Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ANA MUHALEFET OKULU Azgın, haşan, dur oturdon onlamoyon, probiemll, boyyuk goccuk herk««e. nasıı adam olunacagı pek ouzei ögrettlır. Te.'bıyelerı verılır AKılları boşlarına devşırılır. Bır meclıste, efendı efendl oturmamn, soz dınıemenın, konuşmanın ve böylece şırreîlıkten kurtulmanın yoliarı göslerılır Ortalıkta ne oluyor, ne bltlyor? Dünya nereye gldiyor? Lâfla peynlr gamlsl neden yurumuyor? Saygınlık nosıl kozanılır? Bu soruların cevapları blr bir belletıltr Bır daha cıkmayacak şekfıd» kafalara yerleştirlllr. «Ağır ol da molla deslnlerl.» »özunün anıamı acıklanır. Uzay Geometrlsi, Mantık, TürVce Ahlâk ve Meclıs Aritmetığı, odlovlsual yontemle. elie tutturularak, gozie baktırılorak onlatılır Okulu bıtırenlerln dıplomalan kulaklara kupe olarak takılır, adam o!up olmadıklarına uzaktan bakılır Bu yıl 218 oğrencl alınacaktır Blr an önce yazılmakta yarar vardır. Sayın velılere saygıyla duyumlur. Ciddiyei BİR TEST Aptal mısınız ? Aşağıda, dışı clkolata kaplı, lcinde hergelelik 8oklı eorulor bulacaksınız Soruların hepslne, «evet» dlye cevap verırsenlz, fevkalâda aptaisınız demektır. Slzden aptalını bulobılene aşkolsun. Sorulann yarısına «evet» derseniz, dıkkatll olun, aptallaşmaya başlıyorsunuz. Eger, cevaplannızda «hoyır» cogunluktaysa, slzde ap'allık yok da. mılletl aptal zannetms alışkanlığı var demektır Akhnızla bın yaşayın, SORULARı • Bu yıl gellr vergls! ver»cek mlslnfz? (E... H...) • Gelirinızl glderlnlze denk getırmek lcln, muhasebecınızle başbaşa verlp katakulll duşünur musunüz? (E... H...) • Kacck sıgaraları almak lcln Bulgarlston'a ve Romanya ya bızzat kendlnlz gıdlyorsunuz değıl mı? (E... H ..) • Elınizin yanmaması lcln maşa nız? (E... H...) kullanır mısı MÜDÜR Varal SÖZER Şimdi ne yapıyorlar? M SÜLEYMAN DEMİREL: H0 kümetten duştukten tonra De mlrel, ılk Iş olarak kendısım Böyyük Blr Türklye Haritası sa tın almıştır. Harıta cok böyyül olup duvar böyyükluöündedlı Bu harita üzerınde bırtakım de nemeler ve calışmalar yapo Demırel, uygulama alanı olara kendlslne kaldırım kenarlarır secmlştlr. Kaldırım yanların toz toprak yıgarak, «vlerde akan suları bırıktlren Demlre her köşe başına mınl mlnl bc ra]lar kurmakta, sonra da b barajların karşısına gecıp. <Bö yuk Turkıye. Boyyuk Turklye dlye neşelenmektedlr. Bu konı da mahalle cocuklarından bö\ yük yardımlar gören Demıre bazan da baraıını bozan cocul lorla sac saça, baş başa böyyL kavgalar etmektedlr. • NECMETTIN ERBAKAI Öğrendlğımıze göre hukumettc duştukten sonra Necmettln E bakan kendisınl tamamen tem otmaya vermlştlr. Ahcıeıyla bı llkte evlnln bahceslne cıkan E bakan, boyuna temel atmakt dır. Ahcısının kazdığı kucük k cük cukurlara beslik onluk d mirler dıken Erbakan, yanm tc ba clmentodan kardığı harcl bu demlrlerln dıblnl doldurma ta, ahçının, cBahcede yer kc madı sayın Erbakan» demeslı karşılık kaşıyla gözüyle komş nun bahceslnl Işaret etmekt dır. Attığı temellerln üzerlndı atlayarak blrdırblr oynayan E bakan'ın safllık durumunun y rlnde olduğu söylenmektedlr. • ALPASLAN TURKEŞ: H01. metten duştukten sonra Türk< In clns guverclnler besleme merak saldığı yakınları taraf dan söylenmektedlr. Bu ara zeytln dalına da merak sal Türkeş, blr kılo zeytlnden k kllogram kan (pardon yağ) c tığını hesaplamaktadır. Boş , manlarında Turk kanı tahlıll yapan Turkeş'ın sokaktan ge gecen satıcılan yakoladığı, < lorın kafataslarını mezurayla cup bıçtığl söylenmektedlr. SERUVEMIRİ • Yurt dışına 200 doloria çıkıp, dönüşte bir aroba eşya getırıyorsunuzl Bu paro bol bol yetlyor mu? (E... H ..) • Yanınızda calışan hanımlora llgl duyar mısınız? (E... H...) • Kredl almak lcln haroç yodlrlr mlslnlz? (E... H...) • Bankadakl ktrahk kasanızda sakladıklorınızı, öldukten sonra mezara götürecek mislnız? (E... H...) • Ihracat neşel! blr Iş mldir? (E... H...) • Asgari ücretle kac klşl, kaç gün beslenlr, hiç duşuidunuz mü? (E... H...> • Yırml yıllık blr memurun, bır aylık maaşı, muzıkli bır eğlence yerlnae. dort klşllik bır masanın hesabını odemeye yeter nr 7 (E .. H ..) • Gecelerı rahat uyuyor musunuz? (E... H...) PARTİ LİDERLERİ ARASINDA DIYALOG KURULDU ECEVİT Sayın muhaltf orkadaşlar Iktıdar ve muhalefet arasında dıyalog kurulmalı. DEMİREL Evet cok haklısımz Sayın Ecevıt amo bakm ben slze bışee soyllıim. Dlyalog gurulsun demekle dlyalog kurulmaz. Bız 189 milletvektit île secımlerı gazanmışken, 213 mılletvekıli lle seciml gaybeden CHP Iktldar olamaz.. Bu mlllet Irade sıne aykırıdır ERBAKAN önce devlett dejenere olmaktan kurtarmalı. Meselâ Kıbrısta tavız verır glbl yapmalı, sonra bunun şaka olduğJ söylenmell. ordından da tavız venlmelldlr Böylece devlet delenere edılmemıs olur. TURKEŞ Bence hem di/alog hem barıs ve kardeşllk kurulmalı. buna uymcryan vurulmaII Tecrübeli metin yazarı arıyoruz B! dakka hoop. bl dakka. Aşşada lianımız var Orfumadan gecmeyln, dağıtırım Bayfayı iamam mı? . Benım asabımı bozmayın!. Allahıma şukur. yerıne gore tatlılıkla. yerlne göre dayılıkla, kendimıze bır Iş kurduk, Işadamı oiduk, tamam mı?.. Mangırdan yana hlc blr sıkıntımız yoktur, tamam mı?.. Aliarun Izniyle, dayandık mı muşterlnın gırtlağına, SOKS söke ve rahatca ış alıyoruz. tamam mı?.. Tek sıkıntımız Imzal, Işln lcabmda bılakls, senetıı. sepettı. mektuptu Imza atmak zorunda kaldığımız oluyor, tamam mı?Okuma yazma da bızde nanay. malum bllakls Bır odam alayım da dıyorum, yanımda bulunsun, lcabmda yazıların altına benlm yerıme METİN dıyerekten adımı yazsın, Imzamı atsın istıyorum, tamam mı?.. METİN yazmak ısteyen varsa, sıkıysa gelsin bana «ben yozorım obl.» desın de alnını korışlıyayım o hırbonun.. Tamam mı? ECEVİT Yapacaflımız (lk Iç hayatı ucuzlatmaktır. DEMİREL Ucuzlatalım oma ucuzlatalım demek goley. Herşeyden once meşru zemlnde galmak lazımdır. Meşru zemlnde galabllmek lcln mobllya ve gredl yolsuzlukları unutulmalı. Böylece ortada yolsuzluk galmayınca rneşru zemlne goHnmlş olur. ERBAKAN Hoyott ucurlatmak lcln agır v« manevi «onoyi kurulmalı TÜRKEŞ Benc* ln*an hoyatı zaten pok ucuz. Fakat kurşun ffyatları halkın bellnl bOkuyor. önc« kurçun Ilyatlannı ucuzlatmalı. ECEVİT uyley»» 6oo« kfty kentlerl gerçekleştlrellm. DEMİREL Gerçakleçtlrelım eyl güzel de bakm köy kentln ne demek olduğunu ben slze anlatıvereyım. Bu enternasyofteJcillktlr. Bu devlet goltuklarının Ikram edılmesi demektlr. ERBAKAN önca manevi köy kalkınması gercekleşmelldlr. Bütun tarlalara fabrlka kurulmalı, tarım urunlerl bll« fabrlkalarda yetiştlrllmell. TURKEŞ Köylerde de genclenn bırblrinl öldürmealnln önüne geçllmell, davadan dönen... ECEVİT Arkadoşlar ortık barışma zamanı geldl. Bu hotta bayram haftası. DEMİREL Evet *v«t bu tahta mangal tahtası. ERBAKAN Mangal fabrlka»i mı? Blz MSP olarak bu gorüşe tarcftarız. TURKEŞ Bu görüşe blz de katılıyoruz. Zaten cephane bittl. Muzaffer IZC Hükümetten ne!er istiyoruz ? MANİLER PİLAV İCINE ATINI UYAN PIŞİRDİN YAVAN KOYDUN SOĞAN KURT YEDİ SÜLEYMAN UYAN I METİN | Dörtlük Sabık olmak bu kadar dehşete salmaz adamı Hangl esbabı muannlt sent mıhlar yerin» Altını klrleten gocunur doğrulamaz Dolduramn hali budur koltuğun mlnderln» ATIN KIR ATTIR SENİN YOLUN IRAKTIR SENİN BU YEL BÖYLE ESERSE HAÜN HARAPTIR SENİN 1 • Erhtm TJĞLI * Yenl hOkOmetten onc« kümet etmeslnı, bu uğurda sasında kalan son 70 sentl tuketmeslnl... *• D6vlzsel durumumuzu eden, karşılıksız ceklerımız şısında yersız telaş eden bar ları protesto, Iflasımızı sayf rında flaş eden gazetelerl tel etmesıni... + Yenl yapılan yapılarda lanın markasında clft kurda, kümet kapılarında tek kı rastlanmamasmı... * Memur olmak icln sıkı navlar acmayı, kartlı kartsız siyelerden kacmayı... Rıfat 1LG. Yalçın PEKŞEN Anayı kurtarmak Genelgezede eskl Başbakan DeTiırel yenl hukumet ıcm «Bu hukumet doğmadcn olmuş blr cocukturs dıye bır kehanette bulundu Lutfetse coruğun hangl ana rahmınoe olduğunu bıldı.se . MaoeTi cocugu kurtorarra'iit' bcrı fcloırlığıy © anoyı kurtcır^i< İKI OC SANDALYE DAHA BÜIUH GETiRiN .. DEĞIRMENE HÜCUM Hatice GÖR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog