Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

EDEBiYAT NURi PAKDİL Y Ö N E T E N NtSAN SAYIS1 BÜYÜK KİTAPÇ1LARDA YILLlGl 30 LİRA P. K. 50 BakanlıklarAXKARA Cumhuri 53. Yll; 5AYI: 18923 Kurucusu: niNITS NADİ 200 KUPUJ 4 NISAN 1977 PAZARTBİ kan silâhlı çatişmada Oğuzelı ılçesınden AIi Meiek adlı CHP'li yurttaş tabanea ıle vurularalt oldürüimüstur. Çanşmada eskı Devlet Bakanlanndan Kâmıl Ocak'ın yeğenı AP'li Mehmet Ocak ile Oğuzeli CHP Gençhk Kolu Başkarı Ibrahim Yuksel de yaralanmıştır. Bu arada sol yaymlar satan bir kıcapçı dukkânı da tanrıp edılmiştır. Kıtapçı dukkanlanmn once camlarını kıran kişüer daha sonra dukkanlara gırerek butun ;x>yınları yırtmış, bır bolümünü de yakrmşlardır. APT.ler daha sonra da AP aleyhme bir otelın balkonundan gosteri yaptığı iddiasıyla bir kadını lınç ermes ıstemış(Devamı Sa. 9, Sıi. 1 de) ÜNİVERSİTEADAYLARI yetenek IGenel YETEHEK 1HER KONUDANGÖZÜMLÜveAClKLAMALII NİYJLZİ ŞIMŞEK'İN ^1 Testleri I f Bütün Kitapçılarda Ödemeli isteme odresi: PK.1O I YeniköyİST. TEI.621471 J Gaziantep'teki silâhlı çatışmada bir CHP'li öldürüldü Demirel'ın Gaziantep'e geüşı nedeniyle hazırlık ;.apan APIiler ıle CHP'lıler arasında çıkan silâhlı çatışmada 1 CHP'li yurttas ölmüş, 2 kışi de yaralanmıştır. Önceki gece saat 03.00 sıralarmda havaalanı yolu taerinde ıki grup arasında silâhlı çatışma çıkımşhr. Şehre 3 kilometre uzakliktaki Humanız yatanlannda çı Ecev/t konuştu: Bu Hükümet gidicidir Turgut GÜNGÖR bildiriyor KATSERt CHP Geııel Başkanı Bulent Ecevıt, «Bu hukumet gidecektır ve Turk devleti sonsuza dek yaşayacaktır » demıştir. Partisınin Kayserı'de düzenledıği mitıngte 200.000'e yakın yurttaşa hitap eden Ecevit, «seçımlerden sonra CHP'nin kuracağt halk iktidannda, devletin halkja elele verip destek olacagını, halkın buyruğuna girecegi ni» sbylemiştir. «Başbakan Ecevit» sloganlany la karşılanan Ecevit şöyle k o nuşmuştur «19T7 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi seçımle ıktidara geldigın de. çocukiar okuUara. gençler unıversitelere can kaygJsu duymaksızın gidebıleceklerdir. O*ul lar savaş yeri değil, eğitım yen (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) I Urfa su tünelinin temelini atan Demirel, «Erken seçim milletin genel arzusudur» dedi Kayseri'de konuşan CHP lideri, «Halk iktidarında devlet, halkın buyruğuna girecek» dedi Demirel: CHP hile yapmazsa erken seçim olur Fikret OTYAM büdiriyor AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel dun tJrta'da Urfa Su Tünelinin temelini atmış, partısinin duzenledıği mıtingde yaptığı konuşmada «Urfanm omuzunu bugun kazmaya başlayacağız. Urfa'nın omuzundan akacak Fırat, Halıl Ibrahim bereketı getirecektir» demışıır. Demirel ayrıca. «Şayet Halk Partısı bır takım hile ve entrıkalara başvurmazsa seçımın erken yapıl ması gerçekleşecek hale geldi'> demiştir. Demirel konuşmasmda şunları soylemıştir: «27 kılometre uzunluğundakı Sa. 9. Sü. 5 de) MSP veDP erken seçimi engelleme amacıyla Meclis Başkanhğına 60'dan fazla araştırma önergesi verdi ANKARV, (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet MecUai bugun saat 15'de CHP'li Başkan velollerinden Memduh Ekşı'nm başkanlığında toplanacaktır. Meclıste çoğurüui saglandığı takdıme gundemde bulunan, erken seçımlerle ilgılı ıç tıizuğün 93"ıincü maddesınde yapılaeak değışıkliğı öngören Anayasa Komisyonu raporu gorüşüleceknr. Buna karşılık MSPIı (Devanu Sa. 9. Sü. 6 da) Denktaş: "Viyana'ya oyun oynamaya değil, hakkımızı almaya gittik,, • YUNAN SAVUNMA BAKANI AVEROF «TURKİYE İLE AOIRLIK SORUNLARI MÜIAKEREYE HAZ1R OLDÜKL&RINI. ANCAK GEREKİRSE SİIAHLI ÇATIJMAYA DA GİREBİLECEKIERINI» SOYLEDİ Ba^kanı Bulent Salıh'ın Vıyar.a goruşmelenne ılışkın sunduğu mektubu aldıktan sonra ^p'ığı konuşmada, «Kıbns Turkünü kımse goçmen yapmayacaknr. Bız Viyana'ya oyun oynamas'a gıtmedık. Bu Vıyana'ya hak'an mızı almaya gittik ve alacağız. Bunda kimsenin şüphesı olmasın.» Öte yandan, KTFD Parlamento Heyetının Osman Orek Başkanlığında Türkiye'ye geleceÇı bıldinlmıştır. Turkiye'de bır haf ta kalacak KTFD Parlamento Heyetinın Türk Hükümet yetkilileri. TBMM, Senato ıle ortak toplantı yapacafı oğrenılmıştır. Osman Örek başkanlığında Tur kiye'ye gelecek KTFD Parlamento heyetinde, ı\ milletvekıli bulunmaktadır. LEFKO5E Kıbrıs Turk Fcdere Devleü (KTFD) Başkanı Rauf Denktaş, Vıyana'da Kıbrib ıle ılgilı toplumlararası görüşmelenn çıtanaza gırmesi üzer.ne yaptığı açıklamada «Türk toplumu Viyana'ya oyun oynamaya değil, haklannı almaya gittik» de mıştir. Denktaş, önceki gece Glrne Dome Otelınde Doğan Türk Birlıği Spor Kulübü adına, Kulüb DP: "Yolsuzluklar açıklandıkça ANKARA. (Cumhuriyrt Biuromı> DP Genel Başkanı Perruh Bozbeylı, partisınin Ankara tl Kongresmde dun yaptığı konuşmada, «Takke düşraüş, kel görunmüştur Yolsuzlukların perdesı aralandıkça, sayin Demırel'ın ve bazı gunahkârlann telâşı a n maktadır. Sayın Demirel, erken seçim konusunda çoğunluk ıradesıni karşı konmaz bır değer olarak göstenrken. sunta re Lock heed yolsuzluklarmı karara bağlayan Meclis Komısyonlarmca be lıren çogunluk iradeiinı, çamur atma olark nitelendirmektedır» demiştir. Bozbeylı, AP'ye ve Demirele şıddetle çattığı konuşmasında sunlan soylemıştir: «Gazetelfrde Başbakan Demirel'ın hazin sozlerine sahıt olduk. Eğer bugün memlekette erken seçim olmazsa ıhtilâl havası var. demeğe getınyor. Bu sozlermden de anlaşıldıgına göre, riemek ki, Süleyman Demirel. memleketi ıhtilâlin oniıne kadar ge tirebılmıştır. Bugun memlekette yegâne kaygı kaynağı, bizzat De (Devamı Sa. 9. Sü 8 de) Kekkonen: i4 Türkiye ile ekonomik HELStNKt, (Ergun Balcı bildiriyor) Finlandiya Cumhurbaşkanı Urho Kekkonen, Finlandiya'nın TUrkıye ıle ekonomıK ve tıcarî işbirliğini geliştirmek istedığını belirterek halen ıkı ülke arasında yirmiden fazla ortak proje üzerinde çalışmalar yapıldığını bildirmiştır. Urho Keklconen, Finlandiya'nın 15 eylul 1976'da Türkiye'ye «en fazla mıisaadeve mazhar ulke» statüsunu tamdıgım belirterek, Türk sanayicılerının bundan yararlanarak Kınlandiya"ya ihracatı arttıracaklarını umut ettiğinı soylemıştir. Kekkonen 1964 yılında ıki ülke arasında Ankara'da ımzalanan ı^bırlıği anlaşmasınin. ekonomik ihşkılerin geliştırilmesinde çok onemli bır temel oldugunu ve bu anlaşmaya dayanarak Türkıye ile Finlandiya arasmda elektronik sanayıi alanında ışbirliği kuruldugunu belirtıniştır. Cumhurbaşkanı Koruttlrk'un 13 nisanda başlayacak olan Fınlandiya gezisi öncesmde bır demeç veren Kekkonen, Pinlandıya'nm Turkiye'de sermaye yaünmı yapması olasılıgırun bu(Devamı Sa. a. Sü 7 de) AP Genel Başkan Yardımcısı: "Demirel'in Yüce Divana sevkedilmesi Meclis'in bileceği iştir,, Demirerin telâşı artıyor,, işbirliğini geliştirmek istiyoruz,, &0RÜ1MEIÎR • BOZBEYll «MOBilYA V t LOaHEEO KONUIARIKOA GERÇEKLERiM ORÎAYA ÇİKT1ĞIMI, BÖYLECE TAKKENıN DÜ5ÜP KEliN HÜ» SÖYLEDi. FıNlANDiYA DEVIET BA$KA Nİ, 1K1 UIKE ARASINOA YıRMıDEN ÇOK ORTAK PR03 ÜZERıNDE ÇALIŞMMARIN SÜRDUĞUNÖ SOYlEOi. Vıyana'da başlayan Kıbns konusuna ılışkin toplumlararası gö ruşmeler bır gunlük aradan sonra bu sabah yeruden başlayacaktır. Kıbrıs Rum kesiminin lemsilcisi bugünkü toplantıda toprak konusuna ilişkin Türk tarafmır. karşı önenler getirmesini istemiştır. Vıyana'daki Bırleşmis Mılletl»r kaynakları 7 nisan perşembe gü(Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) Ege Üniversitesinin 290 öğretim üyesi, Karataş konusunda çekimser oy kullanan rektörlerini istifaya çağırdı ANKARA, (ANKA) AP G«nel Başkan Yardımcısı Necmettın Cevheri. «Demirel'ın yüce divana sevkı meclisın bilecegı bir | ıştır. YUce divana sevki gerekti ı recek bir durum olursa, AP buna karsı çıkmaz» demiştir. Cevheri, haftalık YANKI dergisinin sorulannı yanıtlarken MSP'yi «soîa hizmet etmekle» suçlamış, «AP olarak erken seçimi gerçekleştir meyi hedef aldıklannı» söylemls tır. AP'nin seçımlerds MHP ile işbırliğı yaprp yapmayac&ğı yolun daki bir soruyu yanıüarken, Cev herı. şoyle demiştir: «Partilenn isbirligi yapması bugunlcu seçim hukukıımuza göre mümKün değil. Tabıatıyla, kanunlarda olmamasına rağmen ışbırüğı yapılamayacağı anlamma gelmez. NHskım CHP de bunu denemıştır. AP, millıyetçi partüer lerj<* çalışmaya inanmaktadır. A\K.\RA (ANKA) Adalet MSP şayet soıa hizmet etmese, Bakanı lsmaü Müftuoğlu, Danış(Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) tay kararlarmm uygTilanmasının suç teşkil ettlğini, bu kararlan uygulamayan hükümet yetkilılennın dokunulmazlıklannın kaldı rılması içm gerekli işlemlerin yapıldığını söylemiştlr. Haftalık Yankı dergisinin sorularını yanıtlayan Müftuoğlu, «TRT Genel Müdüriirriin dummuyla ilgilı tutumlarının ne olacağı» yolunda bir soru üaerine, şunlan söylemiştir: «Bizim Danıştay kararlarımn uygulanmasmdan dolayı takıp eueceğımiz prosedür, şayet bu Adalet Bakanı Danıştay kararlarını uygulamayan Hükümet yetkilileri için gerekli işlemlerin yapıldığını açıkladı uygulamayı yapmayan bir hükümet yetirilisi ise, bu hükumet üyesinin dokunulmazlıgının fcaldınlması düşüncesiyle dosyasını TBMM'ye sevketmektir. Nitekim, Danıştay kararlanm uygulaınak istemeyen b.ükümet yetküilen hakkında bu işleme tevessül etmis bulunmalctayız. Adalet Bakanı olarak bagunsıı yargı organlarımn verdikleri kararlann uygulanmasını isterim. Uymayanlar hakkında da fiilleri suç teşkil etöginden, gerekli işlemlere tevessül etmis bulunmaJttayıe.» Başbakan Demirerin yüce divana sevki konusunda düşüncelerıni ise, Müftuoğlu, şöyle açılclamıştır: «Şayet yüce divana sevkedilecek bir durum varsa, bundan kaçınmak mümktin değildir. Kişılerın ışlemiş oîduğu fiıllenn muhakemesi yapılmasv kadar tabıi bır şey olamaz. Adalet organları onunde hesap vermekten kımse çekınmemelidir.» VERGİ iADE ORANI YÜKSELİNCE DEMiR KARABORSACILARI 130 MiLYON KAZANÇ SAĞLADI Yalçın DOĞAN ANKARA (Cnmhnriyet Bürosu) Turkiye'de demır • çelüc gereksiniminın yaklaşık yüzde kırkını ithalât yoluyla karşılanırken, demir karaborsacılannın elierinde tuttuklan demir çelık stolclannda ihracatı bzendirmek. amacıyla demır çelik ürünleri ihracatmda uygulanan vergi iadesi oranlan cephe hükümetince yuk seltümiştir. Stokçulann ton başjna 75 dolar vergi ıadesı almalan olanağı yaratan bu karardan sonra, toplam stokların üçte bırinin ihracata yönelmesi ile yakla şık 130 milyon lira vergi iadesi ödeneceği ortaya çıkmıştır. 1977 yılmda büyük darboŞazlarGünümüz dfinyasmda, çeşltii alanlarda yaşanan kavram kargaşasına moda alanında da rastlıyoruz. Ünlfi modacı Yves Saint Laurent'in sundnfu 1917 sonbatiar giysilerinde akla gelebilecek her türlii çıltinlıh Ter alivor Kırmızı. pembe ve vesillerden olnşan ve gece giyihnesi öğfitienen bu kryafetl düzenleyen Laurent. blnz için palraço, pantolon için de şalvar türü giysilerden esinlenmlş. Törkçede bu giysiye bir ad tsküsa, herhalde «Dört kol çengi» denlrdL (Fotoğraf: AP) la karşılaşan demir • çelik ürünlerinde bir yandan stokçuluk, bümen deyimiyle karaborsacılık artarken, öte 5andan ihracatla ıl gılı baa gelişmeler görülmüştür. (Deramı Sa. 9. Sü. 2 de) Kılınç: "İşverenler kıdem tazminatı ödemekten kaçınıyor,, ANKAR.%, (ANKA) DİSK Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kılınç, ısverenlerin kıdem tazminatı ödemekten kaçtığmı soylemıştir. Kılmç, YANKI dergısıne verdıği demeçte, kıdem tazmınatına ilişkin mevcut uygulamanın devamında yarar gördü ğünü belirtmiş, kıdem tazminatı uyguUmasının ışveıenlen iflasa sıirüklediği yolundaki iddiaları gülünç bulduğunu soylemıştir. Kılınç, kurulmak ıstenen kıdem tazminatı fonunun işverenler tarafından kredi kaynağı olarak kullarulacağını, işverenlerm yakında erneküye aynlacak 250 bin işçinin yaklaşık 50 milyan bulan kıdem tazmmatlannı ödemekten kaçarak bunu devlete yilkleme çabası içinde bulunduğunu savunmuştur. Tiirkiye tşveren Sendikalan Konfederasyonu G«nel Sekreten Raîet Ibrahimoglu ise işçılere (Devamı Sa. 9. Sa. 1 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Kaşık ve Pilav.. İZMİR. (Cumhuriyet Ege Bürosu) Ege Unıversıtesı ogretım üyelerı 290 ımzalı b:r dılekçe ıle Üniversite Senatosuna baş vurarak, TKT Seçim Kumlunda çekımser oy kullanan Rektör Prof. Dr Necatı Akgün'ün. kencî'.lerim temsü etme mteUğım yitırdiğinı savunmuşlar, Akgün'ü istifaya çagırmtşlardır. Ege Unıversitesınde görevli profesör, doçent, doktor ve asistarüardan oluşan 290 öğretım ü(Devamı Sa. 9. Sü. 8 de) Erzurum Nümune „ Hastanesinde rapor için 15 bin kişi sıra bekliyor ERZUROI (MEM) Dogu Anadolu'nun en buyük hastanesı elan Erzurum Nümune Hastanesinde 15 bm kişının rapor alabılmek ıçm sıra beklediği açık lanmıştır. Başta Erzurum olmak üzere 16 ıl ve onlara bağh ılçelerdekı yurttaşların hastalık, ameliyat. rapor ve dığer sağlık ışlemlerinı sürdüren Nümune Hastanesinde personel sıkıntısı çekıldiği bildırümıştır. Bu nedenle çalışmaîarda aksaklıklar oldugu, binlerce vatandaşm sırada taekledigi belır tılrruştır. Nümune Hastanesi Rapor Memuru Haydar Müjdecı, Doğu Anadolu bolgesinı tüm heyet rapor lanmn buradan venldiğıni. aynca 65 yaşmı doldurmuş sa kat, yoksul ve kımsesizlenn raporlanrun t a Nüırune Hastanesi tarafmdan düzenlendiğıni soylemistır. 1 OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK CHP Genel Başkanının Burna söylevinde Türkiye'nin geleceçi açısından bazı kaygılan dile getiren uvarılar vardır. Ecerit'e icöre, bugünku hargaşa, Basbakan Demirel'in erken seçimle birlikte «her şeyı kendine 8İmak ısteyen hırslı kişilerın» besapsız davranışı içlne ^Irmesinden doifmuştnr. Oerçekten AP Genel Başkanı: 1) Hfikümetten \e bu hükümetin yarattıği bunalımdan bir an önce kurtulmak için seçimi &ne almayı tstemek Ecevit'in Uyarısı tedir. 2) Kurralmak Igtedlfi koslisyonun başuıda kalarak seçimlere Ritmeyi amaçlamaktadır. 3) Aynı zamanda yolsuzluk konulannda Meclis denetiminden kaçmak planı içîndedir. Ecevit'e göre bu yflıden «her şey Demırel'ın ayağına dolanmıştır.» Oysa erken seçim koDOsu bir «guvenilır hükümet» Ue birlikte düşünülseydi: koallsyondUd ayncalıklı yerini zaten yitinniş olan MSP de, hadran seçimlerine razı olmakian gayn bir yol düşünemezdi. CHP liderinin suçlamasında jerçek payı büyütctür. Ama Bülent Ecevttin asıl kaygısı bir başka noktada odaklanmaktadır; ve bu konnda MSP ile DP'ye şu uyanyi yaptnıstır: «Meclısteki engelleme birkaç gün daha sürer ve hazıran başlannda seçim yapma olanağı ortadan kalkarsa, bir yandan da ••• (Devamı Sa. 9. Sü. S da) Ülkü Ocakları Bandırma Şube Sekreteri hakkında, ruhsatsız tabanca taşıma ve ateş açmaktan dava açıldı BANDUMU (Cumhuriyet) Ülku Ocaklan Bandırma Şubesi Yönetim Kurulu sekreten Mahmut Berzek ile yönetici arkadaşı Tahsin Çetırı Hakkınaa, ruhsatsız tabanca bulundurmak ve halkın üzerine ateş açmaktan, savcılık tarafından Ashye C«za Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Bir süre once kentin 6(X) evler mahallesinde yapılan bır duâuade. «Komiınıstler Moskova a» ciıve tempo tuttuklan sırada, hal km üzerlenne yürümesı katşı(Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN (7. ORAL'm Sayfada) ÇıZGiSiYLE ürkçemizde «işler Arap saçrna döndü» diye bir deylş vardır ya, işte siyasal olaylan ancak bu deyişle tanımlayabiliriz. Bir yandan Lockheed ve roobilya yolsuzluklan, öte yandan erken seçim önerileri »iyasal trafigi iyice yoçunlaştırdı. CHP, seçim tarihinin 5 haziran olmasını istiyordu. Eğer, seçim 5 haziranda değil de, 13 haziranda olursa. buna da bir diyecekleri yoktu. Fakat seçim tarihi 1 haziranı geçerse, bu tarib, CHP için hiç de uygıın değildi. Şimtli parlamentoda zamanla yaıısılıjor. MM'. çesitli yollarla erken seçim önerUcrinin damşnıa kurulundan geçmeden görüşülmesini sağlavacak içtüzük dcği^ikliğini, başarıyla engelliyor. ÜP, bütün hüneriyle, bu engellemeyi yönetiyor.. Bugün, erken seçim önerileri için çok onemli bir pin nlacak Çünkü, engelleme sürerse, araya DP tarafından hazırlanan gensonı öncrisi girecek. Artık bundan sonra da, seçimlerln 12 haziran eünü yapılması Kiiçleşecek.. Güçlük şurada: 306 sayılı millctvekili seçim yasasmm 6'ncı maddesine göre, erken seçim tarihi, \enileme karannın \erild!ği günden som\ gelen attmısıncı güııü uleyen ilk pazar giinüdür. Eğer içtüzük değisikliği bugün görüşülemeıse, seçim tarihi, ister istem«, 12 haziran Urihini asmaktadır. Çünkü, hafta içindeki oturumlarda DP tarafından verilen gensonı önergesi görüsiileceb ve «vuslat bir başka bahara» kalacaktır. (Devamı Sa. 9. Sü 7 de) T
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog