Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

drı dersanesi VAYIfMl APIIIMI TERCİH EOİINIİZ CC0JMUU GERÇEK BAŞARIIM1Z İÇİIM ' ÜNIVERSİTE ADAYLAR! İÇİN tlulNÇ TEST UYGULAMALARI Utemt lâmi : İnkilap Sok. No: 28 Krcılay/ANKARA tophı ifteklcrde %10 böyuk kîtzpçıiara %2S iiKJîrim yapilır. umhuriyet 53. T1U SAYI: 18922 ÇAĞDAŞ ÎAYINLARI MAYINLI TOPRAKLAR ÜZERINDE FİKRET OTTAM H A 1 : 20 IL YT İSTEME ADRESİ: Csgüas Yayınlan. SoJs. 39/41 Cağaloğlu • ÎSTANBU1 Halkevl Kurucusu: YUNTTS NADt 200 KURUJ 3 NJSAK 1977 PAZAR Demirel: "20 yıldır ilk deta erken seçim gerekti,, VAN (Turgut Güngör bildiriyor) Başbakan Süleyman Demirel, 5 nisanda yapılması öngörülen Van ve Ağrı depremi sosyal konutlannın temelini dün Çaldıran ve Muradiye'de düzenle nen jJd ayn törenle atmış, Van'da hal ka hitaben bir konuşma yapmıştır. Buradatu konuşmasında siyasal konulara değinmeyen Demirel, Ankara'ya dönerken uçakta gazetecilerin erken seçün konusundaki sorulannı yanıtlamış. ve erken seçimi bunalımın çaresi olarak gördükJerini belirterek, «20 yıldan beri ük defa erken seçim gerekmistir. 1960'da yapüabüseydi bunalım olmazdı. 1970'de mtimkün olsayI D m m S*. 9, Sü. 4 de) DP'rtin gensoru önergesi bu hafta görüşülecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Meclis toplantısının son günü, «gizM oturum» sonunda Meclis Başkanı Kemal Güven'in «bu şartlar altmda oturmna devam imkânı yoktur» diyerek başkanhk yerini terketmesi, Başkanın istifa ettiği söylentilerinin çıkmasına neden olmuştur. CHP Ankara milletvekili Osman Çıtırık'ın Başkan Güven'e. oturduğu yerden ağır sözler söylemesi, Başkanın savunmasını istedigi sırada, Çıtınk'ın kürsüde aynı sözleri nnelemesi, Başkanuı birleşimin kapanmasına üç dakika kala «bu ş&rtlar slunda oturuma devam imkâru yoktur» direrek başkanhk kür(Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) Ecevit: "Seçim ya haziran başmda, ya da ekimde olur,, BURSA CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, partisi tarafmdan Bursa'da duzenlenen ve geniş halk topluluklannm katıldığı mi tingde yaptığı konusmada «seçim ler ya haziranın başlannda yapılır ya da ekim'e kalır. Kentlerimi zin yaz tatili nedeniyle büyük öl çüde boşaldığı, tarım işçilerinin kendi köylerinden, illerinden uzakiaştıgı haftalarda, aylarda se çim yapüamayacağııu herkes bilır» demistir. Ecevit eğer seçimler öne alınacaksa bunun birkaç gün içinde kesinleşmesi zorunluluğuna da değinerek, «Buna karşı çıkan lan engelleri aşmak üzere CHP elinden geleni yapıyor ve yapacaktır» demiş. bu gerçekleşmezse sorumlusunun AP olacağını öne sürmüştür. Ecevit Bursa mitinginde ttaetle söyle konuşmuştur: «Toplumun bütün göstergeleri, Cumhuriy«t Halk Purtismin ilk seçimlerâe tek başma iktidara geleceğini bildiriyor. Seçimler haziran başlannda da ekim başla rında da yapüsa, Cumhuriyet Halk Partisi açısından sonuç de ğişmiyecektir. Ancak, seçimler ekim'e kabrsa Türk halkınm kurtuluşu dört ay gecikmiş olacaktır. Biz, kendimiz için değil, haikımız ve ülkemiz için seçim lerin öne alınmasını istiyoruz. Adalet Partisinin oyları 1965*te yüzde 53'dü. 1969'da yüzde 46 ya, 1973'de de yüzde 30'a düştü. Cumhuriyet Halk Partisinin oylanysa, yüzde 28'den. 1973'de yüzde 33'e aynı yıl verel seçim lerde yüzde 38'e, 1975 Senato se çimlerinde de yüzde 44e yükseldi. Adalet Partisi, degişen Türk toplumunun gıtgıde gensinde ka lan bir partidir. Onun için gerileyip küçülmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi ise, degişen top lumla birlikte gelişen partidir. Onun için büyüyüp ilerlemektedir. Adalet Partisinin 1975 Senato seçimlerinde elde ettiği yüzde 41 oranındaki oylann büyük bölü(Devaını Sa. 9. Sü. 4 de) MSP: "Demirel ile arkadaşları masum oldııklarını ispat etmek ve açık alınla millet karşısına çıkmak zorunda,, MSP Genel Başkan Vardımcısı Fehmi Cumalıoğlu, mobilya hazırhk komisyonu ile Lockheed rüş^t olayım inceleyen araştırma komisyonu raporlanmn Mec lis Başkanlığına verildiğini hatırîatmış «Demirel ve arkadaşlan bu ithamlar karşısmda meclisi bir erken seçim karanyla tatile sokmak yerine meclisleri sonuna kadar çalıştınp mastım olduklannı ispat etmek ve açık alınla mületin karşısına çıkmak zorundadırlar» demistir. MSP Genel Başkan Yardımcısı Cumalıoglu açıklamasmda şu görüşlere yer vermiş.tir: «Sayın Demirelle ilgili Bakanlann yüce divana sevkini öngören raporlar muvacehesinde, Adalet Partisinin erken seçimde direnmesi kamuoyunda suçlulann hakim önüne çıkanlmasır.ı önle(Devanu Sa. 9, Sü. 1 de) Carîer yönetiminin kısa sürede Yunanistan ve Türk/ye'dek/ üsler konusunda harekete geçeceği bildiriliyor WASHtNGTON Amerikaü yetkilüer, Türkiye ve Yunanistan' daki Amerikan üsleriyle ilgili p.nlaşmalar konusunda aylard^n beri süregelen "îkmaza son vcrmek amacıyla, Carter yönetininin yakında harekete geçebileceğini söylernişlerdir. Amerikan AP ajansınm hsberine göre, yetkili kaynaklar, Kıbns Türk ve Rum Körüşmecilerı (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) \ . . Çorba amah bobça mıydı, yoksa tutkalla yapıstırdımş kuık çanak mıydı, her ne ise, ifci yıldır yapay desteklerle ayakta duran Cephe ortakİJğı bugün artık param parça olmuştur. Bundan böyle hlç blr iplik bohçaya dikiş tutturamayacak, hiç bir tutkal kırık çanağın parçalanm vapıştıramayacaktır. Cumhuriyetten bu yana ülkemiz ilk kez bugün cresmen» hükümetsizdir. Resmen diyoruz, çünkü «fiilen» laten çoktandır ortada hükümet diye toplumnn dirük düzenliğini konıyacak, yurttaşların can güvenllğini sağlayacak bir güç yoktar. Sbndiye dek karşımıaa Cephe hükümetini alıyor, ondan yasaları uygulamasını, baskınlan önlemesini, cinayetlere engel nlraasını istiyorduk. Bugün ba ol» naktan da yoksunuz. Kime başvuracağız? Süleyrnan bcye mi, Erbakan Hocaya mi, Prof. Fryziofluya mi? Bir zamanlar erken seçim dendl mi «Aman sakın ha!» diye birbirine «»niMi bu kişiler tam seçim eğik duzeyine yaklaştığımız şu sıralarda üç aylık bir (erken değil) öne alma önerisi yüzünden bozuşmuşiar, aralarında kanlı bıçaklı olmuşlardır. Vzun süredir uyutulan araştırma komisyonları derhal Işlemeye başlamış, Mobilya olayında olsım, Lockheed konusunda olsun Başbakanın ve kimi bakanLınn sonunlulağunu saptayan raporlar hazırlanıp Meclis Başkanlığına sunulmuştur. Tzlenimler Y tarihe kazan kaldırmış gibiydi Yalçm DOĞAN BVRSA Geçen hafta yaptığı konuşmada, Demirel şöjie dıyor du.. üBiz 19öO'de iktidara geldik, Demokrat Parti olarak. 1954, 1957'de Demokrat Parti olarak geldik iktidara. 1965 ve 1969da AP olarak geldik.» Demirel'in yülarca sırt çevir difi Demokrat Parti ve şüreka sına şimdi yeniden sarıiması, on lann mirasına yeniden sahip çık maya kallcması son çırpınışlar olsa gersk. Yoksa, «1950 1954 1957'de Demokrat Parti olarak ik tidara gelmekten» neden dem vursun.. Bu çırpmışlar, dün Bursa'da noktalandı. Umurbey'de demokratik darbe yaptı CHP Ecevit ön âerliginde. Dudaklan uçuklardı Demirel'in, eger dün Bursa'da olsaydı. Yıllardır, Dsmokrat Par (Devaraı Sa. 9, Sü. 3 de) Bursa Gecekondu yıkım girişiminde 5 kadın yaralandı Kanlıca'daki olayda gecekondu. sakinleri, polislere karşı barikat kurarak direndiler. Gecekonduların bulunduğu arazinin sahibi kooperatif 3 günlük bir süre daha tanıdı Kenan MORTAN Kanlıca'da gecekondu yerleşim sahasmda bulunan 4iı kondu üzerinde önceki gün başlatüan tahliye ışlemlerinde o!aylar çıkmıs ve halkın karşı çıkması üzerine güvenlik kuvvetleri duruma el koymuştur. Olaylar sırasmda beş kadm hafif şekilde yaralanmıştır. Bu arada halk. güvenlik kuvvetlerinden olaya girişmemesini isteyerek «yıkını karannı aldıran doktorlar burayı yıksm» şeklinde bağırmışlardır. Olaylar söyle gelişmiştir: Tüm geceyi çeşitli yerlerde açıkta geçiren rıalk bu arada çeşitli yerlerde bulundurdugu gözcüler ile gelişmeleri beklemişttr. Kadvnlaı bu arada «her evden bir asker çıkarıyoruz, asker biziın evladımız bize bir şey yapmazlar» diye sürekli bir biçim de bağırmışlardır. Bu arada kadınlar «biz çeşitli yerlerden gelmiş bir aile sayılınz. Xe zaman ki doktorlar burayı işgale kalktı o zaman huzurumuz bitti. 20 yıl önce yerieştiğimizde çıyanlar sizi sokar diyorlardı. Onlar sokmadı da insanlar daha fazla zarar getirdi.» demişlerdir. Saat 10.30'da üç panzer ve 90 toplum polisi gelmiş ve yerleşim bolgesinm etrafmı sarmıştır. Halk bunun üzerine yerleşim bölgesinin girisine barikat kurmuş ve olaylarda kısa bir kesinü olmuştur. Saat 10.45'de panzer ilk barikatı yıkıp geçmişür. Bunun üzerine halk «kondu yıkıp ne olacak. sizin bebeleriniz nerede kalıyor?» şsklinde bağırmaya başlamışlar ve bu arada üzerlerine gelen toplum polisine karşı taş atmışlardır. Panzerin barikatı yarmasından sonra Doktorlar Sitesini oluşturacak olan Yapı Kooperatiünin iki avukatı gelmiş ve beraberinde 10 kadar yıfcımcı amele getirmişlerdir. Bu arada p.tılan taşlara karşıiık panzerlerden, «değerli arkadaşlanm, kanunsuzluğa başvurmayın» biçiminde anons yapümıştır. (Devanu Sa. 9, Sü. 7 de) Panzeri, ellerindeki sopalarl» durdurmay» çaiısan eecekondu saldnieri (Fotofraf: Ali ALAKVŞ) O uyutmacayı artunsadıkça bu Ivedeliğin nedenleri üzerinde acı acı düşünmekten kendimizi alamıyoruz doğrusu. Mobilya yolsuzluğunu araştıracak komisyon işe başladığı zaman biz serçeğin bir an önce anlaşüması için sayın üyelerüı görevlerini her türlü partizan çıkar hesaplan dışında, titiz bir ilgiyle sürdürmelerini bekliyorduk. Zira ortada bir suç ya vardı, ya da yoktu. Komisyon bu soruyu yanıtlamakla yüknmliiydü. Ama «Ahlâk ve maneviyatı» her şeyden üstün tuttuklarını ilân eden, her fırsatta «dinden, imandan > söz eden kimi partllerin sayın üyeleri komisyon çalışmülarım engellemek için ellerinden gelen çabayı harcadılar. Ilkin başkan seçimini önledüer. Böylece aylar geçti. Başkan seçildikten sonra da toplantılara katılmayarak çahşmalan baltaladılar. Nihayet seçimlerin haziranda yapılması girişimini bnjük ortakları ele alınca kızdüar. Yay spn bana bunu mu yapıyorsun, ben de seni Vüce Di\ana söndereyim de gör! gibilerden AP Gcııcl Başkanına karşı saldirna geçtiler. Bövlcsi bir tutumun ahlâkla ve maneriyatla ne denli iİRisi olabileceğini kamuoyumuz Uk bakışta fark etmeyecek sanıyorlarsa, aldandıklarını hatırlatmakta yarar cörörüz. Islâm ahlâkında da. Hristivan ahlâkında da, layik ahlâkta da bu gibi dav ranışlar düpc düz şantaj olarak nitelenır. Santaj ise belki Machiavrlh ahlakına uygundur ama kiasik ahlaka. hele İslâm ahlâkına hiç yakışmaz. Bir kimscye «Scnin hakkında söylenenleri biliyorum. Suyuma gidersen seni korurum, yoksa yapacasfimı bilirim» demek o Idmsenin bir varsayım olan suçundan çok daha ağir bir ahlâksızlvk örneği değU midir? Rahmetli Rerik Saydam'ın deyimiyle devlet yönetimimizin A' dan Z'ye bozuk, karma karışık oUlu|ıı bir dönemde bize «Maneviyat» dersi vermek isteypnlerin gerçrk durumlarmı iyi saptarsak belki çıkmazdan kurtulmamıza yardunı olur diye döşttnttyorui. Uşak Emniyet Müdürü Gürkaya istifa etti Trendeki çelik dolabın çürüklüğünün soygunu kolaylaştıran bir etken olduğu öne sürüldü Soruçrurma Komisyonu DemireJ'i Tolsuzlojnnda gorumlu bnldn. «Hayab" Mobilya» BASIN CHP LÜLEBURGAZ İLCE BiNASI MSP'Li BiR GRUBUN SALDIRISINA UĞRADI LÜLEBURGAZ, (Cumhuriyet): CHP Lüleburgaz ilçe binası dün MSP'lilerin saldınsına ugrayarak caraları kınlrruş, çıkan ola^Tİa bir polis haf if şekilde yaralanımştır. Lüleburgaz muhatririmiz, MSP Genel Başkanı Erbakanın yaptığı konuşmadan dağılan bir grubun, ana cadde üzerinde bulunan CHP ilçe binası önüne gelerek çeşitli sloganlar söylediklenni, daha sonra, ilçe binasını ta?a tuttuklarını bildirmiştir. Atılan taşlarla ilçe binasınm tüm camları kırılmış. içerde hasar meydana gelmiştir. Lüleburgaz Kaymakamı Ekrem Sanay. Erbakan'm k.om;smasından sonra. CHP ilçe bir^a önüride çatışma çıktığını atılan taşlarla CHP :lçe binasının camlarımn kınldığım söylemiştir. Bu arada Ayhan Baran adlı polis me muru da. olay sırasında yüzünden hafif biçimde yaralanmıştır. • YliftDÜN (E$İTLİ YHURİNDE SALDIR1LAR DUH DE SÜftDÜ. İ S T A N N O » MERKEZ BAHKA5I UNKAPANI K0M6İY0 İUBESİNE PATUYICI M&DDE AÎİLDI VE ATIŞ AÇILDI. rinden bazıları, dün k. mandolarm sopalı ve zincirli saldınsına uğramış, 6 kişi yaralanmıştır. Yaraialanlardan Zafer Yıldınra Paşabahçe SSK Hastanesine kaldırümıştır. Beykoz Kültür Derneği yöneticileri, demekten çıkhktan sonra otobüs durağında, Büyük (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) (Cumhuriyet Haber Merkezi) Uşak Emniyet Müdürü Kıyasettin Gürkaya, Vali Mustaia Bezirgan'm kentte bir süre önce iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylardaki tutumu nedeniyle görevüıden istifa etmiştir. Istanbul'da Merkez Bankası Unkapanı Kambiyo Şubesi binasına kimliği saptanamayan kişilerce patlayıcı madde atılmış ve ateş edilmistir. Aynca, Beykoz Kültür Demefi üyeleri komando lann saldınsına uğTamış, 6 kişi yaralanmıştır. Bu arada yurdun çeşitli böllerinde komandolarm çıkardığı olaylar dün de sürmüş, yaralan&nlar olmuştur. rizısız ÇÖZÜM YOLU 3IİLLET Mecüsi, MSP ve DP'nin parlamenter engellemelerini aşarak önümüzdeki Sah gününe kadar yenileme karan veremedi|i takdirde, senel seçimlerin 5 Haziran'da yapılması olanaksız dunıma gelecektir. Gerçekten milletve kili seçim yasasımn 6. maddesine KÖre, yenileme kararınria oy verme çünn belirtileınemektedir. Seçim tarihi yasa tarafmdan saptan mıştır: Venileme karanmn verildiğı tündeıı sonra eelen 60. çunü izleyen ilk pazar OT vermc füniidür. «Haziran'ın ö'inden sonraki pazarlar ise, özeUikle kentlerde işçi ve memur ianlerinin başlaması nedeniyle. CHP aleyhine, seçunlere katılma oranının düşecefî yaz döneminin içlne çiren tarihlerdir. Ba nedenle önümüzdeki hafta sonuna kadar yenileme karan çıkmadığı takdirde CHP'nin «Hariran haşında *Pçim» karannı gdzden teçirmek zorunda kalması olasılığı ortaya çıkabilecektir. (•DNEL seçimlerin Hazirao'da yapümasını 5ngören CHP ve AP tnerilerinin Millet Meclisi'nde ele aünmasuu önleyen ictüzfik hükmünün de Orhan APAYDIN ğiştirilmesi konusu MSP ve t>P'nin ençellemelerijle geçen hafta çörüşülememlştir. Önümüzdeki hafta da bu engellemelerin çeşitli yollardan surdüröleceği aniaşılıyor. f.ündem dışı konu$malar. usul tartısmnlrırı. Veclis Araştırması ve gensonılarla. günlük çalışması 4 saat ile smıriı Mecüs'in içtüzük değişikliğini veya erken seçim konusunu ele almasını engellemek, güç hir iş değildir. Kaldı ki, Mecüs'in yenileme kara rı vennesiyle de sorun çözülememektedir. Yasa ya före, seçimlerin yenilenmesine karar verilme si dunımunda, bu kararın Bakanlar Kurulun'ca 48 saat içinde du»ıırıılması serpkmekıedir. Bu duyunı yapılmadıkça, karann uygulanması olanaksızdır. Duyunı eörevi ve yctkisl yasanın açıS yanmıodan anlaşılriığına göre, sadece Bakanlar Kurnlu'nundur. Bunun idare hukuku llkelerince belirli biçimi ise Bakanlar Ktmıltı karamamesidir. MSP'U hakanlann karamameTi imzalamamalan dunımunda duyumnun yapüması olanafı kesmlikle yoVtur. Başbakanın (Devamı ' •. 9, Sü. 1 de) Feyzioğlu, «Karataş'ın görevden alınması için Hükümette görüş birliğine varıldı» dedi ANKARA. (ANKA) Başbakan Yardımcısı ve CGP Genel Başkanı Turhan Feyzıoğiu dün düzenlediği basın toplantısır.da gazetecilerin bir sorusu üzerine Şaban Karataşın görevden ahnacağını söylemiş, «Hükümet içinde bu konuda görüş birligi sag(Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) ANKARA. (ANKA) Devlet Demiryollan personelinin aylıklarııu taşıyan Van Gölü Ekspresinin soyulması olayını soruşturan Devlet Demiryollan miifettişleri, ilk bulgtüarını, olayda «içeriden» personelin parmağı olduğu olasılığiTidan söz etmışlerdir. Demiryolları Teftiş Kurulu üyesi bir müfettiş aylıklann taşmdıfı kasanın çift anahtarlı olduğunu, bu anahtarlardan asıl fonksiyonel olanın maaşlann bı rakılacağı istasyonların şeflerinde bulunduğunu söyiemiştir. Müfettiş «Oteİci anahtar, tren kondük (Devamı Sa. 9, Sü. l de) UŞAK'TA Vali Bezirgan'm, polisin YAYKUK'a silâhlı baskm yapma buy ruğunu yasa dış: olarak nitelendirip yerine getinneyen Emniyet Müdürü Gıyasettin Gürkaya, bu nedenle açığa alınmış, iki kişinin ölümü, çok kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan operasyon, îzrnir'den getirtilen toplum polisince gerçekleştirilmişti. İzmir Büromuzun haberine \ göre. Vali Bezirgan, Emniyet ! Müdürünün istilasıyla ilgili olarak bir açıklama yapmamış, sadece, «Kendisi hukuk mezunudur, emekliliğini istediğini duydum» demistir. Emniyet Müdürü Gıyasettin Gürkaya ise, «Bu koşullar altında görev yapmam olanaksız. Görev srrasında üzerimde taşıdıgım sorumluluğu düşünerek istifa ettim» şeklinde konuşmuştur. Viyana görüşmelerinin dün öğleden sonraki oturumu, "taraflar arasındaki derin görüş ayrılıkları,, nedeniyle iptal edildi VİYANA Kıbrıs'la ilgili toplumlararası göruşmelerin dün ögleden sonraki oturumu, «taraflar arasmdaki derin görüş ay nlıkları» nedeniyle iptal edilmiş tir. Görüşmelere yarm devam edilecektir. Görüşmelere katılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Vvaldheim, dün sabahki oturumun ardından yaptığı açıklamada, taraflar arasında «derin görüş ayrılıklan» bulundufunu be lirtmiş ve dün öğleden sonra ya pıiması gereken oturumun, Türk ve Rum görüşmecilere Kıbrıs'la ki liderleriyle miizakere olanağını verebilmelc için iptal edildiği ni söylemiştir. Waldheim. hafta (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Yaz Saati uygulaması başladı Elektrik enerjlsinden tssarruf etmek amacıyla her yıl tekrarlanmakta olan «İleri Saaî Uygulaması«na bugün başlanmış ve saatler gece yansı O2'de, bir sa j at ileri alınarak 03'e getir;ln;iş; tir. Uygulamanın 16 <»kim tarihi I ne kadar süreceğı belirH'.rriştır., Yetkililer, Ue' saat uygulamasıyla 140 milyon kilovatsaatlik j enerji tasarrufu saSlanacagını söylemişlerdiı. 1 İSIAMBUl'DA NADİR NADt Gorgü tanıklan, Unkapanı'nda ki Merkez Bankası binasma patlayıcı madde atanlann. daha sonra binayı Xurşun yagnuırjna tuttuklannı söylernişlerdir. Poîıs, olay yerinde 28 ko\an bulunduğu nu ve binanın camlannm iınldığını bildirmiştir. Polisin verdigi bilgiye göre aynı kişiler kaçarken Küçükpazar'daki iki polis noktasımn camlarını da kırmışlardır. Beykoz Kültür Dernegi üyele
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog