Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

'ALT 1 CUMHURIYET 14 OCAK 1978 5OYIL OftCE Cumhuriyef 14 1 1928 SANAT EDEBIYAT Oktay AKBAL Ozon!orla her zoman ç ırden konuşulmaz Ycşam gunde, K olavlar daha ağır basar Otuz yılı gec'ı Sabah~ttın Kud et le tan şalı Dostluk )ar soyıesıle' avareliKÎe' tav a pa r ! lerı ıckılı c top T I I T' de ,er alır bunlar i cnde D ze er ge p qocer okunur yayınlan r sevıl r o ul^r j n j t uf '•onra o unutulanlar ^enıden h a* rıan ı Ta 1 ~ 2 te \OZTI ştım Sabahaîtm Kud rp e ılr lı ılk vTzım Sarkılı Kah e / cnk so nışt n \. u ın Erieb at eknde br ,1'mı ım ş' Snbah°t n ın /a 7 m c ^ " *tı x şı 1a yırTi uc n 'Orla Ş 1ı o oa hcn rp yoşam ç za ^ i r \nn doo r u yLru,oruz B r kez de Kar ıl K oru r n '•ırri"n s">z "dPİtm rlfrlım 07nn ' Kudret e st rıılar ^ordum Oncp pn co< ı qı dLy r'uc.jm b r k o r ı / ı ş r ned r n ç n /azıîır7 On Iste kon jsukfarım z 9 Sıır nedıı' Nasıl yazılır' N ç n ckunu ' Sı m kapsan I bır tanırrını /ODmak guc t u r Bu gucluK " ı' n bırden ook tanım nın ol n csınd^p ria b° o r Demek kı bır tan m vet mem s sı e d u r m d a r 1 tanım arannış 1 B r /a z mda s r n tc r ımlanmasını korlenn fılı tan m '"nalc 13 borvetm ~<ım Korlerden fılı tammcı 'an ısten ncs her b rı ' 'ın degışık bır yer nı I mı kulnğıpı kım de a*ag nı yok ayarak degı r k se/ler so/lemışler f I budur demışler Bız c'c \ uz/ıllardan bu yana korlerın fılı oras naan b.rasınoan yol'amas gıhı şnri yokıuyoruz Ge ne dp 'esnel bır tamma jıaştıgımız so/le^p rnp? Ovıe o'mcsaydı şıır bır sorunı n konusu o'mazdı sen de bana sormazdın Şıırın tonımın n gucluqj bana gore tasıdığı celıskıder'ır 'Ikcagdcn bu vaia yazılmış bugun de bıze ses lennıe gucunu y tırmemış şıırlere bakarsak tu mı nun r*e matamat '<sel bır yontem'e kurulöuk i nnı Duna kars n tumunun de gızerr^el nıtcJ gı olduğunu b r bjyuyü aercekleştırdıkıerını goru ruz Mateiiat'kset bır yontemle bır buyu sagla mak1 Boylece celışık ık kavramdan şıır sana fının gerc°qı be1 r mektedır Bu denlı celış k ıkl kavramdan ortaya cıkcn bır başka kavraTi co zumlemek o'nnoKSiz demte/ım koıa/ olnaya cakt r Gene de b r tanırna u asmaK Istersek denıleb lır kı şıır b r ıcerıgın d le donuşuiıudur dılde kesn'enmesıdır Şıır nasıl yazılır? Ozanlann yontomlerını avnntılarıyla bılemem Ama ben rasıl şıır yazdıgımı bıroz bıl ,orum Paul Valcry şıır yai.ma yonterrmden soz eaerlen «Ilk dlze Tanrı vergı sldır, ondan sonrası da çabo » deni ş Bu sapta y ş bana cor ,ckın geimektedır Ilk dıze bır ol gudur. b lınc altı de/ın şu ya da bu nerden geldıgı bellı olrraz Bakarsınız kı avucunuzLm ıcıne duşuverm ştır Once onun gercek bır dıze olup olmad gına bır dıze onuru taşı/ıp taşımadı ğ na bakarım KUıak verır ıc ses nı tonımak ıs ter m Isterler nı anlanaya cahşınm Nas I bır yapıyı gereKsemekte'' Ne turden ımgslere egılı mı vart Uzunlugu ya da kısalıgı? Daha bunlar gıbı şeyier O ısterlerl gercekıeştırmeye caiış nm Bu da bır caba emektır Başlıca amacım da emeksızce ağızdan cıkıverdığı gıbı soylen mış ızlenımım vermektır Kolay soyienmış sanı sını vermeyen şırlerın değıl yaşayacagına doğ duğuna da ınanmam Bunun ıcm de cabam ca basız gorunmek adınadır Emeğıyle emeksızm.ş glbl bır gorunum soğlomak ozanın amacıdır Buysa şıır sanatımn bır başka celışk s d r Şıır nıcm okunur 9 dl»e soruyorsun Okunmaz k' dıyeceğırı Şoka bır yana gercekten de şllre duygu alış ver sının dışında cok az k şı egl Ilr Şlırl orgusuyle ın^eleyerek onu yapısından yan da olmamıstır Artık o tumce gercektlr S6/ lenenle yazı an crasında bır a/rım varsa so r lencn oegıl yazıtan gercektır Goru/orsun kı ge r ceK bır /aşamı degıştırmek olasılığı işın ic ns gı lyor Işte bunu aoze aiamam Kuruntu dı/e ce<s n Be'kı de dogru Ş j da var kl gecnışı sapıamak zorunludur Var olmak yetmez va r ıgm sâptaiması da gerekır Gercek saptondıgı '^Tinn kes nle ? r Sonra gelecektekı kuşaklor gelecektekı y a i a r l a m bu kucucu< saptayışlar aan ogrenecek'erı co< < e varöır Benım tuiu => TIU 1 " enim°sn'lar • Edcbıyatınrzda geleceğ» örneğin yuz yı sonra/a kalacak ıırler var m ı ' Senın hangl şıır lerın kalır o gune' Kalmasını ısteri kıerm' Hen yuz yıl sonraya kalmak ne deme^tır' Bugun d " yuz yıl once yazıimıs sıır'er var okunan yinele nen Zıya Pasa nın beyılıerl Namık Kema! m k. mı şıırlerl' Bu mudur kaimok' \arma k a n o k ozan n okul kıtoplarında b r KOC şıım n o j unpası ogrerc er OKUharıı bırtırdıkten sonra bnu'acaklarsa zaman zama ı sınav sorusu olmaK degıldır Ama ne yazık kı Ouncel oır yazaım okudugu canda ck'jnma^ da degıldır Ornegın Hcrıeros un bugun on y I •5on a bır c'iha inımsan m am"CCT a ıınııfjlacc gunumuzun bır 07anı canındo bıle okunöuğunu soyleyemeyız Honeros L bu anac topragı b rc<sak da zamanın ıcınde zırcırın halkaai nirrtu bır yakın cag ozan nı ornegın Paul Verfaıne ı alsak durum onun ıcın de oyledır Bugun Fron sa da bıle dudaklarında Paul Verlaıne ın d ze f rıyle gezen cok kışı olduğunu sanmıyorım Amc kımse de onu yok saymaz Denebılır kı kalmok ı i ı ( u l u bır kcc kışı laratından okunr"aK ralab lıkca da yok sayılmamak anlamına geimektedır Yukarıdakı bır soruna verdıgım yanıtta belırttı q Tice şıırın yozgrını da o bır kac tut* ılu kı c ı c zmektedır Ayr ca benım gozlemıme gore kal mış dedıgımız ozanlar şıırlerınde şılrın ılkelen nı somutlamış şıırın îonımmı da vermış ozan lard r Bıze uzakta karanlıktakl denız fener'e r gıbı ışık tu'arla Ö/le yapılardır kı her done n n ınsonı o vopılarda oturur belkl bıraz baş<o U I J doser o r a q°ne oturur Ancak or'Gr tutk i fu bır kac kışı tcraf ndan okunurlar çoğunlukln da ,ok sayılmazla r Homeros ıcın anac toprak de d n Zamanın ote~ıpe uzanrrış hangı <;r;mtcıdn bPl ı bır oranda da olsa anac toprak nıtel 3ı yok tur kı' Kalmış scnatcı cr oyle topraklardır kl pek COK canlı b t n ^ n de ontardan beslenır yar n da bes'enecekıcrdır Şıırın matemoîn'Scl bır yoKQ olduğu g bı g zeı ısel bır yopunun ce oıcugı nu soyledım B J 1 bn ' HTian bızıı yoz n •" zdnn da hanaı sıırlerı ı var na ka'acag nı soy'emek guc Olonaksızdır da dıyebılırım Gcne dp yar nı kcpso/an bır on c *v n ol ıp nlTıd " sorcb r s n ' " O sa oa so/le^ek ne/e yarar 7 • yaşam oldun yazıyor anlamı Avarclık "p scvı =Hrl^"lnle ricftı nort'imı sevgısını riuyuran çıırler nls blr oncu Sımdı yasomı de^ıl k"vgayı o v n sıırle r gencler Yaşrm ncdır sence 7 Yaşamın amacı nedır? Yâı'mz Türkçe konusmalı D j n DaO'unLn HuKuk Fakultesı Ta'ebe Cemı ptl senenk konares nı aktetmıştr Cemı/etın bır senelı* mesal r a p c u okurdukton sonra cemıyet reısı memleketmızde bılrassa şehr mızde ekallıyet anos'nnın umumı erle'de Turk;odon mada lısailarla konuşna armın men ı hrıMnda teç°bbusotta bulunulmac;ı luzumunu bıldırmış ve « Turkıypde Turkcedert başka dıl ku lanmnk Tjrkun hukui'unj tanmamaktır» denıış ve bu tekhf alkışla n arak fcu susta hukurnete muracoat'e musaade alınarak teşebbu ^'ta buİLrulmasına karar srılmıştır Dun yapılon Konuş ulara gore hukuK Fakultesı Talebesı Turk vatanında ya şa/anların Tjrkco konuşnaıar'nı temın ıcın Dahı lye Vekı I noen rrusaade cl r dıktan sonra b l'ı I faal./ete geccrer< t ' c c ^ m j a * kanununa muholıf blr hareKette bu unmadan te za'u at yapacak' r Daruirunun talebes ba raklana tez,ın edılmış otorro b ' T çınde şehr n sokaklarını ve caddelerıni dolaşcrak Turkceden moda dıl kuUanılmomasını ılan edecekle dır A/ nca duvanarda Turkıyede Turkceden başka bır I san kullanlnavacagı hakkında be,annameler talık edıiecektır Bu tıususta lozmıgclen mjscdenın ı^fıhsalı ıcın bugun teçebbj sata başlanacaktır • Ba<<kallar Ccm /etı Kâtıbi Umumısı Fethı Be» Anka ra dan şehrın"ııze gclnıştır Kendısının verdı^ı Izahata gore Tıcaret Odasına ka/dedılecek bakkalların laokal 1500 Iradan fazla serma>e sah bı olmaları lazım gelneKtedır KuCuk se mayeiı bakkallar odaya kaydedılneyeceklerdır Cem yet bu hususta Tıcaret Odasma ıcap eden malunıatı ve recektır A/rıca bckkcHar cemı,etl sehrımızde bır yağ b r de makarna fab r kası kusadı Icın faalıyete gınşmışlerdır • Fransız parlampntosLnda mühım bır hadıse • mun s' rreb^s'ar meclısten cıkarken tevkıf edıldıler Ko Sanatcmın Kolay soylenmıs sanısını vermeyen sııtlerın değıl yasayacağına doğduğuna da ınanmam. # Londrada Taymıs nehrl taşmasına devam edı/or Evlerı su altında kalan bır genc kız şa/anı hayret bır fedakarl k'a halasını yegenını oljmden kurtarrr ştır Anl ola rak su baskınına uğrayan evle r en baz'a" rdo oıleler kapıları kapar p acılamay nca \atak odalarında mahsur kal mışlara r • R o de Jane* ro da suların hücumunc uğramış blnlerce ev yıkılrmş beş b n kışı ocıkta kalmıştır Sabahattin Kudret Aksal o'uru se^enıer ne azdır Sesıne kulak ve r enler de o, e Eskıden ae azdı başka ulke erde de bıze oıaııla sayısı bıraz kaba'ık aa olsa co* olacagını sanmam Ama şıırın bu tutKjluları bu azınlık şıırın surecının yanı gısız degerlendır' e \ı tarıhını saptırmamayı boşnrmıstır En azı dan genış zaman ıc nde bu boyledır Bu da ge ne b r çel şkı degıl m ı d r ' • Yırml dort saatını nasıl gecırıyorsun'7 Uyanınca yeryuzu ( le ılışkımı hen en ku ramaTi Bır gece once bıraktıklarnıa alışnam nesnelere ısınmam ıcm bıroz vakıt gec.rmeK bırkac sıgara ıcmek gerek Onlara uzun uzun bakarım, bakmayı sevenm Bu aynn'ılara ınme den bır Dakımo algılanadır dıyebılırım B T I O O le gelır kı dunya her sobah yeiıden kurulur Bunu bıraz da bız sag ar z Kurulunca gun baş lar Gunlerımı nasıl gecırdıg mı soyıemem guc Bjn oburune benzen ez Vaktımı nas I gscırdıg mı soranlara coKİuk ben de bılmıyorum de rım Bunu soylerken ıctenlıgımden kuşkulan mam YuruTieyı yuruyerek djşunr^e/ı cok se verı"i Yuruyerek yazmak olanağı saglansa/dı cok kolay yazardım sanıyorum Yazdıklarımda da tum ayrıntısıyla kendımı gorurdum Yururken ağaclar ılgımı ceker Bır tek kuru agar gor sem yayaşlamak ısterım Kahvede otururum Kahvelerı cocukluğumdan ben guzei buldum Geceleyın de gec vakttlerde blr turlu yatıp u/u mak ıstemem Sanınm kl dunya sabchlan nasıl yenlden kuruluyorso gecelerı de dağı'maktad r Gec saatlerdo odanın sessızlığındekı nesnelere bakmaya doyamaTi Bana en yetkın yuzlerıyle porunurler Calışmaya gelınce oyunlarımın tu munu gece kentln uykuya cekıldığınde yazdığımı s o ^ l e , e b l n m Scn beş yılda>sa bjşlıca uğraşım ş ır oldu Zan an mtn buyuk bır bo umunu aldı Oyle gunler oldu kı bır dızede ardına dı,ş tugum b r sozcjgu bulduguTda ya da bulama a g Tida beş altı scatın gecıve r a g n gord^n 9 Yaşıtın ozanlar, yazarlar şu ya da bu bl cimde anılannı yazmaya başladılar Bırsel ın «Kohveler Kıtabı nda genc'k yıllarının S Kud ret ı de yer aldı Sen genc yasta sanat çevtesıne gırnıış bir kışısın Hemen bellı başlı tum sa natcıları tanıdın Izlenımlerıni anılannı yazmak Istemez misın? Boyle bir şeyı duşunmuyor musun 7 An ytvn ak da roman gıbı sanatsal bır yaratıdır B zım /azımızda bunun en belırgın or negj Solalı Bır^el ın ka'ivelerm eksen nde öo nen son ıkı kıtabıdır Romanla an nın a/r mı romanın cokluk duşsp| bır yaşamı anlatması am yazarın nsa gercek yaşantıları konu edım e "îirnr Bu bakımcon nnı tarıhın bır turudjı Gc 9 cektekı tarıh yazannın yararlanabılecegı kucu c j k be nelerdır Roman nıtelıgıyle oznel tarıhse nıtelıg yle nesneldır Bu oznellıkle nesnellık nasıl dengelenecektır'' Onpmlı bır so un1 Bona gelınce ben ızlenımlerımı saptayan portreTisl bırkac yazı yazdım Ama genış kapsamı,la bır nnı kıtabı yozmoyı goza alamam Neden dı,e ceksın 9 Anı yazarının tarıhI bır Ikı ayrıntıda da dsT bıraz degıştırmek elın'iedır Avrıntılarsa cok onemtıdır Tarıhcı l c n de durum budur Ta rıh bellı bır oranda bıze yaşandığı gıbı değıl yazıld ğı gıbı yansımıştır Örneğın bır kısının soyledığl b r tek tumceyı ele alalım 1 O tumce ynzıidığı gıbl ml soylenmıştlr? Bılınmez kıl Cok ksz o tuTiceyl soyleyen olmu? blr klş dlr Du Günün ilânı: 17 senellk fekemmül ve tecrube netlceslnde en ucuz flvatla en yuksek kıymette bir arabu vu cudo getirmeys muvaffakıyet hasıl olmuştur Bugun satın cldıgmız Chevrolet eskl şevrole otomobıller ı e haddı fasıl teşkıl eden yenl blr tarzda Inşa edll mıs bir oraba degıldlr 0 17 senelık şerefinl blr In kişaf ve lekamulun tabll blr muhassolosıdır Flyatı 1070 dolardır. Darulfunun Onıvprslte Talebe öğrencl Mesal Cnlışma Bllhassa özellıkle Ekallı/et anasırı Azınlık ogeler Llsan Dı Men'l Yasaklanması Teşebbusol Gırışımler lekllf önp'l Muracaat Baş vurrra Temln Saglamak Dahlllye Veklll Inşlerl Bakanı Tecemmuat kanunu Toplantı Yasa eı Tezaht/rot Gosterıler Tezyln Susıemek Beyanname tallkı Bıldırııer asılması Musaade Istlhsall Izın alınması Kâtibl umuml' Genel Sekreter Laokal En azından Kuşoi Acmcrk Tevfctf edlfmek Tutuklanmak Mahsur kalmak Kuşatılrrış sarılmış cevrilmış Tekemmul llerleme olgunlaş rna Muvaffaklyet Başarı Haddl fasıl Ayır m clzgısl Inklşofı Acılma llerleme Muhassala Elde ed len sonuc Benım şıır yaznayn bT = ıadıgım yıllorda yişam sevgısı ş ır nrz n b rrz oa ortaK ce r q dı Dunyayı hpr sabah yenıdpn buıma n «ev TI yrşandı Ben de o eksende bır ^ure dondum Son ra başka ıcerıklere yoneldım Su da var kı ben ı ° hpr şıırde ya^am sevnısı arnır Olunid=i c oz Ptse b'le vaşam'a yuklj^ur Dıha doğru^u s ır yaşomla ozdeştır Ynşamın kendı":ı mr Şıırın uyuTiuvlo devınqpnl gı canlınm vjreğnın corpmasınd^kı uvvmla rfpvlnaen lı<3 n yarçımasıdır Sovut ıcer k'l bır nı*» b'le "soyledığım a b) U/UTIU \e devıngenllgı^ le bıze yaşamt se/dırır. TELEVİZYON 13 00 HAFTANIN BELGESEÜ (UYGARLIK TARİHİ)Insan tavrın n kaynağını blclmlendlren ceşltll garlp flklrlsr arasınia Doş'uk korkusu önemll yer tutar 19 00 UZAY 1999 Dızı fılmn L DALGALARI adlı boiumu yayınlanacok Alfo Ay ussu ganp blr uzay olgusundan etkllenlr. 20 00 I1ABERLER VE HAVA DURUMU: 20 45 BEŞ DAKIKA Progratı d zısınln NEREDEN ÖĞRENİYORLAR orfli bolümünde dedikodu konusu Işlenıyor 20 50 BIR MEYDANIN 24 SAATh Proarcm dzısının bugunkü bölOmönde OSKÜDAR İSKELE MCYDANI tanıtılıyor. 21 15 MUZIK EĞLENCE Pogramda yer alan sanatcılor SEZEN AKSU İLHAN İREM, AYTEN ALPMAN ALİYE AKKILIC SERBULENT YASUN ve MUSTAFA SAĞYAŞAR 22 05 TELEVIZYONDA SINEMAı RADYO 12 3 4 5 6 7 8 9 TRTI 05 00 Acılış ve program 05 05 Guna/dın 07 00 Kısa haberler 07 02 Ko/e haberler 07 07 Bolgesel yayın 07 30 Haoerler 07 40 Bolgesel yayın 10 00 Kısa haberler 10 01 Arkası yarın 1021 Oyun havalon 10 30 Hafta sonu 12 55 Radvo TV haberleri 13 00 Haberler 13 15 13 30 15 00 1501 15 20 15 40 1600 16 05 16.20 16 40 17 00 1702 17 50 18 00 Ovun havalan Bolgesel yayın Kısa haberler $arkılar Turkce Sftzlö H MözHc Şarkılar Bolge haberlerl Ankara Radyosu Cok Sesll Korosu Halk muzlğl sonotc ları Tangolar Kısa haberlor Dllek kutusu Hafıf muzlk Bölgeael yayın 19 00 19 30 2015 20 35 21 00 21 02 21 17 21 30 22 00 22 02 22 30 23 00 23 10 00 55 01 00 Hoberler Bolgesel yayın Konuşa konuşa Şarkılar Kısa haberler Turkce Sozlu H M'ızlk Şarkılar Dınieylcl Isteklerl K'sa hab«rler Şarkılar gecldl Klasık batı muzlöl Haberler Cumarteslnden pazara Kısa haberler • 05 00 Gece yarısı BULMACA TRT III 07 00 07 02 Acılış ve progrnm Salon orkestraları 08 00 Sabah Icın 09 00 Muz K şolenl 1000 Turkuler ve oyun havalan 10 30 Muzık studyosu 11 15 Öğleye doğru 12 15 12 45 13 15 1345 14 30 15 00 1530 1800 Turkuler gecldl Tatll muzığl Turk Muslklsl Sozlüğü Şarkılar Muzlk köşesl Müzlk bahceslnden THM toplu programı Müzıkle yaşayanlar Saz eserleri ve tanbur sololan SOLDAN SAĞA: 1 Herkesten a/n boşka 2 Cenede veya yanaklarda gulümserken belıren kucuk cukurluk Bır bağlac 3 Insan kolunun bılekten parmak uclarına kadar olan tutmağn ve Is yapmağa yarıyan kısmı Afyondan cıkarılan uyuşturucu madde 4 Tahta Işleri yaparak gecımınl sağlayan sanatkâr 5 Tersl terazınln her bır gözu 6 Tersı alt, ust, ön ve arKodon başka olan yon Tersl edebıyatla ılgılı 7 Lltrenln kısa yazılışı Kuvvetlerın dengesmi Inceleyen mekanık bölümü 8 Kışla okul fabnka glbl yerlerde bakkal dukkânı 9 Türlerl duşunuşlerı Inancları ayrı nesnelerden m»ydana gelen Pısl k YUKARIDAN ASAĞIYA 1 Emrını yurutme hakkı 2 Gemının kaplama tahtala r rı a asnı zıftleyerek su gecmez duruma getırme ışı 3 Samor yurnun s mgesı Oy Kuru şun kısa yazılışı 4 TaşkınI k*o ıleri gıtmek Sıcok ultelerden esen ve ınsanı bunaltan bır ruzgâr 5 Işıklaniırmcda kunanıan bır gaz Tersl ya bancı dılde karşı karşıt 6 Tersı bır ağırlık ölcu bırımınm kısa yazıl şı B T emır 7 Kelımelerın seslerınl Inceleyen a Ibılgısl bolumu 8 Bır arada doğan ıkl kardeş Dln lle llgııı 9 Gızli duşmanlık Ku T ru b J r r l e yapılmış corek. SÜKUT ALTINDIR {UE SİLENCE EST D'OR) 1930'larda, sesll slnemayla blrllkts ba? yaprtlarını vermlş olan Fransız sinemasının ustalorındcn Rene Clair In savaş sonrasmdakl ITk fllml (1947) Yaşlanmakta olan blr Kazanova'nın (unutulmaz Maurice Chevaller) çok «evdlğl genc arkadaşına (Françols Perler) kadın avcılıgının glzlerlnl oğretlrken, kendl sevdlğl genc kızı da onun kollanna atmasmın oykusu Clalr'o ozgü Ince diyologlarla örülu, zarıf blr güldürü olmanın yanısıra, 8ınemanın ılk gunlerlnde 19001910 larda) bu sa natın doğmasına önculük edenlere, özelllkle ds Melles e yapılmış bllincll blr saygı lestl Fllm bazı iazarlara göro Molyer'den, öze/llkle de tKadınlar Okulu»ndan eslntller taşıyor. A DORSAY DUNKU BULMACANIN CÖZUMU SOLDAN SAĞA1 Salapurya 2 Ay rL 3 Marşandlz 4 Aza Adu 5 nM fıaR 8 Yalan Ma 7 Olav imol 8 La Dal rC 9 Ur Anarşl YUKARIDAN AŞAĞIYA' 1 Samanyolu 2 Ayazma lar 3 Ra IA 4 Ars Fayda 5 Platın An 6 Ua 7 Rado' 8 Is Marş 9 Arzuhalcl TRTII oaoo Gün başlıyor 09 00 Turkuler gecıdl 09 20 Şarkılar 09 40 Suiarımızdakl servat 1000 Ceşitll sololar 10 30 Şarkılar ve saz eserleri 11 00 Taş plâklarda 11 20 Turkuler 11 35 Slyasal ha/at 11 55 Turkce Sözlu H MOzlk 12 10 Turk Edeblyatında rilcıv ve Mlzah 12.30 Kadınlar topluluflu 13 00 Haberler 1315 1330 14 00 14 20 14 40 15 00 15 30 15 50 16 20 1640 17 00 17.30 18 00 18 45 Haflf müzlk Halk ozanlan öğretmenler odaaı Şarkılar Cevre sorunlan Kucuk koneer Trafık Folklorumuzdan Arkası yarın Türk hafıf müzlö» Saz mjslklmlz • şarkılar Yurttan sesler Bestenln saati Turkuler 19 00 19 30 19 45 20 15 20 21 21 22 30 00 30 00 Hobarler Haflf müzlk Beraber şarkılar Ankara Radyosu Coksesll Korosu Ha'tonın ulkesl Caz sevenler ıcin Erkekler faslı Turkuler, ovun hovalar Gece konserl Turkuler Şarkılar Haberler Turk haflf mOzlfll Program ve kapanış 1630 Barok muzlk 1700 THM Kadınlar Top 17 30 Genclerle bırllkte 18 30 Türk bestecllerl 19 00 Pop 78 20 00 Muzlk sozlüâu 20 30 Dunya Radyolarından M Festıvallerlnden 21 30 22 30 23 00 24 00 01 00 Gunümüzde caz Klöslk T M Korosu Gecenln konserl Gece ve müzlk Program ve kapanış 22 30 23 00 23 15 23 30 23 35 23 55 NOBETÇl ECZANELER BEŞİKTAŞ Sıte (Ga^rettepe Yıldız Posta Cad 24 3) Orkıde (Şaır Nedım Cad > Cerrahoglu (4 Gazetecıler S tesı) Çınar (Ortako^) Boğazıcı 'Bsbek Rumelıhısorı Cad 220 kı BEYOĞLU Pel t (Tokat.ıvan I? Hanı 163» Ikı Kapılı fTalfm hone Şehıt Muhtar Cad ). Denlzel (Cıhang r Soğancı Sok) EMINONU Paık 'Dıvanyolu Cad 56» Sagi k (Gedıkpaşa Cad 53* Bnşaran iTjccar As ya Sok 2) EYUP Yap'Ok (Yu=uf Mjhl s Paşn Cad 16 D' Omur (Ram Readıye Cad 3? 1) G O PAŞA Ş fa 'Sarıgol Orru Cod 138» HaİK '500 Ev le' Eskı Edıme Asfaltı) KAOIKOY Enıe 'Moria Ca1 1S0 1i Jmut iKuşdılı Hosırc başı S c 20 V Ba/roktar (Ha 1 oarpaşa Ca/ıronu 1 1 Adak • EreniOy Istasyon Te iı Kava< Sok 9 Hatbo,u 'F B a h c Fua paşa Cad 33 5) Oz'e ı 1 23 30 GÜNE BAKfŞ (lceren^o/ Cad 33) Yenl <Fikırtepe Mandra Cad 156> GüI n (Erenkoy, ToşmeKtep Sok 14) KARAKÖY \*e'kez (Ne^ofl bp/ Cad AT> KASIMPAŞA Safak (Kızıla/ Me/ 7D HasKo/ (Iskele Cad 38 > SARIYER Um ıt (tpnl Mahol le Cad 6> CeİKbaş (Yen ko/ Koybaşı Cad > ŞIŞLI Öm.r 'Osmonb°v Ebe V ı\ Sok 1 Srrgın (Paigaıtı Ergenekon Cad 39> An<aro (Nı şantaşı Guzelbahce Sok 23> Kaptanpaşa 'Okrrp/danı Dere bovu Sok 1» Cem (Cağlayan) Ortaba\ r MerKez (Gul'epe) "ehme; Ru=en 'Celıkteoe' Ga/ rettepe 'Vefa Ba,ır Deresı), USKÜDAP ı^ce^ Cad 62 Cı Levent Me > Tashan 'Fıstıkağacı 62'1 Şenay 'Cengelkoyi Ahmet Tar han < Jn r on y ı ZEYTINBURNU G J dal (Tel s z f ' j l 72 3o* ). SİNEMALAR BEY06LU AS (47 83 15) Gecelerln A damı A Delon C Denauve (R F) ATLAS (44 08 35) Karambol P Smıth M Coby (R T) DUNYA (49 01 66) Çakıl Ta şı V Lısl M Ronet (R I) EMEK (44 84 39) Otobus T Okan T Kurtız (R) FITAŞ (49 01 66) Korkunc Boskın J Brown L Van Clsef (R I) GAZl (47 96 65) Cakıl Taşı V Llsı M Ponpt (R I) İNCİ (40 45 95) Derbeder r Tayfur R KENT (47 77 62) «Arımasız» G Keined/ <P I) KONAK (48 ?6 06) Ka^ın Doktor A Glrordot (R F) AKSARAY ÖZLEM (66 60 83) 1 Tak sl Şoföru K Inanır 2 Blr Tanem A Okay (R) SITE (47 69 47) Otobus T Okan T Kurtlz (R) SINEPOP (44 24 22) Sıcak <RT) YENIMELEK (44 42 89) Buyuk Soygun (R T) YUMURCAK (61 01 91) 1 ölmeyen Şarkı B Ersoy, 2 Umjtsuzlar Y Güney (R) MARMARA (22 38 60) Kassandra Gecıdi (RT) ŞAFAK (22 25 13) Acmas z G Kennedy (R T) KADIKOT AS (36 00 yası (Rl) KENT (36 T Okan T OCAK (36 nu (RT) REKS (36 Şarkı B 50) Şpref Mırial 96 12) Otobus kL'tız (R) 37 71) Katılln So 01 12) ölmeyen Ersoy F Gır k BULVAR (21 35 78) ypn Şarkı B Ersoy F Gırık HAKAN (23 42 33) ölmpyen Şarkı B Ersoy F GıriK IPEK (22 25 13) 1 Şofor O GenLebo, 2 Akdenız Kartalı Y Gu'l on TİYATROLAR ALİ POYRAZOĞLU KORHAN ABAY Kucuk Sahne (49 56 52) •B zım Sınıft Pozarfs harı^ her gun 21 15 Carşomba 13 30 Cumartesı pazcr 13 30 ANYAM^NYA KUMPAf'YA (Mete Inscl'l 44 25 26) «Po< KENTERLER (46 35 89) «Cöl Pazar 15 00 18 00 Carşamba Faresı» Corşarrba Perşembe 21 00 «Işgal» Perşembe, Cuma, 15 00 21 15 tSenede Bugjn» Cumartesl 21 00 Cumartesl 15 Cuma 18 15 21 15 «B r Dana USKUDAR (33 03 97) tAy IşıOyna» Cumartesl 18 15 21 ğında Şamata» Carşamba. 15 Pazar 15 00 18 15 Sah Perşembe Cuma 21 00 Cumar21 15 tesl 2100 15 30 fYorgun NEJAT UYGUR (22 41 12) Sa^aşcı» Pazar 15 30 18 30 tZAM PARA» Carşarba ha KADIKÖY (36 31 21) «Buyuk rıc her akşam 21 30 Currartesı lk r amı/e» Pazar Cuma. Cumar Pazar 18 30 tesl 21 00 Cumartesl Pazar, ORALOGLU TIYATROSU DOSTLAR (49 56 52) tlkül 15 30 «Hullecl» Carşamba Per (Kocamus'afapaşa 21 57 74) Oyun> Sah Pprşembe Cuma. şembe 21 00 harıc Currcrtesı Pazar 18 30 Car «Beşık Sozlusu» Sah TEPEBAŞI DENEME SAHher gece 21 30 Carşcmba, Cu şamba 15 15 NESI (44 79 58) fCesaret Amartesı Pazar 15 30 G ULKU G ÖZCAN (46 80 na ve Cocukları» Car flYATROLARI 91) tYeter Artık» Pozartesl şamba Perşembe Cuma 13 30 harıc her aece 21 00 Cumar HARBIYE (40 77 20) «Corlo Cumartesl 15 30 2100 Pazar tesı Paznr 16 00 Lanus» Pazar 15 30 «Hadı Ol 15 30 KADIKOY IL TIYATROSU (Tev dursene Canıkom» Pazar 18 30 DEVLET TIYATROSU (49 01 92) «Cımrı» Pazartesı har c sa lı flk Gelonbe) «Bacım Sana Muh «Eşeğın Goigesı» Car Per Cu Cuma C jrrar'esı " tncım» ı'e'cun 21 30 Cumar ma Cumartesı 21 00 Cumatesl Perşembe r 21 00 Co şambT Curartes , 'e=, P r o 18 "0 Ça'şamba o 15 30 V m yok FATIH (26 53 80) «,olr u » Pa?ar 15 ro lc'nl Roha'la» Pazartesl harıc 15 30 21 30 DEVEKUŞU KABARE (44 46 75) «Cıktık Acık Alınla» Pa zarte^l harıc 21 30 Carşamba, Cumartesl Pazar 18 30 CEVRE TIYATROSU (A Erbulak M Serezll 25 01 78) «Işık.ar Neden Karardı» Pa zatesı harıc her gun 21 15 Car şamba currartesı pazar 15 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog