Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

• • • • • oĞtna SoMbl: Cumhurtyet Motbaacıiık ve Gazsre^m* ... NADfR NADİ CUMHURİYET * BASIN AHLAK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT EDER Atatürk Bulvarı Yener Apt. 25 57 01 • IZMİR Hal't Ziya 13 12 30 12 47 09 • ADANA Pa«a| TeU 14550 18731 G«n*l Yayın Müdürü Sorumlu Yozı Işler! Mudurü: Boaan v« Yayan: OKTAY KURTBÖKE CETIN ÖZBAYRAK Matboacılık *• CUMHURİYET Qaz«t«cWk T.A Ş. Cağalogiu. Türkocağı Cad. No 3941 •Potta Kutusu 246 ISTANBUL1 Telefon ı 28 97 03 BÛROLAR: • ANKARA Yenlşehlr Tel.: 17 68 66 Bulvorı No. 65, Kat 3 Tel.: Ataturk Cadd««l Ugurlu ÜCRETLERİ Aylor ı 1 3 6 1? Yurt Içl ı 80 270 840 1.080 Yurt Dışı: 165 495 990 1.990 Avrupa, Yokın Doğu 400, Amerlka, Orta Amanka, Guney Asya Içln E00, Uzak Doğu Içtn 1200 kuruş uçak ek ücretl alınır. T AKVİ M 14 OCAK 1978 Imsak 5 39 Iklndl 14 50 Sabah 6 09 Akşam 17 04 öğ!» 1223 Yatsı 18 41 2 ve 3 sayiokır Isantımı) . . . „ . „ . . . . « . . . . . . . . . Devam sa,fası (santımı) ... ... ^ . ... ~. ... ... ™ llân sayfaları (santlml) .~ ... .~ . « . . . ~ . ~. Istonbul (scntımı) . „ „ . . ... ... ... . Ankara ısantımı) „ . „ . . ^ ». ^ . . „ ölüm, Mevlld, Teşekkür (5 sontlmı) ... ^ . ... ... ... Nışan. Nlkâh Evlenms, Doâum . . . „ „ . „ ... „ . ... ... Ycyın Hayatı. Kayıp (kelımesı) . „ . . . . . . . . „ „ ... ... 280 Llra 320 200 120 100 600 400 4 ECEVİT (Bastarofı 1. Eayfada) morfıkça zaman oyıracak değıUz.» CEPHENİN HAYRI YOK Bır gazetecı Demırel, Erbokon vo Turkeş ın «Ortak muhalefete hazırlandıklannı» soyle»>n ce Ecevlt «Hazırlonalarına gerek yok. Zaten muhclefettedırler.» demiş, dGha sonra şunıan eklemıştlr: «Cephe blçlmlni yenlden muhalefette surdurmok Istedlklerl o n l c . , ı r o r . Bu kendl takdlrlerine kaljnış blr şeydır. Cepheleşmenln Ktidarda hayrmı gorduklerlnl sanmıyorum. Muhalefette ds hayrnı göreceklerınl •onmıyoruıti.» ANARŞİK OLAYLAR Anarşik olayların son gunlerde hızlı blçımde tırmandığı, buna karşı almacak onlemlerın neler olacağı yolundakl bir soru üzerıne Ise BaşbaKan sunları •öylemiştlr: «Hizlı tırmanma blzlm hukümotl kurmamızdan once, yenl hükumet değlşlkllglnln belll olduğu dönemde başlatıldı. Bunun nasıl blr amac gözonünde tuttuğu beilldlr. Şlmdiden bu konuda gerekll öniemlerl alıyoruz. Fakat guvenoyu aldıktan sonra elbette daho etkln onlemler alacağız. Ben bundan öncskl hukumetten devrcldığımız sotınlorın ağırlığını muhteltf ve•llelerle açıkladım. Gerek ekonomlde, gerek dış polıtlkada, gerek İC guvenllk açısmdan cok ağır bir mlras devraidık. Fakat devlet yönetlmlnde demokratık hukuk devletlnln d« gereğl olarak gorduğumuz vs Istediğlmlz duzenlemelerl yaptıkça ve ozelllkle devlet yönetlmine eşltlik lclnda etklnllk kazandırdıkca bu sorunların usteslnden gelmeye Turk devletlnln gücunün yeteceJlne Inanıyorum. llgill bakanlar gerekll tedblrlerl olryorlar. Bonlm görebildlğlm kadar olayların yaygınlaşması durmustur. Hatta doralmaya başlamıştır. Fakat öyle anlaşılıyor kl, bazı çevrelsr can hovllyle bu hukümat değlşikllğlnden sonra da, CHP hukumete galdlkten sonra da Turkıye'de şlddet eylemlerlnln devam etmeslnln kacınılmaz olduğunu Ispat etme heveslndedlrier Ken dllerine böyla blr durumu Ispat etme fırsatını vermeyeceğlz, kirrıle'se buniar» DEGiŞ ME UYAMAYAN PARTiLER Bıgazeteci de, «Hu^ümot programını gordukten Eonra, parlamon'oda başKa bazı parlamenter'erin da vlcdanlarının ses'nl dlnleyıp, Bİ7ın ycn'nızda yer olacaklorına Iron.yor musunuz?» bıçırrınce bır soru yoneıtmış, Başbakan Ecevıt ıse şu yanıtı vermıştır •Bu konuda somut blr sey Söylemem dogru olmaz. Ancak Turklye'deki buyuk dsglşlm, dunyadakl dağlşlm karşısında, buna tutumlarını, anicyışlannı uyduramayan, bu dağlşlml lzl&yemeyen partllor onunde sonunda dağılmaya mahkumduriar. Ya zor kullanarak, demokrasl kurallanndan ayrılarak yönetlme haklm olmaya calışırlar, ya da değlşlme kendllerlnl uyduramazlarsa dağılırlar, çözulurler ve çökerler Ecevlt, 228 beyaz oy alıp ala mayacaklarına llışkln bır soruya da «Salı günu heplmlzln merakı tatmln edıleceklir. Ben hukumetin guvenoyu clacağı kanı•ındayım» yanıtını vermıştır. PROGRAM SENATODA BUGUN, MECLİSTE YARIN GORUŞULECEK öte yandan, hukümet programı bugjn saat 15 00'de Cumhurlyet Senatosjnda, yann do Mıllet Meclısınde görüşuleoektlr Öncekl gun Halıl Tunc'un konuşması s rasmda topıantıyı terkeden APII senatörle'ın buSCınku Senato blrleşımıns katılarak hukumet programını eleştıreceklerl öğrenılmıştır. ECEVIT ABD'Lİ SENATÖRLERLE GÖRÛŞTÖ Uzak ve Ortadoğu ülkelerınd» blr geziye çıkan ve öncekl gün Istanbu! a gelen Amenkalı beş senatör dun Başbakon Ecevlt ve Cumhurbaşkanı Korutürk ve AP llderl Suleyman Demırel tarafından kabul edllrrlştlr Amenkalı Senatörler Harrlson VVIIIıams. Er nest Hollmgs, Howard Cannon, Abraham Rıblcoff ve Pat Stevens dun önce Dışişlerl Bakanı ökçün ü zıyaret etmişler daha 6onra Başbakan Ecovlt tarafından makamında kabul edılmlşlerdlr. Ecevlt dün kendlslne bfr nezaket zlyaretınde bulunan Millt Güvenllk Kurulu Genel Sekretari Hava Orgeneral Tahsın Şahlnkaya Ile de göruşmüştür. Başbakan daha önce de Istanbul Beledıye Başkanı Aytokfn Kotîl ( kcbul etmıştlr. Eczacılar, can güvenliğ) sâğianmâzsa nöbete kalacak eczanenin IcalmayacağırM bcürttiler Istanbul Haber Servlsl Törk Eczacılar Bırnğı Başkanı Ibrah m Cet "kaya nobetcl eczacıla rın can ve mal guvenliKİerının kalrnadığtnı eo/lemış, «acıl önlem alınmadığı takdı r de, nobete kalacak eczahans bulunamayacaktır» demıştlr Haik sağlığma hizmet lcln ge ceıerl nobetçı kalan eczacıların, son günlerde uğradıkları •aldırıların arttığına dıkkatl ceken Cetlnkaya özetl» eunlan »oylemıştlr «Bazı kötO nlyetll ve anarşlst nıhlu klşiler, son zamanlarda halk sağlığına hlzmetten başka blr gayesl bulunmayan eczaha nelerl hedef almışlardtr. Bu sal dırganlar işl can'a kastedecek kadar llerl göturebileceklerlnl ortaya koymuşlardır. Bazı me« lekdaşlarımız bıcaklanmış, soyulmuş, tehdld edllmlşlerdlr. Da yak ylyenler de olmuştur, Bu klşllenn asıl amaçlarının soygun olduğunu sanmaktayız» T'jrk Eczacılar Blrlığl Başka nı Çetınkaya eczacılann can ve rnal derdine düştuğunü de ekle mış «Bu tur saldırıların 6nü a lınomadığı surece korkarız kl geceleri nöbet tutacak eczan» kalmayacaktır» demlştır İSTANBUL'DA İKİ ÖGRENCİ (Baştarafı 1. Sayfoda) «Jana gel.rKen, blri bekcl uc NI şı varalanmışlır Bu arada ıkl gün Içlnde özel llkle Eğıtlm Enstıtu ermde CKUyan Komaido'ardan tutukjanan ların sayısı 28'l bulrruştur Dıya r bakır'm Sıivan ılcesınde d9 crama 6iras n da kacan b r gen cl vuran pousıerden S I tutu l 'lan mıştır KARS Komandoların so'dırqan eylemlerın! protesto Icın on ceki g j n protesto yuruv^şu yapan oğrencılerle guvennk kuvvetlerl arasında çıkan catışmada gozo'tına alınanlardan yaln.z ca Bayram Elemarlar po.ıse ateş etmekten tutuklan rv ıışt'r Ka rs Barosundan dort avukat yaptıklan açiKlamada «Olayların baş sorumiusunun Vall ve Emnlyet Muduru olduğunu, kanunsuz eylemlerln onune geçllmemesl hallnde buyuk olaylann bsklenebıleceğlni» soylem'şlerdır MALATYA Doganşehlr Ll«eslnl öncekl gun ışgal ederek derslere gırmek ısteyen öğrencl lerl engelleyen komando.arın saldırısı 8'rasında Şerıf Kınacı bıçakla agır, 9 oğrencı de taş ve sopalar'a yaralanmış'ır Llss dekl olaylar dışarıya da yansımış, ılçenln ceşıtlı >erlerınde kavgalar çıkmış, bazı Işyerlerl ve otolar saldırıya uğrayarak tahrlp edllmıştır Olaydan sonra yakalanan 8 öğrencl tutuklanmış. Ikl öğrencı hakkında da gı yabl tutuklama kararı verllmıştlr TİS Sendıkası eskl SekretsM Necatl Gülaydın evıne glderken komandolar tarafından aflır ya ralanmıştır. KONYA Selçuk Egltlm Ens tltusünde karşıt gorüşlu ıkı grup öğrencl blrbirlerıne gırmlş, yedl öğrencl bıcak ve 6opa darbeleriyle yaralanmıştır. Yaralılardan Mehmet Kavun'un durumunun a ğır olduğu bildirümlştir. 10 öğrencl gözaltına alınmıştır • Dun sabaha karşı rkl Tekel bayline patlcryıcı mcdde atıtmıştır ihsanlye mahalleslnde Mustafa Demlr ve Hüseyın Güne/'e alt Tekel baylllğl ne atılan patlayıcı maddeler ha sara neden olmuştur konfekslyon mağazası ve galer ıe r n bulunduğu carşnın pisiPın önüne benzın doken blImme/tn kışıler, daha sonra benz ni aîaşleyerek kaçmışlardır Scat 24 su'3 r ınd3 benzının tutuşması sonucu gır.şe yakın IKI duKKanı bır anaa aıevler scr m ştır Ancak itfa.yeye haber ve ılmesı uzenne bayümeden bastırı Tiıştır 9 Akşcn Tıcaret Lısesının ar ka kapısına oncekı gece patlc/ıcı mcdde atılmış cevreda şjp'ielı nalde görulen Turızm Tıcaret Yuksek Okulu öğrencısl Ahnet Sabanoğlu gözaltına alınrrıştır O Be'edl/e Temızlık Işlerl Mü dür'ugune gırmek lcın Beledıye hastaneslnden rapor almak lcm sıra beKİe,en gencler, saldırıya ugramış, polısın olay yerıne gel mesi/le saldıran grup kacmıştır DENİ2Lİ Eflıtlm Enstltusüne oncekı akşam patlayıcı madr'e c tılmş, blnanm camlan kınlmış, ogrencıler arasında panık cıkmıştır Denızll Valılıgl olaya elkoymbş, okul 16 ocak gunüre kadar kapatılmıştır Komando cğ rencıler, kapatma kararını protesto lcln kentte marşlar 6öyleyerek bır yuruyuş yapmışlardır Izınsız yüruyuşa katılan komando'ardan Nuri Akşıt. Adıl Caylı, Ismaıl Özturk, Ibrahım Özturk, Burhan Satıhan, Osman Tosun, Doğan öz, Huseyın Batmaz ve Hasa ı Uıuturk ılk sorgularından eonra tutuklanmışlardır ARTVIN Sağ goruşlü Ikl kardeş, tabancaları/la dort öğrenclyi yaralamışlardır Bır sure once polıse karşı geldığl llerl surulen so'cu 10 öğrencl Ile Dzerınde bağımsız Kurt devletl nin bır harıtasının bulunduğu Id dıas yla bir kışının tutuklanmasını protesto lcin bazı okuüar boykota başlamışlardır Dun de solcu gruptan bazı kışller 50 Y'l Ortaokulunu boykoîa sokmak Isteylnce, sağcı grupla sılâhlı cat'şmaya glrmışlerdlr. Sol cular taraiından sıkıştırıian Emin Karaguile ve Ufuk Karagul le, ayrı ayrı anlarda tabancalarını ateşlemışler, Ismet Gürel, Yalcın Kaya, Necdet özaydın ve Savaş Eryetiş'l yaralamışladır Tabancayla yaralanan dört öğrencl Artvln ve Erzurum'a kal dırılmış'ardır Solcu öğrencılerin daha sonra caddelerde «Fo şlst Idare, faşlst polis* dıye ba ğırd ğı bıldınlmiş, bazı öğrencilerın gözaltına alındığı eklenmlştlr ELAZIö Turhan Karadağ odlı l.se Ğğrenclsl, öncekl gün fEllıler Işhanı» önünde gıtmekte olon Turklye Elektrlk Kurumu teknisyenl Teslım Temel'l blr adım gcrısınden başından tek tabanca kurşunu lle oldurmüştür. 24 yaşındakl Temel'ln sol göruşlu oldugu ve 19 yaşındaki saldırganın Ise sag göruşlu olduğu bıldlrılmış, gözaltına alınmıştır. Cenaze torenl sırasında da o laylann cıktığı ve 7 klşmn gözaıtına alındığı bıldlrllmlştır DIYARBAKIR Sılvan'ın Şefkat >ol a/ırımmda sılâh arama8ı yaparken durumundan şuphelendıklerl Kasım Baykurt'u kaçarken omuzundan yaralayan görevlı polislerden 8'l öncekl akşam Sıivan Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmışlardır. Bılındığl gıbl, olay llcede duyulunca halk tepkl gostermlş, Kaymakam lık önunde protesto gösterılerl yapı'nıştı ISTANBUL Lâlelı'do Washlngton otellnln onünde bir grup' öğrencı, otOTiobılden yay lım ateşıne tutulmuş, Ikl öğrencı ölmüş, b r öğrencl de yaralanrrıştır ölen ıkl genç II» ya ralanaT öğrenclnln solcu olduk lan blldtplmlştır. Istanbul Unıversltesl Yabancı Dlller Yüksek Okulundan çıkan 78 kadar öğrencl. Ağa yo kuşu sokakta bulunan VVashlng tan otell önune geldlklerl sırada, bır otomobllden üzerlerln» ateş acılmıştır. Otomobılın her l<ı penceresınden acılan yaylım ateşl sonunda, Yabancı Dıller Yüksek Okulu Almanca bölumü Kıncı sınıf oğrencısı Gökhan Yuksel ceşltll yerlerınden kurşunlanarak can vermlştır Ola/ \erinde ağır yaralanan aynı okul Fransızca bolumu öğrencısi Kudret Uybaş da kaldırıldığı hastanede kurtanlamayarak olmuştur Sol kolundan kurşunlanan Battal Odabaş ıse ayakta tedavı gormüştur Öğrencıleri yaylım ateşlne tu tan 34 NH 393 plâkalı Murat marka otonobllln çolıntı olduğu ve icındeknerln komando ol duğu bı'dırılmıştlr. Bu arada ölen öğrencıler icın bugün cena ze torenı duzenleneceğl bellrtıl m ştır • Aıleslyle blrllkte akrabalannı zı/aretten donerken, amcası Farjk Demırkılıc'ın tuvalete gıtme ıhtıyacı uzerıne otomobılınl durduran ve Demırkılıç'ın duvo'na yaklaştıgı bınadan acılan ateş sonucu başından yaralanan tornacı Adnan Sevık tedavl edılcıgı hastan;de olmuştür Gecen currartesı olan olayda DemırkıliC Isparta Yurdunun duvarına yak'osnıştı 9 Gozteps Anka r a asfaltı uzerlnde litanbul Iktısodı ve T'CO'î ilın'er Akadsmısı oğrencısı Ruıı Mucahıd Gulec ok obrak buiurmuştur Sa^cı'iK O.UTJ ŞUD helı bu,^uş ogrencının 'şkenre ed lerek o'durj mu'3 clab 'ecpğım gozonunce tutarck cesedi morga göndermlştlr Bu arada bundan bırkaç gun önce bır ITIA oğrenclsınln kacırıldığı volunda polıs telsız'nden anons yapılmıştır. Sağ goruşlu olduğu b'ldırılen ve cesedl aun sabah 01 30 sıralannda bulunan öğrencının, polıs telslzınden anons ecMen öğrencl ıle bır ılıŞKisının bulunup buiunmadığı araştırılmakladır • Pertevniyal Llseslnde dün komardoların saldırması sonjcu ola/lar çıkmış, bu arada poI sln ogrencılerı coplaması srasında 4 öğrencl yaralaiTi şlır Okul pazartesi günune kadar kapat'lırken 23 ogrencının gözaltına alıidığı bıldırılmıştır • Uskudar Lısesı, oğrencıler arasırda havanın gergınleşmesl nedenıvle polıs tarafından boşaltılmış oğrenıme pazartesi gunüne kadar ara verilmış. 5 öğrencl gözaltına a'ınmıştır • Güvenhk Kuvvetlerl dun Qc yurtta arama yapmıştır. Aramalor sonunda, Nevşehir öğrencl Yurdunda Galatasaray Muhendlslık Yuksek Okulu öğrenclsl Candan Ersov'un yatağının altın aa bır tabanca ıle 8 merml ve sarıor, Aydın Öğrencl Yurdunda uc dınamıt lokumu, funye ve 95 kapsul bulunmuştur Capa ö ğ retmen Okulunda ise bır sure once ITU nı ışgal eylem.ne katıl dığı bıldırllen Hasan Ulku adlı korrando vakalanmıştır Ayrıca bu yurttan 4 öğrencl gözaltına alınmıştır • İTÜ Taşkışla Rektörlük blnasına oncekı gece 01 sıraıarında ikl patlayıcı madde atılmış, bırl patlamamıştır Patlama sonunda hasar meydana gelmiştlr • Şlşll Halıde Edıp Adıvar Caddesl 34 A dakl fotoğrafcı dukkânına atılan patlayıcı madde hasara yol acmış, Fatlh'te Ahmet Teker ın parçacı dükkânı kurşunlanmıştır • Zeytlnbur'nunda devrlmel oldjğu bıldırılen Hasan Kara adlı bır klşıye taşıttan ateş açılmış, Kara ayaklarından yaralanmıştır • Ceşltll demokratık kuruluşlar torafından bugun tfaslzme, emperyallzme, zamlara ve Işsizllğl protesto» yurüyuş ve mltlngl yapılacaktır Yüruyüş ve mıtıngle ılglll olarak afışleme yapan 100 kışının polis tarafından gozaltma alındığı blldirllmlştlr. IGD Genel Sekreterl Bakı Temel SacM gözaltına alınanlardan 70'ının kendi üyelerlnln olduğunu bıldlrerek bunlaro Insanlık dışı davranışlarda bulunduğunu öne sürmuştür • Istanbul Devlet Mühendlsllk ve Mlmarlık Akademlsl Senatosu Gaiatasaray ve Kadıköy Mlmarlık Yüksek Okullarında öğrenime başlama tarlhlerlnl uzatmıştır. Olaylar nedenl^le 16 ocak'a kadar kapatılan her Ikl okul 23 ocakta acılacaktır. • Okmeydant Kap'anpasa Llseslnde komandoların son eylemlerl üzerlne öğrencllerln öncekl gün boykot yapmaları ve komando eylemlerinl yonettiğl öne surulen Darülâceze'nln Imamı ismet Hoca'nın dövulmesinden sonra dün devrlmel yayınlar satan Yıldız Kırtaslye'ye patlayıcı madde atılmıştır. • Yenlkapfda gece saat 24 s ralarında blr otomobllden Inen Ikl kışi bir grubun saldırısına uğramıştır Komando olduklan bıld rıien bu grup, Nevzat Ş e r ) er ve Yucel Yavuzer adlı Işçıîero cDevrlmcl mlslnlz, yoksa Ulkücu musünuz?» diye sormuşlar, ışcller de cne devrlmcl ne de sağcıyız» dıye karşılık vermıştlr Bu sırada saldırgan grup, ışcllerln üzerıne ateş açmıştır Ateş sonunda, işçı Nevzat Şener ağır varalanmış hastaneye kaldırıldığı sırada ölmuştür. Dlğer Işcl Yücel Yavuzer'ın Ise haflf şekılde yaralandığı blldirllmlştlr. VVALDHEİM (Bastarofı 1. sayfada) tToplumlararası goruşTielerl yeniden başlctmak ıçın fııll blr durum yaraîmak» şeklınde nıtelemış.erdır Gozlemcılerln bu konudakl gö rüşlerı şoyledır cTurkiys Başbakanı Ecevlt'ln henuz guvenoyu almcdan Waldhelm lle yapiıgı goruşmeler Genel Sokretere kısa surede Kıbrıs'ta bır barış kurulacağı Izlenimln! verm,ştır Ecevlt'ın bundan boyle, gırısım oncellgınln Turklerdo olccagını ve Anayasa lle toprck avarıamasında Turk önerılerın'n bu'unacagım bıldlrmesl Genel Sekıeter tarafından soTut çozume gıdıcl yol olarak kcbul edılmıstır. Genel Sekreter de nihaı çozum yolunun toplumlarorosı muzckerelerdeT başlayacağının ve sonunda Yunanistan ın da sorumluluk alacağı blr konferansta noktalanacağının farkındadır. Ecevlt'in olumlu yaklaşımı VValdhsım'ı cesaretlendırmış ve Kıbrıs'taki Ikl toplum Md«rlr»l bir rnosa baştnö COflırma gucünü vermlştlr..» Gözlemcıler, Lerkoşe'dekl görüşmelerde öze iltşkln blr sonuç alınmosının düşünulmedığlni. çunkü Türk tarafının pozor günku toplantı/a Anayasa ve harlta konularında blr onerl götürmesının Genel Sekreterce de beklenılmedığıni, ancak Ikl toplumun yeniden goruşmeye başlayabllmelerl ve bunun yönetımının saptanması bakımından önem taşıdığını belırtmlşlerdır. ECEVİT KARAMANLİS öte yandan, Turk ve Yunon Başbakonıarı arasındakı ılk buluşrranın en geç onumüzdekı mayısın 30 unda olacağı oğrenılmıştır Bılındığı gıbı NATO nun bahar döneml toplantılan 3031 mayıs tarıhlennde Bruksel de Başbakanlar duzeylnde yapılacaktır. 3031 mayıstakl toplantılara bu yıl donem Başbakanı olarok Ecevlt. başkoniık edecektır Gözlemcıler bu rastlantının Ecevlt ıcın en azından manevi açıdan bır ovantaı sağlayacağını ve donem Başbakanının ozellıkle toplantılar sonrası yayınlanan blldırıde etkisı olacagını dile getlrmlşlerdir. Buyük bir olasılıkla Ecevıt Karamanlıs goruşmesı 30 rrayısta gercekleşecektır. Aynı gun ya do bır gun sonra Ecevıt, ABD Başkanı Corter ıle de bır goruşme yapacaktır Yetkılıler, Bruksel goruşmelerının Turkıye'nın geleceğı bakımından buyuk önem taşıdığını soylen "Şleraır ABD'YE GÖRE CÖZÜM İCIN EN ŞANSLI DONEM VVASHINGTON ABD Dışış lerı Bakanlıgı cevrelerınde hakım olan kanaate gore. 1974 bu naiımının başladığından bu yana Kıbrıs sorununun cözümü Içın en şanslı doneme gellnmlştır Aynı çevreler, yenl Türk hu kumetlnın banş glrlşlmlerlnın karşılıksız bırakılmaması Için Yunanlstan uzer.nde alttan alta baskı yapmaktadırlar Turkıye Başbakanı Ecevlt'ln, Kıbrıs ikl bölgelı baâlantısız blr barış ve refah ülkesı holıne QB tlrmek Içln hlç blr çabodan ka cınmayacoöına ll.şkın 4 ocak günkl resmi acıklamasını hatırlatan Kıbrıs uzmanı bir ABD yet kll'sl, «Türk hükümetlnln bu olumlu glrtslmlnl Yunanlstan'ın csvapsız bırakmayocaflını uma rız» demlştlr Turkıye ile Amerlka Blıieşlk Devletlerl orasındokl dört yıl türell blr mllyar dokjriık •ovun ma Işblrligi anlaşmasının da, güvenlık yardımı programının tümü telnde mort ayında kongrenln önüne gelmssl benienmPk tedlr. (a.a ) Köpıiütüer (Baştarafı 1. sayfada) durumun denetım eksıklığınden ortaya çıktığını Ifade ederek şo/le denıştır t Gcçmiş hCkumetler dönemınde Bakanlıklar arası ilişkilerm olcgan durLmda bulunmamosı, konuların çozumunü guçleştırıyordu Sımdı, Sanayi ve Tekno'oıı Bakanlıgı ve Gumruk ve Tekei Bakaniıgı ıle yapacağımız nb'rligl sonucunda ıthalatın denetım olanaklan genlşle yecektır Halen lıberasyon lıstelerınden yapı'an Ithalatın bır bolumu farklı gumruk tarlfe pozlsyonîarından gerçekleştlrilmekte olan gercekte tahslsll mallardır. Bu nedenle de tahslsll mallar duzcnlemesl gereğlnce yapılamamaktadır. Yenl ıthalât re|lmlnde bu durum da dıkkate alınacak, asıl onemllsl, yapılan Ithalatın gercek denetlemesl sağlanacaktır Bu konuda, Gumruk vs Tekel Bakanlıgı lle genly blr Işblrlığl yapacağız • AREV fabrikasında sendikal baskıya karşı 90 işçi direniş yapıyor istanbul Haber Servlsl İ1« ri Maden Iş Sendıkası yetklülerl Arev Işyennde 15 Işçlnin çıkanlmasından sonra sendıkal ba» kılann arttığını blldlrmiştlr llerl Maden Iş Senaıkası lehlne o lan sendlkal gelışmenln Işcl kı yımı Ile engelienmek Istendlğlnl blldıren sendıka yetkllilerl, Işve renın Otomobll Iş Sendlkasına Işcilerl uye olmaya zorladığını Iler! surmüşlerdlr Eyüboğln (Baştarafı 7. Sayfada) zın eğltimine yenı blr yon veren lıse kıtapları (Turkçe Metlnler) Izbelere atılırken niçın sustuğ'inu, Eyuboğlu'ndan sonra Tercume Burosu'nun neye döndurulduğunu, Eyuboğlu nun «Gorduk nasıl yermış Hasanoğlan / NaSıi bellı değılmlş satan satılan / Nasıl yeşerırmış Insan / Ve nasıl bıçılırmış» dıye dlfe getlrdığl Koy Enstltüsu yıkımırv da kımlerın yanında olduğunu, Unlverslteden üc profesör kovulurken bır tepkl gosterlp goster medığınl belirtmıyor. Sonradan açıklandığına gör» meğer dort yıl önce yazılmış o yazı, oma yenl yayımlanıyormuş nedense .. Keşke Bedrl Rahmi' nin 6ağlığında çıkmış olsaydı barl... Cumhurlyet'te Oktay Akbal (9 ocak1977), Rauf Mutluay (18 ocak 1977), Türk Dılı nde M Ş Oncran (şubat, Mart 1977), Polıtıka'da Selım lleri (17 ocak 1977) çeşıtli yanlarına defllndller bu yazının Rauf Mutluay'ın saptamatı şoyle/dı ıGızl.yerek, yarısını söyleylp, b'r boluğuiu atlıyarak, sozü hep kendıne getırerek, uzak geç rrışın genclık Izlenımlerıyle /etınereK, kendınl savunarak anı nu yazılır kı? » Yukarıda da belırttığimlz glbl sağ'.klı bır dostluk anlayışı vardır Eyubojlu nun Başkertte en buyuk dostu «En ılerı Avrupa'yı en kısır toprağınıza goturmenın volunu bu'muş olcn» Tonguc Babadır Coşkuyla omuzlamıştır bu «davayı». Başkentten ayrıldıktan sonra her gıttlğl yerden «Buyuk dost» dıye başlıyan mek tuplar yazdı Tonguç'a Bır Köy Enstltüsu gıbl calıştı Son solufluna değın Yunuslar, Pır Sultanlar, Balıkcılar, Nazımlar, Günyoliar, Tonguçlarla sarmaş dolaş, çağdaş bır dostluğu yaşadı. Baro'ar (Baştarafı 1. Sayfada) ğl cosyal sınıfa karşı egemenllg.nl kurabılmek Içın kabul edılaığınl anlatarok, faşıstlerın bu maddeîerls ıktıdarda kalmayı ba şardıklarını Ifade etmış. sorunun böylo yureklılıkle ortaya koıması gerektlğınl »özlerıne eklemlştır. Calışma raporunu bölüm bölüm alarok eleştıren Apaydın, Turkıye Barolar Bırlığlnın DGM' lere karşı cıkma eylemıni överek, «Turklye Barolar Blrllglnin gorevl, yarı asker. slyasal nltelikte 12 Mart faşlzminln urunu olan DGM'lere karşı çıkmak tır. Bu eylemler gercekte Turklye Barolar Birllğı Genel Kurulunun kararlanndan kaynaklanmaktadır DGM'ierl kınama günu olan 4 mart 1977 eyleml de bıriik genel kuruiunun kararı so nucudur» demıştır DGMLERI SAVUNAN DELEGE TBB Genel Kuruljnun flnceki gunku toplantısında akşamustu soz alara< konuşan Nıgde aelegesı Ismaıl Czen, DGM lerle, 141 142. maddelerın kalr ıosı goruşuiu savunmuş, «DG IV'lerın kaldırılması yanlıştır. Bunlar Ihtısas mahkemelerldır» oe r nış j dınleyıcılerın protesto et tıklerı delege. şoyle devam etmıştır«Parkalı ve sakallı olarak suc bleyen blr şahıs, mahkemenin Karşısına çıkarıldıgında sakalını bıyığını kesıyor tras olup gel.yor, parkasını da atıyor. Bu durumda sanıgı tesbıt kolay olmuyor. Ihtısas mahkemesi olsa, hckım bunu şırp dıye ortaya çıkarır » SEÇIMLER BUGUN Tu'kıye Ba r o ar Bırlığ! Genel Kuruıunda secıtnler bugun vaCılacoktır Barolar Bırhgl Baskan"ğı ıcın Faruk Erem ı!e Atılâ Ssv adaydırlnr ETFDnde (Baştarafı 1. Sayfada) Bu arada kamu görevlılerl yasası tasarısının «Antidemokratlk» olarak tanımianan lcerığının neden olduğu teDkı'er karşısmcia Iktıdardakl Ulusal Bırllk Partısınde yasanın Meciısten cekılıp çekllmemesl konusunda ^ı a>rı gö rüşun belırdığl, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Neıat Konuk' un Başbakan Ecevıt le goruşmesıne dek yasanın gerl cekılmesınl savundugj b 'dınlmıştır Başbakan Konuk'un, Başbakan Ecevıt'le goruşerek cKTFD Ile hukumetlnin Anayasada ongoru'en tum organları Ile çalışan blr oluşum ve butunluğo kavuşturulmasını; hukumet ve devlet Işlevlerınln yerlne getl rllmesınde, devlet organlarına yerleştlrılen çeşltll kişl, çevre ve makamların etklslnden kurtarılmasına yardımcı olunmasını iste yecegi uygulatılmayan yasaların gerektirdıklerının yaptırılmcsına ortam yaratılamaması halınde Kıbrıs'ta hukumet edîlemeyeceğınl blldırecegi ve Kıbrıs'a dondukten sonra gorevlnden aîfedil mesinl Isteyecegı» oğrenılmıştır. KTFD nde, huKumet kanadında oldugu g bı. Meciısın de klşlsel mudahalelerle calıştırılmadığını, Meclıs karar ve yasalarının çığnenerek klşısel uygulamalarla Anayasanın gereklerının en gellendıgını belırten yetkılıler, «MC nin MHP kanadının, Turkıye Cumhurıyetl Yardım Heyetlnı ele geçırme çabalarını» buna bır ornek gostermış'erdır. Aynı yetkı ıler. «Kıbrıs ta hırsızlık, soy gunculuk ve kc'ıllık oiayları artarken devlstin hukumetınin, polls kuvvetlerınm statusu nedenlyle etkın onlernler Gİamadıgına, Başbakanın evının soyolup arabasınm calınmcsını bıle onleyemedıgme» d kkatı cevmışlerdır. EDİRNE UzunköprO Llsesl önunde öncekl cün karaclğe rlne vedığl tek kurşunla ölen Topkapıda 90 Işclnln calıştıfli Sadettln Manga nin cenazesl Arev fabrikasında ilerl Maden dun ülkuculer tarafından duzen I? Sendikasına Cıye olan 15 Işlenen törenle toprağa vertlmlsçfrttn Işlne son verllmlş IşcHer ttr. fabrıko kapısında dırenışe geç BURSA ^ öncekl gdn kur^ mlşlerdl Fabrlka kapısında s ı " sunlanarak öldurülen Eğıtlm kı guvenlik önleml altmda dlre Enstltüsünün komando öğrenclnlşlerınl surdüren Işcller Bolge lerinden Orhan Bıllcl'nln katllCalışma Müdürlüöü müfettlşlerl lerlnln aynı okul öğrencllerlnnin durumu fabnkada saptama den Inegöl'lü Cemll Kutlu II» Uları lle«sendlkal nedente Işten şak'lı Oğuz Atacınar olduğu po çıkarılmış» raporu almışlardır llsce bıldirllmıştlr Işcıler dığer arkadaşlarının da Öğrencl teinsllclllğl seclmleri desteğl M dırenlşl surdüreceke nedenıyle karşıt gorüşlü !kl lerınl blldlrmlşlerdir. grup öğrencl arasında cıkan kavgalar nedenlyle Maklna ve Iktısadl ve Sosyal Bıllmler Fakültelerl pazarteslye kodar tatll edılmlştlr. ERZURUM Atatörk Onlversltesl Işletme Fakü'tesl l'e ardından kentln en kalcbalık ssmtl Erzıncankapı'da karşıt gorüşlü öğrencl grupları arasında cıkan çatışmalarla llgill olarak 52 klşl gözaltına alınmıştır. Savcı Hamza Turgut, Erzincankapı'daki olayla llgill olarak vakalanan öğrencılerden 7 sının t u t ı k l n ^ d ğ ı nı, 3'ü hakkında da gıyabi tutuklama kararı verı dıgını bı'dırmlş, «Işletme Fakultesı'ndeki olayın soruşturması devam edlyor» demlştır Bu arada Işle'me Fakültesı'nden 9 kız oğrancl, secıme katılmadıkları Içın komandoların kendılerlni tehdlt ettlklerlnl blldırerek, Savcılığa başvurmuşiardır. AYDIN Endustrl Meslek U sesi Oğretmenı Ce'âl Gazıbaba' yı doverek ağır yaraladıkları bıl dlrllen 15 kışıden 6'sı yakalanmıştır. Gözaltına alınanlardan blrınln oğrenci oldujju blldlrllmıştlr VAN Terzl Mehmet Kıran'ın dükkanı, patlayıcı madde atılarak tahrlp edilmlştir. Devrımcl b>r esnaf olarak tanınan Kıran'ın dükkanına patlayıcı maddanın bır araçtan atıldığı saptan j mıştır ANKARA Halkevlerl Genel Merkezıne dün gece tahrlp gücü yuksek olan bır patlayıcı madde atılmıştır Buyük hasara yol acan patlamaaa, bınada gorevll b e ^ ı ıle 2 klşl yaraıan mıştır Saat 21 45 sıralannda gırlş katındaKİ salo^da me/dana ge l e i patlatıa salonun tabanmda bu/uk bır delık duvar ve catlek lara yol acmış kapı ve cerceveler kırılmıştır Patlamanın olduğu sırada bınaya gıren gorev lı bekcl Kahraman Aydoğan 1 a 1 Kerem Aslan ve Mustafa Unaldı çeşıtll yerlerlnden yaralanmıştır Patlama olavı uzerlne lcışlerı Bakanı Irfan Ozaydnlı Hulkevle n Merkezıne g'derek ıncelemede bulunmuştur 9 Anafartalar dakl Akşam T'ca re f Lısesıre de 21 3 sıralannda Q patlay.cı rradde atılmıştır. Lısen.n dış'ndan bınanın ucuncu katına atııan pa'layıcı nnadde coaıları Krmış babçede ı o s c mevdanp ge* rmıs'ır O Kızılay dakı Zafer Cars =ı oncekı gece yıkılraK ıster.m ş aicak ı'fcıyenın zomonında mudanalesıyle yanat\ bu/umpden sonauru'r j ş tur. Içınde cok sayıda kıtooç,, Demirel (Baştarafı 1. sayfada) blr sözO hafta ıçınde toplanan AP Meclls Grup Yonetım Kuru lu toplantısında da soylemıştır AP Meclıs Grup Yonetım Ku rulu'nda yenl Bakanların kutlanıp kutlanmıyacakları konusu tartışılmış, llhaml Ertem'ın «Kut lamaya gltmlyellm» görüşü, sert eleştırılere yol oçmıştır. Bazı u yelerln «Nly» tebrtke gltmiyecek mlşlz?» dlyerek Ertem'ln önerlsı ne karşı çıktıklan blldlrılmlştir AP Gen«l Idare Kurulu toplantısında Ise, daha öncekl top lontılarda olduğu gıbi, yoğun e leştiriler yapılmamış, Genel Baş kan Yordımcısı Ihsan Ataöv, De mlrel'l öven bir konuşma yapmıs. adını anmamakla blrlıkte, Zeyyad MandaHncl'yl sözkonusu ederek, Nasıl oluyor da blr mllletveklll Meclls Kütüphonesi n« kapanır, Genel Başkanına muhtıra hazırlar?» dlye sormuş tur Buna karsın AP kultslertnde Genel Başkan* Demirel sert bı C'mde eleştlrllmekte, Partıyl bu duruma kendlslnın getirdlöl ile ri surülmektedır Ücret alamayan işçiler Azot Sanayii Genel Müdürlüğü'nün odasında oturma grevine başladı ANKARA Azot SanoyH Oe nel Müdürlüğü'ne bağlı Samsun Kutahya, E'âzıâ ve Gemllk ışyerlerinde calışan Işciler Cıoretlerın! aiamadıkları gerekcesıyle dün «Paslf dlrenlşe» gacmışler, Petrol Iş Sendikası yet kılılerl ve bazı Işç.lerle Ankara' aa Gene! Mudür Doğu Abdülse lamoğlu'nun makam odasına oturma grevne başlamışlardır Send'kacılar, pczartesl gunüne kadar oturacak'arını, sonuo alamazlarsa, dığer lllerde calışan Işcilerın Ankara'ya yüruyuşe gececeklernl söylemişlerdlr. ABD yönetimi (Baştarafı 1. sayfada) hafta başında ıstıfa edeceğı goruşunde bırleşmektedırler. Roma'dakl ıyı haber alan kaynaklar ıse Andreottı'nln Parlamentodan guvenoyu isteme yoiuna başvurabıleceğıne belırtmışlerdır A3D'NIN GÖRUŞU ABD Dış'şlerı BaKanlığı Ise lîalvadakı son geuşmelerle ılgılı olarak yayınladığı bıldırıde, bu uİKede komunıstlerın hukumette gorev almalarına karşı çıkmıştır. Amerıkan AP aıansınrn haberıne gore ABD Dış.ş.erı Bakanlıgı nin bıldınsınde Italyan Komun.st Partısı antldemo^ratık bır kuruluş olarak nıteienm.ş ve Hırıstıvan Demokrat Partı'den komuınst'erın hul'umetta gorev almalarını ergellerrek Içm direnmelerl Istennıştır KOMUNİST PARTİ'NİN TEPKISİ Bu arada, itafvan Komunıst Partısı yayın organı «L'Unita» Sozetesı, Brleş V Anerıka Dışışlerı Ba'anlıqınm Ital/an Koman st Part sının hukumete katılma olasıl.gıvla ılgılı ac <lcmasını dunku sayısınoa «Bırlesık Amenka'nın İtalyan sıyasal bunalımıno ağır mudahalesı» bcşlıg',la vermıştır «L'Unita» bu konudokı voru^unaa şunları vaz ma v !adır «B'riesık Am9rıka Dışişlerl Ba kanlıgının bu b'ldırısını, ıılkemızın sıyascl durumunu etkıleme/ı armçlcyan açık ve fq'r bir m j dahale saymamck olanaksızdır » (a a AP) Petrolü (Baştarafı 1. Sayfada) Ankara Büyükelclsl tarafından Kaddafı'ye ıletilecektir. Bu amao la, Lıb/a nin Ankara Büyukelçısl blrkac gun içınde Llbya'y° gıdecek ve onerıyl götürecektır. Llbya dan Turkıye yılda yaklaşık 3 mılyon ton ham petrol Ithal etmektedır. önerl, öncehkle anılan mıktann arttınlmasına ılışkindır. Ikıncl önemli nokta Ise, tpetrolun kredill alımı» ıle llgılıdlr. Tür k,ye Llbva dan ithal edeceğl pet rolun yuzde 25 ınl peşln oderrek istemekte, kalan yuzde 75'ın taksıtiere bağianmasını onermektedır. IRAK'A DA Benzer bır önerlnin de Irak'a göturülmesi beklenmektedlr. Irak la daha onceden çıkan anlaşmazlıklar nedenıyle Turkıye'nın Irak'a olan borcunun bır bölumunun odenmesl aüşunulmektedır. Şu anda Irak'a olan petrol borcu zaten 1 mart tarıhlne değın ertelenmış bulunmaktadır. 1 mart tarıhınde bu borcun, yapılccak anlasmaya dayanarak blr bölumu odenecektır Anılan one rının Bağdat'a goturulmesl Içln Ener|i ve Tabıı Kaynaklar Bckanı Denız Bavkal'ın Irak'a gıt mesl bek'enmektedir. ATAS'TA TAM KAPASİTE Oie yondan Mers.n mLİıobırlmızın haberıne gore uzun sureden ben yuzde 40 45 kapasıte tle çalışan ATAŞ rafınensının pa zar gupunden ıtıbaren tam kapa=;ıte ı'e ca'ısaDileceaı bıldırılmi' ır. AÇIKLAMA Izmlr ITBF profesörlerlnden Dr Nezıhe Sönmez, Iklncl MC dönemlnde MHP'II Genel Müdur Aydın Tanyel ın Tarlş ortaklan arasında duzenledığı konferanslarla llgill olarak gozetemızde yer alan bır haber uzerlne su acıklama/ı vapm.ştır «Ben 9 Işık llkeslnl bMmem. Izmlr İTBF Mallye bolümü kararıyla Dekanlığın bilgtsl alttnda izmlr ve Soke'de (Devletln destekleme alımlannın uretima etkllerl) konusunda Tarlş ortaklarına bll'msel konferans verdlm Tarlş'le bunun dışında hıc blr lllşklm yoktur Tarlş Genel eskl Muduru Aydın Tanyel ın resmî yazısıyla bu konferansa katıldım » Beyazıî (Baştarafı Spor Sayfosında) Kongreden once bazı kulup sorunları hakkında yapılan ve yapılab lecek çalışmaları anlatırken kuluplerın şırke'leşmelerlnln olaiaksızlığına kulüp olarak ödedıkleri vergının töm 1 Lıg kulupierının odedığının ıkl katına eşıt olduğuna, amator dallara V apîıkiarı harcamaların futbol şubesın n harcamalarına eşıt olr r duğuna p o esvonel futboı subesın n porfesyonel bir yonetim kuruluna devredılıp yenı b.r uygulamaya geçıleceğıne değınmıştlr. MC döremisde (Bastcraîı 1. sayfada) Mshkerrg Tı.'k Nial /e Bakai I g nca, Amenkon fırmcsının \a p 'an K0T r a'ın yuVumlu'uklerını yerıne seî rrnedıgıne ıl'ş^ın ıt rar'amı roddeîmıştır Oğıenı'd.ğ'ne gore MC hukü metı zamamnda Turkıye'dekı buğday u'e» mınn duşjk olccağı ongoruşu/'e AıneriKan fırma sınn 350 b n ton bj'jday ısnar lonmış ve bu konuJakı n^ukava Is TopraK Mansu' erı Ofısı ıle Aner kan f r mas' o asında ımza l a ' ^ ı s ' r AncaK bujdoy do'j 55". lern Turk ,c ,e q°!d'l ın bırcd3 Turkı/edckı rekoltenın umu'an'n jr'jrivie OıdjgLnu gorei bır'rcı MC h j k j m e ' ı . u\u^larnro'i C2çîr!ı ğı o'cn ^ n * r a ta rağmer' hLnVlayları o'rr ^K ICıT Mal /a Drkarl ğının odems vaDmoy'acg'nı ı'en SJ'UD qsmılerı çe'i çon'Jerrrstır BU^UT uzei"<> A Cıi an fıması Tjr1 ve ,ı konjva t"" l/ cn K r \w) ' z mahkprpes ne verm s'ır M" ıVeme TLrkıve k'i sucli bJ "U"J çın Turkue ye '"><. bıçdc/ tai™ sı 0ı nTeme^np Kar^n 1C0 nıı' von Tıjrk I raîı coza ooe ,ıe,9 TichkLrn etmış'ır. Dsviei Tiyatrosunun oynadığı «Topuziu» oyünu Kayseri'de saldırıya uğradı AMKARA (Curr.hurıyet Burosu) Kavsen'ye temsılıer vermek üzere g den Devlet Tıyatroları grubu oncekı gece Kayserı'de «Topüz!u> p.yesını oynarken yuk se\ islam Enstıtusd ImGmhaiıp 0<u'u ogeicılen o augu bılaırı Isn bır g'uo se,ırcılere ve scnat C ara saldırnak ıstemısler, poI s!er olaya el Koymtslardır Pı \es.n oynanması \or da kalmış, po'ısler sc"ıatçı'aı'ı da o'ele çoturmuşlerdır O.ay, hernen AiKcra »a yanr'mış Kuüur Bakanı A'iTet Ta rer Kıslalı Ko/serı Volı vek'ı.nı cn\a r ak bılgı almıs, pıvesm o/ r T i / a de\am etmesını, sevırcılerı rahaîsız e^en olur^a riprba diyO ,,a çıl aıılma'a.' r>ı late mıştır. Filistin Halkıyla Dayanışma Gecesi BUGÜN Sant 18 3Cda isfanbul Spor Sergı Sarayında •* CEM KAPACA * AL1RIZA BINBOĞA • A KADIR • APÎ?AR T'MUCIN • ABUZES KARAKOC • FıL'STlN K SA FILMLERI Davetiyeler Spor Ssrgı Sarayı g şelennden scğlonabllır. TERTIP KOMİTESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog