Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SE K t Z CUMHURÎYET 14 OCAK 1978 Hoüanda, Dünya Kupası'nın 4. grubunda seri başı oldu İTALYA, KAPALI KAPILAR ARDINDA YAPILAN BİR SERİ ÎOPLANTI SONUNDA ARJANTIN'İN LIDERİ BULUNDUĞU BIRINCİ CRUPÎA OYNAMAYI KABUL ETTİ. ARJANTÎN'DE YAYIMLANAN «CLARİN. GA ZETESİNİN 16 OLKENİN RJTBOL UZMANLARI İLE YAPTIĞI ROPORTAJ SONUNDA ORTAYA İKİ BuYÜK FAVORİ ÇIKTI. BRtZİLYA VE fEDERAL ALMAAYA, İtaly a ile Ar j an t in aynı grupta yer BUENOS AİRE8 1978 Futbol Dunyo Kupa •ının dört 6erl başı olarak, Brezılya, Ar|antln, Bo tı Almanya ve Hollanda eeçllmlştir. Dünya Kupa8i karşılaşmaları hazlran ayında Ar|antln'ln cesltll kentlerlnde oynanacaktır. Dördüncu grubun lldorllğl lcln Holtandayla mücadele etmlş olan Italya, kapalı kapılar aramda yapılan bır serl toplantt sonunda, Arıantln'ln llderl bulunduğu blrlncl gruba dahil olmayı ve moçlarmı Mar Del Plata ve Buenos Alrea'te oynamayı kabul etmıştlr. Brezilya da maclarım Mor Del Plata'da oynayacaktır. Batı Almanya maclorından birlnl Buenos Aires'te. ikıs nl Cordobo'do. Ar|antın Ise butun maclan Buenos Aires'te oynayacaktır. Hollanda'nin bütürt moçları Ise Mendoza'dadır. FAVORİLER BREZİLYA VE FEDERAL ALMANYA Buroda yayınlanmakta olan yfJKsek t!ra|lı cCların> Gazetesi, 16 ülkenın temsılcılerıyle ılgınc blr röportal yaparak, onların Dünya Kupası konusur.da gorüşlennl almıştir Uzmanların Ikl buyuk favorlsl, Brezllya İle Federal Almaryo dır. FİNAL GRUP MACLARI BUGUN BELLİ OLACAK OÛNYA KUPASt'NDA FEDERAL ALMANYA İLE ÜNLÜ FUTBOLCULAR! BİR MAÇ SIRASINDA. BIRLIKTE FAVORİ GOSTERİLEN BREZILYA'NiN Yine aynı uzmanlar, Brezllya'nm gencleştlrllmls takımının, Federal Almanya'da ndaha guclü olduğunu, fakat Schön'ün takımının daha olgun bır ekıp gorüntüsünde bulunduğunu kaydetmlşlerdır llk kez 1974'de Federal Almanya Milll Takımının kazandığı 2,5 mllyon llra değerındekl Yenı Dünya Kupasını 6 polısln kontrolunde buraya getlren F. Almanya Federasyon Başkanı Neuberger, cBızim tek cıddl raklblmız war, o da Brezılyadır» şpklnde konuşrruştur. nallerlnln gruplon, bu akşam (Türklye'ye pöre bd gece) buanın San Martln Sıtesındo torenle saptanacak Kur'a ceklminde, fınallerde mucadele etmek hakkma sahip olan 16 ulkenln temsılcllerının yanı sıro, FIFA Başkanı Jeao Have!anqe ile bıne yakın TV \e bosın mensubu da hazır bulunacaktır öte yandan Dünva Kupa<ii Organlzasyon Komltesmden ven'en bılgılere grre. ll'ınrı Ounya Kupası Fınaitpr.nı i7İeyecek 6 bın TV ve bostn mersubu, Kupanın suresmce her türlu tehlıkeye karşı sıgorta edıiereUır Yıne Organızasyon Ko mıteslnden yopılon acıklamaya göra, Kuponın süreslnce ger.lİTİor, hıc bır evlemdo bulunmayaca* lanna daır kesın garantl vermlştlr. 1 İle 25 hozlron tanhlerl ora«sındo Ar|ontln'de düzenlenecek ll'incl Dünya Futbol Kupası Fl DENIZLİ, (Mustafa AN Cetln blldinyor) llk. orta ve /uksekokullar Turkıye Kars bırıncılığı dun saat 10 00'da Cumhurıyet olanında bcşlamıştır Kıml kız ve erKek atletlerın yalınayak katıldık lan ılk gunkü yanşmalarda bınn cı qeıenler sunlardır. Yuksekokullar 3 bln metre kız lar. Nerlman Beyoğlu 12 19 08 (Ank 19 mayıs) Takım tıralamasr: 1 Ank 1919 mayıs 6 puan 2 Ege Univ 16 3 Ist A Hisorı Ak. 28 puan Yüksek okullar 6 bln metre «rkeklen 1 Necdet Ayan 13 31 00 (Ank 19 mayıs Ak) Tokım sıralamast: 1 Ank 19 mayıs Ak 6 puan 2 G. Eğıtım Enst 16 puan 3 H H O 41 puan ilkokullar 800 metre kızlarAyşe Colak 2 32 08 (Sokarya M Paşa lik) Takım sıralaması: 1 Ceyhan Atatürk llkokjlu ? Alpaslnn llkokulu llkokullar bln metre erkekler Necmettln Ayaz (Agrı Alpj c ar llk) Takım sıralamao : 1 Ağrı Selcuk 6 puan 2 Van temel eğıtım 29 puon ve Yüksek Okullar Türkiye Birinciliği başladı, atletler yalınayak yarıştı , Orta Beyazıt Riva\ı anlattı Galatasoray Kuiubü Başkanı Selanattın Beyaz t dun vonetım kurulu u/eı9rının ve eskı başkanlaıdon Suphı Botur ile Mustofa Pekın'n ds katıldığı bır bnsn tcplantısı ycp'rışt'r Rıva tesıslprı olayı t akkında genıs acıklaTiolarda bulunai Beyozıt avrıca 1980 yılında kotlaracaK olan Ga'a'asiray Kuiubunun 75 vıl şelenlerı ve pıyangosu İle lıgılı bılgıler vermıştır. Rıva Deresı cevres nde bır f jtbcıcu fıyotına olınan bu yerın yalnız Galatasaray genclerı VP sporcularına değıl tum Istanbul ve Turkıye genclığme yorcrlı bır spor kanpusu halıne getlrılrreslnı amacladıklarını belırten Selâhottın Beyazıt şunları soylemıştır cBlr futbolcu fıyatıra alman 1 mllyon 200 bın metrekare cr<;a aeçtı^ımlz gun yerın sahıbınin 250 bın netre koıeyl daha bedelsız olarak verme'"! ıle daha da kıymetlı bır alan oımuştur Bu alanda gercekleştlrm?/! plan'ad'öjmız tesısler sadece bırkac spor soMsını lcprmeyıp gelecekte uzorınde blr ünıversıte kaTipusunun oluşturulabı!eceı5l büyük caplı spor merkezı ya da mıllı park nıtelığındedır. Bd/leslne blr tesis lcln, dpvle'ten ıstedığımız, hakkımız olon alt yapı haklarıdır. Yapılacak calışmalarda devletten yardım goremezsfk burayı en azından blr yeşıl saha halıno gellrebılır yada 200 bin metre kareslnl sator elimlze gecen paroyla da blr cok sahnlar yaparız > Daha sonra lounphbourgh 0nlver=;,tesl Spor tesıslerı kursusu ta'afından yapılan calışmalarn dpğınen Be>07it avnı kursu Profesoru Prof Jeffery nln verınde yaptığı ıncelpmeler sonuru arsayı cok Isobetli bulduğunu acıkiamış ve bu unıvorsıtece yapılan Tiaket ve proıeler uzerınde bılql vermıç'lr. Bosm toplantısının Fon bölümunde bugjn yopıiarak Molı (Devamı 9 Sayfodo) GAUÎASARAY KULÜBO BAS.KANI DÜH U P I I G I BASIN TOPLANTISIKDA. BIR FUIBOLCU FIYATINA ALINAN RIVA DfRESl NDEK! YER IÇIN DEVLETTEH HİC DEGILSE ALT YAPI TESiSüRINI KURMASINI İSTÎYORUZ DEOI. SFLÂHAniN BEYAZIT, ÖDEDIKLERİ VERGİNIH TÜM 1 LİG K'JLuPLERINCE OOENENIN İKf KAÎİNA ES.IT OLDUGUNU SOYIEDİ. 1977'DE BOKSUMUZ Başarılı bir yıl geçti. •i ft*7«7 yılı. TürV boksu tcln baj M / / şorılı blr yıl. 5 Bolkan blrlnclllgl vor buyuklerde Genclerde de tek blrıncllik Hlc blr dolda boyie boşorı yok. BALKAN UÇUNCULERİ 48 kllo: Mustafo Genc, 51 kllo Nurl EroOIu, 54 kilo: Kema! Sonunur, 71 kilo: Avdemlr Dağlar. Ağır: Mehmet All özturk BLKAN ÜCÜNCULERİ 67 kilo: Koksal özoğluöz, 75 klloi Selanl Karokello BALKAN GENCLER BİRİNCİLİĞİ 51 kllo Necmf Akkoyun (1), 75 klloSinon Teker (2), 71 H!o Mesut Taşkın (3), 81 kllo: Mustafa Clft (3) TÜRKİYE BiRiNCiLERi 48 KİLO Masta'a Genc 'Bursa^por), 51 KİLO N'in Ercğ'u lEmmyeu 54 KİLO Alı Hasetcl ıKa,serı Ha> a Gucü), 57 KİLO Tunray Sıpahı (B Boronkay), 60 KİLO Hasan Oğuz iKonyo), 6C.5 KİLO. Hasan Yorulmaz (Karagucu). 67 KİLO: Ibrahırn Topcu (Tekel) 71 KİLO: Aydemır Doğlar (B Boronkay'), 75 KİLO: Erol Keloğlu (Emnıyet), 81 KİLO Burhan Adamey TÜRKİYE VELOYBOL LiGî Anadolu Spor Sltesl Salonu 17 00 Galatasaroy S Sıgorta 18 30 Altınyurt Muhofızgucü Izmlr Ataturfc Spor Salonu 15 00 Denlzgücü Toçspor AT YARIŞLARI TAHMİN1 1 KOŞU: Favorl: Sendlko 2. KOŞU: Favorl: Akasya. Plase Sarıkız. Sürpnz: Parsl 3. KOŞU: Favorl: Sevinc. Plase: Servet SurprlzYaprak 4 KOŞU: Favorl: Shervvood. Plase Begonya. Surprız Aşıkveysel 5. KOŞU: Favorl Dorukhon. Plase: Splcy. Surprlz: Çukurova e. KOŞU: Favorl Hükümran Plaseler GOnhun • Perıhan. Sürprlz; Kamber Yuksel ERÜC Voleybolde 3 Takımımız Avrupa Kupaları için bugun ve yarın smav verecekler Avrupa Voleybol Kupalarında Eczacıbaşı bcyan takımı, bugun italva'nın Bergomo kentınde, e'kek takımı İle B Boronkay Ise yarın Istanbul'da ceyrek fınollerin Ikhcl maclarım yopacaklardır. ALZANO ECZACIBAŞI BERGAMO, (italya) Av mpa Şamplyon Kulüpler Ba yanlar turnuvasınm ceyrek flnal Ikıncl macında Eczacıbaşı bugün Alzano ile karçılaşacaktır. Gectığimiz haf ta Istanbul'dakl macta 32 yenılen Lâclvertbeyaz'ılar'ın tur atlama şanslan yok denecek kadar azdır. Cünku Italyan takımını yenlp yarı tlnale yükselmesl cok güo tur. Avrupa Şamplyon Kuluplerdekl temsllclmlz B. Boron kay, Csepel İle Avrupa Kupa Galıpleri temsılcımlz Eczacıbaşı da Deltalloyd İle Iklncl maclannı yarın Anadolu Spor Sltesl Salonunda yapacaklardır. Beden Terbiyesi Genel Müdürü Şahin "Ben komando değilim AP'liyim,, ANKARA Beden Tproı yesı Genel Muduru Rıfr ddın Şahın. djn bır basın toplantısı duzenle/erek >ap tıkları hal'kında bılS1 v e r " mış, bu arada bır soru/a da, «Ben komando değilim, AP'liyim» yanıtı vermıştır Şahln, Türk sporunda aia sorunun tesls oldugu nu son zaman'arda ynpılan buyuk atılımla, bu acıqın kapandığını one surmu$. malzeme ve eğltlcl kadro nun gerektltıgme değınere*, «Blzlerdekl temel felsefe spora olan aşkımızdır» demlştır. Genel MOdürlüktekl kadrolann cor cur edılmediğinl de Iddla eden Rıfaiddin Şahln, Bakanlıkca görevlendırlen üç müfettış'n atamalar hakkında yaptığı araştırma lcln «Her hesabın altından kalkarız. Ama IMa blr kusur aramaya kalkılmt yorsa, kafamın lclndekllers blr «uc bulablllrier» blcımln d« konuşmuştur. (Tckel), AGIR: Hason Koya (Iskıtler). «Türk Yunan dostluğu için spor önemli bir eîkendir ATİNA, (Antonl Gdondelll Blldlrlyor) Yunanlatan Beden Terbiyesi Genel MJdürü Kosto Paponastasıu yenl yıl nedenıyle muhobırımlze verdıgl demecte. Turk sporcıı ve genclerlnln y°nl yılını kutlamış tUluslararası alanda sarsılan Ikl ulkenln Hlşklleri. »portlf karşNosmalarla sağlamlaşaolllr. Spor bu konuda önemll blr etkendir» aemlştır Yunan'stan Spor Bokanlığına da vekölet eden BTGM Papar.ostasıu «Ikl ulusun genclerl, barıt ve uygarlığı yukseltmek İçin, spor yolu İle calısa caklardır. Aslındo bu, Ikl ulke hoikının ortak Istağldlr. Turk ve Yunan Hükumetlerlnlr», Uluslararası alanda sarsılan ıllşkılgrl, barışcı ve mantığa dayanan kararlan İle duzelteceklerlne Inanıyoruz» blçtmınde konuşmuştur. Fctcgrafta Papanastasıu, arkadaşımızla görüşürken... 3. LiG'E YÜKSELME MAÇLARI Vefa Stadi: 11.00: Golata Davutpaşa Şeref Stadıı 11.00: Anadolu Ha6köy Ankaragücü Stadu 12.45: PTT Süleymanty» Avrupa blrlnclllğlnds ve bazı dıs temaslarda boksorlerlmlzın dereceye glrememesl hoş karşılanmadı. Fakat llglliler Avrupa sampiyonasına 7 boksörle kotıldığımızı 9 mac yaptığımızı ve 2 gallblyet aldığımızı, yenlidlğlmlz raklplerimlzln Ise hepslnln Avrupa blrlnclsl olduğunu toylediler. «Eğer başka raklpler çtksoydı dereceye glrerdlk» dedller. Gencler Balkan sampiyonu olan Necml Akkoyun'u brzce bu defa yılın •n başarılı sporculan arasında «aymak mümkündur. SATRANÇ KÖŞESİ Basketbolde I. Lig takımları savunmayı unuttular f\~ıml '|978 bosketbol dönemlnde 9». •J / / lotasaray ve I T O.'nün zayrflamaaı sonucu Istanbul'da oynanan mac~ lar önemlnl yltlrdl. Bu nedenle heyecansız ve kalıte yönünden bellril blr duzeyln üzerlne cıkamayan moclar oynandı. Başta Eczacıbası olmak Ozere Meysu Yenlsehlr, TOFAŞ ve Şekerspor llgln, llk sıralan olan ve gOclü eklplerl oldular. 1 önder SEDEN Çomplyonluğun en büyük favorl"?! tcrtışma8rz Eczacıbaşı tokımıdır TLrkl/e'nln en lyı o>uncularını yanyana getlrmlslerd r Mehmet Efe, Nurl, Necatl, Mellh ve Amerlkalı oyuncu Fronk la yenllme8l cok zor blr eklp görüntüsundedl'ler. Kanımızca Meysu Yenlşehlr. TOFAŞ ve Ş« Beyaz hamlede kazano. Siyah hamlede Berabere. Oyunsonu arac ve gereclörinden çok önemll blr örnek. Hamle Beyaz'daysa kazanç yonteml şoyle: 1 Şc3 Kbı (veya Kfı) 2 Ka7+ Şg6 3 Kb7 Kaı 4 a7 Şf6 5 Şc4 Şe6 6 Şc5 ve beyaz Şah, c6c7b8 yoluyla kazanıyor. Hamle Sıyah'ta: 1 ..,Ka3 2 Şc2 Kh3!l 3 Ka7 + Şf6 4 Şb2 Kh8! 5 Şb3 Şe6 6 Şc4 Şd6 7 Şb5 Kb8 + 8 Kb7 Kxb7+ 9 a6xb7 Şc7 10 Şa6 Şt>8 11 Şb6 ve Pat, yani Berabere. ••• Belgrat'ta sürrr.ekte olan Korçnoy SpasM macı 17'ncl oyundan sonra 91A 7Vi olmuştur. DÜNYA DÖNÜYOR Hmcal ULUÇ Ahmet AKIN iSTANBUL AMATÖR LiGi Istanbul I. Amatör Kume Futbol Llgl'ne bugün yapılacak 15 karşılaşma llo devam edılecektır. Gunün programı şöyledln ŞEREF STADI: 12.45 Sırkecı Okmeydanı, 14 30 Davutpaşa Zeytınburnu. VEFA STADI: 12.45 Şehzadebaşı Maltepe Gençlık, 14.30 I.E.T.T Sultantepe. EYUP STADI: 10 30 Gurzafer Dıkllltaş, 12 15 Kadırga Galata, 14.00 Tepebaşı Emırgân. FENP"AHCF TTADI; 12 15 Galatasaray Beşıktaş, 14 00 Yenlşe hır Mecıdıyekoy ANADOLU SITESİ STADI: 10 30 Yeldeğırmenl Kalespor. 1215 Anadoluhısar K Ayasofya, 14 00 Topkapı Raml. MALTEPE STADI: 10 30 Tocspor I T 0, 12 15 Yıldıztabya E\üp, 14 00 Kâgıthane Daruşşafaka. Amerika 1980 Kış Oyunlars için sporculara hapishane hazarîıyor rlka. 1980 de, kendl ulkeslnde yapılacak kış ollmpiyatlarma katılacak sporcular lcm bir hapishane hazırlıyor. Lake Placıdde yapılacak Kış Olım pryatlorına kotılacak eporcular icln kurulacak Ohmplyat Köyü, oyunların 60nunda. eyalet hapishonesl olarak kullanılmaya başlayacak. Amerlkalılar böylece blr taşla Ikl kuş vurduklon görüşündeier. B'r yanda 20 mllyon dolara blr tek defa kul'anılacak blr bınaya bağlamamış oıacaklar, yapının devomlı kullanılmasını sağlayacaklar. Bır yandan da oyunlara katılan sporcular lcln en guvenli blr Olimpiyat Köyu Inşa etmlş oiacaklar. Oyunların organlzasyon komltesınde görevll mllletveklll Robert Mc Ewen söyle diyor: « Tam blz, ovunlann güvenliğlnln nasıl sağlanacağmı düşünmeye başlamıştık ki, Haplshaneler Genel Mudürlüğünun 1500 genc mahkumun kalabılece^l blr hapishane lcm yer aradığmı duyduk. Istedlklerl blr hapishaneden cok, ıslohhaneydl ve buraya tehhkell caniler gstlrilmeyecektl. Onlarla buluştuk. Sonra baktık ki. onların bu ıslohhane lcln aradıkları güvenlık koşullan İle. bızım Olımp'/at Köyü lcln arodıklarımız orasınca pek fark yok. Bunun üzerlne Işblrilğlne karar verdlk. Munih'tekl fecl oloydon sonra, boyle tedbirler almak zorunciaydık'ı Kış Ollmplyatlan lcln bütceye ayrıca blr 50 milyon dolar daha kondu Bununlo. kış sporları tesıslerı gel'ştrııecek. Yönetım blnaları yapılacak. 2 bın araba!ık otopark ınşa edılecek. Yorenm elektrık santralı gclendırılecek ve sağlık toeıslerl yapılacak. Skl plstlnin yenlden dtaenlenme«1 7 mllyon dolora mol olacak. Toplam 77 nllyon dolor, bugüne kodar federal hökumetln olımpıyatlar icln ayırdığı en buyük para Ama daho da paraya Ihtlyac doğacağı eanılryor 1932 de blr kez doha kıs ollmplyatlanna «ohne olan Lake Placldlller yenl oyunlan heyecanlo bekllvoıiar. Kentte uc yenl ve büyük otel Inşasına başlandı Bunlar oyunlar ve onun ardından gelmesl beklenen turlstler lcln. Yöredekl arazl ve arsa flyatlan blrden Ikl mlsllne cıktı. Daha da yüksellyor. Halk şlmdlden, oyunlontelemeklcln bllet almağa calışıvor. tBir Dakikada Dünya Turu MÜKSEVER Gocmlşln böyuk boks samplyonu Joe Loulsin kalbl İle arosı pek lyl değıl. Amerlkalı ünlü kalp uzmanı doktor Mlchael Debokey'e görünerek blr serl testten gecmesl gereklyor. Joe'nun bugun bu testlerl yaptırabılecek kodar fazla parası yok, ancak durundan tasalanmasına da gerek kalmadı: büyük boksörün hayranı Frank Slnatra faturayı odeyecek... A HAYALKIRIKLIGI Itoryan Concetto Lo Bello dOnya futbol tarıhlnln • •n Onlü hakemlerinden blrlydl. Blllndlğl gıbl, şlmdl italyan Pcrlanentosunda: Milletvekılt. Ancak, aynı zamanda. Alp'ler ötesinin Eltopu Federosyonu Başkanlığını da yapıyor. Bu konuda şu acıklamayı yaptı: cBu yıl eltopu alanındakl kulüplerln sayısı ikl katına cıktı, ancak Italyan Ollmplyat Komltesl blr tek lira dahl fazla yardım yopmağa yanaşTiadı » Hayret polltikacılann spora. oeneJ olarak, yapmakta oldukları yatırımın giderek arttığı sannryor oysa... 8ECMEK GEREK Belcikalı Onlu otomobn yarışcısı Jocky Ickx, aynı zamanda blsıklete de meraklıdır, hatta zaman zaman Dünya Şamplvonlarından Eddy Merckx'in antrenmanlarında blrlıkte calışırlcr. lckx, b'sıktettek! belırlı llerlemelerl karşısında son olarak dayanamadı ve blr k'usık blsıklet yarışına katılma Isteglnl acıkladı. Şımdı ıkı şıktan birlnl kabul etmek gerekiyor: Ya İckx, bısıklet üzermde de otomobllde olduğu gıbl en lyıierden birl, ya da klâsikler blllnen eskl klâsikler değıl artıö Bakalım, zaman ne gösterecek... A DOşOŞ Batı Almanya'da bu yıl, 1976 yılına oranla a'tt tcne daha az olmak üzere, 23 protesyonel boks gecesl düzenlendi Bu gecelerde yapılan 125 karşılaşmayı toplam 51 bın meraklı ızledl kl. bu sa/ı gecen yıl 52 bın 500'dü... kerspor'un fîedefl ancak Iklnclllk eavaşımıdıf. Karşıyaka alanında Iddıalı olup lyl basketbol oynomoya calışmakta; DSİ. Galatasaray. Fenerbahce. Zlraat ötekl dereceler, I.T.0. ve Muhafızgucü Ise kümede kalmak lcm oynamaktadırlar. Oynanan maclcrda Türk basketbolu acısından üzerinde onemle durulması gereken sorun hlç kuşkusuz takımların 6avunma yapmadan oynamalarıdır. Eczacıbaşı ve Şekerspor dışındakl bütün takımlar ve oyuncularının savunma orzusu ve hırsını yitirmlş görünmelerl uzüntu verlcldlr. Pslkolo|lk faktorlerln dışında, teknık ve flzlk yetersızlıkler eorunun önemıni arttırmaktadır. Vucut vücuda savaşıma Izin vermeyen bazı hokemlerimızln caldığı fauller oyunculan Orkekleştırmlş ve sadece eller'.yle savunma yapma alışkanlığı da edlnilmiştlr Aynı oyuncuların ulus(ararosı karşılaşmalarda bu tempodakl savunmalarıyla lyl eonuç almaları olanaksız hale gelmektedlr Basket altında ve geride oynayan oyuncular başarılı olurken, forvet oyuncularının kaliteslz oyunlan gene Turk basketbolu bakımından düşündurucudür. Savunmayı bır yana bırakırsak. bu yerlerde oynayan oyuncular şut. pas ve baskote gınş baKimından yetersız görunmüşlerdır. Bu yeterslzlıklenn yanı sıra otaklar, (Başarısız savunmaiarı dıkkate almazsak) belırll bır aüzeyın üzerlnde oluşmuş, şut Isabetlerı. kontratak sonuçlarındakl yuzdeler lyl gorünmüştür. Çok yeteneklı oyuncuların bulunduğu mernloketlmızde yıllardır cozumlenemeyen saha probleml calışmaları kısıtlamaktadır. Antrenman salonlarının yetersızlığinden kısa sureli calışmalar, cok lyl olabıleceğımız bır spor dalında gelebıleceğlmlz düzeye ulaşmaya olanak yaratmamaktadır. Bütun bunlora karşın ikıncl yarıya daha bOyuk umltlerle gırmekteyız. x Basketbol'de 1. ve 2. Lig maçları bugün başlıyor Basketbol 1. ve 2 Türkiye Lıgınde Ikinc! yan maclan bugun yapılacak 6 korşıloşma ıle başlayacaktır. Gunun programı şâyledlr: Istanbul Anadolu Sitesi Spor Salonuı 13 30 ITU. Beşıktoş 15 00 Eczacıbaşı Gaıotasaray Ankara Ataturk Spor Salonu, 14 30 Şekerspor Zırcat FSK 16 00 DSİ Spor Muhafızgücü Bursa Ataturk Spor Sc!onu; 16 00 TOFAŞ SAS Korşıyako Adana Spor Salonu 17 30 Ad. D. Spor Taçspor (2. Lig)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog