Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 14 OCAK 1978 Y E D l SANAT EDEBIYAT Klş'n n düşurduğü Inond'ğı gıbl yaşaya bhmesı z o ' j n zoru bır ıs hele b zın toplumumuzda . Nelerden vazgecmeyı. ne!el goze olmcvı gerektırmez rere'ert» cıkmaz kı u c u ? «Kendı» olmaga bırakır mı ınsanı para düzenı? Gens ae duşundukıer n ınandıklar nı yaşamış, yaşama katmış b r can, Sabohatîın Eyuboğlu Ozü oze bağlayan, dcjnyoyı inscnı guzel eden cdostıuk»la 02deşleşıyo cd Yurekten boğlı Anodolu ya. ıHalk Anosya ınsana Yurus Emrelar, Pır Sultanlarla, top'agımızın, uygarlıkların özsu kaynağı «duru», «bugunüıyle ge'eceğın ha mu'unu yoğuran Koy Erstıtulerij'e Orhcn Velıter, Naz mlar, Tonguclarlo sarmaş dolcş Yapay sınırlan ölcıı'erl kalıpları kırmıs, cok sevdığl, «Montaıgne Baba> g bl peteğıne «Bu'un dunyadan bal taşıyan bır duşunce arısu halk kovanında Yazıları ce/ırılerl, konusmaları ders'ertvls yeni tat'ar katıyor dılrılze duşüncemze bal damlıyor kalemınden En yuce, en yaratıcı guc «sevneı<» ona gore Sanata taze soluktar aıdıran cevresı Koy Enstıtulprındekı coşkuIU calışmaları, sanat tarihl Incelemelerl, «Tia vı volculukslarıyla yenı boyutlar kazandırıyor «se/oıye», «dostluğa» Şoy.e dıyor Ask GelıceK adlı yazısında: «AŞK gelıcek cum'e eksıkler btter» ıBu sozü Turkıye halkının, halk her yerde b r olduğu lcın de dunya holkının bır sozü c'arak sevıyor ve benımstyorum Bu sö zun gucu ve degerl yanında, Vıyana kapıla rında şakırda/an kılıclar b r hışırtı kaıır » Doğr idan dogruya dosîluk ustura üc yazısı var Movı ve Kara adlı yapıtında Dostluk Ustüne (1949) Dos'luk (1961) Dostluk Bılım Polıtva (19C1) Yazılarınm tumunden blr dost avriınlıaı yo/ılıyor dost sıcakl ğı tütuyor oysa Akl /!a du/u\or yüreğı/!e duşünüyor sankl h=p «Ikl Insanın ge r cekten dost olobıldlğl yerd1» uygarlık vardır Ikl In^anın bı'e dost olmnd gı serrie ıse oklın bulabıldığı en güzel düzen ds kurulsa (Kuruiamoz yal) ırygarıık yoktur ATIO «uygarlıkların getırebıle ceğı mjtluiuklann toouna bedel olan dostlukıda zamanla deöışlr <Şehlrlef yollar, kltaplar, urbclar dsğışır de dostluk değışmez ml? Onjn da ılk orta yenı ccglar Tanzlma tı P/eşrutıyetl, CLtı^un/etı, Derrokras si olacak elbet. O da zamonla gelışerek daha gerçek daha güzel olacak > CağcJaş bır dostluktur Eyübo'jlu'nur d»ğer verdığı «ışte ve duş^nuşte beraberlık» tır «iş va kafa arkadaslıgııdır b r «yurek ortaklığıdır» Cıkarsız duşurcenın f'llzlenalöı yerde baş'ar cılaştıran düzene karşıdır Paranın egemenlığınl pek ştiren egıtım, bellı bır azmlığa ses lenen sanat anlayışın, yıkmaga calışır Ya şatmağa değıl oıdjrmeğe yarayan bılıme başkaldır r «Akıl da. b lım de sevgının buy rugunda odukca \arar sağlayabılır ınsanlıga » SoTurucülenn hak yiyıcılerın başkalorını ezmege kalkışanların yureklerınde barınabıl.r n ı dostluk se^gl hıc 9 Ama bjnlarla savasma/ı goze alarrayanlannkıne de dost lur «se gı» denerrez 1B1I m g bı dostluk da ınsanın hazır bulduğu değıl, /aratt gı bır şeydır Yalnız kendını oşTiasını bılen ccnlı varl k bı ımı ve dostljgu tadabüır» Muezzlnden once sabaha akıl, yurek karartan softalı i 'tan once gune, yaşama el koymak Istemesı bundardır Eyuboglu nun Bır Dostlugun Öykusu dıye ılgınu blr yazı ya/trr'nnd. olum yıldonumjnde (Türk Dl lı ocak 1977) Bırlıkte yapılmış bır gezıden, okudukca lcınl bır sıcaklık saran «Sabahattln l yanında duyar gıbı olduğu» mektuplardan soz ea >ardu sayın Suut Kemal 0 vazısında Ama pek dostca bır yazı degıldı, hele Eyüboğlu nun anladığı a n l a m n hıc Sa/ın Yetk n (1943 de M I et ekıll olmuş), her gnjlsınde «odasında hıc tanııradı ğı ya da Sabahattın m dunyasına yabarcı soydııSı b rtakım yen| yuzler» gorurmuş, bun ca de^ışık ıns^nla nasıl anlaşab Id ğırıı sorar Jjrurmuş kendıne ^JSdense o «B rtakım yuzlenn» Orhan Velı Mel'h Cevdet Erol Gu ney, Hıkmet Bırant Necatı Cumalı Azro Erhat Sabohattın Alı, Cah t SıUı Mu^'afa NI hat Pertev Boraîav Ahmet Hamdı Fuat ö mer, Bedrettın Tuncei, Atac. Cahıt Kuleb! boz g v=ılı a r ağı postallı Hasanoğlan oğren cılen o'd klarmı soy'emıyor Eyuboi u ıcm «Arkara n n glttıkce Hasonoğlan» o dıığunun fark nda değ I Koy Enstitı le^ıni Hasan oğlan ı duymamış sankl hıc 7 Yüzune kopa nan kooıdan söz ed'/or da Mustofn Nıhat Bora'ov Evuboğlu uclüsünce hazırlanan va (Dovamı 9 Sayfadal HEİNRİCH BÖLL Nobel ödülunü kazanan Alman yazarı. Eyüboğlu ve dostîuk M. BAŞARAN. Kemat özer ın SEVDA TÛRKUSÜ'nde d« dığı gıbı «Ve daha yırmi yaşında / öğrpndlvs» alnıyla gülümsemeyl / ve daha ylrmı yaşında / yırml yuzyıl yaşnmış gıbı orverılı / du vağını sanvo'sa yarasına va her şeye flyat bıçen dCn/a / satın oiarııyorsa korpelığını ' bız ancak o vakıt / so/leyeb.'ırız 8evdamızın / yen kovanlar lcın oğul verdığtm» Yenl kovanlar lcın oğul veren blr sevgıden, dostlukton yanadır o Gjzel blr Işın başarılması ıcm veremı>eceGI h C blr şeyl yoktur. Insanı Insana, kendıne yaban BOLL: "BİR YAZARİÇLN GURBET TEHLİKELİ ŞEYDİR,, LENZ BİR YAZARIN GERÇEK TOPLULUGU OkUYUlü Yoğmur ATSIZ Hawks: Çağdaş sinemanın büyücülerinden biriydi Atillâ DORSAY H"word Hawks'ın o'ümü/le Arrerıkan slnemasının a a'arında son yıllarda yıtırılnn John Ford v« George Stevens hayatta olan VVıMıam W/ler, Bılly VVılder, Alfred Hıtchcock Joseph Manklewıcz ve r a RTOUI VValsh gıbı ısımler n bulunduğu eSKi Kuşagı ndan bır yaprak daha duştu Havvks, ıdeoloıık ve kulturel yapısı ve sanctcı kışılığıyle tıp k Anerıkalı bır yonetmenaı ve sanotıyla Amerıkan sınenası arasında, gelışmış bır karşılıklı alışverş sozkonbsuydu Hawks. 1S96da dogdu Muhend s'ık egıtıml Oördu, pılotluK yaptı 1920 lerden başlayarak sınema/la da ılgılendı 1926 aa fZafer Yolu Rood to Glory) fılmıyie yonetmenlıge başladı Daha Ilk fılmıyle bellı bır başarıya uloşan ve bu başarıyı tum meslek yaşamı boyunca (son fılmı 1970' de cevrıldığıne gcre bu yaşam 44 yılı bulur) sur duren sayılı sanatcılardandır Havvks Bu donem bxjyunca, gorunuşte ortak noktaları pek olmayan COk değışık tunerde f Imler yaptı 1928 de ıkı denlzcının yan komık seruverlerml ailatan ve do nemın önlü oyuncusu Louıse Brooks u tanıtan «Her Llmanda B,r Kız A Gırl In Every Port» dan başlayarak gulduruler yer aldı Havvks fılm dizınınde f20 Yuzyıl» (1934). bır yönetmenle uno kavuşturduju yndızın traıı komık aşklarını an latıyordu, Jonn Borrymore ve Carolö Lombard ın oyunlarıyla . «Dayamlmcz Bebek Brıngıng Up Bcby> (1937), Gary Grant Kotharlne Hepburn çiftının o/un!arıyla bır b'lgln ve eksantrık bır mıl yoner kadının oykusunü anlatan, Amerıkan güldu rüsunun doruk noktalanndan blrıvdi «Cuma Kadını Hıs Gırı Frıdcy» (1940). basın cevresınl hıcvediyor. «Maymun Işl Monkey Busmess» (1953) Ise bır tur b>l m mantığını olaya alıyordu (Gary Grant Gınger Rogers) «Erkekler Sarışınla n Sever» (1953) Ise Havvks ın tek rnüzıkall ve Marliyn Monroe'nun en başarılı güldürüsü olarak anılabllır . Ancak Havvks b'r güldürü ustası değıldl yal nızca. . Dığer türlerde de ılg nc fılmler Imzala mlştl Pılottara, havacılığa değgın klşısel denevlerl, daha 19C1'dekl eSafak Devrıyesı Dawn Pat r rolsde. daha sonrala ı ıse «Ya'nız Me'ekler Kanatlıdır Only Ange's Havve Wlngs» (1939) «Ha va Ordusu Aır Force» (1943) gıbl fı'ınnlerae kendmi gos'erdı Özellıkle «Yalnız Melekler Kanatlıdır». bır Guney Amerıka ozel hava ıstas/onunda calısan 2 Dilotun yureklı seruverlerl araya gıren bır kadm doğaya. tehlıkeye. kışısel hıra lara mevdan okuma gıbı ogeleie, tam anlamı/la b r Havvks fılmıydı . 1S32 dekı «Scarfacs» Paul Munl ve George Raft ın oyunla'vla donenln unlu gangsterı Al Capone Ln yaşamından es n!enm ş bır oyku/u anlatıvor yeroltı dunyaS'nı, b r dızl tıp'emssı karanlık otmosferı toplurria ılışkılerı acısından eı başarılı b cı^de veren bır karo • f'lm basycpıtı sayılıvordu Daha sonra gelen bır Rayı ıona Chandler uyarlarrası «Buvuk Uyku The 3 q S'eeps, Chandler ır dunyasını ve ya so dışı evrenı yıne t u i ı boyutlorıyla \.eren lam bı otmosfe' fılmı dı Ozel d°tekt f Marlowe rolunde Hjmonrev Bo^crt ve karsıs nda Lauren Ba co 1 ın »crhkıarı da kısa zarranoa klasık s nema kışılıkien a'nsına aırdı Hcvvks \A."Sternds de bascnlı oldu «Konlı M e n , r Peri Rı\er» (1&48) «Yeşıl GozluEsıre The Bıg S<\» 11912) be' rlı bır tema b rhgı goste1 ren «Rıo Bra/o* ('95 )) «Eldorado» (1967) ve «Rıo LODO» (1970* uclenesı gıbı Dığer bır tutkusu olon otomohıl anscıiıg ıe ılg.lı fıimler de yaptı t^alaba k "ijkrü/or The Crovd Roars» (19321 «^ rmızı C r g ı Reri Lne 700C' 0 bı CcS fı'm lerne («Vohşı Acıam Coma ard get ıt» 1936) ve/a tarıl sel ustun yap nlara (.Fıravunlar U'kesıs ""gSS) el att TUTI bu f s g s i k t j r erdPl f l"ler n otok /an lan nevd ? B J fılrrlede gorulen orce'ıkle Hc vks ın kucı k sade \clın konu'ar anlatmada cağının yank ar yapan tcplumsol ola/lar ra degmrrc<tsn kacırmocc gosterd.ğı korarlılıkt'r Bu 0/ kt erde denn dusur r el bo/utlar veyo ruhbıhrrsel bır vogu^'uk yol tur Bura korşıl k hayatın eyle m n ve te^el bozı ınsancıl du/nuların cok doğru ve CC< OCJIU bır yarsımo^ı vadır Henrı Lanrj'o ıs a goe t3ks ıbır hıcten ^o'a cıkorak yasan n o'a'jsn sîu yanını ortaya ko rnak us'a'ıaına sahıp'ır» K^nnısı de 19^0 lorın unlu yoneto enı J r ^ p p ı V n Strrnbero iı«tjne konuşjrk^n şoy e d e r st rSte nbera b r hıcı atır buyuk bır d j r j m bo/utlar na şışırır. bense bu^uk bır durumu al'r, YALINLIK İÇİNDE GENELUKÜ WilWEN, TARTÎ5AN KISILERIN DEĞIL, HA REKET HAL'NDE O'ıAK, B!R?:YLER YAPAN EYLEM ADAMLARININ OYKÜSIÎNU VERMEYI YEGLEMIJÎIR. ENTEILEKTOEI YANI S'MRLI BİS EYLEM AOAMI ÛLMASIN1N EK SIKLIGINI ISE, YERI GELDiGINDE BUYÜK BIR AKILLILIKLA, USTA YAZARLARLA, FAULKNER LE, HE MINGVVAY'LE, CHANDLER LE. DdD LEY NtCHOLS'LA IŞB'RL'GI YA PARAK ORTÎİE 5AGDÜ i US'ÜKA SAHIPTL ANGiE DİCKINSON, JOHN WAYNE VE HOWARD HAVVKS tRİO BRAVOnDA GÖRULUYORLAR. olabfec«k »n sesslz blcimds vermeğe colışınmı Hawk3'ın sınemasındakl bu buyuk sozıerden kacan tavır. ona, kuşağınm bırcok yönetmenl gıbl, entellektuelllâe sırt cevırmış, ama genış yığınlara donuk populer bır sınema yapmak olanagını vermlştlr Bu Iddıasız yalınlık lclnde Havvks genel'Ikle dOşunen, tortışan klşllenn değll, hareket hallnoe olan. blrşey!e r yapan eylem adamlarının öykusünü vormeyı yeğlemlşt r Bu nedenlo Hawkc Mmlerınde Ikılemler. onemlı kararlar karşısında bulu nan, traıık olaylar yaşı/on, yaşarrsal Becımıer yopmak zorunaa kalan kış.'er değıl, hayatı ve eyleml fazla duşünmeden yaşıyan kışıler vard r Havvks'ın Işledıği temalarm başlıcası, dostluk, erkekç* dostluk, arfcadaşlık tema sıdır. Genellıkle Ikl kahramanlı oykülenrde, Havvks, bu arkadaş lığın, bazen doğadan (ucak fılmlerlndekl kotü ha va koşulları veya ucoga carpan bır kuş), bazen d ğer Insanlardan (savas fılmlerlndekl duşrranlar vvestern'lcrdekl kotu kışı'er guldurulerlndekl toplum baskısını ve/a k ö t j nıyetl sımge'eyen çeşltll kışıler veva kururrlar), bazen Ise ara/a gıren bır kadından dolayı earsılmasını, gucluklerle karşılaşmasını anlatır. Havvks, an'attıgı erkekçe dost lukların yanısıra düşen kadınları da başarıyla Içler bazen, bazı kadm oyunculara meslek yaşamlarının en guzel rollerlnl verdığl olmuştur «Her Lımanda Bır Kızıda Louise Brooks a «20 Yuzyılıda Carole Lombard a, «Mal.k Olmak veya 01 mamak»da I cjren Bacall'a veya «Erkekler Sarı şınları Soverıde Marüyn Monroe'ya olduğu glbU Ancak Havvks ın fılmlel temelde 'erkek fllmlerl'dır ve nas'l b'r çağdaşı olan George Cukor, blr «kadm yone'menl» olarak anıl>rsa Havvks da k j j kusuz blr «rk»k yonotmenl olarak anılacaktır. Ve bu «erKek fllmlerl»ndo, Hcvvks. ünlü oyun culara on başarılı rollerlnl vermiştır Gory Grant 1 «Dayanılmaz Bebek», «Cuma Kadını», «Yalnız Ms lekler Kanat'ıdır» ve «Maymun Işl» glbl fılmlerda cok lyl kullanmış. «Buyuk Uyku» ve «Molık Olmak veya OImamak»da Bogart efsanesınln en keskin çızgılerlnl taşıyan 2 rol vermiştır Bogey e. Uilü vvestern uç'emes nde Ise yaşlanmakta clan bır John Wayne a, Dean Martın veya Robert Mıto huTi karşısında perdenln en unutulmaz bazı arkadaşiıklarını yaşatmıştır Güldürüde Gary Granf ın yerlne koymck Istedlğl boşka blr oyutcu Rock Hudson ls«, »on flüldurü denemesl olan «Erkegın G6zde Sporu Man s Favorite Sport»da (1964) hlc de lyl bir sonuc vermemışti Havvks, herşeyden once. donemlnln tüm A> merıkan ustaları gıbl olağanustu blr öyku anlatıcısı çok usta blr zenaatkârdı Genellıkle sınır lı bır kapsam lcınde kalan duşunsel sorunlarını ve cok geniş 6ayılamıyacak tematlğ nl cok rahat bılgılı, kendıne güvenen blr anlatımla yaşamın ıcınden kopup gelen, blr fllm süresl seyırclyı kesmkes alıp kendi dunyolarına sokmasını bılen başkişılenyls, onemli ve etkıll bir sınema ralıne getırmesınl bllmıs'l Entellektüel yanı sınır lı blr e,!em adamı olmasının eksıklığinl Ise yerl geldlajnde büyük bır akıllılıkla usto yozarlorta, Foulkner I9, Hemlngwa/le, Chandler'le Ben Hecht veya Dudley Nıchols'la Işb rllğl yaparak ort me sağduyusuna sahıp'.l Havvks'ın olümu ABD slnemcsınm glderek Sınema nın bugun gecerll olan bazı ölcülerınl, Işaretlennl, yasalarını koyan !s mlerden bır dlğerının kaybı anlamına gelıyor Havvks da populer 20 yuzyıl sanatı sinemanın, cn'att ğı Orkü'sr ve onları crlatma ustalığıyla, blze tadına doyulmaz blrkoc dus armağan fdip gıden o coğdaş büyücülerinden bırı olorak, belleklerımlzdekl yerlnl alacak. 100. DOĞUMYILDÖNÜMÜKUTLANAN ENDRE ADY Macar şıif onemu blr yerı olcn Endre Ady nın 100 dogunı yıldonjmu ulkesmde kutlanm stır Çagdaş Macor sıır'nl etkılcyen şaıılerın bas nda gelcn Ad/ OlkGslnin toplumsal hareketlerındede bosta gelen odlordnn bTİ Mocarlar gec* ği'rlz oy İclnd9 öiIO şalrlerlrdan Endrç Ad/ nın 100 doğum yıldonumunu kutladı'or Ady, Petof! gelenegırden gelır, ancak yuzyıl baslamdo Porıs te gec rcığı yıllar cagın kulturel degışımlerınden derınden etkllenreslne yol aca O donemda Ady b rçok Macar gazetes nın PTT s rrunabırlıgını yapmaKtadır ve bu a r cda Ady sı>asal yaşamla da ılgı enı^eye, bagırrlı durjmdakı ulkes.n n yazgısını, dunyanın cn^ro ccıkolandıgı sorunları tartışra a başla r Buda peşteye gerı aonojgurde sıyaset ve sanat tarttşmalomda adı en ord9 gecmektedlr Ad/ sa.cşın yıkmtıları arasındon yenl güzel ve değerll şej'ierın boy gostereceğ ne dalr lnancını da korumaktadır. Yuz cennet ve Y U Z cehennem Veremedi daha lyl yazgıyı onurlu Macara, Insan olmak bu ınsarlıkdışı!a r orasında Ve crpcanlı oimak ve Inatçı blr olu olmak .. 1912 e r de ^oğjnlaşan ışcı hareketlen ve grevier Ad/','1 d° enı ^e/ocan'ara goturur D nlevm, sız hepm', aksamın lcındekl fısıltılan, Dmleyin, slz hepınlz, sabahın taze sertnllğlnl: Cunku Budapeste sokaklarındo, kırların suskunluğunda. Her yerde uguitusu yuksclıyor ofkelerın, Bızım dev adımlanmız dunyayı sarsacak Ve gozlerimlz Hk kez aorecek erldlgfnl yoz sıcoğında Acı ve Macarca lanetlrrlıln V« 191? v ' n d a yazdığı bu şıırl «Koşar odım gldlyoruı devnme» dıys bıtırır r Caq~"s Macar şı r'nl en cok »*k le en şaı srden bırl ola r ak nıtetenen Endre Ady 1919 da olmuştur, clmuştur. BONN SOJOS ^onrası A'nan edebiyatmın onemlı ıkı adındon bırı Nobel Odulu sahıbı Heınrıch Boll ve Sıegfrıed Lenz Bonn da yaboncı basın ırensupları ıle soıleşmek uzere blr akşam yemeğmrie onların konukları oldular Gerek Koln lu katolık solcu Boll gerek mazu ra kokenlı, ama yıllardır Hamburg da yaşayon Hamburg lu Lenz, sıvasal konularda oteden berl pek cok Almon aydınının «vicdanı» ışlevını vuruttuklerınden sozkonusu toplantı cok buyuk llgi gordu Mazuralar, Polonya da unlu «Mazurka» dansının doğduğu ve vaktiyle kısmen Almanların da yaşadığı blr bölgedlr Boll v» Lenz. tCumhurtyet» muhablhnln her fklslne blrdan yönelttlöl soruları şoyle yanıtladılorCumhuriyet BIMndlğl üzere yabancı muha blrler Federal Almanya dakl olayları. yerlı muhablrlerden farklı blclmde ve blrcok a/rıntıları ayık layarak daha genel cızqlleriyle vermek zorunda dırlar Şlmdl Federal Almanya konusunda pek oz bılglaj bulunon. ama siyasal formasyon sahıbı herhangl blr yabancı si?« gelıp Schleyer ın kacı nlma1?! olaymdan bu yana ulkede kendinl gosteren qelışmelerl acıklamanızı ve değerlendırmenlzl ıstese bl'kac cumloyle durumu no^ıl aydınlatma,o uğraşırdınız? Boll Bunu tıpkı 16 yOzy'ldakı «korsı refor masyon hareketl»ne benzetlrdım Yanl Fransa Kralı 4 Hanrı ye karşı «Lignın qlrıştığl harekete Dıkkat edersenız paro'olar b Is aynı Aslındc Schleyer olayı gercek bır dönum noktası olma mıştır Amo bu olayda fırsatı ganlmet bllen ce/ reler »enı blr hamla gucu kazandılar Uğursuz bir emır komuta zıncırl Işledl ve kulluk zıhnıyetı tehlıkesl arttı 8u z'ncırın ış'eme sı korKunc bırşey Feci blr «otomatlzm» bunun duzeltılmesl gerek A T O yukondan aşagıya doğ ru aşağıdan yukarıya doğru değıl Ama ne olursa olsun Federal Almanya Hs Nazı Almanyası arasında hıc bır ilıntl yoktur Bu rada ayrım yapmok gerek Federal Almanya herşoye roğmen faşlst bır d°vl°t de^ıl Cumhurtyet Boy Lenz? Lenz Heınr.ch ın goruşıerlne kctılıyorum Mogadışu olayı da bu cerceve lcınde durumu da ha kötuleştlren bır öge oldu «Perfeksıyonlzm» (mukemmellyetcMık) fecl blr şey Ve bu orada do ğallıkla emlr komuta zlncırı psıkoioıısl .. Yani yukarıda blri aksırsa aşağıda «grlp» ılan edılıyor Cumhurtyet Blr sür« önc« blr Ingıllz kadm yozar Alman teröristlerı konusundakl kltabına «Hltler s Chlldren» (Hıtler ın Çocukları) başlığını koydu Bu değerlendırmeye katılıyor nnusunuz? Boll Bu benzetme doğru değll Baader v« orkadaşlarının ana babalcrı d ktatorlukten demokrasıye geçerken bu Iş onlar ıcm fazla koıay oldu, kolaylaştırıldı Evlatlar, yanl Baader, Me nhof Ensslın, Raspe v b Işte bu konu uzerınde kafa yormak yüzunden o noktava geld ler Mutlak soyutluk v8 kesln taban yokluğu hıc bır tabana do/anamcmo, Alman terorıstlerl lcın bır tıpık o ze lıktır Bakın Almanlar, hem doğu hem botı Avrupa ya mensup bır ulustur Bu/sa onlarda karam sarlıktan cok melankoliye yolacıyor galıba hlc değılse benoe böyle S ze blr ola/ anlotayım 1945 n.sanında ben yedl yıll k b r askerlik dönemlnden sonra AmeriK.an 'utsaklıgına duştt,m 200 000 kışlydık b'r tutsak kampında O zaman bu tutsak Almanior neden sozedıyorlardı bı Ityor musunuz 7 Demokrasıden dıyeceksınız be'kı Arra hayır «Nıhni Zafer»den sozedıyorlardı halâ Yanl kayıtsız şartsız tpshm tonhl olan 8 mo yi'îtan blrkac hafta once va tutsaklıkta . Ama onla'dan coğu bugün demokrasınm ateşlı savunucularıdır Işte benım melankolım de bundan llen gellyor Ama Almanları d«mokrat k Imak mumkundur Hatta aralarındnn bırkacı gerceKten oldu Lenz Bızler Alnan olarak olaylan daha katı ve ıdea' st bıcımae degerlendırıyoruz Az so mut olarak Hatamız be'kı de budur Örn^a n terorı^tler de kacınılıroz b r durum dan yola cı^arak hareket etmış değ'ller Sodere ckıl dışı b r tutum ız edı'er Usteı k de cınayet yoluna <;Gp'ılar doğnU kla Cumbunyet Bu durumda Federal Alrranyoy ha a cz yurdunuz 0 arak aorebı'ı/or musunuz' Gercek konununuz ne'es ~> Lenz Bır yazarır gercek komu^u okbyucu yığınlandır Bu bckımdan hesoba kıta^a geiTiez br komunumu/ \ar bızım arkamızda tcpar tu fekler ve sunguler yok btzlen d^steKİeyecek Boll Benım yurdum Almcnlar n o dugu yer dlr Reddettıkıerım nefret e'tıklerım de daııl o'mck üzere Bu bCKimdan Strouss gıbı b r polı tıkccı bıle benı ılaılendınr Aşağı yukarı oynı RO şullar alfında yetıştıçımız hnlde onun nasıl olup da bugurku duruma çe c'ıgını m°rak ec yorum L°nz B lıyor r r j s j n o z r jrbette \urt b r uydurra val k bır yapıntı bır hayaie donuşuJor Boll B r ,rzar ıcm teh ıkelı seydır gurbet örneğ n gurbp'îe şıır olur ar^a ijzyozı olaı aksız Fecl se er c ^ vor orta a Cumhurıyet Naz er d<n°mınrie SJC ışleme,ıs nız nıcn rastlantı'' Boll N ç n olsun Nazıler rfoemncis yedl yıl askerlik vcp'ım Sacie bu bıle ,e'er Amo gahba yaşlonnrnn etkısıyle ıryurt kav ramı» da benım cın vabanc a"ma,'a böş'odı Su o^^up bu/jdugjm Koln bıle bes kez uey* me uğ rdı B r n r 1 Duya So 'Oşı S"nns Kolr u Na zll°r n Ko'n n So oş K^lr L, Scvaş scirası Koln u VP «i mo " K^ln B 'az fazla tek bır omur cm .,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog