Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CVUHURlYtT 14 OCAK tm Oç MISIRİSRAİL ASKERİ KOMİTE ÇALIŞMALARININ İLK BÖLÜMÜ BİTTİ KAHİRE Mısır'ın başkentl Kahlr»1 4e üc gundur devom eden Mi6ir Israıl ortak askerl komlsyon toplantıiarında te n*l konularda göruş oyrılıklarının bellr lanmesl uzerlne Isrcıl Savijnmo Bakanı feer YVelzman ülkesme gerl dönmüştur VVeızmon IsraıPn Ben Gurlon hava Sicntndo verdiğı demecte, hükümetlne oo«kloması gereken pek cok konu oldjğunu belirterek, «Barrça doğru otılon odm umutondan cok daha kotudür» d*rr.!ştir 30 yıfltfc Mvof durumunun ytvatn j ı »orunlannın b!r kac pCn Içlnde eozamlenemeyecegml llerl 6uren Israıl Sa vunma Bakonı Mısır'la bazı konulardo prens p olarak uzlaştıklannı ancak uy gulamaya ıllşkin önerıler arasında derin ucurumlar bulunduğunu oklemiştlr Israll kaynaklan bu arada gecan oy israil Boşbakanı Menahem Begln in İ8malliye'de Mısır Devlet Başkanı Enver Sedaî'a sunduğu bar ş onerllerlne de Mısır'ın ön Itlrazda bulunmodıflını koydetmlşlerdlr. Israll'ln oçkerl göruşrrelerde tunduğu gerl cekllme planmo Yahudl yerleşme merkezlerlnln aynen korunması da dohlldlr israil a/nı zamanda S'nada blr miktar kuvvet V8 bazı hova u» lerı bulundurmayı Istemektedlr A|anslar, görüş oynlıkları bellrlenmesi uzerlne kesllen ortaK osl'eri komlsyon top'antılarında güvenlık bolgelerl tompon bö!qeler ve Israıl ın Sına dan cekl! molerl konularının ele alındığını haber vermektedlrler FRANSA'DA SEÇİMLERE İKİ AY KALA SAĞ'DA DA BÖLÜNME BASLADI Kosta DAPONTE bildiriyor PARİS Franso da secimlere 2 ay kala sol cepheden sonro koollsyon partı'erl arasmda da blr cözüıme olas lığı beltrtll miştır Gaullist Pa r t l n l n sözcüsu Cjmhurlyetcl Partl nin llderl Valery Gıscard d Estaıng ı ve Radıkal Partl Lıderl Jean Jacques Sprvan Schreıber I secım ışbirlıği anlaşrıasına uymamokla suc>amıştır Sözcü ayrıca soz konusu partılerın Ikl ay sonra yapılocak secım ere ortak lıste lle katılrnak Istemed klerinın ailaşıldıgını bu nedenle ıkl tur şeklınde olacak secımlerın llk turundn tum bolgelerden kendılerln n hellrleyecekleri adayları go"5terereklerınl acıklamıştır GouMıstlerln llderl Jacques Chıroc ıse Iktldarı oluşturan partılerın temmuz 1977 de toplanarak mart 1978 secmlerl lcm ımzaladıkları tÇoğun'uk Paktı» na karşın merkezci partılerın kendı partıslne kcrşı bırleşmek lcm yenı taktıkler kurduklarını one surmüştur Mart oyıno dek Işbaşındo ko Inco1' ıktıdar coğunluğunu me/ dono getıren so^rı portılorden Pans Belediye Başkanı Chırnc m lıderlıgındekı Gaullist Partının 490 sandalyell mecliste 174, Devlet Başkanı Glscard d Estaıng ın Cumhurtyetcl Partlsınln Ise 67 mılletvekılı bulunmaktadır Koalısyonda Lecanuet ın adı merkezci kendi soğ~ı olan kucuk grubundan başka Servan • Schrelber ın ylne merkezd°kl radıkallerl bulunmaktodır Dünyada Bugün Olumlu bir adım ALi SiRMEN cevlt Hükümetlnln programı Mıllet Mecllsl ve Senoto da okundu Turkıye nın ıcınde bulundugu sorunlara yanıt getirmeye çalışan dengell olması Için çaba harcanmış bır program lle karşı korşıyayız Hemen belırtmek gerekır kl, programlar blrer uygulama taslagıdır Cnlann tam degerlendlrmelerlnl dönem sonlarında yapmak olasıdır Bu programın ne kaaarının uygulanacagını onumuzdeki gunler gosterecek Uçuncu Ecevıt Hukumetının programının dış polltlka ile llgıli bolumu Başbakanın dunya goruşunun Izlerlnl taşımaktadır ve uygulanabıldıgl takdirâe tek sozcuk lle Turk dış polıtıkasında yenı bir donem acacak nitelıktedir. Programın dış polıtıko ilkelerl şoyle sıralanablllr: 1 Turkıye cagdaşlaşma yolunda olan Batı lle yakırt lllşkıler kurmuş bulunan blr Ortadogu, Akdenlz ve Balkan bagları, sectıgi yoliar, onun, dunyanın hangl bolgesinde ulKesıdır Turkıye nın lcinde bulundugu ıttıfaklar, dostluk oldugunu unutturamaz Turkıye bulundugu bolgede ağırlık kazanmak zorundadır, bu agırlık da bolge ulkelerlyle daha yakın, daha verımll dostluk ve Işbırllğı llışkllerl ile saglanabılir Aynı zarranda gelışme yolunda clan Turklye, kendısiyle aynı yolda olan ulkelerle illşkılerlnden buyuk yararlar saglayacak, ortak sorunların ortak cozumlerlne yonelecektir 2 Ecevlt Hukumeil dunyada detantın egemen oldugu ve şimdilik geri donulmez blr olgu olarak goruldugu bir donemde işbaşına gelmiştlr Detant, ozelllkle yalnız buyukler arasında dıyalog surecl olarak gorulmedıği zaman, gellşmekte olan ulkelere buyuk yararlar sağlayan blr gellşmedır Detontı görmek, değerlendlrmek ve ondan yararlanmak Turklye lcin zorunludur. 3 Oetant doneminde, ulusal guvenllk kavramı da yenl boyutlor kazanmaktadır. Turklye geçmlş yonetlmlerlnln korkunc aymazlıklarının doğurduğu acı deneylerln ısıgında ulusal guvenllginl tumuyle blr devlet ya da bir Ittlfaka bırakamaz Aynı zamanda, ittifaklar lcinde kalmakla bırlikte. Turkıye hicbir zaman, bu kuruluşlarlo llişkılerlnln, bu kuruluşlara olan yukumluluklerinln bolge devletlerl lcln bır tehdlt ve tehlıke unsuru olmasıno da goz yummayacak, boyle bır davranıştan dikkatle kaçınacaktır Ylne detant doneminde ulusal guvenllk yalnızca sllah ile değll, aynı zamanda karşılıkh dostluk ve guvenllk llişklleri ile de büyuk katkılar ed.nmektedır 4 Haberieşme araclarının olağanüstü boyutlara •rlştlgl donemde uygulanacak politıka tutarlılık ve doğruluk ilkelerine dayanmak zorundadır Kısacası, Nalrobl'de başka, Bruksel'de başka konuşarak, Moskovo da başka şey soyleyip, VVashlngton da apayrı sozler ederek devletlerl kandırmaya kalkmak geçerlı blr yol değıldlr 5 Turk dış polltıkası, glzlilik degll acıklık ilkesine dayanacaktır Turk halkının tum kesımlerl bu politıkaya goruşleriyle katkıda bulunacaklordır Ve dogruluk acıklık ilkeslnın ictekl yansıması olarak da dev'et adamları dışa donuk ve lce donuk Ikl oyrı değerlendlrme yolunu tutmayacaklar, yabancılara başka, Turklere başka demecler vermeyeceklerdır. 6 Barışcı Turk Dış Polltlkasının temel dayanaklarından blrf de Iç barıştır Tek duşunceye dayanmak gıbl yanlış blr sav getirmeyen, duşuncelerın ceşltlılığl ve coklugu demek olan demokratık blr yonetımle saglonması duşunulen İC barış, dış politikanın zorunlu dayanaklarından blrldır 7 Turk dış polltlkası Turklye Cumhurlyetlnde bugune dek egemen olan temel duşunce ve Turklye'nln yapısının kacınılmaz koşulu olarak emperyallzme ve somuruye karsı olacaktır Bu gaye lle eziien ulusların kurtuluş hareketleri desteklenecek bolge ulkelerlyle somuruye karşı korunabilmek savaşım vermek amacıyla ekonomık Işbırliğine gldllecektir. Gorüluyor kl Ecevlt Hükümetlnln programındo getlrdlğl llkelar olumlu blr adımın hobercilerldır Bırakmız uygulamayı blr yana, bu llkelerln blr programda yer alması, cağın gerceklerlnln blr hukumet tarafından llke olarak kabul edllmlş bulunması dahl olumlu blr adımdır E Şilili 500 kiralık asker Namibya'ya geldi IUANDA OöPtuy Botı Afrfko örgutO (SVVAPO) BM Genel Sekreterl Kurt Waldhelm a yolladıflı bır telgrafîa «Şlll'nln faslrt llderl general Plnochet'nln 500 kiralık oskerlnin Namlbya'ya gel dlğlnl vs Ondangua'da üslendlfllnl» blldlrmlştır Telgrofta. Ş hll askerterln Swa po bırlıklerlne karşı eavaşa gırdlklerl, oynca Unıta gerılla blrliklerlnl ©gltmekto otduklan on« Svvopo ntm telgro fında. bu gellşmenln savosın evrenselleşmesıne neden olduğu ve gerek bölge, gerekse dünya barışı acısındon hesaplanamayacak tehllkeler yarattığı kaydedllmekto, ayrıca Pretona hükumetinın, Güney Batı Afrlka yı Işgoll altında bulundurmayo devam etme niyetlnl ortaya koy dugu tddla edllmektedir (oo) Uzay dolmuşundan sonra şimdi de uzay kamyonu yapılıyor BERLİN AmeIVol: blllm aJorrlorı taro'ındon gercekleştırıien uzay dolmuşundan sonra şımd! de Aımanlar «Uzay kamyonu»nu Inşa etme hazırlıklarına gırışmışlerdır Batı Berlln Teknlk Onlversltesl Uıoy Araştırmaları Enstltüsü Başkanı Prof Helnz Hermann Koelle. basına yaptığı ocıklamoda blr super füze olan «Uzay kamyonu»nun, 500 ton malzemeyl cıkcabılecek gucte olacağını soylemıştır 60 metre boyundakı fuzeye «Neptun» adının verlldığlnl belırten profesor, «Ulay kamyonu»nun 1988 yıllanna doğru, «Uzay dolmuşu»nun yerinl tamamtyte alacağını kaydetmlş uzay kamyonunun en az 100 kez k'i'lanılabıleceğlnl »öylemlştlr. Derby kasetli tıras sisteminL M aldığınızda: Sistem, otomatik kaset ve sustalı makineyle bir aradadır. Ozenii bir ambalajda, •tümü yalnız 18.5 lıra Otomatik kasette, o ünlü Derby'lerden 5 adet var. Tek yanlı, kasetli. lOIağanüstü tıraşlardan sonra, boşalan otomatik kaseti atarsınız... Sustalı makine bir kez alınır. Değerlidir, atılmaz. Yıllar yılı kullanırsınız. Cıktıgından beri büyük ragbet gören N şanlandııor 13 ocak 1978 Suadly KAYIP PARA Butun varlığım olan 55C0 llra paromı kaybettlm Bu lanın Insanıyet namıno E senler Dortyol Tehrdag Kofteclsl SADIK a getırme lenni nco edenm Ismall KAHRAMAN Cumhurıyet 469 YİTİK I 0 Eczacılık Fok ögrenci Kornoml ve kımlık bel geml kaybettım Yenısınl alaca ğımdan eskısının hukmu yoktur Bahadır Algan ZEYTINDALI Gokhan / 472 KONGRE İLANI Portekiz'de Sosyâlistler ve Merkezci Demokratlânn yeni hükümet konusunda ânlastıkları bildiriliyor LİZBON Porteklzde Sosyollst Partl lle Merkezci Demok ratlar arasında yenı hukumet konusunda goruş bırlığının sağ landığı ve hukumet bunalımının kısa surede sona ereceğı bıldırılmektedır Amerıkan AP A|ansmın habenne gore coğunluğu Sosyalıst Partl uyelerlnden oluşacak bır hukumete Merkezci Df>mokratlar Parlamentoda destek sağlayacaklardır Portekiz'de Marlo Soares baş kan^aındokl so^yallst azınlık hukumetl dıöer partllerln sağladıkları destegı cekmelerl üzerıne 5 hafta önce Istıfa etmış Cumhurbaşkanı Ramalho Eanes Ise hukumetl kurmakla yenıden Sos vahst Partı L derl Morlo Soares I gore/lendırmıştl (Dış Haberler Servlsl) TMMOB ZIRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ISTANBUL BÖLGE ŞÜBE BAŞKANUĞINOAN Bolqemıze bağlı Edlrne Te klrdağ Kırklorell Bursa, ÇanakkDle, Bıleclk, Sakarya Kocaell lllerl Delege ve il Temsılcılıklerı secınlerl. !l Temsllcllerlnın saptayacakları yerlerde 28 Ocok 1978 tarihlnde aşoğıda be! rtılen gundeme gore yapılacaktır. Uyelerımıze duyurulur YÖNETIM KURULU GÜNDEM 1 Acılış 2 Başkanlık Dlvnının oluşturulması. 3 Secımler 4 Kapanış Cumhurlyet â^ KONGRE İLANI SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞINDEN Derneğımlzın yıllık olağan kongresı 29 / 1 / 1978 pazar gunü saat 10 da Nlşantaşı, Rumell cad Suzl Bey Apt olt kattakl Lokallnde yapılacoktır. Gundem: 1 Acılış ve Başkanlık Dlvanı secıml 2 Idare Heyetl ve K'uraKipların 1975 1977 yılı hakkındakı raporlannın okunması 3 idare Heyetlnln Ibrası 4 Idare He/etl seciml 5 Murakıplar secıml 6 Hayslyet Dlvanı seclml 7 Dllekler (Gökharv . „ / 475) GENEL KURULA CAĞRI Daruşşafaka'dan Yetlşen'er Derneğl Olağan Yıllık Genel Kurul toplantısı, 28 ocak 1978 günü saat 14 00 de Darüşşafal'a Llsesl konferons salonunda >apılacataır Gundemı 1 Acı'ış 2 Başkanlık Ku rulu secıml 3 • Raporların o kunması 4 Eleştırller, 5 Aklama, 8 DileHer, 7 Seclmler. Yönetlm Kurulu sonra: 12 TL. IDERBY EDERBY DERBY Artık yalnızca yenî bir otomatik kaset satın alırsınız. Her seferınde cebınızden bır de makine ıçin para çıkmaz Derby'de. Otomatik kasette, yıne olağanüstü tıraşlar sağlayan 5 kasetli bıçak var. 12lira. Şımdı satıcılara bol mıktarda dağıtıldı. Israrla isteyın... Genel Dağıtıcılar Cansjlar Kot. Ştı. Marpuçcular, Alacahamam Cad 14 Istanbul, Tel. 22 92 08 Cıhan Batarya A.Ş Sırkecı, Nobethane Cad 25/5 lstanbul, Tel 28 80 52 Bento A Ş. Sırkecı, Muradıye Cad 21 Kat 5 istanbul, Tel 28 35 96 Y j DERB¥ VVilkinson tekııolojisiyie üretilmiştid (Mana|anS' 81/448) KOY KALKINMA VE DIĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİNE SEÇME SINAVI İLE MÜFETTIŞ >ARDIMCISl ALINACAKTIR >azıiı smav 13 14 3 1978 gunlennde Merkez Sırlığımızde Smava katılabılmek ıçin 3da>ların , 12KOVKOOD Personel Yonetmeiığınde belırtılen nıteltklerı taşımılan, Hukuk Iktısat Işletme Idan Bılımler Sıvasal Bılgıler fakultelenyle Iktı&adı ve Tıcarı Bılımler Akademılefi ve bunJara denklıgı Mıllı Eğıtım Bakanlığınca onanmış Yurt ıçı ve Yurı dıjı fakulte, akademı, vuksek okullirdan bırtnı bıttrmıs olrruUn, 3 1 1978 gunünde 35 yaşını doldurmami} bulunmalan, Gefekır Smava katılmak lstı\enlerın ozReçmışlerınl belırten başvuruiarına a Ögremm belgelennı b Askeriik bıtırme ya da eneiemj yazıtannı, c Currhurıvet Savcılığından yuz kızartıcı suçlanmn bulunmadıgını gosterır yazılannı, d Yurdun her yermde go ev vapabıleceğını belırtır sağlık kurulu raporlarını, e 2 adet 4x6 lık fotografiarını ıl.ştırerek MERKEZ BİRLİĞİMİZ TEFTİŞ KLRULU BAŞKANLIĞIna (Gazı Mustafa Kemal Bulvarı No 97 Maltepc Ankara) 10 3 1978 gunu akşamına kadar vermelen ya da gondermelerı duyurulur vapılacaktır ORTA DOĞU TEKNiK ÜNiVERSiTESi REKTÖRLÜĞÜNDEN Onlversıterr z Beşerl llımler Bölümune Ingllizee dertl verecek tom gun gorevlı Turk veya yaboncı uyruklu Elektrık Mühendisleri Odası Istanbul Şubesi 19. Genel Kurul Çağrısı Odomntın 19 Olajon Genel Kuruiu 29 Ooak 1978 Pozar gunu »aat 10 00'da Kazabianka Salonunda yapılacak' Ur 8aywı Oyelerlmlzin klmllk kartlarıyla katılmalan yurulur. d« Eleman Alınacaktır ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 1 Unıverslte mezunu olmak ( B ^ ) 2 Cok lyı Ingıllzce bilmek şarttır 3 Ingılizce oğretim konusunda Master yopmış ohnork, ingılızce dıll ve Edebiyotı veya Dll Billm dalmdan mezun olmak, Ingııızce öğretlmlnde tecrübe sahlbl olmak tercıh sebeplerıdlr. 4 Yabancı uyruklular lcm de aynı şartlar gecerlldlr Adayların Personel Mudöriügünden sağlayacaklon müracaat formlarını doldurarak en gec 25 ocak 1978 Cuma günü akşamına kadar Personel Müdurlüğüne veya Beşerı llımler Bolum Başkanlığına teslım etmelerl gerekmektedır Sınov gunu müracaat sahıplenne ayrıca bıldlrllecektir. (Basın 10403) 485 3 O 0 NDEMı YÖNETIM KURULU (Cumhurlyet 473) GÖZ HASTALIKLARI MUTEHASSISI 1) Açılış ve Saygı Duruşu, 2) Başkanm Acış Konu»ma8i 3) Başkanlık Dlvanı Seçlml, 4) Oy Sayım Kurulu Seclml, 6) Calışma Raporunun Okunması, 6) Denetçller Raporunun Okunması. 7) Raporların Görüşülmesl, 8) Y6netım Kurulunun Aklanması, 9) Yenl Yıl Bütçeslnln v« Programının Goruşülmesl ve Kabulü, 10) Yenl Yönetlm Kurulunun, Denetcüerln ve Merkez Genel Kurulu Delegelerlnln Seclml, 11) Dllekler ve Oda Genel Kuruluna Göturüiecek önerl!er 12) Kapanış TOPLANTI YERİ KABAZLANKA SALONU Reflk Saydam Cad Kuylu Sok No 911 TEPEBAŞI Dr. Savaş DERVENT Ophtalmolog Operatör (CONTACT LENS) Osnanbey Şalr Nıgar Sk No 9597 (Ne,ır ın sokoğı) Tel 40 82 68 (Hos 95 45C)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog