Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI ÎNANÇTAN BİLÎME Doç. Dr. SIRRI AKINCI Fiyaü: 20 Lira tateme Adresı; ÇAGDAŞ YACTNLARI Cagaloğlu Halkevi Sok. No: 39 41 îstanbul Cumhuriyet 53. Yîl; Iin: «8925 Kurucusu: rUNUS NADt 200 KURU} 6 NİSAN 1977 ÇARJAMBA ÇAGDAJ TftYmi&RI MAVİ ve KARA Sabahattin EYÜBOÛLU 14 YAZI EKLEKMİŞ OLARAK, YENÎ BASKISI ÇIKTI FÎYATI 25 LİRA.. Isteme Adresi: Çağdas Yayıniarı Kaikevi Sokak 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Ankara Savcıhğı ifadesini almak için Karataş'ı arıyor • rRBAKAN .AP NA5IL BİTlhlE, TJtl GFNft MÛÜÖRC Of BİTTİ» K O İ ADALET BAKANI, JABAN KARATAJ HAKKINDA CfZA DAVASI ACILMASI İSIEDİĞİNİ AÇIKLADI. Kurulu îcararlannd»n sonra neden Genel Mudürluk rrıakanmda oturduğunu soracaktır. Adalet Bakanı da, Ankara Savcılığına bır yazı yazarak Genel Mudurun makamından uzakî tınlması ve hakkında cera drvası açılması içın yazılı emır verdığırj açıklamıştır. Ancak Ankara Sa%cıhgı yetjulılen. Bikanın gonderdıgı ılen surjlen DU (Deramı Sa. », Sü. 3 de)' AVK4RA, (Cumhnrirrt Bürosu) Danıştay ve Yargıtay kararıan karşısında THT Genel Mudurlugıi makanum «Fuzulî olarak ]<;fral etügı» one surulen Şaöan Ka rataş, dun Ankara Saveıiığına çağınlmıştır. An^ak, Şaban Karataş dun Ankara'da Dulıına'rıamıştır. Ankara Savcılığı, Saban Karataş Savcılığa gelınce ıradesını alacak, Danıştay Data Daırelerı Kurulu ve Yargıtay Genel Millî Savunma Bakanı MeJen: "Lockheed konusunda hakkımda soruşturma açıJmasmı kendim isteyeceğim,, ANKARA, (Cıunhorivet Bflrosn) Mıllı Savunma Basanı Fent Melen, Lockheed Komısyon Başkanı Yılmaz Alpaslan'ın ıîerı surdugu ıddıalara ılışkm olarak yap j tıfı açıklamada, «Konr.syon ka, rarı ve ı;en surulen ıddıalar hakkında. rapor ve karan ıncelemeasn avrıntılı bır gorüş ıfade etmevı doğru btılrnadığını» sovlenuş, bu nedenle araş'ırma ko(Devamı Sa. », Siı. "i de) Erken seçimin 5 haziranda yapılması 1 red, 7 çekimser oya karşı 342 oyla kabul edildi ve karar Resmi Gazetede yayınlandı Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlan 5 gün içinde değîşecek. Aday yoklamalan 24 nisanda AVKARA. (Cumhuriyet Buroso) Mıllet Meclısi G«nel Kurulu nun mılletvekılı genel ve sena'o uçte bır yenıleme seçımierının 5 hazıran pazar gunu yapılmasını kararlastırmasıyla beraber \âsaların ongordügu seçım takvirru yururluge gırmış. seçım ;.asakları baslamış ır. Mılletvekılı seçımıyle bırlıkte yapıiacak Senato seçımınde (A) grubu ıllerın: oluşturan Adıyaman, Aycun, Bılecık, Eolu, Çankın, Çorum, Edırne, Gazıantep. îçel, îîtrur, Kastamonu, Kırklareh, Kırşehır, Kor.ya. Malatya. Mamsa, Kahramanmaraş, Nevşebır. Ordu, Smop, Sıras ve Zonguldak jllertnın Senatorlerı yenüenecektır. 306 sayılı Mılletvekılı Seçımı Kanunu sıyasal partılenn, seçıme katılacak adaylarla bunlann aday listelerındekl «ıralanru. oy verme gununden oncekı 42. gtın saptayacaklanru öngormektedır Buna göre. aday yoklamalan 24 nisanda yapı(Devımı Sa. 9. Sü î de) MİLLET MECLISI ERKEN SEÇİM KARARI ALDI AYKUM, (Cumhuriret Burnsn) Genel seçımler.n 5 hazıranda yapılmasını gerektıren ve CHF ve .\P haerlenyle arkadaş'.ın nın hazırladığı onergeler. dun Mıllet Meclısı Genel Kurulu nda gorusülerek kabul edılmışnr Oylamava katılan 350 mıl eupkıhnden 342'sı kabul * ı rcd T'sı çekimser oy jtulIanmVır Red ovu kullanan MSP'lı Vahdettm Karaçorlu'dur Oylama sırasında salonda bulunan DP1:Ierden 7'sı çekimser oy kullanmışlardır. Bsğımsızlardan Mehmet Alı Arsan. b:r sure once MSP ve DP'Jılerle bır]ık"e erken S">çım: engelleme çahşmaiarına kaf.lmasina karjm. ovlarna sırasırda • Kabul dıye bağırmışîır Partı hderlennden ojlamsda Ecevıt. Demırel ve Feyzıoğlu buIjnmuslar ve .Kabul» oyu k'iilanmışlardır. Lıderlerden Bozbeyi: Erbakan, Tımlsı re oylamaya katümamışlardır. Bu arada AP'den 14, CHP'den 11, DP'den 12. CGPden 4, MHP ve TBP"den bırer üye ıle 4 bagın ^' mılletvekılı ve MSP'den 47 uye hem dunku bırie"=ımde hem de o\ lamada bulunmamıslardır Oylarna sonucu acıklandıkian sonra, Başkan Eksı. «Şu ancia aimıs bulunduğumuz tarıhı karnrla 1977'de yapılması zorunlu o an seçımler one almış buîunuyoruz. Kararın TUrk halkma ve bütün arkadaslarıma hayırlı olmasnı dılerım» demış. alman karar CHP ve AP'liler tarafmdan alkıslanmışttr. PESHI GAZETE'M YATIHLANDI Mutet Meclısı'nce alınan K»ken seçım» karan dun akşam Resmi Gazete'nın «Mükcrreı» sa KEMAL KARACA VE HASAN ATEŞ'İN CENAZELERİ KIRKLARELİ VE İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ (Cumharivet Haber Merked) Fatlayıcı madde atma. kurşun yagmuruna tutma olayları >anmda koırandolar saldjrgan evlemlenru dun de surdurmuşierdır Istanbul'da onceki gtln oldurü]en Şışlı Sıvasal Bılımler Yuksek Okulu ogrencısı Kemal Karaca'run cenazesi KırkJarelı'mn Pehlivankoy ılçesırun lmamoazan kdyunde. Levenfte pazar pecesı yere slogan vazarken bır otomobıl Urafındac ezılerek oldurulen ı$çı Haaan Afeş'ın renazesı Ist&nbul'da torenlerle topraga verılnust.r. Komandolar tarafından oldurjlen Kemal K a r a c a ' n ı n cenazesi dun sabah morgdan slınarak atabeyi tarafından Bat)a°sk: ılçesıne goturulmıi?tur. Babaeskı'de yapılan törene, Trakya'daki TÖB DER. Halken. Gene! îş ve demokratık kurıl'işlar temsılcılen katılmıstır. Is'an bul'dan gelen oğrencılenn de katıldıgı torend» «Batımsıs Turkive» «Katıl olıgarşı», «Faşızme karşı omuz omuza» sloganları kullanılmıştır O^rencı ve şçıler.n ellen uzennden ılçenın ftırısınden çıkışına kadar elJer uzennde taşınan cenaze ıçın lıse onunde saygı dumşunda bıüunulmuştur Karaca'nın cenaze1;! daha sonra, Pehlıiankov * baâıi • Imampazarı koyune goturulmus ve ıkındı namazından sonra top rağa verılmıstır. Babae'îsı 3eledı ve Başkanı Gunduz Onat. olen gencm CHP Babaeskı orgu'üne kayıtlı olduğunıi bıldırrruşMr. Karacanın oldürulmesıru pro testo etmek amacıyla okudugu Şişlı Sıyasal Büımler Yuksek Okuiu. ÎTU ve baglı tum »akul teler, I U. tşletme Fakultesı Cog rafja Enstıtusu. Yabancı D:ller Yuksek Okulu oğrencıierı derse Kirmeverek bır gunluk bovkot vapmışlardı^. zesı dun bınlerce ıscı ve ogrencının katılmasıjla ŞJS!I Camısınden ahnarak Zıncırlıkuyu Mezarlığında topraga venlmıs'ır G«çen pazar gecesı plakası s^ptanamayan bır oıomooıl tarofından. vola sloçan yazarken ezılen Hasan Ate^ ın cenaze torenıne, Eczacıbaşı'ndakı arkadaşları ıle DİSK •e Turk Iş'e bağlı 'şçıler y ıle demokratık oğrencı kurulus ları katılmışlardır DGDF'ne baglı ogrencılerle. ÎGD ve Haî(Deramı Sa. 9, Sü 1 de) CENAZESİ Eczacıaa?: FabriKasının işçılerinden Hasan Ates'ın " DP'nin Demirel hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp almmayacağı bugün Meclis'te görüşülecek ANKARA. (Cumhuruet Buro*u) DP"nln Başbakan Suleyman De mırel hakkında verdıgı gensoru önergesinin gundeme alınıp a :r maması. Mıilet Meclısı nm bagurJni birleşımınde gdruşulecektır. Mıllet Meclısfnde dun «Eken seçım» karan alınmasından son ra. Başkan Memduh Ekşı, Danışma Kurulundan geîen bır onerıv: okumus, DP'lılenn Basbakan Su leyman Demırel hakkında verdık len gensoru onergesmın hangı gun gorüsülecegi konusunda, Danışma Kurulu"nda ıki goruş beIırdigini, bunlardan bır görüsun salı günü. digerirun de çarşamba günü olduğunu açıklayarak, bu konuda gönısme açmıştır APli Oguz Aygun, japtıgı knnuşmada gensoru gonismesınn çarsamba gunU (bugun) yapılma sını ıstemıştır. DP'Ü Cevat On der de konuyla ılgilı olarak so/ almış, oldukça agır bır konuşma yapmıştır. Önder, AP'lılere done (Devamı Sa. 9. SS. 7 de) Istanbul'da gelir vergileri açıklandı (tstanbul Haber S Istanbul'da 1976 mall \nlma aıt pelır vergısı beyanlan dun açıklanmıştır Buna gore 250 bın vu kumluden 450'sırun bır mılyon lıranın ustunde vergı beyarunda bulundugu saptanmıştır Istanbul'da en yuksek vergiyi \slan Sadıkof lu 15 730 346 lırayla öderken, Rıza Sadıkof lu da 13.109 S71 lıra ıle ıkıncı sırayı aimıştvr. Deftprdarlık tarafmdan ja'riresmi sonuçlan diin «çıklanan gelır verg7sı beranlannm ılt 15 kışilık hstesmde kamuovurıda bvyük kazançlar sağladıklan kanısı yaygın olan pek çok iusırun yer almadıgı gönılmuştur Bu arada bır çok yükumlunün «7a.rar» beyan ettiltlerl anlaşılmıştır. 213 sayılı jasamn 485 sayu yasayia değ.şık .5 maddesıne gore her yıl açıklanan 1gelır vergrisı bejanlannda bu vı . onemlı hır eksıgın bulunması ayrınılı açıklama japılmasını önlemıştır. Soz konusu yasa maddesmde yükJm lunün adı ıle bırlikte ünvanlanran açıklanması ongorülurken yerel vergl daırelenrun bır ço£unun buna uymadıgı anlaşılmısür. Bu nedenle asılan iısteler ad, sovadı ve bevan edılen vergıler ıle sınırlı kalrnıstır î mıljonun uzennde vergı ıeren 15 kışilık lıste şoj'ledırAslan Sadıkoğlu 15.730.346 Rıza Sadıioğlu 13.109.571 Osman özdemlroğlu: 12.638 MO Mehmet t'retmen: 11 M3 113 Muhanrem Kıreçcı: 10 494.050 Ja!c Berthabıb: 10.232 548 Recaı Aslan: 8 891 201 Haluk Akba^oglu. SM3 186 7 671 406 Jak Kamhı7 332 Tlfi Murat; Takı Mehmet Kavala: Vıtalı Yaşar6 "İ80 280 Zekerıya Algul: 6 312< 27 Alı Uşurnüş: 6 117t<ll Aslan Menekşe fi116(o8 llıc 15'ın boyie •!iralar..nasına karşıhk Türkıye Işveren Sendı(De%anu 5. savfada) yı«mda yayınlannrak yürtirlüğe gırmıştır Anayasa'nın 73. maadesi Teregmce, karar tarıhı olan bugunden Daşlayarak 60 gunu izleyen oazara rastlayan 5 haziranda vapıiacak olan mılletvekılı seçımienyle bırlikte, yıne Anayasa'nın o?'.l hukmu gereğmce. Senato uçte bır yenıleme seçımlerı de yapüacak*ır. Mıllet Meclısı dun saat 15 rie C H P ' li Baskan vekıllennden Memduh Eltsı'nm l toplanmıstır. Yofclamavı ronık cıhazla yapan Ekşı. ç luk oldugunu bıldırerek, rken seçımlerle ılgilı Anayasa Komıs yonu raporunu ve raporda veı alan DP'lı Cevat Onaerın karsı oy vazısını okutmu?tur Bırleşıme MSP'lıler /;afılmamışlar Demırel ıls Ecevıt\n gruplarımn başmda bulundu:;I;rı goruimuştur.. Ancak Demırel, DP grubu soz cusu Vedat Onsal konuşmak ıçın kursüye çıktıgında rolonu terketmiş, DP'üler Dereırel'e «kaçma» diye bagırmışlardır. DP grubu sozcüsu erken seçım ıçın «çekimser» oy kullanacaionı açıklamıştır Okunan Anayasa Komısvomı raporunda AP Genel BasVanı Suleyman Demırel ve 157 ark* dası ıle CHP Genel Baskanı Bulent Ecevıt ve 3 arkadasımn er ken seçım konusunda verdıs'.erı onergelerın bırleştınldıgi, bı; red o>una karşılık çogunlijtla kabul edıldıgı behrtılmek'eva: Cevat önder rapora vazdıgı (Devamı Sa. 9. Sü 4 dr) GÖZLEM u UĞUR MUMCU Talimat, VİYANA'DA KTFD'NİN ANAYASA ÖNERİLERİ YAZILI OLARAK SUNULDU VtYAN'A Kıbrıs sorar.una banşçı bır çozum bulıınmasını amaçlayan altıncı tur Vıyana gorüşmelennin ıkıncı topiantısında Kıbrıs Turk Federe Devletı temsılcısı Ümıt Suleyman Onan'ın, Rum temsılcısı Papadopulcs a sunduğu sekız sayfa tutarır.dak: Anayasa onensinı, Papadopulos, •Uzennde arüaşıîrnası guç or.enler» olarak yorumlamıştır. Rum görüşmeci. sadece içenk ba*cuj"i:j:aaT degıi lakat federa lıznıın kavrarnı uzerınde ıki taraiın uzlaşmaz goruşlere sahıp olduğunu kaydederek, «Turk terafuım kavramı ve konuya ya.<laşımı, çozume federal devle'le başlamamak, bu sonuca gelecekte ulaşmaktır. Bızım kavramomız ıse federal bir devlet kurmakla baslamaktır. demıştır. Papadopulos. KTFD temsılcisı Umıt Suleyman Onan'ın, Ada'da geçıcı ortak bır hukumet kurjlması jolundakJ onensuu de reddetmıştır. JJ Erbakan: Erken seçim karan ile AP bu hükümeti bitirdL E Yapı ve Kredî Bankası Ataköy Şubesi soyuldu Arka arkaya surege'en banka soygurjlanna bır yenısj aaLa eklenmış, Yapı \e Kredı Bankası Atakoy Şubesı, duzı, uç kışı tarafından soyulmuştur. Kasadaki 50 bın lırayı alan soyguncular. bankadan hızla ayrılarak, ayn yonjere kaçmışlaraır. Yapı ve Kredı Bankası Atakoy Subesı'ne saat 15 sıralannd3 gıren ve yaslan 13, 14 ve 22 civannda olduğu gorgu tanıklannca belırtılen soy^unculardan bıri, rabancasını çekere'< vezneye yaklaşmıştır Ve/nedar Jale Ünsbr'e tabancasını doğrultan soyguncu, kasadaki T0 bın lırayı alrnı^ ve arkadaşlarr la kapıya vone^mıştır. Bu sırada soygunculardan en lcuçügü kapıja bır bıdon sı dokmüş ve «Bu benzındır. Eğer bıa izlemeye kalkarsanız baikan vakarız» dıve tehdıt f e bulnrnnştur (Devamı Sa. 9, Sü 1 de) ISTANBUL'DA 20 MiLYON DEGERiNDE KAÇAK SiGARA ELE GEÇTi (tslanbnl Haber Serrisi) îstanbul Gumruk Muhafaza Başmudurluğu Buyükdere Munafaza Mudürlügu tarafmdan oncekı gece alman bır ıhbar uzerıne Kısırkaya sahillennde pıyasa degerı 20 mılyonun Ü7ennde 4,5 bın baks kaçak sıgara yuklü 13 kamyon ve 3 taksi şoforlerıyle bırükte yakalanmıştır. Buyükdere Gilmruk Muhafaza Muduni Nıyazı Eren'ın yaptıfı açıklamaya gore Bulgarıstan'darı alınan bir ihbar uzerıne II Jandarma Komutanlığı ile birhkte olay yerinde yapılan operasyonda yaka lanan 22 kişının uzennde 2 tabanca ve 31 bın lira bıüunmuştur. Açıklamaya gors ekipler olay yerine geldiMerin^'1 sigaralann juklenrnek'e oldu ğunu gormuşler ve mudahale etmek ıstemışlerdır. Bunun uzerine demır atmış olan yabancı bandrah ıkı gemtden ve karadan ateş açıl dıgı gonılmustur Açılan areşe aynı şekılde vanıt veren GUmruk MJhafaza ekıplerı (Devamı Sa. 9, Sü 5 de) KIBRIS im ONECIÎI KTFD'nm Turk toplurounun Anayasa ve merkezı hukunıetır. yetkılerıne ılışkın sanduğu onerınm onsozunde Kıbrıs Turk toplumunun Kıbrıs Rum yonetımı ile bırükte bağımsu, ıkı bolgeü, federal, bağlantısız bır cum hunjet kurma arzusunda olduğu beiirtılmjştır. Önerılerın genel prensıpler bblomu, dzetie su maddelerden oluşmuştur. 1) Kıbrıs, bın Turk ulusal toplumu ıçın kuzeyde, dığert Rum ulusal toplumu ıçın ae gıineyde olmak üzere ıkı federe devletten oluşan bagımsız, bağlantısız. egemen, Ikı bolgelı RumTurk (Kıbrıs) Federal Cumhurıyetı olacakür. 2) Egeraenlik Cumhunyetin kurucuları olarak ıkı ulusal toplum arasında eşıt olarak pav!aşılacaktır. 3) Feaeral hUıiU"ietın eorev ve yetkıleri Kıbns Turk Federe Devletı ıle Kıbns Rjın Yonetımınm aralarındak; arJaşmaya çore verılecçktir 4ı Feoeral Cumhurıyet layik Sa '!. ~S3 S da) .l.VKARA, (CumlıuriTet BSrosıı) MSP Genel Başkanı, Basbakan Yarduncısı Necmettın Erbakan dun erken seçımie ılgilı karan ıptal ettırmek ıçın Anayasa Mahkemesı'ne basvuracaklannı soylemıştır. Erbakan «Anayasa Mahkemesi bu kararı ıptal eaerse erken seçırru bız ısteyebüırız. Ancak bütun bu kanunsuzlukları A nayasa, Mahkemesine goturecegiz» diye eklemıştır. Erbakar. «MSP'nin gensoru goruşmelerıne katılması AP'nın ekmeğıne jağ surmez mı'» şeklındeki bır soruya, cAP'nın elonegı de kaîmadı, yağı da kalrcadı» demış. gensoru (Deranu Sa. 9, Sü. 5 de) rken seçün Snerilerl nedenlyle, MSP G«nel BaflCMU Necmettin Erbakan ates pfiskürüyor. Erbakan a gore, erken seçim, MSP'nin çabalanyla ba»l»yan «apr «aaayj haoılelerini» durdnıac*lrtır. AP ve CHP. «ağrr sanayi hamlelerini» durdunnsk için «Dışarıdan talimat alnujlar» ve erken seçün önerilerini vermislerdir. «Difsndan talimat almak», kökü dışarıda olan cıkar çeTreleriain emriyle karar vermek demektir. Crbakan. başlarbklan «a|ır sanaji hamJelerinin», kökü dışand* bulunan •montajcüar» tarafından «sabote» edildiffnl ileri sürmektedir. Bunlan bir Basbakan Yardımcısı söylüyor. . «Dısandan tatimst slmak», ceza yasasuna görr. bir bürük snçtur. Siy»s»l bakınundan da bir «ihanet» sayılır. Bir Basbakan Yardımcısı, yardımcısı olduğu Başbakanm parti«ine, «thşmndan talimat alıyor» diyorsa. bunurı kanıtlanna da sahip olması çerekmer mi?. Adalet Partisi, «dısandan talimat» alıjorsa, bu partinin Genel B»sk»nuıın B»sb»kaa olduğu bir hükümette Basbakan (Deramı 5. sayfada) \^JL' / TEHDİTLE PARA ALDIKLARI İDDIA EDİLEN İKİ POLİS MEMURÜ TUTUKLANDI GtRESUN, (>1EM) îlyas Kasa adlt bır vatandaştan tehdıt yoluyla 47 bm 500 lıra sızöırdıkları ıddıasıyla Gıresun Emruyet Müdurlüğu Araştırma Şubesi Polıs memurlarından Alı Arslan ıle Yasar Marıs ılk sorgularından sonra tutuk)an:nışlar ve işten el çektırıımışlerdır. Gıresun Valisı Tekın Aip olaiı dojrulayarak < Maalesef boyle bır ıddıa vardır \p ıkı polıs meınuru tunıklanınısTir» demıştır. OLAY BAŞLIYOR îddı'ya gore Ilyas Kaja adlı Bafralı bır sahıs Gıresunda bulunan arkadaşını zıyaret edip, gece memîeketıne donmek uzere .volda otobüs beklerken araştırma polıslen Alı Arslan ve Yaşar Mans tarafından sorguya çekilmış \e huvıyeti ıstenmıştır. îlyas Kaya nufus cuzdanım çıkararak pohslere gostennış, ancak pohsler bu ^uzdanın sahte oldnğıınu ıdda ederek yolcu ıle tartışmaya başlamışlardır. Gene ıddıaya gore, pohsler daha sonra Ilyas KayaŞa «Ustunde para var mı» dıye sormuşlardır. Ilyas Kay» 7500 lirası elduğunu soylemiş ve parajı polıslere vermış, bu kez pohsler Kayayı alıp bır otele goturmuşlerdır. Polısler:n burada Ilyas Kaya'ja bır esrarlı sıgara verdıklerı, daha sonra «Sen psrar kullanıyorsun» dıyerek yenıden para sızdır maıt ıstedıklen one sjrülmektedır. Iddıaya gore Ka^a erfe«ı gun bankadan 40 bın hra çekrnış, bu parayı da pohsîere venp memîeketıne dönmüştur (Devarru Ss. 9, Sü 7 de) lsvan, Beledıye Başkanlığına yine aday olacağını açıklarken, Kotil kendi adaylığı için örgütten istek olduğunu söyledi îstar.bu! Belediye Başkanı Ahmet lsvan, onumuzdekı donemde Beledıye Başkanhğına yerJden adaylığını lıoyacagını açıklamıştır. lsvan. bu bakımdan mılletvekfllerı adav yoklamasma katılmayacagmı bıldırmış ve «G?nel Başkanîa vapuan oz«] gorasmelen. kend s ne L.vgun yorumlarla açık!amak kımienin basvurmaması geresen bır yoldur (Deıamı Sa. 8, Sü 3 de) TA Zf S M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog