Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

YAKINDA ÇIKIYOR HATIRALAR Bahriye Nann ve DÖrdüncü Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın îttıhat ve Terakki dönemlne, Bınncı Dünya Savaşı'nda Fıusttn Cephesi üstüne anılan. Fiyatı 30 lira îsteme adresi Çağdas Yayınlan Ca&aloğlu Halkeu Sok. No 3941 îs+anbul 53. TIL; SAYI: 18927 umhuriyet Kurucusu: niNTJS NADt 200 KURD} 8 HtSAH 1977 CUMA ve lvi bır ortamda geçmesı içtn ana muhalefet partısl 'ideri ıle goruş teatın yapaeagı ve alırması gereken tedbırler konusunda Eceutın duşuncelennı alacagı belırtılmektedi'Curtıhuroaşkanı Fahn Korutürk dun ae saat l'OOde çan ka\a Koş^u'nde Mıllet Meclısi Başkam Kcmal Guvem kabul etm ştır Meclıs Başkanı Guven, 45 dakıka suren goruşme sırasın (Devamı Sa 11, >u 3 rie) a n dersanesl YAVINLARIfMI TERCİH EDİIMİZ 1) Ç M n a modm mMmtik lıw 1 Fıaa 75.TL. 2) Mottam (UR uyjoUm*. matemMikft kHmyl>F1rt 100.TL I 3) O»tt. çiüMa, uıt uyptamiO c*(f»a>fri<UicUmp1 biyokıjl FBU 140. 3) İSTEMEAORCSİfco T«*Ju Mefcicnfe »10, U K * n *ZS Mirim yıptl». ONEMLİNOT. Dıhı »IICT pm tanlni «• b e * f l « « |Bn*r>nfen Idbp ftabribakllr. GERÇEK BASARIIVIZ ÎÇİM ,. Erbakan, Içişleri ve Adalet Bakanlıklarına atanacak bağımsızları kendilerinin vereceğini savunuyor. Bozbeyli, MSP'yi suçladı Korutürk, seçim güvenliği konusunda bugün CHP lideri Ecevit'le görüşecek A.NKARA, (ANKA) Cumhurbaşkanı Fahrl Korutürk bu gtta CHP Genel Başkarı ile gonışecektır Goruşme ıstegı Cum hurbaşkanlığı Genel Sekreterlığı tarafından CHP Genel Mer kezıne telefonla bıldırnmıştır CumhurDaşkanı Korurürk'un muhalefet lideri ıle yapmayı kararlaştırdığı goru^melere uzun süredır ara verdığı \e Ecevıt'm ABD donuşunden ben ılk kea bir araya gelecekleri belırtıltnektedır Cumhurbaşkanının Beçim kampan; asının gthenlık lçlnde Bakanlar Kurulu seçimle ilgili görevlerini görüştü ANKAR4, (Cumhuriyet Bfirosu) Gensoru onergesınm gundeme alırtıp almmamasi5İa ılgıli goruşmelerde Demırel ın vanında \er aJan MSP, seçımler nedenıyle de£ışfıılecek bakanlar konusunda yenıden b hnen pazarlıkçı tu tumunu takınmıştır AP ve Demı rel 1P MSP'ıı Adalet ve tçışlerı Bak^nlannm yerlenne atanacak baiımsız parlamenterlenn kımhıt len konusunda uzlaşama>an Erbakan ve MSP1İ hUkümet uyeleri, bu yuzden dıinkü Bakanlar Kuruluna katılmamışlardır. BAKANIAR KURULU 1! Bakanlarla avn blr toplanh yaptığı, daha sonra da Tumo san'm ım2a toremne gıderek Ba kanlar Kuruluna katılmadığı «sap tanmıştır Saat 13 50'de ErbaBakanlar Kurulunun saat 10 kan. Doğru \e Muftüoğlu'nun 30 da toplanacagı Ba'tan'jara d j Basbakanhğa geldıtJerı gorul yurulmuş, ancak MSP'lı Hutaı muş 10 dakıka sonra da Bakan met uyelen gelmeymce Dem rel lar Kurulu toplanMsı sona ermış de toplantı salonuna saat 11 45' tır de fnrrruştır Erbakan'ın bu su Toplantıdan sonra yapılan a re Içınde makam odasında MSP' çıklamada «Seçımlenn donem so na enneden Tapılması ile İlgili kararın hukiimete vükledığı gö reT.ler üze*ınde duruldugu» büd nlmış. «Seçım jasaklan ıle se çımın gu\enhk ıçmde yapılması ve seçımlerın sonucunun tartış malara sebı*bıvet \ermeyecex şe kılae gerçekle«mesı ıçın huku mete duşen gorev'enn eksıssız \erne getınlmesı Konusu üzenn de duruldugu> eklenmıştır Başbakan Demırel, toplantı dan sonra gazetı»ci!ere «Bakanlar Kurulu, erken seçımır Batianlar Kuruluna yukledıgı gorf\len go ru5muştur« demışnr Dem reî •vasal olaraK gore\ le*ınden avn mak zorunda olan Bakanlann \erme Retırılfcek kışılerın he^uz b«lh olmadıgını ^nayasanın 1011 madde"!'nın ongordugu sure ıç n de bunun behrlenecegını sovle rruş, «Beş gun ıçınde bellı ola (Dcvamı Sa U. Su 4 de) Siyasal partiler, ön seçim delegeleri bildirim tarihinin ertelenmesi için Yüksek Seçim Kuruluna başvuruyor . (CurnhuriTet Bürosu) MİIlet Meclısuuı alaığı erken seçim kararı dun Başbakaruık ta rafından ılan edılmıştır ^çıkla Tiada € Mıllet Meclısı 5 4 1977 ta rıhlı toplantısında, Mılletvekılı genel <;eçımlennın seçim donenıı bıtmeden once vapılmasına ka rar vermıştır 306 sayıh m'lletve kıli seçımı kanununun 6 madde s! geregmce keyfıjet ılan olu (Devanu S« 11. Sü 4 ıle) Şaban Karataş Danışta/ kararlarına uymadığı için 73 bin lira para cezasına mahkum oldu A\K*R*. (Cumhuriyet Burosu) Danıştaj kararlannı uvguıama van TRT Genel Mudüm Şaban Karataş dun ıkı a\n divadan 73 000 lı r a maddı ve nıanevı para cezasına mahkum o muştur Saban Karaaş hatvkıncla açılan parasal davaıarın ilkı aun sonııç lanmış, TV Daıre Başkanı Yı'maz Dağdevıren ıle Eğıtım Madııni C'ngız Sezer, gorevlenne ı ıde ıçın Danıştay'da kazandiKİan haklarını uygulamavan Şaban Karataş ıçın Ankara 10 A'l'ye Hukuk Mahkemesınde açtık'arı davalan K.azanmışlardır Mahkeme, Şaban Karataş'ı Yıl maz Dağdevıren e 8 bm Wra mad dı, 33 ouı lıra manevı, Cengız Sez«ra 5 bın maddı, 25 bm lıra da manevı para cezası odemeye mankum etmiştır Dağdevıren \e Sezer ın a'ukan Dogan Tanyer para^rın tahsılı bakımından Şaban Karataş ın, Izmır ve Erzurum da buhındugn saptanan evlenne \e otomobume hacız konulması ıçın Icra"va baş vurmuştur 3 AYDAN 2 YILA HAPıS öte yandan, Yargıtay Genel Ku rulu'nun kararı Ankara Savcılıgı na geldıkten sonra Savcılık, TRT Genel Muduru Şaban Karataş haxkında memumeti gasp suçun dan dava açacaktır Şaban Karataş, Aslıye Ceza Mahkemesınde jargılanacaktır Yargıtay Genel Kurulunun, Şaban Karataş ın Da nıştay kararları karşısmda hu kuken genel mudur olmadığına ılışkın kararı yazürnaktadır. Ya zımı bıtınldıkten sonra. karar Ankara Savcılıgına gonderilecek \e Karataş hakxında o zaman da \a açüacaktır Karataş ıçın istenecek hapis ce zası, Turk Ceza Yasasırun 252 maddeslne gbre üç aydan fld yıl» kadar hapıstır 252 maddede şoy le denılmektedır «Her kım mülkı ve ssken memumetlennden bın hılafı nızam ıfa veva ıfaya teşebbu.1" evlerse, uç a\dan ıkı senpve kadar hapıs 'le muracaat olunur Aynı ceza memurıvetıni terk ve (Devamı Sa 11, Su 4 de) Yurt dışındaki işçi örgütleri CHP'ye destek saglamak için kampanya açtı KOLN, (A\K\) Yurt dışındaki TUrk İşçi örgütleri, 3!>77 genel seçımlerınde CHP ye destek içm kampanyalar tıaşlatrmştır. ıtrc işçi demegınden kurulu Federal Almanya İşçi Demeklen Federassonu (FTDEF), Avrupa'dakl Tbrk îsçılennl vurttaki yakınlanna teker teker mektup yaımaya ve seçımlerde CKP'yi desteklemelerınl önermeye çağır•FÎDET» Merkez Yılnltme Kurulu adına Genel Sekreter Havdar Dıkmen Im2asıyla jayınlanan büdırıde avncs, Turk Hava Yollan ve d'ger uçak şırketleri •indırtmli seçım seferlen» düzenlemeye çağırılmıştır Bunun yanısıra, Stuttgart'dakl Turkıje Halkçı Devnmci BirLgı de, aeçımlerde CHP ile davanışma ıçın bir «bağış kampanvası» başlatmıştır Kampanva için yajınlanan bıldırıde, Turk işçıleri, Ankaa dakı CHP Gçnel Merkezı'ne havaîe makbuzlan gondermeye çagınlmıştır Bıldırıde «onbınlerce havale makbuzu her gıin CHP Genel Merkezı'ne taşınmahdır. Bu yolla yukselecek »esımiz, MC partılenne çarpSa. 11, Su. 5 de) Aksoy: "Üç bakanlığa tarafsızların atanmasını Cumhurbaşkanı sağlaraalı, Turk Hukuk Kurumj Başkanı Prof Muammer Aksov, Adalet, Içişleri \e UlaşUrma Bakanlanum değıştınl mesın« ıhşkin açıklamasında. bu bakanlıklara gerçekten tarafsız kımse'enn atanmalannın saglanmasının CumhurbaşKaru ıçın anajasal bır ödev oldufunu belırtmlştır. Ana^asamızın 109 maddesına uygun olarak üç baka nın degıştırılmesı konusundakl gorumuıa karşıhk Muammer Aksov'un demecl şoijedır: «Adalet, Ulaştırma fakat özellüde îçişlerl Bakanları nm bagımsız parlamento uvelerı arasmdan atanması, seçımJenn akıbetı ba>tımından onemlı sonuçlar doğurabı lır Eaşka anayasalarda bulunmayan klasık parlamenter rejime ve hatta bır bakıroa millî lrade ükesine ıstısna nı teL*ı ta^ıyan bu çozumü anayasaya koymamızın amacı gozona ıde tutıılarai, buna uygun bır uygulamanın sağ lanması Ana\asar.m \orumlanmasinda benımscnmesl 10 runlu hukuKsal vontemîerm kesın blr geregidır. Bu hus mün amacı seçımler sırasında Urtidan kaytran, îçışleri, (Devanu Sa. 11, Sü S de) rORKlj'TE iSE, BAZILARIN1N NP DEN KONTENJAN BEKLEDıKLERı DE BıLDıRıLEN SAGCI SENOıKACILAKONUR1N. PARIı DESTEKLEME NAKSIZU5TIRIC! St'RüYOR. SUNDA KARAR ÇIKMASINI OLAEN6ELLEMELER1 TÖRK HUKUK KURUMU BAjKANI PROF MUAMMER AKSOY APA LE1. IÇıJlER) VE ULASTIRMA BAKANLIKLARINA GERÇEK TARAF SIZLARIN ATANMASINI SAĞLA MANIN KORUTÜRK 1Ç1N ANAVA SAL OOEV. OIDU&UNU SOYLEDı. 'Cumhuriyet,, Çekoslovak hükümetinin serbestçe satılmasına izin verdiği Batının en güvenilir 12 gazetesı arasında yer aldı Yağmur ATSIZ BONN Helsinki anlaşmalannda gorülen tYumuşama ve daha çok haberleşme ılkelen» çerçevesı içınde Çekoslovak h\ikumetınm serbest satışına 'zm verdiği «En cıddı ve güvenilir 12 Batı gazetesı» arasında «Cumhunyet» de yer almıştır. Çekoslovak hukumetlnl Ulke sınırları ıçmde satışına izın ver digı gazeteler alfabetik sıralamaya gore şoyled r: 1 Aftenbladet (îsveç), 2 Arbeıderbladet (Norveç), 3 Cumhuriyet (TütKiys), • Dıe Presse (Avusturya), 5 Pınancıal Tımes (Ingıltere), 6 Le Monda (Pransa), 7 Le Peuple (Belçika), 8 Intematıonal HeraM Trıbune (ABD. Parıs baskısı) 9 Neue Zuncher Zeitung (ls\ıçre), 10 Suddetutscha Zeitung (Federal Almanya) Ayrıca, henüz adları saptanamayan bır Fırüandjya ve bır Hol landa gazetesı. KOMANDOLAR, TRABZON'DA KTÜ'YE GİREN BİR OTOBÜSÜ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR (Cumhnriyet Haber MerkezJ) îskenderun'da oncek: gun komandolar tarafından oldurulen llse ogrencısuun cenazesı djn kaldınlmıştır. Hacettepe Uru\ersı tesıne sağcı mihtanlam raptıkla rı saldırıca jaralanarı oğrenoinın ıse agır auramunu koruaagu bıldırumıştır. Bu arada Hacettepe Unıversıtesi Rektor Vekıli Prol. Gurol Ataman'rn evıne önceki gece patlayıcı madde atümıştır. Trabzon'da ünlversıteye giren bır beledıye otobüsü, komandolar taralıiîdan kurşun yagmuruna tu* tulmus, bır dgrend ile büetçi yaralanmıştır. • Iskenderun Cumhırriyet Usesı bğrencıleri ıle knmandolar arasında, oncekı gun çıkan çatışmada komandolar tarafından bıçakla vurularak öldurıllen 17 yaşrndald lıse 1. sınıf. öğrencisi Hıkmet Umur'un cenazesl dun tbrenle toprağa verilmıştır. Kimlığı belırlenemeyen bır kotnando tarafından sırtmdan bıçaklanan öğrencuun cenaıesi dun sayılan 3OOO'ı bulan devnmri öğrenci ve işçıler tarafından evınden alınmıştır Polıs, (Devanu Sa 11, Su. 1 de) ^ / * Kıbrıs'la ilgili 6. tur Viyana görüşmeleri hiç bir yakınlaşma sağlanamadan sona erdi VİYANA Kıbns sorurun banşçı bır çozum ajlunrcasm amaçlajan \e sık si£ tıkanaıak Kopma tehlıkesme ragmerı re kız gun sjen altıncı tur Vı»a na goruşmelerı, taraflar arasın da en küçuk bır yakıalaşTia saj lanamadan \e somut bır sonuı al'namadan dün sona ermıştır. Aralıklarla 31 saat suren onbı: toplantıda elde edılen tek b n, goruşme ıpınm •copmaaıis ve barış arama çabalarına Lef koşe'de devarn edılmesı karan nın alınması olmuştur Bu arada Kıbns Turk ve Rum toplumu temsılcılerı dun sabah ortak bılaırı uzerınde de anlaşa' mamışlardır BM Genel âeıcrece r nm Kıbns ozel Temsılcsı Cu eHar, bıldınrun ya>Tnıinma.s ıçın olağanustu çaba harcdinış tır Ortak bıldırıde yaımz'a toı lumlararası goruşmelenn nıayıs ta Lefkoşe'de, daha sonrakı > ı taKÎıte de Vıyana'da surdurulecegı açıklanmıştır Taraflar majıs toplantısınm tarıhı ozsnnde de anlaşmaya varamdmı?.ardır. O^'ak bıldıri şoyled r «Gorusrrecıler Letkoşe de 12 şubat 1977 de Genel Sekreferm (Deii»mı ha 11, Su " de) Amerîkan Kalkınma Örgütü (AİD) heyeti işadamları ve bakanlık yetkilileri ile görüştü Ttirtaye'je bir haîta ıçmde lkı AİD heyeti (\mer1k2n Uluslar arası Kalkınma Örgutu) gelmış tır Bakanlık yetkilileri ve ışadamlarından Türkıjenın s.jasal ve ekonomık dunımu hrkkında bOgi alan hevetlenn «sfç'mler den sonra istıxran sağlayacak bır hukumet ısbaşına gelıiı&ı takdırde, Turkıve'nın ekonomık sorunlann çbzJmune katkıda. bulu nabıleceğı» goruşunde olduldan belırtılmıştır. (Devanu Sa. 11, Sü 2 de) İki banka daha soyuldu; silahlı soygunculardan 7'si yakalandı • İJ BANKASI SUADIYE ŞUBESINDEN YARIM MİLYON LİRA ALAN SOYGUNOJLAR, SILÂHU ÇATIŞMA SONÜNDA ELE GEÇIRILDİ. YAPI ABD, BATI AVRUPA'DA KOMÜNiSTLERiN HÜKÜMETLERE KATILMASINA KARŞI ÇIKMAYACAĞINI AÇIKLAD1 W4SHİNGTO\ Bırleşık Amerıka Hukumetı, Batı Avrupa ulkelermde komurustlenn Mkumets katılmalanna karşı çıkamavacağını açıklamıştır Açıklama, ABD Dışışlerı Bakan lığı sözcusu tarafından \apılmış tır Sozcu Washırsgton'ria cîuzenledığı basın toplantısında komunıst partıİTin sorunlarmm ilgili ulkelenn halklannca çozumlenme sı gerektığ'nı Bırleşık Amerı<sa hu^umetmın bu konuda alınacak (De\amı Sa. 11 Su. 2 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU VE KREDI TOPKAPI SUBESINI SOYANLARDAN DA BIRI YAKAUNDI. sırasında soyguncularîstanbul'da banka soygunlarıdan bırı ıle 2 polıs yaralanrnış na dun iki yenısı daha eklenmış, tır îş Bankası Suadıye Şubesmden Yapı ve Kredi Bankası Topka 5X bın lira Yapı \e Kredı Ban <> (Devanu Sa. 11, Sü 6 da) kası Topkapı Şubesmden de 47 bm lira silahlı klşüer tarafından çalınmıştır Topkapı dakı banka. yı soyanlardan bırı sığmdığı bır Ol AYTARIN evde ele geçırılırken, Suadıye'de ARDINDAKİ ki soygunu gerçekleşt^renler, Erenköy Kozya'ağuıda silahlı çanşma sonunda yakaJanmışlardır. Giderayak.. Buldan sorgu yargıcmın evi saldırıya uğradı DENtZLI (Cumhnrryet) Denızlıye baglı Buldan ılçesi Sorgu yargıcı Burhan Vural Kayahan dun gece yarısı evında saldırıya uğramış, yargıcın saldırıya sılâjla mudahale etmesi Uzenne mutecavızler selâmea kaçmakta bulmuşlardır. Saldırganlar gece saat 01 00 sıralannda vargıçın ılçe merkezindekı evı onüne gelerek kapıyı açmak içm uğraştıklan sırada gılrültuve u\anan yargıç Kayahan tabancasını çekerek kapıya doğ ru Us el ateş etmiştır. Sılâh ses (Devanu Sa. 11, Sıi. 6 da) A MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇİZGiSıYLE (6. Sayfaöa) daJet Bakam îsmall Milftüofla, fiderayak, dSTi Az«rtae dava açtınyor. Once, TRT Genel Muduru Karataş haklanda dava açüması için sarcılara emir \erdi sonra da, Devlet Bakanı Seyfi Oztfirk hakkında «hnknmetin maneti şahsiyetını tahkir ve teıyif» »uçundan dava açılması gtrektiğinl bıldlrdi. Oıtnrk. erken seçim önerisinden sonra hukümet için ne demls blllyor mnsunuz?. BıtU yorgan~ Adalet Bakanı Mfiftüogla, «Hiçbtr hukümet fiyesi, hflkümeti tahkir edemez» dıyerek Dcvlet Bakanı Ozturk hakkında dava açümasuu lstiyor. Hanr daialar açünusken, blr de, bazı hukumet partilerinin «dışarıdan tallmat aldığını» açıklayan MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yarduncısı Kecmettln Erbakan hakkında da dava açılsın. Sonra, Danıştay kararlarını uygulamavan hukumet nyelerı için de .. ülk»de can rüvenllfin] sağlayamayan Içişleri Bakanı hakknvda da . Saban Karatas, Ankara Savcdıfına jrlderek lfade verdl. Ne vapsm adam". Kendisini Genel Miidurluk koltuguna oturtan bu hukumet değil mi'' Şundl avnı hukumetın Adalet Bakanı Savcılara eralr vcrerek dava açtınvor s ı cephe partilerinin ipiyie kuyuya inilir mı? Adanu bojlo rascavlak ortada bırakıp kaçıyorlar lste. (Devamı Sa. 11. Sü 7 de) GERÇEK Olumsuzlukta Asama.. çok tartışılan konulardan biri üe vergı reformudur Ne %ar kı \er irı reformu bir vana, verfi kaçakçılısınui onune çccmek ıcın bıle hulîümetlerde kıpırdanma voktur. lS6fl'Iann hesaplarına gore gehr »ergısınin en bujuk \uku, ücret\ı \e maaşlılarda ranı ısçı \f> mc ınurlarda\dı O zamankı resmı \e O7el araştırma ve va^nlara gore ucrctli le nıaa^lılar toplam gelır < ergismın vuzde S0 ını oduyorlardı. l'HOIerde bu oran, İşçi ve memur kıtlestnin zararuıa degişti Vapılan açıklamalara gore 1975' te celır lerpisııun toplamı 34 mil\ar hrava erismiştir Malıve Bakaniıgı vptkılUcri. ınjıü denge verçisi ile bn rakamın 38 İII0 mıhon iıra\a ulaştı;ını bildirmişlerdır. 38 mılvar 300 mil>ra lıranın 39 mıl\ar 300 rall'ou lırası fşçi \e memurlar tarafındaıı odenmektedır lıne 1975'e gore işçi ve memur «avısı 3 mil^on 200 bın dolawndadır. Geriye ka'an 7 mıl'dr 960 mıivon liralık selır ve mali denp" ver1" ise «sanavicı serbest meslek ı.habı ve ruccar»dan oiu^an 4 miKon 26 bin kişl tarafından odcrunektedır. 1960lara gore verıri dozeninfn işçi ve memurlara, yani çalışanlar dıve tanımlanan sosyal güçler (Devanu Sa. 11, Su 8 Ja) Konya'da kurulacak traktör fabrikası yılda 900 milyon dolar döviz tasarrufu sağlayacak Turk Traktor Tjmosan Pı?t e Egemak kuruljşlan arasmda Ankara'da ımzalanan anlaşma ıle dunyanın sa>ıh uretım kapas telennden bınne sahıp olacaK Kon a Traktor Fabr kası nm ku ru m ı gerçekleştırilmıştır. \ına 80 000 traktor ve 140 000 trait >r motoril üretepk fabT'ka (De>amı Sa 11, Stt 7 de) A jıayasamıza gore TurJdre Cumhuriveti sosval bir de\lettir. Bunun ne demek oldııgnno artık (ister okur • yazsr o!sun, ister olmasın) halkın çoğunlufu biilyor. Toplum duzenımiım sosyal adalete öncelık tanıması gerekmektedir. Sosval adalet na sü saflanır? Bu konuda çesıtlı onlemler ve vönlemler vardır. An» Ilk akla gelen kolav ve rioğal volun verfi adaletı olduğunu sovliyebilirz Bir ulkede vergi ada leisizliği vürurlüktPTken sosyal adaletten soz açmak gereksizdır Turldye'de >erg1 adaletsizlığl ustune çok konuşulmuş ve vazılmıştır. 2? Mayıs 1980 derrimınden bu yana beUd de ustünde en
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog