıne varabılmesı ile orantılıdır. aıle, sadece aralannda beiırlı bır dayanışma, cınsel ^e ruhsal yakınlık olan kışılerln beraberliğı dejıldır Aıle mık bır bırlıktır oynı zamanda Ortak gelırı paylaşmak, ı temel ogelerınden ve ışlevlerınden birıdır. AVRUPA ve KOMÜNÎZMt Parls e, 19<8'da Ingıltere'ye gı derken ve 1970'de Ingıltereden donerken uğramıştım tŞonlı M> tazeydı henüz Pans'den hiçbır zaman eksık olmayan polıtık havayı o gunlerde belırleyen, oğrencı kokenli devrımciliktı Unı versıte yakınlarındakı ttrateıık eokaklarda pencerelerl tellerle, ortülu polıs kamyonetlerl bekler, sık sık, polısler bu arabalara bırılerinl yukleyerek gotururlerdı Bır polıtık hareketlılık var gıbıydı ama aslında aldatıcr bır go runumdu bu Bıtmiş bır olayın son cırpınmaları gıblydı Şımdı bu turden şeylere hemen hemen hıc raslamıyorsunuz O hız lı gunlerin hızlı oğrencı onderleri de şımdı <Yenl Fllozoflon adı altında, Marksızme ağız dolusu soven karşı care olarak apo lıtıklığı veya belkı de Gıscard'ı gosteren kıtaplar yazıyordu. Bu sefennde de yeterince po lıtıktı Parıs'ın havası Ama sımdı bu hovayı veren, o zamanlar varlığı ancak uzaktan duyulan Komünıst Partlsl. Sloganlar, afiş ler, konuşma ve toplantılar. h«r yerde partı bildırıierı doğıtan mı lıtan a' v b Halkın polıtıkaya ılgısı de elle tutulurcasına somut ÖtftJtp/ıdan, 196S P<y|fljna5inı hafıfe almak da yanlış Bu olay, Avtupo Komünıst Portllerıne, kendl ğınden holk ayaklanmasın dan yarorlonarak ıktıdara gelme yolunun sakat'ığını gosterdi Bır yandcn da bu partılerın oldukca etkısız olduğu, ılerı kapıtalıst uYkeierde yukselen refah düzeyının herhangı bır devrımcı potan sıyele ımkân birakmadığının du8unulduğü bır zamanda, ileri «a pıtalıst ülkelerın, alttan alta KIpırdayan devrımci dlnamıklerle dolu olduflunu gösterdı Bu olay dan sonra Avrupa Marksızmı, sporcu deyımlyle, ofonslf bır oyun toktıği kurabıldı Ancak bu ofantıfın kurulması, ceşıtlı guc luklerın yenllmesıne bağiıydı. Bunların başında teorık guclukler gelıyordu. Marksıst hucum da önce teorık duzeyde bosladı 68 olayı portilerı hareketsız ve şaşkınlık Icınde bırakmıştı. Onların bu durumuna karşı, dana tokttf» görünümlü grupların 6rnejln Trockıstler veya Maoıstlerın, tblzde daha lyl eylem var» yolunda alıtosyonları da anlam«ızdı Marksızmın, ılkın teorık olarak kendınl kıtlelere suncbılecek hale gelmesl gerekıyordu. Buna oa bi^tmsız veya ge^şek partıli avtnlar onayak oldu Doha önce, Komunlst Partıler Ozermde Stalın donemimn gercekleçtirdtâi baskı ve teorık don durma surecının aşılmasına colışılmı«tı. Kruşcev'ın ünlü Stolin eleştırisı bunun yolunu acm ş, ama gerek Batı'da yapılan Stalın elestırllerı, gerekse buna bağ lı olarak öne sürülen Marksızm yorumları, bır haylı csağ» nıtelıkte olmuştu Şoyle kı, Stalınizmm ötesıne gecen ve onu Marksızm Icınde eleştırenlerden cok, ezeli humanızm perspektıfı icınrie eleştırenler ağır basıyordu. 68 oncesının defansif oluşumuydu bu. Burıuvazınm Marksızmı Stolınizm'le ozdeşleyerek vuruttuğu ve kıtle üzerınde koloyca etk'lı kıldığı propagandaya karşı, Mark sıstler, kendılerı oe humanıst olarak kendılerını savunuyorlardı Cunku. toplumdo c'îtan alta kay nayan yenı dınamıkler h«nı<z bu aydınlara da cıkıs yolu gftsterml yordu Işte 68'ın getırdığı dınamık sa vunmadan saldırıya gecmen n murrkun olduğu ışaretını verdi MURAT BELGE )ININ ULKE EKONOMiSiNDEKi YERi jgun Turkı,ede calışan nufusun % 38 ınl kadınlar oJusKtodır Calışan kodın nufusunun % 94,2'sı tarım kesıçalışmakta. uretıme doğrudan ama gorunmez bır bıkotkıda bulunmoktadır Bu kadınlar ucretsız tarım ısclCaiıştıkları yer olan bağ, bahçe, tarla. evlerınden ayrı ulmedığı ıcm emeklerının karşılığının kendileri ıle hıcısı yoktur Çok kucuk yaşlarda evlendlrılmelerı de ge»ştığtnden baba kapısından koca kapısma gecerken. cış «Başlık» denen ucretle sağlanır Başlık aslında bır n bır aıle ya da kışı tarafından satın alınması demeksatın olınan bu ışgucu, bu alısverışın bıllncınde bıle çok zaman Çok kucuk yaşta evlendırllen bu kız coımn eğıtım olanaklarından yoksun oldukları da düşue, gunumuzde kıtle ıletışım araolarmm otumtu 4HC göij3fiRl<Jn •savunu'obılir Cunku bugünun kırsal kesımde n genclerı eğıtım ve calışmo olanakları aramakta, bas>l geleneklere karşı cıkmakta hatto az sayıda ve bırey1 olsa savaşımlarmda onemlı adımlar atabılmektedırne de kendılerıne yol gösterecek. öndertık edecek kaierlerden yoksundurlar Bu lıderlık gorevı de aydın kaımıza duşmelıdlr Bugun ıcm bu gorevı üstlenenler, çolenecek kadar genc yaşlardo kırsal kesimdekl görevlere n ebeler kurs oğretmenleri ve ev •konomıstlerıdır Geri cok buyuk ve guc bır gorevı yerıne getırmeye uğrau genc kızlara şukran ve yardım borcluyuz. Fransa'da !968'in en hızlı günlerinin öğrenci liderleri, bugün "Yeni Filozoflar,, adı altında Marksizme en ağır eleştirileri getiriyorlar Ama saldınya gecmek, saldırıyı surdurebılecek bıçımde sıiahlanmayı gerektırır. Ve devrımcı teorı olmadan devrımcı hareket de olmaz Bu nedenle ılk ıs, donmuş Komınter kavram.ormı sılke le>orek, cagdaş dunya sorunlanyla başa cıkabılecek teorık oraclan oluşturmaktı Burada bır yandan Marksızmı sonradon uze nnde bınkmış paslardan temızlemek bır yandan do teony, busbutün yenı nıtelıkler kazanmış olan dunya durumunu kucaklayacak gıbı gelıştlrmek zorunluydu Bu ış bir ölçöde yapıldı hâlâ da yapılıyor Olaylara boyle bır acıdan bak tığınızda, Markslzmın dunya ça pında bır bunalım ıcınde olduğu aklınıza gelebılır. En azından, eskı gunlerm tek • merkezll bakışın rahatlığı yok Sovyet Cın catışmasının yanısıra, Avrupa partılerı yepyenı şeyler soyluyor Qın kendlsı radıkal donuşler ge cınyor. Eski muttefık Arnovutluk da şımdı karşı çıkmakta Cm'e (ama bakarsınız barışır da bu işlerın olçusü yok) Ne var kı, bu bunalım monTarasına karşm, buyük blr zengınleşme de var Markstzm ıc'nde Bılgi üretıminın son derece yaygınlaştığını ve üstun nltelıkler taşıdığını goruyoruz. Her dunya sorunu karşısında, eskl dogmatil' kalıplardan sıyrılarak, oma kökenlerınden de uzaklaşmayarak, en ince en doğru analızleri Marksıstler yapıyor. Bu teorik canlanma, kıtlelerde gorulen dınamizme erlsebılmek ıcın gereklı pratık canlanmayı yarattı mı' Bır bakıma yarattı Cunku Avrupa'da sosyalist hare ket uzun süredır olmadığı kadar canlı Gelgelelım, Komıntern In ortak ıdeolopsmın zayıflomasıyla ortaya cıkon teorık con'ılık ıcınde uretıien düşuncelerın sozkonusu partılerın bugünku pratığlnı belırledığını de soylemek güc Avrupa Komunızmı nın yenılığı, partılerın bu g bı teorık ogelerle sılahlanmasındoi cok, daha «soft» bır bıcımde burıuva düzenıne verdıklerı tovızlerden meydana gelıyor GEOROE8 MARCHAI8 Fransız Komünist Partlsl Llderl, Mltterand'ın Sosyalltt Partlsryle bozulan blrllk üzerınde B Fransız Komünist Partisinin aylık yayın organı Nouvelle Critique dergisinin yonetmeni Hincker kendisiyle yaptığımız gorusmede, sol'daki birliğin partilerarası olması gerektiğinl söyledi. JTLERiN CALIŞAN KADINLARI ent yaşantısındaki kadınları IVI bölümde Inceleyebilirrz. şında bır ışte calışan ve üretıme turlu bıcımlerde katıkı bunlann onemlı bolumunu ışcl ve memurlar oluşturjdır Bır de ev ıcınde uretıme doğrudan kotkısı yokmus lörunen, ama dolayfı katkılannın değerlendlrılmesıne son nlorda dıkkat cekılen ev kadınları Calışma hayatına giadın, vosal olarak hemen her meslekte yer alabıllr Anjogurganlık gorevlerını etkıleyen bazı meslekler, kadın<apalıdır Maden tşcıliği bunlardan bırıdlr örneflın. Amo. ıngı bır meslekte calışan kodınlar, erkeklerle bır ceşıt >ete zorlanmaktadırlar. örneğm ust duzeyde yöneticllık rına gelebılmelerı ıcm, erkek meslekdaslarındon daha < bır caba gostermek zorundadırlar. Kendılerıne durmasngeller cıkarılmaktadır Kadınlar hep yardımcı tş kollaıtılmektedT Ustelık kadın b j savaşıma gtrebılecek Tida değıldır Cunku bır de kendısmden beklenen. gesel eş ev kad'ıı, anne rollerınl oynamak zorundadır Bu colışmodo, bu guc bolunmesı durumundo, yardımcısı da ır. Ne ışını koloylaştıracak araclar, ne yükunü paylaşaKurumlar . Ev kadınlanna gelınce . Ev işlerıyle günunü dofduran. *ıp dıdınen bu kodınlann butun çabalorına karşın, «kok kazanclarının sonucu hıç bellı değildır. Bir bokıma ev ılığı. bogoz tokluğuna sürdürulen bır meslek gıbıdır. Bu sn gerek butun kapsamı/la gereksinimı duyulan tarım Iş rı sıgortasmda kırsal alan kadınlarının bütunüyle yer aln gerekse ev kadınları ıçin ekonomıye katkılanndan dobır genel sıgorto slstem nın getırilmesı ivedılık kazanadır Sağlcnacok olan bu guvence tl«, kadınların Isflücü •meklerı değerlendınlmış olmakla kalmayacak. aıle kuruJa yem boyutloro uloşacaktır Yenı ve daho saölom boıro . Kadını erkeğe, anayı oğulc bağımlı kılmayacak, aralorınıncok sevgı ve saygıyo dayolı ılışkılerın gelışmesıne yarı olacak o!an, butun bıreylerın sosyal ve ekonomik gü*lermm sağlanaığı bır ortomdır Bunun tersı, bireyltuın rlerme egemen olmolarma b j egemenliğl ekonomik koıra darondırmalanna ve gerek rraddesel. gerek duvgusol turiu sorruruye acık bır duzenı surdurmelenne yarar. 3 oıle ıçmde ekonomik sömuru kadar. duygusal sömörüde yerı olmomalıdır Duygular olablldığince an olabıldle icten yaşanmalıdır Kadmm calışmasıylo aılenın zoror ıceğ'nı savunanlar ekonomik ozgurlüğun sağlondığı bu ıklı du/gu ortammda bıreylerın daho mut!u olduğunu ve iın yenı bir guc kazand ğını goreceklerdır Teorık uretımle partılerın pratığı arosında daha dolaylı bır bağ var. Bır kere, kendı yapısını demokratıkleştıren partller, par tı ıdeoloıısı dışında oluşan duşuncelerı eskıden olduğ,u gıbı tabu saymıyor. uyelerıyle bu gıbı duşunceler arasında Ou<ıar ormüyorlar Partılerın kendı sağ kanatlan, sol kanatları oluyor, bunlar eskıaı gıbı ıdeoloıık bırlık uğruna tesftye edılmlyor Boy lece. partı sağ blr polıtıko gutse de bunun sol eleştırisı bır yandan bızzat partı ıcınde surebılıyor Yürutülen polıtıkada umulon sonuclara varılmaması durumunda. yapılan eleştırıler doğal olarak ağırlık ve ınandırıcı lık kazanmıs oluyor Bundan doğrudan doğruya parti yönetım lerı de etkılenebtlıyor; gelecekte daha fazla etkıleneceğı de umu labılır FKPDE SOL MUHALEFET Bunun bır orneğl Fransız Komunıst Partısı Partı uyesı olan, oma partının somut polıtlkasında fazla rol oynamayan filozof Louıs Althusser uzun cır süredır teorik bır sol muhalefet yürütüyor partıde Bu muhalefet genç milıtanlar üzerınde etkıll oluyor örneğin, bır toplantıda. proletarya dıktatorlugunun kaldırılma sı tartişıhrken, partl göruşönü savunan Lucnen Seve karşısında Arthusser konuşuyor ve salondakl dınleyıcılerın yorısı onun cevresıne toplanarak, konuş moyı onunla surduruyor. Daha sonra. 22 Kongrentn olumlu yanlarını Atthusser şoyle tanımladı One gore bu tarıhî bır kong reydı, cunkü partı «Ilk olarak Fransa'dakl dolaysız sınrf «ava«ı torihln» sosy<Hızm adına yaklaşıyor, blr yandan da »os yalizme gecisln demokrotik olacağını, Fransız sosyallzmlnin demokrotik elacağını bellrtlyor» du Somut durumun somut anahzı değıl cGerçek bir Komunlst Monlfestö'ydu, yalnız Iscl sınıfı d*ğıl, Fransa halkına Komurtlstlerin Fransa Icln istediklerl top lum'un ne olduğunu acıklıyordu 'Sosyotlım'» Bu da kongrenın sadece Ortak Progromı anlatan lırlarsa, bır azınlık hükümetl ku21 Kongreden onemll bır farkıy rabılırler Bu, «sol» blr hukumet dı olacağı ıcın, Komunlstlerı de Kuşkusuz. ceşıtll eleştirileri kendılerlnı desteklemek zorunaa de oldu Althusser ın Bunlorın, bırokacaklarmı düşunürler. şu an ıcın guncel onem taşıyan bır tanesını aktaracoğım FronPartınin aylık teorık yayın or sız Komünıst Partısı strotepslnın ganı olan Nouvelle Crltlque der «Solun Blrllğl» temelıne sıkıca gısının yonetmeni Francoıs Hınc bağlandığı acık Althusser, koker'le yaptığımız gorusmede bu nuşmosında bıraz ustu kapalı konulara kısoca değınme ımkâbır eleştırı yapar gıbı bu konu nı oldu Hlncker, Solun Bırllğı'da Partının bır yandon ku'landı nın, kapıtalızmın buhranı koşulğı cFransa halkının birllğlı slo ları altında nesnel gerceklığe. ganını ele alıyor hayatın kendl akışına uyan stra ıBu slogan, Solun Birlıgl slo tejt olduğunu bu nedenle FKP'ganıyla esanlamlı değildır On nın bu strateıının gereğını vurgulamaya devam edeceğınl soydan daha genlş olduğu gibi, ya pısı da farklıdır. Cunku sadece ledı Bırlık, toplumsal sınıf ve Solun polltlk orgutlerının, partı tabakaların blrlığidir. dıyordu ler ve sendlkaların blrllğlnl ya Ama belırli bır biciml vardı buda blrleşlk eylemlnı anlatmaz» nun Fransa'da, coğulcu demok Althusser «Fransa halkının rasının bır koşulu olarak, sınıf blrllğlanın sağlanması Icın bu cıkarları beiırlı partılerde dı'e nun otesınde kentte ve koyoe gelmekteydı Dolayısıyla Blrlık, halkın jsomut sorunlar cerceve partilerarası bırlık olmalıydı sınde kendı kıtle örgutlerınl kur Bu noktayı lylce ocmak geremalarını, konut, eğıtım sağlık, flıni duyuyordum, onlamak ıcn ulaşım. cevre sorunlarını bu or Bırlığı, Sosyalist Partının yönegutler yoluyla cözmeye calışma tıcı tabakasının, başta Almanya larını teşvık etmek gerektiğinl olmak uzere emperyalıst baskı soyluyor «Kltleler Fransa halkı la r sonucu bozduğu, FKP uyelenın blrllği sloganını bu anlamda rının oybırlığıyle ıleri surdüğO kavrar ve yorumlarso, ulkemizln blr şey Ayrıca, yonetıcılenn bu yaşayan halk mucadelesl gele karannın tabanda cok tepki unegiyle baglantılarını yeniden ku yand.rdığını da soyluyorlar Gerablllr, calışan Insanların Iktlrek ic polıtıkanın ov vuzdesı h« darının sosyalizmde yurutulme saplan, gerek dış polıtıkcda ka sinln aracı olacak polltlk biçim pıtalıst ülkelerın baskıları sonulere yenl blr Içerlk verllmesınl cu Sosyalist Partı yonetırıı boysağlayabllir ı le davranmaya karar verdıyse, bunun kısa sürede değışmesi Althusser ın bu sözlerınin babeklenemez dedım ben de Bu şındakı, «Fransa halkının blrllğl» durumdo, partıler arası Bır'ık ve «Solun birliği» kavramları ara Imkânsızlaşırso nesnel gerceksında yaptığı ayrım ilginc ve olık hayatın akışı v b bır genemll Aslında partı, onun soyle reklılıgı zorunlu kıldığına godığı turden kıtle örgütlenmelenre FKP halkın bu bırlığlnı kennı yeterince teşvık etmemış hal dı cevresmde kuramaz mı 7 kın bırlığınden cok sol partıler Bunu sorarken Italyan Korrüarasındakı bırlığın elektoral (sacımsel) yararlarına bel bağlam 5 nıst Partısını ve Gramscı'yı de hatırlattım Ancak Hincker boytı Benım orada bulunduğum gjn le bır strate|ı değışıklığı olasılerde ıse bu bırlık bozuldu FKP lıgını kesınlıkle reddettı Coğuluyelerının benım de buyuk ol cu demokrasıde sınıf taleplencude katıldığırn yorumıart soyle nın partılerde dıle geldığı tezınl Sosyalıstîer oylarını epeyce nrtekrarladı kı, bu bana cok ınantırdılor, gelecek secımde yuzde otuzun bıraz üstünde bır oy al dırıcı görünmüyor Cünkü bır mayı umuyorlar Bu kador o, o partryle tabonı arasındo mutlak bır HışH kuruyor Aynı partl, cok farklı ıkı polıtlka yuruterek, a\nı tabanı nasıl hoşnut eder? Hem de Fransa gıbı polıtlk bılıncı yuksek bır toplumda9 Bunun dışında FKP'nın nlcelıksel genışlemesının sınırlı olduğunu cunku devrımcı bır par tl olduguru soyledı Bu konu ustunde bıraz daha duracağım ıle rıde Icınde Katolık rahıpler bıle bulunan bır partının bu derece tıtız olduğunu sanmıyoruTi uye secmınde ayrıca başka sı nıf ve tabakalarla ıttıfak onlorı partı uyesı yapmayı gerektırmez Son olarak, Italyan Komünıst Partısl orneğımı de Itolyo'da burıuva demokratık devrımın e< sıkîığının bır sonııcu gıbı yorum layarak reddettı Oysa bence Gramscı nın devrırrci partı kavramı Italya'nın ozgul koşullarıyla acıklanacak bır şey değıl evren sel bır parti teorısıdır Sozun kısası partının resml goruşunu dıle getıren Hincker'ın gerekcelerını inandırıcı bulamadım Bence bu tavrın başka bır gerekcesı olmalı O da şu FKP aslında boyle blr ittifa kın merkezi olacak gucu kendlnde bulamıyor Başaracağını ummadığı blr Işe kalkışıp Sosya lıst Partıyi ve Mıtterand'ı busbütün uzağa ıtmektense, kendlsl Bırlık'te ısrarlı görunup, Sosyalıst Partı tabanında gorulen huzursuzluğu da bu partiye karşı kullanarak, elektoral blrllfll yeniden sağlamayo caNsmayı ter cıh ediyor Ama bunun gercekleşme olasılığı ne' Bır sure once Blrlık Icınde yer alan partıler yeniden toplandı ve anlaşma gene sağlanomadı Buyuk bır olasılıkla sağlanamayacak ve Fransız Solu secımlere Bırlık halinde gldemeyecek öte yandan, FKP. nesnel koşullarm gereği olarak yorumladığı «sınıf ve tobakaların» birliğlnı, başka sıyasol partilerden bağımsız olarak gercekleştırmek ıcln gerekli somut politlkaları da başlatmamış olacak Işte bu durumda, sanırım Althusser'ln 22 Kongreye yönetttığı eleştıri de yerını bulmuş olacok «Fransa halkının birllğl» ile «Solun Blrllği» arasındakl onemlı ayrım, o zoman, FKP üyelerlnln bilıncrne daha aydınlık blr şekılde yonsıyabılır Bır partinin her zaman $osmaz bır doğru cızgıde yurümesl olonak dışıdır Bellı bir strate|lnın oy cokluğuyla veya oyblrllğıyle alınması. strote|ının doğruluğunun güvencesı olamaz O nun ıcin bır strateıı benimsenlr ve gereği gıbı uygulanırken, baş ka goruslerın de dıle gelmesınl engellememek onemlıdır Avrupa Komunızmı bunu gerceklestırebılırse kerdını uzun vodelı sağlamlaştırır FKP nın de benzer goruşlen savunan başka por tılenn de kendılerıne cızdıklerı kısa vcdelı ıktıdor strateıılerl bana fazlasıyla lyımser gorünuyor Dahası başarılı oldukları anda 'ıktıdar ortağı olmak anlamın da) şımdıkınden de sağa kayma lan olasılıgı cok buyuk Ama basaramazlarsa oslındo her an ure'ılrekte olan daho devrımcl tecrık goruşlere acılmaları kacırılrıoz'aşocak Bır başka söyleyışle sınıf mucadelesınln uzorrası şmdı br ha\lı sağ bır cıj QI Izleyen bu part len hem de gercek kıtle bağlan ıcınde «oie cekebı'ır Bugunun burıuvaziye fazla tavız verır q'bı gorünen «demokrasicl» yaklasımının uzun vadeli yararı da bence budur Teorık üretlmn pratıkle gercek bırl'djının kurulması YARIN BOZULAN BIRLİK *' Si BOND GARTH
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog