Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

UNIVERSITEYE HAZIRUK SON DEVRE KURSLARJ (ModernKlosik} mertez dersaıea nın 27NİSAN sınavgünü 30 MAYIS sınavgünü (SabahveÖğla) Mrthatpasa Cod No.17 Reyaz.f T«l 274092 53. YIl; SAYI: 18945 umhuriyet Kurucusn: rTTÎYUS NADt 200 KURUJ 26 NiSAN 1977 5&İ.I UNIVERSITEYE GIPIŞTE ONCE DERSANELERİ yeni klasık 5 /MYIS24 HAZIRAN dovreler. moderru 6MAYIS 24 HAZIRAN 3 b e * ; « baruttan «at 2 KONAK S.Î te 122620 M 8 8 7 2 ! ITÖBDER, öğretmenlerln seçimdeki davranışlarını, Genel Yönetim Kurulu karariyle saptadı. Genel Başkan Gazioğlu, «Eğitim emekçileri demokratik mücadeleye seçimde de katkısını yapacak tır» dedi ve öğretmenleri tam bir tarafsızlıkla görev yapmaya çağırdı. DÎSK, Türk tş üyelerini de CHP'ye oy vermeye çağırdı DÎSK, Türkîş yönetıminin seçımlere ilışkln turumunu eleştırerek, tnı Konfederasyonun, desteklenecek parti konusunda üyeleriru serhest bırakma yöntemi ve son Istanbul îşçı Kurultavı'nın yonelişleri ısığında, rtim Tılrkîş üyelenni de CHPVe oy venney* r» 1 Mayıs'a katılmaya çağırmı?tır. DİSK Genel Sekreteri tarafındaa bo ta>noda yapılan açıklama «vnen şttytato: «DİSK eüelenıp demokrasi ve toplumsal ilerirtn* nvaşımı gelıstıkçe smıf uzlaşmaeilıgının tamsılctsi TürkIş'ın çoküşu hızlanıyor. Bir Isçt fcuruîusunun ülkemızde tekelcı sermayenin geleneksel partısını seç.mlerde de» Mtl«nmeu mlimkun bır kuruluş olarak gormesi «n «gndan emekçüik onurunu çığnemek (Devamı S*. 11. Sfl. 7 de) Oğretmenler, kıyımcılara oylarıyla cevap verecek,. (Cumhurivet Bürosra) TÖBDER Genel Baskanı Gül tekin Gazloğlu, Genel Yönetim Kunüu toplantısının son» erme si nedeniyle, dün düzenledlğt ba stn toplantısında, Genel Yönetım Kurulu'nda alınan kararları açıklamıştır. Gazioğlu, «Demokrası mucadelesınde çok onemli h r ola" oîduguna ınandıgımız 5 hazıran seçımlerınöe, Tursıye eğıtım emekçileri, devrımci demokratik güçleri za&fa uğratmavacak; yıllardan beri kendile rüıl b&skı ve kıytmlara ugratanlara, oylanyla frereklı dersi vereceklerdır» detnışrir. TÖBDER Genel Baskanı Pzet}e şunları soylemıştır: «5 hazıran seçımlen antlfaşıst mucadelemız açısından dnem ta sımaktadır Bır, seçım hıçbir şey degıldır, dıyenlerden degılız. Ancak, seçım herşeydır, dıyer.ierden de dejılız Onun Içln 5 hazıran'da oylarımızı mutlaka kullanacai va halkımızm demok ratık mucadelesıne, bu olayda da katkıda bulunacağız Bu amaçla, aşağıdakı hususlan orgütumuze ve Turkıye Devnmci Demokrat kamuoyuna duMirma>ı bır porev savmaktavız1 Seçım kurullannda ve sandık başkanhklannda gorev alan oğretmenlerm gorevlennl <aun bir tar&fsızhk lçinde yapm» lan, yasalann verdıgi ttnn yeürtleıi kullanara.il, seçmenlerin tercıhlerlnl özgUrce belirlems ol«nafınırı saglanması. 2 Seçım guvenlijınm. (füv«n ce altrna alınması konusund*, çsba harcanmasi. 3 Ögretmenlern seçmenlik gorevlerlnı yenne getırmelerl re diğer eçmenieri de bu itonuda uyarmalan. 4 öğretmenlerin soçmm kü tugüna kayıtlı oidukları bolgeler den a>Tilmamaları. Bu komıda geçmış yılların denevlerınden de vararlanarak, kımı soneticılerın once ogretmerüenn gorev verle nnden ayrılmalannı «teşuk» edıp, sonra «mustafı > ışlemı yap malanra fırsat verumeıne^i 5 TaMnlen çıkan ogretm»n lenn, gorev \erlerınden ayrUma (Devamı Sa. 11, Sa. S de) Malatya muhabirimiz Raşit Kısacık'ın evine dinamit atıldı; 15 kadar komando gözaltına alındı MALATT4 (Cumhuritet) Gazetemız Malatja muhabın Haşıt Kısacık'm evne oncekı akşarn dınamıt atılmış, salona atı lan dmamıt hasara vol açmışur Öncekl akşam saat 20 sıra & rında eşı ve 2 yaşındakı çocupu ıle beraber evırıln dığer bo!j münde vemek'e oldukları nrad» dış kapınin altmdan sa'ona patlayıcı madde a'ılmış ve atılan (Devamı Sa. 11. Sfl. 7 de) Dörtyol'da komandolar olay çıkardı; 3 genç ağır yaralandı, bir komiser dövüldü (Cumhuri»Pt Haber Traozonda Nevzat Ulser adlı bır genç evıne gıderken kımlıgı saptanamayan kışılenn açtığı a teş sonucu olmuştur. Adana nın Dortyol üçesmde komar.dolarm cumartesı gunu başlattıklan sal dırılar dun de surmuş, çiKan olaylarda ıkısı tabanca kurşunu ıle olmak uzere 3 kışı varalan rmj, bır komiser mua\ını de çarşı ortasında bır komandonun saldırısma tur Istanbulda dort pün once komandolar tarafından oldurulen fınn ışçısı Alı Gungor dün toprağa ^enlmıştır Bu olayla ılgilı olarak Kuçukbakkalkoy Ulkucu Isçıler Demegı Baskanı Zekı Yıl maz :1e Mehmet Bılır adlı koman do (ITU ogrencısı) gözaltına alın mıştır. TRABZON'DA Anksra Uiku Oca.iiarına ka.nt 1: oldugu bıldınlen 26 yaşlarmda kı Nevzat Ulker oncekı gece 20 00 su'alannoa evıne gıderken kur şurüanmıştır. Dort kurşun gofesunden bır kurşun da bejrunden ısauet alan ulkucu genç olay ye rınde olmüstur. Çalışma Bakanlığı ış mu'e'tısi yardımcısı olan Nevzat Ll'ser, uzun bır sureden berı Trao?.on bolgesınde gorev yapmakta ıdı. Emnıvet setkılılen olayla ;!gılı soruşturmavı surdurmektedır Ote yandan bır jrrup ul/ucü ofrencı, arkadaşlarının bld.mıjmesını protesto amacı ıle KTÜ den şehre kadar sessız bır yuruyus yapmıslardır. Yumyus olav sız geçmlştır. (Devamı Sa U. Sü. 1 de) MHP, ERKOVAN'I İHRAÇ İSTEMİYLE HAYSiYET DiVANINA SEVKEDİYOR ANKARA (Cumhurivet Bfirosa) Ankara Mılletvekıli Mustafa Erkovan'ın, kesln ihraç ıstemı ile MHP Haysiyet Dıvanına sevkedilecegi oğrenilmistir. Genel Bsşk&n Alp*s1»n Ttlrkeş il« «ters duşen ve AP Ue ı.ışkı kurdugu» ooe gurulen Mustafa Erkovan'ın, devlet bakanlıgı go rennden ıstıfa etmesının an me Mİesı olduğu belırlenmıştır. Erkovan'ın devlet bakanlıih gorevl Ile partısınden istıfa gerekçes'nl haziTİadıgı, bu arada MHP'nın de Haysıyet Dıvanına sevketmek üzere çalışmalara başladığu saptanmıstır. MHP çevrelermder. alınan bılgıyo göre, Erkovan dan boşalacak devlet bakanlığına MHP Genel Sekıeterı Kütahya Senatoru Osman Albayrak'ın getınlmesi, MHP yonetımince benimsenmıştır. Osman Albayrak 1973 yümda yapUan Cumhun''et Senatosu üvelıgi seçmıınde, AP'aen Senator olmuş, daha sonra MHP ye geçmıştır. Ögrenıldığıne gore Erkovan, 5 hazıran seçımlen öncesınde, AP ıle ışbırlığı yapılmasmı, MHP yonetıcılerme onermış ve bu co nuda ısrar etmıştır. Anrak, MHP, başta Turkeş olmax uzere, otekı yonetıcılen bu istejje karşı çıkmış, Genel tdare Kuru lu'nda yapılan oylamada, AP'nın onensının reddedılmesı kararlaş tınlmıştır. MHP Genel îdare Ku ralu'nun bu yonde kararına kar şın, Erkovan'ın daha sonra AP Genel Ba^kanı ve Başbakan Sıi leyman Demırel lle bır goraşme (DevMnı Sa. 11, Sü 8 de) AP'Jilerin varaladı^ı CHP'li enıekli astsubay dün öldü CHP Genel Baskam Ecevit in Trakra geri «ttvle ilgıll olarsk yoUar* çeşith »loganlar yazarken bir grup AP'linin saldırısına uğraya rak bafindan taşla aftır şekılde yaralanan Emekli Astsubfty Ssbahattjn Benjril dün tedavı edıldığj Cenahp*fla Haatanesınde kurtanlama yarak ölmüştür. • KlRKlARElf'NE BAĞU VIZE ILÇESİNDE MEYDANA GEIEN OIAYU İLGIll OLARAK IKI KİJİ TUTUKLANDI Bu arada, Vıa» olayl*nyla iljıH ola«k tu tuklanarüann sayıaı lkiy» yıikselmıştlr. 16 nısan pazar sunU, Ecmt'ın gezısinden hlr ırün onc« Kırkltrth'ns baflı Vıze ilçesinde CHP Gençlfk Kolu üy*len vola çeşith slogan Ur vazarken bııua AP'H kalabalık bır (rrup müdahale etmek lst«mı^tir. Çıkan tarhşma (Deranu S*. 11, Sfl. 3 ıle) Klerides: "Kıbrıs'taki silahlı gruplar hemen dağıtılmalıdır, LEFKOŞE Kıbrıs Rum ana muhalefet partısl lıden ve toplumlararası gorüşmelerdekl Rum eski temsılcısi Klendes sılâhlı grup lann yenı felâketler getırmeden hızla dagıtıl mannı ve sılahlannın alınmasmı ıstemıştir. Demokratik Bırlık Partısmıri liderı süâhıi pruplann Baçplskopos Makanos'un kalp krızi peçırmesınden sonra evlemlerlni hızlandırdık Iannı bildırmiş ve «bu gmplar Kıbns ıçln yeni ve fect sonuçlar doğuracak plânlar hazırlıyor» deznıçtir. Partislnln «nceM srtta Lefkose'de lnnen Wr toplantısırda konuşan Klerides. aösürıü «trlgı sılâhlı enıpların adlannı w (Devaou Sa. U. SQ 1 de) • MAKARıOS. MARA5 KENTİ İLE MAGOSA LıMANININ RUMLARA İADE EDıliCE^I KONUSUNDA İYiMSîR K0NÜ5TU Çok sayıda Gecikmiş kış yurtta etkisini sürdürüyor (Cumhurijet Haber Merkezi) Turkıye'nın bujoık bır bolümu Orta Avrupadan gelen soğuk \e yağışh havanın etkısi altma gırmış, Ceyhan nehn yağış ve dağ lardakı karların erımesı sonucu taşmıştır. Ceynan nehruun taşmasından »onra Kayıkçılı, Irmaklı, Eskı kent, DUtılitajş, Elmaoglu, Hamlt bey, Büyukmangıt, Mercımek, Ekınvazı Kuçukmangıt köyleri ile merkez ılçede onblnlerce donüm ekıll alan sular altmda kalmı?tır Büyukmangıt ve Mereımek koylennde 6 evın duvarları ç<lkmüş ve evler bannamaymcak ha le gelmlstır Maddl larann 10 mllyon lıra cıvannda oldufu bil dlrllmiştir. Sel sulan nedeniyle Ceyhan Adana. Ceyhan Kadırlı ve Ceyhan Kozan yolları da bır sure trafıge kapanmıştır Yağışlar Seyhan nehn üzennde bulunan Sejhan barajında su sevıyesınm yuksel mesıne neden olmuştur Konya'nın Seydışehır ilçesinde 2 gtindUr arabksız olarak vagan yagmur, ilçede buyus hasara yol açmıştır Şiddetli yagıs nedenıyle Sogla gölü taşmış, taşkın sular 50 kadar evi yıkmıştu1. Bu a rada yöredekl 50 bm dekar ara zınin sular altuıda bulundugu ha ber verilmıştır Çumra ılçesınde de yağışlann surmesı üzenne YSA ve DSt ekıplen tarafından ılçeve yardım gonderilmlştir. Ekıpler suların bosaJtılması içtn ilçe merkezınde çalışmalar japa caklardır. ISTANBUl'DA Istanbul da oglcden sonra ara lıklı olarak hafıf yagmur yasmış tır. Bu arada alçak basınç sıste mi altında bulunan Istanbul da şiddetli rüzgar ve fır+.nanın da (Devamı Sa 11, S>b 4 de) TBP üyesi, yöneticileri "CHPilemebus pazarlığına girmekle,, suçlayarak Çağlayangil ile Bitsios'un Strasbourg'da yapacakları görüşmeden herhangi bir gelişme beklenmiyor STRASBOLHG, (CumhurHet): \%rupa Kosneyı toplantııan ıçın Strasoourg ta bulunan Dışışlerı Bakanı Çağlajangü ıle Yunaınstan Dışışlen Ba<canı Busıos un, 28 nısan gunu yapacak'arı gorusmelerden onemh gelışmeler beklenmedıâı bı'dırılmekted''Çağla\angıl Eıtsıos goruşme «ının hazırlıkları tarafların go ru^nıeye abuyuk bır one*n atfet memelenne» karşm tama.nlanmıştır. Çağlayangil ıle berase.in dekı Turk dıp'.ornatlan dun sa bah temsılcıliAte bır top.antı yapmtşlardır Bu toplantıya Tge kata saaanlîgı goruşmelerı uzmanı Bern Buyuselç.mız P\of Sjat Bılge ıle Atma Buyuıce'.C> mız Necdet Tezel'ın de Strasbourg a gelerek katılmaları d ika tı çekmeıcle beraber, Çağlajangıl Bıtsıos goruşmesmde ony.n h bır gelişme beKİenmemeKte dır Bu ıkılı gorusmenın bu ks^ ocak a^ndakı son goruşmeve o ranla «Daha sönuk» geçeceğı be lırtılmektedır Dıplomatık gozlemcJer Turk'ye'dekı genel seçımlere çok az bır sure ka1rnasının Yunanıstan la vapılmaktı (Devamı Sa 11, Sn. 1 de) CHP ye geçti TBP nın Istanbul aa<u çeşıth ksdçmelcrınae çalışan çok sayı ca uje Ue Anadola'daKi 12 :1de çahşan u; eler. TBP den avrılaıklaıuıı \e CHP ye geçtıklennı açiK lamışıarcur Isranbui II Gençlık Kolu Başkara Munammed Kartaca taraîmoa.i vapılan açıklamada, «Bız TBP sailarınaa çalışanlar olara* ^e d'irımız \urtse\er çaba\ı CHP saflarında aevara ett'irmeve karar \ercLk Içınde bJiundufumaz şar'laıda tum j'irtse\erlerın çalışnıalarmı bırleçt rmelennı ?maç IÇiŞLERi BAKANI: ladık Ancak TBP'nın CHP'rın îsteg'ne olumsuz vanıt \erraesı «UYGUNSUZ uzeııne bız de teskılaîtan ayrılnw kararı aldık CHP ıçmdekı YERLERE AFiS çılısmalaı ımızm daha \ enmlı olacagına ınamvoruz > denılraış ASANLAR CEZA ' tıGORMELi» Tckst.i • Is S=idüiasında rapılan oas n toplantısına Katı'an BLRSA. (Cumburiyet) îç.şıneler ütıl? «eı ekcelermde s>o\le len Baıcanı Sabahattın Ozbek, aeıektedırle" < Partı sorenmı nın CHP ıle laptı^' seçım ışb r dun Bursa'da gazetecılsrın sorulDe\amı Sa H, !su 1 de) ıannı yanıUarken, «Kesınlıkle sovluyonun, seçımler huzur ve gu.enlık ıçınde geçecektır* demış tır Içışleri Bakanı Özoek, seçtmPartüerin lerde alınacaK guvenlık onlemleri konusunda Valı ve Emnıyet Şumüşterek oy be Mudıirlenrun katUdığı bır toppusulasındaki lantıya başkanlıic etmıştır. Toplantıdan once gazetecılerle sıraları goruşen bakan, bazı sıjasî parti lıderlennın seçımlerın gııvenlık beliriendi; ıçmde yapılamayacagı yolundakı goruşlerının batırlatuması üzerıCHP basta, ne şunlan söylemıştır. «Sıyasi partiler benım '«dar MSP sonda işın ıçınde değıller. Kesm olaıak (Doamı Sa 11. Su 4 de) yer alacak ANK4RA, lCumhııriret Bürosu) 5 li?zıran spçın.lennae kullanüac8>v bırleşiK o\ pusulasında p& ÜPiın sııalaması jellı olmu? tur. Yuksek Seçım Kurma'nda aı.n S1J.İ31 pa:"i 'emsil"i1 ~'n:n oe Katıltnası; la \aDi.an kjıa so nıınaa sıra'<('Tia şovle olmı>t^r CHP TBP CGP MhP AP DP TIP M=P CHP 'in bırıncı sırayı a'r'iası CGP lı 'emsılcımn 1 nu.maravı, AP 'ı teırsilcısının toroadan CHP \zz\\\ kâgıdı çekmesı sonu cu ineydara gfıinışt r M3P>ıi"> (De\amı Sa 11, Su. i de) ANKARA, (Cıımhuriyet Bnrosu) Sıyasal Bılgüer Fakultesı (SBF) Anayasa profesorü \e yazar Mümtaz Soysal, Ankara Uçuncu Agır Ceza Mahkemesınde Hükumetın manevi şahsıvetını tahkır ıddıasıjle TCK'nun 159. maddesınden yargı lanmıştır. 6 hazıran 1973 tanhlnde Habertş Sendıkasınm duzenledığı bır toplantıda Prof. JLNKARA. (Cnnihnrl»Tt Bürosu) AFlı Betodlyelere Maliye Bakanlıgının emnvle, «Döner Pon»dan para dagıtan lller Bankssınm, Balıkesir kanalızasyon proje•tni «hayalı bır firmaya ıhale etmekte olduğu »«ptannuştır. «Hayali fırmaıı^la lmMlanan sdzleşmenin Hler Bankası Mudurl«r Kurulundan geçtıgı. Genel Müdurun tazasmd» bulundugu üeri sürUlmektedır. Profesör Mümtaz Soysal Ağır Ceza'da yargılandı Muammer Aksoy, Eski Anayasa Mahiemesı Başkanı Muhıddın Taylan ve Prof. Lgur Aacakaptanla, Prof Mümtaz Sojsal Konuşrcalar japmışlardı. Toplantıdan sonra «Bayrak. gaze'esı, Mumtaz Soysal'm konusması sırasında, .Faşıst MC Hukumet:» dedığını oie surmuştur. Gazetede çıkan bu haber uzeme, Adalet Bakanlıtının ıstermyle, Savcılık da\a açmıştır. (Devamı Sa. H, Su 4 de) Balıkesir kanalızasyon projesi "hayali firma,,ya veriliyor Türklye'nin değışık bolgelerınde alt yarjı çalısmaJannı yurutmekle yukumiü lller Bankftsı, Balıkesir ilının kanalızasyonu ıle ügüı gınsımde bulunmuştur. Konu, Baoksnın Mudurler Kuruluna çetırılmış ve üyelerden Pıkn Kaya, kanalızasyon projeeınin «Hayali bır firmaya ıhale edılmekt« olduğunu» one sürerek, karara karşı oy y*aaı koymust'jr. F krı Kaa'nm (Devamı Sa 11. Sü 4 de) Ertem, Senato'da bekleyen tasarı ve önerilerle ilgili işlemlere, Meclis'ler açıhnca kaldığı yerden devam edileceğini bildirdi ANKARA (ANKA) Cumhunyet Senatosu Başkan Vekıli ve CHP Ankara Senatoru Dr. Ergun Ertem, «Seçimlenn yenılenmesı karan, Senato'ya gelen yasa tasarı ve onenlennın hukumsuzlu ğunü gerektirmez. Bu tasarı ve onenler, yeni yasama yüı başla yınca, yasalaştırüacaktır» demıstır. ANKA Ajansının konu ıle ılgilı sorulannı vanıtlayan Cumhunret Senatosu Başkan Vekıli, seçımlerı yenJeme kararından soura, Mıllet Meclısi'nde bekleyen yasa tasarı ve önerüennın hukumsuz sayılacafını, ancak Mıllet Meclısı'nden gelro Senato'da bekle ven yasa tasarı ve onenlennın, Meclısler açüınca gorusuleceğmı soylemıstır. «Halen Senato'da on altısı genel kural gundemınde olmak uzere 22 Iş buljnmaktadır. Burüann 13'ü yasa tasarısı, 9'u ise yasa onerüerıdır» dıyen Ertem, «Bunlar kaduk olamaz (Devamı Sa, 11, Su. 2 de) Bu Köşeden Boşuna Heves..; ALTAN ÖYMEN mm filahva'da çok bü^uk ie •^ heıecanlj bır toptuluga *™ seslenen Ece\ıt In otobusu ya%aş yavaş şehrın dışına çıkı\ordu. Toplantıya katılanların bır boiümu ntobusun pevndcıı kosuvor. Bir bölumu kaldırımlardan, binalann pencerclennden ona tezahurat japıjor, çiçek atıyordu. Ötobusteki Kütah\a!ılar. Şimdi •MHP'liicrin bınasının onundcn serecffjri?. Orada alevhte çosterı japaraklar, dedilcr Bıraz sonra nrava celdıK Bır hınanın önunde 10 • lj cenc.. Taslan: 15 1> • 17 < BUemediniz 18 Eileri\lo kollanyla, alejhte ışaretlcr vapıp bagırrruya çahştılar. taa ne seslerı duyuldu . Ne dc, bizım gıbi daha once ınarılanlann dısında kım»cnın, \arlıklarındaıı haberi ol<iu. Daha sonraki kaldırımlardan \nksclen «Halkçı Ece^it», «Başbakan Ecevit» se«lerı ajnı jogunlukta detam etti.. Hele kadınlar, «e hiılısıjle, koylüsu>le dejişik gi>sıler içındcki kadınlar, Bulcııt \e Rahşan Ece>ifin bulundugu yprin camlanna \aklasmak ıçın ezilme tehlikesini bi<e goze alı jnrlardı. Bövlece bir kere daha jçorııidıı kı. adlanna komando drnilen ı t tn fazla birkaç (Deiamı Sa 11, Sü. 4 de) ÖLAYLARIN ARDIP4DAKİ 6ERÇEK T örktş \onetim Kurulu, sureden beH beklenen Uararını \ermiştir. 5 hazıran seçımlerinde haugı sha^al partiniD destekleneceâı konusunda sürc eelen tartışmalar çoktan beri orput içinde bÜMik bır sorıın oluş turmuştu. TurkIs \onetım Ku rnlu eıı sonunda bır karara \a rabılmiç.tır. Ne ^.^r ki bu kara rm anlamı kararsızlıktır. Yonetim Kurulu 5 hazıran seçimlerin de uve sendikaları Istedikleri partm >cglemckte serbest bırakmıstır. Ancak hu karann kamuoyıındi Kararsızlık varatarağı etkiler olnmsuzdur. Daha da otesi Türk ts'in karan alay konusu edüebthr. Çânkıi TürkIş üyesi sendlkalsr, hanp sıyasal partiyi deniekliyecefclerj tolundaki etlluıilerinl ve kararlarını daha onceden belli etmiflerdi Bu darumda Tönetim Kurulunun sozde kararımn btr dejreıi kalmamıştır. Gdmil isterdi ki nlkenln en kaUhalık fsçi örtrutıi. 5 haıiran »«çimleri için saflıklı bir doğnıltu^. 4 tam drgutlerioe fosterebilsln 1977 Turkiye'sinde »sglıklı yöneliş ne alabUlr? Demoimtik cvç Kararı ler ile fasizan baskı kuvvetlerl arasında bir hesaplaşma ıılteliğınde seçetek olan 5 haziran SPçiralerinde Türktş'ın demokrasiden yana ağırlığım koMnası, rmekçi kitlelerin ıc ulkrnın yararın» bir değer taşnacaktı. TürkIş bu tarıhsel fırsatı kaçırmış; böyiece olaylann arkasında kalan aşılmış bir örgut olmaktan kurlıılamamıştır. Türkt? Yonetim Kurulunun açıklanan kararıııda \er alan ROrekçeler de, »ı>asal .laşpmunızda • •* (Devamı Sa. 9, Sü t da) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLAR1 Şeker hastalığından yılda 1 milyon kişinin öldüğü bildirildi r.AZt*\TEP (Cıımhuriyet) Llaslararası 1977 Dıabet kon»re sı şehrımızde başlamıştır. Dun 'aa^ 10 da duzenlenen bır torenle Beledıye Şehır Tıyatrosu saMnında baMavan \e 29 msar.a .adar devam edecek olan UIuslararası l'»77 Didbet Kon»resıne. (Devamı Sa. 11, Su 8 de) TAN ORAI ın ÇıZGıSlYLi. (5. sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog