Bugünden 1930'a 5,484,291 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 14 OCAK 1978 B E Ş G Ö ZL EM (Boştarafı 1 sayfada) renclsl, doflumu 1*48, görevl Olkü Ocaklan eskl Genel Saşkanlarından, suıUJ Adam oldurmek, Şupheslz bu do rostkjrttrdır . Adı All, soyadt Gungor, Ankara Unlversltesl Zlraat FaküKesl ogrenclsl, dooumu 1950, gorevl Mllllyetçl Hareket Partlrt GenclHl Koltorr eskı boşkonlarından, suçu: Adam tldurmek Saml Bal lle HglH Kurann tarlh ve sayısı Ankara Oçüncü A$>r Ce*a Mahkemist, 5 111974 gun. 1974/133 asas. 1874/557 karar sayılı gsrtkçell hukum. Ibrahtm Doğon ve All Güngor lle tlglll kararın tarlh v« •oyısı: Ankara Blrlncl A ğ r Ceza Mahkemeslnln 30.9 1974 gün v« 1974/91 esas, 1974/486 karar sayılı gerekçell hükum . Bunlor hep rastlontrcHr. Ülkü Ocaklan Genel Baskanı II* MHP Gençllk Kollorı Genel Başkanının ceplerinden çıkon tabancaların, sllâhlı ktıvvetlerde gorevll (andarma yuzbaşıları Fehml Altınbllek ve Mustafa llerisoy adlı suboyların adlarına kayıtlı olduklan da rastlantıdır Bu slkjhlar blr rastlantı sonucu, Dr Netılet Guclu'yu öldurmekte kullanılmış, ylne blr rastlantı sonucu, 12 Mart'ın askari savcıInrı bu davaya ellerinl surrmtmlşlerdlr .. Ya, lşt« böyle .. Alparslan Turke» barış çıjgnlarını adam fildürmekten hukumlü Ulkü Ocaklorı Genel Başkontanyla, dinamlt atmaktan tutuklu korumo polisirte anlatsa, daha lyl olmaz mı? izlnll bulunduğu sırada ulkucu mllitanlarla eyleme kotılan blr koruma pollsl, kimblllr, Ecevlt'ln evınln önunde beklerken barış cağrılarının ctklslnde nosıl tlrtlr trtremek••Vdl?. icişlert Bakanı Irfan özaydınlı'ya gerçekten büyük görevler duşuyor Bu gibl örgütler «Aysberk» gibldlrler Sualtında glzienen bölum, su üstünde görunenden kat kat fnzladır Bu örgütler ertaya cıkarılmadan, anarslnln ve terörön önune aeçmeye oianak yoktur .. ALİAĞA RAFİNERÎSİNDE KOMANDO EYLEMLERİ SÜRÜYOR TPAO'NUN TEKNİK EIEMANIARI ECEVIT HÜKÜMETININ KURUIUJU İLE BİR LİKTE KOMANDOLARIN RAFINERİ KA RAKOLUNU ELE GEÇİRDİKlERtNİ, BAZI LOJMANLARI SİlAh DfPOSU 1 HALINE GEÎIROİKLERİNİ ÖKE SÛRÜYORLÂR TARİJ'TE DE I f t l ALIMININ SÖRDÜGÜ 80 KOMANDONUN ÇİĞli İPUK FA8 RİKASINA AÜNDİKLARI BIIDİRUIYOR TİCARET BAKANUĞI SORUJTURMALARA MÜFETTIŞLER! BAJIADILAR. İ2MİR, (Cumhurlyet Ege Bürosu) Alıağa Po*ınerısınde Ecevıt Hukumetlnln kurulması^ la bırllkte komandolar, rafınerı Korakolunu ele gecırmışler, di ger Işcıler uzennde baskılarıiı arttırmaya başlamışlardır Bu arada Petkım Iş Şubesı eskı baş kanlanndan Ömer Demrcıoğlu bekâr loımanlannın sılâh depo su halıne donuşturu'duğunu a karyakıt tankerlerıyle rafınerı,'9 otomatık sılâhlar ve patla> cı maddeler sokulduğınu one s'Jr muş tRafinerl her an sabcic a uğrayablllr» demıştır. Kendllerıyle goruştuğumüz klmı TPAO teknık elemanları rafinerının uretım aygıtlarını vaiı şarr.az durarra getırmek ıcm plarlar hazırladıklannı ıddıa et mışlerdır Bu arado uretım n Ecsvıt Hukumetının kurulmasıy \a bır hayn duştuğunu de sozle rıne ekleyen teknık elemanlar şoyle kon jşmuşlard r tMISK Alıaga da egemsn olmak icin caba gostermektedır 2 MC donemınde çok sayıda komando Aliağa rafınerıslne yer leştl'ilmiştlr Ulku Tek'e uye olan 80 kadar teknlker stc| ytıp tırmak maskeslyle raflnerlye sokuimuş, burada sllâhlı egıtimler duzenlenmlştir » TARIŞ'TE IŞÇI ALIMI SURUYOR TAR1Ş eskı Genei Mudüru MhP'lı Aydın Tanyel ın gorevr en alndığı gun ıse Orîa Doğu Teknık Unı/ersıtesı o'a/larıra karışîıkları ıçın ışlerınden cıkanlan 600 komondo ışçıden 80 ının TAR'Ş ın Çığlı Iplık Fabrıkasma olmdıkları saptanmıştır Bu konuda calışma'annı surdu 'en Tıcoret Bokanlığı Muf"îtış lerı olayla llgılı olarak sorjştur rıoya başlanvşlardır Komondo ışçılerın Bakanlık Mufettişlerıne baskı yapıp tehdıt edıldıHerl öğrenılmıştır BUCA'OA KOMANDO TERÖRU Bu orada Bjca Eğıtlm Enstltusı.nde okuyon komando oğrencılerın kendılerınden olmayon oğrencılerden Incıraltı oğrencl yurtları ıçın zorla ımza topladıklorı ve kısı başına 200 lıra ıstedık'erı ogrenılmıştır Komandolann aynca okulun telefon santralmda nobetleşe kalarak yapılan tum konuşmaları dlnledıklerı ılerı sürülmüştur. ••• » • • » • • » • • • • • • • • • • • • • » • •» • •• • • • » • » • • • » • » • İ t FEŞiZME, EMPERYALiZME. ŞOVENiZME, ZAMLARA VE iŞSiZLiCE KARSI EYLEM VE GÜÇBiRLiĞi iÇiN MiTiNG! : Saat 10 da BEŞİKTAŞtan yüruyerek, TAKSfM Alanı. TARİH : 15 OCAK 1978 8AAT : 14 00. TERTİP KOMİTESİ l Orhan ALKAYA (DevSanDer ist Bölge Tem), Hüseyln ALTUNYA (Sanatcılar Bırlığl Dernegı Y Kurulu Uyesl). Şefik ASAN (Istanbul Holkevlerı Koor K Başk), Sezai ATICI ( S G B Istanbul Şubesl Başkanı), Bedır AYDEMIR (Barış Derneğl Y Kurulu Uyesl), Yuksel BIRDAL (Elektrık Müh Od. İst Şb Bşk ) Mehmet BOZ (I G D Merkez Yon K Uyesı] Huseyın DOGAN (TUTED İst. Şb Y K Uyesı), Sallh ECER (Işcı Kultur Derneğı Başkanı), Halil ERALP (DATDER Başkanı), Edıp ERANIL (Istanbul DEVGENC Y K Uyesı), Aydogan GUVENCOGLU (TUMAS ist Şb. Bşk), Özdemır ILTER (İst Tabıp Odası Başkanı), llhon KANPOLAT (Maden Muh. Od İst Tems) Nurı KARACAN (TUMÖD İst Şubesl Başkanı). Hasan KARAKUŞ (TÜMDER İst Şb Y K. Oyesl), Huseyın KIZILOCAK (D H K D Y. Kurulu Üyesı) Engln OMACAN (Mım Od İst Şb Bşk), Berıa ONGER (i K D Genel Boşkanı), Mehmet ORUC (İst D D K D Y Kurulu Uyesı), Alı Rızo ŞUNGUR (Harıta Müh Od İst. Şb. Bşk ) Erdal TALU (Metalur|l Muh. Od. İst. Temsilclsl). Ertugrul TIGLAY (Inşaat Muh Od İst Şb Bşk), Mustafa TOSUN (Tum PTT Der Başkanı), Cıhan UGURLU (Kımyo Müh Od İst. Şb 2. Bşk), All UZUN (TÜSDER Istanbul Şubesl Başkanı), Muammer VAROL (CIRAKDER Başkanı). Pervln VURAL (D K D Başkanı), Nurettln YALÇIN (Mak. Muh. Od İst Şb Bşk), Saim YALCIN (P l M. Genel Yön. Kurulu Ûyesı). YER Yağmır'ar nedenıyle bır sure ara ven'en asfa tlama çahşma'arı yenıden başladı Solda asfaltlanan bır kaldırım gorulu/or İstanbul'daki öğrenci yurtlarının çoğu hâiâ komandoîarın işgali altında istanbul Haber Servısl İ3 t*l ve Yurtlar Kurumunun «to•onDul dakı oğrencı yunlürınüOıi rafsız bır yonetime», bır an oncoğu, bugun hala bırer koman ce kovuşturulmasmı onermektedo bannagı duıumundadır ve a rler Oğrencıler ıse, yurt kapıbunun sonucu duşuk kapasıte ların n artık kendılerıne acılmaıle cal.şmaktadır Nıîekım 30CO sını bekledıklerınl yurda glrebılmek ıcın koşul tutulan «Emogrencı kapasıte'l A'a'rk Oğniyet Bolgesı»nden vazgeçılme rencı Sıtesınde 150 550 oğrensını ıstemektedırler cılık Orman Fakültesı Yurd'inda 50, 824 oğrencının barınabıleceqı Edırnekapı Yurdunda da 200 komando kalmaktadır Kredı ve Yurtlar Kurumuna bağlı bu yurtları elden cıkarmamak ıcın komandoîarın baskılarını yogunlaştırdıkları da gozlenmektedır Yurtlardakı komando işgali ve bask lar oğretımı de olumsuz bıcımde etkılemekte, Eğıtım kurumları yonetıcıleri, oğrenıme katılma oranındakf düşuse asıl yurtlardakı komando ışgoUerının neden olduğunu behrtereK KreIstanbul Haber Servlsl özel Kultur Lısesınde sendıkalaşarak orgutlenen ogretmen ve ısçılere yoğun baskılar yapıldığı ve bu nedenle bır oğretmenin ışine son verıldığı acıklanmıştır Öğretmen ve dığer cahşanların orgutlendıklerı Sosyal iş Istanbul Haber Servlsl ŞışSendıkasından yapılan bu konulı de Akbank Abıdel Hurrlyet Şudakl yazılı acıklamada. ozel okul bes nı so/mak ısteyen 18 yaşınlarda calışan öğretmen ve ışcıdakl bır soyguncu sılâhlı catışlere yıllardır cok yoğun baskılar rrıa sonucu caldığı 108 bın lıra yapıldığı v© yasal sendıkalaşma ile kaçarken yakalanmıştır haklarının enaellendığl belırtllerek ılk kez Özel Kultur Lisesl Rasım Yılmaz adındakı soygun cal.şanlarının öğretmen ve dıjer cu yuzu maskelı olarak saat 15 30 da bankaya gırmış ve ta ışcılerl bırlıkte olarak bu çemb»n kırdıkları bıldırılmıştlr. bancası ıle veznedar ve muşterılerı tehdıt ederek 108 bın lıraözel Kultur Lısesı çalışanlanyı almıştır Soyguncu bankadan nın Işverenln baskılarına karşı cıkacagı sırada gorevlı bekcl dırenmeyı surdurduklerı ve ssnyakalama gırışımınde bulunmuşdıkai orgutlenmede oncüluk yap tur Bunun uzenne soyguncu tatığı gerekcesl ıle ışten atılan ögbancasını ateşlemş ve kacmaya retmentn hakkını aramak lcln, başlamıştır Tabanca sesıni duorneğın yemek boykotu lle d l yan cevredekl pollsler soygunrendıklerl bıldırılen Sosyal Iş cuyu sıkıştırmışlar ve yakaiaacıklamasında Kültür Lls*sl mışlardır Soyguncunun tabanemekcllerının Anayasadan docasında yakılmamış tek kurşun ğan haklarını kullanacaklan beçıkmıştır. llrtllmlştır. • Kotil: Belediye gelirleri yasası çıkarsa devlete yük olmaysz,, • • • • • • (Cumhurlyet Hab«r Merkezl) Istanbul Belediye Başkanı Aytekln Kotıl Belediye Gelirleri Yosasının cıkması halınde devlete yuk olmadan hızmet görebllecek lerlnl soylemlştir Ankara ya gıden Istanbul Belediye Başkanı Aytekln Kotll dun Başbakan Bulent Ecevlt tarafından kabul edılmlştlr Kotll goruş meden sonra Istanbul'a gerekll hlzmetlerln yapılabılmesi Içln devlet destefil istediklerinl bellrt rnls, Ecevıt'ten Istanbul un 6orunlarınm çözümü konusunda ISTANBUIDA BAJIAYAM ASFALTUMA Ç 10 GUNOE BİÎIRILtCEG! VE KALDIRIMURA ARAÇ BIRA KANLARIA DA MUCAOELE EDtLECEGt BILDIRILDİ cyardımcı o!aca8ı> vaadlnl aldığını eklemıştir Bu arada Mallye Bakanı Zlya Müezzlnoğlu lle de goruşen Aytekln Kotıl, bir Ikl ay Için 150 200 mllyon lıraya Ihtiyacı olduğunu, bu paranın blr bölümü lle 1977 yılı sonlarındo imzalanan toplu ış sozleşmesl farklarının verlleceğını, bır bölümü ile de müteahhlt borçlafının kapatılaca ğını soylemlştir Aytekın Kotll yenl kurulan yerel Yonetım Bakanlığmın hükümet lle illşkı kurmak bakımından yararlı olacağını söylerek, temizlik kampanyasından sonra onanm kampanyasını başlatacaklarını açıklamıştır. öte yandan Istanbul da asfalt lono calışmaları sürdürülmekte dır Geçen natta ıcınde başlayan asfaltlama ışlemı, yağışlı hava nedenıyle aksamtştı Yağışların kesılmesınden sonra calışmalar yıne boşlamıştır Asfaltlama calışmalarının 10 gun Icınde bıtırıleceğl bildmlmektedlr Bu arada kaldırımlarda aroc bırakanlarla da mucadele edileceğı açıklan mıştır • Özel Kültür Kolejin.de sendikaya giırnek isteyen öğretmenlere yoğun baskılar uygulanıyor • • istanbul'un bazı semtlerine yarın elektrik verilemiyecek Istanbul Hober Servlsl TEK'e alt Sllâhtarağa teslslerınde yapılacak onanm nedenıyle yarın bazı semtlere elektrık verılemeyeceğl bıldırılmıştlr Elektrık alamayacak yerler saatlerıne gore şoyledır Saat 10 12 arası Dolapdere, Ferıkoy Kasımpaşanın blr bölümü ve Istiklâl Caddesmln Tünel kesımı Saat 12 14 arasr Harblye, Nışantaşı Beşlktaş Kurtuluş ve çevresl Saot 14 16 arasi: Akaretler Dolapdere'nln Kasımpaşa bölümü Elmadağt, Fındıklı, Tophane ve çevresl Şişli'de banka soyan genç kaçarken yakalandı •4 •••••»•••»•••»»••••••»••••»•••••••••••••• (Cumhurlyet 470) ÇOK ACI BÎR KAYIP Merhum Necmettln Akgün lle merhume Nezlhe Akgün ün kızları merhum Sollh Turgut Güneri'nln kıymetll eşl Malde Kıygı nın gelınl, Muhteşem Kural, Melâhat Yucecan, Nezıhe Kuter ve Zlgriye Doralp In kuzenlerl, H Ruştu llgaz ın yengesl Naclye, Asaf ve Nezlhe Günen'nin birlclk onnelerl, Betıgul Gunerı nın kayınvalıdesl ve Zlhnl Turgut Güneri'nln sevgıll bobaannest ZONGULDAK EŞRAFINDAN, FEDAKÂRLIK TİMSALl ANAMIZ i LÂ N Beykoz İcra Memurluğundan Bır borcton dolayı satılarak paraya cevrllmeslne karar verılen Beykoz'un Paşabahce Mahallesi Polenez yolunda kâin 40 pafta, 238 ada, 4 parsel sayılı oayrlmeıv kuldekı borçlunun hısseslne Isabet eden 16/24 hisseslnln dışında kalan ve Tapuca adreslerl bıldırılen ve blldlrllen adreslere sotış llânının gonderıllp ilânların blla Ikmal geldığınden aşağıdakl Isimlerl yazılı hıssedarlara satış ilanı teblığ edılmek uzere ve kaım olmak uzere llân olunur. Goyrımenkulün blrmcl satışı 17/1/1978 tarihln» rosloyan SALI gunü saat 10 30 1100 arası Beykoz İcra Dalresı'nde olup bu gün muhammen bedelın % 75'inl gecmedıgı veya bulmadığı takdırde satış 10 gün uzatılarak Ikıncl 6atış yopılmak üzere Ikıncl satışı 27.1 1978 tarıhine rastlayan CUMA günü oynı mahal ve aynı saotlerde yapılacaktır. llgılılerln Memurluöumuzun 966/174 Tal sayılı dosyosına başvurmaları llan olunur. BILA TEBLIĞ DÖNEN HlSSEDARLARı 1 Ahmet Yahya Vecgıll. 2 All Yaman 3 Nocl Karoca 4 Abbas Işık 5 Şadık Avcı 6 » » 7 Bedrlye Orman 8 Şahlde Öztunc 9 Ahmet Özer Bıllktan 10 Selrno Kayra. 11 Raşel Zagota 12 Mehmet Yuce Elbeyıoğlu 13 Israll Altaraşlar 14 Yusuf Bolucek 15 Murevver Mandal 16 Mustafo Aypar 17 Lale Demıralp 18 Fahrettin Şen 19 Mustafa Calıcı 20 Hoyrettln Kuş 21 Yakup Kakın 22 Kevser Yılmaz 23 Mustofo Cevık 24 Hasan Kuyucu 25 Fatıme Kallp 26 Hanıfe Zurnaci 27 Sadık Aycı 28 Ihsan Addıoğlu 29 H Fehmı Bırıncl 30 M All Sevbaş 31 Mehmet Güney 32 Sıddık Duvarbaşı 33 Mehmet Güney 34 Mustafa Pehlıvan 35 Ibrahım Aras 36 Yusuf Olmuştur (Basın 10372/456) Fatma FahireGüneri 11 ecak 1978 corşombo gunu Hakkm rahmetlne kavuşmuştur Merhumenln cenazesl 15 ocak 1978 pazar günu, Kadıköy Osmanağa Camllnde kılınacak oflle namazını muteakıp, Merdlvenköy Alle Kabrıstanına defnedllecektlr. Mevlo rohmet eytey». E V L A T L A R I İ. Ü. Orman Fakültesi Dekanlığından 1 Aşaflıda belfrtllen kürsütere 1750 sayılı Onıversıteler Kanunu ve ılglli vönetmelik uyarınca Asıstan ve Araştırma Gorevlısı alınacaktır. KOrsu adı ı Orman Hasılatı ve Blyometrt Ormancılık Ekonomısı Orman Entomolo|ısl ve Koruma Ormancılık Hukuku Orman Urunlerinden Faydalanma Orman Amena|manı Havza Amenaımonı Havza Amena|manı Orman işletme inşaatı Geodezl ve Fotoğrametri Orman Botanlgl 1 1 Adedl: 2 1 1 1 1 1 1 1 Ünvanı ı Asistan Asıstan Asistan Asistan Asistan Asistan Asistan Araştırma görevllsl Araştırma görevlisl » ı » ı Aranacak şartlor ı Kale Tıcaret. 23 476) GENEL KURUL DUYURUSU Klmya Muhendıslerl Odası Is1 tanbul Şubesl 24 Genel Ku'u Toplantısı 29 Ocak 1978 Pazar günü saat 10 00'da Istarbul Belediye Sarayı Kokteyl Salonunda aşağıdakl gündemle yapılacaktır Saygılarımızla Klmya Muhendlslerl Odası Istanbul Şubesl Yönetlm Kurulu GÛNDEM: 1 Açılış ve Başkanlık Dlvanı secımi a) Başkanlık Dlvanı Sec mi (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 Yazman) b) Sa/gı Duruşu c) Açılış Konuşmaları 2 23 Dönem Yonetım Kurulu Colışma, Mali ve Denetçı Raporları. a) Okunması b) Goruşülmesl c) Ona/ı 3 Yenı Yonetlm Kuruluna ve Oda Genel Kuruluna \ars tılması ıstenen dılekler 4 Yenı yıl butcesının gorüşü!°rek Oda Yonetım Kuruldna onerıtecek bıcımının saptunması 5 Yonetım Kurulu secımi 6 Oda Genel Kurulu ıçın dels gelenn seçımı 7 Kapanış Cumhurıyet 459 Elazığ Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığından Asistan ve Uzman Alınacaktır Fokültemıze sınovla oslstan ve uzman olınacaktir. llgill fakültelerden mezun olanların dalları lle yabancı dlllerinl ve ozgeçmışlerınl bellrten blr dılekçe ile DekanUğımıza başvurmalan duyurulur. Son başvurma tarıhl Sınav Gunu Sınav Saatl Sınav Yerl Ünvanı Asistan Oalı Arkeo!o|l > Plsikolo|l > Sosyoloil Pedago|l Şanat Tarlhl Kutüphaneclllk 20 1 1978 23 1 1978 Yabancı Dıl 10 00 Bılım Dalı 14 00 Ankara Dıl Tarıh C^ğrafya Fakultesl Derecesl Adedl 7 1 6 1 7 1 6 1 8 1 8 1 6 1 6 1 (Basın. 10314/451) Doktorasını yopmış, Askerl ğını vapmış, »eter derecede Ingllızce bılmesı. Orman veya Kım Muhendısı, 28 yaşını gecmemış, Orman veya Harıta Kadastro Muhendısı t » 2 İ8teklllerln blr adet reslm ve müracaat ettıklerl Kürsü ile glreceklerl yabancı dill bildıren dılekçelerinl 3 11 1978 gunu saat 17 30'a kadar Dekanlığımıza vermelerı, 3 Yabancı dıl sına/ının 7 11 1978 günu saat 10 00 da Bılım sınavlarının Ise ayru gun »oat 15 00de Faküitemlzde yapılacağı llân olunur. (Basın 10310 457) î. DEVLET GÜZEL SAN ATLAR AKADEMiSi UYGULAMALI ENDÜST Ri SANATLARI YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Okulumjza 1472 sa/ılı yasa uyarınca sınavla sozleşmelı tamgun asıa.an oKnacaktır Yüksek Öğretım gören ve aşagıda yazılı ozel şartlara sahıp adaylann pn gec 23 Oca* 1978 Pazartesı gjnu saat 17 30'a kadar Beşıktaş Yalı Sokak No 8dekt Q^ul mudurlugune dneK.ce ve ıkı adet fotoğraf lle şohsen başvurmaları duyurulur. BÖLUM TeKstıl Tekstll Tekstıl Grafık Grafık SISİPLIN Uygulama Tosarlama Tasarlama Tasarlamo Uygulama Temel Tasarlama ADET 1 1 1 1 1 ÖZEL ŞARTLAR Baskı uygulama teknıklerınde bllglll Tekstıl tekniKierınde bılgıll, gıysı a'an nda tasorımcı Tekstıl teknıklerınde bılgıll. lcmekân alanında tasar r c ı Gc'ık Sanatlar alanında tasarımcı Temel Tasarlama strüktür alanında b gıll Uzman Istanbul Çocuk Hastanesi Yardım Derneği KONGRE İLÂNI Şlşll Cocuk Hastanesi Yardım Derneği Başkanlığından Derneğımizln yıllık Genel Kurul Toplantısı 30/Ocak/1978 Pazartesl gunu soat 13 00 de Şışli Cocuk Hastanesi Konferans Salonunda yapılacaktır Sayın uyelerımlzın teşrıflerı ehemmıyetle rlca o l j r u r GUNDEM. 1> Topıantının acılması Başkanlık D vanı secımi 2) Faa'ı DOĞURMAK YETERLi DEGiL, BESLEYEBiLMEK, VE iYi VATANDAŞ OLMASI iÇiN EGiTMEK GEREK. yet raporu malı rapor ve murakıp roporlarımn okunması, raKAYIP Eczocılık FcKulte porlar üzerınde goruşme. 3) Idası'nden aldığım oğrencı karnemı re Heyetl ve murakıpların ıbrukaybettım Hukumsuzdur sı 4) Idare Hey'etınce getırıleAyşe Tulay KÂZIM cek teklıflerın goruşulerek karara bağlanması 5) 1978 yılı butce tekhfının goruşulmesı ve kaKAYIP ODTÜ şebekemı ylbulu 6) Yenı Idare Heyetı sect'raım Geçersızdır mı 7i Dılekier Fatih YILDIRIM Fer Reklam / 471 (Cumhurı/et 479) SINAVLAR Yobancı dll 25 Ocak 1978 Carşam ba saat 10 00 Mes'ekl Sınavlar 26 27 30 Ocak '\Ş~'B gunlerl soot 00 NOT Yibancı dıl sınavı boraı nıtelığnrJe olup başarısız o'arlnr meslekı s na. ara (Bas n 1038ĞJ 461
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog