Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

9 1 . SAYI ÇIKTI CHP Hukumetmm Programı emperyalıstlerın komprador bur|uvazı ve toprak ağalannın çıkarlarına hızmet edıyor 1978 yılında proleter devrımcılerın bırlığı ve partının ınşası oçısından gorevlerımız Yazışma ve Abone Adresı HALKIN KURTULUSU GAZETESİ P K 1107 SiRKECI / Istanbul HALKIN KURTULUSU Cumhuriyet 54. Yıl; Sayt: 19206 Kuracusu: YUNUS NADİ 300 Kttruş 17 Oeak 1978 Salı ANKARA, (Cumhurtyet Bürosu) Ecevit Hukumetı içın Mıl let Meclısınin bugunku bırleşımınde guvenoylaması yapıla raktır Ancyasanın 103 ve Mıllet Mec lısı lc Tuzuğunun 105 maddelen uyarınca guvenoylaması ad okunarok ve ocık oyta yopı'ocaktır Guvenoyu verenlerın sayısı güvensızlık oyu verenle.den fazlo olursa Bakanlar Kurulu guvenoyu almış o'acokt.r Hukumetın guvenoyu alabılmesı ıcın 226 guven (Beyoz) oyuna gerek yoktur Ecevit Hukumetının 226 yı asarak en az 229 oyla guvenoyu olacağı sanılmaktadır Bır CHP Grup yonetıcisı 229 ıle 231 arosında beyaz oy cıkacağını sandığını soylemıştrr. AP çevrelerinde ıse Ecevıt Hükümetının 219 kırmızı oya karşılık 229 oyla guvenoyu alabıleceğı belır tı'mektedır. Bırıncı MC Hukumetı 218 e karşı 222 oyla Ikıncı MC Huku metı ıse 219 a karşı 229 oyla quvenoyu almıştı Bır AP ıler gelenı «229 oy Demirel e yaramadı, bakolım Ecevit e yaroyacak mı?» şeklınde espn yapmıştır Gensoru oylaması sırasında Meclıse gelmeyen bağımsızlar dan Cemalettın Inkaya nın ya bu kez de gelmıyeceöı yahut gelıp «kırmızıı oy vereceğı AP lılerce soylenmektedır Ancak Inkoya bu konuda kesın bır a cıklama yapmamaktadır Inka vanın son gunlerde AP Gru BOĞAZIYUMUSATIR Ecevit, Yunanistan'la ilgili tüm sorunlar için rapor istedi • Kıbrıs'ta tüm devlet memurla1 Güvenoylaması bugün yapılıyor bunda dolaşması dıkkat çekmış tır Gensoru oylamasına gelmı yenlerden bağımsızlardan Sıırt Mılletvekılı Abdulkerım Zılan ıse b j kez beyaz oy verecegını Ecevit Hukumetının oluşmasını destekle/ecegını acıklamış tır Bugunkü oylamada beyaz ve kırmızı oy'arın dağılımının şoy (Devamı Sa 9 Su 8 de) • ECEVİT HÜKÜMETINİN 229 BEYAZ OY ALACAĞI SANIUYOR ZILAN GÜVENOYU VERECEK INKAYA AÇIKLAMA YAPMADI rı bugün greve başlıyor. Denktaş ve Konuk bazı sorunları görüsmek içinyarın.Türkiye'yegeliyor # VValdheim, «Türk tarafı toprak ve anayasa komılarında somut öneriler vermeyi kabul etti» 111er, Demirel'i PARTİLER SANDALYE SAYISI I Kipriyanu: «Türk tarafının öneri sunması ambargonun kaldırılması içinyeterli ilerleme değildir» ümit GÜRTUNA ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Bulent Ecevit, Turkıyenın Yunanıstanla ılgılı tum ılışkılerının duzeltılmesı omacıyla Dışışlerı Bakonlıgına verdıgı onergede cozumu en kolay sorunlardon başlamak uzere rapor lor hazırlanmasını ıstemıştır Başbakonın gecen hafta ıcinde ABDnın Ankaro Büyukelcısı/le Başbokanlıkta uzun bır goruşıne yoparak yeni Hukumetın Kıbns sorununa yenı yaklaşımını anıat tığı oğrenılmıştır Başbakan Bulent Ecevit Dışışlerı Bakanı Gunduz Ökçun den Turkıye ıle Yunanıstan orasın^a(Devomı Sa 9, 8ü 1 de) bir dille eleştirdi .ENTRIKA. SARAY OYUNLARI, AYAK OYUNLARI DIYE BILINEN KOTU YOl LARIN TURKIYE BAJBAYİININ DEMI REL VE CUNTASI OLDUGUNU BIL ı*E/EN KALMAMIJTIR. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) 11 bağımsız mılletvekılı dun Oğuz Atalay ımzasıyla bır açık lama yapmışlar ve AP Genel Başkanı Suleyman Demirel ın ıddıalarını yanıtlayarak tkoltuk ve menfaate »atılsaydık, blze hucum adenlerln tekllf ve telklnlerlne kattlırdık» demışlerdır 11 ler adına bağımsız Könya Mılletvekılı Oğuz Atalay'ın ocık laması şoyledır «Bugun ülkemlzds devlet oto rlteslnln yok edlldlğl, con v« mal guvenllglnln ortadan kaldırıldığı, Inson haktarrnın dolayısıyla hurrlyetlerinln buyuk darbeler yedlği ve nlhayet hukukun ustunluğu kuralının çiğnendiğl milletlmlzin gözu önündedlr. Erişllen bu son derece kötu orta mın temellnde yatan temellerl (Devamı Sa 9, Su 7 de) sert CHP AP MSP MHP CGP DP BAĞIMSIZLAR BOŞ TOPLAM 214 178 24 16 2 1 14 1 450 Gaziantep ve Istanbul da 2 kişi öldürüldü GAZıANTEP'TE KOMANDO ıJGALı ALTINDAKı OKULA GiRMEK ıSTEYEN OöRENCılER E ATEJ AÇAN KOMıSER, BıRı AGIR 3 KıJıYı DE YARALADI. JEHıRDE DURUM GERGıN KENTTE Gü VENLIK GOREVLERI, POLIUEROEN ASKERLERE DEVREDÎLDİ ıSTANBUL'DAKı OLAYDA NECıP BULUT'U OlDUREN KATıLLER ÜIKÜ OCAKLARI BıNASINA KAÇTI CUMA GUNU BEYA7ITTA KOMANDOLARCA OLDÜSÜLEN ÇAPA TIP FAKLITESI SON SINIF OGRENCISI YILDIRIM İÇİN BÜYUK BIR CENAZE TOPİNI YAPILDI Cumhuriyet Haber Merkezi Gaziantep te dun sabah komandoların ışgal ettıgı Endustrı Meslek Lısesı ne gırmeye coItşan devrımcı oğrencılerı dağıtmak ısteyen polısın ateşıyle bır oğrenci olmuş, bırı ağır 3 kışi yaralanmıştır Istanbul da da bır genç Zeytınburnu'nda yol da yururken komando oldugu one surulen kışılerce kurşunlanarak oldurulmuştur Maltepe de komando saldırılorı yoğunlaşmış dun bır oğrenci kurşunla bır oğrenci de dovulerek yaralanmıştır GAZİANTEP Cuma gunu cıkan olaylar nedenıyle oğrenıme kaponon dun sabah oçılması gere kırken komandolarca ışgal edl len Endustrı Meslek Lısesine ılencı oğrencılerın sokulmaması yuzunden yenı olaylar çıkmış tır Gozıontep muhabırımızın haberıne gore ışgalcı komandolar derslere gırmeye colışon ılertcl (Devamı Sa 9, Su 4 de) f AP İÇÎNDE DEMÎREL VE ÇEVRESİNİ HEDEF ALAN MUHALEFET YOĞUNLAŞIYOR • «MUHALIF» VEYA «MUVAFIK» CEŞITLI GRUPLARIN ETKIN OLMA SAVAŞIMINDA DEMİREL .N ŞIMDILIK ALTERNATIFSIZ OLDUGUNU DUŞUNEN BIR KISlM MILLETVEKILLERININ ISE BIR «HURUC» HAREKETI ILE PARTIDEN AYRILARAK GENEL BAŞKANIN YUCE DIVANA SEVKEDILMESI GIRIŞIMLERINI DESTEKLE MEYI PLANLADIKLARI BILDIRIUYOR ANKARA, (ANKA) Ecevit hukumetının guvenoyu aiacagı konısı guclenınce AP ıcmde ge lecege donuk tartışmalar da yoğunlaşmış partıdekı bunalı mın çozumu ıçın çeşıtlı onerıler ortaya atılmaya başlanmıştır AP ıcmdekı muhalıflerden bır bolumunun şımdılık Demirel e bır alternatıf bulunamıyacagı gerekcesıyle strateıı değıştırdıklerı ve «Demirel'i değıl Demirel' In çevresıni devırmek» ıcm mucadele verılmesını onerdıklerı oğrenılmıştır Bu eğılımın guç kazandığı ve Kânran Inan Ile «Liderlik mucadelesmden vazgeçmesi İçin» goruşmeler yapıldıgı bıldırıtmektedır Ote yandan Demirel ın Genel Başkanlıktan uzaklaştırılmasından umutlannı kesen cevresınn değıştırılmesıyle de buyuk bır yarar sağlanamıyacagı kanısını taşıyan bır radıkal grubun ıse varlığını surdurduğu bıldırılmektedır Bu grubun partı den ayrılarak yenı bır partı kur mayı ve daha sonra Demirel ı Yuce Dıvan a sevkedecek gınşımlere yardımcı olmoyı planla dıkları one surulmektedır AP Canakkale eskı mılletvekılı Muammer Baykan partıden (Devamı Sa 9, Su 3 de) Borış Yıldırım için Çcpa'da yapılan torende Dekan Prof Erten ve çeşitlı ogretım uyelerı konuştu (Fotoğraf Erdoğan KOSEOĞLU) Libya, peşinsiz petrol vermeye başladı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Lıbyo Hukumetının peşın odeme yapılmadan Ata tankerıne ham petrol vermeyi kabul ettığı oğrenılmıştır Bır sure lımanda bekleyen Ata tankerı Turk Hukumetının Lıbya Hukumetı nezdmde yaptığı gınşımden sonra ham petrol almak uzere lımano yanaşmış ve gecen cumartesl günü doldurma ışlemıne başlamıştır Yetkılıler Lıbyonın ılk kez peşın odeme yapılmadan petrol vermeyi kabul ettığını, öderrenın nısan veya mayısta yopılabıl mesı ıcm toraflar arasında goruşmelere başlonacağını blldırmışlerdır Ote yandon istanbul Petrol O(isı Bolge Mudurluğu nde son zamanlarda yoğunlaşan tYolsuz luk ve partizanlık» ıddıaları uzenne Ener|i ve Tabıı Kaynaklar Bakanlığı tum kayıtlara el koymuştur. Gectığımız hofta Istanbul'a ge len Bakanlığa bağlı 24 mufettış Petrol Ofısı'nın tum dağıtım, ıkmal ve kontro! ışlemlerlnı gozden gecırmeğe başlamışlardır Istanbul Haber Servısımızın hob/»rme göre Bakanlık Müfettışlerının denetım ışlemı dışında Petrol Ofısı ne ışlerlık kazandırmak ıcın de talımat aldıkları ve bu doğrultuda altı mufettışın ozel olarak Ambarlı'da dağıtım l^lerıyle uğraştıkları oğrenılmıştır Petrol darlığının başlamasından sonra Istanbul da Petrol O fısı nde bazı akaryakıt bayıierı ne açıktan akaryakıt verıldığı ıhbon yapılmıştır. Bu arada AP lı bılınen bazı bayılere de açıkton okoryakıt verıldığı yapılan ıhbarlar arasında olduğu belırtıl mıştır. GÖZLEM UÛUR MUMCU îzleııimler... Savcılık, Erbakan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ankara Savcılığı yerel secım propagandaları sırasında yasa lara aykırı konuşmalar yaptıgı gerekcesıyle MSP Genel Baş kanı Necmettın Erbakan hokkın da dava acabılmek ıcın dokunul mazlıgırın kaldırılmasını ıstemış ve gereklı yazıyı Adalet Bakan lıgına gondermıştır Adalet Bakanlığınm da Erba (Devamı Sa 9, Su 4 de) YENÎ DÖNEM FAŞIST cephenın iktldordan duşmeslnden sonra bugun guvenoyu alarak goreve başlaması bek lenen demokratik anoyasal hukumete muhalefette birlıgıni Koruması olanaksız gibidlr IKtıdordo bırleşen özunde cellşlk çıkarlar, devlet gucunden yararlanma olanaklarının yltinl mesınden sonra kendı orolarında çatışmaya yeniden boşlayacaklardır Bu bakırrdon 1965' den bu yana, kesintierle de olsa, surdugu iktldorın ağır sorumluluklarını uzerinde tosıyan AP liderıyle yandaslarının tHesap verme» korkusuylo girıştikleri faşıst eepheyi muhalefette yaşotma çabaları, toplumsal ve slyasal koşullara ters duşmektedir. Önumuzdekl gunlerde faşlst cephenin muhaJefette de cokusunu gozleme olcnoğını herhalde bulacoğ.z. ECEVIT'IN demokratik anayasa hukümetl, cephe anlayışına tepki nıtelığınde devlet oygıtını tarafsızlastırmcvı orogramının Ilkelerl arasındo bellrtmektedlr Program Devlete ışierllk kazandırmak, holkın devlete guvenınl saglamak» Içln «Komu yonetımlnin torofsız Orhan APAYDIN lığıını gerceklestlrmeyi öngörmektedlr. Devletin bağımsızlığı ve tarafsulığı, bllimsel açıdan sınıflı toplumlarda tartışma konusudur. Sot goruşun kaynaklandığı felsefe devlet oygıtını egemen sınıfların baskı aracı olarak ka bul etmekte ve bu nedenie tarafsızlık ve bagımsızlık niteliğinl devletın kazanamayacağını llerı surmektedır Ancak bu goruşun kotılıgı bilimsel acıdan her an için geçerli degıldlr Toplum içınde gucler dengesınln devlet gucune ve aygıtına, belırli bfr an lcln de olsa bağımsızlık ve tarafsızlık nıtelıklerinl kazandı rabilecegı bilimsel bir olgudur Ulkemizde, 1961 Anayasasının ongördugu demokratik dev let modellnl yoşama geçlrme ortomı ıtk kez bugün slyasal tktidor duzeyıne ulaşmış durun da gozukmektedlr. Özellikle 12 Mart faşlzmıne ve onun 1973 genel seclmlerinden sonraki uzantısı cephe Iktidarlanno karşı mucadele veren demokratik guçler, 5 hazlran genel ve 11 aralık yerel secimlennden sonra «Denges oluşturmayı başarmışlardır Parlamentoya yansı (Devamı Sa 9 Sü 1 de) «Yaşam boyu» ücretsiz uçak bileti uygulaması, Ulaştırma Bakanlığınca durduruldu Istanbul Haber Servlsl 4 ocak tarıhınde THY Yonetım Kurulu uyelerı tarafından alınon ve Turk Hava Yollarında yonetım kurulu yapmış kışılere yaşam boyu ucretsız bılet hakkı sağlayon kararın uygulanması Uiaştır ma Bakanının emrıyie durdurulmuştur Ecevit Hukumetının Malıye Bakanı Zı/a Muezzınoğlu, Turk Hava Yolları Genel Mudur lugune gonderdığı bır yazıyla <pas bılet haklarının genışle (Devamı Sa 9, Su 8 de) H ukumet programı uzerinde görüşmeler tamamlandı Daha doğrusu, «Program goruşmeleri» odı altmda surdurulen «polemik yarışı» şımdılık son buldu Muhalefet sozcuierı, pek dişe dokunur, kalıcı ve vurucu sozler soyleyemedıler AP sozcusu Ali Nailı Erdem ıse sapır sapır dokuluyordu. Koskoca bır ana muhalefet partısi, kahve soyleşllerı duzeyınds bır konuşmayla kursuye gelirken, bir olçude, blttığlnl, tukendigınl de ortaya koyuyordu Başbakan Ecevit, gerçeMen çok rahat gunlerlnden blrindeydı Hukumet programında Ataturk ten tek kelıme blle soz edılmedlğıni, gerine gerıne, kosıla kasıia soyleyen Ali Nalll Erdem, Ecevıt'ln ağzından cevabını alırken, blzler basın locasında «Erdem'ın her halde hukumet prog ramına goz atmak için zamant olmadı» diye duşunuyorduk Duşuk Başbakan Demirel, Ikinci MC hukumetinl kurduğu gunden başlayan dort buçuk bes aylık surede, Iktldarının temellerlnln nasıl kaydığını gormedl, belkı da gormek istemedı. Bu surede «Iktidar» olamodı Korkarız şimdl «muhalefet» olamayacak.. Gensoru goruşmelerındeki sozcuierı Talat Asal'don, hukumet programi gorusmelerlndeki sozcuierı, Cumhuriyet Senotosunda Mustafa Deiiveli ve Mıllet Mecllsınde Ali Na(Devamı Sa 9, Su 7 de) Cumalıoğlu: «Cephe partilerinin ortak muhalefet yapmaları söz konusu değil» ANKARA (ANKA) MSP Ge nel Başkan Yardımcısı Fehmı Cumalıoğlu dun verdığı demec te uc cephe partısın n ayrı ayrı muhGlefet yapacagını soylemış tır Cumalıoğlu her partının muhalefet strateıısının farklı oldu gunu belırtmış «Muhalefet partılerı, ıktıdara karşı zaman zaman bırleşebılırler» deınıştır MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmı Cumalıoğlu şunları soylemıştır « Uç partınln ortaklaşa bır muhalefet yapmaları soz konusu değildir Her partının muhalefet strate|lsi farklı olur Tabıı olarak, her uç parti de muhalefette olduklan ıçın zaman zaman bazı konularda ortak hareket edebilırler Bu da uç partının ortak bır muhalefet yapacagı anlamına gelmez » Yerel yönetimlerin özerkleştirilmesi amacıyla çalışmalâr yapılıyor; ANKARA (ANKA) Yerel Yonetım Bakanı Mahmut Ozdemır Yerel Yonetımın uzerındekı vesayetı azaltccak ve ozerKİığını gelıştırecek bır «Yerel Yonetlm Genel Kurulu» kurulacağını ock lamıştır Ozdemır bu kurulun be ledıvelerle ılgılı kararlarda soz sahıbı olacagını belırtmış kurul (Devamı Sa 9, Su 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog