Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

KOLEJLERE genel yetenek testleri BeşirOruç Ihsan Gonç BOTÛN KITAPÇILARDA 50 T.L. YOksel TESTve EĞİTİM yayınları Yıldız cad. no. 40 BEŞIKTAŞ IST. tel.48 18 3.» HAZIRLANANLAR "CIN 54. Yıl; Sayt: 19199 umhuriyet BÖM Kunıcusu: 3TÜNUS NADİ 300 Kuruf 10 Ocak 1978 Salı M*i».Fn»ıK)e 251315 Ojtnm 72 3441 70 temel malm kıtlıgı ve yokluğunu önlemek amacıyia bir komite kuruldu ANKARA, (ANKA) Uzmanların ve bazı yuksek burokratların yenı hukumetın kuruluşuna paralel olarak pıyasada kıtlık ve yokluk cekılmemesı ıctn bazı ıvedı onlemler saptadıkları ve yenı hukumetın bu onlem lerı derhâl uygulamaya koyacağı oğrerılmıştır Alınan bılgıye gore kıtlık ve yoklukları onleme ve her mal ıçın ayrı ayrı clınması gereken onlemlerı tesblt ıcm bır komite kurulmuştur Yenı hukumetın kıtlıkları onlemek ıcm uygulamaya koyacagı 70 maddelık temel mallar da ıkıye ayrılmıştır Bırıncı gruba haikın zarurı ıhtıyoc maddelerı alınmıştır Bu gruba yag, un, şeker ılâc benzın. fuel oıl tup gaz gıbı mallar alınmıştır Ikıncı grupta ıse uretımın durmaması ıcm gereklı ara ve hammaddeler toplanmıştır Bu grup ta demır komur cımento gıbı krıtık hammaddeler yer almaktadır Yoklukları onlemek ıcm kuru lan komıtenın her malın ayrı a\rı oze'lığıne gore darlığın on lenmesı ıcm yapılabılecek ışlemlerı saptayacağı bıldırılmek tedır Bu trada bazı onemh mal lann kıtiığının onlenmesının kar aborsacıların elındekı stokların cozulmesıne, bazılannın da ıtiiolutın duzenlenmesıne ve do•(iz sorununun cozumune bağ lı oldugu belırlenmıştır Bu mal lar ıcın karaborsanıfı cozulme sını sağlamak uzere karaborsa yuruten şırketlerın kredıiennı kesecek bır kredı polıtıkası u/gulonTiası da alınabı'ecek onlem'<=r arasırda soptar"vusttr Sîoklcrın cozuimesının bır suro IÇIP pıyasada yokluğu onleyece ğı. bu sure ıcrde de gereklı dış kredılerın bulunarak ıthalâtın devammın saglanacagı duşunulmuştur Yokluk ve kıtlıkıorı onlemek ıcın 70 krıtık madde nın dtrumunu ve alınacak onl^mıerı saptayacaK komttecfo Tıcaret Bakanlığı Musteşarı Şeref Durugonul ıte Malıye Ba kanlığı Hazıne Genel Mudur Yardımcısı Cetın Hocalogiu aa bulunmaktadır. Trakya'da araçlarve trenler karasaplandı Cumhurlyet Haber Merkezl Korakış son yıllara gore etkısını cetın olarak surdurmektedır Tı pı halındekı kar yuzuhden kapanan Trakya'nın Istanbul'la ulaşımı buyuk olcude durmuş, oraclar ve trenler kara saplanmıştır S'ddetli «oğuklardan Trakya ve Mormara bolgesmdekı bırcok kentte okullar tatıl edılmış, Doğuda gorulen kızamık salgınında Muş'un Malazgırt ılcesınde 17 Kars'ın Dıgor ılcesınde 5 cocuk olmustur Istanbul'u Edırneye baglavan devlet karayolu Kınalıköprö kav şağından sonra kapalı bulunmak tadır Kırklarelı ve Edırne uzennden Istanbul'a gelmek ısteyen araclar Corlu uzerınden Tekırdoğ yoluna saparak guclukle seyredebılmektedırler Canakka(Devamı Sa. 9, Su. 1 de) sürdürürken Kış tüm yurtta etkisini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Ecevit'in «Kıbns'ta toplumlararası gömşmelerin yeniden başlatılması sürecinde Türkiye'nin yeni bir yaklaşımla yeni girişimlerde bulunacağını» söylediğini bildirdi. ecevıt, Denktaş'la uzun bir telefon konuşması yaptı. Nejat Konuk'un 18 ocakta Ankara'ya gelmesi bekleniyor "Türkiye, Kıbrıs için yeni girişimde bıılunacak Yakıt stoku tamamen tukenen hastanolers artık hasta alınmamaktadır. Hastane yetkılılerının bır kısmı yakıtsızlığın gecıcı olduğunu hemen her gün bıraz yakıt bulabıldıklerıni belırttrken, coğu hastaneler tum servıslerde hızmetlerın felce uğradığını Dild'rmekted.r ler. Hastalann soğuk nedenı Ile yenı komplıkasyonlar ve hastalıkların karşı karşıya kaldıkları ve bu durumun ozellıkle Capa da (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) ANKARA, (ANKA) Bırleşmiş Mılletler Genel Sekreterı Kurt VValdheım dun Ankara'da duzen ledığı basın toplantısında. Turkıyedekı temaslanyla ılgılı ızle nımlennı onlatmış. Kıbrıs toplum lararası gorüşmelerının şubot sonu, ya da mart başında başlayacağını bıldirmlş. tToplumlararası goruşmelerin yenlden başlatılması sureclnde, Turklye nin yeni bir yaklaşımla, yeni glrışimlerde bulunacağını umuyoruz» demıştır. Ecevıt'le cok olumlu ve «umut verlc!» gorüşme lerde bulunduklarını belırten BM Genel Sekreterl. bir soru uzerlne Türkiye'nın yenı yaklaşımının eskl polıtıkadan farklı olduğunu ve somut nıtelıkler taşıdığını kay detmlştır. Başbakan Bulent Ecevıt de, Kıbrıs sorununun nıhal cözumunde Turkıye ve Yunanlstan a büyuk görevler duştuğunü belırtmış, ıBu çozumun olınmasında Ikl devlet, Adadaki Ikl toplumu yalnız bırakırlarsa, bu sorumluluktan kaçmak olur, blz bu sorumluluktan kaçmayacağız» demıştlr VValdheım. Ankara'dakı temas Istanbul Haber Servisi istanbul ve cevresınde fueloıl ve motorın darlığı had aşamuya ulaşmıştır. Ambarlı'ya yanaşmaya başlayan tankerlerın sınırlı sayıda oluşu ve «Dogıtım açığının kapatılmaması* nedenıyle darı gın daha uzunca bı r sure devam ecieceğı D I dırılmektedır Istanbul'un günluk fueloıl gereksınıml 4000 tondur Petrol Ofısının elınde ıse na.en 1000 ton akaryakıt bulunduğu ogrenılmıştır Darlığın genış boyutlaro ulaşması nedenıyle yabancı petrol şırketlerı ıle ulusal petrol şırketlerının farklı yollarla acığı gıdermege calıştıkları gorulmektedır. Shell. ılk ağızda, taleplerde yuzde 50 kısıntı yaparak ıhtıyacı karşılamaya calışırken Petrol Ofıs yakıt ıthalı bollaşana dek elındekı stoku salt hastane ve okullara verme kararı almıştır Nıtekım son olarak Ambarlı'do depolanmış bu lunan 1000 ton kadar fueloıl'ın bu cerceve ıcınde dogıtıldığı gorulmektedır Bunun dısında carsamba gunu Ambarlı \a yanaşacak bır gemı ıle 10 bın ton fueloıl geiecegı bıldırıtmektedır. Shell ıse bır hafta bek leyerek yanaşma olanağı bulan Payas gemısınden boşalan 11 bın ton fueloıl'ı dagıtın agı ıcınde pıyasaya vermeye başlamıştır. Romanya'dan gelen 3754 ton motorının bozuk cıkması ve paçal yapılmak uzere beklenen motorının henuz gelmemesı nedenıyle okullorda ve bır cok hostanede hızmetlerın aksadığı gorulmektedır. HASTA ALAMIYORLAR.. YAKITSIZLIK, OZELLIKLE HASTANPLERİ RUMLARlNOA PALTOLU OGREÎIM ETKILİ YOR ISTANBUL'DAKI (LK VE ORTAOĞRETIM Kü YAPILACAK. ILGILILER, «DAGITIM AÇIĞININ KAPATILAMAMA Sl. NEDENIYLE DARLIĞIN S'JRECEGINI BILD! RIYORLAR. Fuel oil ve motorin darlığı had aşamaya ulastı larına lllşkln olarak". şu bllgllerl vermıştır: « Başbakan sayın Ecevlt'le uc saati aşkın, cok olumlu ve umut verıcl goruşmeler yoptık. Toplumlararası goruşmeler, şubat sonunda, ya da mart bafin(Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) Ticaret Bakanlığında önceki işlemlerin denetimi için 37 müfettişe görev verildi ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Tıcaret Bakanı Teoman Koprüluler Bırıncı ve Ikıncı Cephe Hukumetlennın her turlu tasarrufunu denetlemek amacıyia Bakanlık ıcınde ve Bakanlığa baglı tum kuruluşlarda 37 mufettışı gorevlendırmıstır Mufettışler denetleme gorevlerıne oncekı gunden ıtıbaren başlamıslardır Elde edılen bılgılere gore. Bırıncı ve Ikıncı Cephe hukumetlerı donemınde «En fazla tahri(Devamı Sa. 9, Su. 1 de) Hükümet Dördüncü 5 Yıllık Planla I978 Yılı Ekonomik Programını, yeniden hazırlamak üzere geri çekîyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Hukumet cephe ortaklıgnca «yasa dısı» olarak hazırlanıp parlamentoya sevkedılen Dorduncu Beş Yıllık Kalkınma Planı ıle 1978 Yılı Ekonomik Proqrammı gerı cekecektır Dorduncu Beş Yıllık Plan yeniden hazırlanırken 1973 «geçış yılı» olarak kabul ed 'ecek planın 1979 yılından başlatılacagı bıldınlmektedır Ikıncı Cephe Hukumeti kasım ayı ıcınde Devlet Planlama Teş kılatı dışında bır plan ve program hazırlamış, değışık ekonomik kesımlerden sorumlu uzmanların yaptıkları çalışmaları «derteme» halıne getırerek bunu «Dorduncu Beş Yıllık, Plans odı altında meclıslere sunmuştur Planın sıyasal ıktıdar tarafından verılmesı gereken bır strateıısı olması, kamuoyunda tartışılması ekonomik ve sosval kesırrlerı arasnds uyum bu lunması gerektığı haıde ıkıncı cepne hukumeti bu ılkelerın (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) Ecevit için "Türkiye'nin en iyi başbakanı,, diyen The Economist batılı ülkeleri hükümete yardıma çağırdı ingıltere'de yayınlanan «The Economıs'i dergısınde Başbakan Bulent Ecevit e ılışkın yozıda «Bulent Ecevit Türkiye'nin en İyi başbakanıdır» denılmektedır. Dergı Turkıye dekı bunalım ıcm en iyi cozum yolunun CHPAP koalısyonu olduğunu, ancak gene de Ecevit ın kurdugu Kabınenın Turkıye ıcın ıkıncı en iyi ge(Devamı Sa. 9, Sü 3 de) Bakırkoy Bahçelıevler Lısesıne baskın yapon u,, 3 .p ogrencılcrın uzerine ateş actılar ve genış tahrıbat yaptılar. Cumhuriyet Haber Merkezl Komando saldırıları Istanbul ve Ankora'da yoğunluğunu korurken Ankora da aralarında ODTU Tekel Genel Mudürluğune ve Oğret.m Uyelerı Derneği ıle Tıp kaleten Genel Mudur YardımcıFakultesının bır klınığının bulunlarından Orhan Özet getırılmıştır MHP'I' Gun Sazak tarofından OLAYLARIN Tekel Genel Mudurluğüne getıARDINDAKİ rılen Esat Guchan, Gumrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı tarafından görevınden alınarak Bakanlık muşavırı olmustur Ote yandan. Tekel'm Çayırba11 zel yaşamda «Mıras yemek» şındakı Kıbrıt Fabrıkasına MHP I I deyimi vardır. Bundan tureve Ulku Ocaklarından belge ge" tılen «Mlrasyedi» sozcuğu (Devamı Sa. 9. Su. 3 de) coğu zaman yergi onlamında kullanıtan bir olumsuzluğu simgeler. Bazı müşteşarlâr Ne var ki toplum hayatmda görevden âlınma babalar çocuklarına her zaman mal, mulk, zenglnlik bırakarak kararınm tebliğ gocmezler; bazen de borcharc bırakarak olurler. Boyle oloylaredilmemesi için da cocukların onunde ıki yol varizne ayrılıyor dır: Ya mirası reddederler, eskı deyimle reddı miras yolunu tuANKARA, (ANKA) Bazı Ba tarlar. ya da babadan kalma ne kanlık Mustesarlarının, gorevlekadar borc, harc ve \ukumlurınden alınmaları halınde. karaluk vcrsa, namus borcu sayıp rın kendılet e tebliğ edılmemeustlenirler ve odemeye calışırîar sı ıcın ızıne ayrıldıkları belwtıl Tum hayatı boyunca babadan mektedır Bu arada Malıye Ba kalma olumsuz mlrasın ağırlığı kanlığı Musteşarı Sabahattın (Devamı Sa 9, Su. 4 de) Tekel Genel Müdürlüğüne vekaleten Orhan Özet getirildi ODTÜ Öğretim Üyeleri Derneği ve Ankara Tıp'ta bir kliniğe patlayıcı madde atıldı duğu ceşıtlı yerlere patlayıcı madde atılmıştır Ankara DMMA r de komandolarla devrımcıle arasmdakı kavgadan sonra MHP Genel Baskan Yardımcısı Sadı Somuncuoglu'nun kardeşı de gozaltına alınmıştır Afşın ılcesı Beledıye Başkanvekılı Yemlıha Inal'ın evıne dun atılan patlayıcı madde ıle ılgılı olarak MHP Genel Başkanı Alpaslan Turkeş ın koruma polısı Mehmet Berberoğlu'nun gozaltına alındığı bıldırılmıştır Istanbui Unıversıtesıne bağlı fakultelerde dun oğren.m olaylı başlamış Iktısat ve Edebıyat Fakultesınde cıkan olaylarda bın polıs uc kısı yaralanmış, gozaltına alınan 31 kışı daha sonra mahkemece serbest bırakılmıştır İSTANBUL Bakırko/ Bahce lıevler Lısesını sılâhla basan ve komando olduğu sanılan kışıler, hasara yolacmışlardır Olay sabah 8 30 sıralarında okuldakı toren hazırlıkları başlarken meyda na gelmıstır Okula gelen 67 kışılık bır grup oğretmenler odasına, (Devamı Sa. 9, Su 4 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Yurt dışındaki Türklere oy hakkı sağlayân bir yasa önerisi verildi ANKARA, (ANKA) CHP Trabzon Mılletvekılı Rahmı Kumaş ve 10 arkadaşı, yurt dışındaki Turk yurttaşlarmın oy kullanabılmelerını sağlamak Icm yasa onerısınde bulunmuşiardır Kumaş ve arkadaşlarının ya sa onensıne gore, yurt dışında kı yurttaşlar. oy verme günunden bellı bır sure once Yuksek Secım Kurulu tarafından kararlaştırılacak bır gun ve süre ıcerısınde konsolosluklarda oy kul lanabıleceklerdır. Buna gore, sec me yeterlılığı olan ve oy kullan ma hakkmı elde eden yurtaşlar. (Devomı Sa. 9, Su. 4 de) Soictı Hükümet.. GERÇEK MİRAS altında bell bukulmuş Insanlara toplumda rastlanır Devlet duzenınde ıse koşutlar ozel yaşamdakı gıbı degıldir. Devlet hayatı sureklıdır Hukumetler ise sureksızdlr, değısırler. Ulkede yonetim elden ele gecer. Boyle zamanlarda her yeni hukumet eskisinin mlrasını yuklenlr. Cunku bu atanda reddi miras diye bir olanak yoktur. Şimdl ikınci MC'nin mirasını Ecevit hukumeti yuklenmek zorundadır. Ne var kl bu mirası Ecevit'le birlikte asıl yuklenen, kuşkusuz Turkıyedir. Turk devletıdir, Turk mılletidir, Turk holkıdır. Bu satırlar yazıldığı sırada Cumhurıyet gazetesının odaları ve salonları akaryakıt yoksunlugundan oturu soğuktur. Yalnız gazetemızln durumu boyle degıldir. Ulkede coğu devlet dalresınde, kamu kuruluşunda, ozel burolarda, evlerde aynı durum gecerlidir. Coğu alle, fueloll veya komur yokluğundan titremektedır. Kuçukleri hastalıktan koruma cabosı annelerln, babaların baş kaygısı olmustur. Çocukları okullarda olumden, ve evde soğuktan korumak yolunda buyuklerin yoğun bir endise içinde bulundukları ülke hallne geldik. Buyuk santrallerin bazıları durmustur. Hastanelerde hastalar donmaktadır. Amelıyatlar yapı••• (Devamı Sa. 9, Su. 3 de) Komandolar Cumhuriyet okurlarına yönelik saidınlarını sürdürüyorlar İstanbul Haber Servlsl Komandolann şıddet eylemleri yanısıra «Cumhuriyet» okuyucularına korşı saldırıları bugunlerde \ıne artmış, polısın hıcbır onlem olmadığı gorulmuştur. (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) YEREL SEÇiMLER VE SONUÇ Dr. Erhan KARAESMEN'in INCELEMESI BüGUN 4 SAYFAMIZDA Bu hukumet solcudur . Bır solcu hukumet ne yapar' Orneğn yeroltı kaynaklarını devletleştırır. Bu hLkumetın boyle Dir omacı, boyle bir programı var mı? Yok Ne gezer Sonra ne yapar? Bankaları, s;gorta şırketlerını devletlestirır Daha sonra?. Vergı sıstsmını koKunden degıstırir''. Tarım kazançlarını vergılendırır, servet verg:sı koyar Yapıyor mu bu hukumeı bunları' Hayır. Yapmıyor, yapmayacak . Pekı nasıl solcu hukumet oyleyse9 Dış tıcnrete ookunmaz, vergı slstemıne ıl'smez, duzenın altyapı kurumlarına el atmaz . Nci111! b;r solcuıuk bu? NATO dan mı çıkıyoı' Uıusal savunmn s.stemınde koklu değişiklıkler mı dusunuyor9.. Aman ef^ndım, ne mumkun? . Ceza yacasındaki unlu 141 ve 142'ncı maddeleri mi kaldırıyor? Yok canım, hangı dağda kurt oldu' Komunıst Partısı nın yasallasması icm caba mı harcıyor''. Komunıst Partısı mı? Aman aman, yerırv kulağı var, kımse duymasın.. Hem bu hukume' iic ve dıs ckar çevrelerince kuruldu» d'yeceksınız, hem de bu soylediklerınizı unutup, «hukumet solcudur» dıye yuksek perdeden atacaksınrz. Bu ıkisi bırarada olmaz. Ya o dcğru ya oburu . Hangisi acaba? Su kaba gerceğı bır iurlu gormek ıstemlyorlor. Ulke bir ıc savas esığıne sııruKlendı.. Ekonomik durumu ıse dusuk Başbakan en ozlu ceyıs'e acıkladr 5 sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog