Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

ÇAG0A5 YirtHURI MAYINLI TOPRAKLAR ÜZERİNDE FİKRET OTYAM F1TMI : 20 Î L ÎSTEME « D R K s l . c'aıŞaa* Ya.nnlan. Sok . ' 4 ı CaSaloglu tSTA\BUL Halkevi umhuriyet 53 ril; 5İYI: 18944 ÇAĞDAŞ İNANÇTAN BİLİME Doç. Dr. SIRRI AKLNCI , Fıyatı: 20 Llra * îsteme Adresl: ÇAGD4Ş rAYINlARI fağaloğlu Halkevı Sok No: 39 41 îstanbu) Kurucusu: YTNTS NADt 200 KURUŞ 25 NİSAN 1977 PAZâRTBi Yılmaz Ergenekon seçim öncesi Amerika'da borç arıyor Yalçın DOĞAN AKKAR\ (Cumhurivet Bürosu) Enerji projelerınin ve bu aracH ozellıkl? Afşın Elbıstan santralınm yapımındakı geçıkrceden rinljyı cephe nukumetının dıkcatmı çeken Dunya Bankas: «Projer.'n gerçeKİPşme k.oşullanmn yenne getırılmedığıni» belırtmış ve bu arada elektnk fıyatlarına yenıdan zam yapılması ıstegınde bulunmuş'ur. Oncekı gun Amerıka'ya gıden Malıye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un Dunya Bankası Baskanı Mc Namara ıle yann bır gorüşme yapacağı ve • Seçım öncesi hükumeti zorlamamalaru ısteğını ıleteceğı oğrenılmıştır. Malıje Bakanı Ergenekon onceki gün Washıng*on'a gıtmıs ve fteraoerınde bır heyet goturmüş'ur. Uluslararası Para Fonu (İMF) •oplantısma ka'ılmak uzere Amenka'ya gıden Malıve BaKanından nnce. Turkıye'nın dovız durumu ve borçlanma n'anaklannı gozden geçırmek, Bakanı IMF yetkıhleriyle yapacagı gorüşmelere hasnrlamak uzere Malıye Bakanlığından bır yetkılı tçok gızlı» olarak bundan on gun kadar once Amenka'ya gondenlmıştır. Anılan ye'kılının IMF .lerı gelenlenj le Turkıye ekonomısıru tarısacağı ve Ergenekon'un goruşmesınden once gerekli ortamı hazırlayacağı bıldırılmektedır. O"e yandan, Ergenekon'un Amenka'va gıtmeMnln ocak avında Turkıyej.e gelen Dunya Bankas' Heyetı ıle son derece baglantılı olduğu da bıldınlmektedır. Seçım oncesınde ıç polıtık tartışmalann yoğunlaştığı bır aonemde Ergenexon un Dunya Bankası yetkılılenyle soruşraek zorunlufjnda kalması Dunya Bankasmın itah'k 1975 tanhınden berı suren baskılan sonucu gerçekleşmıştır. Bılmdığı gıbı Dunya Bankası Heyen Cephe Hukumetı :1e ocak ayında goruşmek uzere Turkıye'ye gelmış, ancak hatırlanacagı uzere Cephe Hukumetı ıçmdekı anlaşmazlıklar nedenıyle bu ıstek tam olarak gerçekleşmemıştı. Ancara'va gelen heyet Amenka'ja donerken .Mar avında Afşın Elbısran sar.tralı ıls ılgılı son ve tek bır toplantı yapılacağmı ve toplantmın Washmgton'da Bakanlar du<Devanu Sa. 9, Su. 6 da) • BALIKESıR VE KITAHYA'DA KONUJAN CHP LiDERi. AP MHP iJBiRlıGı GiRiŞiMLERiMi SERT DiLLE ELEJTiRDi; DEMîREl'iM KATiLLERi KNUDU&fllU SOYLEDi. Baykara: "Sandıkları korumak komandoların haddi değildir,, ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ada let Bakanı Zeyyat Baykara, sıyasî parti başkanlan ıle yaptıgı gorüşrnelerden olumlu sonuçlar aldığmı soylemış, «Aldığım sonuçlar sevındıricl sonuçlar, hepsirun amacı ılerdekı seçun mücadelesı» demlş, MHP G«ne! Başk&m Alpaslan Turkeş'in. «Komandoların sandıklan konıyacağına» iliştan sözleri kendisine soylemedıgıni, açıklamıştır. Bajkara, komandoların sandıklan koruma haddı olmadığını sozlenne eklemıştır. Türkeş, Baykara'ya bır olay çıkarmamaları ıçın partı orgutunu uyardıgını, Buviık Kunıltayında da bunu açıklayacağını soylemlstı. Baykara, «Sandığı komandolar korumaz. (Devamı Sa. 9, Sfi. ! de) Ecevit: "AP namluyu sandığa tercih ediyor „ KÜTAHYA CHP Genel Bas Jcanı Bulent Ecevit, seçım kampanvasmı dun Balıkesır ve Kü tahya'da yaptığı konuşmalarla sürdürmüş, Demirel'ın kırallık. Erbakan'ın da sultanlık ılan e H : gını soylejerek, «5 hazıranda kı rallık da sultanlık da yıkılacak cumhurıvet kurulacaktır. Cıddıyetsızhkte Erbakan jalnız depıl, onunla Demırpl yanş ediyor Ic todara gelecegız, boş temellen Erbakan Adıyaman'da konuştu: 44 Biz * Ada let Partısi gibi sermayenîn trafik memuru değiliz.,, Yılmaz GUMUŞBAŞ ADIY4MAN M&P C.enel Baş Kanı, Başbakan Yardımcısı Nec meddm Erbakan. \diyaman da \aptıgı konuşrrada Bız. \P cı bı vabancı sermaveıiın trafiK rpp muru riegıhz demış MemlfKP tımız mıllı, jruçlu suratlı, \a\ gm şekılde kalkındırıvoruz» dıv» (üc\arru ba. 9, >u b da) MHP'den istifa edeceği bildirilen Erkovanh; "Partide akh hakim kılmak istiyorduk,, dedi ANK4RA, (Cumhurnet Buro«ıı MHPlı De\let Bakanı Mustal Kemal Eıkovan ın onumuzdekı aunlerde bır açıklama >apara>;. MHP'den ıs'ıfa edeceğı ogrenılmıştır MHP Genel tdare Kumıunda Genel Başkan Alpaslan Turkeş le scrt bır rartışma ıapan Mustafa Kemal Erkovan, tartışma konalan ıle ugılı bır şey soylememış, «Bız partıde ak(De\amı Sa 9, Sü 5 de) TRT Seçim Kurulunun Karataş hakkındaki 54 iddianın 13'ünüyerinde buldu&u ö^renildi (Curahurl»el Buros») fRT Seçım Kurulu nun TRT Ge nei Muduru Şaban Karataş la ılgılı raporu ımjalanmı? ve ılgılı \erlere gonderılmış'ır Kumlun çpAimser kalan uves: Kge Ünıv»r s.esı Rektöru Prof Ne<atı Ak siın, raporunda ^ab.în Ka'atas' la ılgıl: Dar.Ktay kararlirınm ke sınleşrr.esı karsısmda, Ü,I kımse ;ıın ıki kez yargıîanuni'vacağını bıldırınjş, •Seçun Kurulunca alı njcak ivardrın >nrsı ir.Tin.Ti9 CT.<I edebıle^eğı ve ou durumun •»na'Tis^nın !32 ıncı maddes'vle '•c'ılnl ı tehf oıaT.'v^caı.ın rtuv.n r ~i\ le çekımser kaldığ:mı ıf; "!e vı vıcdanı bır odev addedıvorıım » dıye eklemıştır. TRT Seçım Kurulu raporu 113 savfadjr ve burada olaylann kan'tlan ıle bırlıkte, but'in uveıcrın hcr olay karşısınd^kı tu'ıırnları ve oyları ıle aynca kısisel goruşlennı yansıtan 'raporları yer almıs bulunmaktadır UYEl»iN RAPORURI TRT Seçım Kurulu uveleri, CHP ve DP'mn. TRT Genel Muduru Saban Karataş'ın gorennrien alınmasına ılıskm bas\Tjrula nnı Inceledıkten sonra oylarım behrten raporlarmd* görtl?Ierıru açıklamışîardır. (Oevanu Sa 9, Sü. 1 de) Turgut GÜNGÖR dolduracagız» demıştır. AP'nın ovlarının da glderek CHP de toplanmaya başlanrtıgını sovleyen Ecevit, *AP orgutu san dıga değıl, namluya, halka dejıl sılana suvenıyor Bunun ıçın \P, MHP ıle ışbırhgı yapıvor» sfk lınde konuşmuştur. CHP Genel Kaşkını OJ knnııda «nni*ı snv lemıştır' • Turkıye'jı ha: be iuruklemes ıstejenlerı bız 5 hazıran da san dık başına surukleyeceğız. AP >;andıM!)n çıkmak venne namıu dan çıkmak ıçın çaba gosteren ierle beraberdır Sılahı sandığa tercih edenlerı Turk hal<îi o\u r:>le ezecektır. 5 hazıran, ovlann süahları susturdugu gun olacaktır. Devlet onîan ezecek, halk on ları ezecektır. Turkıye'dekı an? lar babalar, gençler :kı yıl demokrası uğruna tahanımu! et'iler î hazıran da eşkıyahklan sokmevecektjr • Ecevır. seçımlerden sonra CHP' nın ışoafina geldığ.nde, neler va (üevanu Sa. a, Sü. 4 de) Türk İş: "Partilerin cevapları tatminkâr bulunmadığı için teşkilât serbest bırakıldı,, • rUNÇ, GENEL YONETİM KURULU KARARINA KARJI CAK ELEJIıRMEYECEGıNı SOYLEDİ. OLDUĞUNU, 4N ANKARV (4NK.\) Turk îş Yonetım Kurulunun «sıyasal kuruluslara kar«ı tuzel kışılık olarak ba*ımsi7İıgını muhaiaza ederek, bağlayıcı bır genel kurul karan bulunmadıpı surece teşkilât ı sıyasal tercih konusunda serbes» bırakma» karan aldıgı açıklanmıştır. Türkîş Genel Başkanı Ha lıl Tunç, dun duzenledığı basın toplantısında, kararı açıklarken, \onetım kurulunun karanna katılmadıgını, ancak eleştırmejece ğmı soylemış, bu karann TürkIs'ın parçalanmasma neden olamıyacağını iddıa ermıştir. Halıl Tunç, AP ve CHP'nın TurkIş'ın sunusunu yetennce değerlendırmediğmi ve asıl smacm dışına yonlendırıldığıru de belırtmış «Sı }fsal hayatta ver alan, saf tutan l.der ve demokratık re'imı tehlık»\e, ulusumuzu ise bır ıç kavgava sıirukleffle yolunda gelışme gostermesini Turk İş derın bir kaygı ıle ızlemekt«dın> demıştır Turklş Yonetım Kurulu kararında ozetle sojle denılmı^tır: «Partılenn şartlanmıza karşı verrruş oldukları cevaplar tatmın kâr ve desteğı davet eden nıtehkte olmadıfı saptanmıştır. Bu npdenle, seçımlerde ısçılerın bılınçlı bır bıçırnde oy kullanacaklarına ınanan yonetım kurulu, ferdın ov hakkma mudahale etmeden şu kararı almıştır: TurkIs ın temel ıikelerı ve ulke gerçeklerı açısırdan dıkkate alır.aıak partılere yapılan sunuşan jetennce degerlendınlmemış olması ve TurkIş'ın asıl amacının dısma ydnlendınlmesı gerçekten uzucudur. Sıyasal hayatta jer alan saf tutan partı ve lıderlenn (De\amı Sa. 9, Sü. 7 de) Fiyat Kontrol Komitesi 1976'da zam isteyen 206 başvuruyu kabul etti 4MSARA (Cumhurijet Bürosu) Fıyat artıslarımn yuzde 20'je laklkçtığı 1976 yılında Fı;,a' Kontrol Komıtesme 999 tırmanın başvurduğu, bunlardan saiece 18 mın «Belgelerının nok san gonderılmış olması» gerekçesıyle fıyat artırma ısteklennın gerı çevrıldığı bıldırıimıştır Merkez Bankasınm oncpkı sun yapılan genel kuruluna sunulan yıllık raporda ıç ve dış ekonorruk koşullarla ılgül ayııntılı bılgı \erilmektedir. Bu arada Merkez Bankası raporu «Fıyat Kontrol Komitesi çalış malarınna da defınmekte \e ejlul 197S tarıhınde yayınlanan bır tenlığle nUygulamadan doğan formalıte guçluklerı ve burokratık guçluklenn gıderılme sı» amacıyla fıyat artışları ıçvn SanajT ve Teknoloıı Bakanlıgı nm gorevlı kılındığını behrtmektedır Fıyatlar Sanayı ve Teknolojı Bakanlıgı tarafından belırlenmpsme ragnıcn yıne aynı teblığ gcreğı ujgulamaya konulan yen; satış fıyatınııı hesap lanma bıçımını \e eklı bılgı'erı Fıjat Kontrol Komıtesme bıl dınlmektedır Anılan teblığ ger çekte \U7de 5"IK fn"at artışlan ıçm Sanayı \e TeknolO]! BT kanlıgına baş.urulmasını bıle engeüemekte. her ıkı avda bır fırmalar >uzds 5 oranında zam yao^bılmektedırler. Bu zamlar daha sonra Sanajı Bakanlıgından geçerek Fıyat Kontrol Komıtesıne yar.sıtılmaktadır Merkez Bankası vı'.lık rapo •unda anıian yontemle 197b yılında Fı>at Kontrol Kormtesmo '199 fırmanın başvurduğu açıklanmaktadır. S99 başvuruja çe Mtlı bılgı ıs'erılennin de dahıl nld'igu belırtılmeKte, uvgunluk helşesı verılecek fırmalara zam \ apma olanağının tamnmasıyla bırlıkte, gerçekte bu başvurulardan sadece 18 fırmanın iste(tınir. «belgelerln noksan olduğu» nedenıyle «sonuçlandınlamadığı» bıldınlmektedır. Merkez Bankası raporunda 999 fırmanın başvurusu hakkında kesın bır dıl kullanılmamış oldugu dıkkatı çekrnekte, rapordan edınılen bilgıye gore, 999 baş\urudan 206'sının zam Isteğı nın kesınleştıği anlaşılmaktadır. Merkez Bankası raporunun ko(Devanu Sa. S, Sü. 3 de) Feyzioğlu; başta Tunç olmak üzere bir cok Türk İs yöneticisinin CGP taraftarı olduğunu söyledi CGP Ger.e; Ba*kam Fe>zıog!u, riun Istanbui da vaptığı toplantıda seçımlerde kullanacakları slo ganlîrı açıklamıştır Fejzıoglu nu arada resnıı gorevîıler dışında hıç kınısenm sandıklan korujama;'acağır.ı Dehrtmîş ve Turk Iş' ın bır partıM des'eklem?sı konustında da Kendılenne resmî bır tpkl'f ıc.iTiedığmı ancak başra Halıl Tunç olmak uzere bır ço< (Devamı Sa. 9. Sü. 3 de) • Paris ve Marsilya'da Türkiye aleyhine gösteri yapan Ermeni örgütü üyeleri polis tarafından dağıtıldı PARİS (Cumhuriyet Burosu) «Ermeni Davasmı Savunma Komitesi» adını taşıyan Fransadakı Ermeni orgutlerı dun baskent Parıs ve Marsüya sokaklarında açık ve kapalı gosterıler duzenleyerek «1915 Ermeni soykı nmını anmak» istemışlerdır. Polısin daha once bu toplantılardan bazıları ıçın ızin verme mesıne karşı Ermeni orgutlerının dırenmesı uzerıne, gerek Pa rıs'te gerekse Marsılya'dakı gos terılerde, polısle gosterıcıler ara smda yer yer çatışmalar olmuş ancak onemlı sayıdakı güvenlıK ku\rvetlerı bunları dagıtmayı ba şarmıştır. Ermeni orgutlerı pazar akşamı Parıs'ın unlu Notre Dame Katedralındekı bır ayıne de katılmak ıstemışler ve ayın sonun da, orgutlere gore 3000, pohse gore de 2000 kadar olan goster: cıler ellerınde Turkıyeyı suçlayan ve kınayan pankartlarla ka tedralın onunde toplanınca polıs le aralaruıda çatışma çıkmıştır. Yasağa rağmen gosterı yapmak ıstıyenler Turkıye aleyhındekı pankartlan kaldırmak ıstemeyın ce polıs kendılerın: zor kullana(Devamı Sa. 9, Su. İ de) Ankara'da bir lise öğrencisi arkadaşını tabanca ile öldürdü, polis, "kaza,, diyor ANK.UCA, (Cuoıhurijet Buro^ıı) Bır oğrencı, arkadaşını taban cayla vurarak oldurmuştur Turk Egıtım Demeğmm Anka ra Kolejınde okuyan Fıkret Yıldız. dun akşam Farabı Sokakta aynı okulda okuyan arkadaşı Mehmet Bıngol u tabancayla varalamıştır Bıngol hastaneye kal dınlırken olmuştur Olaydan sonra ogrencı Fıkret Yıldız. suç aletı tabaııcayla yakalanmıştır Çankava Emnıyet Amir lığı ılgılılerı. olaym bır kaza olduğunu ıdeoiojık yanı bulunmadığını one sürmuslerdır. Savcılık olavla ılgılı sorusturmasıru de rınlestırmektedır KOMANDOURI DOVCülER Istarb'jl'da 'SP Kadıkov Moda Dr. Esat Caddesınde dun gece beş komando beş altı kısılik (Devamı Sa 9. Sü 5 de) DOĞU'DA TEKRAR BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI YAŞAMI ETKİLİYOR BITLIS, (MEM) Doga Aadolu bolgesını etkısı altına alan şıddetli jağışlar can ve mal kay bına yolaçmıştır. Bıtlıs t« onceiîi gece başluy.p kısa aralıklarla sabaha kadar de vam eden kar yağışı \e öıtına hayatı ger.ış olçude e"kılemİ9tir. Bolgede ulasımın g»ni$ olçude aksamasına neden olan şıaAetiı yagışlar ılın çevre ıl ve uçe.cr.e telefon goruşmelerını de genış olçude aksa^mıştır. Dıvarbakır yonunden gclıp Iran'a gıtmekte olan \aoancı rAs. kalı bır TIR kamyonu, ıl merkezaıe 20 kılometre kala Bıtlıs oeresıne uçarak sel sularmda kavbolmuş'ur. Sulara gonrılen kam\on ıle boğulduğu anlaşılan şofo run aranmasına başlanmıştır Şiddeth yağı^lar nedenıyle beÎOD hıdro elektr.K santraunda meydana gelen arıza neden'j'.e Eıtlıs'e dunden berı elektnk \erılememektedır. Beledıye Başkanı Muzaffer Geylanı, şehre e.clıtr:k enerjısı verılmesı ıçın onarım çalışmalarına başlancügını bıldıntuştır. GÖZLEM UĞUR MUMCU Fazilet Mücadelesi 5 , i6 OLAYLARIN ARDINDAKİ Boran : «TiP'in son anda seçimlerden çekileceği iddiası gerçek değil» TIP GeiTsl Brşkanı Beüıco Boran, dun •\aptigi yazbi açıklam?. sında, «TurlTi; e Işçı Partısının son .naa seçınl^rc'eıı çekı'.eceKM şeklınde s'nsı bır proDSgandann \urjfu!duşunu ılerı su'muş \3 boyıe bır <;e;. ı:ı kesinlıkle doğru olnadığını belırtmıstir. TtP'ın socrr.leıp karılnıama^ı içın ılen =;arulpn <;ozae gerpkcp (De\amı Sa. 9, Su 3 de) GERÇEK ıımhurbaşkanımız blr surpdenberi \urttaslara *ennkanlıtık öpiıtlerı »ermcKleriır. Sann Knrutürk, Finlandi.a gezısine çıkmadan once yaptıgi konuşmada avnı komiMi ısleınis parti »öneticilerinin srrt vçijn catışması karşısında halkın sotukkanlıhğını korumasuıı istemistir. De\let Raşkanı. 23 "Visan Vlc>alında avnı u\arm bir başka biçimde vinelemistir. Siyın Koruturk'e gore «He vatandaş nıensııp olduğn sivasi partivl, prntramını se^cr, över. dlninf, imanı Korutürk'ün Uyarısı na, mpzhebine hağlılığım konır. fakat kpndi Tolunda olma>aiîlt.nn canına, vicdamna. şeıeiıne saldıramaz.» Bu çok doğru sozlerın ardından siirdürdüîu konuşmasında C'jmhurbaşknnı, «Vatan hainlerinin, halk dusmanlannın. hırsızlann \e kdtülerin hakkından selnıck uygar ülkelerde saıcıların \s baçımsız vargıçların eorexidır» demektedir. Orle sanıroruz ki, bu fikirlere katılma\arak sağ dusu sahihi hir kimse >oktur. Turkive halkıtıın çatışma istcmeriiği de açıktır. Ama nP yazik ki. si.rasal cinayetlerin ardı arka^ı kesilmiyor. Hıikiımet ortaklarından MHP kenriisine bağlı siiil komando jruplannı «Güvenlik kuvretlerinin \ardımcı*ı» olarak llân etml^tir. Demek ki, hıikumet içinde ve deviet jjüçleri \aninda bir özel örgrütlcnme soz konusudıır. MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tıirkrs, bu kadarla da kalraamış 5 hazıran seçimlerinde sandık baslannda cinayel işleneceğini şimdiden ilân ederck, «tslenecek cinayetlerln sorııınlıı(Devamı Sa. 9, Sü 3 de) *•*•• C Avrupa Konseyi Hetsinki anlaşmasının uygulanışını gözden geçiriyor, Çağlayangil, Bitsios ile görüşecek STR\SBOLRC. Dışışleri Bakanı Çağlayangil m de lcatılacagı Avrupa Konsevı j a n n yapacagı toplanrıda, 1975 jilında ımzalî>nmıs olan Helsınkı anlaşmasının uvgulamalarını gozden geçırecek \e bu yıl hazıran a%ında Belglatda baslayacak genel degerlen «Devamı Sa. 9. Su. i ıle) MUTKiDE DURUM Şıddetli vag:şlar nedenı.»ie ılçe nın çevre koy'.erle bağlanMsı ke s.lnrştır. Şıddetlı jağışların me» dana getırdığı sel stıîan Muthı (Oevamı Sa. 9, Sü. 7 de) ufunlerdo aday adavlan kov köy. matıalle mah.illc, kah\e kah\e dolaşarak seçim prnpacanclalan ıapı>orlar. Neyi merak ediyorum, bilıyor musunuz? \P (.enel Başkanı Suleyman Demircl için cn ağza gelmedik sozler sojleyip de, sonradan, AP'ye gıren milletveküleri, seçınenlere neler söylüyorlar? AP Suas Millet\ekili \ahit Bozatlı. CHP'den AP'ye «transfer» olmuştur. Bozatlı 1970 yılında, Suleyman Demırel'in adının kanştığı volsuzluk iddialan ile ilgili olarak su konuşmavi yaptnıştı. TBMIM birinci birleşim, onuncu toplantı. Tarih 16.12.1970.. TuUnak derçlsinin 77. sajfasi. Bir bölümü avnen aktanyorum: Biam amımuz ne olursa nlsuıı. bir hulnımet b<ışkanınııi. bir başbakanınuı «şaibeden» uzak kalmasıdır. ller tıırlü şaibeden uzak kalmadığı takdirde bir başbakan. bunu bilesiniz, bunu bilcslniz. o mcmleket öziedîği huzııra hiçbir zaman kaMisamaz. (CHP sıralarından bro\a srsleri) bir hnkıimet başkanı şaibe altında kaldıji müddetçe, o memlekette ozJenen huzur, özlenen aşaviş hıçbır (Detaını Sa. 9, Sü. 7 de) B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog