Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

an dersanesi YAYIIMLARIIMI TERCİH EDİIMİZ 1) 2) 3) 4)Çftzllmn mmfcm ıtutmrtk IIM 1 FUtı 75.7L. M«i«m (IMt uyfiılamılı. mıMnut»<flıikkinıyı)FkHf 100.TL | Oıetli UJt uvjuUımll ed«bly»tUrihco|nrfy» Flıtl «0 TL. Kluık (ıtıMlı <oıümlu, tMtuyıulım»İp)wblf|«om«rlfllJkkımy>| hıyolo|l Flıtı 140 TL. 5) ÇfaOmHl G«nel Yttmk Fhtı 100TL. İSTEMEADRESİ ZG»kalpC«J Inktl.p Sol<»k No 28 KmUy/Ankır» Topkı ı««ktenfc»10 ,kltıpçıUr»»25 ındırım y l ÖNEMLİ NOT Dıha »nte po«ı hmta! llt bRblkvlnl f»n*rml«» kıtap (BnderlleMİctir. GERÇEK BAŞARINIZ İÇIIM Cumhuriyet 53. YIL; SAYI. 18949 Kumcusu: nJNTJS NADt 200 KlffiUJ ANKARA (Camhnriyet Bürosu) CHP Genel Baskanı BUlent Ecevıt'in Nıksar, Şı ran ve Erzıncan'da ugradıgı saldınnın tepkileri dün de .sürmüs. çeşitlı kuruluşlar olayı kıoamışlardır TUrkls'e baglı Teksif (Türkiye Teks tıl ö r m e ve Giyim Sanayn lsçılerı) Sendıkası Genel Yö netim Kurulu adına yapılan açıklamada, «Memleketın za rarına oldugu şüphe gbtürmes bu tür eylemlen esefle karsUamak gerektığine» dık kat çekilerek özetle söyle denmistir Tftn MnHnBSin ÂDAYmıı IÇİH m)IU\F.PI«)ttt.l:MtMİLE 1 KIMYA Hazırtıuanlar: ABuhatım SÖYDAN tENtl OAftllM.SfRHAI 0A6ITIM 30 NISAN 1977 CUMARTESi " HMEU in. M BIİKTAIİITMIItl .. [m,l FK t01MMBWLIlSTMİÜr HnTlrBlllMj NİKSAR, ERZiNCAN VE ŞiRAN'DA SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR I Tutuklanarak cezaevine konanlar arâsında 3 okul müduru, bir mudur yardımcısı, bir ilkokul öğretmeni, bir imam ve 4 kadın bulunuyor. Mahkeme, yakalanamayan 24 sanık hakkında da gıyabi tutuklama kararı verdi, SALDIRI OLAYIİLE ILGILI 40 KİŞİ TUTUKLANDI SEZAR'IN SON GÜNLERI Ecevit'e saldırı olaylarının tepkileri sürü/or «Seçim güvenligüıi, vatandaşm can ve mal dokunulmazlığını tehdıt eden bu tür davranısların önü alınmadıgı takdirde, demokratik duze nın yok olmasına yönelık va hlm neticeye hep bırlikte katlanmamız gerekecektır Teksıf olarak, hukümetın filll tecavüze katılan ve tahrık edenlerl en kısa sUre i çersinde meydana çıkarmasını ve vasalann emrettigi en (Devamı Sa. U, Stt. 3 de) Fransız ve İtalyan bankaları Türkiye'den gönderilen çekleri ödemiyor • TÜRKfYE'NIN KARJILIK OLARAK GÖNDF.RECEK DÖVIZİ OlMADlfil GEREKÇE5IYLE ÖDENMEYEN ÇEKLER IflN MERKEZ BANKA5I FRANSIZ BANKAIARINDAN BORÇ ALMAK ZORUNDA KALIYOR tık kalmadıgı» yönünde değerlen dırılmektedir özellıkle Fransız ve Italvan bankaları «Türkiye den gonderı len çeklerin ödenmemesı» kara 11 almışlardır Bu arada Parıs tekı Osmanlı Bankası Türkiye' den gonderüen çekleri odemezken TUrkıye'nın dovı? rluıumuy la ilgili olarak Fransız bankaları açıktan kazanç sağlamaya yonel mışlerdır Fransız bankaları lur kıye'den gönderilen çekleri öde meyınce, Merkez Bankası hnrekete geçmiştir. Çeklenn oden mesinı nteyen Merkez Bankası na Fransız bankaları «Türkıye1nın bu çekler karşılığında gbnde recegi dövizi olmadığını» bıldı rınce Merkez Bankası gönderilmiş olan çeklerin karşılıkları ıçm Fransız bankalanndan borç i«ıtemıştir Merke? Bankasının Türkiye'de dövİ7 kalmadıgını, Fransa'dan alınacnk borçla Fran sn'ya gönderilen çeklerin odene bfleLetrmi iietmıplır Bunun ü*« rıne Frnnsi7 bankaları da arbıf (Devamı Sa. 11, SU. 3 de) ANKARA, (Cumhuriyet Büro^u) Türkiye nin içınde bulundufeu dovız sıkıntısı nedenıyle ıtha lat transferlerındekı gecıkmeler sürerken, ote yandan uluslarara sı alanda venı bır olgu belırmı^, yabancı bankalaı Türkıye'den Könderllen çekleri ödemez olmuş lardır Olay «Tlırkıye nın dovı/ sıkıntısı diftnda, itıbannın da ar NİKSAR Niksar da CHP Ge »el Baskanı BUlent Ecevlt'e sal dında bulunduklan iddiasıyla, Savrılık tarafından dün mahkp meve sevkedılen 34 sanıktan 29'u tutuklanarak oszaevıne gonderil mişlerdir Emncan'dakı olaylaıdin snnra yakalanan «ıldırganlaraan da 11 1nın tutuklandığı büdırtlmiştır. Nıksar'dakl tutuklular arnsında "i okul mudürü, bir müdür \ar dımciM, bir ılknkul ogrftmenı ve bir de cami imaını b^'unmaı' tadır. Tutuklanma ıstegvyle mahkemf yp verılen 5 kadından 4'ü de tu ruklular arasmda bulunmakta dır Mahkeme aynca savunın istegt Doğan KATIRCIOĞLU bildiriyor ne gotürülmesl sırasında Niksarda {Uvenllk kuvvetleri sıkı önlemler almıştır Tutuklananlar ?unlardır Fevzl Uyar (Llse Müdürtl), Yusuf Uçar (Lise MUdur Muavmi>, Şahm Asya (İmamHstıp Lisesi MüdUrtı), Ertu&rul Karah»n (Ortaokul Müdürü) Ab dullah Atakan (Beden Eğitimi n*» iıyarak halpn vakalanamayan sanıklardan 24'U hakkında da gı \ibı tutuklaıriH kırarı vprmıştır Tutuklanma ısteğıyle mahkeme ve sevkedılenleıden Demokratık Kültur Derneği üyelerı lse mah kemece serbest bırakılraıslardır Ancak Savcılık, mahkemenın bu serbest bırakma karanna ıtira7 pfmıştir Bir tist mahkeme bu itı ra7i ıncelemektedir Tutuklulann adlıyeden cezaevi dfrretmenl), Nazım Dlkova (Nak llyeci), Ramiz Şemiz (Şofrtr). Muharrem Çıtalc (Şofor), Zafer Kaynar (Şofor), Zekl Yücel (Öftrencı), Ahmet Soydan (Öğrenci). Unal Eldıvencl (Kahvecı), Abdullah Eldivencl (Kahveci), Atilla Korkmaz (Çlftçı). Cahit Şimşek (Sınemacı), Kadir Yıldız (Devamı S«. 11, SU. 5 de) Seçim.;. Seçim... Seçim,,. DEMİREL: "VATANDAŞLARİ MEYDANLARDA DÖĞÜŞTÜRMEKTE BiR MANA YOK.. ANKARA, (Cumhuriyet Burosıi) Başbakan Süleyman Denuıel, dün Cumhurbaşkam Fanrı Koru türk ıle yaptığı haftalık gorın.mp den çıkarken gazetecilere, «Seçim dogüşmemek ıçin yapılır Doğüş mek ıçm seçim yapılmaz Valan daşları meydanlarda dhgllştürmekte bir manâ yoktur Heıkesın buna azamı dıkkat gosferiie"îi lâ/ımdır» demıştır Demırel bıı g.ı/ptecımn, «CKP Genel Başkanı Ecevıt hukuırplp karşı, devletiıı korunmas>ı ıçm halktan yaıdım istedı Halkı d.ı vet ettl CHP lıderı Hükumet bunu nasıl degerlendlriyor» şeklin deki sorusuna ^u yanıtı vermış tır «CHP Genel Başkanı b j i u iap mışsa, bunu bir mıkrar ofkp\lo hııçınlıkla yapmıştır Nızarrı sağ layan yınp devleltıı Sıgındıf:ı da devletin kuvvetleridır t g e r hılk 1an yardıın ıt>temege ı^aJkırsan.r halkı dogü'jturüı sunu/ uevlet 'i kuvvetleri nızam sağUr saglamış tır d<ı Hadıse çıkması avrı >ey, hariısr (.ıkaıtılmusı sıyıı ş>cydır Hadıse çıktıktan sonra bastırmak ayrı şeydir Hadiselerı dev)pf onlemıştu hcı s,efenndo Gunih oluı ofke ıie hırçınlıkla bır ta kım muesseselerı talınp etmek. Bunda fayda voktuı Yınp seslpnıyoıum Meydanlarda henıiz ıesmen seçım propagan dası başlamamı>keıı, seçım propagand.ılarının kaııuni süresı çel memışken, meydanlarda iıad seler olmasım üzüntü ıle karşılıyolum » Seçımlenn güvpnlık içınde \aViılacagını bne suıen Deın rfl «Ga vet tabu devletin lemınatıdır s>eçım Rmenlıgı Herkes gorevınuı (ne\amı Sa. 11, Su. 4 de) fçişleri Bakanı Sabahattin Ozbek'e eleştiriler yöneJtildi rüık Hukuk Kııtumu Ba^knnı Prnf Muammer Aksoy dün \erdıgı demsç te Içışleri Bakanlığına atanan Sabahattın Özbek ın «taraflı» bır kısı olduğıınu soylerkeıı Mılli Savunma eskı Bakan!fl>ınQiuı llhamı Sanctr iıe Ozbek ı «E* kı bir CHP düşmanı» olarak nıtelemışnr Prof Aksoy 12 Maıtııı lıeınen ardınden TUrk Hukuk »»lonund» «Oğr«tim tiyclerı Sendıkasınnm Genel Kurul tooljntısında Kongre Başkanı olan Sab.ı hattın Ö7bek'in demokıasivle tngdaşmH/ bıçımde davrandıgına o t»rıhlerde ta nık oldugunu belırttıtk Şıiınları soylem ştır «Nıksar olaylarından sonrakı tutunııı \e sozleri ve ondan sonraki davrar ısları en ,u ık bıçimde gdstermıştır kı hakkındakı yargımı/ bır peşın yaı K. degıldır Ozbek (demokrasıye ters düı^en «AP ıle MHP oıtasında» bır 7İh nıyplç sahıp» VP bu ııedenle taraflı he e (Ortanın bır mılımptre solunda olan hatta tam ortada olan h n kurııluşa duşman gö7üvle bakacak) rıhnijette Dir kı^ıdır Onu «Tarafsız bır bakan» sayabılnıpk nlanaknızdır Bu nedenle ö^bpıt' ın Içışleıı Bakanı koltugıında oturmau, Ar.avasa nın açık emnyle ve ruhuyla kesınkes çatışır Şımdı Cıımhurbaşkanımi7a düşen gorev Anavnsa nın % nad(Devamı Sa 11, Su 4 dr) Bulgaristan Türkiye ile ortak sanayi kurmak istîyor (KENAN MORTAN hUdlHror) Bulgamtan son yıllarda gelışen tıceri ılışkılerinin yanjsıra Türkiye ile ortak sanayı tesıslerı kurmak için retmen hareket* jecaıi?Ur Bu nedenle ilk. adım olarak 8 haıiran tarıhinde Istanbvıl da bır Sanavl Sernlst kurulacsgı \f seıgılenen urunler arasında Amerıkan p«tently)« ytpılan elgaralann d ı buiunacafı «çıklınmiâiır tşbırlığı onerısı konusunda Cumhıırıyete açıklamada bulunan Bulgaris t<.n Sanayı ve Tlcaret Odası Genel Sekreteri G Dobrev, «işblrllğinin şeklini vapılan somııt anlaşmaların belirliyecpRinı» soylemış ve, «enerjı konusunrii ba^lıyan işbırlığinin tamamlayıcı endUstııler şekınde »Urdürülmesıni arzuladıklarmı VP bununda kooperatıfçılık, elektııklı gereçleı ve geml yapımının en somut ışbırllgı alanları olabileceğlnl» belırtmıştir Bulgarıstanın son yıllarda dünya ülke'erı ile girıştiği ilışkllerl genlş olçüde değerlendiren Dobrev, «dışarıdan gelen mallar ıçın genış anlamda patent "e r.nlaşmaları yapıldıgını yaklaşık olarak • > ılda 1000'e yakın UrUn için patent verıldıginı \e bunlann % 60 . 70 nın batılı kapıtalist ulkeler oldugunu» blldirmıştir (Devanu Sa. 11, Su S de) I mayısa CHP de katkıda bulunacak «1 Mayıs ışçı ^ınıfının bırlık mücadele, dayanışma gününım kııtlamn çalışmaları, dün DISK e bağlı tum sendıkalm, çok sayıda demokratık kurulus VR 1 ürk f ş p baglı bazı sendikalar ile gençlik kuruluslaıı tarafından yoğun bır bıçımde surdürulmüştür 1 Mayıs'm kutlanmasına katıla cak kuruluşlar, afişleme ve Uye lerıne halka çagrı bildırıleri d» gıtmaları yanında, basına yaptık ları yH7i!ı açıklamalarla katılma nın kitlesel olması yolundakı ıs temlerını duyurmuşlardır CHP Genel Sekreter Yardımcı sı Ali Topuz, 1 Maym'ın duzenli ve gorkemlı bır bıçimde kutlan ma<;ı ıçın CHP lılerın de katkıda bulunacaklarını açıklamıştır. Alı Topuz, «Bayram dolayısı ile dü7enlenen yUrüyüş ve töreni amarından saptırmak isteyecek kış kırtıcıların oyunlarına gelmemek ıçın ozen gostermelerını, yürü vıış \e toreni düzenlıyen ve yone tenlenn disıplıni içınde hareket edılmesınl bayrama katılacak CHP lı arkadaşlarımdan rica edı yorum» demıştir. DİSK Genel Sekretert Mehmet Karaca da DtSK'ın 1 Mayıs ın o laysız geçmeni için gereklı onlem lerı aldlgını ve DISK üyelerının 1 Mayıs gunu tstanbul dışında bir göateriye katılmıyacaklannı blldırmistir DtSK'in kendl gerekli güvenlik önlemlerlni aldıgı belirtilen Karaca nın açıklarnasındR Hzetle soyle denılmektedir «DÎSK nereden gelirse gelsin, kıme karşı vönelirse yonelsın, şıddet hareketlerıne ve terorcu lüge keMnlikle karşıdır Bu tür davranıslar. seçimler oncesmde korku ve yılgmlık yapmaya çalı şan, 1 Mayı? gösterislne ROlge dü (Devamı Sa 11, SU. 2 de) Yüksek Seçim Kurulu kararıyla DP, MHP, CGP, TiP ve TBP bazı illerde seçime katılamayacak ANKARA (ANKA) Yüksek Seçim Kurulu paıtı seçmen kutüklerınm IIÇP Seçim Kuruharına \erılmediğı gerekçesiyle, Turkıve Bırlık Partisinın 35 'lııtkıye tşçı Paılısının 24, Cumhuııytt çı Güvon Partisinin T, Demokid tık Partının i ve Mıllıyetçı l.drekPt Partısmın bır ılde mıllctvekılı seçımlenne katılamajurakİBiına knıar \ermıştlı Vurtf.ck Seçım Kurulu aym karaiui da Cumhuriyet ,Spnato«a ute bn yenıleıtıe sorımlprınp, TtP ve (Dc\amı Sa. 11, Su. 6 cU) MHP Haysiyet Divanına verilen Erkovan: "'Davadan dönenler beni ihraç edenlerdir ıt ANKARA (Cumhuriset Bürosn) MHP'den çıkarılma iste.nıyle Yüksek Haysıyet Divanına verı len MHP'li Devlet Bakanı Musta ta Kemal Erkovan, «bız davadan donmedik, davadan dönenler ba:>kaları» demıştır Erko\nn «davadan drinenler beni ihraç edenlerdır» dıye eklemiştir MHP Yüksek Haysiyet Divanı pnrtıden çıkarılması istenen Mus tafa Kemal Erkovan'a bir yazı vazarak savunmasını istemişilı Tuzuge gore Erkov^n'ın l1! gun içinde savunmasını vapması ge rekmektedır Anoak MHP çeıre (Devamı Sa. 11, Sü 4 de) GÖZLEM UCSUR MUMCU Bu Kanda Boğulacaklar IstanbuTda öldürülen kız öğrencinin cenazesi torenle USKÜDAR'DA ARABAU kaldırıldı; Çorum'da VAPURDAN İNEN I sendikacı öldü YOLCULARIN (Cumharlyet Haber Merkesi) Istanbul'da oncekl gün komandoların yaylım ateşıyle oldurülen kız oğrenci Çığdem Yıldır ın cenazesı dun torenle kaldırılırken, kımlıklerı belirleneıneven kışiler Üsküdar Arabalı Vapurundan ınen yolcuları otoma tık stlâhlarla taramışlardır Olay sırasında İDMMA'ya baglı Kadıkoy Muhendislık ve Mimarlık Yüksek Okulu elektrik bölümü 3 sınıf ogrencısı Hüsnü Yüoel ağır Ali Saffet GUven ıle Na nm Karata hafıf yaralanmıştıı Bu arada Çorum'un Tutuş k'3yünde bir süre önce sağcı b'r grubun saldınaına ugradıkt&n sonra Ankara*ya kaldınlan Çorum Msdentş Sendıkası eski mall sekreteri Mustafa Kuru, kurtanlamıyarak olmüstür Ankara'da ı mayıs la ılgilı afişleri aaan bir gruba ate$ (Devamı Sa. 11, Sü 1 de) BAŞKENT NOTLARI. Ecevit'e Edilenler Fikret OTYAM ANKARA Corum, VP Tokat tan dondu.n Dondugüm gün CKP Genel Baskıını Sayın Frevit de geldıgım lıolt,'£ j e doğıu hnreket ettı Şımdı sıcağına oazı kontılaıa deıjınrrıek ıstiyorum cjah ı dogıusu vaman meraklandıgım, öazı *eylprı okuılaıımla çozmek ıstıyoCHP Genel Başkanı Lcevıt, \akın zamana kadar, «Bu hükümetle seçime Ridllmez. J.vuıdu Ülkesinı, ülkcsının Kelecej,mi se\cn nıcp kışl fcevıt'ı bu ^Örüştp desteklpmı^, kpsın onlemırr alınmadaıı bır stçıme vani prken seçırno Klcl' lm empsının £(.ıpkçesını gerek sihsma gerevso (Devamı Sa 11, bü. 7 de) «% u hukumetlc soçim yapılmaz» dlvenlerin ne kadar V \ K l l a k h o'duklurı eiın geçtlkçe anlaaıtıyor. Gün j;eç" ^ tikçe, kaıılı eşkjya çetelerinin amaçlan ijiden lyiye ortaya ^ıkı>or. Artık herkes, «kontrgerılla eşkiyasi»nj parmak izlerindetı tanıyor Önce adım adım cinayetlerc alıstırıldık. Uer cttn bir vurttayınuzı oldurdüler. Ses (ikmadı. PartUrre taldırriılar. Vadır^anmaılı. Sımdl tırmanıs, bütun ffücttyle seçim ıandıklarına dnğru uzanıyor. (,HP Genel Başkaıu Ecevit'e yonelen kanlı saldınlar, bir plaııııı snn halkasıdır. tstanbııl'uıı orta yerinde gupegunduz, iıç cenç lazımız, kuntrKcrilla eşkljasının açtığı yaylım atesiyle kana bulanıyorlur. Ncrcde İstanbul Valinl? Neredc Içlslrrl Bakanı*' Neıede nmni}ct Genel Müdürü" Nerede latanbul Emniyet Müdürü?.. loklar, bulaına/sını/ Hnhirl tliçbırlnl bulamazcıııı/ Bu tur ola>lar oldıı mu, hepsı ımımjalar muzesinln stssi/ hpykeli kcslliverirler blrden blre Ama, is snlru oğreııtı >akalanı,ı\a kalırsa. lıer bıri blrer arslan gibl kükrer (.cce >arıları ogrencı ^urtlarını basıp, devrimci ögrencileri hircr sa\aş cslıl glhl sorguja çekerler O p h e arslanlarıılır lıunlar Cephe partilerl çcker glderlerse, her biri, süt üokıııuî> krdılero dnııerler, varın, oburgun cephe hükumetinin lçişleri enki Bakanı, Cumburiyet Senatosunda slddet ola\larını araştıran komisyona gonderdlgt resmi vazıda. *i\asal tlnayetlcrın haagi yıilarda joğunlaştifinı gosterivor. ]%8 Mlınria 1 klst, 1969 vüında 9, 1970 yılında 17. 1975 yılında 26, 197b >ılının İlk dort avıııda nlenlenn SEVISI lne 27 l.oruyorsunuz Dcmirel ne zaman Basbakan olursa, cinnyeller çngabyor, ne zaman hükumeUen ajrüırsa. ulkede dirllk duzenlik kuruluvor. Demirel'in Basbakanlıği donemlnde nrdense, karrieslerine, vejtenlerlne dağıtılan mlİTonlarla, dldürulen yurttaalarımızın sayısı hlrden bire artmakUdır Cephe demokraslsının n?etl budur Iste , (Devamı Sa. 11, SU. 1 de) bZERİNE BIR GRUP TARAFINDAN ATE5 AÇILDI, BIRİ AGIR, UÇ KİJİ YARALANDI MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇiZGiSİYLE (8. sayfada) Son Olaylar ve TRT Orhan APAYDIN • u m Seçim... Seçim... Şeçim... HİKMET ÇETİNKAYA AYDIN VE MUGLA IZLENIMLERİNI ANLATIYOn Portekiz'in sosyalist Başbakanı Soares, Ecevit'i ülkesine davet etti Kosta DAPONTE STRASBOURtı Tukiye'dekı seçim kampanyası sırasındakı kanlı evlemler ve ozellikle CHP lıderi bcevıte yapılan son saldınlar konsey çevrelerinde kaygı ıle izlenmektedır Gerek Konsey Başkanı Karl Cernetz'ın, gerek Genel Sekreter Kahn Ackermann' ın dün Türkiye'deki son olaylar fD*v«ru Sa. 11, Sü. 2 de) BUGÜN SECtM SAYFALARIMIZDA NİKSAR. Şiran \t F.mlnran olavları dünva çapında yankılar uyandırmıştır. CHP llderinin yafiımını tehdide yonelik lilHhlı naldırılar, seçim KÜvenliginl ortadan kaldırıcı nlteliklerl belirtllerek yabanrı baiııı, radvo \c televizyonlarında >eralmaktadır. Frankfurt Radvo^ıı, «saldırıla rın seçim Itampanvasına ciddi gtflgeler düsürdujru» yorumuyla ola\ları vermistlr. Bati Almanya'nın Die YVelt Raıpteii, Tıırkesln MHP'sl nin eevresinde Inimelenen vurucu komandola rın, borkurt adJı gençbk rirgutıı ıle birlikte sadeea ttlke içinde değil, Avrupa'daki Türk isçi lerl arasında da terör \e haskı yarattıgını açıklamakta \e snn olayları soyle yonımlamakta dır: «AP \e MHP IsbirUgi Içlndedirler. Saldırılar, hukb metin «nkak çetelerlyle isblrliğt durumunda ol riutunu gostermektedir » SALDIRI olaylan, Turld^e'dPki sivasal rejımin nl telifi ve geleceji >öminden Avnıpa Konseıin de de ele alınmıstu. Kosta Daponte'nin dünktt Cumhıırlyefte blldlrdlği clbl Hollandalı parlampnter Pipter Dankert, CHP (•rnel Başkaııı Bülent Lcevite yapılan saldırılir.ı Konse\ln dlkkatlni ıckmlstir nankrrt'in su sozleri ilginçtır «AVRUPA Konseyl Gcncl Kuruluııd.ı tpmsılcılerl bulunan bir partlnin lidcrl. lurkhe'dc >asal bir Riva«al partinln ulüm mangaları taıafıııdan oldurülmek istenıniştlr. Ancak 'liırkhe'dc inxan hakları sorununun şlmdl tartısılmasıinı Istenıiyorum. Çunku olavların vp bugünku durıımun norumlusu olan hukümet. 5 hazlran seçlmlerinden sonra, yaşantısını sürduremeyecektir » \ABANCI ba<ıının radvo \e tt\e\ ızvonlaruun dünA a kamuoyuna duvurduğu saldırı olavları, devletin tekellnde bulunan Tilrkive Rad\o ve Televizynnlarıııda «ansur edilmektcdir Ülkemizde kamuoyu, olavları sadecp basından og renebllmrkte, radyoların ve tflevlzynnların haber bültenlerlnden bıljl alamamaktadır TRT nin toplumun hlrllk ve <iU7f nlııc iliskııı (Devamı Sa. 11, Sü. 4 dr)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog