Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ FAriNLARI İNANÇTAN BİLİME Doç. Dr. SIRRI AKINCI Fiyatı: 20 Lira îsteme Adresi: ÇAĞDAŞ VAY1NLARI Cağaloğlu Halkevı Sok. No: 39 • 41 lstanbul 53. ril; SAYI: 18926 Cumhuriyel Kurucusu: nJNTJS NADt 200KURU} MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ci3 dün düzenledi ği basın toplarıtısında «hükümete sahip çıkacaklannı. bildirmiştir. DP Genel Başkanı Bozbeyli ise Smop ta, MC hü.rümetiyle seçime gitme konusunda partisinin daha önce de dile getırdiği endişeleri yinelemiş, «Bu hükümetle seçimf gidilirse sandık başında kan gövrteyi götürür» şeklirıcie koruşmuştur. TSİP Genel Başkanı Kaçmaz da, seçimiere giderken MC hükü metinin düşürüirnesi gerektiğini söylemiştır. (Devamı Sa. 9, Sü. 1 d*>) 'EYÜP SULTAN HAZRETLERÇ 7 NISAN 1977 PERJEMBE Btiyök Dın /AücmhMlnin Ytfam öyküıü I2.S0 tTEKNİK CEf TAKVİMİ R. Kııtıkaılan ».. »ATÂTÜRK'Bn NÜKTELERİ. ftKRALARI H. Tuc.fc.,/0,. • JÜRKİYE TURİZM REHBERİ Enrmr B. Şıpolyf.. S.• TİJKKÇÜIÜK MÜCADELELEftİ Ali K. Mtram UJg • EYÜYA ÇELtBİ SCYAHATNAMESİ Strvr İ»fcic J5.. DİYAN ŞİİRİ ANTOLOIİSİ Helil E. Ctnflz J».. • DÜNrA ŞİİRİ (Üç Ciltlik Tekım) H. Karakan I7M • MODERN RÜYA TABİHLERİ Envır Bofoyır 25.»COEBİ AŞK MEKTUPLARI Enrtr Bolayır («.• TÎtoKÇE HAYYAM Hiittyln K«rqkon 5• HAtABAM StNIFI SINIFTA KALDI Hft • R » f « («.• KİTAPÇILARDA ARANMASIÖOEMELÎ GÖNDERİÜR Sipırif Mertuzi : IKÜLTÜR KİTABEVİ A n b n C.d. 62 SİRKECİ • İSTAN8ÜL Oylamaya katılan 419 üyeden 198 i önergenin gündeme alınması 221'i ise alınmaması yolunda oy kullandı ECEViT: "SEÇiME HANCi HUKUMETLE GiDiLiRSE CiDiLSiN iKTiDARA GELECEĞiZ,, ANKARA, (Cumhuriyet Bflrosu) CHP Lideri Büîent Ecevit, dün partili parlamenterler onuruna verdiği yemekte yap rığı konuşmada, seçimiere MC Hükümetiyle de giaüse, bir baş ka hükümetle de gidüse, iktidara geleceklerini oelirtirkerj, AP Genel Başkam ve Başbakan Süleyman Demirel, partisinin ortak grup toplaniısında konuşurken, hükümet sormura ilişkin olarak •Seçime uydurnıa hükümetle rni gideceğinı? Bu hükü metle seçim olmaz diyorlar. Üç giinlük uydurma hükümetle ml seçim olur, seçime gıdiür?» demiştir. Demirel hakkında verilen gensoru gündeme almmadı < ANKARA, (Cnmhııriret Bfirosn) î Millet Meclisi Gcnel Kurulun'da dün, DP Millet Meclisi grubu T tarafmdan Başbakan Demirel hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alınması 198'e karşı 221 oyla reddedilmiştir. , Oylamada CHP ve DPIiler . onergenin gündeme alınması, MC İJ'e bağlı üyeler de alınmaması lyolunda oy kullanmışlardır. ! MiUet Meclisi dün 15'd« CHP1 H BaskanvekiH Memduh Eltyl'nln başkanlıgında toplanmıs, arastjrma önergelerinin okunmasından sonra DP grubunun Başbakan Demirel hakkmda istediğı geııso nınua gündeme alınıp alınmams sına ilişkin görüşmelere geçılmiş tir. Gensoru görüşmel«rl sırasmda Başbakan dahil BakanJardan hiç birinin hükümet sıra'annda bulunmadJkları djkkati çetonış, ve bu durum CHP TB DP*UIere« •• leştirilmiştir. Önergenin görtişülmesi sırasın da ilk sözü önerge sahibi DPIi Özer Ölçmen almış, Demirel re hükümetıni eleştirerek şöyle demiştir: «Bu hükümetin anarşiyi yurt dış'.T la aramacınH ıtizıım kalmamıştır. Anarşi hükümetin içine geüp otnrrnujtur. Öldürülen gençlerin sayısmı hükümetm içindeküer de bilmeraelrtedmer. Kaçakçılık, rur»un ve soygun ba zı gazetelerin önsm vermedikleri olaylar haline Relmistir. Bu hükümetin kendi ortaklarırun bırbirlerine yönelttiklen ıthamlar muhalefetin ithamlannı çok aşmıştır. Bu hükümet yaşamını kendi ortakları aras'nda yürüttüfü taviz pazarl'.kıanyla sürcür mektedir.> Ölçmen, özetle >>6yİ9 devam etmiştir: «Hüktlmetin asaylşten sorumlu îçisleri Bakanı can güvenligini sağlayajnayacagını bu kürsüien bejan ederken, hükümetin Başba kan Yardımcısı ou nükümetln dış kaynaklardan eırur tvldıfını söylerken, bu hükümetin kendi kendine güveninin kaldıgını hanSi hükümet üyesi Iddia edebilir. Sokaklarda her şrün gençlerin öldürüldüğü. TRT'nin bir parti (Deramı Sa. 9, Sü. 7 de) Aday yoklaması tarihi 1 mayıs olarak belirlendi. seçimiere 8 partinin katılmaya hak kazandjğı açıklandı ANKARA, (Cumhurlyrt BürfHra) Yüksek Seçim Kurulu dün ya yınladığı iki ayn o'.tdin ile Mil letvekili genel ve Senato yenile me seçimlerine 8 paıtinin katılma hakkı kazandığıru. aday yok lamalanmn ise 1 mayıs 1S77 pa zar günü yapılacagmı açıklamıştır. Kumlun seçime katıîabilecek partilerle ilgili açıklaması şöyle(Devanu Sa. 9, Sü. 8 de) Gelir üzerinden alınan vergilerin yüzde 82'sini işçi ve memurlar ödedi ANKARA, (Cnmhnriyel BBrosn) Gelir vergisi ödemekle yükümlüler arasında ücretli ve maaşlılann payınm gıderek arttıgı, 1974 yılında toplam «elir verg;sınin yüzde 68'ini ödemiş olan üc retli ve maaşhların '975 ynmda malî denge vergisi ile birlikte g(> lir üzerinden alman vergilenn yüzde 82'sini ödedikleri saptan mıçtır. 1975 yılında üç milyon 20) bin ücretli ve maaşü (işçi ve mermır) 10 milyar 300 milyon lira vergi öderken. beyı^name veren dört milyon 26 bin mşı toplam 7 milyar 900 milyon lıra vergi voımiştir. Vergileri kaynakta kesilen İJçi ve memurlarla, vergilenni bftyanname yoluyla ödeyen serbest meslek sahipleri. tüccarlar. sanayicüer arasında ödedikleri vergi açısından yapılan bir karşılaştırma ortaya ilginç sonaçlar çıkarmıştır. Maliye Bakanlığı vetkililerinden alınan bilgne ?öre, $n anda elde edilen en son sonuçiar 1975 yılına ilişkindir. J97S yılında gelır üzerinden ahnsu vergılcrin toplamı 43 milyar 10ü milyon iira tutmuştur. Bunun 34 mii.var llrası gelir vergisi, i milyar 20ü milyon lirası mali lenge ver&ısl 4 milyar 900 milyon lirası da kurumlar vergisi olarak ödenaı.stir. Uzmanlar binde Uc oranıııda ödenen mall denge vergisi ıie (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Dar Kapı S on derece oygunsuı kosullar altında seçiıulere gidiyomz. Cumhuriyet tarihinin hiç Mr döneminde böylesine karmapk bir ortamda seçim yapüdıjı fftrfilrremiştir. Raşıraızda bir kftkUmet var mı? Bu sonıya •lumiu yanıt verecek bir yurttas buluhduçıınıı sanmak güçtür. D«r»l<sıyors*nı* Ccpheyi oluşturan partilerden birlnin Genel •aşfcanına kulak veriniz. Ne diy«r Erbakan Hoca? Erken seçîm karan lle AP bu hökümetl •rtniştir diyor. O Erbakan M •cuınctin en ffüçlü bir ortajıT ve aynl zamands Baçbakan «rtlımcısıdjr Bir Başbakan •rduncısı hükümctin bittiği »kkındakl düşüncesinl apaçık >ylerse artık bize ne demek düV? Yalnız şunu diyebiliriz: Hiirt bitti ise sizin o bitik hük e t t e işiniz ne? Arkadaşlannıalıp çekilseniz, yurttaşlara püverici, tutarlı bir seçim hüolanak sağlasanız olOlmuyor Işfe Şu satırlan yaznız dakikaya değin ne ErbaHocadan, ne de bir başka e ortağından böyle blr davın helirtilerini göımedik, le göreceğimizi de sanmıyok de pek dar. Busün ntı 6'sı, masamıztn başında bu hazırlarken saat benüz 1%'çeyrek var. Demokratik ParBaşbakan Süleyman Dehakkında verdifi gensoru ancak dört saat sonra pürüşülecek. Onerge alınır mı, aüntnaz mı? ktar parti olmak niteliği ile cn MSP oturuma kalılır da eyi desteklerse, konu günalınır, böylece geçici bir hükümeti kurmak olasılı» dngar. Ama Genel Başkanh n ağzmdan bittiği söylenen bu SBkiltıete MSP'li müslümanlar aunskı yapışnuşlardır. Gensoru Hedenivle ortaklığı bozmalaıı ] GeiHoru gündeme alınsa bile, sonunda yapılacak orlamasmda, bükümeti ^ ı ı ı I 236 red oyu koşuluna Mteımıştır. Bu da MSP oyla•ny* katümazsa, 2% red oyu|NM. aağiananiayacağı anlamına Daha da ötesi. MSP gen'i görüşmesine katılmıyacaçıklamışlır. AP de göriişI katılmazsa ve bir kaç da röip sayarsak bclkj Meclis »De toplanamayabilir. Adalet Bakanı, Hükümeti "Bitli yorgan,,a benzeten Devlet Bakanı Öztürk'ün suç işlediğini bildirdi ANKARA, (A.VKA) Adatet Bakanı tsmail MüftUoğlu, bir gazeteye verdigi demeçte hükümeti «bitli yorgan»a benzeten Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün «hukümetin manevi şahsiyetini tahkir suçu» işlediğini bildırmiştir. Ada let Bakanı Müftüoğlu, Cumhuriyet Savcılannın Devlet Bakanı • nın bu durumunu dikkate alarak kendilerinden harekete geçecekle rıni kaydetmis •• şunlan sdylemiştir: «Hükümeti bitli yorgana benzetmek, hüküınetin manevi şahsi yetini küçümseme, hatta tahkir nitelifindedir. Hükümetin içinde yer alan bir Jdmsenin bu konuda bir imtiyîua oînmaa. Hiçbir \atandaş nasıl böyle bir davraruşta ve açıklamada bulunamazsa, bir bakan da böyle bir sey sdyleyemez.îi Devlet Bakanı Seyfi özfürk, hü kümet içindeki görü$ ve davra(Devanu Ss. », Sü. 8 de) Iskenderun'da komandolar bir liseöğrencisini bıçaklayarak öldürdüler (Cumhurlyei Haber Merkeıi) Komandolann dün tstanbul. Ankara ve îskenderun'da öğretim kurumlanna girişuği saldınlar sırasında İskenderun Cum huriyet Lisesinde 17 yasmda bir ö*renci sırtından bıçakla öldürülmüş, Hacettepe L'niversitesin de de bir öğrenci agır biçimde yaralanmıştır. Ankara'da komaya giren öğrenci iki kez ameüyat edilmis, ancak durumunun çok tehlikeli olduğu büctiritraiştir. Bu arada, Hacettepe Üniversitesinde silâhlı saldından sonra yapılan aramada polis, daha önce öldürülmüş Elektrik Mühendisi Mehmet Gürkan'ın cesedini bulmustur. Hacettepe Üniversitesi öğrenci yurdu ve aynı Universiteye bagh Tıp Fakültesi dün sabah kalabahk bir sağcı militan grup tarafından basılarak 1S dakika silâhla taramnış, atılan kurşunlardan 8 kisi yaralanmıştır. Safcı militanlar, dün sabah bazı smavlann yapıîacağı Hacettepe Üniversitesi yurdunu saat 8 civarında basmıslardır. Ögrencilerin ders çalışmakta olduğu yurdun okuma salonuna patlayıcı madde atan sağcılar daha sonra salonu ve odalan dısardan 15 dakika süre ile kurşunla taramışiardır. Ünirersite çevresini sararak sürekli sağa sola ateş eden saldırganların kurşunlarıyla S'sı öğrenci ve bıri de müsdahdem olmak üzere 8 kisi yaralanmıştır. Yaralılardan Süleyman Akdat göfüs ve gırtlagından voırularak koma halinde hastaneys kaldınlmışür. Hacettepe Yurdunun 5. katmda ki odasmda iken açılan ateş so nucunda vurulan öğrenci, iki kez atneliyat edilmiştir. Öğrencilerin verdiği bilgiye gö re, sayıları 30025O'ye yaklaşan saldırganlar, yurt ve fakülte bi r.alanndan başka Beytepe kam pusuna gitmek üzere otobüs bek leyen ögrencilerin üzerir.e de otomatik silahlarla ate? açtruşlar dır. Komandolann ateşl sonunda öğrencilerden Hürdoğan Taşkın, Zafer Kahyaoglu, Metın Koska, Nese Sert. Müflt Duv?un. Ali Dilek lle müstahdem Mustafa Demiröz yaralanmışlardır. Tedavi altma alınan öğrencilerden Metin Koska'mn da dunımunun ağir olduğu bildirilmiştir. Sağcılann baskını sırasmda Hacettepe Üniversitesi ve hastane civan tam bir savaş alanına dönmüş, polis saldın sırasında sagcı militanlara herhangi bir müdahalede bulunamamtştır. Olaylardan sonra Morfoloji blnasmda toplanan devrimci öğ(Devanu Sa. 9. Sü. 4 de) ANKARA SAVCILIGI "MEMURiYETi GASP,, IDDİASINA KARŞI KARATAŞ 'IN iFADESiNi ALDI ANKARA, (Cumhuriyet Bflrosu) Yasalara karşın TRT Genel Müdürlüğü görevini gasp ettıği Danıştay kararlanyla saptanan Şaban Karataş, dün Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nda l:onuya ilişkin olarak ifade vermişttr. Cephe Hükümetinin ikinci btlyük ortağı MSP'nin uzun sliredir eleştirisine uğrayan Karatas konusunda son olarak, yirıe MSP' 11 Adalet Bakanı Müftüoğlu. «KU kümet memuriyetin! ve ünran ruşturma açılmasını istemıjti. Adalet Bakanlığının istemi üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Saveılığı, dün Şaban Karatas'm ifadesini alnuştır. Karataş, verdiği ifadede, «Danıştay ve Yargitay kararlan ile ilgili olarak bana resmi bir teblıgat yoktur. Kararlardan ha'j^rım yok» demiştir. Ankara Savcıhğına dün sabah saat 10.30'da gelip 10.40'ta aynlan Şaban Karataş'ın ifadesini Savcı Yardımcılanndan Mehmet Kancıoğlu aîmıştır. Karataş çin uygulanması istenen Türk Ceza Yasası'nın 252. maddesi üç aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngörmektedir. ve sereflnin gaspı» «uçundan, so Kişisel vergi beyanında Vehbi Koç bu yıl da 34 milyon lira ile ilk sırayı alıyor . a ORGENERAL fRFAN ÖZAYDINL!, CHP'DEN ADAY OLMAK ÜZERE GÖREViNDEN İSTİFA ETTi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yüksek Askeri Şüra üyesi Orgeneral Irtan Ozaydınlı seçimlerde CHP'den aday olmak üzere dün askerlik görevinden istifa ederek, Silâhlı Ku^'eUerden aynlmıştır. Orgeneral Irfan özaydınlı dün saat 11'de bir dilekçe yazarak «Seçimiere gırmek üzere istifa ediyorum» demiş ve resmi üniformasını çıkarmıştir. Irfan Öz aydmlı'nın istifa dilekçesinin Genelkurmay tarafmdan kabulünden sonra CHP Gcnel Merkezinde bir tören düzenleneceği ve partiye giriş fişinin doldurulacağı öğrenilmiştir. Ozaydınlı istifası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, «Türkiye (Devaını Sa. 9, Sü. 6 da) Atina, kıta sahanlığı ve FIR görüşmeleri îçin tarih vermiyor ANKARA, (Cumburiyet Bürosu) Geçen ay yapılması gereken £ge kıta sahanlığı görüşmelerine katılmayan Yunanistan'a Ankara tarafır.dan tarih vermesi içın on gün önce girişimde bulunuldugu ancak şimdiye kadar Yunanistan'dan bir cevap alınamadıgı öğrenilmiştir. Gözlemciler konunun 27 nisanda Avrupa Konseyi toplantıları nedeniyle Strasbourg'da bulunacak olan Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları tarafmdan ele almacağmı, ancak Türkiye'de erken seçim karan ahnmış olması, Yunanistan'da da bu yolda bir eğilim oîciuğu için ikili görüşmelerden belli bir süre bir sonuç alınamıyacağmı belirtmişlerdir. Kendileriyle görüştüğümüz Türk yetkililer, seçünlerin görüşmeleri etkileyebileceğini ancak bunun görüşmelerin kesilmesi anlamına gelemiyeceğini ve seçimler öncesi de teknik bazı konuların ele alınması gerektiği(Devanu Sa. 9, Sü. 6 da) lstanbul'da gelir vergisi beyan larının açıklanmasındau sonra çe şitli işveren örgütlen yetkilüeri beyan ettikleri vergııer konusun da bilgi vermişlerdir. Bu arada Ankara'da vergi ödemekte ı.lan sanayici Vehbi Koç'un 34 milyon lira ile 1976 yıll verg.lendirmesin de ilk sırayı aldığı anlaşılmıştır. Çeşitli kaynaklardan derlenen bilsilere göre Türk Sanayicileri ve İş Adamlan Derneğı Başkanı Feyyaz Berker 2 mııycn 357 bin lira vergi ödeyecektir. Berker'in yaptığı açıklamaya «şöre Tekfen' in diğer ortakları aras;nda hulunan Necati Akçağlılar ile Nihat Gökyiğit de eş rmktarda verjri vercceklerdir. Bu aracîa TÜSİAD' ın, üyesi sanayici ve iş adamlan n;n vergileri konusui'da bir der leme yaptığı ve bunu ?akmda kamuoyuna açıklayacağ: bıldirılmektedir. Türkiye İşveren Konfederasyonu ve Hür Teşebbüs Konseyi Başkanı Halit Narin'in ise beyanname vermedifi öğrenilmiştir. Narin bu konuda yaptığı açıkla(Devamı Sa. 9. Sü. 2 de) Başkent Notları.. Seçim, Meçim Derken... Fikret OTTAIV1 ANKARA AP ile CHP'nin fendi, Erbakan hazretierini yendı. Yüce Türk uHısuna hayırlı olsun. Seçim, meçim derken, ulusal rezaletler sürüp gidiyor. Bir Türk çe cğretmeru düşünunüz, ülkemizın sanat yaşamrna damgasınj basmış, içerde ve dışarda onurumuzu yüceltmiş bir Aziz Nesin m, diyelim bir Erdal öz'ün ikı yapıtını alıyor eline, «Siz bunlara yazar mı diyorsunuz, bunlar ülkemize komünizmi getıren soytarılardır» diyor ve sınıfta kibnti çakıp Aziz'in «Yedek Parça», Öz' ün «Kanayan» kitaplarını yakıyor. Sonra alevilere saldınp, «Alevilerin hepsi komünisttir, bunun içindir ki Türkiye'de Türklcrden başka hıçbır mıüet yaşayamaza diyor. Bu, bir ortaokul Türkçe bğretmenidır ve Maraş'ın bir ilçesinde görevlidir. Bu, ta:n deyimiyle «MC tipi» bir öğretnsendir. Kafasız, canil, gelişınemiş beyinli, suratı biraz tilkiye, biraz da kurda benzeyen, geri zekalı, yurdunu sever görünüp onu paıçalamakla görevli, (Devanu 7. Sayfada.) fMsuk kuralianna bağlı norınaî bir demokratik ortamda yastsaydık tutulacak en doğru yol SAleyıasn beyin kendi isteği ile «lurdu. Halk bunu t»Wlme5l \oktandır oııdan bekliyordu. Dah; MObfly» Soruşturraa Hazırlık K?mi9yona JnıruJduğu gün gerçrklerin WT an önce aydınlığa kivustarulmasma olanak sağlam»k, her tfirlü kuşkuların dağıln^sına yartlımcı olmak amaciyk» BaşbaMbn RÖrevini bıraksaydı flurum bnı^inkii gibi arap saçına donmez. ülkemiz bu hale Ne yazık ki yöncticiçoğu «istifa» denllen MkrsUk bir kuruluşun varlığ bir tfirlü kabul etmek istemcnektttiJrler. Bu yüzden hem araia bfr rejimi çıkmazlara sürüfceniektc. hcm de sonunda her zaman kendileri tükenip bitBakalım hu çıktnazdan kurnl»cagız? nasıl Denizcilik Bankasında yükleme $ ma işlerinde çalışan işçilerin oağlı bulunduğu Likat • Iş Sendikasının eski genel başkanı M. Ali San muhalefet grubu adına yaptığı açıklamada, bugünkü Likat Iş Sendikası yöneticileri ile Denizcilik Bankası yetkilileri arasında yasa dışı iliskıler bulunduğunu, bunun sonucu olarak bir çok yolsuzluk ve suç işlendiğini. bu anlaşmalaria devletin ve işçilerin büyük zarara uğratıldığını ilen sünnüştür VÎYANA Kıbns konusundaki toplumlararası görüsmeler bugün sona ermektedır. Yapılan görüşnaelerle ilgili olarak Türk temsilcisi Ümit Onan, toprak ve Anayasa konuiarında ortak zemin buiunamadığını ifade etmiş, Rum temsilcisi Papariopulos da görüşlerin aşılamayacak kadar farkiı olduğunu söylemiştir. Dünkü görüşmelerde Rumların sunduğu Anayasal konulardaki karşı öneriler, Dışişleri, Savunma, Maliye ve Ekonomi Alpaslan: «Demirel F 104S filosunun alınmasını emretmiştir» dedi ANKARA, (Cumhurhet Eürosn) Kamu kuruluslar.ııa yjrt dışın dan yapılan alımlarda rüşvet ve yolsuzluk yapıldığı volundaki ıd dialan araştırmakls şörevli komisyon başkanı CHP Tekirdag Milletvekıh Yılııınz Alpaslan dün düzenledigi basın loplantısmda komisyonca hazır!anan raporun özetini açıklamış. Başbakan Süleyman Demirel'in, verdigı d»r.ieç te kendisine .hakaret> ettif.nı ileri sürmüş «Bu tartışnıa birme lidir. Sayın Demirel îl n.san (Devanu Sa. 9, Sü. 5 de) «DENiZCiüK BANKASINDA iŞTEN ÇIKARMALÂR SENDiK ARACILIGI İLE YAPIUYOR» M. Ali San açıklamasmda Denizcilik Bankasında yasalara aykın olarak işverenin sendikanın kuruluş ve işleyişine müdahale ettiğini. >*apılan gizli ve ek anlaşmalarla sendikada çalışanlann büyük menfaatler sağladığını, bunun karşıhğmda Denizcilik Bankasmın da sendikayı ıstedıği gıbi yürüttüiünü ileri sürmüştür. M. Ali San şunlan söylemiştir: (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) ViYANA GÖRÜŞMELERİ BUGÜN SONA ERiYOR TARAFLAR «ORTAK ZEMiN» BULAMADIKLARINI İFADE ETTiLER Bakanhklanyla, hava ve deniz limanlarının merkezi federal hükümetin yetki ve sorumlulukları içerisinde bırakılmasını öngörmektedir. Rumlar bu önerilerinde, kurulacak msrkezi hükümette, iki toplumun nüfu^ oranlanna göre temsil edilmssini istemislerdir. Daha önce bu konuda sunulan Türk öneriiert ise, foplumlann merkezi hükümette eşit oranda temsili temeline (Devamı Sa. ». Sü. 6 da) Levent'te banka soyan genç, yarım saat sonra yakalandı (tstanbul Haber Merkezi) Dördüncü Levent Yapı Kredi Bankası dün saat 10.30 sıralarında soyulmuştur. Banka soyguncusu asayiş ekiplerinin ve halkm da yardımı ile kısa bir süre sonra Sanayi Mezarlığı yakınlannda yakalanmıştır. Polisin verdiği bilgiye göre, lokantacılık yapan 25 \asmdaki Merdan Erdoğan, bankaya girdikten hemen sonra vezneye yaklaşmış, tabancasını çekerek, uzattığı torbaya paraları dol dunnası için veznedan ölümle tehdit etmiştir. Veznedar, çekmecede bulunan paralan torbas'a koymuştur. (Deramı Sa. 9, Su. 2 de) KONYA'DA KURULACAK TRAKTÖR FABRiKASIYLA iLGili ANLAŞMA BUGÜN İMZALANIYOR TÜMOSAN, Türk Traktör, FîAT ve Egemak kuruluşları arasında FİAT traktörlerinin rr.otorunun yapımıyla ilgili anlaşma bugün Ankara'da imzâlanacaktır. Konya'da gerçekleştîrilecek projeye göre, yılda 80 bin ziraî trak tör ile 3. 4 ve 6 süindirli 130 bin traktör dizel motoru üreîılecek tir. TÜMOSAN Genel Küdürü Doç. Dr. Sodat Çelikdoğan, Türk ve İtalyan hükümetleri arastnda, Başbakan Yardımcısı Erbakan'ın Italya gezisi sırasında vanlan an laşma uyannca gerçekleştirüecek projenin yatırım tutannın 400 milyon dolar civarır.da oîduğunu bildirmiştir. Bu tesis, FİAT' m Sovyet Rusya dışmda gerçekleştireceği en geniş kapsamlı bir traktör ve motor tabrikası clacaktır. İmza törenine katılacak PİAT Traktör şirketi îdare Meclisi Başkam Chivino başkanlıgın daki 8 kişilik heyet bu sabah ö zel uçakla Ankara'ya gelecektir. Erbakan da törene şeref tanıgı olarak katılacaktır. NADİR NADİ J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog