Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI CEMAL PAŞA HATIRALAR Flyatı: 30 TL. îsteme Adresi: Cağdaş Yayınlan Cağaloglu Halkevi Sokak No 39 41 îstanbul umhuriyet 53. Yll; SAYI: 18947 Kurucusu: rüNTJS NAüt 230 8URU$ at Bayramoğlu CHP Genel Sekreten Orhan Eyuooğlu'nu telefonla arayarak, Cumhurbaşkamnın 112untuler.n1 bJdırmış, ve olay bafckında bılgn almıştır Genel Sekreter Bayramoğlu, Eyuboğlu'ndan Cumhurbaşkanı Konıturk'un duvgularmı yurt gezısınde bulunan Genel Başkan Bülent Ecevıt'e ıletmesını ıstemıştır. tçışlen Bakanı Sabahattm Özbek. Emnıyet Genel Muduru Me tın Dınmtekın ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şahap Y&r dımoğlu dun karayolu ıle Nıksar'a gıtmıştir. Bakan ve Ijerabermde kJerın, Nıksar sald'rısı naki ında b,lgı aldıktan sonra, valıler bolge topl^tısı ıçın Samsun 1 geçeceklerı bıaırılmıştır. Ote jandan Adalet Bakanı Baykara sanıklann hızla sap*anarak Adalet onune çıkarılmasını ıstemıştır. Adalet Bakanlığmdan ıkl mufettış ıle Tokat'tin bir savcı da so ruşturcnayı yurutmek ıızere Nıksar'â gondenlmıstır. Idarı ve zabıtanın tutum ve davranıslarını ıncelemek üzere de ıkı mulkıye mufett.şının de Nı<sar'a gondenldığı bıldırılmıştır. matnratjk lue 1 Fiatı "5 T L uygjbmaJn mrteımttkfizıkkımyalFatı 100.Tluyfubmatı, edebıyattanhcofrafyı Futı 60 TL. (oıttlı, çozimJu, tcst uvfuknuii} uü 140TL . odımki Gend Yettnck Fiati 100 TEME ADRESİ Toplu utekknfc %10 TL. Z G « U l p ü d InkıUp Sofak Mo2* Kaıby'Ankara , kmpçilıra *25 ındırlm yapılır. ÖNEMÜ NOT Daha once posu h ı v ı l a ık bedeHcrmi gânderenlere kıtıp îöndenlectlttir. Bülent Ecevit'e yapılan saldırı büyük tepki uyandırdı (Cumhuriyet Haber Merkeri) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevıt'e öncekl gün Niksar'da gınşi len saldırı buyuk tepkı uyandırmış, çeşıtlı kuruluşlar olayı kınamışlardır Cumhurbaskanı Pahrı Koruturk, d u ı Nucsar'da meydana gelen olaylardan uzuntü duyduğunu belırtmıştır. Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla îlışkıler Müşavırlığınden ve rllen bılgiye gore, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreten Büyukelçl Fu CHP Genel Çekrefen Oıhan E'ıboSiu orgı^un serink3n1ı1ı5 nı korumasmı ısterken Içışlerı Baâanının tjtumunu da eleştırmıstır CHP Genel Se.<reten, To.cat Valısı \e Mksar Kayrnakamını olay karşısmda «son derece pasıf davranmak'a> suçlamış, «Bız, Içışlerı BaKanı \e Viiıje çok onceden Genel Başkammızm Nıksar'a gıacceg n: b Idırnııs, gereklı tedbırlpnn alınması ıçm kendılerm. uyarmışfı.! \ma hıçbır tedbır alınmamıştı ve KajTiakarn buytık bır pasJlü ıç.nde$d, » demış, şurüan eıdemıştır: (Dc\dnu '• i SALDIRGANLAR CHP KON VOYUNDAKi BiR ÇOK ARACI KURŞUN YAGMURUNA TUTUP, TAŞ VE SOPALARLA TAHRiP ETTiLER. ÜÇÜ AGIR, ÇOK SAYIDA YARALIVAR. 18 KiŞi GÖZALTINA ALINDI; ECEViT, «BİR RUM GERiLLANIN BAŞARAMÂDIĞINI BUNLAR YAPMAK iSTiYORLAR» DEDi. CHP LiDERiNiN, G E Z i S i N E PROGRAMA UYGUN OLARAK DEVAM EDECEGi BiLDiRiLiYOR ! 1 d ŞIRAN'DA SİLAHLI SALDIRI YİNELENDİ AMRHU'DAN RBM HflÇOIflJ İDİ... TÜPKİYE'DEKI TURK KURJUHÜ DE6ft!.. ŞtRAV, (Gümüşhane) CHP Genel Başkanı Ecevlt ve berabe rtndekiler dun akşam üzen bu kez de Gümuşhane'nın Şıran ılçe slnde AP ve MHPIilenn saldırı sına uğramışlar, üçu tabanca kurşunuyla olmak üzere yedi kı şı yaralanmış, CHP konvoyunda ki 30 kadar araç tahnp edümış tır Ece^t'm Şıran'a gelışınden önce ve konuşması sırasında ge liçen silâhlı, taşlı ve sopaJı sal dından sonra geceyi Erzıncan'da geçırmıstır. CHP lıderının geelsıne program uyannca devam edecegı bıldırılmıştır. CHP lıden, Şıran'dakı olaylar sırasında telefonla Cumhurbaşkanhğına başvurarak Genel Sek reter Fuat Bayramoğlu ıle goruş muş ve «Karşımda devletı bula mıyorum Kendi canımın değıl, Şiran'daki can ve mal guvenlığı olmayan vatandaşlanmın duru 11 < Niksar'da u lıse muduru 32 kişi gözaltında, Savcı, "OJayda idarî ihmâl var,, dedi NJKSAR. (Cumhurijet) CHP lıden Bülent Ecevit'e karşı oncekı gun akşam uzen, AP ve MHP'lılerın gırıstıklerı silâhlı ve taşlı saldırı olavıyla ılgılı olarak 32 kı şı gozaltına alınmıştır Gozaltına alınanlar arasında Niksar Lı sesı. Tıcaret Lısesı ve Imam Hatıp Lısesı Mudürlenyle Ulkü Bır Başkanı. ıkı AP'lı de bulunmaktadır Olayla ılgılı olarak hazırlanan raporda buyük olçude iHaı ıhmal bulundugu saptanmıştır. Kentte, güvenlık kuvvetlen gemş onlemler almış, gırış çıkışlan kontrol altında tutmaya başlamıştır. Dun sabaha karşı ilçede guvenllk kuvvetlenyle asken bırlıkler, ortak bır operasyona gınşmış, olaylara kanşan kışıler toplanmıştır. Bır amator fotoğrafçırun çektığı fotograflarla ve gorgu tanıklanmn ıfadelenne dajamlarak gozaltına alınanlar arasında şu kişıler bulunmaktadır. Niksar Iisesı Mudurü Fevzl Uyar, Tıcaret Lisesı Mudurü Şük rü Yıldınm, îmam Hatıp ijsesı Muduru Şahın Sunbul, ÜlkliBır Başkanı ^e Lıse Miıdur Yardımcısı Yusuf Uçar Çoreği Büyuk Camıı Imamı Mustafa Taş, AP Ilçe tdare Kurulu uyelerı (Devamı Sa. 11, Sü. 7 de) Turgut GÜNGÖR bildiriyor munu düşünüyorum» demiştır Ecevıt, yaralılann tasınması ıçln helıkopter yardunı ıstemıştır. Olayın Ankara'ya ıletümesınden sonra CHP Genel Sekreten Orhan Eyuboğlu tarafmdan «Nıksar'dan büyük olaylar» olarak nltelenen saldınnm, tertıplı olduğu bHdırilmlştlr. Nitekim, önceki gece Şlran'da aîış asma ve yollara slogan yazıl ması yuzunden CHP'lılerle MHP' lıler arasında çatışma çıkmış, 19 kışl gozaltma alınmıştır Bun lardan MHP (^nçlık Kolu Başkanı Huseyin Taşlan ıle CHP Gençlık Kolu Başkanl Kenan Gültekın ilk sorgularından sonra tutııklanmışlardır. Bu gelışmelerın, Ecevit'm gelı şinden once ilçede havayı gergin leşnrdığı ve komandolann taşkmlıklara sevkettığı gorulmuştür Gerçekten komandolar dun Ecevıt Sıran a gelmeden once Be ledıye bmasının kar^ısmda bulu nan AP lokali onunde toplan mışlar ve ellennde Turkeş'in çer çeveli bır fotoğrafı ve üzennde bozkurt bulunan bır flâmayla «Katıl Ecevıt», «Komunıstler Moskovaya» sloganlaıını bağırma ya ba^lamışlardır. SALDIRI Bu arada, Ecevıt'i karşılamak uzere Kelkıt'te beklemekte olan CHP konvoyuna Şıran'da kornan doların olav çıkarttıgı 'bıldırıl(Devamı Sa. 11. Sü. 3 de) Yokuş Aşağı rfık lylce anlaşıldı: Bunlar seçim Istemlyorlar. Seçtaıleri ritirmekten korktuklalan için seçimden kacmarun yollannı anvorlar. önceki fün Niksar'da sahnoledikleri saldtn olayı eünden çune Jcorknlanmn ne kerte artmakta oldıığunu bir daha gozler önune serdi. Ne yapacağını bilemejen köşeye kıstınbnış Ilkel yaratıklar gibi bn ker tımaklarını CHP Genel Baskanına uzatmaktan kendilerini alamadılar. Ona karsı çosterilen se^gi \e saipı belırtilerinin ne rienli Rorkemli boyutlara ulaşmakta oldueunu oğrendikçe çılBina dönmcktedirler. Demokralik bir hııkuk duzeninde ıktidarların halk oyu Ue deçişebileceei ilkesl otçdenberi bıınlann korkulıı düşiidür. Çünkü kendileri halk oyu Ue değil Parlamento ovunu ile iklidar olabilmislerdir. Avlarca süren kulis pazarlıklarından sonra kurabildikJcri Cephe Hükümetl. Cumhuriyet tarihınde benzerine daha rastlaraadığınıız iktidarsız bir iktidann tek omefidır. Uıısa gu^enseler, halk oyuna değer verseler vapacaklan ilk iş daha ilk gun erken seçimlere baş\urmak olurdıı. Gerçi o zaman da »enileceUerini bilnorlardı. Ama ulusa çinenmediklen, halktan kopuk duştükJeri, demokrasne boş \erdiklcri ichı vakit kazanmak, o arada bir şev ler \aparak CHP'M yıpratmak utnudu içinde serimlerden kaçındılar. Ikj vılria hıc bir sev japamadılar. daha doğrusıı ne raptılarsa CHP'>1 yıpratamadılar. CHP kendi gayretinden çok Ophe Hukümetinin vanlış. ters, çelişik, ulke çıkarlanna aykın tutumu >üzünden şnıçlendi, halk çoğurüuçuııun umııt bağladıgi parti lıaline >ükseldi. Cephecilerin hesabı yanbş çıkmıştı. Sceımlen >asal sııre sonuna bıraksalar ekonomik cokuntunün bıisbutıın altından kalkılarna\acak bir duruma gelecegini duşunduler. Isteme'serek de olsa 5 haziran'da halkın karşısına çıkmaya karar \erdiJfr. Ama iste çun çectikçe paniklivorlar. Seçımlerde venilgiye nğramak korkusu kadar. seçimlerden sonra hesap ^ermek korkusu da ruhsal dençelerinı sarsıjor, onları sağduyudan joksun bırakıvor. Bu bakımdan Niksar saldınsı buyuk bir tehlıke işaretidir. Bun lar çerekırse muhalelct lıdenni oldurtmevi de mi goze almışlardı? Llkemizde kan Rovdevi goturiirse seçımJer \apılmayabilir. Seçımlcr vapılamazsa bır sure için ulkemizde bır dikta rejımi kurulabılir. Rençı \e »onıi ne ohırsa olsun bır dıkta rejimi kunılduğu'taktirde okkanın altına ilk gideceklerin kendileri olacağını hu adamlar nasıl dıısönnezler, hayrettir. Tann insam bır kez doğru joldan şaşırt Seçim.. Seçim.. Seçim.. Seçim.. Cumhuriyet, 1977 milletvekili genel ve Senato üçte bir yenileme seçimlerini geniş biçimde izlemek ve yansıtmak için yaptığı hazırlıkların uygulamasına bugün özel sayfaları ile başlıyor. Türk basmınm tecrübeli ka«Seçimden Seçime» başlığı altındakj günlük yazılarını lemi MEHMET KEMAL'in FiKRET OTYAM a ve AYHAN HÜNALP'ın politikacı, gazeteci ve idarecilerle konuşarak hazırladıkları renkli «Seçim Anıları»nı, Ünlü karikatürcü TURHAN SELÇUK'un önceki seçimlerde yayınlanmış izlenim yazılarmdan seçilmiş «Geçmişte Kalanlar»ı, Yargıtay Tetkik Hâkimi tarafmdan hazırlanan «Seçim ve Hukuk» köşesini, îllere göre 5 hâzirândâ âlınacak sonuç olasılıklarını ve bölgesel değerlendirmeleri, FARUK KARACABEY parti üderlerinin seçim gezilerine nasıl hazırlandıklarını, illerdeki seçim savaşımıy la ilgili yöresel haber ve notları, seçim sayfalarımızda bulacaksmız. Bugün BÂRIŞ KUDAR; «Seçim Karikatürlerini» Balıkesir ve Manisa izlenimlerini anlatıyor. Komandolar İstanbul Yüksek Teknlk Öğretmen Okulunda bir öğrenciyi öldürdüler (Cumhuriyet Haber Merfcezi) Yurdun çeşıtlı kesımlermde dun meydana gelen olaylarda yıne kan dokulmuş, istanbul Yuk sek Teknık Oğretmen Okulunda çıkan çatışmada bırmcı sınıf oğ rencısı Eyup Kuçukpalamutçu boğazından tabancayla vurularak ounuş, 10 ögrencı de yaralanmış tır Ankara'da Halkevlen Genel Başkaru Tabıi Senator Ahmet Yıldız'm oğlu Fatıh Yıldız evme gıderken komandolann saldınsına uğrayarak bıçaklanrmştır. An talya'da kent ıçınde meydana ge len patlamalarda 4 araç ve ıkı ev hasar gormuştur. MHP'den çekilen Erkovan, yeni yönetimi suçladı ANKARA. (Cumhnriyet Bürosu) Yenl seçılen MHP Genel tdare Kurulu, önceki akşam ilk toplantısını yaparak, eskı genel Idare kuıulu ujesı \e Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan'ı ıhraç ısteğıyle Hajsıyet Dn.anma vermeyı kararlaştırmıştır. Erkovan ıse dun kamuovuna, partısınden ıstıfa nıteliğınde bır açıklama yaparak «Sı yaset anlavışım, MHP'nın yenı yonetımınde gorev almaktan benı alakojacak se\ı>e ve vasıltadır» demıştır. «Mıllıyetçı harel:etın gerçek sahıp ve temmatımn ulkucu Turk gençhğı olduğunu» kaydeden Erkovan, «MHP'nın mıllefen aidıjı oyun, temsıl ettığı fıkırlerın yavgmhğı \e değerı olçusunde olamadığını, bu olçünun gerısmde kaldıgını» ılerı sjrmuştur. Erıîo\an dun yaymladığı bıldırıde ozetle şoyle demıştır. «Mıllıyetçi oğretmenm, muhendısın, hâkımın, lşçmın, çiftçın:n, üniversite oğrencısının kafasmda yaşattığı ulkulenn sıyasete aksetmesl. parti fıkrıyatı ve polıtıkası şeklınde tecelli etmesi geretor Bu alanda, butun gavretlere. ıvı nıyetlerımıze ragmen yeten kadar başarılı olduğumuzu ıddıa etmek guçtur. Geçırdığımız iıukumet denemesı partırmz ıçın cıddi bir imtıhan teşkıl etmıştır. Mıllıyetçi Hareket Partısırıin ana gonlşlerı hukumst programında benimsenıruş, bu fıkırler ortaklar tarafmdan sık sık (Devanu Sa. 11, Sü. 3 de) ÖIDÜKÖIEN OGRENCI Bu yıl oğretıme açılan Istanbul Teknık Yuksek Oğretmen Okulunda. gorgu tamklarının ıfadesıne gore, komandolann saldınsıyla çatışma çıkmıştır. Tabanca bıçak, sopa ve çeşıtlı yaralama âletlerının kullanıldığı çatışma (Devamı Sa. 11, Sü. X de) Türkiye'de siyasal tutuklulara işkence yapılması Avrupa Konseyinde görüşüldü Kosta DAPONTE STITASBURG Turkıve'de siyasal tjtuklulara işkence vap:l"ması, Avrupa Konseyı'nın aun sabahüi gerek sosyalıst grup tuolartı^mda gerekse parlamen(Devamı Sa. 11, Su. 7 de) ABD'nin Izmir Başkonsolosu Moffett, CHPAP koalis/onunun gereğinden söz ediyor Hikmet ÇETİNKAYA İZMİR, (Cumhurijet Ege Burosu) Amenkan Başkonsolo su James Moffetr, siyasal parti yonetıcılerı CHP ve AP eğılımlı ış adamlarıyla 5 hazıranda yapı lacak genel seçımlerle ılgılı goruşlannı saptamak amacıyla baş lattığı gezılerını surdurmektedır Mamsa'dan sonra dığer Ege ılje rınde CHP ve AP'lı yonetıcıisr den seçımlerle ılgılı bılgıler al makta, bu arada ozellıkle CHP'lı yonetıcılerden, kımı CHP mıllet vekıllennın on seçımlerı kazanıp kazanamıyacaklannı araştırmak tadır. Amenkan Başkonsolosu James Moffett'ın bu çalışmalara 1974 yılı ekım aymda başladığı ses a % pıtına alınan bır banttan anlaçıl mıştır O tanhlerde CHP Karşı (Devanu Sa. 11, Su. 2 de) Seçim... Seçim... Seçim... HÜKÜMET NEREDE? 9 Bakanlar Kurulu uyelerının uçte ıkJsi Ankara dışmda bulundugundan hukumet 7 nısandan berı toplanamamıştır ANKA'nın habenne göre 30 kısıden oluşan Bakanlar Kurulu'nun 19 uyesı halen Ankara dısında bulunmaktaaır. Bu durumda bugun Bakanlar Kurulu ni'n toplanma gunu olmasma rağmen hukumet toplantısmın vapılamıjacağı bıldınlmek^edır. Bakanlar Kurulu toplanamadığı ıçm çav taban fıyatları saptanamamıştır. Hukumete sunulan kararnameler de goruşulemeden beklemektedır. Bu Köşeden Niksar ve Özbek ALTAN ÖYMEN • çişleri Bakanlığına ata» I nan bağımsu parlamen* terın habahattın Ozbek olması, başlangıçta tereddutlere yol açnuştı. Oîbek"in Senato üjeliğindeki tutunıunun, çeşıtlı konularda \erdiği OTİann, genelbkle AP çizgisinde olduğu bılıniyordu. Demirel in seçim gürenliğinin kilit noktasındakı bu bakanhğa, o kadar baçunsız arasından onu ge tırmesi, bir rastlantı sayı lamazdı. CHP Genel Sekreten ()rhan Eyuboğlu, atamanın daha birinci günundt \erdipri demeçte, Orbek'in tçişleri Bakanlığını olumsnz fcarşıladığım açıkiadı. Ancak Özbek de, daha birinci gtinden itibaren bulunduğu mevJöde tam tarafsız kalacağına dair temınat üstüne teminat vermeye başladı. CHP'den bir yetkiliyle göruştu. Kendi kişisel göruşlerının bakanlık gorevıne hıçbır etkısı olmajacagını, «butün amacmın seçîmlerin olaysız geçmesı, millet iradesinin tecellisıne golge duşmemesı» oldugunu bıldırdı. Valilere bu yolda genelgeler jayınladı. Demeçler verdı. Bunlar, Bakanın tutumu hakkındakı tereddütlerı gıdermeye, hiç olmazsa ertelemeye yetti. CHP jonetimi onun hakkmda şuphe belirtmektcn vazgeçtı. Basın, bakanın daha oncekı davranışlarını hatırlamayı \e hatırlatmayı bıraktı. Hatta terdıği teminata inanan cümleler }azdı. (Ben de oy le yapanlardan bıriyım.) Önceki geceye kadar Önceki geceden itibaren Ise lçışleri Bakanı Sabahattin Özbek, yeniden bir şüphe bnlutunun içine girmiştir. \ik*ar olavlanndan (De^anu Sa. 11, Su. l de) AP'DE KAYGI Başbakan ve Adalet Partisi Genel Başkanı Suleyman üernırel'ın seçim gezılsrını, Londrada 1011 mayıs tanhlennde yapılacak olan NATO toplantısından sonra baslatma jolundakı kararı, >3azı APlıler arasında kaygı varatmı^tır ANKA'ya gore, AP lıler Demırel ın 12'smden sonra seçim ge7ilerıne başlamasınm «çok geç» oldugu goruşunu taşımakta ve 5 hazırana kadarkl üç haCtanın seçırn pıopagandası ıçın yeterli olmayacağım söylemektedırler. • Jandarmadan kaçan 3 mahkumdan biri öldürüldü diğeri yaralı olarak ele geçti üçiincü mahkum aranıyor Luleburgaz cezaevmden Sağmalcılar cezaevme getınlen uç mahkum Topkapı garajlarında jandarmalarm elınden kurtularak kaçmışlar, ancak harekete geçen jandarmalar uç tutukludan bırinî vurarak oldurmuş, bırı yakalanmış uçuncu mahkum ıse ızını kajbsttırmejı başarmıştır Jandarma Merkez Komutanlığı j etkılılerımn \erdığı bilgıye gore bır hafta once cezaevı yonetmehgıne aykırı davramşlan nedenı ıle Sağmalcılar cezaevinden Luleburgaz cezaevme gonderılen hırsızlık suçundan tutuklu îrfan Sangul ve Mıtaat Sarıgul ıle yaralama s'içundan tutuklu Kazım Çavuş burada da olay çıkarmısiar ve ce^aevınden kaçma (Dcıamı Sa. 11, Sü. 3 de) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI ZONGULDAK'DA • 1P73 seçımlerindp Zonguidak'ta AP oylannda artıs sağlayarak mılletvekılı olan Sebatı Ataman'ın bu kez tstan(Devamı 8. sayfada) TAN (5. ORAL'ın sayfada) masın: ÇıZGıSİYLE NADIR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog