Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

ÖZKAN KREŞ YUVA SOSYAL HıZMET M0TEHA5SISI SORUMLULUĞUNDAKi YUVAMIZ. YATILI • &UNDÜZLG 06 YA5 ARASIN DAKı YAVRULARINIZ 1Ç1N H1ZMET1N1ZDED1R. JIJLı'DEN YENıKOY'E KADAR OLAN SEMÎLERE SERVıSıMıZ VARDIR. MIRACAAT: LEVENT: 6 4 01 6 4 53. Y l l ; SAYI: 18924 umhuriyet Kurucusu: YTTNUS NADt 200 K R J UU 5 HİSAH 1977 SALI ÇAĞDAŞ YAYINLARI MAYINLI TOPRAKLAR ÜZERINDE FtKRET OTYAM FIYÂTI : 2 0 FL ! İSTEME AÜRESİ: Çafdas Yayuuan j Sok 39/41 Cagaloflu tSTAVBUL Halkevi MSP'lilerin engellemeleri ve Şevket Kazan'ın aracılığıyla AP'ye yönelttikleri «Grubunuzu Meclisten çekin» önerileri sonuçsuz kaldı Içtüzük değişikliği gerçekleştirildikten sonra toplanan Anayasa Komisyonu, erken seçim önerilerıni görüşerek kabul etti. Öneriler bugün Genel Kurulda ele alınıyor ECEViT: "GENEL GREV HAKKINI TANIYACAK, 141 VE 142. MADDELERi KALDIRACAĞIZ,, \>KARA. (Tursut Gungor bildimor) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit boruk dtızenın halkın oyıarıyla değışnrılmesıne jhşkın goruş lerıni açıklarKen ışçılere «G« nel grev> hakii tarnnaca£ı nı, referandumun getınlecegını "um kamu gorevlüerı nın «grevlı toplu sozleşmelı sendıkal haklara» kavuşaeagını sojiemış, ışyerlermde ozyonetımın uygulanacagını bebrterek, 141 ve 142 mad deıenn kaldırılacagını bıldır miştır. Kayserı dekı yerel s«ndıkacılar ıle esnaf ve sa natkarlarla ıkı ayn toplantı vapan Bulent Ecevıt bugunlcu bozuk duzene ıllşkın ornekier sıraladıktan sonra «Bu duzen degışsin mı"» dl y« sormus «Degışsın» varutı nı almca, «Değışsm demekle her halde komunıs* olmadınız» demlştır SEND.KACHARLA GORUJME Yerel sendıka temsılcıleny 1* görüşmesı sırasında ken dasıne yoneltılen ışçı so(Devanu Sa. 9, Sü 7 de) IÇTUZUK DEGIŞTIRILDI VE ERKEN SEÇİM YOLU AÇILDI ANK4RA, (Ctunlnıriret BÜTOTO) CHP ve AP'nın erken seçım gmşınunı geıçekleştırmek ama cıjla Mıllet Meclısı Içtuzuğun de vapılmasına çahşılan degışsklık, nıhayet dun Genel Ku rul'an tartışraalı bır oturumun da ve MSP'lilerin •ıim engelle melenne karşın kabul edılmış tır Içturuk deŞışıkhğı Besmı Ga rçre ran dun akşamKi «Muker rer» sayısında jayınianarai yu rürluğe glnniş, bövlece erken seçım onerılennin Danışma Ku rulu'nda ele aluımaksızın Ana yasa Komısyonu'na sevkedılme sı saglanmıştır. Mıllet Meclısı Anayasa Komisyonu, dun gece toplanarak CHP ve AP nın erken seçjrn onenlerını goruşmuş ve me hnlerdekı «5 hazıran» tanhj ven ne seçımlerın «onerılerın kabu lunden sonrakı 60 gunu tasıb» den ılk. pazar gunj» jeıuleneeegı hukmunu ekleverek kabul etmtstır CHP ve APnın erken seçım onerılen bugün MıLlet Meclısı Genel Kurulunda ele alınacaktır Sancar: Silahiı Kuvvetleıin şerefi en üstün seviyede tutulmalı J f Getıelkurmay Başkanı Orgene ral Semıh Sancar, Tstanbul'da dun basına \enlen vaalı bır bıl dıriyle yasa dışı taaUyetlenn endışe yaratacaK boyutlar kazandı gını belırtıruştır. 1 Ordu'nım karargâhı olan Se limıye kışlasında vuksek rutbelı subaylarla bır bnfıng yapan Se mıh Sancar, onceden açıklanan basın toplantısına katılmamış, ga zetecılenn bulunduğu odaya 1. Ordu adına hazırlanan nir açık lama gondermeKİe vetınmıştır Sancar'ın sozlerınm ver aldıgı basm büdıriBinde G'neıkurmay Başkanı îstanbul da bulunu'junjn nedenlerını ve sıvasal ortam açı sından Türk Sılahlı Kuvvetlerı' nın durumunu açıklamıstır 1 Ordu tarafmdan hazırlanan basm bıldlnsı aynen şoyledır «Orgeneral Semıh Sancar bu (Devamı Sa. 9. SS 7 de) TARTIJMAll B1RLEŞİM Mıllet Meclısi. saat 15 de CHP' lı Başkanvekıllennden Memduh Ekşı nın başkanlığınaa toplan mış elektronık cıhazla vapılan jokJamada, çogunluğun bulundu İM saptanmıştır Bundan sonra geçen birleşımdekı gızlı oturu mun tutanak ozetlennın okuna bümesı ıçm venıden bır gızlı otu rum vapümış. rjtanak ozetlerı okunduktan sonra ıse bırleşıme olarak devam edılmıştır Başkan Mernduh Eksı. MSP1' Devlet ve Içıslerı Bakanlan ıle ban MSP'lı mılletiecıllerının gundem dtşı konuşma s*eklernı ıçtüzügün bd maddesme uyçan olmadıklan gerekçesıvle kabul e'memış, bu tutum MSPIılenn ınrazlanna volaçmışur Içışlen BaJtaru Asıltürk, «Ben trundem aışı konuşma yapmak ıstıyoruiı Engelleme yapmıvorum» devınce Memduh Ekşı, «Sızın ?undem dışı konuş.mayı enzelleme olaras kullanacağırızı tahmm etmıvarjm Lutfen \enruze orarun» lar şmğını verrrıştır Bu sırada BaKanlar sırasında tek başına oturan MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yarduncı »1 Erbakan, konuşmak ıstemış ve Başkana basın locasından duyulmavan bazı sozler sovlem:ş tır Başkan Erbakan a, «Tutu mum ıçtüzüge uygundur Soz ver mıyorum saytn Erbakan» karşılı ğını vennce Erbakan Bakanlar Kurulu sırasına MSP'lıler de ken dı sıralanna vurarak başkaru pro (Devanu Sa. 9. Sü 4 de) MSP'nin katılması ile toplanan Danışma Kurulu gensorunun görüşülme günü hakkında karara varamadı A.VKARA, (Cumhunvet Burosn) DP gnıbu tarafından venlen Jtensoru onergesmın gununu sap tamak amacıyla dun Meclıs Baş kanı Kemal Guven'm başkanlıgmdA toplanan Danışma Kurulu, bu konuda bır karara varama mıştır Tartışmalı geçen dünldl Danışma Kurulu toplantısında, CHP ve APnın erken seçım ko nusımun da göruşıilmesını ıstemeleri üzerine, Meclıs Başkanı Kemal Guven toplantıda yalnız gensoru onergestaın goruşulece gı konusunda MSPlılere temınat verdığinden, bu konunun ısran halında tstıfa edecegını soy lerrustır Meclis Başkanı Guven, daha sonra Danışma Kurulu toplantısını terketmış ve lstıfa etmek uzere Meclıs'teki odasına gelmıstır. Bunun üzenne CHP Genel Başkanı Ecevı* Başkan Guven le bır gorusme yapmış'ır Yılmaz Alpaslan, 64 Devlet hazinesine Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliği i!e DÇM girişinin hızlanacagı bildiriliyor 4VKAR4. (Cuıuhurıvet Burosu) 1 temmuz 1977 ranhmde ana para ve iaız olarak ja^lasık bır müyar dolarhk dovıze çe% nlebılır mevduat (DÇM) hesabından dovız odemek zorunda bu lunan Cepne Hukametı dun vannladıgı teblıtde ''enıaen DÇM gınşını hızlandıncı yonde bır karar almıştır Yavınlanan teblıg ıle s milyon doların altındaıcı DCM'ler ıçm Merkez Banıcasır.a mevduat munzam karşılıklan yatırılması zorunlugu kaldırıl mıştır. Gephe Hukümetının dovı: dar boğazını gıdermede kallandı gı başlıca yontemlerden bırı olan DÇM hesabmda son gunlerde ılgınç gelışmeler olurken, dun Resmı Gazetede yayımlanan bır Maliye Bakanlıgı tebhgı ıle bu gelışmelere bır yenısı daha ek lenmıştır Alınan bılgıve gore, DÇM'lerle ılgiıi en onemlı konu 1 temmuz 1977 tanhmde vadest dolan dovızıerdır Degışık ta nhlerde, degışık yabancı barkalardan alınan yaklaşık bır mıl \ar dolar tutannda BÇM'lerln vadesı bu tarLite dolacak ve oaenmelerı gerekecektir. Mevcut dovız rezervlermın tumunun vndesı gelen bu mıktan 1 temmuzda odemeye yetnisyece§ı bıl (Deranu S». 9, Su Pde) uzanan eller kınlacak,, dedı '99 , (Cumhurijet Burosu) Rusvet ve yolsuzluk olaylannı ınceleven Komısvon Başkanı CHP Tek'rdağ t Mılletvekılı Yılmaz Alpaslan dun Meclıs te duzenledıgı basm oplantısında Başbakan Suleyman Demırel'm Komısvona \e kendısme vonelttığı eleştırılerı vanıtlamış, aDemırel bılmehdır KJ gorenmızı n açıklamalarımızı Anayasadan aldığımız guç ve retkıyle vapıyoruz Devlet Hazınesme uzanan eller kınlacaktır Komısyonumuz bu ınançla gorevını yapmaya devam edecektir» demıstır Yılmu Alpaslan, bssın toplantısında çu gbnislere yer vermıştır «Komı^vontımuzun Locltheed ruşvet ve yolsuzluk ol»yı ıl« Agüı olsrak haıırladığı ve karara bağladığı raporıınım sonuçlan karçısında sapn Derr'Tel o!ataru<5tu bır telSşla tepkı göstermıştır Savm Basbakanın vakışıksı? suçlamalarına değmmeksızın konuyıı bır kez daha kamuovunun dıkkatlenne sunmak ıstıvorum Öncelıkle şunun bıluım°sınde varar vardır, sayın Başbakan Demırel'ı telâşlandıran açıklamıla'imi7 Tfkırdag (Devamı H »avfads) • LOCKHEED RÖJVETı SUNOA AÇIKLAMA KONU YAPAN ARAJÎIRMA KOMıSYONU BAJ KANI. DEMıRELıN SOZLER Kı 5ERT BıR DıLLE ELEJTıROı. TEMMUZ AY1NDA VAKSİ DOLA CAK 1 MİIYAR DOLARUK DÇM HESABININ ODENMESI GERE KIYOR ANCAK DOVIZ RfZERV LERI BOYLE BIR ODEMEYI KAR 5IUYAMAYACAK DÜZEYDE Suudi Arabistan ve Kuveyt ucuz petrol vermiyor, Libya ve Irak birikmiş petrol borçlarını istiyor A>KARA, (Cumhurijet Burosu) Petrol buimak amacıyla Arap Emırlıldenne bır gea yapan Dış ışlen Bakanı Insan Sabrı Çağ layangü'm çabalarmın «tam bır fıyasko» ıle sonuçlandıgı ılen su rulurken. gerek Lıbya'nın, gerek Irak'm «borçlar odenmedığı tak dırde petrol vermeyeceklennı» Ankara va bıldırdıklen oğrerul mıştır Petroldekı guçluk sürcrken, aynca agustos avında 150 mıljon" dolarlıs bırikrruş petrol borçlarının da odenmesı gerektı gı behrtılmekıedır. Dovız sıkıntısının petrol ve d» ğer petrol uranlen sıkıntısma yol açtığı ve bu sıkıntıyı surdur dugu bıldırıMrken, cephe huku (De\amı Sa. 9. Su. 8 de) istanbuTda bir genç daha komandolarca öldürüldü AMERİKA'DAKİ YUNANİSTAN Derleyen : EMİNE UŞAKLIGİL • YUNANıSTAN LA ANLAJMA ıMZALAYAN AMERiKAN HUKUK BUROSU .. • CUNTANIN NEW YORK'TA KURDÜĞU HALKLA ıLıJKıLER BÜROSU... • TURKıYE'YE SıUH AMBARGOSU ıÇıN ÇALtŞAM BıR FSJO FUTBCHCU... • KONGREDEKi I5RAII VE YUNAN LOBıSi .. BUGÜN 4. TARAfîARLARI (Cnmhnriyet Haber Merkeri) Istanbul'da Şışlı Sıyasal Bılımler ve Nışantası Dış Hekımlıgı YUksek Okulu onunde mevaana gelen oğrencı olaylannda bır oğrenci oldunılmuş, ıkj ogrencı de yaralanmıştır. Aynca îstanbul Erkek Lısesi oğrencıleri de bozuk eğıtım düzenını ve çeşıtli sorunlannın halledılmeyışmı protesto ıçın dün derslere gırmemış,lerdır. Anadolu'nun çeşıtlı verlennde komandolarm baskı, saldın, yaralama ve tahnp olav lan da surmektedır diT. KURULU Danışma Kurulu'nun dıinkü toplantısına AP'den Oğuz Aygun, CHP'den Hayrettın Uysal, DP'den özer ölçmen ve MSP' den Suleyman Artf Emre katümış, gonışmeler saat 12'de başlarruştır. MSP toplantıya gbrüşmelerde yalnızca. gensoru onergesının durumunun gorüşulecegı konusunda Meclıs Başkaru Kemal Güven ve DP'h uye, özer Olç(Drraraı Sa. 9. Sa 3 de) oğrenci, Sıte suıeması arkasmdakı sokaktan Şışh yonune yurur lerken komandolarla karşılaşmış Iardır. 10 veya 15 kışı ol dugu soylenen komando grubundajcılerden üçu tabancalannı çekerek ates etmeğe başlamışlar l l SİYASAL BİLİMLER YİIKSEK OKULU OĞRfNCISI KEMAL KARA CA. SOKAK ORTASINDA ARKADAJLARIYLA BERABER KOMANDO LARIN KURSJUN YAĞMURUNA HEDEF OıDU POLIS BIR KEZ DA HA OĞRENCI KATILLERINI YAKALAYAMADI Yaylım ates sırasında arkadaşlannın onunde yurüyen Kemal (Devamı Sa. », Su 1 de) • NIŞANTASI DIŞ HEKİMLİ6İ ÖĞRENC1SI KENAN EKSj'YI OWCE D0 VUP SONRA TABANCAYLA YARALAYAN SALDİRGANLAR I5E ZOR KULLANARAK BİHOIKLERI OTOMOBİLU KAÇTILAR OI.AYI AKIN ARDINDAKİ m CINAYET DAHA Danıştay'ın, tashihi karar talebini reddettiği Karataş'a Başbakanlıktan bir tezkere ile bildirildi ANKAR4, (Cumhuriyet Bürosu) TRT Genel Muduru Saban Karataş'ın atama karamamesınm Danıştav tarafından iptal edılmesı ve tashıhı karar Istemının reddıne ilışkm Başbakanlık teblıgat yazısmın hazırlandığı oğrenılraiştır. Başbakanlık çe\relerınden edınılen bılgıye gore, Danıştayın tashihi karar istemının reddıne ılışkin tebligat yazısı perşembe gılnü Bakanlar Kurulu toplantısında hazırlanmış, cuma gtınü TRT Genel Mudüru Saban Karataş'a gonderılmiştir. Saban Karataş'ın cu ma gunu tstanbul'daki radyo ve televızyon bolümlennde inceleme yapmak uzere uçakla başkentten avrıldıgı bu nedenle Danıştay'ın tashıhi ka'ann reddıne ılışkuı Başbakannk vdzısını dune kadar tebellug etmedıgi belirlenmıştır. Geçen hafta salı gunü vapılan liderler toplantısında TRT G«nel MüdüTluğü ıçın adayîann behrlendığl ancak bır isım uzennde an^şmaya varümadıgı b'ldınlmekted'r. TRT Genel Madurlugu ıçın Gıda Tarım ve Havvancılık BaKanlığı Muste$an Prof Mehmet Rahmı Bılgs. MKE'nın eskı mudur'erınden Mehmet Erener ile CGP Tekırdağ eskı Müleneulı adayı TRT Genel Mudur Yardımcısı Nedım Tekm'ın adlanndan soz edılmektedır Lıderlenn bır ınra lizennde anlaşamaTialan halmde TRT kunıluş ve gorev yonetmelığı s<»regınce en e^ki geisl (Devamı Sa 9, Su S de> PoMsın verdığı ılk bılgılere g o re, vaylım ateşıne tutularak oldünilen gencın Şışlı Sıyasal Bıhmler Yüksek Okul ogrencısı Kemal Karaca, Nışantaşında ya ralanan oğrencmm ıse Kenan Ekşı olduğu ogrenılmıştır Şışlı Sıvasal Bılımler Yuksek Okulundan çıkan bır grnp ılerıcı GERÇEK Bunahma Çare!.. nalımm rsrbğı herkesin benimwdigı bır gerçektır. Bu bakımdan Demirelin bunaumdan soı etmesı >adırganamaz. Ancak bunalundan çıkmak için gösterdiçi ornekler ve çareler, gerçek nltelıkleruıden saptınlmıştır. Başbakan, 1%0'da erken seçime başvurulsajdı, bunalım olmazdı dı\or. Ovsa 1960'da bunalımı çözecfk ve 27 Mayıs evlemini askıda bırakacak kolav ve yakın çare. zamanın Başbakanı Menderes'in istifa etmesiydı. Adnan Menderes'ln bu yontemi denemeve eğiUmi vardı. Bayar*in engellemesiyle bu efflim evlerae dönuşemedi. 1971'in mart ayı basinda »"iı durum soz konusudur. Suleyman Demirel zamanmda çekilseydi, gerilim birden yumıışavacattı ve Başbakan 13 Mart Muhtırasıyla kar;üasmak zorun da kalmaTacaktı. Erken seçım kuşkusuz bunalımlara çare olabilir; ama bunalımlan önlememn tek çaresı değildir. MC Başbakanınm mannğı, ne yazık ki yanlış bir yorunge iılemektedir. Turldye'de bugün bir hukumet var mjdır" Bu sorora olncilu yanıt vermek kolay deçildir. Başbakan, varlığmı yiörmiş bir hükümetin ba?ı olarak seçimlere gitmek içm direnivor. Böylece bunahmları ağırlaştınvor. Yukandaki sorlcrinden de anlaşıldığma gore, erken seçim olmazsa, 27 Mans reva 12 Mart jribi blr olavtn kapıv» vaklastiRinı işaretlhor. Bu îşaretin ciddî bir nedeni var mı••• (Devanu Sa. 9, Sü b da) V SATFADA Vîyana'dan ayrılan Waldheim : «Perşembe günü sona erecek toplumlararası görüşmelerden bir sonuç alınacağını sanmıyorum» \*tY*\\ Toplumlararası goruşmeleıın ılk uç gunku oturumlarına başkanlık ettıkten sonra dun Panse gıden BM Genel Sekreterı \\aldheirn, Vîyana'dan hareketınden once bir basm toplanusı duzenlemıştır. Kurt \\aldheira, 7 nısanda sona erecek gonışmelerden bır sonuç beklemedığıru, ancak yıne de Kıbns sorununun bu yıl sonuna kadar çozulebıleceginl belırtmıştiT Kurt V. aldheım basın toplan tısmda, toplumlararası goruşmelenn mayıs avında Lefkoşe'de surdunllecetlnı ıfade etmış, Lef(Deranu Sa. 9, Su 2 df) Akbank Selimiye şubesini soyan uç kişi, 396 bin lira alarak kaçtı (îstanbul Haber Servisi) Selımıve Akbanfe Şubesı dün saat 14 15 sıralarında kııtuıklen beUrlenemeyen. üç kışı taralından sovulmuştur. Sılahlı kışıler banKanın buvıık kasasını da açtınp ''% bın lıra paravn aldıktan »on ra keçmışlardır. Barka ılgılıleri sovgtınun ÇOK kısa surede olduğunu, yaşları 20 22 olan uç kışmın bankaya gır dıkten sonra vedı kışılık persone lı enterne edıp, hanım veznedar Gulsum Erenlerı tehdıt ettıklerı nı soylemışlerdır. Soygunu ıkı dakıka ıçmde gerçeklestıren sov sruncularm, bankadan çıktıktan sonra bınanın yan tarafında bek le;.en Murat rnarka bır otomobı le bınıp kaçtıfclan ogrenılmıştır »n gezisinden dönerlcen uçakta gazetecllerle sohbet eden Demirel, Ufi çekici bazı konabra de^inmiş, «Bıınalıma ttk çare, erken seçlmdir. 20 yıldan beri Uk defa erken seçim gerekmlştir. 1960'da başvurulsavdı bunahm olmaz, 1970'de mümkun olsardı erken seçime giderdik; ıma olmadı » dcmiştir. Kamuoyu artık Sayın Demirrl' ln kendine özçu manttğına ahsmıştrr. Bu msntık. oknllajda ögT«tUenden apavn karallara daTanmaktadır. Başbakan kafasınds tasarladığı bir aınaca ulasmak için geUslgüzel konusmaTi irorenek edinmiştır Konusmanın tnUrh ohrp olmaması önenv U değüdir. Türkiye'ainde ağır bir bu min olun, şn Şaban Karataş'a acımava ba«ladıw S^n gel huknmetin emrnle bunca *uç işlpmr\ı çoz« al. sonra a>nı hukurnet senı kapı dışan edıvprsın Olacak ı« mi? DanıştST. TRT Genel Mudurlugu konıısıııuı roktan, kesln karara bağlamıştır Karara gore, Genel Mudiır. Is maı) Cem'dir. Nevzat \ alçuıtaş'ın atama işlemı de, Şaban Haratas'ın at.imn ıslemı de, iptal edilmiştır. Hele bir ta«hıh ı karar gçlsln Hukumet partılcrı bir süre, bu gerckçerle nvalandılar. Ovsa bu gerekçenın hukuk açısından hiç bir onemi, hiç bır anlamı yoktur Cunku, «karann duzeltiimesi» anlamuıa pelen «tashihi karar» istenıi. duzeltiimesi ıstrncn kararui uvgulanmasma eıiKPİ olmaz. Buna h«rkesten çok, ıdare hııkuku uzraanı0 olan Prof Dr. Turan FeviiKğlu bilır amma, ne vapacaksmız bu çcrçeçı daha önce söylerse. «mıllı butıınlub» borulurdu N'eyse, bunca eüröltü ve patırtıdan sonra tcph<» partlIeri Sahan Karataş ı gorevden almarı kararlastırdıl^r. • n Nn Eunlerde oksijen çadırına alınmış bulunan hnkumet, nnamuıdeki gunlerde, Karataş'ı görevden alırsa bu tntunı (Devamı 5 «avfada) E JVİĞEN YAHYAS S MLEŞIRKETIf BıZf PARA GESEK Sılâhl' sovguncular, ?ırd'kten sonra ıkısı personeh entenıe etmıştır Elınde otomatık sılâh bulunduran kışı ıse hanım veznedar Gulsum Eren.er ı tendıae başlamıştır Çekmecede ve kasada buıunan pa^a an (Dcvanu 8a 9, Su 8 de) Y A Z ISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog