Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

DOĞAN AVCIOĞIU TÜRKLERİN TARIHI Birincı Kitap Çıktı. Genel Os&tım: Telin Ygyıncvi Istanbtıl 54. Ytl; Sayu 19205 Cumhuriyet Kurucusu: FUNTJS NADİ DAKTHjO,STENO*e MUHASEBE 300 Kuruş 16 Ocak 1978 Pazartet't DENKTA5: «KİPRİYANU, VVALDHEİM'İN YEMEĞİNDE MAKARİOSLA AN1AJTIĞIMIZ 4 İIKE ÇERÇEVESİNDE GÖRÜŞMEIERİN SÛRDÜRÜLMESİNOEN YANA OLDUGUNU TEYİT ETÎİ» Izzet /?. YALIN bildiriyor İZLENİMLER: Denktaş ve Kipriyanıı görüşmede uygulanaeak yöntemler konusunda anlastı LEFKOSE KTFD Boşkom Denktaş ıle Rum Yönetimi Başkanı Kipriyanu dün Lefkoşe Uluslararası Havaalanı yakınındokı Barış Gücü karargâhında BM Genel Sekre!er/ VVafdheım ve eşinin verdiklerj öğle yemeğinde buluşmuşlar ve toplumlararası görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda mutabakata varmışlardır. Görüşmeler muhtemelen mart ayının ilk haftasında başlayacaktır. Taraflar arasında görüşmelerde izlenecek yol ve yöntemlerin bugün VVoldheim ve iki toplum lideri larafından acıklanacağı bıldirilmiştir. Saat 14.45'de başlayabilen yemekîe Waldheim ile Denktaş'ın son derece neşeli gozükmesine rağmen Kipriyanu'nun asık surotlı olması dikkati cekmiştir. Film ve fotoğraf cekilmesi sırasında Denktaş'ın, Kipriyartu'ya birkaç kez gülümsemeyı önerdıği görülmüştür. VValdheim, öğle yemeğinden sonra BM enformosyonunca yayınlanan demecinde, ciki başkanla temasının toplumlararası gorüsmelerin yapıcı bir ruh ve anlayış Içlnde yeniden başlatılmasını kolaylastırocoğı umudunu verdiğini» ocıklamıştır. Denktaş do. «BM Genel Sekreterlnin verip cok iyi korşılandığını» belırttiği yemekte. «Klpriyanu Ile görüşme fırsatını bulduğunuı söylemiş, «Yemeğin gercekten yararlı ve olumlu olduğunu» belirterek, «Kipriyanu Kıbrıs sorununo illşkln görüşmelerln 12 subat 1977'de Makarlosla mutabık kaldığımız dört ilke cercevesinde sürdürülmeslnden yana olduğunu teyit ettlı demiştir. «Y«mek sırosında ve daha sonra c«»itll konularia blrlikte Turk ve Rum koyıplar konusunun görüsüldüğünü» de belirten Denk taş şunlan da söylemiştir: «Genel Sekreterin yeme$inde blr kor(Devomı Sa. 9, Sü. 7 de) AP'de Çalkalanma... Mustafa EKMEKÇİ ANKARA Önemli görüşmeler yapılmasma korşın, Meclislerin kulfsleri fozla civcivli değil gibı. AP kulislerine ölü toprağı serpilmiş gibi. CHP'liler, kendi bölümlerinde cay içlp vakit geçiriyorlar. Yorınki güven oylamasının sonucu şimdiden belli. Kulislerde tek tük heyecon uyandıracak haberler, söylentıler: Akgün Erbakon yurt dışıno cıkmış, İsviçreye gltmış doğru mu? Nasıl çıkar yahu? Vergi kacakcılığmdan, döviz koçakçılığından sanık olarak yorgılanmıyor mu? (Devamı 5. sayfada) UTANÇ VERlCl YOLLAR Ecevit Hükümeti için EOVİFtN KOKÜJMA5I »RASINDA, BAĞİHSIZ MİIIETYRİUERİ HE AGIR SÖZlfS SÖYIEYEN AP' Ü HUN VE BUIDANU ILE CHP' ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Hükümet programı dün de Meclis'te tartışılmış, Başbakan Ecevit'in eleştirileri cevaplaması sırasında Bakanlar Kurulu sıralanndaki bağımsızloro sürekli olarak ağır sözler söyleyen güvenoylaması yarın ımmk KAVGA ÎIKTI. AP'lilerle CHP'liler orasında kav ga cıkmış, CHP'li Bekir Adıbelli. AP'li Güngör Hun ile Ahmet Buldanlı'yı tokatlamıştır. Yarım saatlik aradan sonra konuşmasını surdüren Ecevit. «Tüm yolsuzluk ları, tüm yolsuzluk dosyalarım incelemek ve pislikleri temizlem«k Içln, Cumhuriyatlmiz* surülen bütün lekelerl temizlemek icin blr Bosbokan Yardımcısı ar kadasımızı yolsuzluk dosyatorını Incelemekle görevlendlrdlk» demiştir. Ecevit hükümeti hakkındaki guvenoylaması Millet Meclisinin yarın saat 15'deki birteşiminde yapılacoktır. Millet Meclisi Boşkanı Cohit Karakaş dünkü birleşiml yönetmek üzere salona girdiğinde AP lilerin protestoları ile korşılan. mıştır. (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Amasya'da AP ve CHP'liler çatıştı: 5 ölü BURSA'DA DEVRİMCI BİR Ö6RENCİ BULUNDUĞU KAHVEYI BASAN SALDIRGANLARCA KURJUNLANARAK ÖLDüRÜLDl. VİZE CHP LOKALİ BİR GRUP TARAFINDAN BASIURAK TAHRİP EDİLDİ. Cumhuriyet Haber Merkezl Bursada dun gece devrimci bır öğrenci yaylım ateşine tutularak oldürül ' muştür. Amasya'nın Ziyaret koyünde particiiik yuzünden cıkan silâhlı catışmada da 3 CHP'li. 2 AP'li yurttaş olmüştur. Şişli'dekî Sıyasa! Bilimler Yüksek Okulu'na dun gece konan patlayıcı moddeyle giriş kapısı i!e ya nmdaki iki dükkân harap olmuştur BURSA Setboşı'nda «Mahfel» diye anılan kıraathoneyi dün gece 1520 kışilik bir grup basmış. burada İTİA 2. sınıf öğrencisı Emir Çınaroğlu'nu taboncaylo yaylım atesine tutrnuştur. 21.50 sıralorındaki olayda vücuduno isabet eden üç kurşunla oğır yaralanan öğrenci kaldırıldığı Devlet Hostanesinde ölmüştür. Vali Karasarlıoğlu, öldürulen öğrencinin devrimci kesimden ofduğunu bildirmiş, saldırganların olaydon sonra kactıklarını söylemiştir. Polis, bir süreden beri takip edilen öğrencinin üzerinden «Sadettin Ates» adına düzenlenmiş bir kimlık kortı cıktığını ve olayla ilgili olarak 5 kişinin gözaltına almdığını belirtmiştir. AMASYA Ziyaret köyünde önceki akşam eski (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Şeref Durugönül'ün evine bomba atıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mobilya yolsuzluğu nu ortaya cıkaran ve Teomon Köprülüler'in Ticaret Bakanı olmasından sonra müsteşarlfğı, atama karcr namesi cıkmadan fiilen yürütmekte olan Şeref Durugö nül'ün evine bomba atılmış tır. Dün saot 14'de Kücükesat Başcavuş sokaktaki Maliye Kooperatif evleri 91/A6 nu maradaki dairesine bomba atılan Şeref Durugönül olayın siyasal nitelik taşıdı(Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) Halkevleri Genel Merkezine bomba atılnıası ile ilgiii olarak bir havacı astsubayın evi arandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Merkez Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan bir ihbar uzerıne Hava Kuvvetlerinde görevli Astsuboy Osman Ateş'ın evinde arama yapmışlardır. Önceki gun Halkevleri Genel Merkezine atılan bombayla ilgiii görulen astsuboy Ateş'in evinde herhangi bir suc kanıtına rastlonmadığı öğrenilmiştir. Halkevleri Genel Merkezine atılan bombanın. «31 DU 636» pla ka sayılı bir araçtan atıldığını belirleyen görgü tanıkları, durumu Ankara Emniyet Müdurlüğüne bildirmişlerdir. Halkevlerine bomba attıktan sonra uzakla şan aracın ı'cinde havo astsubayı Osman Ateş'in bulunduğunu saptayan polis görevlileri, durumu Merkez Komutanlığına bildirmişlerdir. Garnizon Komutanı Korgeneral Osman Fazıl Polat'ın o!ayla ilgilenmesinden sonro, olay Hava Kuvvetlerine yansıtılmıştır. Hava Kuvvetîerl Mohke mesinin. arama yapmaya koro' vermesi üzerine astsubay Ateş1in evinde arama yapılmıştır. (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOĞLU) "Faşizme karşı eylem birliği,, mitingi yapıldı istanbul Haber Servlsl «Emperyalizme, Faşizme, Şo venizme Karşı Eylem Birliği» yürüyüşü ve mitingi dün 40 demokratik kitle örgütüne boğlı onbinlerce devrimci nin katılmasıyla Taksim olanında yapılmıştır. Yürüyüş ve miting sırasında 7 kişi üzerinde tabanca ve bıcak bulunmuş, bu aroda mitingde yaptığı konuşmada suc unsurıı bulunduğu gerekçesiyle DEV GENC Genel Sek reteri Bülent Uluer gözaltına a/ınmıştır. Mitingde 40 demokratik kitle örgütünün imzaladığı ortak deklarasyon okunmuş ve faşıst kuruluşların kapatılmosı. 141. 142. maddelerin kaldırılmcsı istenmiştır. KATILAN KURULUŞLAR Beşiktaş'tan saat 12.30'da başlayan yurüyüşe ve mitinge katılan kuruluşlor şunlardır: (Devamı Sa .9, Sü. 6 da) Kamu görevlilerine siyasal ve sendika! özgürlük tanınması istendi İZMİR. (Cumhuriyet Ege Bürosu) TümPersonKon Genel Boşkanı Sakıp Hiçerimez. Ecevit hükümetinden istemlerini sıralarken. kamu görevlilerinin sorunlarının tek cözümünün siyasal ve sendikal özgurlükle gercekleşebileceğini söylemiştir. TümPersonKon Genel Merkeri'nin aldığı karar gereğince bu Konfederasyona bağlı Orman Memurlan ve Emeklileri Derneği'nce yapılan «Yoşam Paholılığını ve Memur Kıyımını Kınama» toplantısında konuşan Sakıp Hiçerimez. MC hukümetlerinin kamu görevülerl île emeklilerin «İnsanlık onuruna ya raşır bir yaşayış düzeylnl cok gordüğünü» öne surmüştür. (Devamı Sa. 9, Sü. 4 d») Suni ipek fabrikasında işçiler zehirleniyor Şükran KETENCİ 3 İŞÇİNİN 2EHİRIENME ÎOHUCU HAİfANEYE VArfRfLMAUR/ YAPILAN ARAŞÎIRMAUR, FABRİKADAH GZERİNE '.an mceieme, fabrikada calışan işcılerden, karbonsülfurle Karfı karşıyo olanların cok ciddı bir zehirlenme tehlikesı altında yaşadıklarını ortaya cıkormıstır. ipek Fabrika'sından emekli oian 15 işcinin doktor raporları uzerinde yapılan bir ınceleme, "3' unun korbonsülfür zehirlenmesine bağlı olarak öldüğünü. 2'sinin ıse yine karbonsülfür zehır lenmesi sonucu felcli duruma geldiklerini kanıtlamaktadır. Ortalama emekli ve ölüm yaşlcr! maylarının kuşkusuz bazı bilcJik 4053 arasında değışen bu işciieri vardır. MC hükümeti gidip de lerden bir kısmı emeKIİ olmodon yerine Ecevit hükümeti güven ölmuş, diğerleri ise emeklilikle rinden sonra en fazla 3 yıl yuoyu aldığı zatnan yükseltilecek «Feryatlar»rn bir yararı olmadığı şamışlardır. Bilim odamlorı. cok korkunc nı olgılayan MHP, yeni hükiımete yaklaşim stratejisinl benimse bır zelıirlenme toblosunu yoısı mfştir. Bu stroteiinin amaçları tan bu durumun, fabrikada uretımin ocık sistemden kapalı s;s şunlor olabilir: O Terör o/oyları tüm yurt tems dönüştürülmesi ile. yeni ta kanlı tırmanışını surdurur calısan işciler icin tehlikeyı aken, barışcı görunerek aldatma zalttığını.. eski işciierin ise coğunlukla ya emekli olduKianrn ca taktiği uygulamak. & İleride olası CHP MHP ya da iş yerinden ayrıldıklanm ortaklığının umuduyla yaklaşım belirtmişîer. «Ancok işçiler buolanaklarmı şimdiden oluşturma gün de fcbrikanın revizyon tiönemlerinde vo öiıze doirestnde ycı calışmak, O Güvenoyu almamış, ama doğrudan karbonsüifürle karşı ••*•• karşıya kalmaktadırlor. Bu is yerinde devamlı meslek hekimi (Devamı Sa .9, Sü. 6 da) buiunmalr, her işçinin 3 ayda bir (Devamı Sa. 9, Su. 3 de) Gemlik Suni !pek Fobrikası nda cclıçmış 3 ışcınin, karbon sülfür zehırlenmesınden Meslek Hastalıklorı Hastaresine yatırıimaları üzerine, ış yerinde yapı1 EMEKLİ OIAN 15 İŞÇfDEN 13İJNÜN KAR8ONSL'IFUR ZEHIRlfNMESINKN ÖIDÜ6Ö. İKİSİNİN DE YNI NEDENDEN FEIÇIİ DURUMA GELDJĞİ SAPTANDI. GÖZLEM UGUR MUMCU OLA1İARIN ARDINDAKÎ KontrGerilia.. MiHERRAND: «ECEVİT'İN YENİDEN İKTİDARA DÖNMESi SEViNDiRiCiDiR» Kosta DAPONTE PARİS Fransız Sosyalist Partisi Bırinci Sekreteri Francoıs Mitterrand. partinin Epinay' de düzenlediği toplantı sırasıncia bîze. «Bülent Ecevit'in yeniden iktidara dönmüş olması sevinriıricidir» demiştir. Partisinin secim kampanyasının açılmasından sonra düzenie nen bu ilk büyük toplantıda gaze tecılere verdiği yemeğin ardından kendisiyle konuştuğumuz Mıtterand sorularımızı yanıtlaya rak «Bülent Ecevit'l yakından gö rüp tanıdım. Kendisiyle de Paris' tg görüşmüş konuşmuştum» diye rek yeni Türk Başbakonına en ıcten başan dileklerini gönderdiğini söylemiştir. Başbakon Bülent Ecevit gecen vıl Fransız radyosunun uluslararası bir seminerıne katılmak uzere Paris'e geldiği sırada Fran sız Sosyolist Partisi Birinci Sekreteri iie de parti merkezınde bir gorüşme yapmıştı. GERÇEK ürklye, MC ortaklığından koparak Ecevit hükümetine geçiş döneminl yaşamoktadır. Böyle günlerde siyasal yasamın ölcülerl cabuk değişir. İktldar ve muhalefetin toplumdaki güclerl, yenl durumların koşullarına kolayca alışamazlar. Bu gerceği carpıcı bicimde vurgulayan olaylardan blrisl Türkfye Barolar Birliği Genel Kurulunda konuşan bir sağcı delegenin Devlet Güvenllk Mahkemelerinin yeniden kurulmasım Istemesidlr. Barolar Birliği hukukun üstünlüğü ve demokrasl doğrultusunda çağdaş blr düzenln savunuculuğunu yaparken, arada bir sağcı ve gerici ses, DGM'ye özlemlerlni dile getir MHP'nin TeJâsı mektedlr. Bu, billnçsizliğin yonsımasıdır. Diyelim ki DGM yeniden oluşturuldu. Pekl, yargıçlorını Ecevit hükumetlnin sececeğl bir DGM örgutü, acaba faşist ozlemlerin istekleri doğrultusunda işievini sürdürecek midlr? Ülkemizde MC döneminin ortık kapandığını ve yeni bir döneme geclş sorunlarını yoşodığımızı coğu kişi ve örgüt, gereğince değerlendlremiyor. Ama hükümetin değişimiyle blrlikte oluşacak sonucların yorumunu yapabilenlerln başında MHP Genel Yönetimi gelmekter dir. Kendislnl ve örgutü > yenl koşullara uydurmak cabosıyla demecler veren ve genelgeler yayınloyan Türkeş'in ve kur T urkiye Büyuk Millet Meclisinin hemen burnunun dlbindeki Halkevleri Genel Merkezine tahrip gucü cok yuksek bir patlayıcı modde atılmasmdan sonra, bu olayla ilgiii görülen bir hava astsubayının evi aranmıştır. Gorgu tonıkları «31 DU 636» plâka sayılı aracın Halkevierı Genel Merkezine patlayıcı madde attıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını ileri surmüşlerdir. T Ulkucü militcnlo.ın egemenliğindeki Gazi Eğitim Enstitüsünde öğrenci olduğu bildirilen hava astsubayı Osman Ateş'in bu crcçıa olay yerine gelip, patlayıcı madde ottığının biidirilmesi üzerine, Merkez Komutanlığına bağh ekipler Ateş'in evini aramışlar ve söz konusu araca da elkoymuşlardır. Son günlerde yoğuniuğunu arttıran şiddet olayları arasında, CHP İzmir milletvekili Süleyman Genc'in evine atılan ordu yapısı el bombası, orkasından MHP Genel Başkanı Türkeş'in koruma polisf Mehmet Berberoğlu'nun Afşin Belediye Başkanvskilinln evine patloyıcı madde atarken yokalanması, bunların üstüne de, bir havo astsuboyı(Devamı 7. Sayfada) Ticaret Bakanı: «Bizden önceki işlemler.; hiçbiri hukuki çerçeveye sığmıyor» ANKARA, (ANKA) Ticaret Bakanı Teomon Köprülüler,MHP'li Bakan Agâh Oktay Güner döneminde. Aydınlıkevler Lisesi'nde daktilo olarak calıştırılan bir bayan memurun, ya bancı dil bilmediği holde yurt dışına görevli olarak atandığını acıklamıştır. Köprülüler. Bo konlık görev'mi devro/dıktan son ra yaptığı tüm atama ve görev(Devamı Sa. 9, Sü. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog