Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAJ YAYIMLARI MAVİ ve KARA Sabahattin EYÜBOĞLU 14 YAZI EKLENMİŞ OLARAK, YENİ BASK1SI ÇIKTI... FÎYATI: 25 LİRA.. îsteme Adresl: Cağdaş Yaymlan Halkevl Sokak 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL 53. YH; 5AYI: (8928 Cumhuriyet Kurucusu: TUNUS NADt 200 KURUJ TAKINDA ÇIKIYOR HATIRALAR Bahrlye Nazırı ve Dördüncü Ordu Komutam Cemal Paşa'nın İttihat ve Terakki dönemine, Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin Cephesi üstüne anüarı. Flyatı 30 lira îsteme adresi: Çağdaş Yayınlan Cağaloğlu Halkevi Sok. No: 3941 Istanbul 9 HISAN 1977 CUMARTBI 40 milyona malolan Izmir Kültür Merkezi'nin bir bölümü yandı ılÎR. (Cnmhnriyet Ege Bfinvsu) ge Üniversitesi Şehlr Kültür •kezi'nde dün çıkan yaııgmda, ının çatısı ile, 4. katı tamaı, 3. katının da bir bölümü mıştır. Yangımn, sürdürülen apım çalışmaları sırasmda 4. a oksijen kaynağından 3içrakıvılcımlann zifti tuluşlurnyla çıktıgı belirtilmıştir. apımma 3 yıl kadar önce başm Ege Üniversitesi Sehır Külttir Merkeıl, Konakta 2 bm metrekareîik bir alanda 4 kalh bir yapı üe yan tesislerınden oluşmaktadır. 40 milyon '.iraya malolacağı bildirilen Kültür Mer kezinin önümüzdeki çünlercîe hizmete gırmesi bekienmekteydi. Edinilen bilgiye göre, oksijsn kaynagından sıçrayan «vılcım!ann zifti tutuşturmasıyla başlayan yangın, bir anda çatıyı sar(Devamı Sa. 9. Sü. 1 dc) İsrail Başbakanı Rabin, bir ABD bankasında parası olduğu ortaya çıkınca görevinden istifa etti TELAVİV İsrail Başbakanı Izak Rabin, Amerikan bankalarında kendisiyle eşinin ortak hesabı bulunduğunun ortaya çıkması üzerine görevinden istıfa ettigini, ayrıcı önümüzdeki 17 mayıs tarihinde yapılacak genel seçimlere Başbakan adayı olarak katılmayacağını. milletvekilligine de adayhŞını koyrr.ayacağını açıklamıştır. İsrail Radyosu ve (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) Ön seçıme sekiz partiden katılacak olan aday adayı sayısının 6 bini bulduğu bildiriliyor ANKARA. (CumhnriTrt Bürosu) 5 haziranda yapılacak millet vekili ger> ve senato üçte bir yenileme seçimleri için 1 maysta yapılacak aday yoklamalannda se kiz partiden fi bin dolayında aday adayınm çekişeceği büdirilmektedir." CHP'de 1973 seçimlerinde kontenjandan parlamentoya "ireıiİRr. bu dönem aday yoklamalarına ka (Drvamı Sa. 9, Sü. 6 da) Başbakan Demirel, TRT Genel Müdürü Karataş'ın durumu için, «bir iki gün daha sabredin» dedi Ecevit: "Korutürk, seçim dönemî yetkilerini tümüyle kullanmalı,, ANKARA, (Cuıtıhuriyet Bürosa) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit seçimlerin güvenlik içinde yapılması için Cumhurbaşkanınm seçim döneminde etkin yetkileri bulundağunu hatırlatarak, «Sayın Cumhurbaşkanımı zın bu yetkilerini tam olarak kullanmaları kar şısında hükümetin direnişi kamuoyunda destek görmeyecektir» demiştir. Yüksek Seçim Kurulu ile Sandık Kurulu Başkanlannın s«çim günü geniş yetkileri olduğunu da söyieyen Ecevit, «Yasalarla verilen yetkilerin tam kullanılmasınm da seçim günü güvenlik sağlanına sı ba'ramından büyük olanaklar getireceği inancındayım» şekünde konuşmuştur. Seçm! güvenliğinin bn hükümete bırakılamaya(Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Tarafsız bakanlar yarın belli olacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Stilejrnan Demirel, Türk parlamentosunun yüzüncü yıiında erken seçim karan alması ile büyük bir müessese olduğunu bir daha gösterdiginı söylemiş, seçim güvenliğı diye bir fobi yaratmaya gerek bulunmadıgını belirterek, «Yedt seçimi sükunet içinde yapan Türkıye sekiztncisini niye güvensizlik içinde yapsın» demiştir. 1977 seçimlerinin ülkeye istikrar ge gidilecek, gidilecek beyler ve geürmesi gerektiğini sarunan Oe linecek» şeklinde konuşmuştur. mirel, üç bagımsız bakanm paCumhurbaşkanı Fahri Koruzar günü atanacagını bildirmiş. türk ile yaptığı haftalık olağan MSP'nin erken seçim karannın görüşmeden sonra gazetecilerle iptali için Anayasa Mahkemesi' görüşen Başbakan SUleyman Dene başvuracagını açıklamasmı mirel, seçime ilişkin görüşlerir.i doğa! karşıladığını belirterek. açıklamıs ve çeşitli soruları ya• Sahibi asliye gidiyoruz. Bıında nıtlamıştır. yadırganacak birşey yok. Zaten Başbakan Demirel. ülkenin şimdi gitmezsen 4 ay sonra gıt her geçen gün seçime yaklas meye yine mecbursun. Gidilecek, tıgım belirterek, «Türkiye parlamentoüumm TB^TM'den degü de Osmanlı Meclisi Mebusanı'ndan başlarsanız yüzüncü yüındayus. 1977':ıin fevkalâde tarihi bir önemi vardır. Türkiye parlamenter rejimle idare edilemez diyenler vardır. Ama Türkiye pariamentosunun >lizüncü yılında, Türki>e parlamentosunun yüceligini bir defa daha cihanı aleme gösterme durumundayız. Onun (Devamı Sa. 9, Sü. 7 dc) CIA raporıma göre, Türkiye Mobilya Komisyonu raporu 18 nisanda görüşülecek ANKARA (ANKA) TBMMnin 18 nisan pazartesi günü için toplantıya çağırıldığı bu toplantıda çoğunluk sağlanırsa mobilya soruşturma hazırlık î:omisyonunun raponmun görüşüleceği öğrenilmiştir. CHP Grup Eaşkan Vekilleri Millet Meclisi Başkanhğmdan çağn tarihini öğrendikt'en sonra milletvekili ve senatörlere 18 nisan için bir günlügüne Ankara'ya gelmelerini duyurmuşlardır. Bilindiği gibi Danışma Kurulunun önceki günkü toplantısında Meclisin tafile gırmesi için CHP ve DP 20 nisan AP ise 12 nisan tarihlerini önermişlerdi. MSP ise millet meclisi ve senatonun mayis sonuna kadar çalışabiür halde bı rakılmasını istemişti. Danışma Kurulunun bu ayrı göriisleri Millet Meclisine sunamaması nedeniyle tat:I karan alınamamış, bu kararın ancak 18 nisanda yapılacak birleşik toplantıda onaylanabilecegi belirtilmiştir. 18 nisanda yapıla cak mobilya komisyonunun 15 sayfa tutan raporu ile 3 klasor dolusu ekleri Uyelere dagıtılacak ve gorüşülecelctir. Bu toplantıda soruşturma açılması oyianacak, kabul edildigi takdirde soruşturma komisyonu çalışmalarına başlayacaktır. Dışişleri sozcusu Kıbrıs görüşmelerinde ana/asal sorunlara öncelik verilmesî "çok güzel,, kalkmıyor ANKARA, (ANKA) Amerikan Msrkezi Haberalma örgütü (CIA) tarafından hazırlanan bir rapora göre, Türkiye, son yıllarda «çok güzel» kalkınmaktadır. Rapora göre, Türkiye OECD ülkeleri arasmda, büyüme hızı bakımından, son 5 yılda ilk sırayı, son 10 yılda ise ikinci sırayı almıştır. Isviçre, İngiltere t'e Yeni Zelanda ise, büyüme hızlan en düçük olan OECD ülkeleridirler. CIA tarafından OECD ülkelerinin 1966 1976 yıllan arasında ekonomik btlyümeleri konusunda yayınlanan raporda, bu ülkelerin 10 yıllık gayrisafi milli hasıla rakamlanna dayanılarak, iktisadi gelişmeleri incelemektedir. Ra>orda, en önemli bulgular olarak özetle şunlara ypr verilmiştir. «Amerikaı. gayrisafi milll hasılası, 1974 ve 1975 yıllan arasında düşüş gösterdikten sonra 1976 yılında yüzde 6,1 oranında artmıştır. Böylece ABD, Isveç ve Kanada'dan sonra, kişi başına mill! gelir bakımından dördüncü OECD Ulkesi haline gelmistir. 1976'da hemen hemen Avrupa'daki bütün OECD ulkelert, gayrisafi millt hMilalannda artan bir büyüme iuzına ermişlerdır. 1975'deki yüzde 1.8 lik dü(Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) gerektiğini belirtti ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Dışişleri Bakanlıgı sozcusu Hasan Üner, düa düzenlenen basın toplantısmda, Kıbns'ta toprak ödünlerinin, yeni Kıbrıs Cumhuriyetinin Anayasasının saptanması ve Türklerin güv€nliğinin saglanmasından sonra tesbit edilebilecegini söylemiştir. Dışişleri Bakanlıgı sozcüsü, Viyana görüşmelerile ilgili sorulan cevaplandırırken, 'i'ürk tarafı için en önemli konunun yeni Ana yasanın saptanması ve Türklerin güvenliğinin sağlanması olduğunu söylemiştir. Hasan Üner, «Toprak tavizleri daha sonra mı verilecek?» seklindeki soruya «Evet Anayasa ve güvenliğin karara baflanmasından sonra tesbit edilecek. Aynca parlamento(Devamı Sa. 9, Sü 4 de) Türkİş'e bağlı 24 sendikanın İstanbul şubesi, Konfederasyonun bir siyasi partiyi desteklemesini istediler Türk • Iş'e bağlı sendikalann 24 şubesi dün düzenledikleri ortak basın toplantısında, pazartesi günü yapılacak yönetim kurulunda, Türk Iş bir siyasi par tiyi destekleme karan almazsa, Istanbul bölge kurultayını toplayacaklannı açıklamışlardır. «Işçi sınıfının somut istemleri ve çıkarlan dogrultusomda bir siyasî partinin desteklenmesi ka ran alınmazsa, yapılacak bölge kurultayında, siyasete agırlık koymanın ne demek oldugunun, tabanın gür sesi ile ortaya konacağı» belirtilen basın toplantısında, Türk tş yönetnni ağır bir dille suçlanarak özetle şu gö rüşlere yer verilmiştir: «Mevcut yönetim altında TürkIş'in şahsiyeti kamuoyunda zedelenmiştir. Dediğini yapamayan âciz bir konfederasyon görünümü ortaya çıkmıştır. Türk Iş üyesi işçüer evde çocuklarmı, kahvede arkadaşlannı ikna edemez duruma dü^müşlerdir. Örgüt bütünlüğü ve disipüni ciddi yaralar almıştır. Bir siyasî partinin desteklenebilmesi yolunda tüzük değişikliğinden bu yana bir yıl geçmiştir. TUrk îş'ten olumlu sayılabilecek blr ses yükselmediği gibi, kamuoyuna yansıyanlara göre parçalanma noktasırıa vanldı. En son asamaya göre de icra ve yönetim kurulundan çeşitli liderlerin çeşitli siyasi par(Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) )rman Fakültesindebiröğrenci öldürüldü (Istanbul Haber Servlsl) Orman Fakültesinde grup komando ögrencilere lınnca ikl grup arasmda çana çıkmış, bir öğrenci ölmüş, ögTend de yaralanmıştır. atan caddeslnde ve Beyazıt' meydana gelen olaylarda da birl agır üç öğrenci yaralanmışür. öğrencilerin bildirdiğine göre Sarıyer Bahçeköy'de bulunan Orman Fakültesi Yurdunu denetimleri altmda tutan komandolar dün saat 11 sıralannda, ikinci tınıfta, «Cumhuriyet» gazetesini yırtmışlar, daha sonra gruplar halinde öğrenci salonuna gitmişlerdir. Burada öğrencilerin çevresini saran komandolar, çeşitli slo ganlarla marşlar söylemiş. öğren cilere sataşmaya başlamıştır. Tartışmalar kavgaya dönüşınüş ve taraflar birbirlerine girmişlerdir. Bu sırada salonun dıs tarafındaki pencerelerden komandolar, smıflara ateş açmışlardır. Öğrenciler de, pencerelerden kaçarak Dekanlık binasma sığınmışlardır. Bu arada karşı tarafın da karşılık vermesi üzerine çatışma büyümüş, olaya jandarmalar müdahale etraiştir. Jandar ma gelmesine ragmen komandolann daha sonra da ateşe devam ettikleri görülmüştür. Çatışma sırasında, son sırui öğ rencisi Şerif Çorbacıoğlu, sol omuzundan giren kurşunun kalbine isabet etmesiyle ağır şekilde yaralanmış ve gecikmeden ötürti kan kaybından tstinve Devlet Hastanesine yetiştirilme(Devaını Sa. 9, Sü. 1 de) Danıştay kararına uymayan Ulaştırma Bakanı, 50 bîn lira tazminata mahkum oldu ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosu) Danıştay kararlanna uymadığı için cephe hükümeti bakanlan aleyhlerine açüan kişisel tazminat davaları tek tek sonuçlanırken, son olarak TJlaştırma Baka ru Nahit Menteşe de Haberleşme eski Genel Müdürü Nafiz Çubuk çu'ya 50 bin lira ödemeye mahkum edilmiştir. (Deramı Sa. 9, Sü. 3 de) 3ANKA ŞUBELERI 5OYGUNLARA KARŞI 500 BİN .İRAYA KADAR 5İGORTA rAPTIRIYORLAR Selâhattin GÜLER rdı arkası kesilmeyen ve gün :ikçe, şehrin asayişini etkiJebanka soygunlarınm polisiye anlerle önüne geçilememektedir. Banka soygunlannın Snleıv rnesi, bu konuda önlem almmasının zorunlu olduğuna değinen ilgililer, «banka soygunları polisiye tedbirlerle önlenemez» demişlerdir. Dört milyonlulc kentte, yaklaşık 2 bin banka şubesinin bulunduğunu söyieyen polıs ilgilileri, «Banka soygunlannın önlenebilmesi için her banka şubesine ikişer memur ayırdığımızı düsünürsek, Istanbul kadrosunu' tamamen bu iş*: ayırmamız gerekmektedir. Bankalarla yaptığımız; çeşitli görüşmelerde, kendi yetenekleri ile bazı önlemlerin alınabileceğini belirttik. Bugün bankalann çoğunda alârm tertibatı bile bulunmamaktadır. Polis ancak soygundan sonra faillerini bulmak İçin uğraşmaktadır. Bankalarm kendi, özel bekçileri veya detektifleri bulunmamaktadır» demişlerdir. TÜRKİYE YAZARLAR SENDiKASI, 141, 142 VE 163'ÜN KALKMASINI iSTEDi Türkiye Yazarlar Sendikas (TYS) Genel Başkanı Aziz Nesin, yapılacak seçimierde politik alan da özgürlüğu getireceic olan siyasal öreütü destekleyeceklerini açıklamıştır. Üçüncü Kurultayını tamamlamış olan TYS'nın izleyecefi yol ile sendikal ve politik isteklerini açıklayan yazar Aziz Nesin bugün şimdiye kadar görülmemiş bir ekonomik sıkmtı, poJitik kargaşa ve toplumsal bunalım içinde olduğumuzu söylemiştir. TYS Genel Başkanı Aziz Nesin, seçim yaklaştıkça fsşist saldınlann cinayetlerin arttığmı belirtmiş, «însan kanı içiçileri kanlı yüzleri kanlı ellerij'le demokrasiye tuzak kurmaya çalışmakta dir» demiştir. İnsanların diledikleri gazeteleri okuma özgürlüklerinden de yoksun bırakıldıklannı, kitapevlerinin yakılıp yıkıldıklannı, Adana'da bir kitapçının yakılarak öldürüldüğünü hatırlatan Nesin, bütün bunlardan MC'nin sorumlu olduğunu söylemiştir. TYS'nin seçimde, «Türk Ceza Kanununun en başta 141, 142, 163. maddeleriri, faşist damgalı bütün ceza maddelerini kaldırarak (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Bu Köşeden ALMANYA'DA ERKEN SEÇİM ALTAN ÖYMEN V | rken seçim karannı T Almanya'da, oradaki yurttaşlanmızla birlikte öğrendim. Batı Almanya Radyosunun Türkçe yavınlarından. . Kararın orada da büyük rahatlık uyandırdığı, Türklere rastlanılabilen her yerde besbelliydi Aunanya'da basıian Türk çazetelerinde çalışan arkadaşlar, açılan telefonlara cfvap verıneye yetişemediklerini aniatıyorlardı. Türk işçilerinin dernek merkezlerinin trafiği. ertesi günlerde hızlandıkrji hiz landı. 10" derneğin birleşip kurdnfu Federal Almanya İşçi Derneği Federasyonu (FİDEF), hemen bir bildiri yayınlayarak, kongreshıde aldığı karann gereğini yerine getirmeye ba.şladı: Bu seçimde CHP'yi destek leyecekti. Ve bunu sadece lâfla değil, seçmenlerin Türkive've çitmesini sağlayacak çahşmalan yürüterek, uçak ve otobüs seferleri organizas yonlanna katılarak yapacaktı. Federasyon Türkiye"ye gelemeyecek yurttasları da bir «mektop kampanyasuna çağınyordu. Onlar oradan Türkiye'deki yakmlanna mektup vazarak çorüşlerini bildirsinler. CHP'yi desteklemenin niçin gerektiğini anlatıp, yakınlarını bu partinin kazanması için çaüşmaya özendirsinler. Erken seçim karanyla birden başlayan bu yoğun ve hızlı çalışmanın nedenlerini uzun boylu araştırmaya Rerek yok. Bir kere onlar da bizim gibi Türk yurttaşı. Buradaki cuıayetlerirezaletlerl onlar da bizim gibi nefretle iz Iiyorlar. Bunun dışında bir de oraya özgü nedenler var. MC iktidarı isbaşına geldikten son ra Avrupa'daki işçilerimizln bulunduğu yerleri de işgal hevesine düşüp, oralara «memur» adı alrinda militan birlikleri Jföndermis. Kiminin ünvanı çabşma raüsaviri, Jdmi eğithn müşaviri, kimi ünam, kimi kâtlp. . (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) ERBAKAN SEÇiMlERE KADAR CAN GİJVENliĞiNDEN, KAIKINMAYA DEK BÜrJN HiZMETURi CiDDiYEUE EIMEĞE KARAR VEROiGiMiZ BU TARİH: ANI LÜTFEH TîSBiT EDiN FOÎOĞRAFÇI KAROiJİM... İFA ayat ıhalılığından tkınan Hacı li Demirel ükseliş Koleji :retlerine ım yaptı *KARA, (ANKA) BaşbaSüleyman Demirel'in karde[acı Ali Demirel, son aylarda ıt paüalılığının hızla arttığını inniştir. Hacı Ali Demirel, I ganüstü» olarak nitelediği j zamlar nedeniyle özel Yüki Koleji ücretlerine zam yapa bir yazı ile tumvelilere dunuştur. »a Ali Demirertn «Kurucu» ık, okul müdürü Burhan sel ile çift ımzalı olarak öğ, i velilerine bildirdiği zam yaşöyledir: ayın velimiz: irkiye'deki bütün memur ve yısiyle tüm resmi okul öğret^ aylıklarımn 1 mart'tan itiba(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) KADRO YETMEZLİĞİ Bozuk Düzenin Sonu GEREKLtLtGlNE Inandığı hlçMr yenfliğin, hiçbir devrimin karsısmda olmamıştır Türk halkı. Devrimlerin gerçekleşmesinde Atatürk'ün üstün kişUiğinln etkisi blr yaoa itilemez kuşkusuz. Ne var ki, Anadolu, Osmanlı Imparatorluğunun çökmesinden sonra daFEODAL bir düzen içindedir. Sanayii yoktur. Tannu ilkeldir. Ekonomisi bir yan sömürge ekonomisinden farksızdır. Halkı eğitim olanaklanndan yoksıındur, devlet ve toplum yaşamına şerlat kuralları egemendir. Bağnaz ve cahil din adamlan her yeniliğin karşısındadır. Kısacası Türk toplumu çağın çok gerisindedir. Ama bu olumsuz etkenler bile onun atılım gücünü, silkinme, yenilenme ve kalkmma isteklerini körletememiştir. YtjZYILLAR boyunca Imparatorluğnn yazgısuıa damgasını vurmuş olan USMANOGULLARININ ülkeden sürülmesine, eğitimin yayçınlaşimasını sağlayan lâtin harflerinin kabul edibnesine, bin dış görünüşümüzle batılılaştıran şapka devrimine ve hepsinden önemiisi şeriat kurallannı devlet ve toplıun yaşamından silen «Layik devlet» ilkesinin benimsenmesine karşı çıkmaması, halkın devrimcilik niteligf dışında bir nedene nasıl hağlanabilir? TÜRK köylüsünü FEODAL düzenden kurtarmak, Türk sanayiinl kurmak, modern tanm yöntemlerini uygul?'nak, ekonomik hağımsızlığı da içine alan tam bağunsızhğı sağlamak, toplumsal yaşamı düzenle'en^ yasalar çıkarmak, ulasım Muhittin TAYLAN ÜÇ AYDA 12 BANKA Özellikle son bir ay içinde yoğunlaşan banka soygunlarında, soygunculann zaman zaman silâh kullandıklan da görülmektedir. Polis istatistlklerinde üç ayda soyulan bankalar şöyle sıralanmaktadır: Bağlarbaşı Yapı Kredi Bankası, Fatih Osmanlı Bankası, Çağlayan Akbank Şubesi, Okmeydanı Yapı Kredi Bankası, Caddebostan Yapı Kredi, Beyazıt Emniyet Sandıgı, Fatih Türk Ticaret, Selimiye Akbank, Ataköy Yapı Kredi, Dördüncü (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) yoTUTnn açmak, eçitiml yaymak TB yayguılaş. tırmak, savaş ertesinin düşünülen sorunlan arasmdadır. Ortada güçlü bir özel girişim kesiml yoktnr. Olsa da yapılmak istenenler özel keslmin iistesinden geleceği işler değildir. ANCAK devlet eUyle çerçeklik kazanabiUr. «Devletçilik» bir acıdan bu gerçeğin, «halkçılık» balkan çağdaşlaşma istcklerinln bir simgesidir. Ve Atatürk'ün knrduğu CHP'nin benimsediği ilkeler arasmdadır, İMPARATORLUGUN dı? borçlan Cumhuriyet döneminde ödendi. fplik ve dokuma fabrikalan çibl Sümerbank tesislcrı iilkc çapında demir ve kara ulasım yollan, enerji üreten santraller, korunsa ve çeliştirilse icli bugünün modern uçak sanayiinj oluşturacağınj sandıfım Kayseri re Esldşehir Cçak Fabrikalan ve daha niceleri bu dönemln yapıtlandır. Söylemck gerekirse bunlar Lozan Konferansına katılan Batılı temsilcileri haklı çıkaracak bir dış krediye dayanmakstzın Tfirk halkının gücö Ue fferçeMeşen glrişimlerdir. HIODERN öğretlmln başlançıcı bu döneme doğru uzanır. Devlet kuruluşlannın her datında sa;lam öğreninı görmüş yöneticiler, öğretmenler, uzmanlar, tnühendisler, doktorlar, hakimlcr, savcılar, sanatcılar, yazarlar ve işçiler bu dönemin yetişttn ,i yftenekli kişilerdir. Demok(Devamı 5. Sayfada) YARGlTAY'ın «Karataş'ın hukuken TRT Genel Müdürü olmadığı»na ilişkin karannın tam metni 5. sayfada.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog