Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ TAYINLARI MAVİ ve KARA Sabahattin EYÜBOĞLU 14 YAZI EKLENMÎŞ OLARAK, YENÎ BASKISI ÇIKTI .. FİYATT: 25 LÎEA Isteme Adresi Çağda? Yayınlan Halkevl Sokak 39,41 Cafaloglu ÎSTANBÜL umhuriyet 53, m; Jâfl: 18946 Kurucusu: nJNTJS NADÎ 200 KURUJ 27 NiSAN 1977 (ARJAMBA gll, slzln oylannızla iktidara geleceğiz Oylsrnmn naınus gıbı, sandıgımızı vatan gıbı koruyacagız 5 nazıranda hıçbır zorbalık sızı sandık başından ayırarnayacak Tunc kadınlan en onde kucaklannda çocuklan demokraslyl ca. fere götürecek» demıştır. Ecevrt, Cephe Huktlrneünin yapttfı biMin (Deramı Sa. ». Sü. « da) «ERKEN ÖTEN HOROZ» KemaJ Bavram Çukurkavaklı'mn bu şiir kitabında Ita lınç olaymın ılgınç dykusüyle, Kbv Enstıtıllennın son donemmden belgeler de var Beh.ce Boran, Rıfat Ilgaz, Fakır Baykart Hasan Hüsevın îlhamı Soysal, Behzat AT, Işık Yurtçu, Mehmet Bayrak Sulevman Tagız Selım îleri, Halıl Soyuer îstnaıl Gençrürk, Nalân Seçton'ın ysztlanvls 2. baskuı çıktı Genel Dajhtım GeDa. Isteme: YenigünAnkara CHP lideri: "Zorbalıkla seçmen yıldırılamaz,, AMASYA CHP Genel Başkanı Bülent Scevit, dun Amasya ıle ılçelen Merzjfon, Günrüşhacıkoy, Suluova, Tasova, Erbaa ve Nıksar'da yaptıfcı konuşmalarda 5 baziran seçımlennden sonra btr partl olarak degıl, halk olarak iktida ra CHP*nın geleceğını soylernıs, «5 hazırandan •onra koalısyon hükümetlenne gerek kalmava ctk. Ortsçağ ksfahlarm poslı anahtarlanyla de Cumhuriyet Gazetesi Yazı îşleri Müdürlüğüne Cağaloğlu Istanbul Tekzip Oaetenızin 14 nlsan 1977 gön ve 18933 sayılı nüshasmın 1 sahife 4. sutununda AP*den aday olmak Içın KırkiareU Vahlignv dcn lstıfa ettığım haJdnnda bir haber ysyuüanmiftLr. <De*anu S ^ I, M. I dı) Ecevit ve beraberindekiler kurşunlarla delik deşik olan seçim otobüsünde yere yatarak korunabildiler. îki ağır yaralı genç Ankara ya gönderildi CHP Genel Sekreterl ofaym AP'Ü CUMHURiYET, GÜÇLÜ YAZAR VE MUHABiR KADROSU İLE 1977 SEÇiMiNE HAZIRLANDI SEÇİM.. SEÇIM Gençlik Bakanı Erek tarafından düzenlendiğini öne surdü Ecevit, Niksar'da MHP ve AP'lilerin silahlı saldırısına uğradı NtKSAR CHP Genel Başka» Bülent Ecevıt dun Nıksar'da MHP ve AP*HIerin. stlfthü ve taşlı Sftkttnlanna ugramış, CKP nin büyük seçım otobüsunde bulunan CHP lideri, yanındaki partuUer ve gazeteeıler eanlanm araç içınde yatarak kurtarabıl mislerdır. Ecevrt, hem kente gı rerken, hem de kent ıçindeta. konuşmasından otele gıderken lld Icez saldınyla karsılasmıstır Mittng alanındakî komandolann vn APlılenn silahlı ve taşlı saldınsı sırasında, jfcı c i n ^ l genç, kurşıun la ağır şekılde yaralanarak Tokafa, oradan da Ankara va nak ledilmı?tır. Saldjrganlann evlemı anrasmda at'lan ta?lardan da a\ nca 13 rurttaş, üç poiıs ve bır gazetecı çeşıtlı yenerınden ;.ara lanmışlardır. CHP lldertı» dünku saldın • İUFRE VE illfRiN OlL/JTURDUGi; SOSYO POLiTrK BOLGELERE GORE SONUÇ OLASILIKLARI. • üMRLERıN SEÇıM GEZıLERıNE MALAKI. • RENKLı POLıTıKACILARIN ANILARI. GEÇMif LEROEKı ıLGıNÇ OUY VE GÖZlEMLERı. SEÇıMHAZIRLANMA ÇAUJ Turgnt GÜNGÖR rurt'a bü^ük tepd uvandırmıştır Ecevı* «Nıksarda benl ve sızl kurşunlayanîaT taşlayanlar, ıkU dardaki haydutlann uşaJdandır Turk çocuklaruıın kanına pren ler Turk değıldır. mushiman degıld,r» demış, «Suçlular yakalan madıkça Nıksar'dan »jnlmavae»ğinı> soylemısMr Olaylara Nıksar Savcılı^ıııca el konrmış dun gece 2 kışı vakaJanaraK gozaltına al.nmıştır Ankara'da bulunan CHP Geneı Sekreten Orhan Eyuooglu, «Ge rede'den vahün» olarak nıteledıği Nıksar olay'aının ba? tertipçi"!l nın Gençlik ve Spor Bakanı AP lı All Şevkl Erek olduğunu bıldir rmş, Cumhurba^kanı Basbakan ve Içışlen Bakanına telgrallar çe kerek olav yennde huzuru safla ' acak olçude polıs ve jandarma kuvvetı sevkediımesını ıstemıştır. Eyuboğlu «Vıksarda dun hU kumet de devlet de yoktu» demış tir. CKP GeTel Ba?k.anı Snas ve Erzıncanı ıçıne alan üç gunlük gezist ıçm dün sabah An karadan ılk olarak Merzıfon'a gelmıs, konuşmalarım daha son ra Arnasya ve yol üzerradekı dJ ğer üçelerde surdurmuş, halkın bııyÜK sevgı gostenlerı arasında karşılannuşUr. Nıksar a gelmeden önce CHP k.onvoyunun ozcllıkle MHP yanlı(Devamı Sa. », Sü. 6 d») • ÛUOEMıZDE UYGULANAN SEÇıM SıSTEMıNıN ÖZELLıKlERı ıLE MıLLETVEKıLı VE SENAIOR HESAPUMA YONTEMi. YARÎN CUMHURiYET'TE Gözdağı Politikası A dsm Basbakan iardımem \e Devlet Bakanı, »vnı zamanda bir kuçük partinın Genel Bsşkanj. Grup kuramavan üç Mjilik rarlıgı ile Cephe Hukumetlnde lld koltuk edlnmerl ba$armıştı. O lld fcoltnktan blrinl dolduran »rkad»,^ da partiden aynhnca şimdi tok başına kaldı SuIcTtnan Bpv'in sevecen kanatlan altında sorevinl sutriünneye çaü^jyor. «Davadan donenf vurunu7, ben de olssm TUranaz> buvrugunda beUrlenra hlr ideolojinin temsflclsi olarak bu kışinm Cephe Hukumetlne bir rnrucn çüç saçladijı 1leri surulebiUr. Son iki yıl içlnde «faili meçhul» cına^etlere kurban jtiien rençlerin sayısını şoyle bir Cozonune retirirsek, kuşkusuz rtanun daha bir aydınlamoif Dlur. fİK var M, daha da avdman«ı bir durum varsa o da bu rnrncu çücün tersine tepen bir ıtlâb olduffudnr. Tnm ulns gerçep buhîn çıpaküfı ile ka\ramıstır. KavTamaan tek kişi n kuçuk partınin :tek dlşi kalmış» Genei Başcanıdır. Geçen pnn partisırun kontreuıde \aptırı arış konuşraasmda sene ahp tnttu. va^uz hırsız ? sahıbını bastınr dedıkleri ıbı CHP'vi cinavetlere hazıriannakJa suçlararak secun gurenIpni saglamak ürere sandık baında devlet gruçlerine yardıma oiacaklannı açıkladı. Ne demektir devlet guçlerine ardımcı olmak0 Sen bıı bakanın, ustolık Başbakan \arduncıısın Bırıncıl «orcvi ıılkemızde an sru\enlıgıni korıımak olan akumette ortaklaşa sorum taşı orsun. Deıletın %asal kurulljı sandıKlan korumaıa \etmiyor ıu ki dışardan kendi ozel kolandolarını vardıma çağvacain» apaçık pesin peşin ilân edinr<un. Ru nasıl hır de\Iet, hak, ukuk ve demokrasi anlavısıır? Sen. hukumctte pörev üstnmİ9 bir bakan olarak buvrıııındakı \urucu suçlrn sandık astna toplamara kalkarsan, ttur partiler ellcri kollan bağlı, ırsıida sevirci mi kalacaklar salyorsun?.. Kendi partısine ov Termerecek çrneniere. vanı Turk ulusunun ici çoğunlueuna zo7 d^gı nıte tl taşıyan bu sövlev üzerine, ışbakandan bir tepkı bekleneezdi. Ikı Mİdır Basbuğun vuıcu sueunden riestek uman, lun vasalara a^kırı her soz \c ıvranışına soz \iiman bu MIZ• de çıttıkçe bataça sapianan n ıleyman Bej. «imdı rni toparnıp kendine Tepklvi \eni Adalet Bakanı «an ieyynt Ba^kara tosterdı: lanciık guvenlığım korıımak ıtnandoların haddi deîildir» mek suretı\le kabınc arkadaşı ışbufun haddıni bildırdı. Rununla bırbkte. başlatılan zdağı kampanjasının seçım nune dek, hatta sıddetlenerek rduruletefınden kuskunur olasın Ellerınde başka kozları Jmamıstır. <\ltan O\men ın n behrttıçi çıbı amacları halkorkutmak, serime fcatılma anını dusurtmeve çalı^arak, JP'nm alacağı nvlan elden çelfinte kırpmaktır Bu onlemin oniara varan dokunacasrma ınmn onız. [ki vıldır çektıslnm cıleve son rmenın tek volu seçımdır. ılk bu cerregı kai ramıştar. ıru ffurultme papuç bırakmacak gerekirse canını dj«iine karak 3 Ilazıran junu sandık şına gorevın! vapmava gideIrtir. AP Genel Merkezinde çalışan 49 işçi greve gîdiyor AVKARA, (Cumhurıret Bflrosu) Türk Iş"e bağh TezBuro îş S«n dıkası, AP Genel Merkezinde çalışmakta olan 49 uyesı aoma 4 nj once başlajan toplu ]<; sozleşnesı göruşmelennde anla^raaja \anlamaması sonucu, gıev karan almıştır. Sendıkajun grer karan, bugıın saat 11'de AP Genel Merkezıne asılacaktır. Yurutulen toplu sozlesme go rüsmelerı ve alınan grev karan hakkında bır açıklama vapan TezBuro Is Sendıkası Ankara 4 numaralı şube başkanı Turan Barut, AP voretıcılerjıı rsuçla^a rak ozetle şojle demıştı . «Adalet Partısı Gen1 Merkp ztnde çalışmakta olan ı\elerıni7 (Devamı fca. 9. S u i de) > MC dönemindeki işkenceler Çağlayangil ile Bitsios yarm Strasburg'da görüşüyor STRASBOIRG, (Kost* D4POVTF blldiriror) Dışıslen Bakam th<an Çag.ayangıl Avrupa Konsevı nın krnugu olarajc parlamento kursıısunoen \aptıgı konuşmada, Türkıye'run komşuian Ae ılıskılerırun tatmın edıcı oldugunu sovleoıkten sonra Kıbns konusunda şovle konuşmuştur «Nisbeten ıvımser oıan bu tablodakı tek kara nokta karmaşık mtclıcfpkı Kıbns sorunudur Bu anlasmazhgın da yaJcın bır gelecekte adadaKi her ıkı toplulugu tatmın edebılecek eçemen bagımsız ıra bolgelı bır {ederasjon statusu ıç'nde çozumunu buıacagına msnıyonız Bu sonuca varrranın *ek volu topJuralararası gorüşmeierde bu sonınun tumunu sebat ve ıçfenl.kle aragtırmaktır » ÇaglavangU Helsinil sonrası ve Belgrad konferansı oncesındekl doğu bafı ılışkılerını konu alan konusmasında Yunanıstan a dolaylı olaraX depnrrış ve Türk hükümetınin «Komşjları ıle olan sorurfannı çozeoılmek tmtcırl» datma yspıeı r» «nek bır }aklft$ım için# girmekten çfifcinıney»(Devamı Sa 9. Sfi 3 de) Avrupa Konseyi gündemine girdi BOVN (lsginur \TSIZ blldırhor) MC hukumet'nın uygıHad'gı s ste•nat'k ıskence ve pohsm ışledıgı cmaje''er Konusunda sa'ı gunu Bonn da b r basm toplantısı duzenlenmış ve ojvuk ılgı gormuştur Çeşıtlı radvo muhabırleruun de katüdıklan konferansı dtjıenlevenler «Uluslararası Siyasal Af Örgütu» '\mnesf^ in'ematıonaU Federal Alman i bölumu Genel Sexreter Helmut Prenz «Alman Sosval Demoıcrat Part sı» (SPD) mıüetveıcıllennden D^etncn SperLng, «Hollanda Işçı Partısı» müle*erfJJernden ve Turkıye uzmaru Pıeter Dankert, <tSPD Gençlik Örgutu» «Genç Sosvalıstler» (JUSOlar) Genel Başkan <ardımcısı Mıchael Mueller Toplantının basuıda «^mnestv lnternar onal» Genel Sekreten Helmut Frenz Turkıye de şu anda valclaşık 2 0O0 kadar sıvasaı tutııklu bulunduğuna bmrîardan çolc ba^lc bır boîümunun agır ışkencelere uSratılaığı ve aylarca jargıç onune bıle çıkarılmsyan bu tutuklu v* JöMİtındslcilerden bı" bolumı.(Deranu Sa. 9. S n 6 da) > Carter da Kıbrıs'ta bir çözüm için seçimleri bekliyor NEW YORK «New York Tı mes» gazetesi, Turk Yunan gergıniıfı ve AmerLianın tutumu ıle ılgılı olarak son sayısında yayın ladıgı makdlede Başkan Carte^' ın, anlasmazUk karsısmdakı tu tumunu yorumlamaktadır. Makalede ozetle şu hususlara yer verılmıştır «Şımdı onemlı olan sorun, iki NATO muttefıkı ıle Amenka'nın Akdenız'dekı çıkarlarını daha fazla zedelemeden, Turkıye'nın Ada dakı bırlıkJerını çekerelc, Kıbns' 'ın Turk ve Rum toplumlan arasında daha âdıl bır biçımde paylaştınlmasma Türk'lerin ıkna edı lıp edılemeyeceğidır Carter yonetımı, Turk • Yunan anlaşmazhgına çozum için akıllı bır orta 50I bulmaya çalışmakta ve bu konuda Kongrenın destegını istemektedır. Carter yonetıminın istedıgı, top lumlararası gorüşmelerın daha yoğun bıçimde yapürnasıdır Başkan. Carter aynca, Kıssınger tarafından ımzalanmış olan 4 yılliıt sure içınde Turkıye'ye, uslenn kullanılması karşılığında 1 mılyar dolarlık askerî yardım yapılmasını ongoren anlaşmavı Kongrenm onayına sunmak ıçm Kıbns konusunda ılerleme olmasını bek leyecegını de açiKİamıştır. Kıssmger, Kıbns anlaşmazhğı İle NATO ıçı sonınları, Turkienn de ıstedıgi bıçunde, bırbirlenvle üışkılendırmeyı kabul etmemıştı. Fakat Carter, bu ıta konunun bırbırıyle ilişkıli olduğunu düsünmektedır. Bununla birlıkte Carter, Amen kan aleyhtarlıgının, 5 hazıran seçımlennde, başlıca konulardan bi rı haluıe getınlmesıni de arzulamamakta, ve bu seçımlerın, Kıbrıs konusunda gereklı odünien verebüecek, guçlu bır hükümetm ışbaşına gelmesıne yardımcı olacagına ınanmaktadır. (Devamı Sa. 9, Sü Z de) Rezervler özel ithalat için kullanılıyor ANKAR\, (Cumhuriyet Burosu) Kamu ı*halatının tumunu aur duran Cephe Hukumetı eldekı dov ız rezen lennı ozei kps naın ithalat gereklenni karşılamak amacıv la kullanmava başlanvştır Geçen hafta sonuna doğru «anajıcıler ve ış adamlan Mal>ye Bakanı YıUnaz Ergenckon ıle gbruşmaşıer rt *rsjısferdekl geeıTcmelerden vaiınmışlardır. Gecılcneienn yatınmlan etkı'301nı one suren sanavıcüer, buna bır çare bulunmasın.» ıstemı»'erdır Iş çevrelerıyle vaptığı ?orjşmeden sonra, hem bu soruru çozumlemek hem de rar olan para sıkmtısını gıdermek ıçın Malıye Bakanı sekiz banka Genei MüdürUyle ve Mahve B^kanlıfeı verkılılenyle bır top.antı auzenlemıştır Toplantıda ahran kararlar cbjyuk gızhlık> içınde tutulmaş s~ıcak kararlann sonuçları UVÇU'Îmavla or'aja çıkma^a oas a*n:s*ır Yem ujgulamamn kı yorae gelısmekte oldugu bıldınlmektedlr. İM, eldeîd dbvte reaenrlerınl kamu ıtbAlstau ftnanse etmelc yerine, bzel kesım ıthalatmın fınansmaimda kııllanılması yonunde behrmıştir. Kamu kesımının «Oncelıkh pro'eîen»nın gerelrtırdağı ıthalâtm bıle durdurulduğu belırtılmektedir. Ikjnası ıse, ozel kesime açılan ithalit JrolaylıkJan yanı sıra, lâstık, demır, çelıîc gıbı ekonomık açıdan «Temel tlriın» rutelığı tasıjan mallann ıthalâtının serbest bıraküması olmuştur. Anılan ürunlerın ıthalâtlarında serbestlıgın bır sure daha yurt İÇJI de karaborsaya yol açacağı one surulmektedır. SEÇİM GEZiSiNDEN DÖNEN MUHABiRiMiZ GELGEÇ, DiYARBAKIR'DA SiYASî POLiS TARAFINDAN BİR SÜRE GÖZALTINDA TUTULDU DİYARB1KIR, (Cumhurtyet) 1977 hazıran seçımlerı ıçıiı araştırma vaptıak üzere Guneydogu bolgesıne gıden mııhabırımız Abdullah Gelgeç, doniıs jau mak uzere Dıjarbakır'a geidıgı gece Sıyası Pohs taraiından bır sure gozaltında tutulmuştjr. 22 msan cuma gecesı Malatya Adıjaman, Tuncelı, Btngol ve Elâzıf ıllennde seçım oncesl araştırma calışmalan japtıktan sonra Istanbul'a donuş .apmak üzere gece 22 00ae Dıjarbakıra gelsn muhabınmız AbduUatı Gelgeç m felefon etmek uzere gırdıiı bır lokantamn onunde r^o "ona gınlmıs ve bır sıvıl arabaya bındjnlerek goturulmuştur. Uç kışıden oıuşan ve bıj asi polıse bağlı oidjîlan oğren '.en toşılerce beyaz renklı 21 AP 082 plakalı bejaz Renault marüa arabava bmdır.len maha1) ı mıze, gnturuluş nedenı açıklanmarru^tır. (Devamı Sa. 9, Su 3 de) • GÖZLEM UÛUR MUMCU Ön seçım ve soruınluiuk.. B Malatya muhabirimiz Raşit Kısacık'ın evine atılan dinamitle ilgili sorusturma sürdürülüyor MAL4TY\ (Cumhurivet) Malatja Muhabıııroız Raşıt Kısacık'm evıne oncekı ak^aın atılan dm<îmıt oîajı ıle ılgılı soruştuma surdurulmektedır >1 Avnı zamanda bır \erf eazf" (Ue\amı Sa, 9, hu. 7 de) ir siyasal partinln, gerek hükfimette, gerek mohalefette varlık gostermesı, bir ölçnde, Parlamento; a soktuğu mılletvekili ve senatörlerinm nitebkierlne bağbdır. Çunku bır yasama donemı içlndc, siyasal partı. bn kadro Ue karar verecek ve her turla çalısmasuu bu kadro ile yflrutecektır. «iktıdar olmak», bir sosvalojik olfudur. bır hukuksal sorun degıldir. «Ekonomik iktida» kimın ehndeyse, gerçek ıktidar da bu çevrclerin elindedir Turkıje hızh bir gebşim surecı içindedır. Siyasal partiler. kıtle orgutlen. anavasal kurumlar, bu gelişım sureci ıcınde belirtl olçuierde defişikiıklere uğramaktadırlar. Bu bır evrımdır. Snasal partiler, kitJe orgutleri ve anavasal kııruluşlar, bu evTİmın rasalann» £Öre, yeniden bıçunJenmektedir. CHP, bu sıırece avak uydurmaya çalısıyor. Adıoa «demokratık» sol de>ın ya da başka ad takın. orneğın «Sosval demokrasi» devın, ne dersenız deym . CHP, toplnmu. bu e\rıme ujarak ci»s;ıştirnıek ıstiyor CHP nin sınıfsal yapısı, bır sosyabst parti olmaya elvenşlı degıldır. Buna baglı olarak CHP nın, «Ideolojık dojcrultu«u» Mark«ıst ideolojivle taban tabana çebşıKtır. Sınıfsal ozu çehşıklır irurmak ıstecokleri toplum yapısı çelişiktır Gozlemler ve çozum jolları da değişiktir. CHP partı voneticılerınin korktukları «sızmalarla», Marksıst partı olmaz, fakat, duzenın temelinden kaynaklanaıı tutucu avak baglarıvla, bir sure. bu d*>fisim surecınin dışında tutulabillr. Toplumsal gelışımuı sınıfsal coruntulen, CHP ıçıne yansımazsa. parti yonelmek ıstediği demokratık sol doğrultudaa sapabilir. «Delege» adı verılen CHP bn seçmenleıi. bugunlerde, milletvekıli ve senator adaylannı »aptayacaklar. 1 Mayıs gunu, kimlerin lıstelerın on sıralarında yer aldığı lamlerfaı seçılemeveceklen beüı olacak Pazar çunu, CHP Ankara milletveklll aday adavlarından M Fjnın Dcğer ile birlikte, «Tuzluçayır» ve «Çalışkanlar» mahaüelerine gıttık. Tuzluçayır'da Cumburiyet hıraathane«!i. Çalıskanlar'da «Halk Çayevi»nde, CHP delegelcrlyle konuştuk Buralarda çerçektcn bıllnçlf ve duyarlı eeçmenlere rastladık. Seçmenler, sanki aday adaylannj sorfina çetojorlar: 141142 hakkında ne dusünuyorsunuz? Sosyallst Entprna»ıonal hakkında goriısunüziı açıklar mısınız? Siyasal cınavetler nasıl onlenecek? Ikill antlasmalar ne olacak" N 1TO hakkındakı gorusunüz nedir? CHP, parlamentOfa guçlti, etfeilı ve nıtetiklı bir «kadro» (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) İŞÇİ EMEKLİ AYLIĞI PRİM ÖDEME TAVANI 6000'DEN 8100 LİRAYA ÇIKARILIYOR ANKARA, (Cnmhartyet Bfirosa) SSK'dan emekl' olacak ışçılenn prım odeme tavanını 6 K ) lıCX radan 81J0 lıraya çıkaran bır kararname hazırlanarak Baıcanlar Kurulu"na gonderılmıştır. Sosyal Gürenlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak Başbakanljga gondenlen yenı karamamenın çıkması halinde, bundan sonra kurallara uygun bıçımde emeklıve aynlacak ışçıleruı elıne ayda ret 5670 lıra gerecektır. Bu mıktar, 6000 lıra olan pırım odeme tavanı uzennden halen 4200 lıra ıdı. Aynı Bakanlık, işçı emekll ay1klannı memurlara uygulanmakta olan 12 katsayıya gore yeniden düzenleyen ıkınc1 bır karamameTi de Başbakanlığs göndermlştir. Bu kararnamenın yururluge gırmesıyle, naien emekli olan ışçılerın aldoklan emekli aykklannda, 400 ıle 1700 lira arasında bır artış olacaktır. (Cumhnriyet Haber Merken) Çorum'un Osmancık ilç«smde CKPIılerle MHP'hler çatışmış, CHP, TOBDER ve Işçi Derneğı bınaları cabnp edılmıs, dort ögrenci ağır şekılde yaralanmıştır. Koaya DMMA oğretım uyeierınden bın de, komandolar tarafından saldınva uğrazmştır. Karsen'dekı blr olsyöa varalanan bır komando da Ankara'da olmüş, komandolar Ankara ve Kaysen da çeşıtlı gosterüer vapmıs^ardır # Ankara'da Abıdınpa$a Lısesı'ne geçen çarşamba gunu komandolarm gırışuğı saldın sırasında yaralanan ve uç gun once de olen hse oğrencısı Osman Aktaş'ın cenazesı oncekı gun Çoram' un Osmancık ılçesınde toprağa venlmıştır. Ancak toren sırasmda sayılan 2noo'ı bjlan MHP'lıler, cenaze\e katılanlara saldırmıştır. Olaylar gıderek buyumuş, komandolar CHP, TOBDER ve Işçı Derneğı bınalanru taşa tutmuşlardır Ilçede 0laylar dun de gergın dıramunu korıunus, CHP Ilçe (Devanıı Sa 9, Sü. 1 de) Sandık seçmen listeleri bugün askıya çıkarılıyor Sandık seçmen listeV'i bugün Askıya çıkanlacaktır 3 majıs aksamı 17'y; kadar asKida kalacak olan lısteler mahall<» ve koylerde tüm yurttaşla^n kolaylıkla görebilecekler 'erlere asılacaktır. Yuksek Seçım Kuruhı BaşkanI'İından japılan açıklaındH<» san dık seçmen lıstelerıne yazılrnamış jiırttaşlam seçme nakkına sanıp olsalar oıle o îar.ı Kull'nama>acakl!irı bı^dını.ıus bu Konjda diK.<atlı olnaıan ıstenmıştır. Çorum'un Osmancık ilçesinde CHP ve MHP'liler çatıştı dört öğrenci ağır biçimde yaralandı .NADİR NADI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog