Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

DAKTHJ0,STENOtreMUHASEBE kurlannda İŞİNİZ HAZfR. TfcL J« | 50 e Cumhuriyet 54. Yıl; Sayı: 19200 Kurucusu: rüNTJS SADÎ 300 Kuruş 11 Ocak 1978 Çarşamba ÜMVERSITEYE H A Z I K U K Y  Y T Tum Genel YcteneK Osman Ankanon 52Osa\fa 100 tl Tum rizfk (Klasık) Burlıan Ericaluı ^00 sayfa I 25 tl Tum Kjmya (Mask) Hanui Yurtseven. In 32Osa\fa 7$ tl ODEMELI 1STEME ADRESİ ORDU cpd 238/3 Aksoroy lıtanbul TEl 22 22 23 28 75 35 22 88 25 s l |) Hasan Işık: "Bir ülkenin güvenliği yabancı devlet ve ittifaklara bırakılmaz. ANKARA (ANKA) Mılll Sovunma Bakonı Hasan Esat Işık. Ecevıt iıükumetınm kurulmasından once vayınianan ortak deklarasyonda yer alan yenı savunma kavramı ıle ılgılı olorak, «Bir ulkenln guvenliğf, yabancı devletlere ve hatta ittifaklara emanet edllemez, ulkeler ıttifakların kap«ayamadığı guvenhklerıni, kendl olanaklarıylo tamamlamak zorundodırlar» denvştır Alman Basın Ajansı (DPA) muhabırlne. Türk ABD ılışkılerı ve «yenl savunma kavramı» konusunda bır oerrec veren Hasan Işık. «Ecevit hükumeti ABD lle askerl lllşkilerln geleceğl konusunda ne duşunuyor Bu konuda yenl girişimler soz konusu mu?ı seklındekı soruya şu karşılığı vermıştır «Bllindiği gıbl Turk Amerıkon (Devamı Sa. 9, Su 4 de) I Ekonomi ve devlette bir enkazın devralındığını belirten Ecevit, «Iktidar olabilmek, hükümet olmaktan çok daha önemlidir» dedi. Başbakan Ecevit, Sovyetler Birliği Büyükelçisi ile İl ve ilçe yöneticileri silâh taşıma ruhsatı veremeyecek IZMIR lcışlerı Bakanlığı tarafından II ve llçe yönetıcılenne gondenlen b/r telsız emrınde, «silâh taşıma ruhsatı» verme yetkııerının kaldirıldığı bıldırılmıştlr Bakonlık, Ateşlı Sılâhlar Yoscsımn (0} bendı gereğınce Valı ve Kaymakamlann, yasada ongorulen nıtelıklere uyan kışılere. tabanca taşıma ruhsatı verebıleceğı volundakı hukmün suresız ıptal edıldığını. bu yetkının doğrudan Bakanlığa alındığını bıidırmıştır Yapılan ıncelemede silâh taşıma ruhsatlarının çoğunun yasanın ongörduğu nıtelıklere sahıp olmayan ktşılere verıldığı. bu nedenle tum ışlemlerın yenıden gozden gecırıleceğı de acıklanmıştır. Nitekım Emnıyet Genel Mudurlüğü tarafından hazırlanan bır (Devamı Sa. 9, Su 8 de) Bayındırlık Bakanı Elçi, 2. Boğaz Köprüsü için soruşturma açtırdı ANKARA (ANKA) Bayındırlık Bakanı Sera'ettın Elçı, ıkıncı boğaz koprusunun ayaklarından bırının bulunduğu bolgedekı arsaların cephe hukümetı donemınde parsellendığı ve kapatıldığı yolundakı ıhbarların sozlü olarak kendısıne ulaştığını bıidırmıştır Bakan, konuyu ınceledığını söylemış, «birkac proie varken, niçfn şımdıkl pro|enin tercih edıldiğinl bizzat arcştırıyorum, projenın Incelenmesl sırasında onemll bir sorun ve suflstimalle ka»şılaşırsam projeyi tumuyle kaldırırım, ancak kanıtlanacok bır suiistimal ya da maliyet hesaplarında bir yanlıslık, ekonomikllk dereceslnde bfr sorunla karsılaşmazsam projeyi oynen devam ettireceğlm» demıştır. (Devamı Sa .9, Su. 6 da) Ecevit: "Bir süre çetin bir dönemden geçeceğiz» ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP ortok grubunun dunku toplantısında bır konuşma yapan Başbokan ve CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit, «Hukumette çok uyumlu calısılabilece ğinln umut verici ve inandırıcı belirtllerinı her odımdo gorduğunu» söylemış «Bır sure olduk ca cetın bır dönemden gececeğız Takdlr edersiniz kl, iktldar olabilmek hukumet olmaktan cok daha onemlld/r, İktldar olmayı ise ancak hepınizfn katkısı ile başarabilirlz » demıştır Ote yandan. Başbakan Bulent Ecevit. Sovyetler Bırlığı Buyukelcısı ıle oncekı gun uzun suren bır goruşme yapmıştır CHP ortak grubunda yaptıgı konuşmada Turkıye'ye harış getırmeye kararlı olduklarını yıneleyen Ecevit «Kentlerimlzl sokaklarında kurşunlanmadan yurunebllır, okullarında vurulmadan okunabilır, evlerinde bombolanmodan yaşanabilir durumo kısa surede getirmek başta gelen odevimizdir» bıçımınde ko nuşmuştur Ecevit grupta yaptıgı konuşmada şu goruşlere yer vermıştır «Son ayların dar gecitlerlnden gecerek hukumet kurrna aşamasına varmamızda CHP gru burtun buyük katkısı olmuştur. Bunun için siz değerll arkadaşlanmızo şukranlarımı sunarım. Bu aşamaya varabilmemizl sag layan birliğin ve dayanışmanm bundan sonra da sureceğıne ve bu birllk ve dayanışma içind« yapılocak eleştlrilerle ve uyarılarla grubumuzun hükumete ışık tutacağına guç katacagı na guveniyorum. Hukumette gorev alabilecek pek cok arkadaşımız arasında bır seçme yapmak benlm lcln son derecede zordu. Takdir edersiniz kl, Iktidar olobilmek hukumet olmaktan cok daha onemlldır. Iktidar olmayı ise, an(Devomı Sa 9, Su. 1 de) 40 dakika süren bir gorüşme yaptı Liseli komarıdo "Akıncı,, arkadaşını öldürdü (Cumhuriyet Hober Merkezl) Komandolar soldırgan eylemle rını yurt olcusunde surdurmekte dırler Elâzığ'da dun llselı bır ko mando bır akıncıyı bıçakla/arak oldurmuştur Ankaro'da Akdere ve Kecıoren Ülku Ocakları şubelerınde dınamıt lokumlan ve taboncalar ele gecırılmış her ıkı şube suresız olarak kopotılırken. gozaltına alman 11 komandodan 5'ı tutuklanmıştır Bu arada komandolann denetımın de bulunan Nenehatun ve Tokat oğrencı yurtları da polıs tarafın dan aranmıştır Istonbul Edebıyat Fakultesı 4 gun tatıl edılmış. Goztepe'de oğrencılerın uzerıne Ankara'da Ülkü Ocaklarının 2 şu besinde dinamit ve tabanca bulundu, şubeler süresiz kapatıldı, 5 komando tutuklandı. ateş acılmış bır kız ogrencı aya kot arosmdokı tortışmo kısa ğından yaralanmıştır surede ' vgaya donuşmuş. AELAZIG Komandolarla a kar arkodaşını beş yerınden bıçaklayarak oldurmuştur Katıl kıncılar arasında gectıgımız komando oğrencı olaydan soncuma gunu cıkan catışmo so nucu komando ogrencı Şadı ra kacmış. lısede derslere yenıden ora verılırken. ılde guYılmaz ın yokalanamayan kışı ler tarafından tabancayla ol venl* onlemlerı arttırıimıştır durulmesınder» sonra kapatrtan ANKARA Kentte dort yeElâzığ Lısesınde dun sabah re patioyıcı madde atı/rruşîtr derslere yenıden başlanmasıyia Oncekı gece patlamaların ılkı yenı olaylar cıkmış bu kez ce Maltepe de trafık komıserı Adbınden MTTB ne aıt kımlık karnan Konukman'ın doıresının gıtı cıkan bir akıncı oğrencı. bır rş kapısında olmuş. kapı parkomando tarafından bıçakla calanmıs bınanın camları kırııolduru'muştur mıştır Dığer potlamalar Balıcelıevler Emek mahallesı 71 Okul ıcınde meydona gelen sokoktakı bır kıroothane ıle 60 olayda 6 Fen oğrencılerı Sesokaktak' 110 nolu apartmanın lâhattın Ondek ıle Dursun A 7 nolu daıresınde ve Dıkmen Sokuliu Mehmet Paşa Caddesındekı Genclık Kıraathanesınde olmuştur 9 Akdere ve Kecıoren Ulku Ocakları şubelen dun guvenlık kuvvetlerı tarafından basılarak Oranmıstır Akdere U'ku Ocaklorı şubesır>d»kı aromada, tabon calar bulunmuş Yonetım Kurulu uyesı oldukları bıldırılen 5 kı şı gozaltına olınmışlır GozaHma alınan 5 kışı daha sonra mahke meye gonderılerek tutuklanmışlardır Tutuklananlar Kemal Şahın Metın Karaden.z, Hakkı A hızka Hasan Alacalı ve Necmet (Devamı Sa 9, Su 1 de) Mataracı: "Sabah ilan yapılıp, akşam işe alınan varsa bunların işine kesinlikle son verilecektir,, • ISIANBUL'DA TABIBiifR BIRLIĞİNİ ZÎYARET EDEN SAĞLIK BAKANI TAN VE SOSYAL GUVENLIK BAKANI IJGIZAR, IKI BAKANLIGIN BIRIIKTE ÇALIS^CAGIN! AÇIKUDI lan atamo ve ışe almalarla ılg1lı olarak, şunları soylemıştır «Ben, bakanlığa atandıgım gun saat 16'da ilk iş olorok ışci ve memur alımlarında tebllgat yapılmomış olanlara, yapılmomasını, bunun dışındo tum işcı (Devamı Sa 9, Su. 5 de) THY Yönetim Kurulu üyeleri, kendilerine ömür boyu ücretsiz uçak bileti hakkı tanıdı Yalçın PEKŞEN Turk Hava Yolları Yonetım Ku rulu 4 ocak 1978 tarıhınde yaptıkları (1) nolu toplantıda. THY vonetım kurulu uyelerıyle eş ve çocukiarına omur boyunca ucretsız uçak blıetı venlmesı ıcın korar almışlardır 5 ocakta yapılması gereken oncak hukumet değışıklığı nede(Devamı Sa. 9, Su. 5 de) israil Şeria'da 3 yerleşim merkezi kuru/or • MENAHEM BEGIN'IN 5INA'DAKI YÎRIEJIM MERKEZLERI KOHJSUNDAKI K0NUŞMA5INA KAHIDE SERT TEPKİ GOSTERDI. IRAN ŞAril BARIJ İÇİN GIRI$IMDE BULUNMA SIRA5I ISi?AILfDE» DEDİ ARAFAT JAHI AGIR BIR DILLE SUÇIADI. KUDUS Ortadoğu'da dıplomatık trafık son gunlerde yoğun laşırken Israıl'ın Batı Şeria'da uc yerleşim merkezi daha kuracagı acıklanmıştır Bu konuda basına bılgı veren israil hukumet sozcüsu Aryeh Naor. yerleşme merkezlerının yenı olmadıklarını ıddıa etmış bunların kurulması ka rarının aylarca once alındığını one surmuştur Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat Israıl'e yaptıgı zıyaret sırasında Arap topraklarındokı yer leşme merkezlerının kaldırıimas nı ıstemıştı. Oncekı gun de İsrail Başbaka(Devamı So 9, Su 7 de) Baskon Carteı le, Enver Sedat on gun oncs Asuan'da buluşmaları sırasında, Carter, Sedat'la yaptıgı kısa goruşmeden sonra duzenledıgı basın toplantısında Filıstınlılerın vosal haklartnı destekledıgını söylemış ancok uç gun sonro Washıngton a donduğunde verdîğı demeçte Filıstınlılerın bagımsız devlet kurmalanna karşı olduğunu belırtmıştı Istanbul Haber Servisi Gum ruk ve Tekel Bakanı Tuncay Ma taracı bakanlığıyla ılgılı Incelemelerde bulunmak üzere geldıgı Istanbul'da gazetecılere yaptıgı acıklomada «Blzden once goreve alınan tum işçi ve memurların durumu gozden gecıri lecektir» demıştır Bakan, MC donemınde yapı Fiskobirlik'te MC döneminde işe alınan 630 kişi nedeniyle maaşlar ortaklsrın parası ile ödeniyor Cumhuriyet Haber Merkezi CHP'lı Tıcaret Bakanı Teoman Koprululer'ın gorevden oldığı kısa odı Fıskobırlık olan Fındık Tarım SatıS Kooperotıflerı Bırlıp <3enel Muduru Mustafa Aydın' ,r gorevde bulunduğu uc oy ıcınde bu bırhge toplam 630 ye nı personel almmıstır Fıskobırlık cevrelerınden oh nan bılgıye gore şımdıye kadar (Devamı Sa. 9, Su 2 de) GÖZLEM UGUR MUMCU TıızaSa Üüşmeuıek.. Akaryakıt darlığı Istanbul'da etkisini sürdürüyor, Rumeli yakasında stoklar çok düşük düzeye indi Istonbul Haber Servisi Akaryakıt sıkmtısı dun de surmuştur. Yetkılıler durumun bıraz doha duze/dığmı belırtırlerken, Istonbul Bolgesıne yokıt getıren Adıyanıan ve Balıkesır tankerlennın plotformun TEK'e yakıt ve (Devamı Sa 9, Su. 8 de) MESS MADENiŞ UYUŞMAZLIGI 27 MiLYARUK i$ SAATi KAYBINA YOLACTI Istanbul Haber Servisi MESS Maden Is anlaşmazlığının cozumu ıçm taraflar arasında yenıden baslatılan göruşmefer, daha oncekı başarısız deneylerın ışığında. sessız bır bıcımde sürdurülmektedır. Grevlenn 7 5, lokavtların ıse 2 5 oyı (Devamı Sa .9, Su. 6 da) Ssnayi Bakenı Alp: «Demir ve çimento karaborsESi önlenecek» ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Sanayı ve Teknoloıı Bakanı Orhan Alp hukumetın «her turlu yolsuzluk ve karaborsa» ıle etkın bır bıcımde savaşacağını. demır ve cımento karaborsasın.n onleneceğını belırtmıs «Bu konu hukumet programında da genıs bır şek/de yer alacaktır > demıştır Mıllet Meclısının dunku bırleşımınde AP Bolu Mılletvekılı Mu fıt Bayraktar ve onbır arkadaşın(Devamı Sa. 9, Su 7 de) g\ oktandır ulkemizde «savas taktikleri» uygulonıyor I . Devlet Kurumlarına tırmanan faşıst terorıstler, ulkeyı V bastan başo kana bulomak ıçm her yoîa, her yonteme başvuruyorlar . Goruyorsunuz, artık hastaneler bıle bombalanıyor Ankaro Tıp Fakultesı Yonetim Kurulu ne guzel tartımlıyor Sovaş zamanlarında dusmanların bile ozenle koruduğu hastanelere saldırılıyor Evet, duşman ordularının bıle boşvurmayacokları iğrenç saldırılardır bunlar Bır işgal ordusu geiseydı, Ankara'da vlaltepe'de oğrencilerın oturdukları kahveye bomba atar mıydı?. Atmazdı. Cunku savaşiardo sivıl halkın uzerıne ateş acıimayacağı Cenevre Antlaşmalonna yazıimıştır Bır ısgal ordusunun, bir duşman ordusunun bile basvurmaktan cekınecegi yontemlere sımsıkı sanldılar Devletın yasa! (urumlarını, guvenlık orgutlerini bır yana ıte.'ek, kıran kırana bir savaşa hazırlanıyorlar Şımdilık istediklerı. solu sılahlandırarak eyleme sokmaktır Silâhlı sol ile sılâhlı sağ arasındakı catısmadan sonra rejim değısıkllği ıle kaskatı bir fasist duzen kurmak stıyorlar Başvurdukları bu iğrenc ve aşagılık vontemlerle (Devamı 5 sayfa da) OLAYLARIN *.RDINDAKİ Enerji Bakanı Baykal Libya'ya gidecek ANKARA, (ANKA) Ener|i ve robıı Kaynaklar Bakanı Denız 3aykal'ın guven oylamasından >onra Lıbya'ya gıdeceğı oğrenılnıştır Baykal'ın Irak ve otekı jetrol ulkelerıyle de yakın ılışkıer kuracagı bıldırılmektedır Bu r jmaçla bakanlık bunyesınde bı le heyetın oluşturuldugu oğrenıl nıştır (Devamı Sa 9 Su 7 de) Karamanlis, Ecevit'in son demecini olumlu bulduğunu açıkiadı ATİNA Yunanıston Başbakanı Konstantın Karamanlis, Başbakan Bulent Ecevit'in Kıbns ve Turk Yunan ılışkılerı konusundakı son demecini olumlu bulduğunu bıidırmıştır Karamanlis, Turk Hukumetının bu konudakı goruşlerı eyleme donuştureceğını umduğunu da sozlerıne eklemıştır Yunan Başbakanı Turk Yunan ılışkılerı ve Kıbrıs sorununun cozumune ılışkm Ecevit ın goruşlerının değer(Devamı Sa. 9, Su. 7 de) GERÇEK ortisınln ortak grubunda konuşan Ecevit, cbır sure, oldukca cetın bır donemaen gececeğız, akıl almaz bır sorumsuzluk donemını gerıde bırakıyoruz. ekonomıde ve devlet yapısında bır enkaz devralmış durumdayız» demiştîr Bu sozler geroekci bir saptamayı dile getlrmektedır. CHP Genel Başkanı Ortak Grupa «Takdır edersınız kı ıktidar olabilmek hükümet olmaktan cok daho onemlıdır Iktidar olmayı ıse ancok hepımızın katkısıyla başorabmnz» diye cağrıda bulunurken partisinin onumuzdeki donemds Hükümet ve Iktidar ne yapması gerektlğlnl de b»lırlemektedlr. Gercekten de bugun Turklyede devlet burokraslsı MC'nm portizanlarınca işgal edllmiş durumdadır. Bu partizonlar meşru bir hukumetln elini kolunu bağlıyacak engelleri her kcsimd* yaratabilecek guçtodlrler Devlet carklannın anayasal ve hukuksai kosullor Içlnde Isllyebllmesı MC militanlarının tosflyeslyle olanak kazanacaktır. Her kamu gorevllslnfn ancak yasal amirinden emlr alması ve işlevıni tam anlamında yasal sınırlar Içfndâ yurutmesi gerekmektedlr Devlet corkları boyle donmedigı zaman hukumet havada kalır; yonetim kllıt noktalanna yerleştırilmls mılıtan ve partlzanların keyfine göre bicim alır. Son yılların Turkiye'sinde d«vletln yetkilerini kullonon, ama sorumluluğu bulunmayan bazı odokların hukuk devleti £inırlarını aşarak gosterdiklerl etklnlik slyasal yoşamı yozlaştırmış, deviet hayatında anarşiyı oluşturmuştur. Bu gidise kesinlıkle bir son verilmesi aynı zamanda Ecevit hukumetinin iktı(Devamı Sa 9, Sü. 6 da) P Avrupa ve Komünizmi B • • • MURAT BELGE GEZI IZLENIMLERINI YAZI DIZİSINDE TOPLADI Bakanlar Kurulu Hükümet Programını görüştü ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Mıllet Meclısı Danısma Kuru i j program goruşmelerı \,e g j ven oylaması ıcın ozel gundem azırlanmasma gerek; gormezken Bakanlar Kurulu dun akşam /Devamı So 9 «Sn a ı*»ı ALMANYA'DA iNGiLTERE'DE FRANSA'DA VE iTALYA'DA PARTI YETKILILERI VE MARKSIST AYDINLAR NE DUŞUNUYORLAR NE YAPMAK ISTIYORLAR? •*• YAKINDA GAZETEMtZDE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog