Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

OOMHUgtTBT, IT OCAK • OLAY, BATI ALMANYA'DA SERT TEPKİLERE YdAÇTI. BONN Doğu Berlln makamIKI ALMANYA ARASINDA BAŞIAYAN «MINİ SOĞUK larının pazar gunu ikındl soatSAVA5IN NEDENI, «DER SPIEGEL DERGISINİN D0 lerınde Federal Almanyo muhaGU AIMAN MUHAL1FLERININ «MANIFE5T0SUNU. YAlefet lıderı Hınstıyan Demokrat (CDU) Helmut Kohl u, yanında YINLAMASI. bırkac başka partı ılerı gelenı daha olduğu halde, Batı Berlınden Doğu kesımıne gecmekten olokoymalan ıkı Almanya arasında yenıden başlayan bır «ml şısındo yaptığı acıklamada «Do , munu «kotu blr stll» sözcüklenl soğuk savaşı»;n yenı boyut ğu Berlın Hukumetl'nm bu turıyle nıtelemıştlr. , lara ulaşmakta olduğu ızlenımınl tumu, kendine karşı nasıl blr SEBEP NE? uyandırmaktadır guvensizlik lcinde bulundugunu Bonn sıyasal cevrelerınde cok Dogu Berlın makamlan, «ozel gösteriyont, derken, Dışişleri Ba yaygm kanıya gore, bu dıplomoMISIR • İSRAİI SÎYASİ KOMİTESİ ÇAIİJHAURA BA$blr zlyaret amacıyla» Frıederıch kanı Hans Dıetrıch Genscher de XtV harekete sebep gerıde kalan LAW. BEGİN. «RAFİA YRLESJM MERKEZINI TERKET Str Sınır kapısından kendı ta olayı eleştırmış ve bunun ıkı Al yılın son gunlerınden bu yana raflarına gecmek ısteyen Helmut manya arasındakı yumuşama ıkı Almanya arasındakı ılışkllerl MBOÎN5E İSTİFA E D K İ M . DEDÎ. SEDAT'IN MISIR UIU Kohl ve yanındakı'erı. bır saat amacına yonehk anlaşmolann bulandıran «manlfesto olayı»dır SAL GÜVENIİK KOMSEYfNE ISTIttSINI SUNDUGU ILERI kaiar beklettıkten sonra kendı ruhuna aykırı duştugunu sovle Anımsayocağı g b, unlu «Der 1 SÖRÖIDL , lerıne«şu sıralar istenmeyen kl mıştır Aynı zamanda Bonn Hu Spfegel» dergısı. eskı yılın son kumetınde ufak koalısyon kana savısında Dogu Almanyo aakı şller» oldüklarını bıldırmışlerdır Bu olay uzerıne Bonn Hüku dı hur demokratlar (FDP)'nm Ge gızlı bır muhalefet gruljunun kaKUDÛS öncekl gün blr ora glnin M nıyetü borıs eoğrılarını metı dun Doğu Berlın'dekı Bu nel Başkanı olan Genscher ın lemo aldıgı ılerı surulen bır tmo •rtelenme tehlıkesı ıle karşılaşan cevapsız bıraktığını 6oylemış, yukelcılık duzeyındekı temsılcısı yanısıra, buyuk hukumet ortağı nifesto» yayınlamayo başlamıştı. Euro • komunızm akımından guc v« ABD'nın baskısı ıle 6On anbu durumda savaşın yenıden aracılığıyla Doğu Almanya Dış Sosyal Demokrat (SPD) Meclıs lu esınlenmeler taşıyan bu antıda toplanmasına karor verılen gündeme gelebıleceğınl ihtar et işleri Bakanlığı katında bır pro Grubu Başkanı Herbert Wehner de derhal bfr TV demecı vererek Stalınıst metınde Doğu Almanyo testoda bulunmuştur Mısır Isroıl sıyasi komısyonu mlştır. yonetıcılerı şıddetlı bır dille eleş dun Kudus'to colışmalarıno bos Helmut Kohl, bu durum kar Doflu Berlın Hukumetınm tutu(Dıs Haberler Servlsl), lamıştır. Israıl Dışişleri Bakanı Moşe Dayan'la. önceki gece Ku düs'e gelen Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kemal dun bır göruşme yapmışlordır. Gorüşme lere ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Konuşmâsındâ Vance de katılacaktır. Mısır ıle Israıl onceki gun top ABD lantının gundeml uzerınde uyuyönetiminin şamamışlar, Mısır gundeme «Fl llstin halkının kendl kaderlnl ta Jtâlya'da Vİn etmesl» sorununun konmasını ıstemış, Israıl ıse oncak komünistlerin «Batı Şerla ve Gazze'ye özerfciktidar llk» ılkesınl gorüşebıleceğınl b I dırmıştır. Bunjn uzerıne temasortaklığına lar cıkmaza gırmıştlr. ABD Dışişleri Bakanı Vance'ın Kudus'e kârşı gıtmekten vazgectığını acıklaması üzerine olağanüstü toplaçıkmâsını nan İsraıl kabınesi Mısır'a yenl elestiren Snerıler göndermıştır. Önerilerın ne clduğu henüz oçıklonmamışMitterrând: tır. Önceki gece Kudüs'e gelen «Carter, Mısır Dışişleri Bakanı MuhamTtalyâ'da med Kemal verdığı demeçte «ba is lcln buyuk caba harcayocafc yapmak lorını, ancak Fllistin halkına ken Sl kaderlerinl tayln hakkı tanın istediğini nadan barış olamayacoğını» Frânsâ'dâ jöylemıştır. ORTAM KARIŞIK elde edemez.» Fransız Sosyalist Portısi Llderl Mitterrând Mısır israıl siyasi komltesl solışmalarına başlarken OrtaJoğu'da sıyasal ortam son günerdo lyice karışmıştır. a.a.'nın haberine göre Israll îaşbakanı Begln, oncekl akşam (udüs'e gelen Amerıkan Temsll :iler Meclisi Uluslararası llışkler Komısyonu üyelerıne «Raflo» 'erleşme merkezınl bırakmuktan ,a istıfa edeblleceğlni soylemışFransız Sosvallst Portlsl lcln keslnPARİS Fransodo genel seclmKoata DAPONTE bildiriyor, Ir. Begın, Sına'dakl yerleşme likle sozkonusu bile cdilemez Itolyal«re ıki aydon az bir zaman kala ve nerkezlerıni bırakmayı kabul eda yapmak ıstedlgınl burada yapaortak hukümet progromı anlaşmasını lecek her Hukümet Başkanının maz Ayrıca Amerlka'dokl iktidar deği oluşturan üç sol partl arasında eylul t ovulacağını, ama kendısınln bu şıkliğinden sonra b'te. Dışişleri Baayından berl sürüp gıden gorüş aynrıerkezleri bırakmak zorunda kablr de ekonomlk demokrasıyl yerleştlr kanlıgı Ile Pentagon'un eski ve blllnen lıklarına karşın. cSol Hükumet Birl1rsa İstıfa edeceğınl söylemlştır. mek amorını gultuğünu eklemıştır. tutumlarını bir tek gunde değlştırmeleğlndenı sözetmeye devam eden MıtSEDAT İSTİFASINI SUNMUŞ Acık pembe bır gomlek ustune rinin beklenemeyeceğinl de gayet tyl terrand, bu tutumunu hafta sonundaBu aroda, Doğu Kudus'te cınefti orme bır kravat takan ve eşi biliyoruz » ki toplantıda da yinelemlştır. Fransız r an «El Şaab» gazetesının cson ı!e pa tının tum yönetıcı kadrosu ııe Komünist Partısi'nın yönetıcılerl ıle KOMÜNİSTLERİN erece yelklll» bır Mısır kaynoEp.nay toplantısına gelen Françoıs her an va her yerde goruşmeye, hatSUÇLAMALARINA KARŞI mdan aldığı habere göre, MıMitterrând, basket potalarının tavana ta derhal tel&'on etmeye hazır olduFransız Sosvalıst Partıss Bırıncl tr Devlet Başkanı Enver Sedat kaldırı'mış olduğu bu spor salonunda Öunu tekrarladıktan sonra Sosyalist Sekreterı Mitterrând FKP'nın ortak 4<sir Ulusal Güvenhk Konseyiayrıca teıevlzyonculara da bır demeç Partlsinln lıderl, Eplnay'de bu tkoynak hukümet programmın guncelleşîırıle tetifasını sunmuş, fakat Kon vermiştir lara dönü«> glrişiml sonucunda secim mesı goruşmelerınde sosyalıstlerı suc eyln kabul etmemesl ve Amerlkamponyasını da resmon acmış bulunCARTER VE İTALYA lamak ıstedıklerı ıddıaların, bugun ar a'nın görülmemış baskıları üze maktadır. Mitterrând, ABD Başkanı Carter* tık gecersız kaldığını, çünku FKP'nın ne Istıfasını gerl almak zorunIn Parıs göruşmelerınden sonra son şımdl secımlenn bırıncı ve ıkıncı tura kalmıştır. Parisin kırk kllometre kuzeyindekl olarak VVashıngton'da, Batı Avrupa ları arasında sol ortaklarını destekleAynı kaynağa göre. son 48 Eplnay Sur Selne banltyösundekl ulkelerındeki Komünist Mılletveklllenmek ıcm yuzde 21 25 oy oranı diye aattır Mısır'da ozellıkle, KahıLeo Lagrange spor salonunda düzenlenın ıktıdara ortak olma varsayımı uze bır on koşul one sürduklerlnı, bu neB'dekl karma komlsyon çalışnen toplantı M yemek sırasında (ia e rındeki tuyarılarına» değınen soruiadenle eski iddıalarının ve suclamalatalarından sonra artan bir ucformundaı görunen Mitterrând, konuş ra karşı şöyle demlştlr: rının gecersız olduğunu kendılıklerın tutsuzluk havası esmeye ve mclannda gerek Iktldara, gerekse scl den ıtıraf etmış oldüklarını da söylecCarter Iktldara geldikten sonra aşkan Sedat barış girişıminin dakl en büyük ortağı Komünlstlere mıştır. esklden Nlxon, Ford ve Dr. Kisslnger ım başarısızlıkla sonuçlandığıkarşı ılımlı bir dıl kullanmıştır. tarafından bu konularda Izlenen tufBatı Avrupa'da Komünist Partla Inanmaya başlamıştır. tumlardan deglşlk görunen yaklaşımlar Toplantı yerlndeki tüm mosaların sl Ile ortak hukümet programı anlaşKuveyt'te cıkon «El Kab«> ga Iclnde ortaya çıkmıştı. Bugunku sert güllerle donatılmış olduğu salonda ması yaparak bunu Imzalayan tek Btesl de, Başkan Sedat'ın Isroleşmeslnln nedenlerinl bilemlyordu. Mitterrând, Devlet Başkanı Valery Sosyalist Partlyiz» dıyen Françoıs Mısır görüşmelerl başarısızKuşkusuz, Italya Ile Fransa'dakl siyaGlscard d'Estaıng'ın blr doktrlnl olma Mıtterrand solun 20 martta iktidar kla sonuçlanırsa kesın olarak sal durumun nezaketl kendisinde bu dığı lcm dığer partılerin dümen suyun olacağına inandığını vurgulamıştır. ,tıfa kararında olduğunu ve bu tepkllerl uyandırmtş olablllr. Ancak da gittiğinl ve dığer partilerin ortaya Mitterrând ıktıdara geldıklerı zaararından donmoyeceğlnl yazşunu cok lyl bllmelldir kl italya'dakl attığı reformlara sahip cıkmaya caman dığer ortakları ile ImzalOTiış olııştır. Hnstlyan Demokrat Portlsl üzerindo et lıştığını belirtmıştlr. Fransa'nın gelışdukları ortak hukümet programına geSAVAŞ TEHLİKESİ klll olabllecek ağırlığı, v* italyanlame süreclnde siyasal demokrasiyl yer tlrılmış olan ek ve değişıklıklerln ayöte yandan, yarı resml El rın bunu boyun eğebllme durumları leştirdiğinl, ancak solun şlmdl ulkede nen uygulanacağını da eklemiştlr. hrom garetesl dünkü sayısında ırall Başbakanı Menahem Be MISIR DIŞÎŞLERÎ BAKANI: "FİLİSTİNLİLERE KENDİ KADERLERİNÎ TAYİN HAKKI TANIMADAN ' BARIŞ OLMAZ,, BÂTI ALMAN MUHALEFET LİDERİ 'E DOĞU BERLİN'E GEÇİŞ İZNİ VERİLMEDİ Yağmtır ATSIZ tlrılmektedır Bu yuzden Doğu Berlın Hükumetı. «Der Spiageb in Doğu Berlın bürosunu kapatmış ve bunun uzerıne Bonn Hukümetı, istemeyerek de olsa Doğu Berlın'le yenıden kavgalı duruma gırmıştı. Cumartesı gunu, de Doğu Berlın'de Akredıte 19 Botı Almanyalı gazeteci bır ortak protesto notası yayınlayarak «Splegel» burosunun yenıden acılmasını talep etmısler, sadece Doğu Alman Komünist Portısi (SED)'nın bır uydusu durumundakı Batı Almanya Korrunıst Partısı (DKP) mensubu Batı Alman gazetecılerı, bu ıstemın altına ımza atmamışlardı , ZORAKİ CEPHELER Şımdı ıkı Almanya arasındakı bd cmlnl soğuk savaşıta kaderm garıp bır cılvesı olarak, «zorakl cephelen oluşmuş bulunmaktadır Bonn'dakı buyuk koalısyon ka nadı SPD, kesınlıkle ıstemedığı halde Doğu Berlın hükumetı ıle ılkesel bır ıtışmeye gırışmek zorunda kalmıştır Cunku hem Helsınkı nıhaı senedının. hem de ıkl Alman/a arasındakı «temel andlaşmaanın ana dayanaklarından ıkısınl oluşturan basın ozgürluğu ve gezı ozgurluğu sozkonusudur Oysa SPD, ılımlı gıderek uzun surede Doğu Almanya'yı hem ekonomık hem kulturel ve hem de sosval alanlarda kesınlıkle altedıp koklu bır değışıklık yaratacağı hesabından hareket etmektedır ve son bır yılın gelış melerı bu hesabın en azından ekonomık ve kulturel alanlarda doğru cıkmakta olduğunu belgeler nıtelıktedır Onun ıcın derneğin söz konusu «manffesto» nun ortbas edılmesı ıcın SPD başlangıcta elınden geıenı yopmış ama başarılı olamamıştır. o • Politikada Sorunlar ERGUN BALCI Asya'da yenı bir dengesi mi? Uzayda Salyut 6 laboratuarına geçen Soyuz 27 kozmonotları dünyaya döndü MOSKOVA Altı gün önce uzay tarıhlnın ılk uclu bırleşmesını başaran «Soyuz 27» ko/monotları Vladımır Janıbekov ıle Olev Makarov dun dunyaya don muşlerdır Soyuz 27 kozmonotları gecen hofto uzayda oroştırmalar yapmakta olan «Soyuz • 25» aracı nın «Salyut 6» laboratuarına geçerek oroda beş gun kalmışlardı «Soyuz 27» kozmonotları «Sol yut 6»ya gectıkten sonra orada ikı arkadaşının yapmakta olduğu calışmalara katılmışlardı. Pazar gecesı yapılan bır televızyon gosterısinde, Soyuz 27 kozmonotlarından Albay Vladımır Janıbekov, «Burada blrblrlmıze oylesine alıştık kl, blzsiz ne yapacaklar bllmlyorum» demıştı Janıbekov ıle arkadaşı Olev Makarov, «Salyut 6» laboratuarında dığer ıkı kozmonot arkadaşları ıle bırlıkte yoptıklan uzay denemelerınin sonuçlarını da bırlıkte getirmişlerdır. Sovyetler Bırlığı'nın son uzay calışmalarındakı başarılarını Inceleyen Sovyet bılım adamlorı, bu çalışmaların uzun vadell sonuclanna değınmişler ve bun dan boyle uzaydakı ınsanlann değıştırılmeslnın ve gerektığinde onlara ycrdim gönderılmesının mumkün olabıleceğini soylemışlerdır. Moskovo Medıko Bıyoloıık Enstıtusu Boşkan Yardımcısı Yu rı He'yodov, yapılan deneyler so nunda ağırlıksızlığın insan vücudunda yaptığı etkilerın neler olacağının ve radyasyonun insan organlannı ne şekılde etkileyeceğlnl daha kesın bir şekılde belırleneceğlni Ifade etmıştır. (APa a) KAYIP Emekli Sandığından aldığım 22 131 66 sıcıl nolu Tem muz, Ekım 1978 cekleri ıle Nısan Temmuz, Ekım fark cekls nnı zayı ettım. Hukümsuzdur Esma SEVİM KAVAS GÖKHAN 558 KAYIP Nufus cuzdanımı zayı ettım Hükumsuzdur Aylin TUNCER (Cumhurıyet. 560) Fransa'da sosyalist lider Mitterrând hâlâ Sol Birliği'nin seçim zaferine inanıyor lkkatlerln Ortadoğu v« Avrupa üzcrlnde yoğunloştıjı şu sıralarda. Asya (Iglnc gellşmelere sahn* olmaktodır. Moskova tarafından d*st«kl«n«n Vletnam ll« Pekln tarafından desteklenen Kamboçya arasındakl carpı?malar sürerken, gecen hafta ufak ama Asya'nın önemII guc dengesi değişikliğino sahn* olabilec«glnl gostermeslbakımından ilginc blr haberln uzerinde fazla durulmadı. Habere gore Joponya Oışlşleri Bakanı Sonoda ile Sovyetler Birliğl Dışişleri Bakanı Gromiko arasında Moskova'da uc gun suren goruşmelerde anlaşma sağlanamamıştır Gorusmeler. Sovyetlerin 2. Dunya Savaşı sonunda Japonya'dan aldıklan Kuril adaiarmın (Hanomal, Shlkotan, Kunashirl ve Etorofu) Tokyo'ya geri verflmesl konusunda bir anlaşma sağlomak amacıyla duzenlenmiştl Tokyo hükumetı bir suredlr bu adaların geri verilmesinl istemekte. Moskova Ise Japonyo'nın adalar uzerinde hukumranlık hakkıntn olmodığını llerl sürmektedlr Goruşmelerden sonra iki ulkenln bu konuda arolarındaki temasları sürdiırmek Istedlklerine Iflskln blr ortak bildirl yayınlonmamıstır kl, bu oigu göruşmelertn gergln blr havada sona erdlğinl gostermesl bakımtndon ilglnçtir. Japon Dışlşlerl Bakanı Sonoda'rtın Moskova'dan aynlmasmın hemen ardından Ise Tokyo hükumetı tarafından yayınlonan blldlrlde, Moskova 1973 yılındo Bre|nev Ile eski Başbakan Kakuei Tanaka arasında varılan bir anlaşmayı ciğnemekle suçlanmıştır. Tokyo'ya gore 1973 yılında Leonid Brejnev ile Tanaka arasında varılan anlaşmoda ikl ülke arasında bir barıs anlasması konusundakl goruşmelerde, Japonya'nın «hak iddio ettlğl topraklar» konusunun da ele aiınmosı kararlastınlmıstır Tokyo, Sovyetlerin gecen hafta toprak sorunu uzerlnde durmayı kabul etmeyerek Bre|nev Tonaka anloşmasını tek taraflı çiğnedlklerlni ileri surmektedlr Sovyetler'le Japonya arasındaki toprak anlaşmazlığı* nın kokenl şubat 1945 tarihll Yalta Korferansına kadar uzanır. Stalln, Çorçıl ve Roosevelt arasında toplanan Yalta Konferansında Stalın Hltler Almanyası ile savaşın bltlminden uc ay sonra Japonya'ya savaş ilân etmeyi vaad etmiştir. Stalın boylece Çorlık Rusya'sının 1905 tarihll Porismouth anlasması ile Japonya'ya kaybettiğl toprakları gerl almayı amaçlıyordu. Ni?eklm Yolta'da Roosevelt Ile yapılan gizll anlaşmada Sovyetlerin Japonya'ya karsı savaşa katılmalarına korşılık, on yıl önce Tokyo'ya verdlkierl Dogu Cln demlryoluna ek olarak, Sakhalin adasının guneyl ııe Kuril adalarını ve Port Arthur limanını almaiarı kabul edildı. Stalin Doğu Cln Demlryolu ile Port Arthur IImanını, 1350 yılında MaoÇeTung'la yaptığı bir anlaşma Ile bu bolgelerin asıl sahlbi olan Çin'e gerl v*rmiştlr. Ancak Kuril adaları, Sovyetler Birliğl Ile Japonya arasında surekli surtuşme konusu olmuş ve Moskova odatan Tokyo'ya gerl vermeyl bir turlu kabul etmemlştir. Japonya Ile Sovyetler Blrllğl arosında basgösteran gergınlik Asya'nın Doğusunda yeni blr güc dengesi oyununa yol açabllir. Şoyle kl: Japonya blr suredlr Cln Halk Cumhuriyetl Ile lllskilerlni sıklaştırma cabası lclndedlr. İki ulke arasındaki temaslar sonunda bir barıs ve dostluk anlasması Imzalanmosı beklenmektedlr. Ancak bu onlaşmaya konması tasarlanan bır madde Sovyetler Blrliğinln sert uyarılarına yol acmaktadır. Bu maddeye gore Cln Halk Cumhuriyetl Ile Japonya, Asya'da üçuncü blr ülkenln «Hegemonya» kurma cabalarına karsı ortak olarak dfrenmeyi kabul etmektedirlcr. Moskova, bu maddenln kendislnl hedef aldığım ve Japonya'nın böylece Çln • Sovyet anlaşmazlığında Pekin'ln yanında yer olacogını ileri surerek, Tokyo'yu blr cok kez uyarmış, maddenln anlaşmadan cıkartılmasını ya da Pekin cıkartmamokta direnlrse, Japonya'nın anlaşmayı Imzolamaktan kocınmasını Istemlştir. Şlmdiye değln sosyallst dunyanın Ikl devt Ile de 1yi gecinmeye caiısan Japonya Ise kesln blr tavır olmaktan kaçınmıştır. Ancak Sovyetler Ile Japonya arasında gecen hafta bellrgln nltellk alan gerglnlik surer, Tokyo hukümetl Moskova'dan Kuril adalarını almaktan umudunu keserse, Cln'le anlaşmayı imzalayablllr ve boylece Asya'da guc dengeslnde yeni bir durum meydana gelir. Vietnam savaşının bltimlnden berl dunya basınında Ikinci plâna It4en Asya, yakında yine ön plâna cıkmaya aday görunmektedlr. D ttalyâ'da Başbakan Andreotti beklenen istifasını verdi ROMA Italyan Başbakanı Gullıo Andreotti, dün beklenen ıstıfasını sunmuş, boylece porla mentoda beş muhalefet partısının dış desteğı ıle ayakta duran ve 17 aydır gorevde bulunan Hrıstıyan Demokrat hukumetınm ıktıdarı sona ermıştır. Italya'da yenı hukümet buhranı, anarşık olaylarla, ekonomık buhranın doruğuna ulaştığı bır dönemde ortaya cıkmıştır Italya'da ekonomık ve sosyal huzursuzluğun gıderek artması uzerıne Sosyalist, Komünist ve Cumhurıyetci partilerin başı cek tıkleri beş muhalefet partısı Komunıst Partısınln hukumete katıl masını, aksı takdırde hukumeti desteklemekten vazgececeklsrını bıldırmışlerdır Ne var ki Hrıstıyan Demokrat lar bu onerıyı kabul etmemışier ve Komunıstlerle koalısyon vap mayı reddetmışlerdır Bunun uze nne parlamentodakı bes muhaia fet partısı Hrıstıyan Demokrat azınlık hukümetme dıştan sağladıkları desteğı cekmışlerdır Bu arada gecen hafta Kemunıst Partisının hükümete katılmosı sorununun gunün konusu olduğu sıralardo. VVashmgton bır acıklama yaparak Avrupo'da Komünistlerin hükumete kotıhna larına karşı olduğunu blldirmiş. VVashıngton'un bu açıklaması Avrupa ülkelerınde sert tepkilere yol açmıştı. o r !in Komünist ârtisi )rganı, Kamboç rdusunun iğitliğini övdü PEKİN Cm Komünist Partlyayın organı dunkü yazısını Kamboçya ve Vıetnam catışasına değınmeksızın, onuncu ıruluş yıldönümunü kutlayan ımDocya ordusunu gosterdıği ıhramanlıktan oturu ovmüştur. Yazıda Kamboçya ordusu uluıl marşının Cınçeye tercümesi r almakto ve o:dunun vatanın ıvunulmasındakı rolu yücelMektedır. Kamboçya Vıetnam ıryuşmaz lında ocıkca bır sıyaset gutekten kacınan Cm catışmanın ışladığı günden ıtıbaren Kam»cya'ya büyuk ölcude yardım mdermıştır. (a a) KAYIP Şebekemı kaybeti. Gecersızdır. Bllâl SARI (Cumhurıyet 562) KAYIP 197677 donemine pasom ıle huvıyet cuzdanım ybolmuştur. Hükumsuzdur. Adil ERESMER Cumhurıyet 550 KAYIP ODTÜ şebekeml ybettım Gecersızdır Erdlnç UÖUR Pakistan'da 12 özel mahkeme kuruldu İSLAMABAD Cumhurbaşkanı Fazıl llahl Caydurı'nın emrıyle, Pakistan'da 12 tOzel Mahkeme» kurulmuştur Bu ozel mahkemeler. sıyasi şahslyetlerın 19701977 yılları arasında ışledıklerl Iddıa edılen yolsuzlukları Incelemekle, görevlendınlmışlerdır. Ancak anlaşıldığı kadar ıle cTemlzlik Mah kemeJerlnin» görevinın. cınayet suçundan sanık olarak Lahor'da haplste bulunan eski Başbakan Butto'nun yönetımı donemlnde yosa dışı yollardan zengın oldukları belırlenen politikacıları siyasal hayattan uzaklaştırmak olduğu sanılmaktadır. Pakistan'dakl askert yönetlmln Başkanı General Zlyaül Hak, gecen aralık oyında, son 7 yılda yolsuzlukları saptanan polıtıkocıların sıyasal hayatton uzaklaştırılmasını öngören bır kararname Imzolamıştı. General Zıyaul Hak. yasa dışı zengınleş mekten sanık 300 kadar polıtıkocının durumu nu Pakıstan Bolgesının dort askerı yonetıcısıy le bırlıkte bızzat ınceleyeceğını dolaylı olarak acıklamıştı Gözlemcıler, yalan servet beyanr.da bulunduğu ıddıa edılen Eskı Başbakan Buıto nun durumunun da gecen temmuz oyında ksndısml devlren Oenera! Zıyaül Hak tarafından ınceleneceğıni tahmın etmektedırler. (a.aj İRAN'DA, SOVYETLER HESABINA CASUSLUK YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLEN BiR BAKANLIK YETKiLiSi KURŞUNA DiZiLECEK TAHRAN İran Askeri Temyız Mahkemesı, Sovyetler Bırlığı hesabına casusluk yaptığı iddıa edılen Eğıtım Bakanlığı memuru ElNacı Rabbanı hakkında bır alt mahkemece verllen Idam cezasmı onaylamıştır Rabboni, hakkındakı kararın Şah tarafından da onaylanmasından sonra kurşuna dızılecektlr. Askerî Temyız Mahkemesl, 30 yılı aşkın bır suredır Moskova hesabına calıştığı anlaşılan Rab banı'nın cezasının hafıfletilmesıne gerek olmadığına karar vermıştır. Rabbani de duruşma sırasında sucunu Itıraf etmış ve pora karşılığı casuslu< yaptığmı söy lemıştır KAYIP Keban nüfusurtdon aldığım nufus cuzdanımı kaybettım Gecersızdır. BAŞSAĞLIĞI Genel Koordinatör Sekreteri arıyor. KoçHoMingA.Ş. Okulumuz oğrenciierınden, GÖKHAN YÜKSEL ve KUDRET UYBAŞ, 13 ocak 1978 cuma gunü dersten cıktıktan sonra, BeyazıtAksaray arasında, yaşama hakkı tanımayan, duşünce ozgurluğu bır yana, ınsanlık kavramını bıle yok sayacak denli bağnaz kışılerın sıktığı kurşunlarla yaşamlarını yıtirdiler. Her İki öğrencımizın oılelerine ve arkadaşlarına en icten başsağlığı dıleklerımızı sunar, ülkemızde bırgün yaşanabıleceğıne olan umudumuzu ve gelecek gunlere ınoncımızı yınelerız İstanbul Üniversltesi Yabancı Dlller Yuksek Okulu Öğretlm Üyelerf ve Yardımcıları Aradığımız kışi en üst düzejde bir yönetici ile çalışacaktır. Yüksek tahsillidir. Mükemmel îngilizcesinin yanı sıra steno ve daktilosu kuvvetlidir. Dosyalama sisteminin inceliklerini bilmektedir, Bu sorumluluk düzeyinde en az 2 yıllık bir geçmişi olması tercih nedenidir. îsteklilerin, Koç Holding A.Ş., Medisi Mebusan Caddesi 53, Fındıklı adresinde Psrsonel Müdürlüğüne şahsen başvurmaları rica olunur. Kimlıkler saklı tutulacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog