Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

UNİVERSÎTEYE HAZIRLUC YAYf Tum Genel Yetenek Osman Ankan.ın 520sayfalOOtl Tum Fizik. (Klasık) Burhan Erkalın "OOsayfa 125 tl Tum Kımya (Klasik) Hanıfı Yurtseven, in 320 savfa 75 tl ÖDEMEL1 İSTEME ADRESt ORDU cod.288/3 Aksarayistanbul TEl:22 22232875 35 22 88 25 C 54. Yıl; Sayi: 19190 â Kurucusu: TUNTS NADt • ' 300 Kuruş Demirel istifasım Korutürk'e sundu Güven 218 Güvensizlik 228 Katılmayan 2 Meclisten Izlenimler umhurıyet Demirel oylamadan sonra «Meclisin iradesi belirmiştir. Böylece hükümet bunalımı başladı» dedi. Ecevit düzenlediği basın toplantısında sonucu demokrasinin kökleşmesinin bir kanıtı olarak niteledi, «Bunalım başlamıs değil aksine bitmiştir» şeklinde konuştu. Güven oylamasına AP'den ayrılan «Onbirler»den Cemalettin İn kaya ile bağımsız Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan katılmadı. â EDEBİYAT NURi PAKDİL Y Ö N E T E N OCAK SAYISI BUYUK KİTAPCILAROA SAVIS! 10 YILLIĞI 120 LIRA P.K 50 Bokonlıklar / ANKARA 1 Ocak 1978 Pazar MC'NIN SONU VE BIR AYDIN HAVASI "ÖYLE KURULAN BÖYLE YIKILIR,, Matafa EKMEKÇİ Meclıste A p kulıslerınde guven oylamasından once tom bır yenılgı ve teslım olma havası vardı AP kulısınde AP'lılerın ağızlarını bıcak açmozken, muhalefet kulısınde guluşmeler dımdık yurumeier goze carpmaktaydı Boğımsızlonn karorlı tuıumu karşısında AP Genel Boşkanı Demirel ıle Demırel'ın gıtmesını ıstemeyen cok yokın cevresı cabaların boşo olacagını anlamış ve ayrılanlorı gen cevırmek ıçın uğraşmayı bırokmıştı Meclıste ıcerde ve dışarda yıne sıkı guvenlık onlemlerı vardı Ancak bunu yeterlı gormemış olacak kı Ankara Valısı. Meclısın cevresıne bır landarma taburu gondermeye kalktı Meclıs Başkanı Cahıt Karakaş Meclısın guvenlığı ıle ılgılı kışılerden gereklı bılgıyi aldıktan sonro landarma taburunu Msclısten gerı çektırdı CHP lıler guven oylornasında bır cıngar cıkmoması ıcm her turlu onlemı almış gıbıydıler AP sırolarının yakınında oturan bazı mılletvekıllerı toa uzaklara taşındılor. AP'nın kavgacıları bır başlorına kaloılar (Devamı Sa. 9, Sü. 2 d«) Yakın Siyasal Geçmişte 'Bağımsızlar,, Turhan ILCAZ Bırıncı MC nın protoko. ve prograrrı hozırlıklorının surduğu yırmı gun boyunco gorulmemış bır «transfer» kargaşosı ege men oldu parlamentoya 73 secımlerının getırdığı sandalye dağılımlarının, soyısal dengeyı bıçağın sırtındo tutmosı yuzundendl bu... Cephecılenn, gjvenoyunu sağlamo bağlamo cabalarma karşı. CHP de guven oyu aldırtmamok ıcm uğraşıyordu önce MSP Muş mılletvekılı Ahmet Hamdı Celebı CHP'ye geçtı Cele(Devamı S. Soyfada) Ü Ü İKİNCİ MC DÜSTÜ ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Ikincı Cephe Hukumetı, Mıllet Meclisının dünku bırleşımınde yopılan güven oylamosı sonuntia duşmuştur. Boylece 1975 yılı 31 Mart'ından bu yana süregelen cephe yönetımı. 1977 yılının son gunu ışbaşmdan uzaklaştırılmıştır. Oylomadan sonro Cankaya Koşkune cıkan Suleyman DemıMıllet Meclısı Genel Kurulurel ıstıfasını Cumhurboşkanı Konun dunku bırleşımınde yapılan ruturk'e sunmuştur guven oylamasına 446 mılletveCumhurbaşkanı'nın, Demırerkılı katılmış. uc MC partısının ın ıstıfasını kabul ettığıne ılış218 uyesı hukumete «guven* vekın yazısı Meclıs ve Senato Baş rırken 228 «guvensizlik» oyu kulkonlıklarıno gonderılmıştır lanılmıştır Cephe Hukumetıne Koruturk'un bugün ya do hofta başında Bulent Ecevıt'ı co CHP'nın 213 mılletvekılı ıle CGP' lı ıkl, DP'lı bır uye ve onıkı bağırıp hukumetı kurma gorevıni ğımsız «güvensizlik» gostermışverme olasılığının bulunduğu tır. AP'den ayrılan «onbirlenden bıldırılmektedır Balıkesır Mılletvekılı Cemalettin Inkaya ıle Sıırt Bağımsız Mılletvekılı Abdulkenm Zılan oylamoya katılmamışlardır Bılmdığı gıbı Genel Kuruldo bır sandalye olum nedenıyle boştur Mlllet Meclısı Başkanı da oy kullonamamaktadır Genel Kurul'un dunku 85 brleşımınde, CHP tarafından. MC hukumetmı duşurmek uzere verılen «gensoru» önergesının son aşaması, olağanustu guvenlık onlemlerı arasında gercekleştırılmıştır Bılmdığı gıbı, gensoru gorusmelerının yopıldığı, oncekı gun, CHP'lı uyeter tarafından, Anayasa'ya uygun olarak «gerekçeli güvensizlik onergesı» venlrr.ış. Başbakan Demirel de, hukumet adına «guven» ısteğıne ılışkn bir önergey! baskanlığa sunmustu Dunku bırleşımde her ıkı o nerge bırleştırılerek oylanm ştır Ikincı Cephe hukumetınn du şurulduğu «guven oylamatıtncîc CHP. CGP ve DP ıle bırlıkt* c kullanan bağımsız mılletvokılıe" şunlardır. Guneş Öngut, Mete Tan, Orhan Alp. Mustafo Kılıç, Oğuz Atalay, Ahmet Karaasian, (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) Bağımsızlar bir kez daha ama değişik bir biçimde devredeler YENI YILINIZ KUTLU OLSUN Siyasal parti liderleri yılbaşı nedenıyle mesaj yayınladı (Cumhuriyet Hober Merkezii Sıyosol partılenn genel başkanları yenı yıl dolayısıyle mesoılar voyınlamışlardır Cumhurbaşkanı Koruturk'un ıse yenı yıl mesaıını, son sıyası gelışmeler dolayısıyla dun vermedığı. hukumetın duşurulmesı ıcm verılen gensorunun netıcesını bekledığı ve ortaya cıkacak son sıyası gelışmelenn ışığında konusma yapacağı ve bu sebep le konuşmasını bugune erteledı ğı bıldırilmıştır. CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt mesaıında, 1978 yılının Turk ulusu ve tum ınsanlığa bcrış yılı olmasını dılemıs, 1977 yılı (Devamı Sa. 9. Su. 3 d«) Bilanço.. H er yenl yılın boşındo klşılerın ya da toplumların gecmış yılın bilânçosunu çıkarmaları bir gorenek oimuştur. Bu ışi yaparken kuşkusuz lyimser ya da kotumser davronmak olasıdır. Unlu ornektekı glbı, yorım bardok şoraba baKon bir kimse, kadehin yorısını boş veya yarısını dolu gorebılır. Toplumların yıllık yoşam kesltlarinde de kuşkusuz olumlu ve olumsuz yanları bulup cıkarmok kolaydır. Ne var kl, 1977nin Turkıye lcin olumlu bir yıl oldugunu soyliyebilmek en oşırı lyımserler lcin bile olanaksızdır. Yılın son yapragını koparırken gerlye doğru baktıgımızda, duşmonlık, kavga, cınayet. pahalılık, anarşi, iflas, yokluktan oluşan bir olumsuzluk yumagından başka şey goremlyoruz. Elr yandan şeriat gerıcilıgine, bir yandan ırkçı millıyetçılıye, bir yandan da çıkarcılık felsefesine dayanan garip bır KOOllcyon, Turkiye'yl 1977'de acıdan acıya duşurmuş, devlet ve toplum yaşomını perışan etmıştir. Kardeş kavgaları koruklenmlş, yurt içlnde cepheleşme derinleşmls, aşırı yolsuzlukiar yoğunlosmış, can guvencesi kalmomış. Ekonomi İflas, tabrikalar durma noktasma gelmiştir. Terör yonetlmi her yanda egemen olmuş. devlete guven kolmamıştır. Türkiye'nin dış dunyaaakl saygınlığı geniş olçude yaralanmış, ve kalkınma edebiyatı sürerken, ulke 70 sente muhtaç duruma duşurülmustur. En kotüsu, ekonomlk ya da maddi yıkıntılar değildlr. Maneviyatcı oldugunu soyleyen MC yonetiml, tiım moral değerlerl yıkıntıya surukleyecek azgınlıkları salgın hastalık gibi topluma ya< yabilmiştir. Bu yıkıntının altından nasıl kalkılacağı sorusunun yanıtını bulmak kolay değildır. Kötumserliğimizi korukleyecek tum gostergeler 1977'nin bllâncosunda zengindlr. Ama lyimserllğimizi destekliyecek ışa retlerl de geçmiş yılın yaşantıları arasından bulup çıkarmak olası değil midir?. Bu konuda, toplumun saglıklı göclerinin herşeye karşın direnme güçlerlnl yitlrmediklerını söyllyeblllriz. Halkın buyuk ke»Iml, cağdışı guçlerin saldırısı karşısmda, ozgurlük, demokrosl, uygariık değerlerinl sovunmokta kararlı olarak 1977'nin Cumhuriyet (Dftvamı Sa. 9, Sü. 6 da) Demirel Gensoru ile düşen GERIDE KALANLAR ÖZGENTÜRK ilk başbakan oldu Orhan ERİNÇ Ulkemlzde Cumhuriyet donemının gensoru'ya dayalı ucuncu guvenoylaması yapılmış ve Başbakan Demirel, hakkında guvenoylaması yapılan ıkincı. gensoru ıle duşurulen ılk başbakan olmuştur 1924 Anayasosında da yer alan gensoru kurumu. çeşıtli nedenlerle soz konusu olmuştur Ancak bunlardan hemen tumj ya gundeme alınmayarak reddedılmış ya da goruşmeleri sonunda guvanoyuna gıdılmesıne gerek gorulmeyerek sonucsuz kalmıştır Gensoru Kurumu'nun t\r engelleme aracı olarak kullonı'masına da ozellıkle DP ve AP (Devamı Sa. 9, Su. 5 de} Cumhuriyet VARINDAN BAŞUIYARAK Avrupa'öa Kasketı bırakmıslar Uc etek giyen de yokmuş. Elbette canım adam oldular. Derler kı, cocukları Turkçeyi unutmuş. Oyledir az buçuk. Kızlar bıraz buyuyunce, Alman olmadıkları için ağlıyorlarmış. Doğrudur. Oğlanlar saçlarının renginden utanıp, sarıya boyuyorlarmış saclarını. Dogrudur. Derler ki, delirenler varmıs Vardır. Milli Piyango çekildi Mıllî Pıyongo'nun yılbaşı nedeniyte rekor duzeydekı 336 mılyon lıralık ıkramıye cekılışı dun Ankara'da yapılmıştır. Ikramıye kazanan numaraların lıstesı aşağıya cıkarıtmıştır. (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Vietnam'ın, Kamboç'a karşı saldırıya geçtiği bildiriliyor BANGKOK Kombocyo hukumetı Vıetnom tumenlerının zırhlı bırlıkler ve havo kuvvetlerının desteğmde cuma'yı cumar tesı'ne bağlayan gece Kamboçya'ya saldırıya gectıklerıni acıklamıştır Bu saldın üzerıne Kambocyo hukumetı, 31 aralık 1977 tarıhınden gecerlı olmok uzere Vıetnam ıle dıplomatık ılışkılenni gecıcl olarak kesmeve karar ver dığını bildırmıştır. Kambocya hukümeti tarafından yayınlanan bıldırıde, Vıetnom'do gorevli butun Kambocyalı dıplomatık personelın. en gec 7 ocok 1978 tarıhine kadcır uıkelennn donmus olacokları be (Devamı Sa, 9 Su. 7de) Onlarumutlarıveöfkeleri ile Almanya'ya gittiler.. Cok cinaye! oldu değil mı? Yo Halıl e soz yok! Cok. Gozeteler cok yazdı. Al Neden'' Cunku Halıl Almanya'ya gıt ışte bıri: «Munih'de bir fobrikoda calımıştır. Almanya'ya gıdıp ne yopmış şan Ali Aslan, bir gun bir mektır'' Almanyolı bır ışçı olmuştur. Almanyalı bır ışcı olunca ne olmuştur' Hayatını kurtormıştır! ' Nasıl? Cok para yapıp ev sahıbı olmuştur. Arkadaşları onu parmakla gostermıştır Karısı konuk larına Alman sıgarası sunmuştur. Yani lyı bır hayat kurmuştur. Halıl gıbısi az, Yok az değil. Bır mılyonun üstunde. On yedı yıldır Almanya'ya yığınla Turk yurttaşı gıttı. Ofkelerı, umutları. sevdalarıyla bırlıkte gittiler. Ne yaptılar orada7 Türkce ış gorduler Turkçe sevdalan'p, Türkce adam oldürduler. tup aldı. 12 yaşındoki kızı Selma mektubunda şoyle diyordu: «Annem iyi. Duzce'den bir amca geliyor. Hep onunlo gidiyor. «Ali (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) Ankara'da kurşunlanan iki lise öğrencisinden biri öldü Cumhuriyet Haber Merkezl Ankara'da kurşun yağmuruna tutulan ıkı lıse oğrencısnden bınsı hayatınt yitırmıştir Mamak semtmde ıse komandoların tum aracları durdurarak kımlık kontrolu yaptıkları belırtılmıştır. Ankora Aydmlıkevler cıvannda oncekı gun bılınmeyen 5 kışllık bır grubun sılâhlı soldırısına uğrayan Aydınlıkevler Lısesı oğrencılerınden Şeref Şahın ıle Kemalettın Erdoğan ağır yaralanmışlardır. Yaralı oğrencılerden Şeref Şahın olmuş, Kemolettın Erdoğan ıse tedavıye alınmıştır Olay yerınde bulunan kovanlar ıncelenmektedır Öğrencılere Samsun yolu uzerındekı Acar (Devamı Sa. 9, Su. 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog