Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Üniversiteli olmanız için BAŞAR DERSANESİ 4 Şubat: Lise Son 13 Şubat: Beklemeli öğrenciler Şlşll Halftskargazl Cad. Kent Slneması karsı sokagı142/2 Tel: 472^87ISTANBUL Modem ve Klasik Öğretim Cumhuriyet 54. Yıl; Sayı: 19201 Kurucusu: YTTNUS NADt 300 Kuruş 13 Ocak 1978 Cama raberce gorev aldık Dîıe, bu 33 oy zarfında fevkolatis zor çartlar altırda yuruttugurnuz bu gorev dolayısıyle yoneltilmiş ceşitli kritlkler vardır, çeşltli değerlendırmeler vardır. Gayet tabil olarak bunların karşısında beraberce kendimlzl savunmak ve hlzmetlerlmizl an latmak durumundayız. Bugunkü goruşmemlzin ana hedefl blr muhalefet dlyalogudur. Muhalefet partllert olarak bugünku hukumet şayet güvenoyu alırso muhalif partl gorevl yayopacağız » Uc partı odına acıklama ya pan Demırel «Yanl Iktidarda olduğu gibı muhalefette de ortaklığınız surecek ml?« yolunda sorulon bır soruyo «Herşey soylediklerlmin Içlnde var» yanıtını vermıştır. Demırel Kıbns sorununa ilışkın bır başka soruvu da, yanıtsız bırakmıştır. DOĞAN AVCIOĞLU g. TÜRKLERİN TARIHI BirinciKttapÇıktı. GeiMİ D*ğıti0K Tckin Yaymevi• Istânbul • • & • • MC LIDERLERI "MUHALEFET DIYALOGU,, KURMAK AMACIYLA BİRARAYA GELDİLER ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel Boşkam Suleyman Demırel, MSP Genel Başkanı Necmettın Erbakan ve MHP Genel Boşkonı Alpaslan Turkeş. dun Meclıste bır araya gelerek bır saat suren bır goruşme yapmışlardır Goruşmeden sonra bır acıklama yapan AP Genel Başkanı DeTiırel «Muhalefet partilerl orasında daha evvel beraberce hızmet yapmış uc portinln dlyalog lclnde olması nedenlyle toplandık. Bunu o şekilde derjerlendırmeniz gereklr» demıştır Demlrel şunları söyl*rrtıştır. «AP, MSP ve MHP Genel Başkanları c'arok bugunku slyas! durunıla llglll bir genel degerleidırme v^Dtık Ve kcırjıl klı fıkir teatlslnde bulunduk Bl lıyorsumz k< bız, 33 aya yakın blr sure jikenln Idaresinde bJ» I «Okul kapısının dernek üyeliğine göre, iş kapısının parti rozetine göre açılmayacağını» belirten hükümet programında, «Geçirdiğimiz acı deney ulusal güvenliğimizi tek kaynağa dayandırmanm sakıncâlarını ortaya koymuş tur» deniliyor Seçmen yaşının 18'e indirileceğini bildiren proğram Senato'da okunurken AP'liler sâlona girmeyerek bir protesto gösterisinde bulundu Program yarın Senato'dâ, pazar günü Millet Meclisinde görüşülecek. 17 ocakta da Meclis'te güvenoylâması yâpılacâk ANKARA (ANKA) Bırleşık Amerıko'da kuruiu ExımBank'ın, Tur kıye'den bır kısım alocaklarıyla ılgılı olarak sure uzatımına gıtmeyı kabul ettığı bıldınlmek tedır Bu konuda, Tu r kıye'de bulunan bır ExımBank heyetı ıle Merkez Bankası yetk lılerı orasında görüş bırlığı sağlanmıştır ExımBank'ın garan tt verdığı fırmalann Turkıye'den mal mukabıll ıtholat çercevesınde 300350 mılyon dolar dolayında alacağı olduğu benrtılmektedır Bu olacaklardan 2025 mılyon dolartık bır bolumü süresi gecttğı hal de ödenmemlştır. Köprülüler: "Devtetin nasıl işgal edilmiş olduğu kamuoyuna açıklanacak ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Tarım Satış Kooperatıflerl ortok üyelerınin ürünlerinın alım satımından doğan farkların Kooperatif ortaklarına dağıtılması korarlaştırılmış. oyrıca ürunlerın uretıcıden tüketıcıye ulaşmasına değın el değıştirmesl goz onüne alınarak, Kooperatif bırlıklennın beledıyelerle Işbırlıği yaparak satış yerlerl açması konusunda hazırlıklara gırışildığı acıklanmıştır. Koprululer 2 MC donemındekı uygulomalara ıllşkın bır soru uzerlne «Devietln nasıl İşgal edllmlş olduğunun kamuoyuna ocıklanocağını» bıldırmıştlr Tıcaret Bokam Teomon Koprululer dun bır basın toplantısı duzenleyerek değışık konulora ilışkın o(Devamı Sa 9, Su 1 de) Hükümet programı dün Meclislerde okundu Uluslararosı fınansman cevrelennde toverdraft» olarak tanım lanan bu durum nedeniyle bır ExlmBank heyetl Türklye'ye gelmlştır. Merkez Bankası yetkılllerl ils göruşm*(Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Hukumet programı, dun Başbakan Bulent Ecevıt tarofından Millet Mecllsı ve Cumhur'yet Senatosu Genel Kurullarında okunmuştur. Program, Senatoda cumartesı. Millet Meclısınde de pazar gunu tartışılocok. 17 ocak salı günü de Mecllste güven oylamasına gıdılecektır Ecevıt Hukumetmın programı, CHP, CGP DP ve Bağımsızlor arasmdakı ortak deklarasyortda da belırtıldığı gıbı oncelıkle ulkede ıc barışı sağlamayı hedef almıştır. Programda, hukumetin, birieştlrıcl toplayıcı ve barıştıncı olocağı, tumuyle ulus yararlarını gozeteceğı, okul kapısının Dernek uyehğıne, ış kapısının partl rozetine gore acılmasına son vereceğı, partızanca atamalara derhol son verıleceğı ongorulmuştur. Programda, ulusal gövenlık ve dış ılışkller sorunlarına genış yer verılmış. «Ulusal guvenllğln başka ulkelerin kararlarına veya kararsızlığına bağlı tutulamayacagı» belırtıldıkten sonra, sılâh ambargosu deneyının ulusal guvenlığı tek kaynağa dayondırmonın sakıncâlarını ortaya koyduğuna ışaret edılmıştır. Bu ılışkller alanında ise hukumetin. «Turkiye'nln ittlfaklora olan kotkısının, bolge ulkelerl Içln blr kuşku ve guvenslzllk etkeni olmomasına surekll ozen gostereceğl» bıldlrilmlştir. Amerikan Exim Bank alacakları konüsunda süreyi uzatıyor Merkez Bankası ile Exim Bank heyeti arasında görüş birliğine varıldı; banka sure uzatımında IMF ile anlâşmâ koşulu aramıyor. AET Ile lllşkılerın ülke konomı yararına ışleyecek de yenıden duzenlenmesını (Devamı Sa. 9, Su. ve ebıcım ongo 4 de) HUKUMET PROGRAMININ GENİŞ BİR ÖZETI 5. 8AYFAMIZDADIR GÖZLEM UGUR MUMCU fşte Milliyetçilik... S HESAP ADAMI Barolar Birliği'nde, DGATde mahkum olanların tekrar yargılanması istendi ÇALIŞMALARINA B&ŞLAY&N BAROLAR BİRLIĞİ ONBIRİNCİ GFNEL KURÜLU'NA 5UNULAN RAPORDAKt İSTEK ÎASARI OLA RAK ADALET BAKANLIGI'NA DA VERILDİ RAPOROA 141, 142 VE 163. MADOflERIN KAIDIRILMA3I DA İSTCNIYOR ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turkıye Barolar Bırlığl 11'ıncl Genel Kurulu dün Ankaro'da baş lamış Genel Kurul raporunda yasal dayanağı olmayan DGM lerde mahkum edılenlerın tekrar yargılanması ıstenrrlştlr Bu konudakı bır tasarının da Adalet Bakanlığı na verıldığl bıldırılmıştır Cumhurboşkanı Fahrı Korutürk ve Başbakan Bulent Ecevıt Barolar Bırlıği Genel Başkanı Faruk Erem'e bırer mesaı gondererek başarılar dılemışlerdır. KORUTURKUN MESAJI Cumhurbaşkanı Koruturk'un Borolor Bırlığı'nın Genel Kurulu nedenıyle gonderdığı mesaı şoyledır (Devomı Sa. 9, Su. 2 de) OLAYLARIN ARDTNDAK! Hükümet Programı eevlt Hukümeti'nln programı oçıklandı. Gercekte hukumetin Iktidara geliş blçiml, programın dogrultusunu do onceden saptamıştı. Bu doğrultu, bir gorev niteliğinde programın ilk satırlarında yer almıştır: GERÇEK kenln bütünlüğune yonelen soldınları ve davranışları bırbırıne karıştırmamak gerektiğı kanısındadır > Temel amacını böylece saptayan Eeevlt Hukümetl programı, bundan sonra geniş kapsamlı ve ayrıntılı blr Içerlk kazanmaktadır. Tek tümceyle programda yok yoktur. Bir seçim doneminde yapılması olanaksız Isler, blllncll ve ılımlı blr dille sayılıp dokulmüştur. Programın niteliğinde CHP Programının etklleri sezllmekte, çoğu konuda ben(Devamı Sa 9, Su. 3 de) E nun temsllclsi olan Parlamentomuzun başlıca gorevı halıne gelmıştır » Gorulüyor kl Eeevlt Hukümetl konuyu bir parlamento gorevl blciminde parlamentoya sunmak tadır. tHukumetın temel amacı, bu gorevın yerıne getırılmesıne hızmet etmektın» İlk bakışta bu amaca ulaşmak İcin alınacak yontemlerden kuşku duyulabltlr. Ne var kl programda şu kesln sınır clzllmektedir: tDuşünce va ınonc ozgurluğunü demokraslnın kesın gereğı sayan hükümetımız, ozgurluklerle sıddet eylemlerıni veya devletin bıriığıne ül HEMI c .. totalıter bır baskı ve teror reıımını kurmaya yönelen ve yurttaşların ozgürluk ve huzur Icerısınde korkusuz yaşoma haklarını. can güvenliğınl, kanun hokımıyetıni ortadan kaldırmaya calışan, her ceşıt Anayasa dışı faalıyetlere karşı demokrasıvı ve Cumhuriyetı korumak ve savunmok tum ulusumuzun ve o Tunç, ırza geçmekten mahkum imamın genel müdür yardımcılığına atandığını açıkladı ANKARA, (ANKA) Kontenıan Senatoru ve Turk İş Genel Başkanı Halıl Tunc, Cumhuriyet Senatosunda konuşurken tartışma cıkmış, Tunç'un konuşmosın dan sonra AP ve MSP'lı Senatorler salonu terketmışlerdır Tunc. «Devlet oyle bir hale gelmiştl kl Kahire'de (ben Türk değil Arap (Devamı So .9, Su. 6 da) • • on zamanlarda Turklye'de sık sık söı edlien «Mllllyetcılık» kavramını kısaca ozetleyelım. Vergı ladesl, teşvik belgesi, benzin bayli, hayali şlrketler, blrader yolsuzlukları, kontrgerılla eşkiyalığı, sokak kobadayılıgı, kanlı teror, takunya, gutsuyu, cember sakal, yeşil bere, sunta, yegen, mobılya, Akgun, Şevket, Hacl All, Mıgırdıç Şellefyan, yabancı şirket komısyoncutuğu.. Cephe milliyetçiliğının dayandığı temel dayanaklar ozetle bu «temel unsurlara» dayanmaktadır Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykalm, ATAŞ Raflnerlslni «yanm kapasıte» Ile Işleten uc yobancı sirkete raflnerlnın «tom kapasıte» ile calışmasını sağlayan glrışlmlerinl oğrenlnca bunları duşundum. Hani neredeslniz mllliyetciler? Hangl petrol kuyusunda, hangı benzin bayiindesinlz? Hıc unutmam, geçen yıllarda ATAŞ Roflnerisl soz konusu olunca, ulkucu cinslnden mllllyetcilerin bir yayın organında acıkco, «Nasıl Ingılız Elcılığme gıreme2senız, ATAŞ Rafınerısıne de gıremezsınız» yolunda yazılor yayınlanmıştı.. Enerji ve Tabiı Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal, yabancı şirketlere sorumluluklarını hatırlatırken, gerçek mıllıyetciliğin gereğıni yerine getlriyor ve temellnde bağımsıziık harcı bulunan Cumhurlyetlmizin onurunu da koruyordu Bir ulkenin bağımsızlığı artık sahlp olduğu petrol kuyularıyla olculmektedir. Yeraltı servetlerine sahlp mlsin, değil misin? Petrolunu, madenlnl Işleteblliyor musun, Işletemiyor musun? Temel sorun budur. Bağımsıılık ve oağımlılık bu sorunlardan kaynaklanıi. Blr politikacı Ener|i ve Tablî Kaynoklar Bakanlığına gelip oturdu mu, hemen cevresi sarılır. Yabancı şirketler, Bakonı, Musteşarı ve Bakanlık yetkilllerlnl koloy kolay aşılmayacak cemberler iclne hapsederler. Cunkü petrol borularından yalnızca petrol akmaz, dolor akar, paro okar. Blrçok politikacı, bılinçli yo da bilincslz olarak cemberle(Devamı Sa. 9, Sü. 1 o » AFŞİN BELEDİYE BÂŞKANVEKİLINİN EVİNE BOMBA ATAN TÜRKEŞ'İN KORUMA POLISI TUTUKLANDI • BURSA'DA BIR 06RENCI OLDÜRbLDU, KAHRAMANMARAŞ7A YARALANAH GENÇ DÜN OLDÜ KARS'ÎA OGRENCI POLıS ÇAT1ŞMASIN0A ÇOK SAVIDA OGRENCI, 6 POLIS. 1 BEKÇI YARALANDi BURSA Eğıtım Enstıtüsü 1. S'nıf oğrencısı Orhan Bılıcı dun sabah okul cıvarındakı otobus durağında oldurulmuştur Emn1yet Mudurü Hakkı Demırel, ulkucu olduğu bıldınlen oğrencıve (Devamı Sa. 9, Su 5 de) Cumhurtyet Haber Merkezl Bursa'da Eğıtım Enstıtusu oğrencısı Orhan Bılıcı, durakta oto bus beklerken, Edırne'nın Uzun kopru ılcesınde de bır genc lıse onunde kurşunlanarok oldurulmuşlerdır K Maraş'ın Pazarcık ılcesıne bağlı Tılkıler koyunde karşıt goruşlu gruplar arasm dakı catışmada ağır yaralanan Vakkas Nergıs adlı genc. tedavı edıldığı Gazıantep Devlet Hastanesınde olmuştur. Afşın'de Beledıye Başkan Vekılının evıne bomba atan Turkeş'ın koruma polısı ıle ceşıtlı yerlerde 7 komando oğrencı tutuklanmıştır Kars'ta lıselı oğrencılerle guven lık kuvvetlerının cotışmasında 6 polısle bır bekcı yaralanmış, 56 kışı gözaltına alınmıştır. CHP'li Genç korttrgerilla konüsunda Meclis araştırmasi istedi ANKARA, (ANKA) CHP İzmır Mılletvekılı Suleyman Genc CHP Grup Yonetım Kuruluna baş vurarak kontrgenlla bakkında Meclis araştırmasi acılmasını ıstemıştır CHP Grup Yonetım Kurulu onergeyı kabul ederse Genc ın onerısı Millet Meclısı Başkanlığına verılecektır Ogrenıldığıne gore Suleyman Genc'm gruba verdığı taslak onerıde ıstıhbarat orgutlerı ıle Ozel Harp Daıresı de araştırma kapsamı ıcmde bulunmaktadır. Genc, onergesınde Israıl Baskon (Devamı Sa 9, Su 5 de) Soygunlara karşı tedbir almayan bankalar yeni şube açamayacak ANKARA, (ANKA) Başbakan Orhan Eyuboglu Başkanlığındakı lcışlerı Adalet Mıllı Egı tım, Genclık ve Spor Bakanlannın bulunduğu Asayış Komıtesı banka soygunlannı onlemek ıcm bazı onenien kabul etmıştır Bu onerıler arasında soyguna karsı tedbir almayan bankalara yenı (Devamı Sa 9, Su. 1 de) ••* DİSK Genel Başkant Baştürk: "Hükümet demokratik hakları genişletmeli, Istanbul Haber Servlsl DİSK'ın yenl Gene! Başkanı Abdullah Başturk dun duzenledığı ilk basın toplantısmda, Genel Kurul sonuçlarının sadece nobet değışımı olduğunu soylemış «DİSK kendl orgutsel bağısızlığı lcinde ve işci sınıfının bllımi doğrultusunda tabanın söz ve karar sahibf olma llkesıne daha da gucluce sahip cıkarak demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışını sendikal savaşımımn temel politikası yopmaya devam edecektir. Ne klmse sevlnsin, ne de kimse uzul sun veya gocunsun» demıştır Genel Sekreter Fehmı Işıklar ıle DİSK e bağlı sendıkolar başkanlarının katıldıkları basın toplantısmda, Turkıye'nın icınde bulunduğu sosyo ekonomık koşullonn genış bır ozetım yaptıktan sonra Genel Başkan Abdullah Başturk konuşmasını şoyle sürdurmuştur: «Butun ağır koşullara rağmen, başta Işcl sınıfımız ve onun sendikal orgutu DİSK olmak uzere, tum orgutlu halk çuclerı. MC'nin ulke yonetiminden duşurulmesi, gericl, faşlst. tesllmiyetcl polıtıkamn iflası ve oncellkle acll olarak foslzme karşı, demokrasiden yana bir hukumetin kurulması İcin ka(Oevamı Sa 9, Su 3 d ' Güvenoyundan sonra Ankâra valiiiğine Tekin Alp getîrilecek ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) ı Ecevıt hukumetmın guvenoyj almasından sonra Ankara Valısı Durmuş Yalcın'ın değıştırlıeceğı ve yerıne merkez Valılerınden Tekın Alp'ın getırıleceğı oğrenılmıştır Bursa Valılığıne yıne merkez Valılerınden Ibrahım Önen'ın, Izmır Valılığıne de yıne merkez Valılerınden Necdet Alp'ın getırıleceğı soylenmektedır lcışlerı Bakanlığı Musteşar Vs kıllıgıne de eskı Nığde Valtsı ^8 sımdıkı merkez Valılerınden Ss lamı Celayır atanmıştır. AVRUPA VE KOMÜNİZMİ MURAT BELGE &EZI IZLENIMLERİNİ BU YAZI DIZISİNDE TOPLADI O «MÖSVÖ MARCHAIS. YEŞİL M İ ' . . » • GÖZLERİN MAVİ Mi. KTFD'deki tüm okullarda da grev uygulaması başladı Izzet R. YAL1N LEFKOŞE KTFD dun kuruluşundan bu \ana en buyuk grevlerden bın ıle Karşı karşıya kalmıştır KTIOS ıle KTOE Ogretmealer Bırlıgı nın ogretmenlerın «Kamu goreviileri yasa» tasarısının kapsamından cıkarı! maları ıstemlerının hukumetce reddedılmesı ıle KTFD dekı 177 ılkokul ve 22 ortaokul meslekı teknık okul ve lıseds dun sabahp tan ıtıbaren suresız b r genel grev uygulonmasına başlonmıştır KTAMS da devlet basımevı ve posta servıslerındekı grevlennden sonra kamu goreviileri yasa tasorısınm Meclis ten ce*ılmesı ısteğının dıkkote alınmaması uzerıne KTFD'dekı butun daıre ısyerı ve bırımlerde kademelı fa kct suresız grev karon almıştı(Oevamı Sa. 9. Su. 1 de) ATAŞ'ın tam kapasiteyle calışmasını sağlayacak petrol bugün geliyor MERSIN Ham petrol azlığı nedenı ıle bır suredır yuzde 40 eksık kapasıte ıle calışan ATAŞ rafmerısıne bugun hampetrol geleceğı acıklanmıştır. llgılıler, Mısır'dan sağlanan ham petrolun 35 bın tonunu Turk bandırolı Payas tankerının, 52 bın tonunu da yabancı bandıralı Şıia Rılot tonkennm getıreceğını soylemışlerdır Bu petrol getırıldıkten sonro ATAS ın tam kapasıtp ıle urelımını surdureceğı belırtılmıştır, FRANSIZ KOMUNIST PARTİSİNİN ÖNDE GELEN TEORISYENLERINDEN BIR KADINLA GÖRÜŞME... • AVRUPA KOMÜNIZMINDE AMERİKA ETKENİ... • ROMADA BIR ŞÖLEN VE BIR GENEL GREV... BUGÜN 4. SAYFADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog