Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İKİ mahkOTi edllmlş oluriordı Böy j Is DI' cozum, avnı anaca onsıııı ş partıll ve bagımsız pcriamenterlerın, blrbırlerlnden kuşkulanmalarına tbırbi'ıerını yanlış bıigıler ve hatta varsayımlarıa yonlış yargılcna'arına) ve bo/lsce her gun yanılgı ve entrikalara kurban gltmelerıne neden olacak bır ortarnm yaratılmasını kabul etmerc anlamına gelırdı. Eğer o yola gıdtlseydı, bağımsizlar, ne Kador lyı nıyetll ve kışıEel hesaplardan ne kadar uzak blr davranış IçındB olurlarsa olsunlar, yurutrnenın her gun gerçekleştırdığı bınlerce ışlem ve eylem karşısında, kabifieae v& hukumet partılerınde yer almamaları yuzunden ışlerm ıçyjzunu bılrremeierınd p n o'uru hjKumeie karşı v°n'ıs degerlandlrmelere, vehlm'ere ve kuşkulara suruklenebıleceKİer, hai'ı yonelt lebıleceKlerdı He'e AP yonetıcılerının ne gıbl yontemlere ahşkın o'dukları anımsanırsa, oniann her gun «ımal edecekler,» yenı yenl yalcnlar ve başvuracakları entrıka ve hilelerle, hukumet dışında kaltıa hatasını ışlemış bağımsızları, kendılerine uzak bir hükümetln Iş'em ve nıyetlerl konusunda kolayca yanıltabılece'<lerınl duşunmek ıcın kâhln olmaycı gerek yoktur. Evet, bag'msızlar kabme dışında kalma yanılgısını ışıeselerdı. onıarı a'databılmek ıç n AP yone'ıcııen, s yasal ycşamı utanç verlcl blr yalan, Iftlra ve entrıko alanına cevırır, hatta onların yaşanronnı bıle her gun tehlıkeye koyacak tehdıtleri durmadan surdururlerdı Buna karşılık, bağımsizlar, hukumetın Içınde oldukları zaman. «hukümetın ve CHP lıderınin gercek nlyetlerını ve her adım ardındakl gerekçeler!» anında ve doğru olarak oğrenebılecekler; onların, «ortak blldırıde yer alanlardan başka blr omac gutmedlklerlne» her gun b.r kez daha tanık olarak, tam bir guven ve dayanışma lllşklsl Içinde kafacaklardır. Bu nedenle, «10 koltuğun bağımsıziara bağışlanması» ıddıası, gerçeğı tersıne çevırmektır Gercek, bağımsızlann hukumet sorumluluğuna katılmclarıdır; yurutme görevıne ortak olma yukumluluğunü de tam blr tutarlılıkla omuzlama cesaretlnl dahl gostermış olmalarıdir CHP nın ve bağımsızlann blr oyuna gelmeyerek aynı hukumet lcınde yer almaları sonucunda, «Güvensızliğe ulaştıracak, yalan, Iftıra, fıtne ve entrıkaya kulak verme olanağının yok edılmesı», «guvensızlık kaynağ.nm kurutulmuş oiması»dır kl, Demırel'l ve cığırtkanla'inı umutsuzluğa duşurmuş ve onları, «devletın bakanlıklorı yağma edılıyor, entrıkalar cevrılı/or» yavqarosına başvurma zorunluğunda bırakmıştır Dem rel'l çılgına cevıren, 11'lerın «satın alnamaz olmaları'dır Ah bır satılık oisalardı, Demırel'ın öyle Bakan koltuflu falan değ'l vermeyeceğl fiyat yoktul CUMHURtYET 14 OCAK Î9V& klncl Cephe HOkOmet'nln sono ermesl, tyoaa dışı çıkcrlor sağlayan» ya da ttoplumda bllincslz blr yaşam surduren klşıler» dışında herkesi sevındırdl. Vatandaşiarın gercek bır kâbustan kurtularak. rahaî nefes alabılmelerl olanağının onkoşulunu yarattı Hukümetın yapısı konusunda Detılrel vs çığırtkanlarının kopa'dığı yaygara, feryat ıse gü'unc olmaktan da başko bfr şey1 YÜC3 Divan yolunun da acıld'ğı bugunlerin Cirpınmaları ve çıigınlıHcrı iclnde Demırer'n Oâzmdan cıkan, ya da cığirtkan akı! hocalamın ortaya attıklan zavallı sozcüklerı, tÜTiceieri cıddiys alacak aklı başıncia k'mse yok AP Genel Boşkanı. keidıslne özgü tDemlrelsel mantık kural!arı»na ve «Suleymanca» dıye adlandırılabflecek acaylp bır Turkçeve u/gun duşen hangl Oülünc tekerleTieyl (ve kora gozlüklü ya da kara ruhlu kurma,'imn hangı mugalata sakızını) durmadan gevelerse gevelesın. 11'lerln davranışını, demokraslve Inanan klşllerln gözünde kuçültme morıfetlnı gösteremıyecektır Tam tersıre bu yapay suclamaların onun cğzından cıkmast, suclodıkları klşllerın «ne denll doğru yolda» olduklarının en güclü, en şaşmaz kanıtı oluvor Kesln Inancımız odur kl. 11 lerln davranışları demokrasl tarlhlmıze altın harflerle vazılacak blr «siyasal yarma hareketl»dlr «Demokrasl ve Anoyasa llkelerine ıhanet edenlere karşı başkoldırma tutariılığıdır Demırel ve suc ortaklarının odları, Demokrasl Tarhlnize nasıl kapkara harflerle yazı'acaksa, 11'lerın cesur ve tu'arlı davranışlan da, öyleslne ışıklı ve umut sacan oydınhk harflerle vazı'acaktır. Ve partl llderlerl, ortık bır daha tpcrtllerınin mlletveklllerlnl, ceplerlndekl robotlar savarpıyacaklandır «Devletln bakanlık koltuklarını dağıtamazsınız», «böyle blr hjkümet bugüne kadar hfc görülmemlştlr» gıbl sozlere, can kurtaran gıbl sarılan kişllere Ise, bazı gerceklerl anımsatmak zorunluğu vardır CBJ kodar torafsız bakan kablneye alınamazmış», hels tAP'den Istıfa ederek bağımsızlaşan kışılerln kablneye olınması. styasal ahlâklo bağdaşmazmış» Oysa koşullar zorunlu kılorsa kablnenın coöunluğu, hatta türj boğımsızlardan kurulabıllr. Bu bağımsızlann AP' den ayrıtmış kisıler olması Ise bugün tarlh<;el blr zorunluluk nıtelıöl taşıyor «FasizTie ve Lubnanlaşmava doğru rtört nala sürüklenen Tü'k!ve'nln bu felâketll aid şten kurtjrılmasında önem II katkı'arı bulurnn kısılere yeil hükümet'e aörev ve sorumluluk yuklenmevı», «koltuk daöjtmak» dıve nltelendırmek olavlara terslnden bakmaktır Bakanlık kaituğı nu kotüye kullanmaya alışmış klşllerın ölcütlerınl gecerll sayamayız Modemkl «demokraslve sırt cevirmlş, toplumu lcsavaşın ve Iflâsın eşlğlne getlrmlş ve bu sa İ OLAYLAR VE GÖRÜŞLER KONTR... uleyman Genç, CHP'nln etkln mllletveklllerindendir. BJr kac gun once Genc In evine bomba atıldı. Acaba klm atmıştı bombayı? Bu soruya karşı herkesin dlllnln ucuna geien yanıt aynıydıs Konirgerıila .. Yılicrdan ben ortal'kta blr kortrgerlMa lâfı dolaşıyordu Kontrgerllla içın yozıiar, ınce;errelcr, dızıler, kltaplar yaznmıştı Ko^irgerı'la te^gâh.niün geçmış aydınlar, yazarlar gazetec ier, Işc'ier, ogrepcı'er, ogretmenler, subaylar, rjcrsraücr aam zöa dc'asi'/cju T2 Mcrî dayG'atının duruşmaları sırcsırda ılgnıc ola^.ar iz!enmışti. Cogu sanık ma'ıkemeclekı savunmasında kontrgerıl.ada başından geçenlerı cnlavvordu |,n şasılacak yanı şu idl kl, birblrindsn c/rı c'cva.aıcla, bl'bırınden uzak sanıkların anlaitıklan bırblr.nı tutuvordu Kışl, evinden sivll pol.s oracıiıgıyla alınıyor, blr yerde gozler! baglanıyor; cdıno kontrgerllla dengn orgu'.o teslım edilıyordu Gozlerl baglı sanık, blr «semtı msçhul» de gormcdıgl ama sesını duydugu sorgucuların karşısına cıkarılıyordu. Sorgucular san.ga durumunu kısaca ozetliyorlardı. Simdl sen bizım esirlmlzsln; «slrlmlz blle değllsln. Sana Istsd'ğımlzl yaparız Doverlz, soverlz, oldururuz, Bu konuda yetkiliyız. Burada Anayasababayasa yok... Kontrgerillanın gozlerl baglı sanıKlardan Işkenceyla aldığı ifadelere dayanan nlca dava acılmıştır sıkıyonetlm mahkemelerinde . Ama tümu boş cıkmıştır. Bunların en unlusu Sabotai vs Madancğiu davalarıdır. Kontrgerfllada Işkence altında kendl kendisini suçloyan sanık, blr değlldlr, yuz değüdir. Demek kl bugun kontrgerilla denen ünlü orgut konusunda açılacak blr kovuşturma, yuzlerce tanık bulabıiecektlr. Yalnız yuzlerce tanık mı? Bu konuda cok llgınc kanıtlar, yabancı ve yerll yayınlar vardır. Karanlıgın örtusunu kaldırmak isteyen yetklliler, umulandan cok delllla zenginiesen kesin bir dosya oluşturabillrler. Kontrgerllla: kcku dışarda blr marlfettlr, Türklye'ye dönük yuzunü acığa çıkarmak, on yıldan berl Işlenen coğu clnayetl de aydınlatmak demektlr. Ustellk bu kontrgerllla denen glzll örgut, yaptıklarını Ordu adına yapıyormu» sanısını yaratmaya özenle çalışmıştır. Bu sanının gerçekle blr lllşklsl olmadığını ortaya çıkarmak, Cumhurlyet Devletl ve Anayasal duzen açısından sayısız yararlar sağlayacaktır. Neden Bıı Feryat, Bu Telaş? MuSmmer AKSOY pık" yolda gl'meg'e kararli blr Iktldandan ulkemızl saaece oır ay Içın değ.l secıme kcdar kurtarma gırışımı soz konusudur, o halde «böyle buyuk anlamiı ve syekll bır gırışıme kalkışanların, slyasal yaşamın ozellıklerınl ve tum zayıf yanlarını goz onunde bjıundurcrak, gerceklere ve akla uygun duşen tutarlı blr hukümst kurrro'arıı gere^ır. Kurjlacak hukumet, kısa sure sonra Msclıstekı o/ doyanağından yoksun duruma düşebılecekse, bo\Ie bır adımı atmamn ve halkı sonunda umutsuzluğa düşürmenin hıc bır anlamı yokîur «Hukumetı dsmokraslye Ihanet edenlerın ellnden kurtarma gırışimıı glbl cck buyuk blr slyasal kavçcya beraberce başlayanlar.n ( kıncl cephe hukuTieîıne «hayır» dıyer erın) sonuna kadar yanyana cabalarıni surdurmelsrl, sıyasal aniâkın ve aklın emrettigl blr tutumdur Devletln koltukları. oraya kim oturursa o'ursrn Devlett"5 kolır. Koltuğa yerleşen bakan, o koltuğun verdığı yetkılerl ve. olanakları, halkın ve devletln yararına değıl de belli zumre ve kışılenn ckarına (/anı kö'üye) kullanırsa şlmd.kı gıbl feryat kopar Hele cephe hukümetınde, bu koltuklonn önerplı bır kısmı, devlstten kopup, fıılen partilerln clftliMerl ve karargâhları haline gellrso. Bakan koltuğuna oturan klşl tarafsız ya da partıl! olduğundan değll, bu kotü polıtıkacılarm devlet ve reıiTi anlayışlan demokraslvle bacjdaşmadığmdan ve Başbakan Demlrel ds ko'tuğunu koruyabıİTse amacıyla her ödünü verpieğe hazır bır zıhnlyet ve karakter tcşıdığ'ndon otu r ü .. Devletın ve tum Turk halkının yararına Işlemesl gereken bakanlıklardan bırcoâu. sadece parti ctarına ışleyen blr makme haline getlrllmıstı Bu bakanlıkların kapısındnn ıcerıve gırmek dchı MHP'lı olmavan klşller Içm, OIUTIU yada va'alanmoyı aoze atmak anlamına gel'yordu MSP'ye bağlı bakanlıkların bir kısmında da, ycsanın verdıı^i hak'ardan yararlanabı me, fıılen partıye baıŞışta bukınma koşuluna baı^lanmıştı «Devletın koltuklannın yağmo edllrrssı» (devletln elınden çıkarak örneğın partlnın olması) ve «devletln parseflenmes'ı Işts budur. Ve bugun devlet ve halıt, herşeyden once bu felâketten kurtulmuştur. Beüı bır anda huKumetln kuruluşuna lllşkın akılla bağdaşır tartışma ve yeğlemeler, anCÜK somut olasılıklar temelıne dayanabılır. Bu nedenıe, sankı uza/dan gelmış kışıler gıbl, Turk Parlcmentosundakı sandaiye dağılımı, partı.erın bGşiar.ndakı yonetıcılerın karakîerlerı ve başvuragelaıkıerı yontemler bılınrmyormuşcasına, «Turkıye'mızde ıdeal bır koalısyonun koltuK dağılımı nasıl olmahdır^» yoiunda bır soruyu ortayo ata'ak, yenı hukumetın bu Ideal yapıya u/gun duşup duşmedığınl yanıtlamaya calışmaK, halkımızı aptal yerıne koymak olur Yanıtı aranması gereken akıllıca soru, ancak ve ancak «can guvenllğlnl blle ortadan kaldırma ve Turk toplumunu ekonomlk Iflâsın ve iç savaşın eşlğlne kadar surukleme caba ve gafletinde dlrenen bif Iktldardan, Turk toplumunu bugunku somut koşullar allında 6urekll olarak nasıl kurtarabilırlz?» sorusu olmak gerekır. Bu soruva verıieb'lecek gercekçl yanıt ıse «demokrası ılkelerlne dayanan ve toplum yararlarına yonelmls blr programı Içtenlıkle uygulamaya kararlı en az 226 m'lletvekılının, hukumet sorumluluğunu paylaşması ve boylece hukümetın sureklılığfnl garantı etmelerı» yoiunda olacaktır. işte soruna doğru olan bu acıdan bakıldığında, «bağımsızlonn tumunun bugunku hükumete katılmalan, CHP ve otekı Ik partıvle bırlıkte yurutme organının sorumluluğunu paylaşarak kader blrllğl lcerlslne glrmeleri» doğal ve en doğru cozümdar Bura karşılık Turkı/eyl son derece zararli blr Iktldardan kurtarma eylemlnl başlatmıs 11 klşlnln, hukumet dısında kalarak, zamanla bu hukumetın uygulamalanna yabancılaşma olonağma kapıları ocık bırakmaîarı da, sorunun nıtellğıne o denll ters duşen en yanlıs cozum olurdu Eğer bağ msız'ar vurutme Iş em ve calışmalarına seylrcl durumda bırakılsaydı, bunları her gün yenıden ve eksık bllgllere dayanarak S HMIMHMM»»» Herkes Budala, Sen Akılh ! OKTAY AKBAL tSayın Demlrel'de öyle blr haletl ruhtye var kl, kendl«Inde suç Işleme Imtlyazı gorüyor. Yanl «Ben hsr turlü sucu Işleyeblllrlm, her turlu yalanı söyleyebllirlm, başkası yaparsa da cullanırım ustünel. Öyle blr hal lclndedir... Örneğln bir partlden bır partiye mllletveklll geçmemelldlr Mılletln vermcdiğlnl boşka partilerden almak yanlıştır. Sayın Demlrel bu Işln dışındodırl O, mllletln vermediğlnl başka partilerden alabillr! Başkası alırsa bu yüz kızartıcı, bu utano verlci blr Iş olur... Vatandaşı bu kadar kör, bu kadar sağır, olup bitenl gormekten aclz zannetmekl Asıl yanlışlık buradodır. Herkes goruyor..» Evet, herkes goruyor. Bay Demlrel herkesln görduğünu, herkesln her şeyl bıldlğinl, anladıgını duşunemlyor. Dar blr kafesln Içlne kapatmış kendlni, lum bencllllgln, kendlni begenmlşlıgn doruğunda, bu denll başıboş, bu denll umursamaz, bu denlı sağduyu, mantık, doğru duşünme çizgisinden kopmuş blr klşi... AP Genel Bcşkanı, «sobık» Başbakan Suleyman Demlrel'l, en lyı, en yakından tanıyanlardan biri, elbette kl DP Genel Başkanı Sayın Ferruh Bozbeyll'dlr. Yıllarca AP lcınde blrlıkte çaiıştılar, arkadaşlık ettller, blrl Başbckan, birl Meclls Başkanı olarak yakın lllşkllerl oldu. Sonra DP'nln AP den kopuşu, AP lle DP arasında ceklşme, tartışma, dsha sonra Demirel'ln blr takım «utanç verlclı yontemlerle DP'den mllletvekillerlnl koparıp alması, yurt yüzeylndekl DP oy gucunu erıtmeyi başarması, 1973'te etllye yakın mllletveklli cıkarabilmış blr DP'yl tek mllletveklllne Indlrtmesl... Yanl, Bozbeyll lle Demlrel uzun zaman birllkte çalışmışlar, epey zamandır da bırblrlerlne karşıt blr savaşıma glrlşmlşler... Butun bunlar Bozbeyll'nln, Demlrel'l, klşlllğl, alışkanlıkları, tutumu, Iç dünyası lle «lyl> bildlğlnl gosterlr. Bu yuzden de DP Genel Başkanının Demlrel konusundakl sozlerlnl onsmle dınlememlz gereklr... Evet bcyle dıyor, Bozbeyll, Demlrel kendlnde suc Işleme imtıyazı goruyor! «Ben yaparım, olur. O yaparsa olrr.az». Bozbeyli'nin dedlğl glbl vatandaş bu denli kor, sağır değıl, goruyor, herşeyl anlıyor. Bunu oylarıyla da gosterlyor 1973'ten beri her seclmde. Demirel'ln başında bulundugu parti, yanl AP, hızla oy yitlrlyor. Bu akım yavcş yavaş koylere, yurdun uzak koşelerlne dek yayılıyor. Ecevit boşkanlıgındaki bu hukumet gelecek seclmlere dek Iktidarda kalırsa, ıc ve dış sorunlarımızda başanlı Işler yaparsa, hlc kuşku duymayalım Demirel liderllğindekl AP'nln oy oranı yuzde otuzun da altına düşecektir. Ipekcı'nln Bozbeyll ile yaptığı uzun konuşmayı llglyl» okumak gerek. Herkes billr ki, Bozbeyll ılımlı blr sağcıdır. ama sagduyu sanıbl, olgun bir politikacı kişillğlne sohiptlr. Bırinci MC'yi kurarken Demlrei'ın DP mllletvekillerinl hangl yollardan çekıp kopardığını herkes hatırlar. En aştn Demırel duşmanları, Demlrel içln en ağır suçlamalarda bulunanlar bırdenb.re AP saflarına koştular. Neden? Bir nedenl, blr cok necieni vardı bunun. O gunlerde cok soylentiler çıktı. Kımıne bakan koltugu verıldl, kiminln okrabası, kardeşl onsmlı gorevlere atandı kimi parasal yonden desteklendi. Ecevit ın o gunlerde soyledıği gıbl. «kumar borcu» oıan klşıler bır takım olanaklardan yararlandırıldılar. Hepsl gozler onund3 oldu bittl Şlmdl Bay Demlrel kendl deylmlyle «feryat» edıyor' Entrıka'.ar donmus, utanc verlcl Işler olmuş, APden on bır rnıllstvekıll çekılip alınmış! Sen yoptığın zaman lyı o!an bır şey, bcskası yapınca nasıl kotu olur? Ustelık de AP den <opup CHP ile Işblrllğl yapan, bakan olan kısıler, ulusu içıne duşmekte olduğu blr uçurumdan kurtarmak ıcm yaptılar bu ışl... Tum ulusun desteğl, guvenlyle, Istegıyle... Bs.îin entrıka nasıl doner, utanc verlcl Işler nasıl yapıln1» Bırıncı MC nın kuruluşu sırasında DP'den kopanlan ırıüetvekiılen konusunda DP Genel Başkanı neler anlatıyor. «Onların deqışen tu'umlarının menfaatle llglll olduğu, menfaat sağ"andıgı yoiunda gazetelere blr çok haberler Intikal etui Benım arkcdaşiarım da bır cok bllgller verdller... Yalnız bır tancsl bann kendl soylediğl Icln onu acıklayabillrlm. Kendı geldı soyledl «Evıme Isparta'don dort zengln adam geldi H=psı saydığ'm Itibar ettlğlm Insanlardı. Bana blr mıiyon lira teklıf ettıler Ben de karımi cağırdım, bu parayı yer mısın' Sen bemm hanımımsın birllkte ylyoruz, ne dersin' dıye O da bar.a kendlni satacağma evlnl sat, böyle işlere bsnı sokma dedı Ben de bu parayı kabul etmedlm .» Boyle dedi o crkadaş bana Bunu soyleyen arkadaş bllâharc AP'ye gecti » Utapç verıcı ış entrika böyle olur' Verlrsln, daha dogrusu paralı yandaşlarına dayanarak çoğunluğu sağlar Iktldar olursı.n Sonra sagduyu sahlbl yurtsever mllletvekllleri, uiusu bır bataktan kurlarmak Icın CHP lle Işbirüğl yapıp iîbcşına qe!irlerse feryadı basorsın, entrika, utanc verlcl ıs diye1 K»rdı \czdgin kuyuya dusmek derler buna... O zaman hcs c:g!ıgı fervad' ıster yumruk at masana, Ister yakm ısbırî.gı etlıqın Bay Erbokan'ın deyımıyle tokla ot . Kenci.n bllırsin Yalnız Turk Lİusunu kor, sağır, budala sanrn Zaten kım hsr'cpsl apta! kendlni en akıliı sayar, o zeka yoksuludur Bu, kesın bir llkedlr. MARİAA. MACCIOCCHI FASİZMİN ANALİZİ ÇEVİREN: C«nal SÜREYA YENİ ÇIKTI. 40 Llra CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜYELERİNE DUYURU 1 23. Kurultayda kabul edllen yenl tözuk gerefllrtce CHP'ye kayıtlı üyelerın. kayıtlarını yenliemelerl gerekmektedlr. 2 23. Kurultayın yapıldıflı 30 kasım 1978 torthlrv den önce partlmlze üye yazımını yaptırmıs bulunanların uye yazım yenileme suresl 15 çubat 1973 akşamı saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır. 3 Partlll Oyelerlmlz, en kısa sured» nüfus köğıdı ve uc fotoğraf lle ilce başkanlıklarına başvurarak üye yozımlarını yenllemelldlrler. 4 15 şubat 1978 akşamına kadar öve yozımını yenllemeyen eskl üyeler bu haklarını kaybederler. 5 23 Kurultayın yapıldığı 30 kasım 1976 tarlhlnden sonra uvelık lcin başvuranlarla llgılı Işlemler hakkında ayrı bır duyuru lle bılgı verllecektlr. PAYEL YAYIKEV! P.K. 889 I STA N B ü l 1972'nln blr sonbahar akşamı, Macka'dakl evlme gelen IVI Sıvıl polis, meşhur Faik Turun'ün (sonradan Umumi Mağazalar Yonetlm Kurulu uyesl ve Suîeymancı AP'nln mllletveklll oldu) blr emrlnl gosterdller. cGörevll gruba tesllm edilm°k uzere» evlmden alındım Blr beyaz Volksvvagen'e bindik. Hava kararıyordu. Kadıkoy Kaymakamlığı önunde kontrgerıllaya teslim edildim. Erenkoy'dekl ünlü koşkte 30 gün ABD'den Ithal edllmlş bellrll metodlar ve Işkenca yontemleriyle sorguya ceklldim. Ne var kl yontemler her ne kadar Amerikan usulü de o!sa, Erenkoy'dekl köşk bu tur İşlere yeterlnce elverlşll değlldl. Ahşap döşemelerden sesler sızıyor ve yansıyordu hucrelere... işte bu ortam İclnde Erenkoy'dekl kontrgerllla koşkunun aynı zamanda blr özel eğltlm merkezl olduğu anlaşılıyordu. Amerikan yönetmeliklerlnden ve CIA yontemlerlnden aktarılmıs 6ğretlm, bu ceklrdekten genlşliyerek yayıldı. Bunun Içlndlr kl Faşlst partlnln parlamentoya donuk yuzunden, burokraslye sızan kollarından ve yer altına glrmls orgutlerlnden soz acarken kontrgerflfanın rolunü unutmak gerçeğa uzak duşmek olur. Bugün Türklye'de olan bltsnlerln anlamı kontrgerllla konusu dışında değerlendirllemez. Eskl köşklerle yuksek duvarlı saraylara yuvaionmış blr örgut düşünün... Zlnclrler, görevlller, Işkence uzmanlan, sorgu eklplerl, öğretlm calışmalarıyla yuzlerce, blnlerce yurttaşın bu tezgâhtan gectlğlnl duşünün... Bunlar duş değll, Turklye' nln gerceklerldlr. Bunlar öyleslne gerceklerdlr kl tabanca olup Profesor Sanalan'ı tarayablllr, bomba olup Suleyman Genc'ln evlnde patlayablllr, Anayasal düzenl slnslce kundaklıyablllr... Türklye'de cağdas uygarlığa dönük demokratlk düzenl kurmak Icln kontrgerlllamn örtüsü keslnllkle kaldırılmalı • (Cumhurlyet: 461) MALiYE BAKANLIĞINDAN Maliye Müfettiş Muavinliği Giriş Smavı Mallye Teftlş Kurulu Başkanlığınca 13.3.1978 pazartesl pOnü saat 9 30'da, Ankara ve Istanbul'da Mallye Müfettiş Muavinliği girış Binavı acılacaktır. GİRİŞ SINAVINA KATILABİLMEK İÇİN, a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddeslnde yozılı nıtelıklere sahip olmak, b) 1.1.1978 tarlhlnde (30) yaşını doldurmamıs bulurv mak; c) Sıyasal Bılgıler, Işletme, Iktlsat. Hukuk Fakültelerl ile OrtaDoğu Teknik Unıversitesl ve Boğazlcl Üniversıtesl idarl llımler Fakültelerinden, Iktlsadî ve Tlcari llımler Akademılerınden (ve/a bu vasıfları halz olduğu Millt Eğıtlm Bakanlığınca tasdık edllecek yurt lcl ve yurt dışı Fakulte veya Yüksek Okullardon) blrlal bltlrmlş olmak, gerekmektedır. Isteklılerln sınav Icln gerekll belgeleıie sınav konulannı belırten kıtapcığı, adları gecen Fakülte ve Akademllerle, Ankara'da Te'tış Kurulu Boşkanlığından, Istanbul ve izmlr Defterdarlıklarında Maliye Mufettlşlerınden, bizzat veya mektup'a sağlayarak, başvurma ve kayıt işleml Içın en geç 24 2 1978 cuma gunü calışma saatlnin bıtımıne kadar Malıye Teftış Kurulu Baskanlığına başvurmaları llân olunur. EMBKLI ALBAY, RAHMETÜ KASIM SFLÇUK'UN EŞİ; TURHAN imAN SRÇUK, ÜLFET ERTH'İN ANNELERİ: HAKDAN SEIÇUK, MENGÜ ERTH'İN KAYINVALıDELERİ, ASll StlÇUK, MURAT ERTE'İN Bİ1YÜKANNELERI; HÎKMET SELÇUK 13 OCAK CUMA GONG VEFAT ETMİŞTIR. CENAZESİ, (BUGON) TEŞVIKİYE CAMİI'NDE KILINACAX ÖĞLE KAMAZINDAN SONRA ZİNCİRLİKUYU MUARllfil'NDA ÎOPRAĞA VERllECEKTİH 1 CHP GENEL SEKRETERLİĞİ (Cumhurtyet: 4C2) KARTAL 2, ASÜYE HUKUK HAKİMÜĞİNDEN I LA N 975/117S Sallh Türko{jlu torafmdan Nazlfe Türkoğlu aleyhlne oçılan boşanma davasında. Davalı Nazlfe Turkoğlu'na dava dllekcesi tebllfl edllemedlğinden dllekcenln ilânen tebllğlne karar verllmlştlr. Duruşmanın bırakıldığı 23/1/1977 gunü saat 10 30 da bızzat kendisl gelmez veya bir vekı"e temsıl edilmezse gryap kararı cıkarılacağı dılekçe yerlne kaım olmak üzere llunen tebllğ olunur. (Basın 243) 484 HALKIN DEVRİMCİ TÂLEPLmİ MÎTİNGfNE KATSL/ YM. ^ N ISOakPazar fAŞiZMlve PAHALIUĞINl PROfTESîO MİTÎNGİNE KATÎL/ (Basın: 10281/452) ELEMAN ARANIYOR Büyük bir sınaî Şirkette istihdâm edilmek üzere, o) b) c) d) Asgarl 5 yıl Işletme tecrübesl olan, En az blr yabancı dlle (terclhan Ingıllzce) bîhakkın vökrf, Daha önce resml veya özel kuruluşlarda yöneticlllk yapmıs, Azaml 40 yaşında GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TÖBANK ELEMAN ALINACAKTÎR Bankamızm ANKARA, İSTANBUL, IZMIR, MERSIN, ADANA, DENiZLI, BURSA, TRABZON, İSKENOERUN, SAMSUN, ANTALYA ve KONYA $ubelerınde gorevlendırılmek uzere yabancı dil büen yetişmış MAKINA YÜKSEK MÜHENDISLERİ ELEKTRİK YÜKSEK MÜHENDİSLERİ SANAYİ MÜHENDİSLERİ üm o) En az 50 mllyon T L bedeltl blr Inşaatın kontro( omlrMainl yapmış ve bunu belgeleyen, b) Asgarl 5 yıllık iş tecrübesl sahlbl, c) Azaml 40 yaşında olan dış işlemlçrde yetisîirümek üzere Ingilizce veya Fransızca bilen KAMBİYOGULARn.' YÜKSEK OKUL ve LISE MEZUNU GENC ELEMANLAR ALINACAKTÎR. İNŞAAT MÜHENDİSLERİ olınacaktır, Askerllklnrlnl vaDmıs Is'eHPerln, fotoğraflı 6zgecmls!erlnl lceren yozılı rT racntlarını, «P K. 666 KARAKÖY» adresıne gondermelerl rlca olunur. Muracaatlor gızll tutulacaktır. Erkak muracaatçılann askerlık j o r * v t n ı tamamlarnif o!ma*ı gereklıdır Arzu edenler<n durumlarını b ı l d ı n r bır dılekçe ılc 27 I I9 7 3 tarıhıne kadar TÜRKİYE OGRETMENLER BANKASI T. A, $ Genel Müdürliigu'ne başvurmaları duyurulur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog