Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

DOĞAN AVCIOĞLU TÜRKLERİN TARİHİ BirinciKitap Çıktı. Gerttİ Dafiıtun: Tekin Ytyıncvi • Istanbul 64. Yd; Sayı: 19203 umhuriyet Kurucusu: TTTNÜS NADt 300 Kuruf 14 Ocak 1978 Cumarte genel yetenek testleri BeşırOruç Jhsaa Gönç ^ BOTON KİTAPÇILARDA • • • • • HAZIRLANÂNLAR >C)N İJLERE 50T.L. 1 "$ *p • .J. Yöksel TESTve EĞITIM y a y m l a n Yıldız cad no. 4 0 BEŞIKTAŞİST. fel.48 18 33 Başbâkan WALDHEÎM, KÎPRÎYANU İLE DENKTAŞ'I BULUŞTURUYOR;DENKTAŞ DAVETİ KABUL ETTİ BM GENR SEKRETERİ YEMEK DAVETİNİ PAIAR GÜNÜ İÇİS TELGRAFLARLA YAPTI; ECEVİT TAHRAN'DAN KARAMANLİS ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Bırleşmış Mllletler Genel Sek reterl Kurt VValdheım'ın Kıbrıs Türk Federe Devletl Başkanı Rauf Denktaş ile Rum Toplumu Llderl Kıprıyanu yu yarın Lefkoşe'de bır oğle yemeğıne davet ettığı oğrenılmıştır. öte yandan Ecevıt ıfe Karamanlls en gec 30 moyısto NATO bahar toplontıs nda bır Vmit GÜRTUNA orova gelsceklerdlr Aynı tarlhlerde Ecevıt doneTi boşkanı sıfatıyla ABD Başkanı Carter İle de blr goruşme yapacaktır Ankara dan sonra Tahranda temaslarını surdurmekte olan BM Genel Sekreterı Kurt Wald GOKÖ5ME5İ EN GEÇ 3 0 MA YIS'TA GERÇEKLEŞECEK. Hlşkln blr haber Ankara'ya ulaşmamıştır Başkenttekl dıplomatlk gozlemcıler, Kıprıyanu'nun BM Genel Sekreterının helm'ın, Tahran'dan Szel telyemek onerısınl reddedemıyegraflarla Denktaş ile Kıprıyanu yu pazar gunu ıcın bır ye ceğını resmen yapılmış boyle bır davetın reddının dunya kaneğe davet ettığı ogrenılmışmuoyunda tepki/le karşılanatır Rauf Denktcş yemek davecağını soylemışierdlr Gozlem tınl kabul etmıştır Ancak dun cıier VValdheım ın do/ranışını oğleve kadar Kıprıyanu'nun (Devamı Sa. 9, Su. 7de) yemek davetlnl kabul ettığlne Istanbul da ıki öğrencı ile bir işçi kurşunlanarak öldürüldü • Ankara'dâ Halkevleri Gene! Merkez! bombalandı. Üç kişi yaralandı • Elazığ'da bir işçl önceki gün beynln den vurularak Öldürüldü • Bir süre önce Isparta Yurdu önünde vurulan tornacı kurtarılamâdı • iki gün içinde 28 komando öğrencl tutuklandı. Cumhurlyet Habsr Merfcezl Istonbul da dun Lâlelı de ıkl dev rımcl oğrenci blr otomobllden ocılan ateş sonucu oldurulmüş, blr oğrencı de yaralanmıştır. Ye nıkapı'da gecs yarısı bır Işcl kurşunlanarak can vermlş, bir klşl de yarolanmıştır. Elâzığ'da önceki gun bır 'şci beynlnden vurularak öldurülmüş, Bursa ve Uzunköprü'de oncekl gün öldü rulen genclerin cenazelerl dun kaldırılmıştır istanbul'da koman doların denetıml altında bulunan Isparta Oğrencl Yurdu önünde otOTiobıll lclnde vuruîan tornacı genc de tedavı edıldığl hastaned» kurtantofnoyarafc ftP muştür GoztepeVde Ankara osfaltı üzerlnde blr İTİA oSrenclsl ölu olarak bulunmuştur. Ankara'dâ Halkevlerl Qen«l Merkezl dün gece bombclanmıs, blnoda buyuk haaar mey(Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) 1 şiddet eylemlerl konusunda «Bâzı çevreler bunun kaçınılmaz olduğunu ispat etme hevesindeler. Kendilerine bu fırsatı vermeyeceğiz» dedi. Ecevit, Amerikâlı 5 Senatörle görüştü Hükümet programı bugün Senato'da görüşülüyor, yarın da Meclis'te ele âlınâcâk. ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Dışışlerl Bakanı Gündüz Ökcün bazı Avrupa Ekonomık Topluluğu ülkelerınln Turkıyeden ıthal edllen dokuma ürunlerıne engel koymalannın hoşgorüyle karşılanmoyacağ'nı ve bu durumun duzeltılmesi lcln dalma delegelığe ta lımat gonder'ldlğlnl belırtmiştlr Dışışlerı Bakanlığı Enformasyon Genel Mudurlüğunden bu konuda dun yapılan acıklama şoyledır tSon gunlerde AET üyesl bazı devletlerln Turkıye'den dokuma urunlerinl ithalâtını engelleyıcı önlemlere baş vurdukları öğrenılmıştlr Or taklığın karşılıklı ve dengeII yükümlülukler llkesl uyarınca işlemesını aksatan bu glbl davranışiarın hükümetlmlzce hlc bır şekllde hoş görüyle karşılanmasına ola nak yoktur AET nezdlndekl dalmi tomsllclliğımlze bu tür engellemelerin ortadan kaldırılmasını sağlamak uzere gerekll glrlşlmlerde buulnması lcln talımat verllmlştlr.» Dlplomatlk cevrelerden öğrenıldlğlne göre, uzun suredır özel sektör temsllcllerl lle AET ara6inda dokuma ürünlerl lle llglll QÖrüşmeler olumlu sonuc ver memlştlr. Ökçün: Bazı AET ülkelerinin Türk tekst/J ürünlerine koyduğu kısıtlamayı hoşgörüyle karşılamayız DAfMI TEMSİLCİLİKLERE TAMİMDE GÖNDERILEN ENGELLEMELERİN KALDIRILMASI İCİN GİRİŞİMLERDE BULUNULMASIİSTENDİ Ecevit: "Hükümetin güven alacagı kanısmdayım,, ANKARA (CumhuTİy«t Büro«u) Başbâkan Bülent Ecevit. hükumetin gövenoyu alacağına Inandığını açıklarken, cephe yönetlmlnin bu kez muhaiefette «urdürülmek Istendlfline dlkkat çekerek AP, MSP ve MHP'nln bundan hovır lemlştlr. Son gunlerde şlddet olaylarının daralmaya başlodığını Ifade eden Ecevit tFakat öyle anlaşılıyor kl, bazı oevreler can rıavllyle bu hükümet değlşlkllğinden tonra da, CHP hükümet» geldlkt«n sonra da Turklya'd* »Jddet eylemterlnln devam etmeslnln kaçınılmaz olduğunu İspat etme heyeslndedlrterı demlştlr. Toplumdakl değışlkllğe ayak uvduramayon partllerln dağılmaya. çözülmeye ve cökmeya mahkum olduğunu anlatan Boşbakon Ecevft. CumhurbaekarM Korutürk lle yaptıâı haftalık olağan görüşmeden sonra gazetecllerln ceşltll konulardakl sorularını ^anıtlamıştır. AP Genel Idare Kurulunun cGorülmemlş tertlple kurulmus hükümet» blçlmlndekl tuclamastnı hatırlatan blr gazeteclnin sorueuna Ecevit şu karşılıj}ı vermlştlr: fBlzdon Sncekf hükümetten o kadar ağır sorumluluklar ve sorunlar devralmış bulunuyoruz kl, mllletlmlzl ve devletimlzl aercetrten döşünen btr hutcumet olarak lc polltlka polemlklerlyle vaklt kaybetmek Istemlyoruz. istedlklerlnl söylerler. Turkiye'de demokrasl vardır. Fakat devlet Islerlnden, kendilerine cevap yetlştlrmek Içln çok mecbur kal(Devamı Sa. 9, Su. 1 de) Barolar Birliği Kongresinda DGM'leri savunan bir delege protesto edildi ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Türkıye Barolar Bırlığınln 11 Genel Kurul calışmaları dun de sürmuş, Yonetım Kurulu raporu uzerlnde konuşmaıar yapılmıştır. Istanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın, raporu eleştırırken Turkıye Barolar Bırlığıne duşen gorevlerı ammsatmış, 141 142 mcdaelerın ışlernsz ciuroma getırflmelerınde avukatlara gorevler duştuğunu soylemıştır. Apaydın, faşıst Italya'da 141 142 nın bır sıyasal sınıfın, ezdı (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) ABD yönetimi İtalya'da Komünist Partisinin Hükümete katılmasına karşı çıktı • İTALYAN KOMÜNIST PARIİSİ ORGANI L'UHİ TA GAZETE5I, ABD DIJIJLERI BAKANLIGI ETKILEİKP LİDERİ BERÜNGUER ABD'nln boy hedefl oldu... hukümette görev almas'ia karşı cıkmıştır Italya'da Andreottı'nln azınlık hükümetıne dış destek sag layan partılenn komunıstlerı ı de hükümete kotılması yolundaki baskılcrının yoğunlaşrrası üzerlne toplanan Hırıstıyan kumete Parlomento'dt) sağlaDemokrat Partl yetklll kurulladıklan dış desteğı cekn.e karı, Komünist Partl lle hükümet rorı almışlardır. Sıyasi gozortaklığını kesln bir dille redlemciler bu durumda Andreotdetmlştır. tı hukumetının Parlamento desIktıdardakl Hırlstiyan De teğınl yitırdığınl belırtmekte mokrat Partl'nln bu kararı ve hükumetın en gec gelecek uzenne toplanan murıale'et (Devamı Sa. 9, Su. 3 de) partılerlnın yetkilllerl Ise. hü PETROLÜ KREDİLÎ ALMAK İÇİN LİBYA VE IRAK'A ÖNERÎ YAPILIYOR ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Turkıye nın ham petrol gereksınmesını karşılamak amacıyle Ecevıt Hukumetı Lıbya ve Irak a ıkredili petrol alımı» ıcın onende bulunmuştur. Turkıye'nın petrol ve petrol ürünlerıne duyduğu gereksınım her geçen gün buyük olçude artış gostermektedır. Ener|l ve Tabıl Kaynaklar Bakanlığında yapılan hesaplara göre. Türkıys' nın 1978 yılındokl toplom ffiracat gellrl, ancak 1978 yılının pet rol ıthalâtını odemeye yetecektır 1978 yılında yaklaşık 2 2 mılyar dolar Ihracat gelırl beklenmektedir. Petrole odenecek para ıse, yaklaşık 2 mılyar doları buıacaktır. Öğrenıldığlne göre, Lıbya'ya yapılan onerl bızzat Llbya'nın (Devamı Sa .9, Su. 6 da) Demirel AP'den yakındığı Genel İdare Kurulu toplantısmda "Bizde parti suuru kalmadı,, dedi ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) AP Genel Başkanı Suleyman Demırel'ın, oncekı gunku Genel Idare Kurulu toplantısmda son sıyasal gelışmeler tartışılırken «Bizde partl şuuru kalmadı» şek lınde konuştuğu öğrenılmıştır Demırel'ın bununla AP'den ayrı lanları kasdettıği ılerı surülmek tedır Demirel, bunun benzerı (Devamı Sa. 9, Su. 8 de) BILDIRISINI, ulKEDEKI BUNAUMI MEYI AMAÇLIYAN AÇ!K VE AGIR BIR MÜDAHALE SAYIYOR. (tış Haberler ServlsO l'alya da Guılıo Andreottl boşkanlığındokı Hırıstıyan Demokrat azınlık hukumetının onumuzdekı gunlerde ıstıfası beklenırken ABD Dışış'en Bakonlığı bır bıldıri yayınlayarak Italya da Komünist Partı'nin MC döneminde Amerika'dan ısmarlan&n buğdayı almayan Türkiye 100 milyon Lira seza ötîeyscelc ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) T o p r ^ Mahsul'erı Of sının b rmc f i C hj^umctı zamanında A~ı° ıkci «Contınental Graıd Compoııy» f rmasmdan ısmarladıgı bjçjcay, sat.n clmaması uzenre dava/a bakan bır Ingılız marıemrGi tarc f ından TurKiye 110 n" ıyon Isvıçre frangı na '100 milyon Tl ) ode^s/e mah Kum edı'rr si r Mahkeme T y f i y e nın daha yuksek bır ma ^KeTeye başvurmasırı ongorerek 16 subata ka dar Tu r kıye n>n 82 mıl/on Isvıc re fraigı ' / a l l a s k 7 R milyon Tl ^ fo"qı bır A '"t,po banKasın GO cıorantı otTiesını yoksa ko rarm KSS ıleşeceg'nı TurKi ( 9ve bı d rmıs'ır (Devamı Sa 9 Su 1 deı CHP Diyârbakır Milletvekili Kârakoç, bazı arkadaşlârı güvenoyu vermeyeceği yolundaki söylentileri yalânladı ANKARA (ANKA) CHP Dlyorbakır Milletvekili Bahattın Ka rakoc, kendısının ve bazı arkadaşlarının hukumete güvenoyu vermeyeceği yolunda cıkartılan söylentı ve haberlerı yalanlamıştır Karakoc, bu tür söylentı ve haberlerı, chalkın umudu olan hukumetın kuruluşunu kendl cağ dışı zlhniyetlerine uygun bulmayanların cıkardığını» soylemıştır. CHP Ankara Milletvekili Ahmet Celebl de. partısmden ıstıfa edeceğı yolundaki soylentılerın asılsız olduğunu belırterek, «kesinllkle boyle bir şey yoktur. Bu konuda acıklama da yopmam. Eger basında maksatlı biçimde boyle haberler cıkarsa, o zoman, gerekli tekzıbı gonderlrım» demıştır. GÖZLEM UĞUR MUMCU lurkeş ın ile birÜkte Polisi... KTFD'nde grev dalgası büyürken hükümet içi rahatsızhklar yoğunlaşıyor LEFKOŞE, (Cumhurıyet) Devlet Basımevı. posta servısleri, ılk ve or ta derecell okul oğretmen lerının genel grev kararlannı uygularraya başlamalarından sonra dun de Devrımci Işcı Sendıkalan Federasyonu (Dev Iş), Sanayı Holdıng Işletmelerı nın toplu sozleşme calışmalarında olumsuz bır tu tum ıcınde olduğunu one surerek yenı bır uyarı yu ruyuşunde bulunmuş ve bır gunluk ıhtar grevı\le Lefkoşe de Ataturk meydanında bır gosterı duzen lemıştır Kıbns Turk Fede re Devletı (KTFD) kamu hızmetlerındo de pazarte sınden Itıbaren toplu arpy ler başlatılacağı ocıkhn mıstır. (Devamı Sa 9 Su 2 de) Köprülüler, ithalâtın daraltılması için yeni önlemler alınacağını açıkladı ANKARA (ANKA) Tlcaret Bakanı Teomon Koprulüler, İthalâtın kısılması icın gerekli önlemlerln alınacağını belırtmış, lıberasyon lıstelerlnden yapılan ithalâtın dlkkatle denetleneceğınl balirterek vergl lodesı uygulomasının da yenıden düzenlenmesl Içın caiışma'ar yapılacağını acıklamıştır. Tıcoret Bakanı Teoman Koprulüler, ANKA A|ansı' na verdıgı oze! deırecte, «Ihracatın hızlandırılmosı lcln yenl blr duzenlemeye gıdılecek, bu konuda bir kurum oluşturulacaktır» demıştır Koprululer ithalâtın onemlı bır boiumunun lıberasvon hstelerınden yapıldıgını bu (Devamı Sa 9, Su. 7 de) 1949, Işe ahndıgı tarih. 1972, yaka no. 412939576, suçu. Afşin Beledlye Başkan Vekilinin evlne patlayıcı madde atmak... Sorduk, soruşturduk. Mehmet Berberoğlu, Alparslan Turkeş'in evlnln onunde gorevll polls memurlarından b i r i , Yanl, Başbâkan Ecevit'ın Oran'dakl evınin hemen bıtişiğinde gorevll Hergun Ecevıt ile karşı karşıya, burun buruna . Mehmet Berberoğlu, Ankara Emniyet Mudurluğune bağlı «Hassas Bolgelen Mudurluğunde gorevll .. Ayni zamanda Polıs Yardım ve Bakım Sandığı Yonetim Kurulu uyesl .. tzinll olarak Kahramonmaraş'a gltmiş ve Afşın Beledlye Başkanvekılının evine dlnamıt atarken yakalanmış.. Rastlantıdır efendım .. Adı Saml, soyodı Bal, Ankara Yuksek oğretmen Okulu klmya bolumu oğrencısl, doğumu 1949, gorevl Ulku Ocakları eski Genel Baskanlarından, sucu Adam oldurmek Bu do rastlant'dır . Adı Ibrahım, soyadı Doğan, Ankara Tıp Fakultesl öğ(Devamı 5 Sayfada) A dı. Mehmet, soyadr. Berberoğlu, görev! MHP Genel Başkanı Alparslan Turkeş'in koruma polisi, dogumu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog