Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

DOĞAN AVCIOĞLU TÜRKLERİN TARIHI Birincı Kitap Çıktı. Cen#l Dafiıtım: Tefcin Vtyınevi fstanbul 54. Yıl; Sayı: 19204 umhuriyet Kurucusu: FUNUS NADİ 300 Kurus 15 Ocak 1978 tzzet R. YALIN bildiriyor bulunccağı yemeğe Rum ve Turk toplumu lıderlerının eşle rı de katılacaktır VValdheım bu saboh Maraş bolgesıne gıderek ıncelemede bulunacak ayrıca BM barıs gucundekı Avjstur/a bırlığını zıyaret edecektır BM Genel Sekreterı VValdhe Im Rum kesımındekı Larnaka ya ınışınde verdıgı demeçte, Kıbrıs konusunda Turk tarafı rıın toprak ve anayasa yonlerı ne soTiut onerıler sunacagı konusunda Başbakan Bulent Ecevıt m kendısıne guvence verdıgını so/lemış «Ecevıt hu kumetinln yeni yaklaşımının (Devamı Sa 9, Su 3 de) DAKTILO.STENOve MUHASEBE kurlartnda İŞİNİZ HAZIR. (• 5Lib<*mız yoktur TEL tıUCad 87T 4 4 ÖO 1 f Pazar KAOİKOY t 36 11İO VVALDHEİM'IN GIRIŞİMİ SONUCUNDA DENKTAŞ İLE KİPRİYANU BUGÜN BİRARAYA GELIYOR WALDHElM'LE GORÜJîN DENKTA5. •YÜZDE 3,5 TOPRAK ODÜNUNOEN 50Z EDEN BIR GAZETEOYE VERECEK5E HER IKI TARAF DA ODUN VE RECEKTrR. DEDI LEFKOŞE Iran dakı temaslannı tamamlayan Bırleşmış Mılletler Genel Sekreterı Kurt VValdheım toplumlorarası goruşmelerm yenıden başlatn masına ılışkın olasılıklan araş tırmak uzere dun Kıbrıs a gel mıştır VValdheım dun Kıbrıs Rum Yonetımı Boşkanı Spıros Kıprıyanu ve KTFD Boşkanı Rauf Denktaş ıle ayrı ayrı bırer gorüşme yapmıştır Bu aro da VValdheım bugun Denktaş ıle Kıpnyanu'yu da BM Banş Gucj karargâhında ogle \eme gınde bır araya getırecektır Boylece Denktaş ıle Kıprıyanu ıik kez bır araya gelmış ola caktır Waldheım ın de ha7ir Parti Bilinci üleyman Bey sızlanıyormuş. AP Genel Idare Kurulu toplantısında yaptıği konuşmado partiden oyrılan arkadaşlarını kastederek «Bızde parti şuuru kalmadı» diye dert yanmış. S Parti bilinci. parti dislplinl, porticılık ruhu gercekten ustun, saygıdeger nıtelikler. Sıyasal kuruluşlar bu niteliklerl sımsıkı koruduklan olçude (ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar) ülkeye hlzmet etmek olanagını bulurlar. Bızde parti bılıncl kalmadı derken, Süleyman Bey partiden ayrılan arkadaşlarını değll de başta kendisi olmak uzere yakın çevresıni kastetseydl, gerçegi tam anlamıyle dıle getirmiş olurdu. Oysa o her zaman yaptığı glb! sucu başkalarının ustune atarken yonctımi altındaki partlnin acıklı durumunu gozlerden saklayabıleceğı umuduna kopılmıştır. Aldanmıştır Süleyman Bey. Anayasamızın demokrasınin vazgeçılmez unsurları olarak nitelediği sıyasal partıler bir takım ilke'ere dayalı kuruluşlardır Parti uyelerı bır çobanı koru korune ızleyen koyun surusu sanılmamalıdır. Her şeyden once partinın amacı ve programında yer alan ilkelerl soz konusudur llkelere yan çızen ve amacı saptıran uyeler parti disiplıni gereğınce işlem gorurler Parti bilinci, bunu zorunlu kılar. Oysa AP den ayrılan milletvekillerınin durumuna baktıgımızda bunun tam tersını goruyoruz Süleyman Bey'in ve yakın cevresının tutumunu ulke cıkarları acısından tehlıkeli goren sayın mılletvekillerı uzun suredir yaptıkları uyarılar bir sonuc vermeyince nıhayet partılerinden ayrılmak ve son çare olarak Parlamentoyu işler hala getirmek, reıimı lcine yuvarlandığı çıkmazdan kurtarmak uzere CHP ile Işbirliğf yopmak geregını duymuşlardır. Bu sayın milletvekillerinin yaptığı parti bilincinden yoksun bir davranış, parti dislpllnine aykırı bir suc olsaydı, AP yetkıli kurulları daha önce dav ranıp derhal bunların parti ile Hişkilermi kesmelı değil miydi? Oyle olmadıgını bilıyoruz Su leyman Bey ve yakın çevresi bunları elden kacırmamak ve daha sonra da geri almak içın gece gunduz çalıstılar, ilkın yalvar yakar oldular, sonra teh dltlere başvurduior, akla gelen gelmeyen turlu yontemlerı deneyerek yapay cephe hukumetinı yapay yoidan ayakta tutmoya caba harcadılar. Guven oylomasma şunun şurasında ıkı gun kala halâ umutlarını kesmış gorunmuyor lar. Çıkmadık canda umut vardır diyerek kapı kapı dolaşıyor, Ecevit hukumetıne olumsuz oy verecek adam peşınde koşup duruyorlar. Evet, AP'de parti bılıncl kalmamıştır Bu bılınçten yoksun olanların başını ıse ta baştan berl Süleyman Bey cekmektedir Mason olmadığına daır belgeye dayanarak Genel Baskanltgı ele gecıren Si'leyman Bey o gunden bu yana AP ile kendınl ozdeş saymaktadır. Ona gore parti bilinci her uyeyi onun dogrultusunda davranmakıa yukumlu kı'ar. AP'yl bugunku acıklı hale getiren de iste bu ilkel ve ilkel olduğu kadar da sakat zıhniyettır. Istanbul'da bir öğrencı ile Konya'da bir öğretmen öldürüldü, Istanbul Üniversitesi kapatıldı Cumhurıyet Hotoer Merkezl IstanDul Çarşıkapı da Capa Tıp Fakultesı son sınıf oğrencısı Banş Yıldırım nışanlısı ıle yo'da yururken kurşunlanarak oldurulmuştur Banş Yıldırım'ın oncekı gun Lalelı'de oldurulen Kud ret Uybaş'ın cenazesının Keşan'a gonderılmesı torenıne katıldıgı ve kendısını ızleyen ıkı kışı tarafından Çarşıkapı'da vuruldugu bıldınlmıştır. Artvın'de komandolar tarafmdan başından tabanca ıle vurulan Sanat Enstıtusu oğrencısı Savaş Yetış ae tedavı edıldığı Erzurum Numune Hastanesı'nde olmuştur Konya'da Karaman Lısesı öğretmenı Yunus Bedel de kurşunlanarak oldurulmuştur Istanbul Unıversıtesı Yonetım Kurulu Lalelı de ıkı oğrencmın yaylım atesıne tutularak oldurulmesı uzerıne unıversıteyı «İc • duzenl koruyobümek lclnı 17 ocak gunune kadar kapatmıştır Zeytınburnu nda bır kıraothane komandolar tarafından basılarak hasara uğratılmış ve kur sunlanmıştır Ote yandan, komandoların de netımınde bulunan Ataturk Öğrencı Sıtesınde yapılan aramada bır cok sılah bulunmuş, bırı (Devamı Sa .9, Su. 6 da) • Başbakan Ecevit eleştirileri yanıtlarken devlet kasa ve görevlilerinin dosyâlarını bir bir inceleyeceklerini ve yolsuziukların takip edileceğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Itha lat ışlemlerınde yolsuzluk yaptığı, ya da ıthal tahsıslerını başkalanna sattığı mufettış raporlarıyla scptanan 20 fırmanın ıthalat belgelerl Tıcaret Bakanı Teoman Kopru luler tarafından bellı sureler ıcm kaldırılmıştır Tıcaret Bakanlığı mufettışlerı gorevlerı geregı degışık fırmaları denetlerken,. Kimlıklerının ıthalat yonetmelığme aykırı ışlerını saptamışlar ve bunu bır raporla Bakanlıga ıletmışleraır Bazı fırmalar degışık yontemlerle ıthol ışlemlerınde yolbuzluk yaparlarken. bazıları da aldıklan tahsıslerı yuksek tıyatla başkalanna satmışlardır Yasanın kendısıne verdığı yeîKı\e dayanan Tıcaret Bakanı Teoman Koprululer. mufettış raporlan ışığındo bu tur ışlem yapmış fırmaların ıthal belgelennı ıptal etmıştır Belgelerın ıptalıne ılışkın Tıcaret Bakanlığı kararı dunku Resmî Gazeterje yayınlanmıştır Ithal ızın belgesı ıptal edılen fırmalar dunku Resmı Gazeteye göre şunlardır: Halıl Yazıcıoğlu Fırması (Ithalat yönetmeltğının 21 maddesi gereğınce bır daha mutemetlık verılmeyecektır); Orhan Yuk sel Fırması ıkı yıl; Doğuşan Doğu Demır Sanayı Inşaat ve Tıc. AŞ. ıkı yıl; Cıder yağ ve Yem Sanayı Komandıt Şırketl ıkı yıl, Yağış Tlcaret ve Sanayı Kollektıf Şırketı Abdulkerim Gencoğlu ve Ortakları Fırmasına uc yıl; Huluk Benzgın Fırmasına ıkı yıl, Mustafa Bayram Fırmasına ıkı yıl, Önal Erdem Muskara Tıcaret Fırmosına ıkı yıl Şımşek Şenkal Fırmasına ıkı yıl; Abdulloh Sandıkoğlu ve Sandıkoğlu Madencılık fırmasına uc yıl, Ahmet Comert. Comeltıs tıpo ofset matbaacılık tesıslerı ve Ambalaj Sanayı Fırmasına bır yıl: Eldıvas Avşar Fırmasına ıkı yıl, Durmuş Toplu Fırmasına ikl yıl; Kaya Caba Fırmasına ıkı yıl. Abdurrahman Şahın Fırmasına ıkı yıl, Alı Kaya Fırmasına Ikı yıl, Ömer Özdemır Fırmasına ıkı yıl, Talat Ücurden Fırması(Devamı Sa. 9, Su. 3 de) • ITHALAT IŞLEMLERINDE YOLSUZLUK YAPTIKLARI, YA DA ITHAL TAHSI5LERINI BAŞKALARINA SATTIKLAR! S4PFANAN FI9MALARA ILİJKIN KARAR DUNKÜ RESMI GAZETEDE YAYINLANDI Hükümet programı Senato'da görüşüldü ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP, CGP, DP ve boğımsızlardan oluşan Ecevıt hukümetl nın programı dun Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda goruşulmuştur Hukumet programı bugun de Mıllet Meclısınde goruşulecektır Senato Başkanı Sırrı Atalayın başkanlığında dun saat 15'de toplanan Senato Genel Kurulunda llk sozu Mıllı Bırllk Grubu adına Muzaffer Yurdakuler almış daha sonra Kontenjan Gru bu adına Zeyyat Baykara, AP Grubu adına Mustafa Delıvelı ve CHP Grubu adına da Hasan Fehmı Guneş konuşmuştur Hukumet adına yapılan eleştınlerı değerlendıren Ecevıt ıse yaptığı konuşmada «Turkiye yıl larca anayasaya inanmayan hu kümetlerce yönetildl, şu onda anayasayı benlmsemls bir hukumet vardır, toplumla parlamento ve parlamento Ile halkın blrleştlği bir hukumet vardır» demıştır Ecevıt daha şonra AP sozcüsu Delıvelı'nın savlarını yanıtlar ken yolsuzlukların takıp edılece gını ve dosyaların deşıleceğını soyleyerek demokratık hukuk devletl lclnde devlet kasa ve gorevltlerinin dosyâlarını bır bır ınceleyeceklerini de sozlenne eklemıştır. YUROAKULER'İN KONUŞMASI Senato Başkanı Sırrı Ata lay'ın başkanlığında saat 15 te toplanan Senato Genel Ku rulunda Mıllı Bırlık Grubu odı na llk konuşmayı yapan Sena Ticaret Bakanhğı 20 firmanın ithalat belgesirıi iptal etti YERLl OTOMOBlLLERİN PEŞÎN RESMİ VE KARABORSA FİYATLARl Markası Murat131 Renault TL. Renault TS Renault SW Anadol SL Anodol SW Resml Fiyat TL. 125 116 127 123 99 103 000 300 650 650 888 090 Plyasa Flyatı 210 220 235 225 180 190 000 000 000 000 000 000 TL. Markası DİĞER YERLl OTOMOTÎV VRUNLERİNİN RESMİ ve PlYASA FİYATLARl 1978 Model Resml Fiyatı TL. 414 303 118 151 90 213 163 107 288 405 950 625 Kullamimıs Plyasa Peşln Flyatı TL. 1977 1975 1975 1969 1966 1977 Modelı Modeli Modeli Modeli Modeli Modeli 1 100 700 200 200 70 400 000 000 000 000 000 000 tör Muzaffer Yurdakuler «Basarı lcln slhirli formuller aramanın gerekslzllğl ortodadır. Anoyasamızın benimsenerek uygulonması sorunlarımîzın çozumunu sağlayacak ve toplumumuzu rahatlatacaktır 1961den bu yana Anayasaya llk uyumlu ınançlı bır ıktldarın ışbasına gel miş olması guvenımızl arttırmak tadır Sorunlar sıkıntılor 5 hozı ran seçimlerı sonucundan daha ağır olmakla beraber başarı şan sının da az olmadığına inanıyoruz» demıştır Yurdakuler konuşmosında ozetle şu goruşlere yer vermıştır «1975 yılının 31 mart gunu ılk (Devamı Sa 9, Su. 4 o«; Ic Güvenlik Koordinasyon Kurulu Bankaların yöneticileriyle toplandı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) İC Guvenlık ve Koordınosyon Kurulu dun Başbakan Yardımcısı ve anılan Kurulun Başkanı Orhon Eyuboğlu başkanlığında ılgılı bakanlar ve banko yonetıcılerıyle Ankara'da bır toplantı yaparak bankaların guvenlıklerını ılgılendıren konulorı ve alınması gereken onlemlerl goruşmuştur. Ote yandan Içışlerı Bakanı Irfan Ozaydınlı Valılıklere bır genelge gondererek «Banş ortamı içın her turlu onlem alınması ve bunların etkinlikle uygulanmasını» ıstemıştır EYUBOGLU'NUN ACIKLAMAS1 Toplantıdan sonra Eyuboğ'u şu açıklamayı yapmıştır «Yapılan bu toplantı karşılıklı bır onlayış içinde cereyan etmıştır Banka Genel Mudurleri ve dıger sorumlular onemlı uyarılarda bulunmuslardır. Hukumetın bu konuda alacağı butun ted (Devamı Sa 9, Su. 1 ae) Resmi fıyatlar Sanayı ve Teknoloıı Bakanhgınca 8 Kasım 1977 tanhmde açıklanan fıyatlardır Anadol fıvatları toptan degerıne yüzde 7 perakendecı kirı eklenerek bulunmuştur. MAN520 HN (Kamyon) BMC Austın TM150 (kamyon) Austın TM25 (Kamyonet) Dodge 200 (Kamyonet) Skoda Kamyonet Fıat 50 NC (Kamyon) Resmı fıyatlar 18 Kasım 1977 tarıhınde Fıyat Kontrol Komıtesınce açıklanan 80 sayılı karardan alınmiftır. Otomotivde resmi ve karaborsa fiyat farkı servet düzeyine ulaştı Nuri ÖZDENİZ II MiLLî SAVUNMA BAKANI IŞIK: «ILKOKUL ÖĞRETMENLERi ASKERLiK GÖREVLERiNi ÖĞRETMEN OLARAK YAPACAK, YA DA iZiNLi SAYILACAK» ANKARA (ANKA) Mıll" Sa •unma Bakanı Hasan Esat Işık ctahmln ediyorum ki ilkokul oğretmenlerımız ya izlnli sayılacaklar, ya da askerlık gorevlerinı öğretmen olarak yaparak gorevlerıne devam edeceklerdir» demıştır Öğretmen kokenlı CHP'Iİ rmlletvekıllerının Mıllı Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'a başvurcrak askerlık gorevı nedenıyle ılk oğretımde meydana gelen aksamaya cozum bulunmasını onerdıklerı oğrenılrrıştır Mıllı Savunma Bakanı Hasan Esat Işık ANKA nın bu konudakı sorusunu sov'e yanıtlamıştır (Devamı Sa 9, Sü. 7 del Barolar Birliği: Korkunç terörün kaynağı olan kontrgerilla örgütü derhal ortadan kaldırılmalı,, TBB XI. GENEL KURULU SONUNDA YAYİNLANAN BILDIRIDE H l , 142 VE 163 MADDELERıN DE KALDIRILMASI ISTENDI. AFYON'DA TANKERLE ÇARPISAN OTOBÜSÜN 13 YOLCUSU ÖLDÜ AFYON (Hakkı Merdivencl bildiriyor) Sınanpaşa ılcesıne baglı Herban koyunden Afyon a yolcu getiren bır otobusun, Akoren mevkıınde karşı yonden gelen tankerle carpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kışı olmuş. 5 ı agır olmak uzere 16 kı şı de yaralanmıştır Bu aroda, oncekı gun Uşak yakınlarında rre/daTa gelen bır kazada olen (Oevamı Sa. 9, Su 8 dej • Otomotıv sana/ıınde gorulen dengesız gelışım ve dovız darbogazına baglı uretım darlıgı karaborsayı hızlandırırken ozellıkle kamyon ve otobuste karaborsa fiyatı resmı degenn uc katına varmıştır Yerlı uretım otomobıller de resmı fıyatlarına oranla yuzde 100 farklı fıyata alıcı bulabılmektedır Oto galerılerınde otomobıl fı/atları hızla artarken resmı ba\ılenn de Bakanlıkca saptanan fıyatlar uzerıne cesıtlı malıyet crtıslarını ekleyerek fatura kestıklerı gorulmektedır. llgılıler konuya ılışkın verdıklerı bılgılerde resmı fıyatların gercegı yansıtmadığını, gerek Sanayı ve TeknolO[i Bakanlığı, aerekse Fıyat Kontrol Komıtesınce saptanan fıyatların maltyet artıslarına karşı esneklık taşı madığını söyîemışlerdır O'omotıv sanayıı uretıcılerı f.yatlann bellı kâr hadlen ıcınde serbest bırakılmasını ıstemışlerdır Uzmanlor ıse kooperatıflere yasal haklar verıierek satışın sadece kurulacak kooperatıflerce yaoılmasını onermışlerdır Fıyat Kontrol Komıtesınce sap tanıp 18 kasım 1977 gunu açıklanan 80 sayılı karara gore (Devamı Sa. 9, Su 2 de) Son model için resmi fiyatı 414 bin lira olan kâmyonun kullânılmışı 1 milyon 100 bin liraya satılıyor. EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİ AYLIĞI 510 LİRA ARTTIRILDI su ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Turkı>e 3arolar Bırlıgı XI Genel Kurulu calışmolan sonunda yayınlanan bıldırıde butun devlet guclerı «korkunc teror»un onlenmesıne çagırılmış ve «Genel Kurul bu amaçla, terorun osıl kaynağını oluşturan ve cinayet manga'arına yon veren butun odakların ve ozellıkle kontrgerilla adıyla bilınen hukuk dışı orgutun derhal ortadan kaldırılması gerektig) inancındadır» denılmışt'r Genel Kurul bu onlemlenn yanısıra devletteft son yılların sıyasal cınayetlerının tüm faıllsrı ıle onlara destek olan kurum. orgut ve kışılerın en kısa zamanda saptanmasını ve bunlar hakkında ışlesıi'lerı suc'aro u/an cezaların gecıktırılmeden verılmesı ıcm adalete teslım edılmelerını de ıstemıştır. (Devamı Sa 9, Su 1 de) Iki tanker ham petrolun geldiği ATAS'ta bugün tam kapasite üretim başlıyor MERSiN (Cumhuriyet) Iki NADlR NADl aya yakın suredir hampetrol getırtme/erek yuzde 45 kapasite ıle uret'mını sjrduıen ATA$ Rafınerı1; ne dun sabah 52 bin tonıuk Herrı Lord tankerı ıle, oğleden sonra da 35 tonluk Payas tankerı ıle hanpetrol gelnıştır (Devamı Sa 9, Su. 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Buro) Sosyal Guvenlık Bakanı Hılmı Işguzar, en dusuk ışcı emeklı aylıgının 1800 lıradan 2310 liraya yukseltılerek ışcı emeklı aylıgının 510 lıra arttınldığını acıklamış, ayrıca tarım ışcılerı dışında, gunluk, haftahk ve aylık olarak belırlı bır ucrete dayanmıyan, belırsız za man ve mıktar uzerınden ucret alanların gunluk ücretlennın 110 liraya cıkarılmasma ılışkın kararnamenın Cumhurbaşkanının onayma sunulduğunu bıldır mıştır Sosyal Guvenlık Bakanı Iş guzar bu konuda şu açıklamayı yapmıştır «Sosyo ekonomık şartların ağırlaştığı bir donemde, cahson ve emekli olan işçilerımize egılmek, sosyal refah devletinın temel prensiplerınden biridır Bu hususu dıkkate alarak, işçileri ve Işcl emeklllerlnl medeni seviyede bir hayat tarzına kısmen de olsa yaklaştırmak sosyal devlet olmanın bir kuralıdır. Işcl emeklılerlnln, calışan sıgortalılar ve memurlor gibi gerek gellr yonunden ve gerekse sosyal yardımlar bakımından kenarda bırakılmayacaklardır. İşcl keslminde osgari ucretin 1 ocak 1978 torıhınden tıbaren gunluk 110, aylık 3300 lıra ola rak belirlenmesınden sonra, 506 sayılı S S K Kanunu uyannca işci emekülerlnın maaşları do arttırılmıştır Boyiece en duşuk işci emekli oylığı 510 lıra arttırıtarak 1800 llradan 2310 liraya yukseltilmlştir. Maaşlann yukseltilmesinden doğan fark çeklerının tanzlmı calışmalarına başlanmıştır. 1 • 1 1978 tarıhinden Itibaren gecerli olacak artışlarla llgıli fark ceklerl en yakın zamanda llgilllere gonderilecektlr >
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog