Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

«ERKEN ÖTEN HOROZ» Kemal Bayram Cukurkavakh'mn bu çiir kltabında îkı lınç olayının ilgınç öyküsUyle, Köy Enstitülerinin son ddnemınden belgeler de var Behıce Boran, Rıfat Ilgaz, Fakır Baykurt, Hasan Hüseyın, llhamt Soysal, Behzat Ay, Işık Yurtçu, Mehmet Bayrak SUleyman Yağız Selım llprı, Halil Soyuer, Ismail Onçtürk, Nalân Seçkin'in yazılanyla 2. baskısı çtfrtı. Genel Dağıtım Ge Da. Isteme: YenigünAnkara umhuriyef 53. Yll; SAY1: 18948 Kunıcusu: YUNUS NADt 200 KURU5 29 NISAN 1977 CUMA Istanbul'daki olay dUn saat 11 sıralarında Okmeydanı Abide 1 Htlrrıyet Caddesınde meydana gelmiştır Duıakta otobus beklemekte olan üç kız öğrenci, Anadol marka bir otomobilin içınden açılan yaylım ateşıyle taramıslardır Açılan yaylım atpşının, ozellıkle sınavdan çıkmış olan Galatasaray Mühendıslık Yükspk Okulu Kını va bölümü 3 sınıf rigrencıleri, Şükran îşler, Çığdem Yıldır ve Meh lıke rıırgıın'u hedef aldıjjjı belırtilmiştır Goıgü tanıkları yaylım ate9İ sırasmda ellerınde kıtapları bulunan üç genç ki7in kanlar ıçınde yere yığıldığım ve saldırganların Içınde bulunduğu Anadol marka otomobilin lıızla olay yerınden uzaklaştığını söylemişlerdır Yorede halkın panığe kapılmasına yolaçan kanlı saldırıdan sonra olay yerıne gelen polıs, durak çevresınde geniş çapta incelemeye girişmiş, ancak bir kez daha hiçbir ipucu ele tfcçirememiştır Ancak gorgü tanıkları kırmızı renkli ve daınalı olan Anadol marka otonun 34 LZ 9<U plnknlı olduğıınu söylemişlerdır Otonun ça lıntı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmamıştır Üç genç kız tabanca kurşunlarına hedef olduktan soira ağır yarnlı olarak Şışli Çocuk Hastaneslne kaldırılmışlardır. Acil cer an dersanesi YAYIIMLAPINÎ TERCİH EDİMİZ t) 7) 3) 4) J) ÇiMmlU mod«m ımtcmıtık lı» 1 Fııtl 75 TL Madnn (ıtıl uyıuUmalıı mıt«nutlkflılk Mmyı)Flıü 1 0 0 T l | Ontll M l uvp/Unulı ed»bıyjlUfihcoS'»lV« M«tl 60 TL. Klınk («ı«ıl çöıümiu, ttıt uy|ul«mtı) «blr|wflHtrlflılkMmyı| blyotoıl Flıtı 14OTL. ^oıiimlUGcntlYtteoekFllO 100TL. İSTEMEADRESİ ZGSIalpClı) Inkılâp SolakNoM Koılıy/Ankm Topkı Isukltnta »10 , klUpçıUn %İS IndMm yıphr. ÖNEMLİ NOT Dıh» »ncc poıu hraltsl llı btdellorinl |»nd«tn!.r« klup |SndfrlİKiktir. GEftÇEK BAŞARIIMIZ İÇİIM İSTANBUL VE İZMİR'DE BiRi KIZ iKi OĞRENCİ ÖLDÜRÜLDÜ (CUMHURİYLT IIABEIl MERKEZİ) Komandolar tlün de saldırgan eylemlen sonucu kan dökmüşler, îstanbul Okmejdanında durakta beklemekte olan üç genç kız oğrenciyi yavlun ateşine tutmuşlardır Saldın sırasında kız oğrencilerden Çıgdam Yıldır ölmüş, Şükran Işler ile Mehlika Durgun ağır şekllde 5 aralanmıştır İ7mır'de Ise afış asma nedeniyle çıkan çatışmada Ege Ünıversitesi Diş Hekimlıgi Fakulte&ı bgrencısl ve îzmir Yurtsever Demmei Gençhk Derneğl üyesl olduğu bildlrılen İdrıs Turkoğlu, tabanca kurşunuyla bldUrülmUştUr. rahi bölıimune alınan C.alatds.ırjy Muhcndıîlık Yükses Okulu ttğrencılerınden Cığdem Yıldır, kurtarılamayarak olmüştür. Dığer varalılar Şükran Işler ile Mehlika Durgun'un durumlannın endışe vericl olduğu bildırilmıştir Bu arada aynı olay sırasında durakta beklemekte olan Galatasaray Mühendıslık Yukspk Okulu Mnklna bohımü oğrencısı Hasan Gökçe de bacagından labanca kuı^unu ile hafıf yara almıştır. (Devamı Sa. 11, bü. 1 de) • Sivas'ta binlerce yurttaşa seslenen CHP Lideri, «5 hazirandan sonra insanca ve hakça bir düzenin ak günleri batmayan bir güneş gibj ülkemizde doğacaktır» dedi. Ecevit'in sesinden Şiran: i i Erzincan'da Ecev/f'e ateş açıldıf 10 komando gözaltında StVAS CHP Genel Başkanı BUlent Ecevlt ve berabenndekller dUn sabah da Erzincan'da «i lâhlı, taşlı ve sopah saldınya uğramışlar, ikisi polis 10 kişl ya ralanmış, UlkUcü olduklan bildi rilen 10 saldırgan da gözaltma a hnmıştır. Ecevit ye beraberinde kılerin bulundugu konvoya mi tlng öncesi ve sonrası Uç saldı rı dürenlenirken. MHF Ülkü Bir, Ülkü Tek ve BUyük Ülkü Derneklerinden ateş açılmıştır. Olaylarda AP ll binası ile bazı lşyerlerl tahrip edilmiştir. Niksar ve Şıran'dan daha bü yük çapta olan saldırılar sırasın da güvenlik kuvvetlerlnin ylne et kisiz kaldığı, Ecevit'm sık sık po lis ve Jandarmalan gbreve çağır dıgı gorülmUştür. öncekl geceyi Erzincan'da ge çiren ve dün sabahki konusmasından sonra Refahıye, îmralı, Ben burada duruyorum; öldürürlerse önce beni öldürürler, korkmaym!,, (Jandarmalann lylcc kaçışmaları üzerine) Kumandan kimdır' Kumandanın gore^i bu halkın Uzprıne taş atılmasını ttnlomektır Türk ordusunun gorevı Türk (Devamı Sa. 11, Su. 'i de) TURGUT GÜNGÖR Bildiriyor Hafik ve Zara Uzerinden Sfvas'a gelerek binlerce kişlye hitap e den Ecevit dUn akşam Ankara' ya donmüştür ve beraberindekllerln lçınde bu lunduğu araçlar, güvenlik kuvvet lerının olay yerınde bulunmasım ragmen saldınya uğramıştır CHP otobusü faşistlerce taşla nırken, gtivenlık kuvvptlerinın E cevıt'e sevgi gosterısi yapan CHP' lileri copladığı gorülmüştür Ece ERZINCAN SALDIRISI Errıncan da kaldığı Urartu Ote lınden dün sabah aynlan Ecevit vıt hareketsiz kalan polislere «Anlaşıldı, burada da devlet yok Göstermelık görev ıstemlyorum ben Devletın polisinl istiyorum» diye bağırmıştır. CHP otobüsü otelin önünden ayrılırken karşı sokaktaki MHP ÜlküBir ve ÜlkUTrVten a teş açılmıştn Konvoy bu kez Fevzipaşa Caddesinde ilerleme ve çalışırken, soldaki Vakıf İşh ı nının 5 katında bulunan BUyUk ÜlkU Derneginden de ateş açıldı ğı ve alttaki komandoların taş a tarak gösteriler yaptıkları gorülmüştür. Buradakl olaylar 10 da kika kadar sürmüş, tabancasını çekerek havaya ateş eden Tunce li Mılletvekıli Nıhat Saltık'ın »a bancası pollsler tarafından alın mak istenmiştir Olayların buyu mesi. Ecevit'm koruma polıslerı MUmtar Karaduman, Necati Be (Devamı Sa. 11, Sü. 1 de) Faşist saldırılarla geçen geziden sonra, CHP liderinî Ankara'da onbinlerce yurttaş sevgi gösterileriyle karsıladı ANKARA (Cumhuriyet Buroau) C HP Genel Başkanı Bülent E cevit, fasıst zoıbaların saldırılaıınsı hedef olduğu seçlm gezi sınden sonı ı dun gece 2125'de Ankaıa'ya donmüş ve baskonte onbınlenc yurttaşın katıldığı gör kemli bir karşılama törenl lçlnde gırmiştir Ankaralılar dün saat 17 den başlayarak, ozellıkle Atatürk Bul varında toplanmışlar ve CHP lı derini beklemeye koyulmuşlardır Genel Başkan Eoevıt ı getiıen uçagm saat 17 30'da Esenbo ğa Havalımanına ıneceği CHP Ge nel Merkezınce bıldirıldığl halde, Ecevit, Sivas'taki konuşması nın gecıkmesi nedeniyle Ankara' ya 21 25'de ulaş.abılmıştır Erken saatlerden başlıyarak a lınan güvenlik onlemlerınm Esen boğa'da saat 17'den sonra daha da yogunlaştırıldığı görUImüş. gorevlı güvenlik kuvvetlerı hava lımanına gırışl denetım altına a larak aıamalar yapmışlardır Bu arada Esenboğa Havalimanında çevre ılçelerden do gelen yurttaşların kaynaştığı, ozellıkle genç CHP'lilerin Genel Ba^kanm geli şinden once, alanı bir bayram yerıne çevırdiklen Körülmüştür. Yabancı uçak yolcularının da ılgıyle ızledıklerı gösteriler arasın da CHP'U gençler, «Kahrolsun faşistler», «Devrim içın tek yol, demokratik sol», «tşçi köylü elele halk cephesınde», «Katıller bulunsun, hesap sorulsun» sloganlarını kullanıyorlardı Saat 17 05'de Ankara Beledıye Bsışkaıu Vedat Dalokay Esenbo ğa'ya gelmış ve CHP lı gençlerın, «Halkçı Dalokay» sloganlanvla karsılanmıstir CHP lıdeıını bPk leyenler arasmda hemen tüm a (Devamı Sa. 11, Sti. 8 dc) SEÇÎM... SEÇÎM... SEÇÎM... SEÇÎM... • Son çeyrek yüzyılın seçim panoraması 1 Seçimden Seçime • Sıtkı Yırcalı'nın seçim anısı • Turhan Selçuk ve Tan Oral'ın • Geçmişten kalanlar W Seçim ve Hukuk w • Güncel seçim haberleri ve Hulusi Özçoban'ın Uşak Denizli izlenimleri. Bugün Seçim Sayfalarımızda karikatürleri OLEYÎS SENDÎKASI YÖNETÎM KURULU TÜRKİŞ'TEN AYRILMA KARARI ALDI Oleyis Sendıkası Genel Ybne tım Kurulu, «Işçi kesiminln say gınlıgını yitirdiği» gerekçesl ilo Türk tş'ten ayrılma kararı almış ve bu kararın gerçekleştırilmesi doğrultusunda 16 temmuz günü olaftanüstü genel kurulunu toplan tıya çağırmıştır. Oleyis Sendıkasının Türkîj'ten ayrılma kararını dün basma bır toplantı ile açıklayan genel or Kutlennıe sekreteıı Alı Kocaman, S kasım tarıhmde yapılan genpl kurul kararma dayanarak genel Vönetım kurulunun bu knrarı al dığını belırtmış, «TUrk Iş ten 7 ay içinde olumlu bır karar bekledik Ancak Tuık Iş Yonetım Kurulu ve yetkisi olduğu haldc genel kurulu toplamamakla Ge nel Başkan Halil Tunç aldıkları kararlar ve davranışları İle, ışçı nın saygınlıgını yıtırmişlerdır Oleyis bu koşullarda TUrk Iş Konfederasyonundan ayrılmak tan başka çözUm yolu goreme mışlir» demıştır. Oleyis Sendlkası olarak seçim lerde CHP'yi destekleme kararı aldıklarını ve geçen yıl olduğu gıbi bu yıl da 1 Mayıs'ın işçl bay ramı olarak kutlanmasma katıla caklarını bellrten Alı Kocaman'ın açıklamasmda, emekçınin sınıfsal çıkarlarının öne neçeceğı bır (Devamı Sa. 11, Su. 6 da) Avrupa Konseyi Genel Kurulunda Ecevit'e yöneltilen saldırılar elestirildi Kosta DAPONTE STRASBOURG Avrupa Kon seyi Genel Kurul toplanhs.ıncia dün akşam bir konuşma yapan HolUndalı sos,yalıst m'lletvekilı Pıetcr Dankert, CHP Genel Rişknnı Bulent E,LCvit'e vapılan saldırılaıi dıkkitı çekmıştıı Dankert Turkıye deıîl vasal bir putıyc nıcnsup h.oıvrc\oların merlıs'teki sıyasal bir par(Dcvamı 8a 11, Su. 5 dp) fctRAN, (Lumhıırhcl) CHP Genel Kaskanı Uulent Ecevit'm onccki gün !?lran'da üğradığı silâhiı siiklıııyı vc ola>lar .süreslnce guvenhk ku\ vetlerlııln etkislzllğınl, aşa.uula oku>aca^ını/. banttan çozulınuş konu^nıalarıncla bir sinema fllmJ cibl ieyrctmrk olası CHP lidprl, eşi laratuıdan banda alınmış konuşmdlarında saUlırganUrın sllalılı, laşlı, 80palı saldırılarına karvı, cuvenlık kuvvetlerini lıalkı korumava, gorevlerinl yapmaya çagırıvor . Ol.ıyları pencpre arkaMiıdJiı scjreden Kaymakam Ha>ıUr OzKiın'e hltaben, 5 hazirandan sonra boylc devlet mptnurhığu yapılamavacagını Ihtar ediyor. Biz daha fazla ayrıntıya girmedcn CHP lideri Lcevit'ln Şl• an'daki mitinf; alamndan koııuftna«ım tcyp banOındun aynen okuyalım . < Bir dakıka arkada^lar. Emnıyet kuvvetlerıne sesleniyorum. Halkın üzerıne ta^, soı>a attıramazsınız. Kovun onları . Kovmazsanız ben gelir kovarım (Olayların daha büyümesi Uzeruıe ) hmniyetten görev lstiyorun. Türk devletınin gücü o eşkıyayı kovmaya yeter. Siz kovmazsanız Oiz geliriz, defecîcrız o eşkiyajı . Bir daklka Şiranlılar Eşkiyayı bırakmayacagız o tocukları ve memleketi.. (Silto seslerl) Üzülmeyln hanımlar, korkmayın hanımlar Bu vatanı da sizleri de biz kurtaracağız Ben burada duruyorum, oldürllrlerse önce benl öldürürler. Korkmayın (Bu arada, tandarmalardan bir kısmmın olay yerinden kaçışması üzerıne) Bir kere daha söylüjorum. Emnıyetın lşini koUylaştırın. Genç arkadaşlar buraya geltn. Yalnız emniyete soylüyorum Onlaıın buıaja taş atmasını önleyeme^seniz, bu yaptıklannızın cc/asını çekersınız Emnıyet görevinl yapsm... Şiran'daki saldırı/la ilgili 18 kişi gözaltında faşist saldırılara tepkiler sürüyor (Cumhuriyet Haber Mfrke7İ) CHP Genel Başkanı BUlent Ecevlt ve beraberindekJlerın sılâhlı, taşlı ve sopalı saldınya uğradıkları Niksar ve !?iran olay larıyla ilgili adlı ve ldarı soruş turmalar surdütlilmektedir Bu arada, saldın üzerine çeşitll ku ıuluş ve kışilerın tepkı ve protestoları devam etmektedir Salı günü AP ve MHPlılcrın saldıribi üzerıne Savcılık tarafın dan gozaltına alınan 24 Ulkücu ılc 4 solcunun soruşturmaları Nık sar bavcısı ile lokat'tan gplon Savrı Cengiz Tuncer tarafından sürdürülmektedir Niksar Jandaı ma Komutanlığının yemekhane sınde bulundurulan kişiler, ıfa delermde olaylarla hiçbir ılgılerı olmadığını, Savcılığa verılen bn lısteyle gozaltına almdıklarını öne sürmüşlerdir. Ulkücu olanlar arasında bulu nan Lise Müdürü Fevzi Uyar, olaydan önce ÜlküBır lokaline ufcradığuu, sonıa evıne gıttigini one sürmüş okulu eıken tatıl et tığı iddıalarım yalanlamıştu (Devamı Sa. 11, Sü. 7 de) • I VİZE OLAYLARIYLA ILGILI OLARAK AP'LI İKİ YÖNETİCİ DAHA TUTUKLANDI KIRKLAKl.1,1 (C ıınıluırhel) CHP Genel Başkanı BUlent Ecevıt ın Trak\a ges'isi sırasında Vıyede pusu'a düşürülerek agır yaralaıiBn ve geçen salı ^iinü ls l tanbul'da ölen CHP'li emekli a «l subay ve Beledıve başkaıi adavı Sabahattin Dengil olayına adları karııs.an AP Vıze llçe Başkanı, ec 7acı Yalçın Tunu ile AP Genvlık Kolları Yonptıın Kurulu uyesı Yıl maz Uluer hakkında ise şıyabı tutuklama kararı verilmıştır Da ha onoe tutuklanan Kamil Jstlln ve Alı Yaşar tnanç la bfrıiıcle ır tutuklananların sayısı "i'e U/tsal miştır Olayın meydana geldıgi günden bu yana ortalıktan kaybolm'.ş olan Özkan Yılmaz'ın vakaİHrıma sı içın emnıyete talimat verllmış tir Tutuklanan AP îl<,e Ba'jkanı Tuna ile Gençhk Kolları Baçk mı TUmer'ın bugün ilk duruşmaya çıkarılacakları bıldııımıştir. CHP'li Dengil'in ölümü ve Uçü AP ybneticisi olan bes kışin'n tu tuklanması Vıze de havayı cır gtnleştirmiştir Bu nedenle sım guvcnlık onlemlen ahnmıştır GÖZLEM UÛUR MUMCU KORKU. DlSK'ın düzenledigl, DlSK dışında sendikalarin ve çok sayıda demokratik kuruluşun da katılaraklarını ilan ettık leri 1 Mayıs Işçi Bayramı, çeşitll kollardan yürüyüşler ve Taksım Alanında saat 14'te başlayacak mitıngle, kutlanacaktır. «1 Mayıs lsçl sınıfının birlilc mücadele dayamşma gimü» kutlama programı ile ilgili olarak, Tertip Komitesi Başkanlığından yapılan açıklamalarda, DlSK'e baglı tüm sendikalar ve işçiler yanında, katılacaklarını bildirenler arasında şu kıtle oıgütleri yer almaktadır KİTLESEL KAÎILMALAR TÖK DER }ş Müfettişleri DerneSi, Turkiye Mimnr Mü hendis Odaları Birlıği, KOYKOOP, Ilerici Kadınlar Derne OLAYLARIN lar S on kanlı olaylar, hiç kimsr içln şasırtıcı oltnamıştır tld vıldır ne pklldiysp, o biçlllyor Amaçları lıpp bu Korku ve tcror yaratataklar Herkesl lirkütüp korkutacak GERÇEK ABD'nln uıılu istilıbdrat orgutiı Ct\ nın >apti(cı oporasyoııları ve çahşm.ı ynntemlerinl sergıleypn bir ıli^I fılm televl/vonıln yavın Iandı Dı^ \e k hasınınnzı izlejpnler, bu konınu zatcn biliyorUnlı CİA ^alnız ısllhbaratçı de ftil; avııı zamanda rvlf'inci bır orEÜttıır Bir terde ılenci hükiımetp Uarsı fAn spndikanın frrevlnl parayla destckler, bir jerde hukümet darbcsi hazırlar, bir verde halMn uniudıı nıtellfcinp. prlsmlş İçişleri Bakanının Durumu heın kamuoyıınca billnmlyen birşey defeildir l')77 Turki\e«il hem bu koşul larla, hem de iki jıldan berı nltcÜRi bclli olmus bir Hükumrtlc seçlmc Kİtmektcılir. Durumu ne abartnmk gerekir, np de azımsamak. Yine hilinlyor kl 1977 lıır kive'slnde «halkın ıınıııdu» ıılte liğinu erlşmış bir «detnokratik sol» lider \ardır. Bu liderln or tadan kaldırılması> U «tok şev deglşebilır» dive duşunen çevre lıenel Başkanma ^inelenen saldııılar bu bakımrian saRduvu sahıplerlnl kavRiva ^uıuklcmîştir. Bu saldırıların halkın tepklsl oldu Kunu kimse 1leri suıımp/ (ıınku fıalk Mçınlaıının I ceUt In klşllı gınp asırı SPIRIS! hcr \trdv \uri;ııl ııımaUtaclır Kıı saldırıların rltrliğl Dp\letııı dirlik ^e duzcnlıflnl korumakla yıikümlü sorumlularca gerçekçl açulan tartılıp deKprlpntlırilnıeliıIir Oncellkle secim dnnemi İçinde gorcv haşına (jotırılcn Içl^lerl Bakanının son olayları lam niteliklerhlc teshis etnıeHİ Rerekmektedir. Bu teshis Içln adlı ko\uşturmaya gerek joktıır. Adlı kouışturma, suçluları blre>sel hakımdan saptayıp ce 7alarını vermek docrııltuiundı» jıırüyctektir. Am.ı tçi?lerl Bakanının Idarecl sezgi \e bilgilerlvle «lavı saptayıp, bunclan sonra heklenen olavların ııstune şimdi den Kİtmp<ıl \e onlemlerini alması bir başka Iştir. I M C Hukıımptl hurokrasınin her Mİdan beri yarım hurıjet tnrülndp Fmnhette \e krMmınde Ikl >tı»vıllık CumBorülmrmlş ol••• (Devamı Sa. 11, SU. 6 da) bır lideri olrtürmek ıçln suikast tlıuenler C \\ \otkililerl bu vnnteml°ıinl atıhl»mıslarclır Turkhrılc CİA nın Rpnis bir şehekp\p sihıp olduğu vc ıılkrınlzdr el klnlilc co>trrcn \esftll Ameıikan klırıımliirı: l.ı Işhirlıgi \apti|rı da blllıınnr. Razı aniasmalarla CtA' nın Tilrki^e'de rrsmen olaınklara kavu^tufeu A% hem >etkililcr lcıln bulunması dosaklır. CHV Nlçln? Çunku, çideoeklerinl anladılar.. gldecekler ve bir daha iktlriar yüzıı gcirmeycccklpr halk, bir kirll mendll glbi fırla tıp alatak bunları Iste bunun içln korku yaratacaklar, teıor yaratacaklar. gidlşln korkusu, çoküjün tclâşı vilreklcrlne bir kara bıılut gıhl otıırmuştur artık Ama uvle spsslzsedasız gitmryecekler. Halk bıına da i/ın vernıe\rtpk Kııtıın sııolnrının hpsabını verecekler birbiri aıdııulan vurulup vıırulup iiUliırülen yurttaşlarımızın hesalıını \crc rklrr ıntKfinlıık \nlsu/lııUların hrsabını vrrerek ler; eşe, dosta dağıttıklan brnzln baylllklcrlnln hesalnnı vcıe cekler, Ilazinc vağmalarının da. kanlı kefcnlerin de hcsabını verpot'kler Bu hpsap bir bir 'orulacak 0 Acaha korkutahllır nıiyiz? Acaba «indlrebllir nılylı Kor li.ırlar nıı' Slnerler mı? Duşunıluklerl hpp buıılar (.ıınUıı gidivorlar, goç lıaşladı. VP artık hesap vereceklcrl cünleri diı şunüvorlar. Ergrç hesap verecekler: >arın, oburgun Ama mutldka hesap verpıpklcr Bundan korkuyorlar. hesap \eı nırkten korkuyorlar Korku onıııı korkusu tplâj onun telafidır Bu Rİdlşl nasıl dıırduracaklar" OIKP, bu tür olav larla scrlm sandıklarını kaıu bıılayacaklar, bovlere ulkrdp hir kaı çaşd ortamı varatılarak Sonra da iplerl Ok>anus otesindf bir kuklava drvlptl tesllıi edeccklcr Pekl sonra ne olacnk' Sonra bir ulkpnin teİPvızvon pkranlarında* CİA, Turkıjede Ç . U şıı olavları varRtmıştır dlve prog ıamlar mı düzeıılenetckV Gerçpk sır tran d» Mııs«'UlıU ı (Devamı Sa. 11 Su \ de) I MAYIS TÖRENLERINE ÇEŞITLI KITLE ÖRGÜTLERI DE KATILACAK ^ı Tum Saglık Poısoneli Derneği, Tum Menıuriar Buleşme ve Dayanısma Dcrncgı, Tum leknık Elem.ınlar vo Teknıker lpr Derneftı, Türkıya Yazarlar Sendikası, Çağdaş Hukukçular Deıneğı, Burn. Dernegi, Gıyını Iijçllerı Derneği, İleıirı Ctençler Deınegı Pahilılık ve îşsizlikle MUcadele Derneğl, Devrımcı Halk Kültur Derneği, DEVGENÇ, Devrımcı Demokıatık Kultıir DprneKi 1977'NİN 1 MAYIS'INA GiRERKEN..: Bugun 4. Sayfada TÜRK I}'TEN KATILANIAR Türk Iş o bdglı «cndıkal ırdaıı dun OLEYİS ve ttnreki Un \ s l 1 ^ , mrıkez yönetim kurulları yaptıkları açıklama larla tüm örgüt olarak 1 Mayısın Uullanma';ına katılacnk hıını ıçıklımısİTidu Lim.ın Torsane Gemı Yapım ve Ona rıın T^çıleri Sendıkası da bir bildirı ılc niSK ı n davetlısı olniük 1r(,ı Bnmmırn kilıUcaklarını ve lılm Tersane ışçi lerıne 1 Majısla ilgili bıldiri dağıtılnidgını duyurmuştur (Devamı Sa. 11, SU. 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog